Tổng hợp những lời chúc cho ngày của Cha bằng Tiếng Anh

3 43 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 12:02

Giạo ạn Váût liãûu xáy dỉûng Trang 1 CHỈÅNG I ──────────────────── TÊNH CHÁÚT CÅ L CA VÁÛT LIÃÛU XÁY DỈÛNG §1. CẠC TÊNH CHÁÚT VÁÛT L CH ÚU CA VÁÛT LIÃÛU XÁY DỈÛNG * Nhọm cạc tênh cháút liãn quan âãún cáúu tảo bn thán váût liãûu I. KHÄÚI LỈÅÜNG RIÃNG: 1. Khại niãûm: - Khäúi lỉåüng riãng l khäúi lỉåüng ca mäüt âån vë thãø têch váût liãûu åí trảng thại hon ton âàûc (khäng cọ läù räùng) sau khi âỉåüc sáúy khä åí nhiãût âäü 105 o C ÷ 110 o C âãún khäúi lỉåüng khäng âäøi. - K hiãûu γ a 2. Cäng thỉïc tênh: Khäúi lỉåüng riãng âỉåüc tênh theo cäng thỉïc sau: a a V k G = ; g/cm γ m 3 khä V a - thãø têch hon ton âàûc ca máùu thê nghiãûm 3. Cạc h γ a khạc nhau. häng cọ dảng hçnh hc xạc âënh: Phỉång phạp váût liãûu chiãúm chäù cháút lo 0,2mm, Cán xạc âënh G k , dng phỉång úm chäù cháút lng âãø xạc âënh V a . . ng üc vo thnh pháưn cáúu tảo v cáúu trục vi mä ca khäúi lỉåüng riãng âỉåüc láúy bàòng khäúi lỉåüng riãng trung 3 , kg/l, t/ trong âọ: G k - khäúi lỉåüng máùu thê nghiãûm trong trảng thại h xạc âënh: Ty theo tỉìng loải váût liãûu m cọ nhỉỵng phỉång phạp xạc âën a. Váût liãûu âỉåüc coi nhỉ hon ton âàûc chàõc: thẹp, kênh - Âäúi våïi máùu cọ dảng hçnh hc xạc âënh: Phỉång phạp cán âo bçnh thỉåìng. - Âäúi våïi máùu k íng xạc âënh V a . b. Váût liãûu khäng hon ton âàûc chàõc: gảch, âạ, bãtäng, vỉỵa . . . - Nghiãưn nh máùu váût liãûu âãún mỉïc nh hån phạp váût liãûu chiã 4 héa: - Khäúi lỉåüng riãng ca váût liãûu chè phủ th nọ nãn biãún âäüng trong mäüt phảm vi nh . - Dng âãø tênh toạn cáúp phäúi váût liãûu häùn håüp, mäüt säú chè tiãu váût l khạc - Âäúi våïi váût liãûu häùn håüp, bçnh xạc âënh theo cäng thỉïc sau: n γγγ n n hh a G GG GGG γ +++ + + + = 21 21 váût liãûu thỉåìng gàûp : 21 - Khäúi lỉåüng riãng γ a ca mäüt säú loải Âạ thiãn nhiãn : 2,5 ÷ 3 g/cm 3 Giáo trình phân tích và tổng hợp những thơng số thường thấy của vật liệu giúp cho việc xây dựng Giaùo aùn Vỏỷt lióỷu xỏy dổỷng Trang 2 Gaỷch ngoùi õỏỳt seùt nung : 2,6 ữ 2,7 g/cm 3 Vỏỷt lióỷu hổợu cồ (gọự, bitum, chỏỳt deớo, v.v ): 0,9 ữ 1,6 g/cm 3 G THỉ TấCH: Khaùi óứ tờch: laỡ khọỳi lổồỹng cuớa mọỹt õồn vở thóứ tờch vỏỷt lióỷu ồớ traỷng thaùi tổỷ thaùi tổỷ nhión sau khi õổồỹc sỏỳy khọ ồớ nhióỷt õọỹ 105 o C ữ 110 o C õóỳn khọỳi lổồỹng khọng ứi. ồỹng cuớa mọỹt õồn vở thóứ tờch vỏỷt lióỷu daỷng haỷt ỡi raùc ỷng thaùi tổỷ nhión. Kyù hióỷu o x , o dd Ximng 2,9 ữ 3,2 g/cm 3 Bótọng nỷng : 2,5 ữ 2,6 g/cm 3 II. KHI LặĩN 1. nióỷm: - Khọỳi lổồỹng th nhión (kóứ caớ lọự rọựng). Kyù hióỷu o tn , o W - Khọỳi lổồỹng thóứ tờch tióu chuỏứn: laỡ khọỳi lổồỹng cuớa mọỹt õồn vở thóứ tờch vỏỷt lióỷu ồớ traỷng õọ Kyù hióỷu o tc , o - Khọỳi lổồỹng thóứ tờch xọỳp: laỡ khọỳi lổ rồ õổồỹc õọứ õọỳng ồớ tra 2. Cọng thổùc tờnh: tn o o V G = ( g/cm 3 , kg/l, t/m 3 , ) k o k tc o G = ( g/cm V 3 , ) 3 , kg/l, t/m thuỡng thuỡng trong VL x V G o = ( g/cm 3 , kg/l, t/m 3 , ) trong õoù: G tn , G ón G - khọỳi lổồỹng mỏựu thờ nghióỷm trong traỷng thaùi khọ V o tn - thóứ tờch cuớa mỏựu thờ nghióỷm ồớ traỷng thaùi tổỷ nhión hờ nghióỷm ồớ traỷng thaùi khọ Phổồng phaùp cỏn õo bỗnh thổồỡng. ỷt lióỷu daỷng haỷt rồỡi raỷc: xaùc õởnh khọỳi lổồỹng thóứ tờch xọỳp ỡng õong G. W -khọỳi lổồỹng mỏựu thờ nghióỷm ồớ traỷng thaùi tổỷ nhi k V o k - thóứ tờch cuớa mỏựu t 3. Caùch xaùc õởnh : a. Vỏỷt lióỷu coù daỷng hỗnh hoỹc xaùc õởnh: b. Vỏỷt lióỷu khọng coù daỷng hỗnh hoỹc xaùc õởnh: Phổồng phaùp vỏỷt lióỷu chióỳm chọự chỏỳt loớng: boỹc parafin hoỷc ngỏm mỏựu baợo hoỡa nổồùc. c. Vỏ Phổồng phaùp õọứ õọỳng: ọứ õọỳng vỏỷt lióỷu vaỡo mọỹt thuỡng õong coù dung tờch bióỳt trổồùc ồớ mọỹt õọỹ cao nhỏỳt õởnh. Cỏn khọỳi lổồỹng vỏỷt lióỷu coù trong thu . Giạo ạn Váût liãûu xáy dỉûng Trang 3 4. ng ọ thãø âạnh giạ så bäü mäüt säú tênh Tổng hợp lời chúc ngày Cha Tiếng Anh Happy Father's Day! I want to tell you How much you mean to me Bcoz you are always Thought about in such a special way, And so much to brighten any day Wish you a Happy Fathers Day You are the best dad, I am thankful that it is you I had! Happy Fathers Day 2017 F.A.M.I.L.Y is one of the sweetest word Anyone can say, Because The letters of FAMILY means… “Father and Mother I Love You !!” “Let your light so shine before men, that they may see your good works…” (Matthew 5:16) Thank you for the example you always set for me and everyone around you God bless you on Father’s Day This Father’s Day, why don’t you something really daring? Set new precedents! Shock everyone who says you’re predictable! Embrace your wild side! Well, at least put the toilet seat down, or stop and ask directions (We love you just the way you are, Dad) This day is not about ordinary people, It is about special people, It is about you! I love you daddy I’m sorry I am not able to spend this day with you But guess what Dad, I am sending you lots of warm hugs, nonstop kisses and unlimited supply of love for eternity Happy Father’s day You always stood by me at all times, you have made the world a better place Happy Fathers Day! Happy Father’s Day means More than flowers and gifts It means saying Thank You It means saying I Love You You are the best dad, and my best friend Today is your day 10 You were always by my side, and I will always be by your side Happy Father’s Day to you 11 Thank You Dad For being my pillar of strength and Fountain of wisdom Thank You for everything you are Life is more beautiful when you are around Happy Fathers Day! 12 When I was a kid, I said to my father one afternoon, ‘Daddy, will you take me to the zoo?’ He answered, ‘If the zoo wants you, let them come and get you.’ – By Jerry Lewis 13 Father’s Day gives me a chance to explain how truly blessed I am that my Heavenly Father has abundantly graced me with the most wonderful Earthly Father I thank God for you every day Have a great day, Dad 14 When my knee got a cut, or there’s a bump on my head; when I feared the darkness or something under my bed; I didn’t needed to call any other, because you were there beside me my father Happy Father’s Day! 15 Thank you for everything you have done, you are one in a million Happy Father’s Day to you 16 Words cannot describe what you mean to me, you have made my life seem like a dream, you have made my life perfect Happy Father’s Day Dad 17 Daddy is my special friend, The two of us are buddies I always like the things we do, I'm thankful for my daddy Happy Father's Day Dad!! 18 You always gave me hope, and you vowed never to stop, thank you for everything Wishing you a Happy Father’s Day 19 Saying “Happy Father’s Day” doesn’t quite cover it I also want to thank you for the sleepless nights, teeth-gritting, and tongue-biting But most of all the love I have felt every single day of my life Giạo ạn Váût liãûu xáy dỉûng Trang 11 kẹo, chëu nẹn, chëu ún ãúp: hồûc l út cáúu cäng trçnh v tạc dủng ti trng trỉûc tiãúp lãn máùu cho âãún khi máùu bë phạ hoải. Sỉû xút hiãûn vãút nỉït, sỉû tạch låïp v biãún dảng l cạc ïc kãút qu thê nghiãûm theo cạc cäng thỉïc g âäü nẹn R : máùu thê nghiãûm thỉåìng cọ dảng hçnh khäúi láûp phỉång - Trong cạc kãút cáúu xáy dỉûng, váût liãûu cọ thãø chëu cạc loải ti trng khạc nhau: kẹo, nẹn, ún, càõt, trỉåüt, Tỉång ỉïng våïi mäùi dảng chëu ti s cọ mäüt loải cỉåìng âäü tỉång ỉïng: cỉåìng âäü chëu - Khi thê nghiãûm, sỉû phạ hoải trãn máùu xy ra khi cọ cạc dáúu hiãûu : âỉït , tạch låïp , nỉït, biãún dảng låïn, gy 2. Phỉång phạp v cäng thỉïc xạc âënh: a. Phỉång phạp trỉûc ti - Chãú tảo máùu áúy máùu tỉì kã dáúu hiãûu phạ hoải. - Cỉåìng âäü váût liãûu âỉåüc tênh toạn tỉì ca tỉång ỉïng våïi dảng chëu lỉûc . * Xạc âënh cỉåìn n , cảnh tỉì 2 âãún 30cm. P F P R n = trong âọ : P - ti trng phạ hoải F - diãûn têch màût càõt ngang * Xạc âënh cỉåìng âäü chëu kẹo R k : máùu thê nghiãûm cọ hçnh làng trủ , hçnh sä ú8. F P R k = trong âọ : P - ti trng phạ hoải F - diãûn têch màût càõt ngang iãûm th ảng thanh (dáưm), räưi tạc dủng lãn thanh m ay t ng táûp trung. ư 1 ti : Trỉåìng håüp âàût mäüt ti trng åí giỉỵa : P P F * Xạc âënh cỉåìng âäü chëu ún R u : máùu thê ngh ỉåìng cọ d tiãút diãûn chỉỵ nháût, âàût trãn 2 gäúi tỉûa äüt h hai i tr + Så âä 2 2bh 3Pl R n == W M íi l P b h + Så âäư 2 ta : Trỉåìng håüp âàût hai ti bàòng nhau âäúi xỉïng våïi âiãøm giỉỵa ca thanh: 2 bh Pl W M R n == l b h P/2 / /3 P/2 //3 //3 trong âo ï: M - mämen ún iỉỵa hai gäúi tỉûa b, h - chiãưu räüng v chiãưu cao tiãút diãûn W - mämen khạng ún ca tiãút diãûn ngang dáưm P - ti trng phạ hoải l - khong cạch g . Giạo ạn Váût liãûu xáy dỉûng Trang 12 å hc: àût váût liãûu räưi âo trë säú biãún dảng do, thäng säú âo l âäü c ûu tảo ra khi cọ ca xung âiãûn, tia phọng xả hay sọng siãu ám khi âi riãng hay váûn täúc truưn sọng. Âem âäúi ü ca váût liãûu . khäng phạ hoải ráút tiãûn låüi song mỉïc âäü chênh xạc tu thüc âäư chøn ca phỉång phạp khäng phạ hoải phi âỉåü c xáy dỉûng trãn cå såí ca tảo váût liãûu: o hån váût liãûu cọ kiãún trục kãút út táûp hồûc såüi, thnh pháưn cáúu tảo phán bäú theo mäüt chiãưu nháút âë Hçnh dạng v kêch thỉåïc máùu: máùu cọ hçnh dảng khạc nhau thç trë säú âo cỉåìng âäü ûc trỉng bãư màût: trong thê nghiãûm nẹn thç máùu cọ bãư màût trån lạng, lỉûc ma sạt s b. Phỉång phạp giạn tiãúp: dỉûa vo ngun tàõc ca dung củ âo * Nhọm theo ngun tàõc c - Tạc dủng ti trng sáu vo bãư m ỉïng hay biãún dảng củc bäü (bụa bi, bụa cọ thanh chøn). - Tạc dủng ti trng va chảm vo bãư màût váûtû liãûu, dỉûa vo ngun tàõc náøy báût ân tênh ra khi bãư màût váût liãûu, thäng säú âo l trë säú báût náøy do phn lỉûc tỉì màût váût liã tạc âäüng cå hc (sụng báût náøy ). Âem cạc thäng säú âo âỉåüc âäúi chiãúu våïi cạc âäư thë chøn tỉång ỉïng c a dung củ âãø suy ra cỉåìng âäü ca váût liãûu. *Nhọm theo ngun tàõc váût l: - Dỉûa vo quy lût lan truưn qua váût liãûu âãø xạc âënh máût âäü, táưn säú dao âäüng chiãúu cạc thäng säú âo våïi cạc âäư thë chøn âãø xạc âënh cỉåìng âä - Dủng củ âo : mạy siãu ám bãtäng , mạy siãu ám thẹp * Cạc phỉång phạp vo ráút nhiãưu úu täú do âọ khäng thãø thay thãú hon ton phỉång phạp phạ hoải máùu âỉåüc . Cạc biãøu phỉång phạp phạ hoải máùu . 3. Cạc úu täú nh hỉåíng âãún cỉåìng âäü váût liãûu: a. Cạc úu täú phủ thüc vo bn thán cáúu - Váût liãûu cọ cáúu trục kãút tinh hon thiãûn cọ cỉåìng âäü cao hån váût liãûu cọ cáúu trục kãút tinh khäng hon thiãûn. - Váût liãûu cọ kiãún trục kãút tinh mën cọ cỉåìng âäü ca tinh thä. - Váût liãûu cọ cáúu tảo räùng cọ cỉåìng âäü tháúp hån váût liãûu âàûc chàõc vç nọ cọ âäü räùng tỉång âäúi låïn, lỉûc liãn kãút giỉỵa cạc cháút âiãøm úu, diãûn têch chëu lỉûc gim, ỉïng s trung åí gáưn läù räùng, nãn kh nàng chëu lỉûc kẹm . - Váût liãûu cọ cáúu tảo dả ng låïp nh nãn cỉåìng âäü Giạo ạn Váût liãûu xáy dỉûng Trang 21 §2. ÂẠ MACMA I. ÂÀÛC ÂIÃØM HÇNH THNH: - Âạ macma âỉåüc tảo thnh tỉì khäúi silicạt nọng chy trong lng v Trại âáút xám ỵ låïp v ny phun lãn trãn bãư màût ca v Trại âáút räưi ngüi . ì cọ quạ trçnh kãút tinh ûc täút, êt hụt nỉåïc. hanh dỉåïi nhiãût âäü v åïi kêch thỉåïc tinh thãø bẹ, iãưu läø räùng, kh nàng chëu Ï: 3 ü chëu ne Thảch o ïc mà ïc nhau v plagiocla - khi cạc màût cạt khai xiãn gọc våïi nhau ín 2 3 2 2 3 2 ï mu tràõng, tràõng xạm, vng häưng âãún â, khäúi lỉåüng 3 ïng 6÷6,5 , cỉåìng âäü chëu nẹn giåïi hản 1200 ÷ 00da äø biãún nháút l 2 loải biotit ca ráút tháúp, nọi chung tỉì 2 nháûp vo v qu âáút hay phạ vå lảnh lải tảo thnh - Macma xám nháûp nàòm sáu hån trong lng v Trại âáút va Nọ cọ cáúu trục tinh thãø låïn, âäü âàûc chàõc cao, kh nàng chëu lcháûm. ỉ - Macma phun tro åí trãn v Trại âáút v quạ trçnh kãút tinh n ạp sút tháúp nãn cọ mäüt bäü pháûn khoạng khoạng váût kãút tinh khäng hon chènh, cn pháưn låïn åí dảng vä âënh hçnh. Nọ cọ nh v lỉûc kẹm nhỉng âäü hoảt tênh lải cao II. CẠC KHOẠNG VÁÛT TẢO ÂA 1. Nhọm silicat: a. Thảch anh: - Thảch anh cọ thnh pháưn hoạ hc l SiO 2 åí dảng kãút tinh, tinh thãø hçnh làng trủ sạu cảnh, êt khi trong sút m thỉåìng cọ mu tràõng sỉỵa, âäü cỉïng 7, khäúi lỉåüng riãng 2,65g/cm , cọ cỉåìng âä ïn cao, chäúng hao mn täút v tỉång âäúi äøn âënh våïi axit. anh cọ kh nàng thay âäøi thãø têch tu theo nhiãût âäü. ÅÍ t = 573 o C bë biãún âäøi th hçnh, nåí V 1,5 láưn. ÅÍ t o = 1710 o C nọng chy b. Nhọm fenpat: - Gäưm nhỉỵng alumo silicat natri, kali v canxi âỉåüc tảo tha Tinh thãø Thảch anh anh ình khi macma kãút tinh. Càn cỉï vo tênh cháút cạt khai, ngỉåìi ta chia fenpat ra lm 2 dảng: octola - khi ca ût cạt khai thàóng go g 86 o 30’). (khoa - Cọ 3 loải : fenspat kali, fenspat natri, fenspat canxi K 2 O.Al 2 O 3 .6SiO 2 Na 2 O.Al O .6SiO CaO.Al O .6SiO Âàûc tênh cå bn ca fenspat l co- riãng 2,55 ÷ 2,76g/cm , âäü cỉ N/cm 2 17 , kh nàng chäúng phong hoạ kẹm, kẹm äøn âënh âäúi våïi nỉåïc, âàûc biãût l nỉåïc cọ chỉïa CO 2 . Fenspat kali khi phong hoạ tảo thnh Caolinit. -Fenspat dng ch úu trong cäng nghãû sn xút gảch men sỉï v cạc thiãút bë sỉï vãû sinh. c. Nhọm phủ mica: - Mica l nhỉỵng alumosilicat ngáûm nỉåïc ráút phỉïc tảp, ph cọ mu náu, âen v mutcovit thỉåìng trong sút. Âäü cỉïng ca mi 3 ÷ 3, khäúi lỉåüng riãng tỉì 2,76 ÷ 3,2g/cm . . Giạo ạn Váût liãûu xáy dỉûng Trang 22 d. Nhọmkhoạng váût sáùm mu: - Ogyt: Thnh pháưn hoạ hc phỉïc tảp, Ca(Mg, Fe,Al)[(Si, Al) 2 .O 6 ] cọ mu âen ÷ 6, khäúi lỉåüng riãng 3,2 ÷ 3,6g/cm 3 , do macma ngüi lảnh tỉû nhỉ oxen. Trong granit, t lãû hiãưu nháút nãn quút âënh mu ca granit tỉì xạm sạng tåïi häưng. sỉí dủng ch úu âãø äúp trang trê màût ngoi nh cỉía v cạc cäng äng trçnh cäng cäüng, lm nãưn mọng cáưu, cäúng, âáûp. ÅÍ nỉåïc ta, granit cọ g cọ thảch anh nãn t lãû SiO 2 nh hån nhiãưu so våïi granit. Thnh pháưn hoạng 400 ÷ 2800 kg/m 3 , cỉåìng âäü chëu nẹn giåïi hản 1500 ÷ 2000 daN/cm 2 . ỈÏng dủng ca granit. ènh thong cn cọ thảch anh. Âiorit thỉåìng cọ mu xạm, x chäúng va chảm täút, chäúng phong hoạ cao v dãù âạnh bọng nãn âỉ ìng v táúm äúp. ÅÍ Viãût Nam, âiorit gàûp nhiãưu åí Âiãûn Biãn h. phåït lủc, phåït náu; âäü cỉïng 5 tảo thnh. - Amfibon: Thnh pháưn phỉïc tảp hån piroxen, phäø biãún nháút l hocblen v actinolit. Hocblen cọ tinh thãø làng trủ, mu lủc hay náu, âäü cỉïng 5÷ 6, khäúi lỉåüng riãng 3,1 ÷ 3,3g/cm 3 , do macma ngüi lảnh tảo thnh. Actinolit cọ tênh cháút l hc tỉång hocblen, do ogit biãún âäøi tênh cháút m sinh ra, tinh thãø hçnh såüi mu lủc, âäü cỉïng 5,5 ÷ 6, khäúi lỉåüng riãng 2,9 ÷ 3g/cm 3 . 3. Cạc loải âạ macma thỉåìng gàûp: a. Âạ macma xám nháûp: * Granit Tinh thãø hocblen -Granit (âạ hoa cỉång) l loải âạ axit cọ åí nhiãưu nåi, thnh pháưn khoạng váût gäưm cọ thảch anh (20 ÷ 40%), fenspat kali (40 ÷ 70%), mica (2 ÷ 20%) thỉåìng l mutcovit, ngoi ra cn mäüt säú khoạng váût mu sáùm mhỉ amfibon, pir octocla chiãúm n - NHỮNG LỜI CHÚC Ý NGHĨA NHÂN NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 Ngoài những món quà, những bông hoa tươi thắm, hãy dành tặng người phụ nữ yêu thương của bạn những lời chúc hết sức có ý nghĩa. Hãy dành tặng người phụ nữ yêu thương của bạn những lời chúc ý nghĩa và thân thương cho ngày quốc tế phụ nữ 8/3 nhé. Lời chúc dành tặng mẹ kính yêu - Con nhớ những ngày bé thơ rong ruổi cùng mẹ trên những chặng đường dài. Nhớ chiếc bánh mẹ nhịn ăn phần con ngày mưa bão. Nhớ những đêm đông mẹ thức trắng đêm đan áo len cho con . Con nhớ tất cả và càng kính trọng, thương mẹ hơn. Kính chúc mẹ! Không chỉ là trong ngày 8-3 mà tất cả 365 ngày đều vui vẻ, hạnh phúc! Để cho con luôn được nhìn thấy nụ cười, ánh mắt, cho con được cảm nhận tình yêu thương của mẹ suốt cuộc đời . Và nhiều hơn thế nữa. - Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền/ Mẹ, mẹ là bài hát thần tiên/ Là bóng mát trên cao/ Là mắt sáng trăng sao/ Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối . mẹ là điều tốt đẹp nhất con có. 8/3, con chúc mẹ luôn vui khỏe. Con yêu mẹ! - Ngày của mẹ mà con không thể ở gần để trực tiếp tặng hoa, quà cho mẹ hay đơn giản là dọn dẹp giúp mẹ căn nhà nhỏ thân yêu. Con xin lỗi mẹ!Con rất nhớ mẹ, mẹ là nguồn sống của con. Mẹ luôn theo sát những bước đi của con. Cảm ơn mẹ và chúc mẹ luôn khoẻ mạnh. - Ngày của mẹ. Con làm bài thơ này tặng mẹ. Chúc mẹ sức khỏe và sống mãi bên con. Con yêu mẹ! Mẹ ơi con ở nơi đây. Ngày đêm mong nhớ,đêm ngày nhớ mong. Mẹ già sức yếu lưng còng. Con thương mẹ lắm sóng lòng con nao. Nhớ về năm ấy hôm nào. Con còn bé nhỏ té nhào trước sân. Mẹ hay mẹ chạy lại gần. Bàn tay êm ái đỡ đần con lên. Và rồi mẹ bảo,mẹ khuyên. Con còn bé nhỏ đừng nên chạy đùa. Những lời của mẹ năm xưa. Con còn ghi nhớ đâu chừa một câu. Thế mà cách đã bấy lâu. Con dần khôn lớn còn đâu bé hoài. Mẹ còn thức những đêm dài. Lo từng cơm áo đường dài cho con. Mẹ dù thịt nát xương mòn. Vẫn mong con mẹ hãy còn tương lai. Đường con đi hãy còn dài. Cũng còn có lắm chông gai đường trần. Mẹ dù chịu kiếp phong trần. Vẫn mong con mẹ được nhàn tấm thân. Chớ đừng theo nghiệp nông dân. Suốt đời lam lũ lưng trần phơi sương. Hôm nay con với phố phường. Lòng còn thổn thức đêm trường chưa nguôi. Chắp tay xin chút ơn trời. Ban cho mẹ vẫn suốt đời bên con. - Kính chúc mẹ ! Không chỉ là trong này 8-3 mà tất cả 365 ngày đều luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc! Để cho con luôn được nhìn thấy nụ cười, ánh mắt, cho con được cảm nhận tình yêu thương của mẹ suốt cuộc đời… Và nhiều hơn thế nữa. - Cám ơn Mẹ, đã sinh ra con và nuôi dưỡng con cho đến ngày trưởng thành. Cám ơn Mẹ, về những tháng ngày nhọc nhằn đã làm lưng Mẹ còng xuống, đôi mắt mẹ thâm quầng vì những đêm không ngủ, về những nỗi buồn lo mà Mẹ đã từng âm thầm chịu đựng suốt những năm VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Những lời chúc hay cho Ngày Cha Nhân dịp Ngày Cha, bạn dành cho cha lời chúc tình cảm tốt đẹp Dưới tổng hợp lời chúc hay ý nghĩa cho Ngày Cha, VnDoc xin chia sẻ cho bạn tham khảo Lời chúc hay ý nghĩa Ngày Cha Cám ơn Cha chăm sóc nuôi dưỡng ngày trưởng thành Cám ơn Cha tháng ngày nhọc nhằn làm cho Cha phải phiền lòng nhiều Cám ơn Cha, Cha âm thầm theo bước giúp đỡ bao năm qua Con chúc Cha ngày vui vẻ sống khỏe Con yêu Cha nhiều Chúc cha ngày đầy vui vẻ hạnh phúc Xin cảm ơn đời cho người cha đáng kính! Cha trụ cột vững cho gia đình mình, niềm tự hào cho anh em tụi con, gương để anh em noi theo nẻo đường Con không đếm hết lần làm cho cha buồn suy nghĩ lac lõng mình, có điều mà nhớ mãi, dù có lỗi lầm cha người tha thứ cho đầu tiên, giúp nhận sai mà sửa Nhân Ngày Cha, xin gửi đến Cha lời chúc mừng, lời cảm ơn lời hứa cố gắng thật nhiều bước đường đến VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Nhân "Ngày cha", xin gửi đến ba lời biết ơn chân thành, lời mà chưa nói cách tự nhiên nhiều lần nói với mẹ, ba bao dung cho điều nhỏ nhặt, TỔNG HƠP CÁC KINH NGHIỆM PHỎNG VẤN XIN VIỆC BẰNG TIẾNG ANH “Kinh nghiệm vấn xin việc tiếng anh gì?” vấn đề nhiều người quan tâm Bởi lẽ, nhu cầu tìm kiếm công việc tốt ngày cao, để đạt điều cần thiết phải có vốn tiếng anh thành thạo, vượt qua vòng vấn xin việc Hầu hết người tự trang bị cho kinh nghiệm vấn xin việc tiếng anh trước tham gia vấn Những kinh nghiệm tích lũy, chia sẻ từ vấn xin việc, thật dễ dàng tìm thấy kinh nghiệm chung câu hỏi phổ biến, việc chuẩn bị trước vấn, hay cách trả lời câu hỏi vấn,…là điều bạn cần phải quan tâm Nếu bạn chưa rõ điều này, Aroma phân tích “bỏ túi” số kinh nghiệm vấn xin việc tiếng anh hữu ích: 1.Các mẫu câu hỏi vấn xin việc tiếng anh phổ biến Ngoài câu hỏi chuyên môn liên quan tới vị trí bạn ứng tuyển, hầu hết nhà tuyển dụng bắt đầu câu hỏi đơn giản, mục đích xem cách ứng xử bạn thông qua việc tìm hiểu thông tin cá nhân Thế nên, bạn đứng trước gương luyện tập chúng nhà: • Tell me about yourself/Could you tell me a little bit about yourself/Introduce yourself ( Hãy giới thiệu đôi chút thân) • What are your strengths/weaknesses? ( Điểm mạnh/điểm yếu bạn gì?) • Why did you leave your job? ( Tại bạn nghỉ việc?) • What did you like most and least about your last job? ( Điều bạn thích thích công việc cuối mình?) • What were your three most significant accomplishments in your last job? (3 thành tích quan trọng bạn công việc cuối bạn gì?) • What specific skills did you gain from your last job? ( Bạn đạt kỹ cụ thể từ công việc cuối mình?) • Describe an important project you worked on ( Hãy mô tả dự án quan trọng mà bạn làm việc) • Describe your last employer’s management style ( Hãy mô tả phong cách quản lý Chủ sử dụng lao động cuối bạn) • What is the most important thing you learned at your last job? ( Điều quan trọng mà bạn học từ công việc cuối mình?) • Do you have any questions for me? ( Bạn có câu hỏi cho không?) Chuẩn bị kỹ lưỡng trước tham gia vấn Trước tham gia vấn, xem xét vị trí bạn ứng tuyển để tìm hiểu kỹ cụ thể mà công việc yêu cầu Đồng thời, ngẫm nghĩ lại kinh nghiệm công việc mà bạn có để nhớ lại tình mà bạn thực hành kỹ năng, kinh nghiệm Hãy xem xét tình cụ thể để trả lời câu hỏi mà nhà tuyển dụng đưa Đặc biệt, nhớ lại vai trò cụ thể mà bạn trải qua tình huống, hành động làm để đạt thành công Một điều bỏ qua xem lại thân đạt thành tích gì, thất bại công việc Chắc chắn nhà tuyển dụng không bỏ qua câu hỏi Họ hỏi dự án công việc mà bạn tham gia, bạn mong chờ điều công việc ứng tuyển Nếu bạn chuẩn bị list kinh nghiệm vấn rõ ràng, chi tiết giúp bạn trả lời câu hỏi cách tự tin dễ dàng suốt vấn 3.Cách trả lời vấn xin việc tiếng anh ăn điểm Hãy trả lời ngắn gọn có thể: Rất dễ để bạn lạc đề, trả lời lan man bạn không bình tĩnh sẵn sàng xử lý tình đặt Trước trả lời câu hỏi, nghĩ ví dụ cụ thể tình khứ để trả lời câu hỏi có liên quan Hãy đưa câu trả lời rõ ràng ngắn gọn, giải thích cách bạn xử lý tình huống, mô tả kết đạt Do đó, cách tập trung thông qua ví dụ cụ thể, câu trả lời bạn ngắn gọn chủ đề Đừng đổ lỗi hoàn cảnh hay người khác: Nếu bạn mô tả vấn đề đặc biệt tình khó khăn ( ví dụ: dự án nhóm không thành công), đổ lỗi cho hoàn cảnh cho người khác Tuy nhiên, câu hỏi bạn, khác Hãy tập trung mà bạn quản lý tình hình, cách bạn giải chúng, đừng đổ lỗi cho điều hay khiến bạn không thành công Việc “bỏ túi” câu hỏi phổ biến, chuẩn bị trước vấn hay cách đưa câu trả lời vấn kinh nghiệm vấn tiếng anh ... ‘If the zoo wants you, let them come and get you.’ – By Jerry Lewis 13 Father’s Day gives me a chance to explain how truly blessed I am that my Heavenly Father has abundantly graced me with the
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp những lời chúc cho ngày của Cha bằng Tiếng Anh, Tổng hợp những lời chúc cho ngày của Cha bằng Tiếng Anh, Tổng hợp những lời chúc cho ngày của Cha bằng Tiếng Anh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay