Dạy học những khái niệm ban đầu về số tự nhiên cho học sinh tiểu học

54 18 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 12:23

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC ***************** PHẠM THỊ TRANG DẠY HỌC NHỮNG KHÁI NIỆM BAN ĐẦU VỀ SỐ TỰ NHIÊN CHO HỌC SINH TIỂU HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Toán tiểu học HÀ NỘI, 2017 TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC ***************** PHẠM THỊ TRANG DẠY HỌC NHỮNG KHÁI NIỆM BAN ĐẦU VỀ SỐ TỰ NHIÊN CHO HỌC SINH TIỂU HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Toán tiểu học Giáo viên hƣớng dẫn: PGS TS Nguyễn Năng Tâm HÀ NỘI, 2017 LỜI CẢM ƠN Em xin bày bỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc đến thầy giáo – PGS TS Nguyễn Năng Tâm, người tận tình hướng dẫn, bảo em suốt trình thực đề tài Em xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, khoa Giáo dục tiểu học – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, thầy cô giáo khoa Giáo dục tiểu học tạo điều kiện, giúp đỡ em trình thực đề tài Mặc dù em cố gắng, nỗ lực để hoàn thành, song thời gian lực có hạn nên khóa luận hạn chế thiếu sót định Em kính mong nhận bảo quý thầy cô bạn để khóa luận hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 27 tháng năm 2017 Sinh viên thực Phạm Thị Trang LỜI CAM ĐOAN Kết nghiên cứu đề tài: “Dạy học khái niệm ban đầu số tự nhiên cho học sinh tiểu học” thành việc tự tìm hiểu, tự nghiên cứu bảo giáo viên hướng dẫn tham khảo tài liệu có liên quan Em xin cam đoan khóa luận “Dạy học khái niệm ban đầu số tự nhiên cho học sinh tiểu học” kết nghiên cứu riêng em, đề tài không trùng với đề tài tác giả khác Hà Nội, ngày 27 tháng năm 2017 Sinh viên thực Phạm Thị Trang MỤC LỤC MỞ ĐẦU ………………………………………………………………….1 Lý chọn đề tài………………………………………………… Mục đích nghiên cứu…………………………………………………… Nhiệm vụ nghiên cứu…………………………………………………… Đối tượng phạm vi nghiên cứu……………………………………… Phương pháp nghiên cứu………………………………………………….3 Cấu trúc đề tài……………………………………………………….……3 NỘI DUNG…………………………………………………………….……4 CHƢƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC DẠY HỌC NHỮNG KHÁI NIỆM BAN ĐẦU VỀ SỐ TỰ NHIÊN Ở TIỂU HỌC…………………………………………………………………………4 1.1 Cơ sở lí luận………….…………………… ………………………… 1.1.1 Một số khái niệm liên quan đến số tự nhiên………………………… 1.1.1.1 Khái niệm số tự nhiên……………………………………………4 1.1.1.2 Xây dựng tập hợp số tự nhiên………………………………………5 1.1.1.3 Số tự nhiên liền sau…………………………………………………7 1.1.1.4 Quan hệ thứ tự tập hợp số tự nhiên……………………………7 1.1.1.5 Các phép toán tập số tự nhiên………………………………….7 1.1.2 Một số đặc điểm tâm lí học sinh tiểu học…………………………… 1.1.2.1 Đặc điểm trình nhận thức học sinh tiểu học……………… 1.1.2.2 Hoạt động học học sinh tiểu học………………………………11 1.1.3 Một số vấn đề dạy học khái niệm toán học tiểu học… …… 12 1.1.3.1 Vị trí việc dạy học khái niệm toán học tiểu học… 12 1.1.3.2 Một số yêu cầu dạy học khái niệm toán học………… 12 1.1.3.3 Con đường hình thành khái niệm………………………………….13 1.1.3.4 Quy trình tiến hành dạy học khái niệm……………………….13 1.1.4 Cách hình thành khái niệm ban đầu số tự nhiên tiểu học .14 1.1.4.1 Dạy học phép đếm………………………………………… …… 14 1.1.4.2 Cách hình thành khái niệm ban đầu số tự nhiên chương trình Toán tiểu học……………………………………………………… 14 1.1.4.3 Hình thành khái niệm ban đầu phép toán tập số tự nhiên 24 1.1.4.4 Hình thành khái niệm quan hệ so sánh số tự nhiên………… 30 1.2 Cơ sở thực tiễn………………………………….………………… …31 1.2.1 Mục tiêu dạy học khái niệm ban đầu số tự nhiên cho học sinh tiểu học…… ……………………………………………………… 31 1.2.2 Nội dung dạy học khái niệm ban đầu số tự nhiên cho học sinh tiểu học……………………………………………………………… 32 Kết luận chương 1………………………………………………………….36 CHƢƠNG QUY TRÌNH DẠY HỌC NHỮNG KHÁI NIỆM BAN ĐẦU VỀ SỐ TỰ NHIÊN Ở TIỂU HỌC………………………… ……37 2.1 Đề xuất quy trình dạy học khái niệm ban đầu số tự nhiên cho học sinh tiểu học……………………………………………………………37 2.1.1 Nguyên tắc đề xuất quy trình…………………………………… 37 2.1.2 Quy trình dạy học khái niệm ban đầu số tự nhiên……… 38 2.1.2.1 Quy trình dạy học khái niệm số tự nhiên…………………… 38 2.1.2.2 Quy trình dạy học khái niệm phép toán tập số tự nhiên 39 2.1.2.3 Quy trình dạy học so sánh số tự nhiên……………………….…39 2.2 Giáo án minh họa…………………………………………………… 40 KẾT LUẬN……………………………………………………………… 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………… 48 MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Tiểu học coi cấp học tảng, đặt sở ban đầu cho việc hình thành, phát triển toàn diện nhân cách người, đặt tảng vững cho giáo dục phổ thông toàn hệ thống giáo dục quốc dân Giáo dục Tiểu học nhằm tạo sở ban đầu cho phát triển đắn lâu dài đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ kỹ để học sinh tiếp tục học Trung học sở Chất lượng giáo dục tiểu học có vai trò định đến chất lượng giáo dục cấp học Vì giáo dục tiểu học cần phải đặt lên hàng đầu Toán học môn khoa học cung cấp cho học sinh kiến thức, phương pháp nhận thức số mặt giới khách quan mà môn học khác khó làm Hơn thế, môn Toán có khả hình thành, phát triển bồi dưỡng tư logic, thao tác trí tuệ để nhận thức giới thực như: trừu tượng hóa, khái quát hóa, phân tích, tổng hợp , so sánh… Vì môn Toán có vai trò đặc biệt quan trọng học sinh Tiểu học Nội dung chương trình môn Toán tiểu học gồm nhiều mảng kiến thức: kiến thức số học, kiến thức đại số, yếu tố hình học, đại lượng đo lường, giải toán có lời văn Trong đó, Số học nội dung cốt lõi chương trình Toán tiểu học Số tự nhiên thành tựu toán học lâu đời loài người Từ trước đến nay, số tự nhiên người sử dụng lúc, nơi lĩnh vực khác xuất phát từ nhu cầu nhận thức mặt số lượng vật Chính thế, dạy học số tự nhiên có vai trò quan trọng việc dạy học Toán tiểu học Học sinh nắm bắt kiến thức số tự nhiên tạo sở cho việc học tập nội dung toán học khác có hội để vận dụng vào đời sống thực tiễn Để nắm hệ thống kiến thức số tự nhiên trước tiên em cần phải nắm khái niệm ban đầu số tự nhiên Những khái niệm ban đầu số tự nhiên sở để học sinh học tiếp nội dung Chính thế, việc dạy học khái niệm ban đầu số tự nhiên cho học sinh vô quan trọng Với mong muốn tìm hiểu nghiên cứu việc dạy học khái niệm ban đầu số tự nhiên để nắm vững nội dung, phương pháp quy trình dạy học nhằm giúp học sinh tiếp nhận kiến thức cách xác, chủ động, tích cực khoa học Em định chọn đề tài “Dạy học khái niệm ban đầu số tự nhiên cho học sinh Tiểu học” MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Xây dựng kế hoạch dạy học khái niệm ban đầu số tự nhiên cho học sinh tiểu học nhằm phát huy tính tích cực học tập học sinh, nâng cao chất lượng dạy học nội dung số tự nhiên nói riêng dạy học môn Toán tiểu học nói chung NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU – Nghiên cứu sở lí luận việc dạy học khái niệm ban đầu số tự nhiên cho học sinh tiểu học – Nghiên cứu sở thực tiễn việc dạy học khái niệm ban đầu số tự nhiên cho học sinh tiểu học – Nghiên cứu quy trình dạy học học khái niệm ban đầu số tự nhiên cho học sinh tiểu học – Đề xuất quy trình dạy học học khái niệm ban đầu số tự nhiên cho học sinh tiểu học ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU – Đối tượng nghiên cứu: Dạy học khái niệm ban đầu số tự nhiên tiểu học – Phạm vi nghiên cứu: Dạy học số tự nhiên môn Toán tiểu học PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU – Phương pháp nghiên cứu lí luận – Phương pháp nghiên cứu tài liệu – Phương pháp quan sát CẤU TRÚC ĐỀ TÀI Cấu trúc khóa luận bao gồm phần: Phần mở đầu, phần nội dung, phần kết luận tài liệu tham khảo Phần nội dung bao gồm chương: Chương Cơ sở lý luận thực tiễn việc dạy học khái niệm ban đầu số tự nhiên tiểu học Chương Quy trình dạy học khái niệm ban đầu số tự nhiên cho học sinh tiểu học NỘI DUNG CHƢƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC DẠY HỌC NHỮNG KHÁI NIỆM BAN ĐẦU VỀ SỐ TỰ NHIÊN Ở TIỂU HỌC 1.1 Cơ sở lí luận 1.1.1 Một số khái niệm liên quan đến số tự nhiên 1.1.1.1 Khái niệm số tự nhiên * Khái niệm gì? Khái niệm hình thức tư phản ánh thuộc tính chung, chủ yếu, chất vật tượng sống * Khái niệm số tự nhiên Đại học (xem [1], tr 76,77) Người ta tiến hành định nghĩa khái niệm số tự nhiên dựa vào khái niệm tập hợp lực lượng Các tập hợp lực lượng xếp thành lớp gọi lớp tập hợp lực lượng Trong lớp tập hợp lực lượng chọn tập hợp đại diện cho lớp Người ta nói tập hợp có số Như vậy, số tập hợp M đặc trưng lớp tập hợp lực lượng với M Bản số tập hợp hữu hạn hay gọi số tự nhiên Một quan niệm khác định nghĩa số tự nhiên dựa khái niệm tập hợp xếp thứ tự tốt Quan niệm thể việc xây dựng khái niệm tự số, số gắn với khái niệm phần tử dãy, số dãy xác định dựa vào quan hệ với số đứng liền trước số đứng liền sau * Khái niệm số tự nhiên chương trình Toán tiểu học (xem [1], tr 77) Trong chương trình Toán tiểu học, việc hình thành khái niệm số tự nhiên đưa vào từ lớp Các số tự nhiên trình bày theo số vòng số, số 1, theo thứ tự phép đếm – Số 10000 * Các số đến 100000 – Các số có năm chữ số – Số 100000 * Ôn tập cuối năm – Ôn tập số đến 100000 LỚP * Ôn tập bổ sung – Ôn tập số đến 100000 * Các số có nhiều chữ số – Các số có sáu chữ số – Hàng lớp – Triệu lớp triệu – Dãy số tự nhiên 1.2.2.3 Các phép toán với số tự nhiên * Phép cộng phép trừ Khái niệm phép cộng phép trừ số tự nhiên bắt đầu hình thành lớp 1, tiến hành theo vòng số phân bố lớp sau: Lớp – Phép cộng phép trừ phạm vi 10 – Phép cộng phép trừ phạm vi 100 Lớp – Phép cộng, phép trừ có nhớ phạm vi 100 – Phép cộng, phép trừ (không nhớ) phạm vi 1000 – Ôn tập phép cộng phép trừ phạm vi 1000 Lớp 34 – Cộng, trừ số có chữ số (không nhớ) – Cộng, trừ số có chữ số (có nhớ lần) – Phép cộng, phép trừ số phạm vi 10000 – Phép cộng, phép trừ số phạm vi 100000 – Ôn tập phép cộng phép trừ Lớp – Ôn tập phép cộng phép trừ * Phép nhân phép chia Khái niệm phép nhân phép chia số tự nhiên bắt đầu hình thành lớp hình thành lớp sau: Lớp – Phép nhân – Các bảng nhân 2, 3, 4, – Phép chia – Các bảng chia 2, 3, 4, – Ôn tập phép nhân phép chia Lớp – Phép nhân phép chia phạm vi 1000 – Các bảng nhân 6, 7, 8, – Các bảng chia 6, 7, 8, – Nhân số có chữ số với số có chữ số – Phép chia hết phép chia có dư – Nhân số có chữ số với số có chữ số – Chia số có chữ số cho số có chữ số – Chia số có chữ số cho số có chữ số – Bảng nhân, bảng chia – Nhân số có chữ số với số có chữ số 35 – Chia số có chữ số cho số có chữ số – Nhân số có chữ số với số có chữ số – Chia số có chữ số với cho có chữ số – Ôn tập phép nhân phép chia phạm vi 100000 Lớp – Ôn tập phép nhân phép chia 1.2.2.4 Nội dung so sánh số tự nhiên Dạy học khái niệm so sánh số tự nhiên bao gồm nội dung sau: – Quan hệ bé – Quan hệ lớn – Quan hệ Kết luận chƣơng Có thể nói dạy học Toán tiểu học có vai trò đặc biệt quan trọng, dạy học nôi dung số học số tự nhiên giữ vai trò hạt nhân môn Toán tiểu học Mà tảng để tiếp thu nội dung khái niệm ban đầu số tự nhiên Nội dung chương bước dầu cho ta hiểu số định nghĩa có liên quan đến khái niệm ban đầu số tự nhiên nội dung dạy học khái niệm ban đầy số tự nhiên tiểu học Qua trình nghiên cứu sở lí luận thực tiễn, em rút số kết luận sau: Những khái niệm ban đầu số tự nhiên trừu tượng học sinh tiểu học Nhận thức học sinh lứa tuổi tiểu học chủ yếu mang tính cụ thể, gắn với hình ảnh tượng cụ thể Nội dung dạy học khái niệm ban đầu số tự nhiên tiểu học trải rộng từ lớp đến lớp chủ yếu tiến hành theo vòng số 36 CHƢƠNG QUY TRÌNH DẠY HỌC NHỮNG KHÁI NIỆM BAN ĐẦU VỀ SỐ TỰ NHIÊN Ở TIỂU HỌC 2.1 Đề xuất quy trình dạy học khái niệm ban đầu số tự nhiên cho học sinh 2.1.1 Nguyên tắc đề xuất quy trình Để xây dựng quy trình dạy học khái niệm ban đầu số tự nhiên đạt hiệu cần tuân thủ số nguyên tắc sau: * Nguyên tắc phù hợp với logic dạy học Yêu cầu nguyên tắc là: logic trình dạy học xây dựng phù hợp với logic môn học, logic nội dung dạy học khái niệm ban đầu số tự nhiên đặc điểm nhận thức học sinh Logic trình dạy học diễn qua khâu: + Giáo viên đề xuất vấn đề, gây cho học sinh ý thức nhiệm vụ học + Tổ chức, điều khiển học sinh lĩnh hội tri thức + Tổ chức, điều khiển học sinh củng cố tri thức + Tổ chức, điều khiển học sinh rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo + Tổ chức, điều khiển học sinh kiểm tra, đánh giá việc nắm tri thức, kĩ năng, kĩ xảo cách hệ thống tổ chức học sinh tự kiểm tra, tự đánh giá + Phân tích kết giai đoạn, bước định trình dạy học Đối chiếu mục đích với kết quả, ưu- nhược điểm, nguyên nhân để tìm phương hướng, biện pháp giải * Nguyên tắc phù hợp với đặc trưng học tập học sinh tiểu học Yêu cầu nguyên tắc là: + Quy trình dạy học phải đảm bảo phù hợp với đặc điểm giai đoạn lứa tuổi 37 + Quy trình dạy học phải đảm bảo phát huy tính tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh + Quy trình dạy học phải đảm bảo có khả tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh + Quy trình dạy học phải đảm bảo phát bồi dưỡng khiếu cá nhân * Nguyên tắc phù hợp với đặc trưng quan điểm tiếp cận lực Yêu cầu nguyên tắc là: + Dạy học thông qua tổ chức hoạt động học tập học sinh + Dạy học trọng rèn luyện phương pháp tự học cho học sinh + Kết hợp đánh giá thầy đánh giá trò + Tăng cường hoạt động học tập cá thể đồng thời cần phối hợp hoạt động học tập cá thể với hoạt động học tập hợp tác * Nguyên tắc phù hợp với thực tiễn trường tiểu học Dạy học phải ý đến điều kiện thực tiễn địa phương cụ thể Phải xem xét đầy đủ điều kiện thực tiễn nhà trường địa phương nơi học sinh sinh sống để tiến hành dạy học đật hiệu cao 2.1.2 Quy trình dạy học khái niệm ban đầu số tự nhiên 2.1.2.1 Quy trình dạy học khái niệm số tự nhiên Bước 1: Làm xuất nhu cầu nhận thức số tự nhiên Giáo viên sử dụng hình ảnh trực quan (là vật gần gũi với sống học sinh) để đặt vấn đề đòi hỏi học sinh phải lĩnh hội tri thức khái niệm số tự nhiên học Bước 2: Bước đầu hình thành chất số tự nhiên thông qua phép đếm (đếm số lượng nhóm vật hay hoạt động đếm thêm 1) số sở hàng 38 Giáo viên giao việc cho học sinh thao tác trực tiếp đối tượng trực quan để học sinh bước đầu nắm chất số Bước 3: Giới thiệu số tự nhiên Giáo viên giới thiệu số tự nhiên mới: cách đọc, cách viết Giáo viên cho học sinh tự phát mối quan hệ số tự nhiên với số tự nhiên học Bước 4: Củng cố khắc sâu số tự nhiên học Giáo viên tổ chức cho học sinh thực hành luyện tập làm tập (hoặc tổ chức trò chơi) nhằm củng cố số tự nhiên học bao gồm: cách đọc, cách viết, đếm số lượng nhóm tượng 2.1.2.2 Quy trình dạy học khái niệm phép toán số tự nhiên Bước 1: Làm xuất nhu cầu nhận thức khái niệm phép toán Giáo viên sử dụng hình ảnh trực quan (là vật gần gũi với sống học sinh) để đặt vấn đề đòi hỏi học sinh phải lĩnh hội tri thức khái niệm phép toán với số tự nhiên học Bước 2: Học sinh thao tác trực tiếp đối tượng trực quan hay sử dụng hình ảnh trực quan để tham gia vào trình hình thành phép toán Bước 3: Nhận xét dấu hiệu chất phép toán Giáo viên hướng dẫn em rút dấu hiệu chất phép toán Bước 4: Giới thiệu khái niệm ban đầu phép toán, cách ghi đọc Bước 5: Củng cố khắc sâu phép toán học Tổ chức học sinh làm tập (hoặc trò chơi) nhằm củng cố, khắc sâu phép toán 2.1.2.3 Quy trình dạy học khái niệm so sánh số tự nhiên Bước 1: Làm xuất nhu cầu nhận thức so sánh số tự nhiên thông qua hình ảnh trực quan vật thật 39 Giáo viên sử dụng hình ảnh trực quan (là vật gần gũi với sống học sinh) để đặt vấn đề đòi hỏi học sinh phải lĩnh hội tri thức khái niệm số tự nhiên học Bước 2: Học sinh thao tác trực tiếp lên đối tượng cần so sánh thông qua phép đếm Bước 3: Học sinh ghi lại thao tác thực kí hiệu toán học học Bước 4: Giới thiệu quan hệ so sánh với học sinh, kí hiệu toán học Bước 5: Củng cố khắc sâu quan hệ so sánh học Tổ chức học sinh làm tập (hoặc trò chơi) nhằm củng cố, khắc sâu quan hệ so sánh học 2.2 Giáo án minh họa SỐ (LỚP 1) I Mục tiêu – Học sinh có khái niệm ban đầu số – Biết đọc, viết số 6, đếm so sánh số phạm vi – Nhận biết số lượng phạm vi – Vị trí số dãy số từ đến II Đồ dùng dạy học * Giáo viên – Một số tranh nhóm đồ vật trực quan: que tính viên bi, hoa – Các nhóm có mẫu vật loại gồm: hoa, viên bi, que tính, – Các chữ số rời: 1, 2, 3, 4, 5, 40 * Học sinh – Sách giáo khoa Toán – Que tính, chữ số rời – Một số đồ dùng học tập như: bút chì, phấn, bảng III Các hoạt động dạy học Tên hoạt động Hoạt động thầy Hoạt động trò HĐ1 Khởi động Mục gây – Mời quản ca bắt nhịp cho – Quản ca bắt nhịp tiêu: hứng thú học tập, lớp hát hát: Cá vàng – Cả lớp hát (2 lần) giúp em thoải – Khen ngợi em mái trước vào học HĐ2 Nhắc lại – Mời học sinh thực – Lần lượt em thực kiến thức cũ yêu cầu: yêu cầu Mục tiêu: Giúp + Đếm xuôi từ đến + 1, 2, 3, 4, học sinh củng cố + Đếm ngược từ đến + 5, 4, 3, 2, nhanh kiến thức + Những số bé số + Các số bé là: 1, 2, số 1, 2, 3, 3, 4, tạo tiền đề + Những số lớn số + Các số lớn là: 2, 3, cho việc tiếp thu 4, số + Số số + Số số + Số số + Số số – Mời em khác nhận xét – Học sinh khác nhận xét – Nhận xét tất – Học sinh lắng nghe – Đưa tranh nhóm đồ – Học sinh quan sát tranh vật trực quan nêu yêu – Học sinh viết lại cầu: Viết lại số lượng số lượng đồ vật 41 đồ vật có nhóm số học + Nhóm 1: que tính + Nhóm 1: + Nhóm 2: viên bi + Nhóm 2: + Nhóm 3: hoa + Nhóm 3: – Đưa nhóm gồm đối – Học sinh phát biểu ý HĐ3 Giới thiệu tượng đặt vấn đề: để ghi kiến: (Gợi động lại số lượng hoa + Con học tập) Mục tiêu: nhu cầu thức số nhóm ta phải biểu + Con chưa biết Gợi diễn nào? + Con chưa học nhận – Dẫn vào bài: để ghi lại số – Học sinh lắng nghe lượng hoa có nhóm cô vào học hôm nay, số – Ghi tên lên bảng – Giáo viên đưa vật thật, – Học sinh lắng nghe trả thao tác vật thật hỏi: lời: + Ban đầu lọ hoa cô có + Để biết số hoa hoa, cô cắm lọ hoa em thực thêm hoa vào đếm kết là: lọ lọ có tất bao hoa thêm hoa nhiêu hoa? Để biết hoa số hoa lọ hoa ta làm nào? + Một hộp bi có viên bi, + Trong hộp có tất cô cho thêm viên bi viên bi Em đếm số bi HĐ4 Hình vào hộp, hỏi hộp hộp 42 thành khái niệm có tất viên vi? Làm mà em biết? số Mục tiêu: học + Như vậy: thêm + thêm sinh có khái niệm mấy? ban đầu vè số – Nhận xét câu trả lời học sinh – Yêu cầu học sinh – Lần lượt em nhắc lại nhắc lại “ thêm 6” “5 thêm 6” – Yêu cầu học sinh thao tác: – Học sinh thao tác trực bắt đầu lấy que tính ra, tiếp với que tính sau lấy thêm que – Học sinh trả lời: có tất tính nữa, hỏi: có tất que tính que tính? – Nhận xét mời em – Học sinh nhắc lại nối tiếp nhắc lại theo hàng – Giáo viên hỏi: Tất – Học sinh trả lời: tất nhóm đối gồm lọ hoa, hộp nhóm có số lượng bi que tính có số lượng mấy? – Giáo viên giới thiệu số 6: – Học sinh quan sát Để ghi lại số lượng người ta dùng chữ số – Giáo viên viết số – Học sinh ý theo dõi bảng lớn giáo viên hướng dẫn cách viết số bảng – Hướng dẫn học sinh tìm – Học sinh tìm hiểu vị trí số dãy hướng dẫn giáo viên 43 số 1, 2, 3, 4, 5, – Gọi học sinh trả lời học sinh nhắc lại + Số đứng liền sau số + Số đứng liền sau số mấy? + Đếm xuôi từ đến + Đếm xuôi: 1, 2, 3, 4, 5, + Đếm ngược từ đến + Đếm ngược: 6, 5, 4, 3, 2, – đến học sinh nhắc lại HĐ5 Viết số Mục tiêu: – Hướng dẫn cách viết số – Học sinh ý theo dõi học bảng lớp cho lớp sinh nhận dạng số theo dõi viết số – Yêu cầu học sinh lấy bảng – Học sinh viết vào bảng con, viết số vào bảng con – Uốn nắn, sửa chữa sai cho em – Nhận xét viết bảng em Bài tập 1: Viết số – Yêu cầu học sinh viết số – Học sinh viết số vào vào tập Toán – Bao quát lớp, uốn nắn tư cầm bút, tư ngồi viết, sửa lỗi sai cho em – Nhận xét viết em 44 tập Toán HĐ6 Thực hành Bài tập 2: Viết (theo mẫu) Mục tiêu: Học – Nêu yêu cầu tập, yêu – Học sinh nghe yêu cầu, sinh biết vận cầu học sinh quan sát tranh quan sát tranh làm dụng kiến thức thực yêu cầu tập cá nhân học số vào – Bao quát lớp – em chữa cho lớp làm tập Bài tập 3: Viết số thích hợp vào ô trống – Nêu yêu cầu tập, – Học sinh lắng nghe cho học sinh nhắc lại nhắc lại yêu cầu – Yêu cầu học sinh làm – Học sinh làm cá nhân tập cá nhân – Bao quát lớp – em chữa – Nhận xét làm học sinh Bài tập 4: Điền dấu: ; = – Yêu cầu học sinh làm – Học sinh làm – Bao quát lớp – học sinh chữa – Nhận xét làm học sinh – GV: Hôm em học – HS: Hôm chúng em HĐ7 Củng cố, số mấy? Số đứng liền sau học số 6, số đứng liền sau dặn dò số nào? số Mục tiêu: giúp – Đưa số yêu cầu để – Học sinh trả lời: học sinh củng cố học sinh củng cố học: lại kiến thức + Nêu cấu tạo số + Số gồm nét cong học số nét cong kín 45 + Đếm xuôi từ đến + 1, 2, 3, 4, 5, + Đếm ngược từ đến + 6, 5, 4, 3, 2, – Nhận xét tiết học, khen ngợi tuyên dương số em ngoan, tích cực động viên số em rụt rè – Dặn học sinh chuẩn bị bì hôm sau: số 46 KẾT LUẬN Với tư cách môn học nhà trường, Toán học có khả trang bị cho học sinh hệ thống tri thức phương pháp riêng để nhận thức giới khách quan, công cụ để học tập tốt môn học khác hoạt động hiệu thực tiễn Do vậy, nội dung phương pháp dạy học toán không ngừng cải thiện để thực mục tiêu môn học, cấp học đề Đề tài “Dạy học khái niệm ban đầu số tự nhiên cho học sinh tiểu học ” nghiên cứu nhằm đáp ứng mục tiêu Qua trình nghiên cứu đề tài em rút số kết luận sau: Giáo viên phải người nắm vững chất Toán học khái niệm có liên quan đến số tự nhiên, nắm nội dung kiến thức khái niệm sách giáo khoa Toán giúp cho học sinh lĩnh hội kiến thức cách xác, khoa học hoạt động dạy học hiệu Bằng việc tìm hiểu cách xếp nội dung dạy học sách giáo khoa, giáo viên thấy mối quan hệ học, liên kết chặt chẽ nội dung học tập khối lớp Từ ý huy động vốn kiến thức học sinh có để học mới, đồng thời trang bị cho học sinh lượng kiến thức cần làm sở cho học Việc nắm bắt đặc điểm nhận thức, đặc điểm hoạt động học học sinh đặc điểm phương pháp dạy học định hướng đổi phương pháp dạy học giúp giáo viên lựa chọn vận dụng phương pháp dạy học đúng, hiệu phát huy tính tích cực học tập học sinh Việc tìm hiểu nội dung, phương pháp, quy trình dạy học Toán nói chung nội dung, phương pháp, quy trình dạy học khái niệm ban đầu số tự nhiên nói riêng cần thiết, yêu cầu bắt buộc giáo viên Tiểu học 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Vũ Quốc Chung (Chủ biên) (2007), Phương pháp dạy học môn Toán Tiểu học, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội [2] Bùi Văn Huệ (Chủ biên) (2008), Giáo trình tâm lí học tiểu học, NXB Đại học Sư phạm [3] Nguyễn Tiến Tài (2001), Số học, NXB Giáo dục [4] Trần Diên Hiển (Chủ biên) (2003), Các tập hợp số, NXB Giáo dục [5] Đỗ Đình Hoan (Chủ biên) (2014), SGK Toán 1, NXB Giáo dục [6] Đỗ Đình Hoan (Chủ biên) (2014), SGK Toán 2, NXB Giáo dục [7] Đỗ Đình Hoan (Chủ biên) (2014), SGK Toán 3, NXB Giáo dục [8] Đỗ Đình Hoan (Chủ biên) (2014), SGK Toán 4, NXB Giáo dục 48 ... cho học sinh tiểu học – Nghiên cứu sở thực tiễn việc dạy học khái niệm ban đầu số tự nhiên cho học sinh tiểu học – Nghiên cứu quy trình dạy học học khái niệm ban đầu số tự nhiên cho học sinh tiểu. .. học khái niệm ban đầu số tự nhiên cho học sinh Tiểu học MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Xây dựng kế hoạch dạy học khái niệm ban đầu số tự nhiên cho học sinh tiểu học nhằm phát huy tính tích cực học tập học. .. Một số vấn đề dạy học khái niệm toán học tiểu học 1.1.3.1 Vị trí việc dạy học khái niệm toán học tiểu học Dạy học khái niệm toán học tình điển hình dạy học môn Toán tiểu học Việc dạy học khái niệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy học những khái niệm ban đầu về số tự nhiên cho học sinh tiểu học, Dạy học những khái niệm ban đầu về số tự nhiên cho học sinh tiểu học, Dạy học những khái niệm ban đầu về số tự nhiên cho học sinh tiểu học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay