Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học toán cho học sinh lớp 5

64 30 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 12:28

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ HUỆ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƢ DUY TRONG DẠY HỌC TOÁN CHO HỌC SINH LỚP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH: PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN TIỂU HỌC HÀ NỘI - 2017 TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ HUỆ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƢ DUY TRONG DẠY HỌC TOÁN CHO HỌC SINH LỚP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH: PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN TIỂU HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC ThS NGUYỄN THỊ HƢƠNG HÀ NỘI - 2017 LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu, thực đề tài, nhận đƣợc góp ý, giúp đỡ Thầy (Cô) tổ Toán Phƣơng pháp dạy học toán khoa Giáo dục Tiểu học; Ban giám hiệu giáo viên trƣờng Tiểu học Hùng Vƣơng (Phúc Yên, Vĩnh Phúc); anh chị bạn sinh viên khoa Giáo dục Tiểu học, trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô giáo - ThS Nguyễn Thị Hƣơng, ngƣời tận tình bảo, trực tiếp hƣớng dẫn hoàn thành khóa luận tốt nghiệp đại học Hà Nội, ngày 18 tháng năm 2017 Tác giả Nguyễn Thị Huệ LỜI CAM ĐOAN Đề tài khóa luận “Sử dụng sơ đồ tư dạy học toán cho học sinh lớp 5” đƣợc thực dƣới hƣớng dẫn cô giáo - ThS Nguyễn Thị Hƣơng Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu cá nhân Kết thu đƣợc đề tài hoàn toàn trung thực không trùng lặp với kết nghiên cứu tác giả khác Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Hà Nội, ngày 18 tháng năm 2017 Tác giả Nguyễn Thị Huệ DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Nội dung GV Giáo viên HS Học sinh SĐTD Sơ đồ tƣ SL Số lƣợng SGK Sách giáo khoa MỤC LỤC MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tƣợng, khách thể phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tƣợng nghiên cứu: 4.2 Khách thể nghiên cứu: 4.3 Phạm vi nghiên cứu: Giả thiết khoa học Phƣơng pháp nghiên cứu Cấu trúc khóa luận 10 CHƢƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƢ DUY TRONG DẠY HỌC TOÁN CHO HỌC SINH LỚP 10 1.1 Cơ sở lí luận 11 1.1.1 Đặc điểm nhận thức học sinh lớp 11 1.1.2 Định hƣớng dạy học môn toán lớp 13 1.1.3 Sử dụng sơ đồ tƣ dạy học toán tiểu học 17 1.1.4 Sử dụng sơ đồ tƣ dạy học toán cho học sinh lớp 27 1.2 Cơ sở thực tiễn 37 1.2.1 Mục đích điều tra 37 1.2.2 Nội dung điều tra 37 1.2.3 Đối tƣợng điều tra 37 1.2.5 Phƣơng pháp điều tra 37 1.2.6 Kết điều tra 38 CHƢƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƢ DUY TRONG DẠY HỌC TOÁN CHO HỌC SINH LỚP 44 2.1 Định hƣớng xây dựng biện pháp 44 2.1.1 Đảm bảo tính mục tiêu 44 2.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học hệ thống 44 2.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính vừa sức 44 2.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 44 2.2 Một số biện pháp sử dụng sơ đồ tƣ dạy học toán cho học sinh lớp 44 2.2.1 Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức giáo viên việc sử dụng sơ đồ tƣ dạy học toán cho học sinh lớp 44 2.2.2 Biện pháp 2: Thiết kế tình sử dụng sơ đồ tƣ dạy học toán cho học sinh lớp 47 2.2.3 Biện pháp 3: Đề xuất tiêu chí đánh giá sử dụng sơ đồ tƣ dạy học môn toán cho học sinh lớp 50 KẾT LUẬN 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 PHỤ LỤC 57 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài 1.1 Giáo dục Tiểu học cấp học quan trọng, đóng vai trò tảng hệ thống giáo dục quốc dân Ở cấp học này, trẻ không đƣợc giáo dục đầy đủ, việc tiếp thu, lĩnh hội tri thức, kĩ học tập vận dụng cấp học cao gặp nhiều khó khăn Chính vậy, giáo viên (GV) tiểu học cần không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ sƣ phạm, có việc tìm hiểu vận dụng phƣơng pháp dạy học theo tinh thần đổi nhằm tích cực hóa hoạt động học tập học sinh (HS) Mỗi phƣơng pháp dạy học gồm nhiều kĩ thuật dạy học khác GV cần hiểu rõ, thành thạo kĩ thuật dạy học; đặc biệt kĩ thuật phát huy đƣợc tính tích cực, chủ động sáng tạo; góp phần thực phƣơng pháp dạy học hiệu 1.2 Sơ đồ tƣ (SĐTD) kĩ thuật dạy học hiệu Việc sử dụng SĐTD dạy học giúp GV tận dụng đƣợc khả ghi nhận hình ảnh não bộ, tạo điều kiện kích thích não HS phát triển Vì thế, cách để GV không giúp em tiết kiệm thời gian việc tiếp thu, ôn tập kiến thức mà giúp HS phát triển thao tác trí tuệ (ghi nhớ, ý, sáng tạo) phát triển lực tƣ ban đầu (phân tích, tổng hợp, khái quát hóa,…) 1.3 Lớp lớp cuối cấp tiểu học, thuộc giai đoạn học tập sâu Chính vậy, việc học tập HS giai đoạn có ý nghĩa vô quan trọng Ở lớp 5, môn toán có nhiều nội dung ôn tập, bổ sung, củng cố Để dạy học nội dung này, GV dạy học theo cách thông thƣờng (cho HS nhắc lại) tạo nhàm chán, khiên cƣỡng Vì vậy, GV cần có thay đổi cách dạy toán cho HS, cần có vận dụng linh hoạt đa dạng phƣơng pháp dạy học theo tinh thần đổi mới, đặc biệt kĩ thuật dạy học nhƣ SĐTD 1.4 Trong thực tế, nhiều GV tiểu học chƣa có hiểu biết đầy đủ, xác SĐTD cách sử dụng SĐTD dạy học toán cho HS lớp Điều khiến cho hiệu sử dụng SĐTD chƣa cao Xuất phát từ lí trên, định lựa chọn đề tài “Sử dụng sơ đồ tư dạy học toán cho học sinh lớp 5” Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài đề xuất biện pháp sử dụng SĐTD dạy học toán cho HS lớp Qua đó, góp phần nâng cao hiệu dạy học môn toán lớp nói riêng môn toán tiểu học nói chung Nhiệm vụ nghiên cứu - Tìm hiểu sở lí luận SĐTD, sử dụng SĐTD dạy học toán cho HS lớp - Tìm hiểu thực trạng việc sử dụng SĐTD dạy học toán cho HS lớp - Đề xuất biện pháp sử dụng SĐTD dạy học toán cho HS lớp Đối tƣợng, khách thể phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tƣợng nghiên cứu Việc sử dụng SĐTD dạy học toán cho HS lớp 4.2 Khách thể nghiên cứu Các kĩ thuật dạy học toán tiểu học nhằm phát huy tính tích cực HS 4.3 Phạm vi nghiên cứu Nội dung chƣơng trình môn toán lớp 5 Giả thiết khoa học Nếu biện pháp đƣợc đề xuất đề tài đƣợc sử dụng thực tiễn dạy học môn toán lớp góp phần nâng cao chất lƣợng học toán HS lớp Phƣơng pháp nghiên cứu - Phƣơng pháp nghiên cứu lí luận - Phƣơng pháp tổng kết kinh nghiệm - Phƣơng pháp điều tra - Phƣơng pháp quan sát - Phƣơng pháp thống kê toán học Cấu trúc khóa luận Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo Phụ lục, nội dung khoá luận gồm ba phần sau: Chƣơng Cơ sở lí luận thực tiễn việc sử dụng SĐTD dạy học toán cho HS lớp Chƣơng Một số biện pháp sử dụng SĐTD dạy học toán cho HS lớp 10 2.2.3 Biện pháp 3: Đề xuất tiêu chí đánh giá sử dụng SĐTD dạy học môn toán cho HS lớp 2.2.3.1 Mục đích Mục đích biện pháp xây dựng tiêu chí đánh giá HS sử dụng SĐTD dạy học yếu tố hình học tiểu học Biện pháp giúp GV HS nhận biết đƣợc yêu cầu đặt sử dụng SĐTD để thực có hiệu 2.2.3.2 Nội dung Nội dung biện pháp gồm: Xác định tiêu chí đánh giá tính thẩm mĩ (màu sắc, đƣờng nét, chữ viết, độ lớn); nội dung ý ý phụ; liên kết ý; thao tác tiến hành; hiệu dạy học 2.2.3.3 Các bước tiến hành - Xác định tình sử dụng SĐTD cần đánh giá - Xác định tiêu chí đánh giá về: + Tính thẩm mĩ (màu sắc, đƣờng nét, chữ viết, độ lớn) + Nội dung ý ý phụ; liên kết ý + Thao tác tiến hành + Hiệu học tập - Xác định biểu tiêu chí - Kiểm tra lại nội dung biểu tiêu chí để không lặp lại bao quát vấn đề vấn đề - Thực thử điều chỉnh - Áp dụng yêu cầu đánh giá tình thực hành cụ thể 2.2.3.4 Ví dụ Ví dụ: Các tiêu chí đánh giá HS sử dụng SĐTD để lập kế hoạch tìm phƣơng án tính diện tích hình tròn (Trong học “Diện tích hình tròn” (SGK Toán 5, trang 99) 50 - Xác định tình sử dụng SĐTD cần đánh giá: Tình cần phải thiết thực, hợp lí, sát với nội dung tận dụng tối đa hiệu sử dụng BĐTD là: Sử dụng SĐTD để lập kế hoạch tìm phƣơng án tính diện tích hình tròn - Xác định tiêu chí đánh giá về: + Tính thẩm mĩ (màu sắc, đƣờng nét, chữ viết, độ lớn…): Màu sắc hài hòa, bắt mắt phù hợp với HS tiểu học Đƣờng nét rõ ràng, độ cong vừa phải, không gây rối mắt Chữ viết rõ ràng, đẹp ngắn gọn súc tích Độ lớn vừa phải, đủ để HS quan sát đƣợc bao quát thấy rõ ý sơ đồ… + Nội dung ý chính: Các ý BĐTD phải đảm bào tiêu chí: đầy đủ, ngắn gọn súc tích bao quát toàn nội dung mạch kiến thức Các nhánh sử dụng BĐTS để tìm phƣơng án tính diện tích hình tròn là: cách chia hình tròn thành hình học công thức tính diện tích (chia thành hình tam giác nhỏ cộng diện tích, chia hình thành hình tam giác nhỏ ghép thành hình bình hành…); yếu tố sử dụng để tính diện tích hình tròn; dự đoán công thức tính diện tích hình tròn + Thao tác tiến hành: Các thao tác GV hƣớng dẫn HS thiết kế SĐTD cần linh hoạt, rõ ràng, HS dễ nhìn, dễ tiếp thu + Hiệu học tập: Thông qua sử dung BĐTD, HS biết đƣợc cách tính diện tích hình tròn; yếu tố cần thiết để tính diện tích hình tròn; quy tắc công thức tính diện tích hình tròn; giải đƣợc tình huống, toán cụ thể liên quan đến diện tích hình tròn - Xác định biểu tiêu chí: Sau thiết kế BĐTD hƣớng dẫn HS thiết kế BĐTD nội dung Diện tích hình tròn, GV dựa vào tiêu chí đánh giá tính thẩm mĩ, nội dung, thao tác tiến hành hiệu học tập để xác định biểu tiêu chí Qua thấy đƣợc nhƣng điểm làm đƣợc nhƣng điểm thiếu sót 51 - Kiểm tra lại nội dung biểu tiêu chí để không lặp lại bao quát vấn đề vấn đề - Thực thử điều chỉnh: GV đƣa BĐTD diện tích hình tròn vào tiết học thực tế để rút kinh nghiệm có phƣơng án điều chỉnh tiêu chí chƣa thực đƣợc - Áp dụng yêu cầu đánh giá tình thực hành cụ thể GV thiết kế BĐTD “Diện tích hình tròn” nhƣ sau: 52 Kết luận chƣơng Trong chƣơng 2, tiến hành đề xuất định hƣớng xây dựng biện pháp sử dụng SĐTD dạy học yếu tố hình học tiểu học Các biện pháp dùng cho GV HS Nội dung biện pháp bao gồm: mục đích, nội dung, cách tiến hành ví dụ minh họa 53 KẾT LUẬN Lớp lớp cuối cùng, thuộc giai đoạn học tập sâu cấp tiểu học Chính vậy, việc học tập HS giai đoạn có ý nghĩa vô quan trọng SĐTD kĩ thuật dạy học hiệu Việc sử dụng SĐTD giúp GV tận dụng đƣợc khả ghi nhận hình ảnh não HS, tạo điều kiện kích thích não HS phát triển Đây cách để GV không giúp em tiết kiệm thời gian việc tiếp thu, ôn tập kiến thức mà giúp HS phát triển thao tác trí tuệ (ghi nhớ, ý, sáng tạo, …) phát triển lực tƣ ban đầu (phân tích, tổng hợp, khái quát hóa,…) từ lên đƣợc kế hoạch, ý tƣởng sáng tạo giải vấn đề toán học, hình thành tri thức toán học cho em Trong nội dung khóa luận này, thực đƣợc nhiệm vụ sau: - Tìm hiểu sở lí luận việc sử dụng SĐTD dạy học toán cho HS lớp (đặc điểm nhận thức toán học HS lớp 5; quan niệm, vai trò, thao tác tiến hành, phạm vi sử dụng, yếu tố ảnh hƣởng tới sử dụng SĐTD dạy học toán cho HS tiểu học nói chung cho HS lớp nói riêng,…) - Tìm hiểu thực trạng sử dụng SĐTD dạy học dạy học toán lớp GV HS (về nhận thức thực tiễn: mức độ sử dụng, cách tiến hành, thuận lợi khó khăn,…) - Nêu bốn định hƣớng việc đề xuất biện pháp ba biện pháp để giúp GV nhƣ HS lớp sử dụng SĐTD dạy học toán lớp Đó là: + Nâng cao nhận thức GV việc sử dụng SĐTD dạy học toán cho HS lớp + Tạo tình sử dụng hƣớng dẫn GV nhƣ HS thao tác tiến hành sử dụng tình + Xây dựng tiêu chí đánh giá HS sử dụng SĐTD 54 Trong biện pháp trên, trình bày: mục đích, nội dung, bƣớc tiến hành ví dụ mịnh họa Qua nội dung trình bày khóa luận, xin đề xuất số khuyến nghị sau nhằm nâng cao hiệu sử dụng SĐTD dạy học toán cho HS lớp nói riêng cho HS toàn cấp tiểu học nói chung nhƣ sau: - Ban Giám hiệu nhà trƣờng tăng cƣờng hoạt động bồi dƣỡng chuyên môn, nghiệp vụ, giúp GV tiếp cận với kĩ thuật dạy học phát huy tính tích cực HS nhƣ kĩ thuật SĐTD - GV thƣờng xuyên đƣa SĐTD vào hoạt động dạy học từ hình thành kiến thức đến tóm tắt, ôn tập, hệ thống hóa kiến thức Đặc biệt cần giúp HS hình thành phƣơng pháp học tập thông qua việc sử dụng SĐTD đồng thời hình thành thói quen tự học hiệu cho HS - HS tích cực sử dụng SĐTD để lĩnh hội tri thức toán học mới, giải toán ôn tập củng cố lại kiến thức Coi SĐTD nhƣ công cụ học tập thân Chúng hy vọng kết nghiên cứu đƣợc trình bày khóa luận tốt nghiệp góp phần làm phong phú thêm hệ thống kĩ thuật dạy học sử dụng dạy học toán cho HS lớp nói riêng cho HS toàn cấp tiểu học nói chung Qua đó, phát huy tính tích cực, lực sáng tạo lực tự học HS Do hạn chế thời gian nhận thức nên nội dung nghiên cứu đề tài không tránh khỏi thiếu sót Chúng mong nhận đƣợc đóng góp ý kiến Quý thầy (cô) giáo bạn sinh viên để đề tài đƣợc hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Đình Châu, Đặng Thị Thu Thủy (2011), Thiết kế đồ tư dạy - học môn Toán, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam Đỗ Trung Hiệu, Đỗ Đình Hoan, Vũ Dƣơng Thụy, Vũ Quốc Chung (1995), Giáo trình Phƣơng pháp dạy học môn Toán tiểu học, Nhà xuất Đại học Sƣ phạm, Hà Nội Đỗ Đình Hoan (Chủ biên) (2013), Toán 5, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam Đỗ Đình Hoan (Chủ biên) (2013), Sách giáo viên Toán 5, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam Đỗ Đình Hoan (Chủ biên) (2013), Thiết kế giảng Toán 5, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam Đặng Vũ Hoạt - Phó Đức Hòa, Giáo dục học Tiểu học, Nhà xuất Đại học Sƣ phạm Bùi Văn Huệ, Phan Thị Mai Hạnh, Nguyễn Xuân Thức (2008), Giáo trình tâm lý học tiểu học, Nhà xuất Đại học Sƣ phạm Nguyễn Quang Uẩn cộng (2007), Tâm lí học lứa tuổi tiểu học tâm lí học sƣ phạm, Nhà xuất giáo dục Tony Buzan (2016), Nền tảng ứng dụng Bản đồ Tư duy, Nhà xuất Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 10 Tony Buzan (2015), Bản đồ tư cho trẻ thông minh, Nhà xuất Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 11 Trần Đình Châu, Sử dụng Bản đồ tƣ - biện pháp hiệu hỗ trợ học sinh học tập, Tạp chí Giáo dục, kì 2, tháng 9/2009 56 PHỤ LỤC Phụ lục 1: PHIẾU HỎI Ý KIẾN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC (Về việc sử dụng SĐTD dạy học toán cho HS lớp 5) Kính gửi Quý thầy (cô) giáo! Để phục vụ cho mục đích tìm hiểu thực trạng sử dụng SĐTD dạy học toán cho HS lớp 5, thầy (cô) vui lòng trả lời câu hỏi sau cách đánh dấu X vào ô trống trƣớc ý kiến thầy (cô) cho xác Thông tin thu thập đƣợc từ phiếu hỏi ý kiến đƣợc sử dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Quý thầy (cô) giáo! Câu 1: Thầy (cô) vui lòng cho biết quan niệm việc sử dụng SĐTD dạy học toán cho HS lớp  A Đó cách ghi chép lại tri thức toán học lớp hình ảnh  B Đó việc tóm tắt lại kiến thức toán học lớp dƣới dạng hình ảnh  C Đó việc GV sử dụng sơ đồ nhiều nhánh để ghi chép lại tri thức toán học lớp dạy  D Đó cách thức thiết lập sơ đồ kiến thức, kĩ để hình thành tri thức toán học lớp phát triển tƣ cho HS lớp Câu 2: Thầy (cô) vui lòng cho biết vai trò việc sử dụng SĐTD dạy học toán cho HS lớp  A Không quan trọng  B Không có ý kiến  C Quan trọng  D Rất quan trọng Câu 3: Thầy (cô) vui lòng cho biết mức độ sử dụng SĐTD thực tiễn dạy học toán cho HS lớp  A Chƣa 57  B Thỉnh thoảng  C Thƣờng xuyên  D Luôn Câu 4: Thầy (cô) vui lòng cho biết đối tƣợng thƣờng sử dụng SĐTD dạy học toán cho HS lớp  A Không có  B GV  C HS  D Cả GV HS Câu 5: Thầy (cô) vui lòng cho biết nội dung toán học lớp thƣờng sử dụng SĐTD để dạy học  A Số học  B Yếu tố hình học  C Đại lƣợng đo đại lƣợng  D Yếu tố thống kê mô tả  E Giải toán có lời văn Câu 6: Thầy (cô) vui lòng cho biết dạng học thƣờng sử dụng SĐTD dạy học toán cho HS lớp  A Hình thành tri thức hình học  B Luyện tập tri thức hình học học  C Thực hành nội dung  D Ôn tập tri thức hình học Câu 7: Thầy (cô) vui lòng cho biết bƣớc tiến hành sử dụng SĐTD dạy học toán cho HS lớp  A Xác định mục đích sử dụng  B Xác định nội dung vẽ SĐTD  C Dự kiến cách vẽ SĐTD 58  D Thực thiết kế SĐTD (bằng vẽ thủ công phần mềm chuyên dụng)  E Kiểm tra đánh giá SĐTD sử dụng Câu 8: Thầy (cô) vui lòng vẽ lại SĐTD dùng dạy học toán cho HS lớp ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Câu 9: Thầy (cô) vui lòng cho biết yếu tố ảnh hƣởng tới việc sử dụng SĐTD dạy học toán cho HS lớp Câu 10: Thầy (cô) vui lòng cho biết thuận lợi khó khăn sử dụng SĐTD dạy học toán cho HS lớp * Thuận lợi: * Khó khăn: PHIẾU HỎI Ý KIẾN HS LỚP (Về thực trạng sử dụng SĐTD học toán lớp 5) Câu 1: Em có sử dụng SĐTD để học nội dung toán lớp không? Đó nội dung gì? Khi nào? Câu 2: Hãy vẽ lại SĐTD em sử dụng để học nội dung toán lớp 59 Phụ lục 2: Giáo án Toán (có sử dụng sơ đồ tƣ dạy học) Giáo án: Một số dạng toán học (Toán 5, tr.170) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - HS ôn tập, hệ thống số dạng toán học Kỹ năng: - Rèn kĩ giải toán có lời văn lớp (chủ yếu phƣơng pháp giải toán) Thái độ: - HS yêu thích môn học - có thái độ vui vẻ, tích cực thực hoạt động học II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: SGK, SGV, SĐTD lớn dạng toán học - HS: SGK, ghi, giấy A1, bút màu II HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS Ổn đinh kiểm tra cũ: - GV mời HS lên bảng viết công - HS lên bảng tính, lớp làm thức tính diện tích thể tích hình vào giấy nháp hộp chữ nhật hình lập phƣơng - GV mời HS nhận xét - HS nhận xét - GV nhận xét đánh giá - HS lắng nghe đối chiếu làm Bài mới: a Giới thiệu bài: - GV: Ở lớp dƣới chƣơng trình Toán 5, em đƣợc tìm hiểu nhiều dạng toán có lời văn hay Vậy để ôn tập giúp em 60 ghi nhớ sâu dạng toán cô trò vào học ngày hôm Bài: “Một số dạng toán học” - HS lắng nghe b Dạy mới: * Hoạt động 1: Ôn tập, hệ thống lại số dạng toán học - GV mời HS nêu tên số dạng toán học - HS lần lƣợt nêu dạng toán - GV chia lớp thành nhóm giao nhiệm vụ: Mỗi nhóm vẽ SĐTD thể dạng toán học thể tiêu chí sau: + Thể đƣợc tên dạng toán + Các yếu tố xuất toán + Cách giải chung điển hình + Ví dụ toán điển hình dạng toán - HS lắng nghe - GV tổ chức cho lớp hoạt động theo nhóm, bao quát, giúp đỡ - HS thực vẽ SĐTD theo nhóm nhóm gặp khó khăn - GV yêu cầu nhóm treo sơ đồ - HS treo sơ đồ nhóm lên góc nhóm lên góc học tập học tập nhóm nhóm - GV mời nhóm thuyết trình - Các nhóm đại diện lên thuyết sơ đồ nhóm trình sơ đồ nhóm 61 - GV mời nhóm khác nhận xét - Các nhóm khác nhận xét bổ sung bổ sung - GV nhận xét sơ đồ nhóm - HS lắng nghe nội dung, hình thức, trình bày - GV giới thiệu với HS sơ đồ tổng - HS quan sát, lắng nghe quát chuẩn bị * Hoạt động 2: Thực hành giải toán Bài toán 1: Một người xe đạp giờ, thứ 12km, thứ 18km, thứ quãng đường nửa quãng đường hai đầu Hỏi trung bình giời người ki-lô-mét? - HS đọc đề - GV mời HS đọc đề - GV hỏi: + Bài toán cho biết điều gì? + Bài toán yêu cầu làm gì? - HS trả lời + Bài toán thuộc dạng toán nào? - HS lên bảng làm - GV mời HS lên bảng làm - HS khác nhẫn xét - GV mời HS nhận xét làm - HS lắng nghe - GV nhận xét chung Bài toán 2: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 120km Chiều dài chiều rộng 10m Tính diện tích mảnh 62 đất - GV mời HS đọc đề - GV hỏi: - HS đọc đề + Bài toán cho biết điều gì? + Bài toán yêu cầu làm gì? + Bài toán thuộc dạng toán nào? - GV mời HS lên bảng làm - HS trả lời - GV mời HS nhận xét làm - HS lên bảng làm - GV nhận xét chung - HS khác nhẫn xét Củng cố - dặn dò: - HS lắng nghe - GV: Yêu cầu HS nêu lại số dạng toán điển hình - GV yêu cầu HS nhà làm tập SGK trang 170 ôn lại - HS nêu lại dạng toán vừa ôn tập dạng toán học, chuẩn bị trƣớc luyện tập - GV nhận xét chung tiết học - HS lắng nghe, ghi nhớ 63 GV sử dụng sơ đồ sau để củng cố cho HS: 64 ... nhận thức học sinh lớp 11 1.1.2 Định hƣớng dạy học môn toán lớp 13 1.1.3 Sử dụng sơ đồ tƣ dạy học toán tiểu học 17 1.1.4 Sử dụng sơ đồ tƣ dạy học toán cho học sinh lớp 27... cao nhận thức giáo viên việc sử dụng sơ đồ tƣ dạy học toán cho học sinh lớp 44 2.2.2 Biện pháp 2: Thiết kế tình sử dụng sơ đồ tƣ dạy học toán cho học sinh lớp 47 2.2.3 Biện... tài Sử dụng sơ đồ tư dạy học toán cho học sinh lớp 5 Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài đề xuất biện pháp sử dụng SĐTD dạy học toán cho HS lớp Qua đó, góp phần nâng cao hiệu dạy học
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học toán cho học sinh lớp 5, Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học toán cho học sinh lớp 5, Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học toán cho học sinh lớp 5

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay