Tổ chức dạy học các khái niệm thuộc chủ đề phân số ở lớp 4 theo định hướng phát triển năng lực của học sinh

60 20 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 12:28

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHAM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ PHƢƠNG LOAN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: TỔ CHỨC DẠY HỌC CÁC KHÁI NIỆM THUỘC CHỦ ĐỀ PHÂN SỐ Ở LỚP THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học ThS Nguyễn Văn Hà LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu hoàn thành khóa luận, em nhận đƣợc giúp đỡ nhiệt tình thầy cô tổ phƣơng pháp dạy học bạn sinh viên khoa Qua đây, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy, cô tổ phƣơng pháp dạy học đặc biệt thầy giáo Nguyễn Văn Hà - ngƣời định hƣớng, chọn đề tài tận tình bảo, giúp đỡ em hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp Do thời gian kiến thức có hạn, khóa luận không tránh khỏi có hạn chế thiếu sót định Em kính mong nhận đƣợc đóng góp ý kiến quý thầy cô bạn sinh viên để khóa luận em đƣợc hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2017 Sinh viên Nguyễn Thị Phƣơng Loan LỜI CAM ĐOAN Tên em là: Nguyễn Thị Phƣơng Loan Sinh viên lớp: K39D-Giáo dục Tiểu học Trƣờng ĐHSP Hà Nội Em xin cam đoan khóa luận kết nghiên cứu riêng em dƣới đạo giáo viên hƣớng dẫn không trùng với kết tác giả khác Hà Nội, tháng năm 2017 Sinh viên Nguyễn Thị Phƣơng Loan MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài: Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1.Đối tƣợng nghiên cứu : 4.2.Phạm vi nghiên cứu: Phƣơng pháp nghiên cứu Cấu trúc đề tài PHẦN 2: NỘI DUNG CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN 1.1 Định hƣớng phát triển lực học sinh 1.1.1 Nguồn gốc lực 1.1.2 Khái niệm lực 1.1.3 Phân loại lực 1.1.4 Năng lực toán học 1.2 Đặc điểm tâm lí lứa tuổi học sinh tiểu học 10 1.2.1 Tri giác 10 1.2.2 Trí nhớ 10 1.2.3 Chú ý 11 1.2.4 Tƣ 11 1.2.5 Tƣởng tƣợng 11 1.3 Dạy học khái niệm toán học Tiểu học 12 1.3.1 Khái niệm toán học Tiểu học 12 1.3.2 Yêu cầu dạy học khái niệm toán học Tiểu hoc 13 1.3.3 Vai trò khái niệm toán học chƣơng trình tiểu học 13 1.3.4 Đặc điểm việc dạy học khái niệm toán học Tiểu học 13 1.3.5 Những đƣờng hình thành khái niệm 14 1.3.6 Hoạt động củng cố khái niệm 17 1.4 Định hƣớng phát triển lực học sinh dạy học toán trƣờng Tiểu học 19 1.4.1 Dạy học theo hƣớng tiếp cận nội dung hƣớng tiếp cận lực 19 1.4.2 Đặc trƣng phân biệt dạy học theo đinh hƣớng nội dung dạy học theo định hƣớng phát triển lực 20 1.4.3 Phƣơng pháp dạy học môn toán theo định hƣớng phát triển lực học sinh 22 Tiểu kết chƣơng 1: 23 CHƢƠNG 2: TỔ CHỨC DẠY HỌC CÁC KHÁI NIỆM THUỘC CHỦ ĐỀ PHÂN SỐ Ở LỚP THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO 25 HỌC SINH 25 2.1 Tìm hiểu nội dung kiến thức khái niệm thuộc chủ đề phân số lớp 25 2.2 Thiết kế hoạt động tổ chức dạy học khái niệm chủ đề phân số lớp theo định hƣớng phát triển lực học sinh 26 2.2.1 Khái niệm phân số 26 2.2.2 Khái niệm cộng phân số 31 2.2.3 Khái niệm trừ phân số 39 2.2.4 Khái niệm phép nhân phân số: 46 2.2.5 Khái niệm phép chia phân số 49 Tiểu kết chƣơng 2: 52 KẾT LUẬN 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 PHẦN 1: MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài: Tâm lý học đại rằng: Trẻ em phát triển tốt tham gia vào hoạt động Trong trình dạy học, hoạt động học tập học sinh đạt kết cao chủ thể có nhu cầu nhận thức tự học, tự chiếm lĩnh tri thức Do tích cực hóa hoạt động học tập học sinh điều kiện để nâng cao chất lƣợng học tập Vì lí mà điểm bật việc đổi chƣơng trình giáo dục phổ thông sau năm 2015 xây dựng phát triển chƣơng trình theo định hƣớng phát triển lực cho học sinh Điều đòi hỏi phải có định hƣớng phát triển, có tầm nhìn chiến lƣợc ổn định lâu dài phƣơng pháp, hình thức tổ chức, quản lí giáo dục đào tạo cho phù hợp Tiểu học bậc học tảng hệ thống giáo dục quốc dân, chất lƣợng giáo dục phụ thuộc nhiều vào kết dạy học môn học tiểu học góp phần vào việc hình thành, phát triển nhân cách ngƣời lao động Trong môn học Tiểu học với môn Tiếng Việt, môn Toán chiếm vị trí vô quan trọng sở để học tập tiếp môn học khác học tiếp môn Toán bậc học Nội dung chƣơng trình toán môn Toán Tiểu học đƣợc biên soạn theo hƣớng đồng tâm số học đƣợc coi mảng kiến thức cốt lõi Mảng kiến thức số học đƣợc xếp số tự nhiên, phân số, số thập phân Trong phân số đƣợc coi mảng kiến thức chiếm thời lƣợng lớn tƣơng đối khó nhận thức học sinh Tiểu học việc hình thành cho học sinh khái niệm chủ đề điều quan trọng cần thiết Tuy nhiên thực tế giáo viên chƣa quan tâm đến việc dạy nội dung theo hƣớng tích cực hóa hoạt động học sinh Thƣờng giáo viên đƣa khái niệm mà không trọng tới việc tổ chức cho em hoạt động để hình thành nên khái niệm Điều khiến cho học sinh tiếp thu kiến thức máy móc, thụ động em trả lời đƣợc câu hỏi khái niệm đƣợc bắt nguồn từ đâu lại có khái niệm đó? Đơn giản em chƣa nắm đƣợc chất kiến thức, kĩ phân số dẫn đến khó khăn vận dụng để giải toán giải vấn đề sống Vì lí chọn đề tài nghiên cứu: “TỔ CHỨC DẠY HỌC CÁC KHÁI NIỆM THUỘC CHỦ ĐỀ PHÂN SỐ Ở LỚP THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH” Mục đích nghiên cứu  Nhằm định hƣớng phát triển lực học sinh việc học tập khái niệm phân số lớp  Xây dựng kế hoạch dạy học khái niệm toán học thuộc chủ đề phân số lớp theo định hƣớng phát triển lực học sinh góp phần nâng cao chất lƣợng hiệu việc dạy học môn Toán Tiểu học Nhiệm vụ nghiên cứu  Nghiên cứu lí luận: - Phƣơng pháp dạy học theo định hƣớng phát triển lực cho học sinh - Dạy học khái niệm toán học nội dung dạy học khái niệm thuộc chủ đề phân số lớp  Thiết kế xây dựng kế hoạch dạy học khái niệm thuộc chủ đề phân số lớp 4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1.Đối tƣợng nghiên cứu :  Việc dạy học khái niệm thuộc chủ đề phân số lớp theo hƣớng phát triển lực học sinh 4.2.Phạm vi nghiên cứu:  Chƣơng trình toán Tiểu học có nội dung liên quan đến nội dung số phân số Phƣơng pháp nghiên cứu  Phƣơng pháp nghiên cứu tài liệu: đọc sách, báo, công trình nghiên cứu có liên quan từ phân tích tổng hợp xây dựng phần lí luận đề tài  Phƣơng pháp quan sát: Dự giờ, quan sát học hỏi từ việc dạy học giáo viên học sinh học  Phƣơng pháp điều tra: Điều tra, vấn thực tế dạy học giáo viên theo định hƣớng phát triển lực học sinh lớp khái niệm phân số Cấu trúc đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục tài liệu tham khảo luận văn gồm hai chƣơng: Chƣơng 1: Cơ sở lí luận Chƣơng 2: Tổ chức dạy học khái niệm thuộc chủ đề phân số lớp theo định hƣớng phát triển lực học sinh PHẦN 2: NỘI DUNG CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN 1.1 Định hƣớng phát triển lực học sinh 1.1.1 Nguồn gốc lực Từ cuối kỉ XIX đến có nhiều ý kiến khác chất nguồn gốc lực Hiện có xu hƣớng thống số quan điểm bản, quan trọng lí luận nhƣ thực tiễn  Một là: Những yếu tố bẩm sinh, di truyền điều kiện cần thiết ban đầu cho phát triển lực Đó điều kiện cần nhƣng chƣa đủ  Hai là: Năng lực ngƣời có nguồn gốc xã hội, lịch sử Con ngƣời từ sinh có sẵn tố chất định cho phát triển lực tƣơng ứng, nhƣng môi trƣờng xã hội không phát triển đƣợc Xã hội đƣợc hệ trƣớc cải tạo xậy dựng để lại dấu ấn cho hệ sau môi trƣờng Văn hóa - Xã hội  Ba là: Năng lực có nguồn gốc từ hoạt động sản phẩm hoạt động Sống môi tƣờng tự nhiên hệ trƣớc tạo chịu tác động nó, ngƣời hệ sau không đơn giản sử dụng hay thích ứng với thành tựu thành tựu hệ trƣớc để lại, mà cải tạo chúng tạo kết “vật chất” hoàn thiện cho hoạt động Tóm lại, ngày khoa học cho lực tƣợng có chất, nguồn gốc phức tạp Các tố chất hoạt động ngƣời tƣơng tác qua lại với để tạo lực 1.1.2 Khái niệm lực Năng lực có hai định nghĩa phổ biến định nghĩa theo trƣờng phái Anh định nghĩa theo trƣờng phái Mỹ:  Năng lực theo trƣờng phái Anh: Đƣợc giới hạn ba yếu tố: Kiến thức (Knowledge), Kĩ (Skill), thái độ (Atitude) đƣợc gọi mô hình ASK  Năng lực theo trƣờng phái Mỹ: Năng lực yếu tố tâm lí cá nhân giúp hoàn thành nhanh chóng công việc hay hành động cách hiệu Năng lực ngƣời giống nhƣ tảng băng trôi bao gồm phần: phần phần chìm - Phần chiếm 10% - 20%: Đây tảng đƣợc giáo dục, đào tạo, kinh nghiệm, kĩ năng, cảm xức thật,… Phần nhìn thấy đƣợc thông qua hình thức đánh giá, vấn, quan sát,… - Phần chìm chiếm 80% -90%: Là phong cách tƣ duy, đặc tính hành vi, sở thích nghề nghiệp,… Đây phần tiền ẩn cần phát hiện, phát huy phát triển Ngoài lực đƣợc định nghĩa theo cách khác nhƣ: - Theo tâm lý học: Năng lực tổng hợp đặc điểm tâm lý cá nhân phù hợp với yêu cầu đặc trƣng hoạt động định nhằm đảm bảo cho hoạt động đạt hiệu cao Các lực hình thành sở tƣ chất tự nhiên cá nhân Nó đóng vai trò quan Năng lực ngƣời hoàn toàn tự nhiên mà có, phần lớn công tác, tập luyện hình thành - Theo OECD – 2002: Năng lực khả cá nhân đáp ứng yêu cầu phức hợp thực thành công nhiệm vụ bối cảnh cụ thể (Ta làm phép tính trừ Lấy ) - Dựa vào kết hoạt động với băng giấy em cho biết trừ bao nhiêu? ( = ) Giáo viên viết lên bảng: = - Em có nhận xét tử số hai phân số phân số phép trừ = so với tử số ? ( – = 2) - Em có nhận xét mẫu số hai phân số phân số phép trừ so với tử số = ? ( phân số có mẫu số nhau)  Từ ta có phép trừ phân số nhƣ sau: = = - Từ toán em cho biết muốn trừ hai phân số có mẫu số ta làm nhƣ nào? (Ta trừ tử số phân số thứ cho tử số phân số thứ hai giữ nguyên mẫu số)  Giáo viên đưa kết luận: Muốn trừ hai phân số mẫu số,ta trừ tử số phân số thứ cho tử số phân số thứ hai giữ nguyên mẫu số 41 b) Hoạt động 2: Củng cố - Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại cách trừ hai phân số mẫu số  Ví dụ 1: Tính: a) b) c) d) Hướng dẫn: a) b) c) d)  Ví dụ 2: Rút gọn tính: a) b) c) d) - Vấn đề cần giải quyết: Bài toán yêu cầu thực hai nhiệm vụ: + Rút gọn + Tính Hướng dẫn: a) = b) c) d) = = = = = = =1 = =2 42  Ví dụ 3: Tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VI năm 2004, số huy chƣơng vàng học sinh tỉnh Đồng Tháp tổng số huy chƣơng toàn đoàn giành đƣợc, lại huy chƣơng bạc huy chƣơng đồng Hỏi số huy chƣơng bạc huy chƣơng đồng đoàn Đồng Tháp phần tổng số huy chƣơng mà đoàn giành đƣợc? - Bài toán cho biết gì? (Số huy chƣơng vàng tổng số huy chƣơng toàn đoàn giành đƣợc, lại huy chƣơng bạc huy chƣơng đồng) - Bài toán yêu cầu tìm gì? (Tính xem số huy chƣơng bạc huy chƣơng đồng phần tổng số huy chƣơng mà đoàn giành đƣợc) - Muốn tính đƣợc số huy chƣơng bạc huy chƣơng đồng phần tổng số huy chƣơng mà đoàn giành đƣợc ta làm nhƣ nào? ( Ta làm phép tính trừ, lấy tổng số huy chƣơng toàn đoàn trừ số huy chƣơng vàng Lấy – ) Hướng dẫn: Số huy chƣơng bạc huy chƣơng đồng số phần tổng số huy chƣơng mà toàn đoàn giành đƣợc là: 1– = (tổng số huy chƣơng) Tiết 2: Trừ phân số khác mẫu số a) Hoạt động 1: Hình thành khái niệm  Gợi động học tập: - Giáo viên tổ chức cho học sinh chơi trò chơi “Chẵn lẻ” 43 - Giới thiệu mới: Các em biết cách trừ phân số có mẫu số phép trừ phân số khác mẫu số có điểm khác không tìm hiểu qua học ngày hôm nay: Phép trừ phân số khác mẫu số  Hoạt động hình thành khái niệm phép hai phân số khác mẫu số: Bài toán mở đầu: Một cửa hàng có đƣờng, cửa hàng bán đƣợc đƣờng Hỏi cửa hàng lại phần đƣờng? - Bài toán cho biết gì? (Một cửa hàng có đƣờng, cửa hàng bán đƣợc đƣờng) - Bài toán yêu cầu tìm gì? (Tìm xem cửa hàng lại phần đƣờng) - Để biết cửa hàng lại đƣờng phải làm phép tính gì? (Ta phải thực phép tính trừ Lấy ) - Hai phân số trừ trực tiếp cho đƣợc không? (Không Vì hai phân số khác mẫu số) - Dựa vào kiến thức đƣợc học phép cộng phân số khác mẫu số phép trừ phân số em tìm cách thực phép trừ ? (Ta quy đồng mẫu số hai phân số thực phép trừ) - GV yêu cầu HS thực quy đồng mẫu số hai phân số thực phép trừ hai phân số mẫu số + Quy đồng mẫu số hai phân số: = + Trừ hai phân số: = = = 44 = = - Vậy muốn thực trừ hai phân số khác mẫu số phải thực bƣớc? (Chúng ta phải thực bƣớc: + Bƣớc 1: Quy đồng mẫu số hai phân số + Bƣớc 2: Trừ hai phân sô có mẫu số)  Giáo viên kết luận: Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số, trừ hai phân số Hoạt động 2: Củng cố b) - Giáo viên cho học sinh nhắc lại cách trừ hai phân số khác mẫu số  Ví dụ 1: Tính: a) b) c) d) Hướng dẫn: a) = = b) = = c) = = d) = =  Ví dụ 2: Tìm x: a) x+ = b) –x= Hướng dẫn: a) x= b) x= = = = = = 45 c) +x= c) x=  Ví dụ 3: Trong công viên có = = diện tích trồng hoa xanh, diện tích công viên trồng hoa Hỏi diện tích trồng xanh bao nhiêu? Hướng dẫn Diện tích trồng xanh là: (cây xanh) 2.2.4 Khái niệm phép nhân phân số: a) Hoạt động 1: Hình thành khái niệm  Gợi động học tập: - Giáo viên hƣớng dẫn học sinh chơi trò chơi “Chim bay cò bay” - Giới thiệu mới: Chúng ta học số tự nhiên phép toán số tƣ nhiên Ta biết phân số phép toán cộng trừ phân số Tƣơng tự nhƣ số tự nhiên, ta có phép toán nhân chia hay không? Chúng ta tìm hiểu qua học hôm nay: Phép nhân phân số  Hoạt động hình thành khái niệm phép nhân phân số: - Bài toán mở đầu: Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài chiều rộng m + Bài toán cho biết gì? (Hình chữ nhật có chiều dài m chiều rộng + Bài toán yêu cầu tìm gì? (Tính diện tích hình chữ nhật) 46 m) m + Em nhắc lại công thức tính diện tích hình chữ nhật (chiều dài × chiều rộng) + Để tính diện tích hình chữ nhật ta làm phép tính nào? (Ta làm phép tính nhân Lấy nhân ) + Tính diện tích dựa vào hình vẽ dƣới 1m m 1m m + Hình vuông có diện tích là? (1m2) + Hình vuông đƣợc chia thành ô nhau? (15 ô) + Vậy ô có diện tích ( m2) + Hình chữ nhật (phần tô màu) gồm ô? (8 ô) + Vậy diện tích hình chữ nhật mét vuông? ( + Vậy m2) 4  bao nhiêu? (   ) 5 15 + Em có nhận xét tử số mẫu số phân số phân số với tử số mẫu số phân số (Tử số: = × Mẫu số: 15 = × 3) + Từ ví dụ em nêu quy tắc nhân hai phân số (Muốn nhân hai phân số, lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số) 47  Giáo viên kết luận: Muốn nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số b) Hoạt động 2: Củng cố - Giáo viên cho học sinh nhắc lại cách nhân hai phân số  Ví dụ 1: Tính: a)  b)  c)  1 d)  Hướng dẫn: a)  24     35 b) 2 1    9  18 c) 1 8     23 d) 1 1 1    56 56  Ví dụ 2: Rút gọn tính: a)  b) 11  10 c)  Hướng dẫn: a) 7 1 7      5  15 b) 11 11 111 11      10 9  18 c) 1 3        12  Ví dụ 3: Một hình chữ nhật có chiều dài diện tích hình chữ nhật Hướng dẫn: 48 m chiều rộng m Tính Diện tích hình chữ nhật là: 6  18    ( 7  35 ) Đáp số: 2.2.5 Khái niệm phép chia phân số a) Hoạt động 1: Hình thành khái niệm  Gợi động học tập: - Giáo viên tổ chức cho học sinh chơi trò chơi “Thƣợng Đế cần gì?” - Giới thiệu mới: Các em đƣợc tìm hiểu phép toán cộng, trừ nhân số thập phân học ngày hôm cô giới thiệu cho em phép tính số thập phân là: Phép chia số thập phân  Hoạt động hình thành khái niệm phép chia phân số: - Bài toán mở đầu: Hình chữ nhật ABCD có diện tích m Tính chiều dài hình m2, chiều rộng ?m m 15 m - Bài toán cho biết gì? (Hình chữ nhật ABCD có diện tích m2, chiều rộng m) - Bài toán yêu cầu tìm gì? (Tính chiều dài hình đó) - Khi biết diện tích chiều rộng muốn tìm chiều dài hình chữ nhật ta làm nào? (Lấy diện tích chia cho chiều rộng) 49 - Muốn tính chiều dài hình chữ nhật ABCD có diện tích m2 chiều rộng m ta phải làm gì? ( Lấy ) - Giáo viên hƣớng dẫn: Muốn thực phép chia ta lấy phân số thứ nhân với phân số thứ hai đảo ngƣợc - Phân số thứ phân số nào? Phân số thứ phân số nào? (Phân số thứ phân số Phân số thứ phân số ) - Vậy phân số đảo ngƣợc phân số thứ phân số nào? (Là phân số ) - Yêu cầu HS thực phép chia ( 7  21 :     ) 15 15 15  30 - Hình chữ nhật có chiều dài bao nhiêu? - Vậy để thực phép chia hai phân số ta làm nhƣ nào? (Lấy phân số thứ nhân với phân số thứ hai đảo ngƣợc)  Giáo viên kết luận: Để thực hiên phép chia hai phân số, ta làm sau: Lấy phân số thứ nhân với phân số thứ hai đảo ngược b) Hoạt động 2: Củng cố - Giáo viên cho học sinh nhắc lại cách thực phép chia hai phân số  Ví dụ 1: Viết phân số đảo ngƣợc phân số sau: Hướng dẫn 50 Phân số đảo ngƣợc phân số là:  Ví dụ 2: Tính: a) b) c) Hướng dẫn a) 24 :    35 b) 8 32 :    7 21 c) 1 2 :    3  Ví dụ 3: Tìm x: a) x  b) :x Hướng dẫn 4 20 :    7 21 a) x b) 5 10 x :     8 51 Tiểu kết chƣơng Lƣu ý thiết kế hoạt động dạy học số khái niệm thuộc chủ đề phân số theo định hƣớng phát triển lực học sinh: - Hoạt động gợi động cơ: Gợi động học tập khái niệm phép toán thuộc chủ đề phân số đƣợc đặt vấn đề từ ví dụ mở đầu nhằm cho học sinh thấy khái niệm phép toán thuộc chủ đề phân số thực tiễn sống đòi hỏi sản phẩm trí tuệ nhà toán học - Hoạt động tiếp cận khái niệm: Tăng cƣờng cho học sinh đƣợc trải nghiệm hoạt động tƣ nhƣ phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát hóa, để nêu đƣợc khái niệm phép toán thuộc chủ đề phân số - Chú trọng hoạt động vận dụng trực tiếp khái niệm cách đa dạng, phong phú: + Đƣa tập vận dụng khái niệm mức độ khác nhau, từ đễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp + Đƣa tập ứng dụng vào thực tiễn để tạo hứng thú cho học sinh + Đƣa tập phải vận dụng linh hoạt khái niệm 52 KẾT LUẬN Nhiệm vụ nghiên cứu:  Nghiên cứu lí luận: - Phƣơng pháp dạy học theo định hƣớng phát triển lực cho học sinh - Dạy học khái niệm toán học nội dung dạy học khái niệm thuộc chủ đề phân số lớp  Thiết kế xây dựng kế hoạch dạy học khái niệm thuộc chủ đề phân số lớp Kết đề tài: - Định hƣớng chung phát triển lực học sinh dạy học khái niệm thuộc chủ đề phân số lớp + Gợi động học tập khái niệm: Lưu ý hoạt động gợi động học tập vận dụng khái niệm cần gắn với giới thực, gắn với thực tế sống học sinh + Dạy cho học sinh cách suy nghĩ tìm khái niệm: Cho học sinh trải nghiệm qua hoạt động tư phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát hóa trình hình thành, kiến tạo khái niệm + Chú trọng hoạt động vận dụng khái niệm: Đa dạng hóa hoạt động vận dụng khái niệm để giải vấn đề bản, trọng tâm khái niệm tình thực tiễn - Ứng dụng thiết kế hoạt động dạy học khái niệm thuộc chủ đề phân số lớp theo định hƣớng phát triển lực học sinh ta cần lƣu ý sau: + Gợi động học tập khái niệm thiết kế nhiều hoạt động tư trình hình thành, kiến tạo khái niệm 53 + Chú trọng thiết kế cách đa dạng phong phú hoạt động vận dụng trực tiếp khái niệm để giải nhiều tình thực tiễn môn học - Hƣớng phát triển đề tài: Tiếp tục theo hƣớng nghiên cứu đề tài em tiếp tục phát triển nghiên cứu việc dạy học khái niệm toán học nhiều chủ đề khác nghiên cứu dạy học định lý, tập toán học Do điều kiện khả có hạn đề tài luận em chắn nhiều khiếm khuyết, sai sót Em xin trân trọng cám ơn ý kiến đóng góp thầy cô giáo bạn khoa tạo điều kiện cho em hoàn thành khóa luận 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Bá Kim (Chủ biên), Phương pháp dạy học môn toán, Nxb Giáo dục, 2007 [2] Nguyễn Hoài Anh (2008), Dạy học khái niệm toán học Tiểu học, Tạp chí Khoa học Giáo dục, Trƣờng Đại học Sƣ phạm Huế [3] Nghị số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo [4] Trần Luận (2011), Về cấu trúc lực học sinh, Kỷ yếu hội thảo quốc gia giáo dục toán học trƣờng phổ thông, NXB Giáo dục [5] Bùi Văn Huệ (Chủ biên), Tâm lí học Tiểu học, NXB Đại học Sƣ phạm, 2008 [6] Phạm Minh Hạc (1989) – Tâm lí học – NXB Giáo dục Hà Nội [7] SGK Toán 4– NXB Giáo dục 55 ... thức khái niệm thuộc chủ đề phân số lớp Tìm hiểu số khái niệm thuộc chủ đề phân số lớp 4: - Khái niệm phân số - Khái niệm cộng hai phân số + Cộng hai phân số mẫu + Cộng hai phân số khác mẫu - Khái. .. tiếp khái niệm để giải vấn đề bản, trọng tâm khái niệm nhiều tình thực tiễn môn học 24 CHƢƠNG 2: TỔ CHỨC DẠY HỌC CÁC KHÁI NIỆM THUỘC CHỦ ĐỀ PHÂN SỐ Ở LỚP THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH. .. học sinh - Dạy học khái niệm toán học nội dung dạy học khái niệm thuộc chủ đề phân số lớp  Thiết kế xây dựng kế hoạch dạy học khái niệm thuộc chủ đề phân số lớp 4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4. 1.Đối
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức dạy học các khái niệm thuộc chủ đề phân số ở lớp 4 theo định hướng phát triển năng lực của học sinh, Tổ chức dạy học các khái niệm thuộc chủ đề phân số ở lớp 4 theo định hướng phát triển năng lực của học sinh, Tổ chức dạy học các khái niệm thuộc chủ đề phân số ở lớp 4 theo định hướng phát triển năng lực của học sinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay