Đề xuất biện pháp giúp đỡ học sinh gặp khó khăn trong dạy học môn Toán ở lớp 4

56 30 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 12:26

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC ====== NGUYỄN THU TRANG ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GIÚP ĐỠ HỌC SINH GẶP KHÓ KHĂN TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở LỚP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Phƣơng pháp dạy học Toán Tiểu học Ngƣời hƣớng dẫn khoa học ThS NGUYỄN VĂN ĐỆ HÀ NỘI - 2017 LỜI CẢM ƠN Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới thầy giáo Nguyễn Văn Đệ ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn em trình nghiên cứu làm khóa luận Qua em xin gửi lời cảm ơn tới thầy cô giáo Khoa GDTH, thầy cô tổ phƣơng pháp dạy học Toán tạo điều kiện giúp đỡ để khóa luận em đƣợc hoàn thành Trong trình nghiên cứu làm đề tài không tránh khỏi thiếu sót, mong thầy cô, bạn đóng góp, sửa chữa để đề tài hoàn thiện mang lại hiệu cao Em xin chân thành cảm ơn! Xuân Hòa, ngày 15 tháng 04 năm 2017 Ngƣời thực Nguyễn Thu Trang LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết nghiên cứu đề tài đảm bảo tính xác, khách quan, trung thực, không trùng với kết tác giả khác Nếu sai xin chịu hoàn toàn trách nhiệm Xuân Hòa, ngày 15 tháng 04 năm 2017 Ngƣời thực Nguyễn Thu Trang DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Viết đầy đủ GDTH Giáo dục Tiểu học GVCN Giáo viên chủ nhiệm PHHS Phụ huynh học sinh MỤC LỤC A PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Cấu trúc khóa luận B NỘI DUNG CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC GIÚP ĐỠ HỌC SINH GẶP KHÓ KHĂN MÔN TOÁN Ở LỚP 1.1 Đặc điểm học sinh tiểu học 1.1.1 Đặc điểm nhận thức học sinh tiểu học 1.1.2 Đặc điểm nhân cách học sinh tiểu học 1.2 Học sinh gặp khó khăn Toán lớp 1.2.1 Quan niệm học sinh gặp khó khăn Toán lớp 1.2.2 Quy trình xác định đối tƣợng học sinh gặp khó khăn Toán lớp 1.2.3 Biểu học sinh gặp khó khăn Toán lớp 10 1.2.4 Nội dung chƣơng trình môn Toán lớp sai lầm thƣờng gặp học sinh gặp khó khăn môn Toán lớp 11 1.2.4.1 Nội dung chƣơng trình môn Toán lớp 11 1.2.4.2 Những sai lầm thƣờng gặp học sinh gặp khó khăn môn Toán lớp 13 1.3 Nguyên nhân phân loại học sinh gặp khó khăn Toán tiểu học 18 1.3.1 Nguyên nhân học sinh gặp khó khăn Toán tiểu học 18 1.3.2 Phân loại học sinh gặp khó khăn Toán tiểu học 20 Tiểu kết chƣơng 20 CHƢƠNG 2: BIỆN PHÁP GIÚP ĐỠ HỌC SINH GẶP KHÓ KHĂN MÔN TOÁN LỚP 22 2.1 Nguyên tắc xây dựng biện pháp giúp đỡ học sinh gặp khó khăn môn Toán lớp 22 2.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính vừa sức với học sinh 22 2.1.2 Nguyên tắc đảm bảo phát huy mạnh học sinh 23 2.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích, khả thi hiệu 24 2.1.4 Nguyên tắc đảm bảo phát huy tính tích cực, chủ động học tập 24 2.2 Biện pháp giúp đỡ học sinh gặp khó khăn môn toán lớp 25 2.2.1 Biện pháp 1: Lấp lỗ hổng kiến thức, kĩ cho học sinh 25 2.2.1.1 Mục đích biện pháp 25 2.2.1.2 Cách thức thực 26 2.2.1.3 Ví dụ minh họa 28 2.2.2 Biện pháp 2: Lập kế hoạch phụ đạo với học sinh gặp khó khăn môn Toán 32 2.2.2.1 Mục đích biện pháp 32 2.2.2.2 Cách thức thực 33 2.2.2.3 Ví dụ minh họa 34 2.2.3 Biện pháp 3: Kết hợp vai trò giáo viên với vai trò phụ huynh trình hỗ trợ học sinh khó khăn môn Toán 39 2.2.3.1 Mục đích biện pháp 39 2.2.3.2 Cách thức thực 40 2.2.3.3 Ví dụ minh họa 43 Tiểu kết chƣơng 48 KẾT LUẬN 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 A PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Bƣớc sang thời kì công nghiệp hóa - đại hóa, đất nƣớc ta đứng trƣớc hội lớn thách thức lớn: đẩy mạnh trình hội nhập quốc tế, nâng cao lực hợp tác cạnh tranh quốc gia bối cảnh phát triển kinh tế thị trƣờng hội nhập quốc tế ngày sâu rộng; nâng cao mặt đời sống nhân dân; bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ…Trƣớc vấn đề xã hội đặt yêu cầu cao nguồn lực ngƣời với giá trị xã hội mới, tiêu chí phẩm chất, lực Xuất phát từ nhu cầu đó, việc đào tạo hệ trẻ trở thành ngƣời động sáng tạo vấn đề mà nhà giáo dục đặc biệt quan tâm giai đoạn Vì chất lƣợng học sinh ngày đƣợc quan tâm Giáo dục không hƣớng đến học sinh có kết học tập tốt mà trọng đến học sinh có kết học tập chƣa đạt yêu cầu Trong môn học tiểu học, với môn Tiếng Việt, môn Toán có vị trí quan trọng kiến thức, kĩ môn Toán tiểu học có nhiều ứng dụng đời sống; chúng cần thiết cho ngƣời lao động, cần thiết để học tốt môn học khác tiểu học chuẩn bị cho việc học tốt môn Toán bậc trung học Với vai trò to lớn môn Toán giáo viên cần có trách nhiệm bồi dƣỡng, giúp đỡ học sinh tiếp thu kiến thức, kĩ mà chƣơng trình tiểu học quy định có lực vận dụng tri thức vào đời sống hàng ngày Trên thực tế môn học nói chung môn Toán nói riêng, tất học sinh có khả tiếp thu kiến thức nhƣ Trong môi trƣờng, điều kiện học tập có học sinh nắm bắt kiến thức nhanh chóng nhƣng bên cạnh không học sinh gặp khó khăn việc lĩnh hội chúng Môn Toán tiểu học cung cấp kiến thức ban đầu số học (số tự nhiên, phân số, số thập phân), đại lƣợng, số yếu tố hình học số thống kê đơn giản Mà môn Toán lớp giữ vai trò quan trọng lớp giai đoạn hoàn thiện kĩ tính toán với số tự nhiên phát triển kĩ vòng phân số Vì lớp giai đoạn cần thiết để giúp đỡ học sinh gặp khó khăn hoàn thành chƣơng trình môn Toán tiểu học Trƣớc vấn đề đặt nhƣ thế, lại trở thành giáo viên tiểu học mai, em định chọn đề tài “Đề xuất biện pháp giúp đỡ học sinh gặp khó khăn dạy học môn Toán lớp 4” Mục đích nghiên cứu Xây dựng biện pháp giúp đỡ học sinh gặp khó khăn môn Toán lớp nhằm góp phần khắc phục tình trạng học sinh học gặp khó khăn môn Toán lớp nói riêng nâng cao hiệu dạy học môn Toán tiểu học nói chung Đối tƣợng nghiên cứu Biện pháp giúp đỡ học sinh gặp khó khăn dạy học môn Toán lớp 4 Giả thuyết khoa học Nếu xác định đƣợc biện pháp giúp đỡ học sinh gặp khó khăn dạy học môn Toán lớp góp phần khắc phục tình trạng học sinh gặp khó khăn môn Toán lớp nâng cao hiệu dạy học môn Toán tiểu học Nhiệm vụ nghiên cứu - Tìm hiểu sở lý luận việc giúp đỡ học sinh gặp khó khăn dạy học môn Toán lớp - Nghiên cứu thực tiễn để xác định nguyên nhân gây nên tình trạng học sinh gặp khó khăn toán lớp - Đề xuất biện pháp giúp đỡ học sinh gặp khó khăn môn Toán lớp Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu biện pháp giúp đỡ học sinh gặp khó khăn dạy học môn Toán lớp Phƣơng pháp nghiên cứu - Phƣơng pháp nghiên cứu lý luận: nghiên cứu tài liệu tâm lí học, phƣơng pháp dạy học môn Toán tiểu học vấn đề có liên quan nhằm xác lập sở lý luận đề tài - Phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn: thông qua hình thức dự giờ, quan sát, điều tra đánh giá thực trạng giúp đỡ học sinh gặp khó khăn dạy học môn Toán tiểu học - Phƣơng pháp tổng kết kinh nghiệm Cấu trúc khóa luận Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục Khóa luận gồm có hai chƣơng Chƣơng 1: Cơ sở lý luận việc giúp đỡ học sinh gặp khó khăn môn Toán lớp Chƣơng 2: Biện pháp giúp đỡ học sinh gặp khó khăn môn Toán lớp B NỘI DUNG CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC GIÚP ĐỠ HỌC SINH GẶP KHÓ KHĂN MÔN TOÁN Ở LỚP 1.1 Đặc điểm học sinh tiểu học 1.1.1 Đặc điểm nhận thức học sinh tiểu học - Cảm giác: Cảm giác trình tâm lý phản ánh thuộc tính riêng lẻ vật, tƣợng chúng trực tiếp tác động vào giác quan Tuy nhiên tiểu học, cảm giác hòa vào dạng nhận thức cảm tính phức tạp nhất, tri giác Các quan cảm giác: Thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác phát triển trình hoàn thiện - Tri giác: Tri giác trình nhận thức, phản ánh cách trọn vẹn dƣới hình thức hình tƣợng vật tƣợng thực khách quan chúng trực tiếp tác động vào giác quan Mức độ phát triển tri giác: Tri giác học sinh tiểu học mang tính đại thể, vào chi tiết mang tính không ổn định - Khi bắt đầu đến trƣờng tiểu học: Trẻ chƣa có khả điều khiển tri giác mình, chƣa có khả xem xét đối tƣợng cách tỉ mỉ chi tiết Ví dụ: Khi cho em xem tranh vẽ thỏ Các em khen thỏ đẹp quá, nhƣng cất tranh yêu cầu em vẽ lại, em không nhớ rõ chi tiết thƣờng hỏi lại: mắt thỏ nhƣ nào, lông thỏ màu gì… điều chứng tỏ em thƣờng thâu tóm vật toàn bộ, đại thể để tri giác Vào cuối tuổi học sinh tiểu học: Các em nắm đƣợc kỹ thuật tri giác, 18 = 162 ( m2) Đáp số : 162 m2 (1,5 điểm) Bƣớc : Phân loại đối tƣợng học sinh Thông qua kết kiểm tra chất lƣợng đầu năm, giáo viên phân loại đƣợc học sinh Biết đƣợc học sinh yếu mặt Đối với đề kiểm tra trên, yêu cầu đặt học sinh cần có kĩ tính toán phép tính cộng, trừ, nhân, chia, biết chuyển đổi đơn vị, nhớ vận dụng công thức tính diện tích,…Dựa vào làm học sinh, giáo viên xá định đƣợc điểm hạn chế học sinh từ xây dựng đƣợc kế hoạch phụ đạo cụ thể cho môn Toán Bƣớc : Xây dựng kế hoạch phụ đạo Kế hoạch phụ đạo môn Toán lớp : Nội dung phụ đạo Thời gian Tháng - Ôn tập bảng nhân, bảng chia - Luyện tập thực hành phép tính tính cộng,trừ, nhân, chia với số có 4, chữ số - Đọc, viết, so sánh số tự nhiên - Rèn kĩ phân tích cấu tạo số, hàng, lớp Tháng 10 - Thực hành phép tính cộng,trừ, nhân, chia với số có chữ số - Luyện tập cách đổi đơn vị đo thời gian, khối lƣợng - Thực hành giải toán trung bình cộng, tìm hai số biết tổng – hiệu 36 Điều chỉnh, bổ sung - Tính giá trị biểu thức chứa chữ Tháng 11 - Thực hành phép tính tính - Luyện tập giải toán cộng,trừ, nhân, chia tính giá trị biểu Tổng – Hiệu thức, tìm thành phần chƣa biết phép tính - Thực hành đổi đơn vị đo diện tích Tháng 12 Tháng - Luyện tập nhận biết dấu hiệu - Củng cố bốn phép tính chia hết cho 2,3,5,9 cộng, trừ, nhân, chia - Thực hành phép tính tính - Luyện kĩ thực cộng,trừ, nhân, chia với số tự nhiên phép chia với số có - Ôn tập dạng toán học 2-3 chữ số - Luyện tập cách tính diện tích hình vuông, hình chữ nhật, hình bình hành - Luyện tập phân số (Rút gọn phân số, quy đồng mẫu số phân số, so sánh hai phân số mẫu số, so sánh hai phân số khác mẫu số, phép cộng phân số phép trừ phân số, phép nhân phân số, phép chia phân số,…) Tháng - Ôn tập phép tính tính cộng,trừ, - Củng cố kĩ giải nhân, chia với số tự nhiên toán tìm phân số - Luyện tập phép tính tính số cộng,trừ, nhân, chia phân số, tìm thành phần chƣa biết phép tính 37 với phân số - Giải toán tìm phân số số Tháng - Ôn tập phép tính cộng,trừ, nhân, chia với số tự nhiên - Ôn tập phép tính cộng,trừ, nhân, chia phân số, tìm thành phần chƣa biết phép tính với phân số - Luyện tập giải toán tìm phân số số Tháng - Giải toán tìm hai số biết - Luyện tập kĩ Tổng - Tỉ, Hiệu - Tỉ cộng, trừ, nhân, chia - Giải toán ứng dụng phân số đồ - Ôn tập chuyển đổi, thực phép tính với số đo thời gian, khối lƣợng, diện tích Tháng - Ôn tập kĩ quy đồng, rút gọc, so sánh,…phân số - Ôn tập dạng toán điển hình học Bƣớc : Xác định trọng tâm phụ đạo Ví dụ nội dung phụ đạo tháng 11 cần luyện tập thêm cho học sinh khả giải toán có lời văn, tìm hai số biết tổng – hiệu 38 2.2.3 Biện pháp 3: Kết hợp vai trò giáo viên với vai trò phụ huynh trình hỗ trợ học sinh khó khăn môn Toán 2.2.3.1 Mục đích biện pháp Gia đình môi trƣờng giáo dục, lực lƣợng giáo dục ảnh hƣởng đến học sinh Bác Hồ từ lâu: “Giáo dục nhà trường phần, cần có giáo dục xã hội gia đình để giúp cho việc giáo dục nhà trường tốt Giáo dục nhà trường dù tốt đến mấy, thiếu giáo dục gia đình xã hội kết không hoàn toàn ” (Trích nói Hội nghị cán Đảng ngành giáo dục tháng 6/1957) Trong thực tế, môi trƣờng xã hội mà trẻ sống có ảnh hƣởng trực tiếp đến kết học tập em Ngành giáo dục xác định đƣợc từ gia đình em học sinh bƣớc đầu đƣợc hình thành chuẩn mực đạo đức, thói quen lao động, cách suy nghĩ, thái độ quan hệ với tƣợng vật xung quanh; nói chung hình thành ý niệm giá trị mà gia đình thừa nhận thực sống hàng ngày Từ gia đình em cháu học sinh đƣợc nuôi dƣỡng chu đáo, sở cho phát triển thể chất tinh thần tƣơng lai Tất đƣợchình thành học sinh từ gia đình thƣờng để lại tâm hồn em ấn tƣợng không phai mờ có ảnh hƣởng quan trọng đến em suốt đời Nhƣng thực tế gia đình có ảnh hƣởng tốt học sinh, nhƣ biết, bên cạnh gia đình quan tâm cách đến việc học tập em có không gia đình chƣa biết cách giáo dục dẫn tới kết rèn luyện em trƣờng không cao Có nhiều nguyên nhân dẫn đến gia đình chƣa quan tâm mực đến việc giáo dục nhƣ: đời sống khó khăn, bận rộn làm ăn, lo thăng quan tiến chức, chƣa nhận thức tầm quan trọng vấn đề trách nhiệm 39 gia đình giáo dục Gia đình thiếu kiến thức cần thiết khoa học giáo dục, không rõ dạy dạy nhƣ nào? Phải nói tài liệu vấn đề Sự phối hợp gia đình, nhà trƣờng xã hội đƣợc nhiều trƣờng học phối hợp tốt, có hiệu đƣợc thực nhiều năm.Tuy nhiên không trƣờng hợp mối quan hệ chƣa tốt, lỏng lẻo, chƣa tạo thành đồng pha thống giáo dục học sinh, có tƣợng trống đánh xuôi kèn thổi ngƣợc Vì đứng trƣớc thực trạng tầm quan trọng giáo dục gia đình yêu cầu đặt giáo viên cần phải có biện pháp phối hợp tốt nhà trƣờng với bậc phụ huynh để báo cáo kịp thời tình hình học tập học sinh với gia đình đồng thời có giải pháp phù hợp giúp đỡ em học tập 2.2.3.2 Cách thức thực Đối với môn Toán để gia đình giúp đỡ em cách hiệu quả, giáo viên phụ huynh cần có phối hợp, tác động, hỗ trợ * Đối với giáo viên chủ nhiệm: Việc kết hợp phụ huynh để giáo dục HS không phần quan trọng Giáo viên phải làm cho PHHS tin tƣởng nhà trƣờng, thấy việc gửi vào trƣờng định đắn Mối quan hệ đƣợc thể qua buổi họp GVCN với PHHS - GVCN phải tạo đƣợc uy tín, vững vàng, lĩnh buổi họp đầu năm Đây buổi họp quan trọng, GVCN thông báo văn bản, thông tƣ, nội quy trƣờng đến PHHS Họp bàn bạc để đến thống ý kiến, từ PHHS đồng tình ủng hộ GVCN việc giáo dục mình; kiên trì giải thích thuyết phục họ nhận điểm mạnh, yếu Đặc biệt phải hình thành PHHS thói quen tìm hiểu tình hình học tập cách liên hệ trực tiếp gián tiếp (qua giấy thông báo) với GVCN 40 Để tiếp xúc đƣợc với PHHS nên chuẩn bị tốt nội dung cần trao đổi, xác, rõ ràng, cụ thể Có nhƣ PHHS thấy đƣợc GVCN quan tâm sâu sắc đến từ yên tâm, tin tƣởng GVCN, tin tƣởng nhà trƣờng GVCN cần kết hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh trình giáo dục học sinh; kịp thời liên hệ, báo cáo việc thực nề nếp, kết học tập em, đề nghị gia đình phối hợp việc uốn nắn em Đối với học sinh gặp khó khăn học tập trao đổi giáo viên phụ huynh cần phải đƣợc tăng cƣờng thƣờng xuyên để phụ huynh nắm đƣợc tình hình học tập em Để đôn đốc việc học tập học sinh, giáo viên cần giúp đỡ phụ huynh việc giám sát kiểm tra kiến thức em Giáo viên cần giúp phụ huynh nắm đƣợc chƣơng trình học thông qua phiếu hƣớng dẫn học sinh học toán Mẫu phiếu 1: Phiếu hƣớng dẫn phụ huynh giúp đỡ học sinh học Toán Phiếu hƣớng dẫn phụ huynh giúp đỡ học sinh học Toán I Những yêu cầu cần đạt đƣợc học II Những lƣu ý phụ huynh kiểm tra III Bài tập IV Ý kiến trao đổi phụ huynh (nếu có) Mẫu phiếu 2: Kế hoạch phối hợp giáo viên gia đình môn Toán lớp Nội dung Biện pháp Điều kiện Thời gian phối hợp phối hợp phối hợp phối hợp … … … … 41 Ghi … * Đối với phụ huynh học sinh: Vấn đề học nhà vấn đề thiếu đƣợc cho tiến học sinh, quan tâm gia đình giáo dục điều kiện tốt em thành đạt, muốn đạt đƣợc điều phụ huynh phải thực quan tâm, nhắc nhở đến việc học tập em Những học sinh ý thức thái độ học tập chƣa tốt, phụ huynh cần quản lý em học nhƣ hoạt động giáo dục nhà trƣờng, nhắc nhở học giờ, quan tâm quần áo chỉnh tề, nói thƣa gửi, quan tâm đến sức khoẻ em trƣớc đến lớp, tạo điều kiện nhắc nhở tự học nhà từ đến buổi, buổi tối học từ đến để hoàn thành yêu cầu thầy cô trƣờng, buổi sáng nhắc nhở thức dậy dò lại chuẩn bị đầy đủ cặp sách đồ dùng học tập đến trƣờng, tạo tâm tốt cho em trƣớc vào học Về học tập, phụ huynh cần trao đổi trực tiếp với giáo viên giảng dạy để sâu sát tình hình học tập em có biện pháp cụ thể, kịp thời môn học để đạt kết tốt * Những lƣu ý phụ huynh hƣớng dẫn học sinh học nhà: - Cổ vũ động viên trẻ để tự tin thân yêu thích việc học hành Bản chất việc học tập mang kiến thức cho trẻ thể qua điểm trác, lực học mức trung bình, nhƣng ngồi vào bàn học ham thích học tập không đáng lo ngại Dạy học kiến thức, thích thú mở rộng tƣ qua học hành, kết Khi bị điểm số xấu không sao, quan trọng có tiến hay không, có thích thú việc học hay không Khi bị điểm nhìn nhận xác cố gắng con, cổ vũ cố gắng để lần sau đạt kết tốt 42 - Theo dõi đồng hành trình học tập Mối liên hệ cha mẹ bị lỏng léo bới nhiều yếu tố khách quan, nhƣng có dấu hiệu xuống học tập , bị điểm thời điểm cha mẹ cần xem xét lại mức độ quan tâm, đồng hành Đã cha mẹ không học tập, học có lúc học làm Những môn học yêu thích? Bản thân bị điểm gặp áp lực định, cha mẹ ngƣời bạn chia sẻ đồng hành để tin tƣởng Cùng đồng hành với để tìm biện pháp cải thiện học tập điểm số Mang tự tin cố gắng cho thông qua khích lệ Thay mắng mỏ “không đƣợc tích gì?”, “chỉ học mà không xong…”, “con nhà ngƣời ta” - Đánh giá lực để có yêu cầu khối lƣợng tập, thời gian học tập cho phù hợp 2.2.3.3 Ví dụ minh họa Mẫu phiếu 1: Phiếu hƣớng dẫn phụ huynh giúp đỡ học sinh học Toán Phiếu hƣớng dẫn phụ huynh giúp đỡ học sinh học Toán I Tên học Quy đồng mẫu số hai phân số II Yêu cầu kiến thức mà học sinh cần đạt - Biết quy đồng mẫu số hai phân số, mẫu số phân số đƣợc chọn làm mẫu số chung III Ví dụ minh họa Dạng 1: Áp dụng quy tắc * Khi quy đồng mẫu số hai phân số ta làm nhƣ sau: - Lấy tử số mẫu số phân số thứ nhân với mẫu số 43 phân số thứ hai - Lấy tử số mẫu số phân số thứ hai nhân với mẫu số phân số thứ Ví dụ: Quy đồng mẫu số hai phân số 11 7 11 77 8  40 = = = = 5 11 55 11 11 55 Dạng 2: Mẫu số phân số chia hết cho mẫu số phân số a Trƣờng hợp 1: Ví dụ: Quy đồng mẫu số hai phân số Trong hai phân số 12 có mẫu số 12 chia hết cho mẫu số 12 lại 3, ta chọn 12 làm mẫu chung Thực hiện: - Tìm thƣơng hai mẫu số: 12 : = - Nhân tử mẫu số phân số có mẫu nhỏ với thƣơng vừa tìm đƣợc: 2 = =  12 Nhƣ ta đƣa đƣợc phân số phân số phân số mẫu với 12 12 b Trƣờng hợp 2: Ví dụ: Quy đồng mẫu số hai phân số Trong hai phân số 15 có mẫu số 15 chia hết cho mẫu số 15 lại (15 : = 3) 44 Nhƣ muốn chuyển phân số thành phân số có mẫu 15 phải chia tử số mẫu số phân số phân số cho Nhƣng đồng thời tử số 15 chia hết ta chọn mẫu phân số nhỏ 15 mẫu chung Thực hiện: - Tìm thƣơng hai mẫu số: 15 : = - Chia tử mẫu số phân số có mẫu lớn chia cho thƣơng hai mẫu số: 9:3 = = 15 15 : Nhƣ ta đƣa đƣợc phân số phân số mẫu với phân số 15 IV Những lƣu ý phụ huynh kiểm tra - Xác định đƣợc dạng quy đồng mẫu số hai phân số - Biết xác định mẫu thức chung - Chú ý đến thứ tự bƣớc thực quy đồng V Bài tập Bài 2: Quy đồng mẫu số hai phân số a c 11 b d 13 16 11 Bài 3: Quy đồng mẫu số hai phân số 45 a 12 b 14 c 10 11 22 d 16 25 75 VI Ý kiến trao đổi phụ huynh (nếu có) Mẫu phiếu 2: Kế hoạch phối hợp giáo viên gia đình môn Toán lớp Nội dung Biện pháp phối Điều kiện phối Thời gian phối hợp hợp hợp phối hợp Bảng nhân, - Phụ huynh kiểm Phụ huynh chia tra khả thuộc nắm đƣợc bảng nhân bảng nhân chia học sinh chia, quy tắc - Cho học sinh thực phép làm tập tính tuần liên quan Dấu hiệu - Phụ huynh kiểm Phụ huynh chia hết cho tra kiến thức nắm đƣợc dấu 2,3,5,9 em dấu hiệu chia hết hiệu chia hết cho cho 2,3,5,9 tuần 2,3,5,9 - Cho học sinh làm tập liên quan Chuyển đổi - Phụ huynh kiểm - Phụ huynh 46 tuần Ghi đơn vị đo tra xem học sinh nắm đƣợc khối lƣợng nhớ đƣợc đơn vị đơn vị đo khối đo khối lƣợng đỡ lƣợng học chƣơng trình - Liệt kê đơn toán lớp vị đo khối lƣợng - Nắm đƣợc để học sinh nhớ chuyển đổi - Hƣớng dẫn học đơn sinh cách chuyển vị đo khối đổi đơn lƣợng vị đo khối lƣợng - Cho học sinh làm tập liên quan Góc nhọn, - Phụ huynh - Cần có thƣớc góc tù, góc hƣớng dẫn học ê ke để minh bẹt sinh cách nhận họa cho học biết góc nhọn, góc sinh tù, góc bẹt - Phụ huynh - Hƣớng dẫn học nắm đƣợc kiến sinh xác định thức góc đƣợc góc, nhọn, góc tù, đỉnh cạnh góc bẹt thông qua hình vẽ 47 tuần Tiểu kết chƣơng Chƣơng đề cập đến số biện pháp giúp đỡ học sinh gặp khó khăn dạy học môn Toán lớp 4, qua ta thấy: - Việc xây dựng biện pháp giúp đỡ học sinh gặp khó khăn môn Toán lớp cần phải dựa nguyên tắc: Nguyên tắc đảm bảo tính vừa sức với học sinh; nguyên tắc đảm bảo phát huy mạnh học sinh; nguyên tắc đảm bảo phát huy tính tích cực, chủ động học tập; nguyên tắc đảm bảo tính mục đích, khả thi hiệu - Các biện pháp giúp đỡ học sinh gặp khó khăn dạy học môn Toán lớp cần vào đặc điểm học sinh, vào nội dung chƣơng trình môn Toán lớp Các biện pháp đƣợc đề xuất bao gồm biện pháp: (1) Lấp lỗ hổng kiến thức, kĩ cho học sinh; (2) Lập kế hoạch phụ đạo với học sinh gặp khó khăn môn Toán; (3) Kết hợp vai trò giáo viên với vai trò phụ huynh trình hỗ trợ học sinh khó khăn môn Toán 48 KẾT LUẬN Đề tài nghiên cứu “Đề xuất biện pháp giúp đỡ học sinh gặp khó khăn dạy học môn Toán lớp 4” đƣợc hoàn thành Qua trình nghiên cứu em rút đƣợc số kết luận nhƣ sau : Việc nghiên cứu đề tài “Đề xuất biện pháp giúp đỡ học sinh gặp khó khăn dạy học môn Toán lớp 4” giúp em hệ thống hóa đƣợc sở lý luận việc giúp đỡ học sinh gặp khó khăn môn Toán; biết vào đặc điểm học sinh, chƣơng trình môn Toán lớp 4, xác định nguyên nhân dẫn tới em gặp khó khăn môn Toán, vào sai lầm toán học học sinh để đƣa biện pháp phù hợp hiệu Trong trình thực khóa luận, có vấn đề mà em chƣa có điều kiện đề cập tới, em mong nhận đƣợc đóng góp, bổ sung ý kiến thầy cô, toàn thể bạn để đề tài đƣợc hoàn thiện Cuối em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy cô giáo giúp em hoàn thành khóa luận 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO Vũ Quốc Chung (2007), Phương pháp dạy học Toán Tiểu học, Bộ Giáo dục Đào tạo, Dự án phát triển giáo viên Tiểu học, NXB GD Bùi Văn Huệ (1997), Giáo trình tâm lí học lứa tuổi tiểu học, NXB GD Đỗ Đình Hoan (2005), Hỏi – đáp dạy học Toán 4, NXB GD, Thanh Hóa Đỗ Đình Hoan (2004), Toán lớp 4, NXB GD Đỗ Đình Hoan (2005), Sách giáo viên toán 4, NXB GD Đỗ Trung Hiệu, Nguyễn Phùng Quang, Kiều Đức Thành (2001), Phương pháp dạy học Toán, NXB GD Trần Diên Hiển (2007), Toán phương pháp dạy học Toán Tiểu học, Dự án phát triển giáo viên Tiểu học, NXB GD Nguyễn Bá Kim (2002), Phương pháp dạy học môn Toán, NXB ĐHSP, Hà Nội 50 ... tiểu học mai, em định chọn đề tài Đề xuất biện pháp giúp đỡ học sinh gặp khó khăn dạy học môn Toán lớp 4 Mục đích nghiên cứu Xây dựng biện pháp giúp đỡ học sinh gặp khó khăn môn Toán lớp nhằm... sở lý luận việc giúp đỡ học sinh gặp khó khăn môn Toán lớp Chƣơng 2: Biện pháp giúp đỡ học sinh gặp khó khăn môn Toán lớp B NỘI DUNG CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC GIÚP ĐỠ HỌC SINH GẶP KHÓ KHĂN... trạng học sinh học gặp khó khăn môn Toán lớp nói riêng nâng cao hiệu dạy học môn Toán tiểu học nói chung Đối tƣợng nghiên cứu Biện pháp giúp đỡ học sinh gặp khó khăn dạy học môn Toán lớp 4 Giả
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề xuất biện pháp giúp đỡ học sinh gặp khó khăn trong dạy học môn Toán ở lớp 4, Đề xuất biện pháp giúp đỡ học sinh gặp khó khăn trong dạy học môn Toán ở lớp 4, Đề xuất biện pháp giúp đỡ học sinh gặp khó khăn trong dạy học môn Toán ở lớp 4

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay