Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học nội dung Đại lượng và đo đại lượng cho học sinh lớp 5

46 103 2
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 12:27

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC ====== NGUYỄN THỊ QUỲNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC NỘI DUNG ĐẠI LƢỢNG VÀ ĐO ĐẠI LƢỢNG CHO HỌC SINH LỚP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Phƣơng pháp dạy học Toán Tiểu học Ngƣời hƣớng dẫn khoa học ThS LÊ THU PHƢƠNG HÀ NỘI - 2017 LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà nội 2, thầy cô khoa Giáo dục Tiểu học thầy cô giáo tổ môn phƣơng pháp dạy học Toán Tiểu học giúp đỡ em trình học tập trƣờng thực khóa luận tốt nghiệp Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ths Lê Thu Phƣơng ngƣời định hƣớng chọn đề tài, tận tình hƣớng dẫn, bảo giúp đỡ em trình học tập, nghiên cứu để hoàn thành tốt khóa luận Do điều kiện thời gian nghiên cứu lực có hạn nên đề tài không tránh khỏi hạn chế thiếu sót Kính mong nhận đƣợc đóng góp ý kiến thầy cô giáo bạn để khóa luận đƣợc hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2017 Sinh viên Nguyễn Thị Quỳnh LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Khoá luận tốt nghiệp với đề tài “Tổ chức hoạt động trải nghiệm dạy học nội dung Đại lượng đo đại lượng cho học sinh lớp 5” công trình nghiên cứu riêng tôi, sở giúp đỡ giáo viên hƣớng dẫn tham khảo tài liệu có liên quan Tôi xin cam đoan kết nghiên cứu không trùng với kết nghiên cứu tác giả khác Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Hà Nội, tháng năm 2017 Sinh viên Nguyễn Thị Quỳnh MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 Lý chọn đề tài .1 Mục đích nghiên cứu Đối tƣợng khách thể nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Cấu trúc nội dung NỘI DUNG CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC NỘI DUNG ĐẠI LƢỢNG VÀ ĐO ĐẠI LƢỢNG CHO HỌC SINH LỚP .5 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Đặc điểm học sinh lớp 1.1.1.1 Đặc điểm tƣ học sinh lớp .5 1.1.1.2 Đặc điểm ngôn ngữ học sinh lớp 1.1.1.3 Đặc điểm trí nhớ học sinh lớp .6 1.1.1.4 Đặc điểm ý học sinh lớp 1.1.2 Lý thuyết hoạt động trải nghiệm 1.1.2.1 Khái niệm 1.1.2.2 Mô hình học qua trải nghiệm David A Kolb 1.1.2.3 Quy trình tổ chức hoạt động trải nghiệm .9 1.1.3 Dạy học nội dung đại lƣợng đo đại lƣợng cho học sinh lớp 10 1.1.3.1 Mục tiêu dạy học nội dung đại lƣợng đo đại lƣợng lớp 10 1.1.3.2 Nội dung đại lƣợng đo đại lƣợng môn toán lớp .11 1.1.3.3 Đặc điểm nội dung yếu tố Đại lƣợng đo đại lƣợng chƣơng trình môn Toán lớp .12 1.2 Cơ sở thực tiễn .12 1.2.1 Thực trạng việc tổ chức hoạt động trải nghiệm dạy học nội dung đại lƣợng đo đại lƣợng cho học sinh lớp 12 1.2.1.1 Về tổ chức hoạt động trải nghiệm môn Toán lớp 13 1.2.1.2 Về tổ chức hoạt động trải nghiệm dạy học nội dung Đại lƣợng đo đại lƣợng cho học sinh lớp 13 1.2.2 Nguyên nhân thực trạng 14 Kết luận chƣơng .15 CHƢƠNG 2: DẠY HỌC MỘT SỐ NỘI DUNG ĐẠI LƢỢNG VÀ ĐO ĐẠI LƢỢNG CHO HỌC SINH LỚP QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 16 2.1 Các hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm dạy học nội dung đại lƣợng đo đại lƣợng cho học sinh lớp 16 2.1.1 Tổ chức thảo luận .16 2.1.2 Tổ chức trò chơi 16 2.1.3 Tổ chức thi 17 2.1.4 Tổ chức tham quan dã ngoại 18 2.1.5 Hoạt động câu lạc 18 2.2 Thiết kế hoạt động trải nghiệm dạy học số nội dung đại lƣợng đo đại lƣợng cho học sinh lớp 19 KẾT LUẬN 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO 40 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Toán học có liên quan chặt chẽ với thực tế có ứng dụng rộng rãi nhiều lĩnh vực khác khoa học, công nghệ, sản xuất đời sống xã hội đại Nó thúc đẩy mạnh mẽ trình tự động hóa sản xuất, trở thành công cụ thiết yếu cho ngành khoa học đƣợc coi chìa khóa phát triển Các kiến thức kĩ môn Toán có nhiều ứng dụng đời sống, giúp học sinh nhận biết mối quan hệ số lƣợng hình dạng không gian giới thực Trong kiến thức môn Toán, nội dung dạy học Đại lƣợng đo đại lƣợng lớp đƣợc xếp đan xen với mạch kiến thức khác nhằm tạo hỗ trợ lẫn việc dạy học mạch kiến thức với hạt nhân số học Ngoài ra, nội dung dạy học Đại lƣợng đo đại lƣợng cầu nối kiến thức toán học nhà trƣờng với thực tế đời sống Thông qua việc giải tập toán, học sinh không rèn luyện kĩ môn Toán mà đƣợc cung cấp thêm nhiều tri thức thực tế bổ ích Có thể nói thành tựu tâm lý học hoạt động kỷ XX sở khoa học cho việc dạy học/giáo dục nhà trƣờng đạt hiệu Một luận điểm bản, có tính nguyên tắc, là: “Tâm lý hình thành thông qua hoạt động” Điều có nghĩa là, thông qua hoạt động thân học sinh chất, nhân cách học sinh đƣợc hình thành phát triển Con ngƣời học đƣợc nhiều kinh nghiệm từ trải nghiệm thân Dù học theo cách ngƣời phải học hoạt động, học thông qua hoạt động Học qua trải nghiệm GS Kolb ngƣời Mỹ (1939) đƣa năm 1984 Theo ông, “Học thông qua trải nghiệm trình học theo kiến thức, lực đƣợc tạo thông qua việc chuyển hóa kinh nghiệm” Nhƣ vậy, học qua trải nghiệm trình học sinh xây dựng ý nghĩa trực tiếp (tức kiến thức) từ kiến thức kinh nghiệm có Trong kiến thức môn Toán phần “Đại lƣợng đo đại lƣợng” kiến thức khó dạy tri thức khoa học đại lƣợng đo đại lƣợng tri thức môn học đƣợc trình bày có khoảng cách Thông qua hoạt động trải nghiệm học sinh trực tiếp hoạt động, quan sát, đo đạc đối tƣợng kết hợp với kinh nghiệm có thân để hình thành tri thức khoa học Chính vậy, việc tổ chức hoạt động trải nghiệm dạy học nội dung Đại lƣợng đo đại lƣợng cho học sinh lớp giúp em có hội hình thành phát triển lực tƣ duy, trí tƣởng tƣợng không gian, gắn liền việc học tập với sống xung quanh hỗ trợ học sinh học tập tốt môn học khác Tuy nhiên, việc vận dụng hoạt động trải nghiệm dạy học môn Toán chƣa thực đƣợc trọng Xuất phát từ việc nghiên cứu sở lí luận thực trạng dạy học môn Toán cụ thể dạy học nội dung “Đại lƣợng đo đại lƣợng” lớp 5, kết hợp với hiểu biết có điều mẻ lĩnh hội đƣợc từ giảng “Phƣơng pháp dạy học Toán Tiểu học” thầy cô giáo trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 2, định chọn đề tài “Tổ chức hoạt động trải nghiệm dạy học nội dung Đại lƣợng đo đại lƣợng cho học sinh lớp 5” Mục đích nghiên cứu Thiết kế hoạt động trải nghiệm dạy học nội dung Đại lƣợng đo đại lƣợng cho học sinh lớp 5, góp phần nâng cao hiệu dạy học môn Toán nói chung nội dung Đại lƣợng đo đại lƣợng nói riêng Đối tƣợng khách thể nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu  Học sinh lớp trƣờng tiểu học;  Mối liên hệ hoạt động trải nghiệm việc dạy học nội dung đại lƣợng đo đại lƣợng chƣơng trình lớp - Khách thể nghiên cứu Hoạt động dạy học giáo viên học sinh nội dung đại lƣợng đo đại lƣợng tiểu học Phạm vi nghiên cứu Nội dung dạy học yếu tố đại lƣợng đo đại lƣợng cho học sinh lớp 5 Phƣơng pháp nghiên cứu  Phƣơng pháp nghiên cứu lí luận: Đọc tài liệu, giáo trình có liên quan đến vấn đề nghiên cứu  Phƣơng pháp quan sát: Thông qua dự  Phƣơng pháp điều tra: Tìm hiểu thực trạng việc dạy học nội dung đại lƣợng đo đại lƣợng chƣơng trình môn Toán lớp Giả thuyết khoa học Nếu thiết kế đƣợc hoạt động trải nghiệm dạy học nội dung đại lƣợng đo đại lƣợng cho học sinh lớp giúp em có hội hình thành phát triển lực tƣ duy, trí tƣởng tƣợng không gian, gắn liền việc học tập với sống xung quanh hỗ trợ học sinh học tập tốt môn học khác Nhiệm vụ nghiên cứu 6.1 Tìm hiểu sở lí luận việc tổ chức hoạt động trải nghiệm dạy học đại lƣợng đo đại lƣợng cho học sinh lớp 6.2 Tìm hiểu thực trạng việc tổ chức hoạt động trải nghiệm dạy học đại lƣợng đo đại lƣợng cho học sinh lớp 6.3 Thiết kế hoạt động trải nghiệm dạy học nội dung đại lƣợng đo đại lƣợng cho học sinh lớp Cấu trúc nội dung Ngoài phần mở đầu, mục lục, tài liệu tham khảo khóa luận tốt nghiệp gồm chƣơng Chƣơng 1: Cơ sở lí luận thực tiễn tổ chức hoạt động trải nghiệm dạy học nội dung Đại lƣợng đo đại lƣợng cho học sinh lớp Chƣơng 2: Dạy học số nội dung Đại lƣợng đo đại lƣợng cho học sinh lớp qua hoạt động trải nghiệm Quản trò lần lƣợt lật tên sản phẩm Sau tên sản phẩm tập Các nhóm suy nghĩ để giải tập Nhóm làm tập thời gian ngắn đạt danh hiệu “Nhà nông sản xuất giỏi” Với tập này, nhóm thảo luận dựa vào mối quan hệ đơn vị đo khối lƣợng, chuyển đổi đơn vị đo để viết số đo ban đầu dạng hỗn số dựa vào hỗn số viết thành số thập phân Kết tập nhƣ sau: 132 kg = = 5,132 Vậy 132 kg = 5,132 tạ 800 kg = tạ = 28 tạ Vậy tạ 800 kg = 28 tạ 12 kg = 12 = 12,006 Vậy 12 kg = 12,006 Trò chơi rèn luyện cho em tính toán cẩn thận, xác nhớ ghi đơn vị sau kết phép tính đo lƣờng Bên cạnh đó, trò chơi góp phần củng cố tinh thần đoàn kết cho học sinh Bước 3: Rút công thức, áp dụng vào học Sau bƣớc 2, học sinh rút kiến thức muốn viết số đo khối lƣợng dƣới dạng số thập phân ta làm theo bƣớc: + Viết dƣới dạng hỗn số + Dựa vào hỗn số viết thành số thập phân Giáo viên ý học sinh dựa vào mối quan hệ đơn vị đo khối lƣợng để chuyển đổi đơn vị đo cho xác Bước 4: Vận dụng vào thực tiễn Giáo viên tổ chức cho học sinh làm tập sau: 26 1/ Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: a, 562 kg = … b, 500 kg = … c, tạ kg = … tạ d, 10 kg g = … kg 2/ Trong vƣờn thú có sƣ tử Trung bình ngày ăn hết kg thịt Hỏi cần thịt để nuôi số sƣ tử 30 ngày? Hoạt động nhằm giúp học sinh củng cố kiến thức vừa đƣợc kiến tạo, đồng thời giúp học sinh biết ý, tránh sai lầm điển hình thƣờng mắc trình giải toán dạng - Ở 1, học sinh viết số đo khối lƣợng dƣới dạng số thập phân theo nhƣ bƣớc đƣợc học a, 562 kg = b, 500 kg = = 4,562 tấn = 0,5 c, tạ kg = tạ = 3,03 tạ d, 10 kg g = 10 kg = 10,003 kg - Ở 2, học sinh làm toán theo nhiều cách khác Cách Lƣợng thịt để nuôi sƣ tử ngày là: x = 54 (kg) Lƣợng thịt để nuôi sƣ tử 30 ngày là: 54 x 30 = 1620 (kg) 1620 kg = 1,62 Đáp số: 1,62 Cách 27 Lƣợng thịt để nuôi sƣ tử 30 ngày là: x 30 = 270 (kg) Lƣợng thịt để nuôi sƣ tử 30 ngày là: 270 x = 1620 (kg) 1620 kg = 1,62 Đáp số: 1,62 Cách Lƣợng thịt để nuôi sƣ tử 30 ngày là: (6 x 9) x 30 = 1620 (kg) 1620 kg = 1,62 Đáp số: 1,62 Bước 5: Đánh giá kết hoạt động trải nghiệm - Học sinh đƣợc đánh giá trình trải nghiệm nhƣ áp dụng bạn, từ phát huy việc làm tốt, khắc phục việc chƣa tốt - Giáo viên đánh giá kết trải nghiệm học sinh để em rút học cho thân giáo viên có thêm kinh nghiệm cách tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh Ví dụ 3: Tổ chức hoạt động trải nghiệm dạy học “Cộng số đo thời gian” [SGK Toán 5, trang 131] sử dụng hình thức tổ chức thi tổ chức thảo luận Bước 1: Gợi động cơ, tạo hứng thú cho học sinh Giáo viên nêu tình huống: Lan từ nhà đến siêu thị hết 20 phút 58 giây sau sang nhà bà ngoại hết 23 phút 25 giây Hỏi Lan từ nhà đến nhà bà ngoại thời gian? Muốn biết thời gian Lan từ nhà đến nhà bà ngoại ta làm nhƣ nào? Với tình đơn giản, gần gũi nhƣ học sinh cảm thấy vui vẻ hứng thú học 28 Bước 2: Tổ chức cho học sinh trải nghiệm Giáo viên tổ chức cho học sinh trải nghiệm thông qua thi “Vận động viên tài ba” Chung kết chạy đua điền kinh lớp diễn tƣng bừng, sôi Cả lớp chia thành đội thi, đội ngƣời Để tới đích, thành viên đội giải tập sau: Một ô tô từ Hà Nội đến Thanh Hóa hết 15 phút tiếp đến Vinh hết 35 phút Hỏi ô tô quãng đƣờng từ Hà Nội đến Vinh hết thời gian? Lan từ nhà đến siêu thị hết 20 phút 58 giây sau sang nhà bà ngoại hết 23 phút 25 giây Hỏi Lan từ nhà đến nhà bà ngoại thời gian? Để giải hai tập trên, học sinh huy động tri thức cũ nhớ lại cách đặt tính tính số tự nhiên, cách chuyển đổi đơn vị đo thời gian: = 60 phút phút = 60 giây Bài Muốn biết ô tô từ Hà Nội đến Vinh hết thời gian ta phải thực phép tính cộng: 15 phút + 35 phút = ? Với tập có khả sau Khả Học sinh cộng số đo theo loại đơn vị, ta có: 15 phút + 35 phút = 50 phút Khả Học sinh đổi số đo đơn vị đo phút Ta có: = x 60 = 180 phút = x 60 = 120 phút 29 Vậy 15 phút + 35 phút = 195 phút + 155 phút = 350 phút Khả Học sinh đổi số đo đơn vị đo giờ 15 phút + 35 phút = = giờ+ = giờ+ = + = giờ Bài Muốn biết Lan từ nhà đến nhà bà ngoại thời gian ta phải thực phép cộng: 20 phút 58 giây + 23 phút 25 giây = ? Với tập có khả sau Khả Học sinh cộng số đo theo loại đơn vị, ta có: 20 phút 58 giây + 23 phút 25 giây = 43 phút 83 giây Với kết này, số học sinh biết cách đổi 43 phút 83 giây = 44 phút 23 giây (vì 83 giây = phút 23 giây) Khả Học sinh đổi số đo đơn vị đo giây Ta có: 20 phút = 20 x 60 = 1200 giây 23 phút = 23 x 60 = 1380 giây Vậy 20 phút 58 giây + 23 phút 25 giây = 1258 giây + 1405 giây = 2663 giây Khả Học sinh đổi số đo đơn vị đo phút 20 phút 58 giây + 23 phút 25 giây = 20 phút + 23 phút = 20 phút + 23 phút 30 = phút + phút = phút Sau đội thi hoàn thành xong tập, vận động viên đại diện đội đƣa suy nghĩ cách làm đội Bước 3: Rút công thức, áp dụng vào học Giáo viên đƣa đáp án thi nhƣ sau Bài Ta đặt tính tính: 15 phút + 35 phút 50 phút Vậy 15 phút + 35 phút = 50 phút Bài Ta đặt tính tính: 20 phút 58 giây + 23 phút 25 giây 43 phút 83 giây (83 giây = phút 23 giây) Với này, 83 giây > phút thực phép tính cộng ta phải đổi 83 giây sang phút 23 giây cộng 43 phút Vậy: 20 phút 58 giây + 23 phút 25 giây = 44 phút 23 giây Đội đƣa cách làm với đáp án thi trình bày hay đạt danh hiệu “Vận động viên tài ba” nhận huy chƣơng thi Từ số liệu cụ thể, học sinh khái quát rút kiến thức: Muốn cộng số đo thời gian ta cần đặt tính tính cộng số đo theo loại đơn vị Giáo viên lƣu ý học sinh trƣờng hợp số đo theo đơn vị phút, giây lớn 60 cần đổi sang đơn vị hàng lớn đơn vị hàng kề Bước 4: Vận dụng vào thực tiễn 31 Giáo viên tổ chức cho học sinh làm tập sau: 1/ Tính a, phút + 32 phút phút 13 giây + phút 15 giây năm tháng + năm tháng b, 12 18 phút + 12 phút 12 phút 43 giây + phút 37 giây ngày 20 + ngày 15 2/ Lâm từ nhà đến bến xe hết 35 phút, sau ô tô đến Viện Bảo tàng Lịch sử hết 20 phút Hỏi Lâm từ nhà đến Viện Bảo tàng Lịch sử hết thời gian? Từ tri thức kiến tạo đƣợc bƣớc 3, học sinh vận dụng làm tập củng cố kiến thức Cụ thể: Bài a, phút + 32 phút = 37 phút phút 13 giây + phút 15 giây = phút 30 giây năm tháng + năm tháng = 12 năm 15 tháng = 13 năm tháng Ở ý này, học sinh nhớ lại kiến thức đơn vị đo thời gian: năm = 12 tháng 15 tháng = năm tháng nên: năm tháng + năm tháng = 13 năm tháng b, 12 18 phút + 12 phút = 20 30 phút 12 phút 43 giây + phút 37 giây = 17 phút 80 giây = 18 phút 20 giây ngày 20 + ngày 15 = ngày 35 = ngày 11 Ở ý này, học sinh nhớ lại kiến thức đơn vị đo thời gian: ngày = 24 35 = ngày 11 nên ngày 20 + ngày 15 = ngày 11 32 Bài Thời gian Lâm từ nhà đến Viện Bảo tàng Lịch sử là: 35 phút + 20 phút = 55 phút Đáp số: 55 phút Bước 5: Đánh giá kết hoạt động trải nghiệm - Học sinh đƣợc đánh giá trình trải nghiệm nhƣ áp dụng bạn, từ phát huy việc làm tốt, khắc phục việc chƣa tốt - Giáo viên đánh giá kết trải nghiệm học sinh để em rút học cho thân giáo viên có thêm kinh nghiệm cách tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh: thêm (bớt) hoạt động, câu hỏi để trình học tập học sinh diễn thuận lợi Ví dụ 4: Tổ chức hoạt động trải nghiệm dạy học “Hec - ta” [SGK Toán lớp 5, trang 29] sử dụng hình thức tổ chức tham quan dã ngoại tổ chức thảo luận Bước 1: Gợi động cơ, tạo hứng thú cho học sinh Giáo viên nêu vấn đề: Chúng ta biết đơn vị đo diện tích nhƣ xăngti-mét vuông, đề-xi-mét vuông, … dùng để đo diện tích nhỏ, vừa phải Vậy để đo diện tích lớn nhƣ ruộng, khu rừng hay vƣờn ăn trái, … dùng đơn vị đo đó, ngƣời ta dùng đơn đị đo nào? Bước 2: Tổ chức cho học sinh trải nghiệm Với vấn đề nêu trên, học sinh nhớ lại tri thức cũ liên quan đến bảng đơn vị đo diện tích, đơn vị đo diện tích nhƣ ki-lô-mét vuông, đề-ca-mét vuông, … Giáo viên tổ chức cho học sinh trải nghiệm thông qua tham quan khảo sát khu vƣờn trƣờng “Vườn hoa em chăm” 33 Với hoạt động này, vốn kinh nghiệm sống thân, học sinh đƣợc trải nghiệm, quan sát thực tế diện tích vƣờn trƣờng, nơi em học tập để biết đƣợc diện tích rộng lớn nhƣ nào, không đơn học lý thuyết sách Để học sinh biết muốn đo diện tích khu vƣờn trƣờng rộng lớn ngƣời ta dùng đơn vị đo gì, giáo viên chuẩn bị câu đố nhƣ sau: „„Để đo diện tích khu vƣờn hoa ngƣời ta sử dụng loại đơn vị đo, đơn vị đo 10 000 m2 Đố em biết đơn vị đo gì?‟‟ Bằng vốn hiểu biết mình, học sinh nhớ lại kiến thức 1hm2 = 10 000 m2 biết đƣợc đơn vị đo cần tìm hec-tô-mét vuông (hm2) Giáo viên giới thiệu hec-tô-mét vuông gọi Hec-ta, viết tắt Từ việc quan sát kết hợp với kiến thức, kinh nghiệm sống, học sinh đƣợc trải nghiệm không gian đơn vị hec-ta từ học sinh ghi nhớ lâu đơn vị đo diện tích khu vƣờn trƣờng hec-ta Giáo viên tổ chức cho học sinh trải nghiệm tính diện tích vƣờn trƣờng với số liệu nhƣ sau: Diện tích trƣờng Khu vƣờn trƣờng đƣợc xây dựng mảnh đất có diện tích diện tích trƣờng Hỏi diện tích khu vƣờn trƣờng mét vuông? Học sinh thực hành tính toán tìm đƣợc diện tích khu vƣờn trƣờng Đổi = 20 000 m2 Diện tích khu vƣờn trƣờng là: 20 000 : 40 = 500 (m2) Đáp số: 500 m2 Vậy diện tích khu vƣờn trƣờng “Vườn hoa em chăm” 500 m2 Bước 3: Rút công thức, áp dụng vào học 34 Sau tham quan vƣờn trƣờng thực hành tính toán tìm diện tích khu vƣờn trƣờng đó, học sinh biết đƣợc muốn đo diện tích khu vƣờn ngƣời ta dùng đơn vị Hec-ta, viết tắt ha = hm2 Giáo viên ý cho học sinh mối quan hệ hec-ta mét vuông Ở bảng đơn vị đo diện tích, đơn vị liền nhau 100 lần nên 1hm2 = 10 000 m2 Bước 4: Vận dụng vào thực tiễn Giáo viên tổ chức cho học sinh giải tập sau: 1/ Viết số thích hợp vào chỗ chấm : a, = … m2 = … m2 15 km2 = … km2 = … b, 60 000 m2 = … 800 000 m2 = … 1800 = … km2 27 000 = … km2 2/ Diện tích rừng Cúc Phƣơng 22 200 Hãy viết số đo diên tích khu rừng dƣới dạng số đo có đơn vị ki-lô-mét vuông Hoạt động giúp học sinh củng cố kiến thức vừa kiến tạo đƣợc Bài Ở này, học sinh nhớ lại bảng đơn vị đo diện tích, mối quan hệ đơn vị đo diện tích, cách chuyển đổi đơn vị đo để giải tập đƣa kết nhƣ sau: a, = 40 000 m2 35 = 5000 m2 15 km2 = 1500 km2 = 75 b, 60 000 m2 = 800 000 m2 = 80 1800 = 18 km2 27 000 = 270 km2 Bài Diện tích rừng Cúc Phƣơng là: 22 200 = 222 km2 Đáp số: 222 km2 Bước 5: Đánh giá kết hoạt động trải nghiệm - Học sinh đƣợc đánh giá trình trải nghiệm nhƣ áp dụng bạn, từ phát huy việc làm tốt, khắc phục việc chƣa tốt - Giáo viên đánh giá kết trải nghiệm học sinh để em rút học cho thân giáo viên có thêm kinh nghiệm cách tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh: thêm (bớt) hoạt động, câu hỏi để trình học tập học sinh diễn thuận lợi 36 Kết luận chƣơng Qua trình nghiên cứu tìm hiểu đề tài với sở lý luận thực tiễn chƣơng 1, chƣơng tìm hiểu hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm thiết kế hoạt động trải nghiệm dạy học số nội dung Đại lƣợng đo đại lƣợng cho học sinh lớp Ở chƣơng 2, rút kết luận sau: Tổ chức hoạt động trải nghiệm dạy học môn Toán Tiểu học nói chung nội dung Đại lƣợng đo đại lƣợng nói riêng đổi có ý nghĩa to lớn Vì hết giáo viên cần phải nắm rõ vai trò, cách tổ chức hoạt động trải nghiệm, tạo hội để học sinh đƣợc tự trải nghiệm giúp phát huy tốt khả học sinh góp phần hình thành phát triển lực cần thiết cho em Hy vọng cách học tập qua hoạt động trải nghiệm góp phần tạo cho em tự tin, có khả sáng tạo, biết vận dụng cách tích cực kiến thức toán học vào thực tế 37 KẾT LUẬN Nghiên cứu đề tài “Tổ chức hoạt động trải nghiệm dạy học nội dung Đại lƣợng đo đại lƣợng cho học sinh lớp 5”, tìm hiểu đƣợc số vấn đề sau: - Tìm hiểu việc dạy học nội dung Đại lƣợng đo đại lƣợng lớp 5, tổ chức hoạt động trải nghiệm dạy học nội dung Đại lƣợng đo đại lƣợng cho học sinh lớp - Điều tra thực tế việc tổ chức hoạt động trải nghiệm dạy học nội dung Đại lƣợng đo đại lƣợng cho học sinh lớp trƣờng tiểu học - Đƣa quy trình tổ chức hoạt động trải nghiệm lựa chọn hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm phù hợp, tự tin, hiệu quả, tạo điều kiện tốt để học sinh phát huy đƣợc tính tích cực, chủ động, sáng tạo việc tìm tòi, khám phá, chiếm lĩnh kiến thức, kĩ theo yêu cầu học - Lấy ví dụ tổ chức dạy học nội dung Đại lƣợng đo đại lƣợng cho học sinh lớp thông qua trải nghiệm Hoạt động trải nghiệm mang lại nhiều yếu tố tích cực dạy học Nó phù hợp cho học sinh rèn luyện phẩm chất để trở thành ngƣời lao động mới, rèn cho em tính tự chủ, tôn trọng, bình đẳng, tinh thần hợp tác đoàn kết tập thể… Bên cạnh đó, việc tổ chức hoạt động trải nghiệm vừa sức, hấp dẫn phù hợp với mục tiêu, nội dung chƣơng trình học cách hiệu giúp em trở thành ngƣời sáng tạo, tự chiếm lĩnh kiến thức, tự khẳng định thân trình học tập làm chủ hoạt động sống hàng ngày Nguyên lý giáo dục trải nghiệm có ý nghĩa to lớn giáo dục, giáo dục bậc tiểu học Nếu việc tổ chức hoạt động trải nghiệm dạy học nội dung Đại lƣợng đo đại lƣợng cho học sinh lớp đƣợc 38 trọng, đầu tƣ đem lại hiệu cao Vì cần đẩy mạnh việc dạy học cách thiết kế hoạt động trải nghiệm nhằm góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học tiểu học 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] NCS Nguyễn Quang Nhữ (2015), “Tổ chức học sinh học Toán thông qua hoạt động trải nghiệm tiểu học - Một phƣơng pháp dạy học hiệu quả”, Cục Nhà giáo Cán quản lý sở giáo dục [2] D.A Kolb, Experiential learning, experience as the source of learning and development, Englewood Clifft New Jeray: Prentice Haal, 1984 [3] Đỗ Ngọc Miên (2014), “Phát triển số yếu tố tƣ sáng tạo cho học sinh tiểu học”, Bộ Giáo dục Đào tạo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Hà Nội [4] Hoàng Phê, Từ điển tiếng Việt, Viện ngôn ngữ, Hà Nội, 2014 [5] Đỗ Ngọc Thống (2014), “Hoạt động trải nghiệm sáng tạo - Kinh nghiệm quốc tế vấn đề Việt Nam”, Kỷ yếu hội thảo hoạt động trải nghiệm sáng tạo học sinh phổ thông, Bộ Giáo dục Đào tạo, Hà Nội [6] Vũ Quốc Chung (chủ biên), Đào Thái Lai, Đỗ Tiến Đạt, Trần Ngọc Lan, Nguyễn Hùng Quang, Lê Ngọc Sơn (2005), Phương pháp dạy Toán Tiểu học, Hà Nội [7] Lê Ngọc Lan, Nguyễn Văn Thắng, Tâm lí học lứa tuổi tâm lí học sư phạm, NXB Hà Nội, 1980 [8] Đỗ Đình Hoan (chủ biên), Toán 5, Nxb Giáo dục, 2007 [9] Đỗ Đình Hoan (chủ biên), Sách giáo viên Toán 5, Nxb Giáo dục, 2007 40 ... tiễn tổ chức hoạt động trải nghiệm dạy học nội dung Đại lƣợng đo đại lƣợng cho học sinh lớp 5, bao gồm: - Đặc điểm học sinh lớp 5; - Hoạt động trải nghiệm; - Dạy học nội dung Đại lƣợng đo đại. .. động trải nghiệm dạy học nội dung đại lượng đo đại lượng cho học sinh lớp 12 Nhằm tìm hiểu thực trạng việc tổ chức hoạt động trải nghiệm dạy học nội dung Đại lƣợng đo đại lƣợng cho học sinh lớp. .. việc tổ chức hoạt động trải nghiệm dạy học nội dung đại lƣợng đo đại lƣợng cho học sinh lớp 12 1.2.1.1 Về tổ chức hoạt động trải nghiệm môn Toán lớp 13 1.2.1.2 Về tổ chức hoạt động trải nghiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học nội dung Đại lượng và đo đại lượng cho học sinh lớp 5, Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học nội dung Đại lượng và đo đại lượng cho học sinh lớp 5, Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học nội dung Đại lượng và đo đại lượng cho học sinh lớp 5

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay