Các trang trong thể loại “bệnh da liễu”

81 131 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 11:46

Cỏc trang th loi Bnh da liu Mc lc sng 1.1 Nguyờn nhõn 1.2 Triu chng 1.3 iu tr 1.4 am kho B tng 2.1 Bch tng ngi 2.1.1 Du hiu v triu chng 2.2 Chỳ thớch 2.3 Liờn kt ngoi Bnh Behỗet 3.1 Du hiu v triu chng 3.1.1 Da v niờm mc 3.1.2 H thng mt 3.1.3 ng rut 3.1.4 Phi 3.1.5 H thng c xng 3.1.6 H thn kinh 3.2 Chn oỏn 3.3 Bnh sinh 3.4 iu tr 3.5 Sinh lý bnh 3.6 Dch t hc 3.7 Lch s 3.8 Chỳ thớch 3.9 Liờn kt ngoi Bnh da liu 4.1 Hỡnh thỏi hc 4.1.1 Tn thng s cp 4.1.2 Tn thng th cp i ii MC LC 4.2 Chỳ thớch Bnh gh 11 5.1 11 Chỳ thớch Bnh lõy truyn qua ng tỡnh dc 12 6.1 T nguyờn hc 12 6.2 Phõn loi 12 6.3 Nguyờn nhõn 12 6.3.1 Bnh vi khun 12 6.3.2 Bnh nm 12 6.3.3 Bnh virus 12 6.3.4 Bnh ký sinh trựng 13 6.3.5 Xỏc sut lõy truyn 13 6.4 Sinh lý bnh 13 6.5 Dch t hc 13 6.6 Phũng nga 14 6.6.1 Vc xin 14 6.6.2 Bao cao su 14 6.7 Chn oỏn 14 6.8 Lch s 14 6.9 Xem thờm 15 6.10 Chỳ thớch 15 6.11 Liờn kt ngoi 16 Bnh vy da 17 7.1 Triu Chng 17 7.2 C Ch Gõy Bnh 17 7.3 Din Bin 17 7.4 Phõn loi 18 7.5 iu Tr 18 7.6 Chỳ thớch 18 Bnh vy nn 19 8.1 Nguyờn nhõn 19 8.2 Nhn din 19 8.3 Nhng iu cn trỏnh ca ngi b vy nn 20 8.4 iu tr 20 8.4.1 iu tr ti ch 20 8.4.2 iu tr ton thõn 20 8.5 c thờm 21 8.6 Liờn kt ngoi 21 MC LC iii 22 Chm (bnh) 9.1 Triu chng v din bin ca bnh 22 9.2 Cỏc th lõm sng 22 9.2.1 Eczema tip xỳc (Contact eczema, contact dermatitis) 22 9.2.2 Eczema th a (Atopic dermatitis) 22 9.2.3 Eczema th ng tin (Nummular Eczema) 23 9.2.4 Eczema da du (Seborrheic dermatitis) 23 Nguyờn nhõn v c ch bnh sinh 23 9.3.1 Nguyờn nhõn ngoi gii 23 9.3.2 Nguyờn nhõn ni gii 23 9.3.3 Phn ng d ng 23 23 9.4.1 Dõn gian cha Eczema 23 9.4.2 ụng y cha Eczema 23 9.4.3 Tõy y cha Eczema 24 24 9.3 9.4 9.5 iu tr Chỳ thớch 10 Cornu cutaneum 25 10.1 am kho 11 Da v ni 25 26 11.1 Triu chng 26 11.2 Nguyờn nhõn 26 11.3 iu tr 26 11.4 Dch t hc 26 11.5 Xem thờm 27 11.6 Chỳ thớch 27 11.7 Liờn kt ngoi 27 12 D ng 28 12.1 Triu chng 28 12.2 Nguyờn nhõn 28 12.2.1 D ng thc phm 28 12.2.2 D ng vi cỏc tỏc nhõn khụng phi l thc phm 29 12.2.3 C s di truyn 29 12.2.4 Gi thuyt v v sinh 29 12.2.5 Cỏc yu t mụi trng 29 12.2.6 Phn ng cp tớnh 29 12.2.7 Phn ng giai on cui 30 12.3 Chn oỏn 30 12.3.1 Kim tra phn ng trờn da (Skin testing) 30 12.3.2 Xột nghim mỏu 31 iv MC LC 12.4 iu tr 31 12.4.1 Liu phỏp dựng thuc 31 12.4.2 Liu phỏp dch 31 12.5 Dch t hc 31 32 12.7 Liờn kt ngoi 33 12.6 Chỳ thớch 13 D ng xi mng 34 13.1 Lch s bnh 34 13.2 Triu chng 34 13.3 C ch d ng xi mng 34 13.4 iu tr 35 13.4.1 V sinh v sau tip xỳc vi xi mng 35 13.4.2 ụng tõy y kt hp 35 13.4.3 Tiờm K - cort, tờn khỏc: Triamcinolon, Sivkort, Kafencort 35 13.4.4 Ung thuc v bụi thuc tõy kt hp 35 13.5 Phũng nga 35 13.6 am kho 35 13.7 c thờm 36 13.8 Liờn kt ngoi 36 14 Herpes n dng 37 14.1 Phõn loi 37 14.2 Du hiu v triu chng 37 14.2.1 Bnh lit Bell 37 14.2.2 Bnh Alzheimer 37 14.3 Sinh lý bnh 37 14.4 Phũng chng 37 14.4.1 Phng phỏp hng ro bo v 37 14.4.2 Vc-xin 38 14.4.3 uc khỏng siờu vi 38 14.4.4 i k mang thai 38 14.5 iu tr 14.6 Dch t hc 38 38 14.7 Lch s 38 14.8 Xó hi v húa 38 14.9 Chỳ thớch 39 14.10 Liờn kt ngoi 40 15 Herpes sinh dc 41 15.1 Triu chng 41 15.1.1 Bin chng 41 MC LC 15.2 iu tr v 41 15.3 Xem thờm 42 15.4 Liờn kt ngoi 42 15.5 Chỳ thớch 42 16 Lupus ban h thng 43 16.1 Triu chng 16.1.1 Biu hin v da liu 43 43 16.1.2 Biu hin v c xng 43 16.1.3 Biu hin v huyt hc 44 16.1.4 Biu hin v tim 44 16.1.5 Biu hin v phi 44 16.1.6 Biu hin v thn 44 16.1.7 Biu hin v thn kinh-tõm thn 44 16.1.8 Biu hin h thng 45 16.2 Nguyờn nhõn 45 16.2.1 Yu t gen 45 16.2.2 Yu t kớch hot t mụi trng 45 16.2.3 Tng tỏc thuc 45 16.2.4 Cỏc dng lupus khụng phi l lupus ban h thng 45 16.3 Sinh lý bnh hc 45 16.3.1 S lan ta bnh 45 16.3.2 Ri lon quỏ trỡnh t hy t bo 46 16.3.3 Gim kh nng thi loi t bo cht 46 16.3.4 S tớch t ti trung tõm mm 47 16.3.5 S t chng li cỏc ribonucleoprotein nhõn (nRNP) 47 16.3.6 Cỏc c ch khỏc 47 16.4 Chn oỏn 47 16.4.1 Xột nghim 47 16.4.2 Tiờu chun chn oỏn 48 16.5 iu tr 49 16.5.1 Cỏc loi thuc 49 16.5.2 ay i li sng 50 16.5.3 Ghộp thn 50 16.6 Phũng bnh 50 16.6.1 Bin chng thai sn 50 16.7 Tiờn lng 50 16.8 Dch t hc 51 16.9 Lch s v húa 51 16.9.1 T gc 51 16.9.2 Lch s 51 16.10 Chỳ thớch 51 vi MC LC 16.11 Liờn kt ngoi 17 Mn cúc 54 55 17.1 Nguyờn nhõn gõy bnh 55 17.2 Phõn loi 55 17.3 iu tr chung 55 17.3.1 Dc phm 55 17.3.2 thut 56 17.4 iu tr cho mn cúc sinh dc 56 17.4.1 Hiu qu cỏc liu phỏp iu tr mn cúc sinh dc 57 17.5 Chỳ thớch 57 17.6 Liờn kt ngoi 57 18 Trn Hu Ngon 58 18.1 Cuc i 58 18.2 Cuc sng bch 58 18.3 Gia ỡnh 59 18.4 Tiờm vi khun bnh phong vo ngi 59 18.5 Trong ngh thut 59 18.6 Cụng trỡnh nghiờn cu 59 18.7 Ghi chỳ 59 18.8 Liờn kt ngoi 60 19 Viờm da thn kinh 19.1 Bnh nguyờn 61 61 19.2 Biu hin lõm sng 61 19.3 Chn oỏn v iu tr 61 19.4 Chỳ thớch 61 19.5 am kho 61 20 Viờm da tip xỳc 62 20.1 Cỏc triu chng 62 20.2 Nguyờn nhõn 62 20.3 Phõn loi 62 20.3.1 Viờm da tip xỳc kớch ng 62 20.3.2 Viờm da tip xỳc d ng 62 20.3.3 Viờm da Photocontact 64 20.4 Cỏc triu chng 64 20.5 iu tr 64 20.5.1 T chm súc 64 65 20.6 Chn oỏn 65 20.7 Phũng nga 65 20.5.2 Chm súc y t MC LC 20.8 Túm tt vii 65 20.9 Xem thờm 65 20.10 Chỳ thớch 65 20.11 Liờn kt ngoi 66 21 Viờm da tit bó nhn 67 21.1 T l hin mc v bnh nguyờn 67 21.2 Biu hin lõm sng 67 21.3 Chn oỏn 67 21.4 iu tr 67 21.5 am kho 68 22 Viờm da ng 69 22.1 T l mi mc v bnh nguyờn 69 22.2 Triu chng 69 22.3 Biu hin lõm sng 69 22.4 iu tr 69 22.5 Chỳ thớch 69 22.6 Ngun, ngi úng gúp, v giy phộp cho bn v hỡnh nh 70 22.6.1 Vn bn 70 22.6.2 Hỡnh nh 71 22.6.3 Giy phộp ni dung 73 Chng sng sng (Dermatitis plantaris sicca) l thut ng mụ t cỏc bnh khụ da, nt da, bong da bn tay, bn chõn, c bit gút chõn thng xut hin vo ụng (cũn c gi l viờm da c a ụng), din bin dai dng, hay tỏi phỏt rt nhiu khú chu, bc bi cho ngi bnh cụng vic cng nh sinh hot hng ngy Rt nhiu trng hp khụng th trỡ ngh nghip c bnh tip xỳc vi cỏc yu t nguy c trờn s nhanh chúng tỏi phỏt v lm cho tỡnh trang bong trúc, au n nng sng hin cng cú th coi l bnh hoc biu nn hn Nhng ngi c gng bỏm vic thng phi chu hnh h bi nhng cn au n, bn mỏu lm gim hin ca viờm da c a c trng bi cỏc tn thng dng sng cỏc u ngún tay, chõn, gút, bn tay, bn nng sut lao ng v cht lng cuc sng chõn 1.3 iu tr 1.1 Nguyờn nhõn Cỏc phng phỏp iu tr hin l dựng: Vi cỏc trng hp viờm da c a, bnh c cho l cú yu t di truyn v c a da d ng tip xỳc, bnh thng phỏt hoc tng nng hn gp nhng yu t thun li: Mựa ụng (khớ hu lnh, khụ), tip xỳc vi cỏc cht ty hng ngy nh x phũng, nc x vi, bt git, du gi u, nc bỏt, kem húa dc bụi da Cỏc thuc bụi bt sng nh acid salycilic hay bụi cỏc ch phm cú steroid gim viờm nh Gentrizone, Fucicort, Cỏc kem dng da, tng m cho da, lm mm mn da thng c s dng thay th, hn ch tỏc dng ca cỏc corticoid nh Explaq Bờn cnh ú lu ý cỏc bin phỏp hn ch s phỏt hoc bnh nng hn nh: 1.2 Triu chng Tuyt i khụng búc vy da, ch xỏt k c vựng da thng tn quỏ mnh bng ỏ k, bn chi vỡ tr xỏt mnh cng lm tn thng lp sng khin quỏ trỡnh bong da sau ú cũn mnh m hn Dy sng da u ngún chõn, tay, gút chõn: Nn da khụ, cỏc u ngún tay, chõn ranh gii khụng rừ rng Cỏc dỏt cú th lan rng bn tay, bn chõn, gút chõn Vo hố, thng tn cú th , nga ni mn nc nh bnh t a, lõu ngy cú th lm cỏc múng xự xỡ, l ch Vo ụng m khụng khớ thp, tỡnh trng nt n cng nng thờm, phn da bnh d b nt toỏc ra, rm mỏu, au n, cú th nh hng n sinh hot v cụng vic Nu tip xỳc vi bt git, cỏc cht ty ra, cỏc loi nc bn, xng, du, khúi thuc, húa cht thỡ bnh cng nng thờm Ngi bnh cng d cú nguy c nhim nm, vi khun ti cỏc vựng tn thng Vi cỏc trng hp viờm da tip xỳc ch yu l cỏc trng hp viờm da cụng nghip Bnh thng gp cỏc b ni tr, ngi lm nụng nghip, cụng nhõn git, cụng nhõn nh mỏy x phũng, th lm túc hay k thut viờn y t Cỏc yu t thun li l c xỏt, sang chn, m thp, Khụng tip xỳc vi húa cht, x phũng, cht ty ra, xng, du Hn ch git qun ỏo, lau nh, bỏt Khi ch bin thc n, trỏnh tip xỳc vi m, gia v nh t, mui Nu nht thit phi lm cụng vic ny, nờn mang gng tay bo v Tuy nhiờn, lu ý: gng tay bng nha s ớt gõy phn ng d ng hn l gng cao su; khụng eo gng thi gian di nht l m hụi cú th kớch thớch bnh nng thờm Luụn gi m cho da bng kem dng m nht l vo ụng vỡ thi tit hanh khụ cng lm da thụ rỏp, nt n hn Bụi kem dng m trc lm vic hoc sau tay Ct ngn múng tay, chõn v gi v sinh sch s Bnh mc dự ớt nh hng n sc khe nhng gõy CHNG SNG Tuyt i khụng gói nga vỡ cú th kớch thớch ni nhiu thng tn hn, d gõy nhim trựng Trỏnh n cỏc loi thc n d gõy d ng nh tụm, cua, nhng, tht g ay i mụi trng sng, mụi trng lm vic nu thng xuyờn phi tip xỳc vi húa cht Tng cng n rau qu ti, rau xanh, c bit l rau qu cú nhiu vitamin C, E nh giỏ , c chua, cỏc loi u, rau ngút, rau bớ, bp ci, cam bi, u , c rt c t cho thy i a s ngi bnh u l ngi ớt n rau qu iu vitamin nht l A, C, D, E s nh hng n cht lng lp sng Lu ý dựng Corticoid iu tr Bnh ỏ sng Corticoid dựng bụi ngoi da s dng iu tr bnh ỏ sng cú nhiu loi di dng n cht (Gentrizone, Fucicort) hoc phi vi hot cht khỏc, nh vi a salicylic (Diprosalic, Beprosalic) hoc vi calcipotriol (Daivobet) Corticoid bụi ngoi da cú th dựng iu tr tn cụng bnh ỏ sng uc cú u im lm thng tn nhanh c ci thin, bnh nhõn cm thy d chu, d chp nhn Bi vỡ thuc lm gim viờm, gim v gim bong vy da nhanh Nhng s ci thin ny trỡ khụng bn Mt khỏc sau ngng thuc bnh sm bựng phỏt tr li, ú s dng li corticoid ti ch s khụng thy cú hiu qu Nhiu trng hp dựng corticoid ti ch kộo di thy xut hin thng tn nhim trựng da nh mn m, viờm nang lụng; nhim nm; mc lụng; gión mch v teo da; Dựng corticoid bụi ngoi da kộo di s thy thng tn khụng ỏp ng vi thuc, bnh khụng gim, thm cũn tin trin nng thờm 1.4 Tham kho Ti liu tham kho PGS TS Trn Lan Anh - B mụn Da liu Trng i hc Y H Ni 18.7 GHI CH 59 18.3 Gia ỡnh Cụng tỏc phu thut trờn bnh nhõn phong, Tp chớ: Da liu hc Vit Nam Nm 1961, Trn Hu Ngon ci cụ giỏo Phm Yn, ngi H Ni Khi ú, ụng ang l sinh viờn nm cui B Phm Yn theo bỏc s l ngun ng viờn v ni nng ta vng chc sut cuc i ca ụng.[8] Hỡnh nh siờu cu trỳc mycobacterium leprae, Tp chớ: Hỡnh thỏi hc (ng tỏc gi) 18.4 Tiờm vi khun bnh phong vo ngi ỏng 10 nm 1984, bỏc s Ngon ti thm Bnh vin Da Liu Nha Trang, ti õy cú mt s ging cho bnh nhõn phong Nhõn viờn y t ni ny cú thỏi phõn bit khụng tt vi cỏc bnh nhõn phong Bỏc s Ngon ó gii thớch v cụng vic nhng cỏc nhõn viờn y t khụng tin.[4] Cựng vi s chng kin ca Giỏm c Vin Pasteur Nha Trang, tin s vi trựng hc Nguyn Trõm v nhiu bỏc s chuyờn khoa ca bnh vin, bỏc s Trn Hu Ngon ó ly 200 milligram u phong dỏi tai cựng vt l loột trờn c th bnh nhõn, bnh phm c s kim tra ca cỏc nh khoa hc chuyờn mụn cú mt l kh nng gõy bnh Sau c nghin nỏt, bnh phm c hũa vi nc mui sinh lý ri lc ly phn cú trc khun gõy bnh Bỏc s Ngon ó a bnh phm vi hng t trc khun vo c th bng cỏch nh vo mi, ung v tiờm vo hai khuu tay v hai dỏi tai, nhng ni trc khun d phỏt trin ễng thc hin iu ú vỡ tin vo kin thc Y hc v nhm chng minh vic bnh phong khụng lõy nhim xúa mc cm cho ngi bnh Bỏc s Ngon l ngi ln u tiờn ó dng cm a vi khun bnh phong vo c th mỡnh.[1] 18.5 Trong ngh thut Nh biờn kch Lu ang V ó cm xỳc trc cuc i ca bỏc s Trn Hu Ngon v vit nờn v kch Loi hoa bt t" Lu ang V ó ly nguyờn mu nhõn vt chớnh tỏc phm l bỏc s Ngon Nh biờn kch ó ca ngi tinh thn dng cm, kiờn cng ca bỏc s, ngi ó tuyờn chin vi vi khun Hansen v cỏch m ngi bỏc s ó cựng sng vi cỏc bnh nhõn phong ca ụng Lu ang V xem bỏc s Ngn nh mt bụng hoa ta hng thm ngỏt, v ngoi bin l nhng súng qun au.[2] 18.6 Cụng trỡnh nghiờn cu Mt s nhn xột v bnh nhõn vo cha ni trỳ ti khu iu tr phong i Ho nm t 1-1986 n 12-1989, Tp chớ: Ni san Da liu (ng tỏc gi) Nhn xột s b mt vi thng kờ v dch t bnh phong, Tp chớ: Y hc thc hnh (ng tỏc gi) Nhng hỡnh nh siờu cu trỳc MYCOBACTERIUM LEPRAE, Tp chớ: V sinh phũng dch (ng tỏc gi) Nuụi Mycobacterium leprae in Vitro, Tp chớ: Cụng trỡnh NCKH y dc (Hi ng khoa hc B Y t) (ng tỏc gi) ụng bỏo s b v tỏc dng 2mercaptobenzimidazol i vi bnh phong, Tp chớ: Da liu hc Vit Nam (ng tỏc gi) ng tn mt bnh phong, Tp chớ: Ni san Da liu U sựi (papillome) v epitheliome spinocellulaire trờn vt thng bn chõn (mal perforant) ca bnh nhõn hi (lepre), Tp chớ: Ni san Da liu (ng tỏc gi).[9] 18.7 Ghi chỳ [1] Gp bỏc s nht trờn th gii t tiờm vi khun hi vo ngi, Nguyn Vn Hc, Bỏo An ninh ụ 06:54 16/03/2014 [2] Mt lng y lng l giỳp ngi, Diờn Khỏnh, Bỏo Cụng an nhõn dõn in t 13:25 18/02/2011 [3] Chuyn i mt bỏc s t t, Trnh L, Bỏo VietNamNet 31/05/2014 07:49 GMT+7 [4] Ly thõn mỡnh tiờm khun phong lm thớ nghim, ON CNG - TN V, Bỏo Tui Tr 27/06/2017 13:52 GMT+7 [5] S LC S HèNH THNH V PHT TRIN BNH VIN PHONG DA LIU QUY HềA Nm 1985 1994: Bỏc s Trn Hu Ngon lm giỏm c Trang tin in t Bnh vin Phong Da liu Trung ng y Hũa Bnh phong Lý thuyt v c hnh, Nh xut bn Y hc n hnh nm 2001.[3] [6] Vnh bit ngi bn ca bnh nhõn phong, Hong Ho, Bỏo Sc khe v i sng NGY 25 THNG 05, 2014 | 22:09 Bỏo cỏo s b v iu tr g trờn ngi mc bnh phong ti khu iu tr nh Lp, Tp chớ: Da liu hc Vit Nam [7] Vnh bit ngi bn ca bnh nhõn phong, Hong Ho, Tng cc Dõn s - K hoch húa gia ỡnh Ngy 23 ỏng 5, 2014 | 05:37 PM 60 [8] Nh ngn giú mỏt lnh, HI TRNG, Bỏo Nhõn Dõn Ch Nht, 06/01/2013, 09:00:00 [9] U sựi (papillome) v epitheliome spinocellulaire trờn vt thng bn chõn (mal perforant) ca bnh nhõn hi (lepre) H thng liờn th vin ngnh y, tỏc gi Trn Hu Ngon, Trung tõm Tớch hp d liu, Cc Cụng ngh thụng tin, B Y t 18.8 Liờn kt ngoi Trn Hu Ngon Huyn thoi sng v mt cn bnh ó cht Phan Phan, Tp in t Phỏp lý By, 22/03/2014 4:20 Bỏc s Trn Hu Ngon: Mt i hin mỡnh cho khoa hc Trang tin in t Liờn hip cỏc Hi Khoa hc v K thut Vit Nam hai - 10/07/2006 16:23 Chia s Tin Mng CN TN NB 2015 (Mc 1, 29-39) Trn Bỡnh An, dongcong.net CHNG 18 TRN HU NGON Chng 19 Viờm da thn kinh Viờm da thn kinh l vựng viờm da liken húa mn tớnh ranh gii rừ khụng hoc kớch thớch bờn ngoi hoc d nguyờn c xỏc nh 19.4 Chỳ thớch 19.5 Tham kho 19.1 Bnh nguyờn nhng ngi cú bm t, cỏc tn thng l gói hoc xoa liờn tc vựng da khu trỳ b nga Kớch thớch ban u, dng nh liờn quan n stress hoc ri lon xỳc cm, gõy chu k nga gói nga iu ny kớch thớch tng sn biu bỡ phn ng m biu hin trờn lõm sng l liken húa Viờm da thn kinh c xỏc nh sau loi tr cỏc nguyờn nhõn ph bin hn gõy viờm da nh viờm da tip xỳc d ng hoc kớch thớch 19.2 Biu hin lõm sng ng l mng hi g lờn, liken húa, phõn vựng rừ, c lp gỏy, cng tay, hoc chõn; cú mu hoa c c trng v ni bt trờn vựng da bỡnh thng Bnh nhõn thng cng thng v ỏm nh, thng kốm theo tng d ng 19.3 Chn oỏn v iu tr ụi cú th cn n sinh thit xỏc nh chn oỏn nhng tn thng ging vy nn hoc thm ging liken phng Nhim nm khụng in hỡnh cng cú th gõy nhm ln an sỏt nm cú th loi tr c kh nng ny Mc ớch ca iu tr l phỏ v chu k gói nga gói v bao gm cỏc khỏng histamin ng ung gim nga, cỏc steroid ti ch c ch viờm, cỏc khỏng ch phm cha hc ớn hoc ichthyol chng nga v bt sng Bng bt ngn nga gói v l iu tr cú hiu qu nht Vi nhng tn thng chi, bng tm hc ớn ichthyol (nh Coltapaste, Ichthopaste) p tun cú th hon ton Tuy nhiờn, khụng may l tỏi phỏt sau b bng bt l thng xuyờn Trong mt s trng hp tiờm ni tn thng bng ch phm corticoid nh triamcinolon cú th cú hiu qu 61 Chng 20 Viờm da tip xỳc Viờm da tip xỳc l mt loi viờm da (viờm da) Nú l kt qu t vic tip xỳc vi cht gõy d ng (viờm da tip xỳc d ng) hoc cỏc cht kớch thớch (viờm da tip xỳc kớch ng) Viờm da phototoxic xy cỏc cht gõy d ng hoc kớch ng c kớch hot bi ỏnh sỏng mt tri cosmetics, alkalis, low humidity from air conditioning, and many plants thuc bụi ngoi da v m phm, cht kim, thp m t iu hũa khụng khớ, v nhiu nh mỏy Nguyờn nhõn ph bin khỏc ca bnh viờm da tip xỳc kớch thớch thỡ rt khc nghit, x phũng cú tớnh kim, cht ty ra, v cỏc sn phm lm sch 20.1 Cỏc triu chng 20.3 Phõn loi Viờm da tip xỳc l mt phỏt ban khu trỳ hoc kớch ng da tip xỳc vi mt cht l Ch cú khu vc b mt ca da b nh hng viờm da tip xỳc Tn thng viờm cỏc lp biu bỡ (lp ngoi cựng ca da) v lp h bỡ (cỏc lp bờn di lp biu bỡ).[1] kt qu viờm da l sn, xung huyt, dỏt, v phỏt ban nga Cú ba loi viờm da tip xỳc: viờm da tip xỳc kớch ng; viờm da tip xỳc d ng; v viờm da photocontact Viờm da Photocontact c chia thnh hai loi: phototoxic v d ng ỏnh sỏng 20.3.1 Viờm da tip xỳc kớch ng i gian cha cú th mt t vi ngy n vi tun iu ny khỏc bit vi bnh m ay (phỏt ban), ú phỏt ban xut hin vũng vi phỳt tip xỳc v sau ú mt dn i vũng vi phỳt n vi gi Viờm da tip xỳc mt dn ch da khụng cũn tip xỳc vi cỏc cht gõy d ng hoc kớch ng.[2] viờm da tip xỳc tớnh cú th phỏt trin vic loi b cỏc tỏc nhõn kớch thớch khụng cũn tn ti trờn da Viờm da tip xỳc kớch ng (ICD) cú th c chia thnh cỏc hỡnh thc gõy bi húa cht kớch thớch, v nhng cht kớch thớch gõy bi vt cht Húa cht kớch thớch ph bin liờn quan bao gm: cỏc dung mụi (ru, xylene, nha thụng, este, acetone, xeton, v nhng ngi khỏc); cht lng kim loi (cỏc loi du gn gng, cht lng kim loi gc nc vi b mt); latex; du ha; ethylene oxide; hot ng b mt thuc 20.2 Nguyờn nhõn bụi v m phm (sodium lauryl sulfate); v kim (cht ty cng, x phũng mnh vi d lng dung dch Nguyờn nhõn thng gp ca viờm da tip xỳc d ng kim) bao gm: nickel, 14K hoc vng 18K, Balsam ca Peru bin nht (Myroxylon pereirae), v crom Ti chõu M chỳng Physical viờm da tip xỳc kớch ng cú th ph [8] l m thp t iu hũa khụng khớ Ngoi ra, bao gm sn du t nh mỏy ca chi Toxicodendron: nhiu nh mỏy trc tip gõy kớch ng da ivy c, cht c si, cõy thự du v cỏc cht c Riờng Bc M ó xy hng triu trng hp mi nm.[3] Cỏc resorcinols alkyl Grevillea banksii v 20.3.2 Viờm da tip xỳc d ng Grevillea 'Robyn Gordon liờn quan n viờm da tip xỳc.[4] Bilobol, mt resorcinol alkyl tỡm thy trỏi cõy Ginkgo biloba, cng l mt mnh m kớch ng da.[5] Nguyờn nhõn thng gp ca viờm da tip xỳc kớch ng bao gm cỏc dung mụi, cht lng kim loi, cao su, du ha, ethylene oxide, mt s thc n v thc ung,[6] hng liu thc phm v gia v,[7] nc hoa,[6] surfactants in topical medications and Viờm da tip xỳc d ng (ACD) c chp nhn l hỡnh thc ph bin nht ca immunotoxicity tỡm thy ngi, v l mt ph bin v sc khe ngh nghip v mụi trng.[9] eo bn cht d ng ca nú, hỡnh thc ny ca viờm da tip xỳc l mt phn ng 62 20.3 PHN LOI 63 vy, mn nc, sn , nt rn da hoc sng húa, l loột bi nhim, mn m + Sn , mn nc v nga (viờm cp, chim 12 %) + Giai on xut tit trờn nn , cú vy tit, nhn da v dy da (viờm bỏn cp, chim 30 %) + Giai on khụ da, bong vy, nt rn da thm bi nhim, l loột (viờm mn, chim 58 %) V trớ viờm da tip xỳc vi xi mng thng u cỏc ngún tay, mu bn tay l ch yu, chim t l 100 % cỏc trng hp d ng xi mng nhúm cụng nhõn xõy dng, v trớ chõn v bn chõn cụng nhõn sn xut xi mng cao hn Bnh thuyờn gim ngng tip xỳc v d tỏi phỏt tip xỳc vi xi mng tr li, khụng cú tin s viờm da th tng C ch d ng xi mng: D ng xi mng chớnh l viờm da d ng tip xỳc vi hp cht crom hoỏ tr ho tan nc cú xi mng v úng vai trũ nh mt hapten Phn ng d ng l mt ri lon quỏ mn ca h dch Phn ng d ng xy chng li mt cht no ú mụi trng c gi l cht gõy d ng ng v phng din dch, quỏ trỡnh kớch ng mt quỏ mn mun tip xỳc din khong mt n hai tun sau; thi gian cỏc t bo lympho c hiu lu thụng y qua tun hon mỏu v bch huyt Vỡ mn cm m l khụng in hỡnh dõn s Cỏc c th cho nờn d ng xi mng khụng cú nhng ngi ch m cỏc phn ng ny xy rt phc tp, vi nhiu thnh thong cú tip xỳc vi xi mng, m ch cú cụng mc kim soỏt tt Min dch hc ca h trung nhõn xõy dng, cụng nhõn sn xut xi mng vo s tng tỏc ca cỏc cytokine dch v nhúm eo SNAIF (Swiss National Accident Insurance Fund), qun th riờng bit ca t bo lympho T viờm da tip xỳc thng xy vo nhng nm u ca Cht gõy d ng bao gm: niken, vng, Balsam ca Peru quỏ trỡnh lao ng ngh nghip iu ny phn no gii (Myroxylon pereirae), crom v cỏc lp ph du t nh thớch viờm da tip xỳc vi xi mng chim t l cao mỏy ca chi Toxicodendron: poison ivy, si c, v cht tui 18 n 29 tui Mt khỏc theo J yssen, ngoi mt c cõy thự du s yu t nguy c nh mc phi nhim, tn sut tip xỳc, vựng tip xỳc viờm da tip xỳc vi xi mng cũn b nh hng bi yu t thi gian tip xỳc ngh nghip iu ny phn no gii thớch viờm da tip xỳc D ng xi mng l tỡnh trng viờm da tip xỳc, c th vi xi mng chim t l cao tui 50 n 59 tui vỡ tip xỳc vi xi mng mt thi gian di, thng t tui ny cú thi gian tip xỳc lõu nht Bộ gỏi tui b viờm da tip xỳc, mt ngy sau tip xỳc vi cỏc cht c ivy thỏng n nm õy l mt tỡnh trng viờm da cú tham gia ca yu t d ng v yu t gõy kớch ng l Crom húa tr cú xi mng Nm 1966, Kligman ó chng minh c potassiun dichromate cú xi mng l mt hapten cc mnh cú th kớch ng viờm da d ng tip xỳc thỡ ngi ta ó cú mt s bin phỏp d phũng bng cỏch cho sulfate st vo xi mng lm gim lng Crom hoỏ tr ho tan nc, v nh th s lm gim tớnh kớch ng ca xi mng Vic s dng test ỏp da vi du potassiun dichromate 0,5% phỏt hin nhng ngi b d ng tip xỳc vi xi mng cú bin phỏp d phũng mt cỏch hiu qu iu tr: Viờm da tip xỳc vi xi mng (d ng xi mng) ch cn khụng tip xỳc vi xi mng na l khi, nhng mu sinh buc phi theo ngh xõy dng, hoc l cụng nhõn nh mỏy xi mng, nờn mc tiờu iu tr l hn ch hin tng l loột, nga mc chu ng c tip tc tip xỳc vi xi mng Cỏc bin phỏp thng s dng l: +1: V sinh v sau tip xỳc vi xi mng Sau thi gian lao ng khụng tip xỳc vi xi mng na (thng l bui ti) chõn tay v tm sch bng Triu chng: nc sch nhiu ln, cú th dựng acid loóng nh v Trờn b mt da, thng l ni tip xỳc trc tip vi xi chanh cam ch xỏt mnh lm ty sch cht kim cũn mng cú cỏc tn thng sau: Nga, khụ da, da bong li trờn da 64 CHNG 20 VIấM DA TIP XC +2: Húa dc kt hp tho dc vi ỏnh sỏng mt tri.[11] C ch tỏc ng khỏc t c t toxin, nhng thng l vic sn xut ca mt photoproduct c t c kt hp vi PCD bao gm cỏc psoralen Psoralen thc t s dng tr liu iu tr bnh vy nn, eczema, v bch bin c trng ca phng phỏp ny l ch s dng thuc bụi l cao tho dc trn kt hp vi cht kh kim sau ngh lm, trng hp b nng mi ung thờm thuc chng d ng (Cetirizin 10 mg), ti ung viờn, mi t t - ngy Viờm da Photocontact l mt tỡnh trng m ú s phõn bit gia hỡnh thc ca viờm da tip xỳc khụng uc bụi l s kt hp gia: cao cụ c ca v cõy hong bỏ (nỳc nỏc) ó qua sc ký loi b cht mu en phi l rừ rng C ch dch cng cú th úng gúp cú tỏc dng chng d ng - m corticoide cht kh mt phn, gõy mt phn ng tng t nh ACD kim (hn hp cú cha Acetyl salisilic) nhm loi b cỏc cht kim cũn sút li sau tm õy l mt hn dch k khụng khớ (khi gp khụng khớ thuc bin 20.4 Cỏc triu chng thnh mu nõu ) cho nờn ũi hi phi úng hp kớn Hn dch dng Gell ny cú hiu qu cao cha d ng xi mng uc cú tỏc dng nhanh sau 12 Viờm da d ng thng c gii hn khu vc m ln bụi, khụng cú tỏc dng ph, khụng nh hng n by thc s chm vo da, viờm da kớch ng cú th s lan rng hn trờn da Cỏc triu chng ca c sc khe, d s dng hai hỡnh thc bao gm nhng iu sau õy: Phng phỏp ny ớt tn kộm, trng hp d ng xi mng bỡnh thng mi ti ch cn v sinh sch s chõn Ni mn õy l phn ng bỡnh thng Cỏc phỏt tay, lau khụ ri bụi thuc, nhng ngy khụng va chm ban xut hin lp tc viờm da tip xỳc kớch vi xi mng khụng cn phi bụi thuc, a s th xõy ng; bnh viờm da tip xỳc d ng, phỏt ban ụi dng ó chn phng thc ny khc phc cú hiu khụng xut hin cho n 24-72 gi sau tip xỳc vi cỏc cht gõy d ng V hoc wheals V, wheals (welts), qu tỡnh trng d ng xi mng v ni m ay (phỏt ban) thng hỡnh thnh mt +3: Tiờm K - cort, tờn khỏc: Triamcinolon, Sivkort, mụ hỡnh m da c tip xỳc trc tip vi cỏc cht gõy Kafencort d ng hoc kớch ng Nga, da chỏy Viờm da tip xỳc uc cú tỏc dng mnh thi gian di vi thỏng, kớch ng cú xu hng th au n hn nga, gim hn l nga nhng ln tiờm u tiờn, nhng tỏc viờm da tip xỳc d ng thng b nga Trong mt dng gim dn cỏc ln tiờm tip theo, t ú khong hai hỡnh thc viờm da tip xỳc cú th nh hng cỏch gia cỏc ln tiờm ngn dn v tin ti khụng cú n bt k phn no ca c th, viờm da tip xỳc kớch tỏc dng na ng thi thuc cũn cú nhiu tỏc dng ng thng nh hng n tay, m ó c tip xỳc ph khụng mong mun nh, suy mũn c th, teo c, bng ngh ngi hoc ngõm vo mt thựng cha (bn ra, thựng, bn tm, h bi vi clo cao) cú cha bi nhim thờm cỏc nhim khun tớnh khỏc cỏc cht kớch thớch Phũng nga: Bin phỏp bo h lao ng hn ch tip xỳc vi xi mng ch c tụn trng v thc hin tt i vi cụng nhõn sn xut xi mng, i vi cụng nhõn xõy dng thng xem nh v cũn nú hn ch cỏc thao tỏc lm vic 20.5 iu tr 20.5.1 T chm súc 20.3.3 Viờm da Photocontact ụi c gi l photoaggravated,[10] v c chia thnh hai loi, phototoxic v d ng ỏnh sỏng, PCD l iu kin chm c kớch hot bi mt s tng tỏc gia mt cht khỏc unharmful hoc ớt c trờn da v ỏnh sỏng cc tớm (320-400 nm UVA) (ESCD 2006), ú biu hin riờng ca mỡnh ch khu vc m ngi bnh ó c tip xỳc vi tia nh vy Nu khụng cú s hin din ca cỏc tia, cỏc photosensitiser l khụng cú hi Vỡ lý ny, hỡnh thc ca viờm da tip xỳc thng ch liờn quan vi cỏc vựng da c trỏi phỏt hin bi qun ỏo, v nú cú th c ngon ỏnh bi bng cỏch trỏnh tip xỳc Nu rp phỏt trin, gc m lnh[12] ỏp dng cho 30 phỳt, ln mt ngy cú th cung cp cu tr Calamine lotion cú th gim nga uc khỏng histamin ng ung nh diphenhydramine (Benadryl, Ben-Allergin) cú th lm gim nga Trỏnh lm try xc Ngay sau tip xỳc vi mt cht gõy d ng hoc kớch ng ting, bng x phũng v nc mỏt loi b hoc vụ hiu húa hu ht cỏc cht vi phm i vi cỏc trng hp nh bao ph mt din tớch tng i nh, kem hydrocortisone sc mnh khụng cn toa cú th l Dung dch axit yu (nc chanh, gim) cú th c s dng chng li nhng nh hng ca viờm da tip xỳc vi hp ng c bn vi cht kớch thớch Mt kem ro cn, chng hn nh nhng ngi cú cha oxit km (vớ d, Desitin, vv), cú th giỳp bo v da v trỡ m 20.7 PHềNG NGA 20.5.2 Chm súc y t Nu phỏt ban khụng ci thin hoc tip tc lan rng sau 2-3 ngy t chm súc, hoc nu nga v / hoc au nng, bnh nhõn nờn liờn h vi mt bỏc s da liu hoc bỏc s khỏc iu tr y t thng bao gm cỏc loi kem, kem, hoc thuc ung Corticosteroids Mt loi thuc corticosteroid ging nh hydrocortisone cú th c quy nh chng viờm mt khu vc a phng Nú cú th c ỏp dng cho da nh mt loi kem hoc thuc m Nu phn ng bao gm mt phn tng i ln ca da hoc l nghiờm trng, mt corticosteroid viờn thuc hoc tiờm di hỡnh thc cú th c quy nh uc khỏng histamine uc khỏng histamin cú th kờ toa c a nu khụng cú toa mnh l khụng 20.6 Chn oỏn kim tra tộst ỏp da 65 20.7 Phũng nga Trong mt bi cnh cụng nghip s dng lao ng cú trỏch nhim chm súc cho nhõn viờn ca mỡnh cung cp mc chớnh xỏc ca thit b an ton gim thiu tip xỳc vi cht kớch thớch cú hi iu ny cú th mang hỡnh thc ca qun ỏo bo h, gng tay, hoc kem ro cn, tựy thuc vo mụi trng lm vic Khỏng sinh ti ch khụng nờn c s dng ngn nga nhim trựng vt thng sau phu thut.[15] Khi chỳng c s dng, ú l khụng phự hp, v nhng ngi hi phc sau phu thut c ti tng lờn ỏng k nguy c phỏt trin bnh viờm da tip xỳc 20.8 Túm tt S phõn bit gia cỏc loi khỏc ca viờm da tip xỳc c da trờn mt s yu t Cỏc hỡnh thỏi ca cỏc mụ, cỏc mụ, v cỏc phỏt hin dch u c s dng chn oỏn ca cỏc hỡnh thc ca tỡnh trng ny Tuy nhiờn, nh xut trc ú, cú mt s nhm ln vic phõn bit cỏc hỡnh thc khỏc ca viờm da tip xỳc.[16] S dng kt qu tn thng mụ hc ca viờm da l khụng chng minh nguyờn nhõn, vỡ õy l nhng kt qu ó c cụng nhn khụng cú tớnh khỏc bit, v thm th nghim bn vỏ tớch cc khụng loi tr s tn ti ca mt hỡnh thc kớch thớch viờm da thụng thng cng nh l mt bnh lý dch 20.9 Xem thờm Urushiol-induced contact dermatitis Eczema Patch test K t viờm da tip xỳc da trờn mt cht kớch thớch hoc gõy d ng bt u phn ng, iu quan trng l cho cỏc bnh nhõn xỏc nh cỏc i lý cú trỏch nhim v trỏnh nú iu ny cú th c thc hin bng cỏch kim tra bn vỏ, mt nhng phng phỏp khỏc thng c gi l th nghim d ng Ba cht gõy d ng trờn c tỡm thy cỏc bi kim tra bn vỏ 2005-06 l: Niken sunfat (19,0%), Myroxylon pereirae (Balsam Peru, 11,9%), v hng thm hn hp I (11,5%)[13] Bnh nhõn phi bit ni m cỏc cht kớch thớch hoc d ng nguyờn c tỡm thy cú th trỏnh nú iu quan trng l cng cn lu ý rng cỏc húa cht ụi cú nhiu tờn khỏc nhau, v khụng luụn luụn xut hin trờn nhón.[14] List of cutaneous conditions 20.10 Chỳ thớch [1] European Society of Contact Dermatitis What is contact dermatitis [2] DermNet NZ: Contact Dermatitis Truy cp ngy 14 thỏng nm 2006 [3] Gladman, A C (2006) Toxicodendron dermatitis: poison ivy, oak, and sumac Wilderness & Environmental Medicine 17(2), 120 [4] Menz, J.; Rossi, ER; Taylor, WC; Wall, L v ng nghip (1986) Contact dermatitis from Grevillea 'Robyn Gordon' Contact Dermatitis 15 (3): 12631 PMID 2946534 doi:10.1111/j.1600-0536.1986.tb01311.x 66 CHNG 20 VIấM DA TIP XC [5] Matsumoto, K.; Fujimoto, Masao; Ito, Kazuo; Tanaka, Hitoshi; Hirono, Iwao v ng nghip (1990) Comparison of the eects of bilobol and 12-Otetradecanoylphorbol-13-acetate on skin, and test of tumor promoting potential of bilobol in CD-1 mice e Journal of Toxicological Sciences 15 (1): 3946 PMID 2110595 doi:10.2131/jts.15.39 [6] Balsam of Peru contact allergy. DermNet NZ Ngy 28 thỏng 12 nm 2013 Truy cp ngy 17 thỏng nm 2014 [7] Contact Dermatitis and Related Conditions Clevelandclinicmeded.com Truy cp ngy 17 thỏng nm 2014 [8] Morris-Jones R, Robertson SJ, Ross JS, White IR, McFadden JP, Rycro RJ (2002) Dermatitis caused by physical irritants Br J Dermatol 147 (2): 2705 PMID 12174098 doi:10.1046/j.1365-2133.2002.04852.x [9] Kimber I, Baskeer DA, Gerberick GF, Dearman RJ (2002) Allergic contact dermatitis Int Immunopharmacol (23): 20111 PMID 11811925 doi:10.1016/S1567-5769(01)00173-4 [10] Bourke J, Coulson I, English J (2001) Guidelines for care of contact dermatitis Br J Dermatol 145 (6): 87785 PMID 11899139 doi:10.1046/j.13652133.2001.04499.x [11] Photocontact Dermatitis www.skinchannel.com Truy cp ngy 31 thỏng nm 2011 [12] Contact dermatitis Lifestyle and home remedies Diseases and Conditions Mayo Clinic Ngy 30 thỏng nm 2011 Truy cp ngy 18 thỏng nm 2014 [13] Zug KA, Warshaw EM, Fowler JF Jr, Maibach HI, Belsito DL, Pra MD, Sasseville D, Storrs FJ, Taylor JS, Mathias CG, Deleo VA, Rietschel RL, Marks J Patch-test results of the North American Contact Dermatitis Group 2005 2006 Dermatitis 2009 MayJun;20(3):149-60 [14] Bn mu:DermNet [15] American Academy of Dermatology (thỏng nm 2013), Five ings Physicians and Patients Should estion, Choosing Wisely: an initiative of the ABIM Foundation (American Academy of Dermatology), truy cp ngy thỏng 12 nm 2013 Sheth, V M.; Weitzul, S (2008) Postoperative topical antimicrobial use Dermatitis: contact, atopic, occupational, drug 19 (4): 181189 PMID 18674453 [16] Rietschel RL (1997) Mechanisms in irritant contact dermatitis Clin Dermatol 15 (4): 5579 PMID 9255462 doi:10.1016/S0738-081X(97)00058-8 20.11 Liờn kt ngoi American Contact Dermatitis Society American Academy of Dermatology European Contact Dermatitis Society eMedicine Health article on contact dermatitis Skin Diseases ToolkitIOSH Contact Dermatitis in children at Allergy UK Chng 21 Viờm da tit bó nhn Viờm da tit bó nhn l bnh v da gp hai nhúm bnh nhõn riờng bit tr nh c c trng bng nhng vy ln mu vng trờn da u, mt, vựng qun tó v thng t ngi ln nh hng n da u, mt, trc ngc kốm theo nga khụng tng xng vi mc tng i nh ca vy v hng ban ngi Nhng v trớ thng cú tn thng l vựng cỏn c, nỏch, rónh di vỳ, bn, tai ngoi Tn thng mt ph bin hn nam gii v cú th rt dai dng, c bit l rónh mi mụi Nhng tn thng trờn thõn cú th cú hỡnh trũn mu hng nht v khú quan sỏt dự cú triu chng Da u thng b nh hng v cú th l gu nng v dai dng (vy v hng ban trờn da u) ng nh hng n lụng my v mớ mt vi mớ mt dp vo lỳc sỏng sm Viờm mớ mt ny cú th 21.1 T l hin mc v bnh nguyờn dớnh khụng ỏp ng vi iu tr Nhỡn chung viờm da tit bó nhn dai dng, nng gp t l cao nhng bnh nhõn Viờm da tit bó nhn tr em l tỡnh trng tng i HIV dng tớnh ph bin tr nh v cú th gõy nhm ln vi viờm da tng d ng tr nh Bnh nguyờn cũn cha rừ Khụng cú bt k s liờn quan no gia th viờm da tit bó nhn tr nh v ngi ln, v cng khụng cú bng chng 21.3 Chn oỏn rng tr em b viờm da tit bó nhn lỳc cũn nh li cú nguy c cao hn th ngi ln v sau ny Viờm da tit Cú th chn oỏn nhm vi viờm da tip xỳc d ng, bó nhn ngi ln ớt gp hn nhng li dai dng hn vy nn v lang ben nghim ming dỏn s loi tr ng gp nht nam trng thnh v thng trờn c viờm da tip xỳc d ng; v tn thng mu vng, thõn ngi ti nhng nang lụng v c gi l viờm nhn cựng vi s phõn b ca tn thng l nhng du nang lụng tng tit bó nhn Viờm da tit bó nhn mc hiu phõn bit vi vy nn; nhng c im ny cng nh l thng gp ngi ln Mc dự tờn gi l d b nhm, c bit cú tn thng trờn da u Tuy nh vy nhng cha phỏt hin s thay i c nhiờn, bnh vy nn cỏc tn thng d quan sỏt v s lng v cht quỏ trỡnh tit cht bó nhn v cú vy ln, thụ, ỏnh bc; cũn viờm da tit bó c tr nh v ngi ln Pitirosporum ovale c tỡm nhn thỡ cỏc tn thng lan trn hn vi vy nh, mnh thy vi s lng ln hn trờn da bỡnh thng nhng hn Tỡm nm t co tn thng s loi tr c lang bnh nhõn viờm da tit bó nhn v cú mt t l bnh ben v cú th thy s lng ln nm men P.ovale Viờm nhõn ỏp ng vi liu phỏp khỏng nm ti ch Nhng nang tng tit bó nhn thng i kốm vi viờm da tit dn chng ny rừ rang coi Pitirosporum ovale nh l bó nhn thõn, bao gm nhiu sn nh trờn cỏc nang yu t bnh nguyờn mc dự cha xỏc nh c yu t v c cho l s xõm nhp quỏ mc ca P.versicolor ny cú vai trũ tiờn phỏt hay th phỏt vo cỏc nang Loi ny cú th khỏng li iu tr 21.2 Biu hin lõm sng 21.4 iu tr tr nh, thng cú biu hin t rt nh vi nhng vy vng ln trờn da u lan xung trỏn Cng thng thy tn thng trờn thõn ngi vựng qun tó lút v nỏch Khụng nga v tr thng n, ng tt õy l im cú giỏ tr chn oỏn bnh viờm da tit bó nhn v phõn bit vi viờm da tng d ng ngi ln, bao gm nhng tn thng riờng r trụng ging nh men, mu hoc mu vng, nga nh hoc khụng cú triu chng, ch yu trờn thõn Viờm da tit bó nhn l bnh mn tớnh cú khuynh hng tỏi phỏt bt k iu tr gỡ Hin nay, iu tr c la chn l thuc chng nm nhúm imidazol dựng ti ch nh kem ketoconazol v du gi u (Nizoral), sulconazol (Exelderm); miconazol (Daktarin); clotrimazol (Lotrimin); econazol (Spectazole) Cỏc imidazol ng ung cú hiu qu nhng ch nờn cõn nhc dựng ti ch tht bi, v khụng nờn dựng liờn tc thi gian di Viờm nang tng tit bó nhn c 67 68 bit khú iu tr v cú th ỏp ng vi imidazol ton thõn Cỏc steroid yu dựng ti ch cng cú tỏc dng (nh kem hydrocortison 1% bụi mt v cỏc np gp), nhng cng nh iu tr bng nhúm imidazol, bnh nhõn cú khuynh hng tỏi phỏt 21.5 Tham kho CHNG 21 VIấM DA TIT B NHN Chng 22 Viờm da ng Viờm da ng l vựng viờm da chõn, thng kốm theo thiu nng tnh mch hoc loột rừ rng Nguyờn nhõn tnh mch b suy yu cn tr vic bm mỏu t chõn v tim, dn n tng ỏp lc cỏc mao mch gõy rũ r cỏc t bo mỏu v dch da v cỏc mụ, lm da b thng tn v nga.[1] v thng cú rt nhiu mch mỏu nh d dng quan sỏt Nga cú th l d di v gõy vt xc chm lin Nhng tn thng khỏc ớt nghiờm trng cú th thy trờn bp chõn v ựi 22.4 iu tr 22.1 T l mi mc v bnh nguyờn S lng ngi bộo phỡ, thng l n gii, nhng bnh nhõn cú mc thiu nng tnh mch hoc gión tnh mch cng chõn Trc cú loột ng, cú th xut hin phn ng viờm da nh vi teo biu bỡ, ban xut huyt v nhim sc t hemosiderin Nhng thay i ny liờn quan n mỏu thoỏt mch vo mụ v thiu oxy iu tr tnh mch gión l quan trng nht S dng cỏc steroid ti ch mc dự cú giỏ tr gim triu chng nhng khụng c khuyờn dựng kộo di vỡ steroid s thỳc y n nhng thay i teo ó sn cú biu bỡ mng Bng tm hc ớn hoc ichthyol bo v l cú ớch c ngn nga gói v bo v nhng sang chn nh khỏc 22.5 Chỳ thớch 22.2 Triu chng [1] Stasis dermatitis and ulcers United States National Institute of Health Truy cp ngy 31 thỏng nm 2008 Da tr nờn mng, mu nõu, vi cỏc tn thng cú th nh chm hoc m, ban , kớch ng b mt, vựng mt cỏ chõn hoc cng chõn tr nờn sm mu v/hoc dy lờn Da cú th b suy v cú th loột cc b Chõn, mt cỏ chõn, hoc cỏc khu vc khỏc cú th sng lờn L loột Nga v/hoc au chõn ụi cú th b au dai dng cỏc mụ b sng v cú th cm giỏc nh b kim chõm Da b nt v tn thng viờm da ng to iu kin cho vi khun xõm nhp gõy nhim trựng v viờm mụ t bo (cellulitis) chõn Nu tỡnh trng da tr xu cú th gõy loột tnh mch 22.3 Biu hin lõm sng Mt ca hai cng chõn Phớa trờn v xung quanh mt cỏ l vựng b tn thng chớnh Da búng, teo 69 70 CHNG 22 VIấM DA NG 22.6 Ngun, ngi úng gúp, v giy phộp cho bn v hỡnh nh 22.6.1 Vn bn sng Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%81_s%E1%BB%ABng?oldid=25950469 Ngi úng gúp: ỏi Nhi, AlleinStein, Tnt1984, Cheers!-bot, Violetbonmua, D1101l nthai, AlphamaBot, ach1990, itxongkhoiAWB, Tuanminh01, TuanminhBot, ẫn bc v ngi vụ danh B tng Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A1ch_t%E1%BA%A1ng?oldid=26618125 Ngi úng gúp: AlleinStein, NgocChinh, Tnt1984, TuHan-Bot, EmausBot, Cheers!-bot, MerlIwBot, Vagobot, Justincheng12345-bot, Addbot, OctraBot, TuanminhBot v ngi vụ danh Bnh Behỗet Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%87nh_Beh%C3%A7et?oldid=22383035 Ngi úng gúp: ỏi Nhi, Trungda, Qbot, AlleinStein, Rubinbot, TuHan-Bot, EmausBot, Cheers!-bot, AvocatoBot, AlphamaBot, Addbot, Tuanminh01, TuanminhBot v ẫn bc AWB Bnh da liu Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%87nh_da_li%E1%BB%85u?oldid=24114434 Ngi úng gúp: Lờ y, Escarbot, AlleinStein, KamikazeBot, Tnt1984, TuHan-Bot, ZộroBot, CNBH, Cheers!-bot, MerlIwBot, Daiannamthang, HiW-Bot, Beckerbao, Donyesin, Alphama, AlphamaBot, Addbot, Gaconnhanhnhen, itxongkhoiAWB, TuanminhBot v ngi vụ danh Bnh gh Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%87nh_gh%E1%BA%BB?oldid=30737669 Ngi úng gúp: DHN, Mekong Bluesman, Phan Ba, aisk, Newone, DHN-bot, Lờ y, Trungda, Cao Xuan Kien, JAnDbot, Dany, VolkovBot, Bd, Idioma-bot, Qbot, Sholokhov, StigBot, Luckas-bot, Xqbot, KamikazeBot, Dr.cool, Dinhtuydzao, EmausBot, ZộroBot, Donghienhp, Cheers!-bot, MerlIwBot, Daiannamthang, TuanUt, AlphamaBot, Addbot, , Gaconnhanhnhen, Vuivuiti28, itxongkhoiAWB, Tuanminh01, TuanminhBot, Kenwiseman v 13 ngi vụ danh Bnh lõy truyn qua ng tỡnh dc Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%87nh_l%C3%A2y_truy%E1%BB%81n_qua_%C4% 91%C6%B0%E1%BB%9Dng_t%C3%ACnh_d%E1%BB%A5c?oldid=26437316 Ngi úng gúp: DHN, Robbot, Mekong Bluesman, Nguyn anh ang, Chobot, YurikBot, Apple, Newone, DHN-bot, Lờ y, Gsh, Cao Xuan Kien, Pham ngu lao, JAnDbot, ijs!bot, VolkovBot, TXiKiBoT, SieBot, Loveless, DragonBot, Idioma-bot, Qbot, OKBot, Alexbot, S3056007, BodhisavaBot, MelancholieBot, AlleinStein, Nallimbot, Luckas-bot, VNO, Mt tri , ArthurBot, Porcupine, Darkicebot, Xqbot, GhalyBot, 2dep, Trn Nguyn Minh Huy, Bongdentoiac, Phng Huy, Dinhtuydzao, MastiBot, Tnt1984, TuHan-Bot, EmausBot, ZộroBot, Yduocizm, Trongkhanhknv, AVS, FoxBot, Cheers!, ChuispastonBot, WikitanvirBot, Sachlachong, Cheers!-bot, Ldwiki2011, Akate, Donyesin, TuanUt, JYBot, Hoang Dat, AlphamaBot, Phamnhatkhanh, AlphamaBot2, Addbot, itxongkhoiAWB, GcnnAWB, GHA-WDAS, Tuanminh01, TuanminhBot, ẫn bc AWB, Cafess v 17 ngi vụ danh Bnh vy da Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%87nh_v%E1%BA%A9y_da?oldid=26394604 Ngi úng gúp: ỏi Nhi, Qbot, AlleinStein, Cheers!-bot, F~viwiki, AlphamaBot, ach1990, Arc Warden, itxongkhoiAWB, Tuanminh01, TuanminhBot v Mt ngi vụ danh Bnh vy nn Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%87nh_v%E1%BA%A9y_n%E1%BA%BFn?oldid=26445950 Ngi úng gúp: Mekong Bluesman, Vng Ngõn H, Chobot, Vnbomber9~viwiki, JAnDbot, ijs!bot, VolkovBot, TXiKiBoT, Langtucodoc, BotMultichill, AlleborgoBot, SieBot, Loveless, PixelBot, BodhisavaBot, Luckas-bot, ArthurBot, Rubinbot, Xqbot, Prenn, Bongdentoiac, Tnt1984, TuHan-Bot, EmausBot, Yanajin33, ZộroBot, Huuanhuynh, JackieBot, Donghienhp, WikitanvirBot, Cheers!-bot, F~viwiki, Kasirbot, MerlIwBot, DS BuiNgocanh01, Tahang01, Daiannamthang, Dexbot, Hoang Dat, AlphamaBot, Hugopako, Mvquang, Earthshaker, Addbot, , OctraBot, ach1990, itxongkhoiAWB, Hoangdat bot, Khanhminhjsc, Tien truong ke, Tuanminh01, Benhvaynen, ẫn bc, Shipcaptainno1, Mr.TanNhan, Mr.TanNhan2, Phusa12 v 21 ngi vụ danh Chm (bnh) Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A0m_(b%E1%BB%87nh)?oldid=26618212 Ngi úng gúp: Mxn, Arisa, ỏi Nhi, YurikBot, DHN-bot, JAnDbot, TXiKiBoT, SieBot, DragonBot, Idioma-bot, Qbot, MelancholieBot, AlleinStein, Luckas-bot, Smokestack Basilisk, Vit Nam, Tnt1984, EmausBot, Jspeed1310, Trongkhanhknv, Anhtucxac, Cheers!-bot, MerlIwBot, Vagobot, Daiannamthang, D1101l nthai, GrouchoBot, Alphama, AlphamaBot, Earthshaker, Addbot, , itxongkhoiAWB, TuanminhBot, ẫn bc AWB v ngi vụ danh Cornu cutaneum Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/Cornu_cutaneum?oldid=26238423 Ngi úng gúp: itxongkhoiAWB, GHAWDAS, Tuanminh01 v Mt ngi vụ danh Da v ni Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/Da_v%E1%BA%BD_n%E1%BB%95i?oldid=27354168 Ngi úng gúp: AlleinStein, Dinhtuydzao, TuHan-Bot, DSisyphBot, ChuispastonBot, K3nzai, Cheers!-bot, AlphamaBot, Addbot, Gaconnhanhnhen, itxongkhoiAWB, Tuanminh01 v Bacsidalieu99 D ng Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/D%E1%BB%8B_%E1%BB%A9ng?oldid=24034947 Ngi úng gúp: NguyenNghia, AlleinStein, Luckas-bot, Xqbot, angbao, Dinhtuydzao, Tnt1984, TuHan-Bot, EmausBot, Donghienhp, Anhtucxac, Ripchip Bot, Cheers!-bot, Violetbonmua, angdung618, Alphama, AlphamaBot, Addbot, OctraBot, itxongkhoiAWB, Nhanpham, Tuanminh01, TuanminhBot, Daianmytan, ẫn bc AWB v ngi vụ danh D ng xi mng Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/D%E1%BB%8B_%E1%BB%A9ng_xi_m%C4%83ng?oldid=26171608 Ngi úng gúp: Trungda, Jspeed1310, DanGong, Daiannamthang, Alphama, AlphamaBot, Arc Warden, itxongkhoiAWB, Tuanminh01, TuanminhBot, Rotave, Daianmytan, ẫn bc AWB, Trantrongnhan100YHbot v ngi vụ danh Herpes n dng Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/Herpes_%C4%91%C6%A1n_d%E1%BA%A1ng?oldid=24192822 Ngi úng gúp: ỏi Nhi, Trungda, Adia, MystBot, AlleinStein, Luckas-bot, DragonySixtyseven, Xqbot, TuHan-Bot, EmausBot, Cheers!-bot, Daiannamthang, AlphamaBot, Addbot, OctraBot, Gaconnhanhnhen, itxongkhoiAWB, Tuanminh01 v TuanminhBot Herpes sinh dc Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/Herpes_sinh_d%E1%BB%A5c?oldid=26649932 Ngi úng gúp: AlleinStein, Phỏ phỏch, TuHan-Bot, Sachlachong, Cheers!-bot, MerlIwBot, Alphama, Addbot, itxongkhoiAWB, Truowngfan, Tuanminh01, TuanminhBot, Lauracgodfrey, Eqrwqereqwreqwerqw, Eqrwqereqwreqwerqwss, Tuanchaly, Tonytruong667 v ngi vụ danh Lupus ban h thng Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/Lupus_ban_%C4%91%E1%BB%8F_h%E1%BB%87_th%E1%BB%91ng? oldid=26818869 Ngi úng gúp: Newone, Trungda, JAnDbot, VolkovBot, TXiKiBoT, SieBot, Qbot, Meotrangden, AlleinStein, SilvonenBot, Doanmanhtung.sc, Banhtrung1, Tnt1984, TuHan-Bot, Tranphuongthuy, EmausBot, ZộroBot, Ritavn, Trongkhanhknv, Mjbmrbot, Cheers!-bot, MerlIwBot, Daiannamthang, Demons9909, Alphama, AlphamaBot, Earthshaker, Addbot, itxongkhoiAWB, Tuanminh01, TuanminhBot, P.T., Hi Lờ ỡnh v 12 ngi vụ danh 22.6 NGUN, NGI ểNG GểP, V GIY PHẫP CHO VN BN V HèNH NH 71 Mn cúc Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BB%A5n_c%C3%B3c?oldid=26537230 Ngi úng gúp: Mekong Bluesman, Sziwbot, ỏi Nhi, Cao Xuan Kien, Escarbot, JAnDbot, VolkovBot, TXiKiBoT, SieBot, DragonBot, Qbot, CarsracBot, Luckas-bot, Amirobot, Ptbotgourou, ArthurBot, Xqbot, Obersachsebot, D'ohBot, TuHan-Bot, EmausBot, ZộroBot, RedBot, Tran Xuan Hoa, ChuispastonBot, WikitanvirBot, Baoanduong, Cheers!-bot, Dokushin, MerlIwBot, Dexbot, AlphamaBot, Hugopako, Addbot, GHAWDAS, Tuanminh01, TuanminhBot, ẫn bc, JacobDavis19912000, Trantrongnhan100YHbot, Hng94 v ngi vụ danh Trn Hu Ngon Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_H%E1%BB%AFu_Ngo%E1%BA%A1n?oldid=26712192 Ngi úng gúp: Newone, Hoang Dat, Tuanminh01, TuanminhBot v Hunh Nhõn-thp Viờm da thn kinh Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%C3%AAm_da_th%E1%BA%A7n_kinh?oldid=26395809 Ngi úng gúp: ỏi Nhi, AlleinStein, Cheers!-bot, TuanUt, Dc s Lan Anh, itxongkhoiAWB, TuanminhBot, Mytan123 v ẫn bc Viờm da tip xỳc Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%C3%AAm_da_ti%E1%BA%BFp_x%C3%BAc?oldid=22177169 Ngi úng gúp: Jspeed1310, Cheers!-bot, AlphamaBot, GHA-WDAS, TuanminhBot, Mytan123 v ngi vụ danh Viờm da tit bó nhn Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%C3%AAm_da_ti%E1%BA%BFt_b%C3%A3_nh%E1%BB%9Dn?oldid= 22386337 Ngi úng gúp: Tnt1984, Cheers!-bot, TuanUt, Alphama, Dc s Lan Anh, TuanminhBot v ngi vụ danh Viờm da ng Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%C3%AAm_da_%E1%BB%A9_%C4%91%E1%BB%8Dng?oldid=26238620 Ngi úng gúp: ỏi Nhi, AlleinStein, Cheers!-bot, AlphamaBot, Dc s Lan Anh, itxongkhoiAWB v Mt ngi vụ danh 22.6.2 Hỡnh nh Tp_tin:1000_bi_c_bn.svg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/1000_b%C3%A0i_c%C6%A1_b%E1% BA%A3n.svg Giy phộp: CC-BY-SA-3.0 Ngi úng gúp: File:Wikipedia-logo-v2.svg Ngh s u tiờn: is le: Prenn Tp_tin:Acyclovir_pills.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Acyclovir_pills.jpg Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: No machine-readable source provided Own work assumed (based on copyright claims) Ngh s u tiờn: No machine-readable author provided Ragesoss assumed (based on copyright claims) Tp_tin:Albinistic_girl_papua_new_guinea.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Albinistic_girl_ papua_new_guinea.jpg Giy phộp: CC-BY-SA-3.0 Ngi úng gúp: Chuyn t en.wikipedia sang Commons Ngh s u tiờn: e original uploader was Muntuwandi ti Wikipedia Ting Anh Tp_tin:Albinofundus.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Albinofundus.jpg Giy phộp: CC BY 2.0 Ngi úng gúp: Karen Grứnskov, Jakob Ek, and Karen Brondum-Nielsen: Oculocutaneous albinism Orphanet J Rare Dis 2007; 2: 43 doi: 10.1186/1750-1172-2-43 Ngh s u tiờn: Karen Grứnskov, Jakob Ek, and Karen Brondum-Nielsen Tp_tin:Allergy_degranulation_processes_01.svg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Allergy_ degranulation_processes_01.svg Giy phộp: CC-BY-SA-3.0 Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: Pawe Kuniar (Jojo_1, Jojo) Tp_tin:Allergy_skin_testing.JPG Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Allergy_skin_testing.JPG Giy phộp: GFDL Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: Wolfgang Ihlo Tp_tin:Allergy_testing_machine.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/Allergy_testing_machine.jpg Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: USAF Photographic Archives (image permalink) Ngh s u tiờn: U.S Air Force photo/Senior Airman Erin M Peterson Tp_tin:Ambox_wikify.svg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Ambox_wikify.svg Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: penubag Tp_tin:Behcet.JPG Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/Behcet.JPG Giy phộp: CC BY 2.0 Ngi úng gúp: Sigmoid sinus thrombosis presenting with posterior alexia in a patient with Behcets disease and polycythaemia: a case report Journal of Medical Case Reports 2008, 2:175 (23 May 2008) Ngh s u tiờn: P omas, A Keightley, R Kamble, N Gunasekera, M R Johnson Tp_tin:Cold_sore.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Cold_sore.jpg Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: Ben Tillman Tp_tin:Commons-emblem-question_book_yellow.svg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/ Commons-emblem-question_book_yellow.svg Giy phộp: CC BY-SA 3.0 Ngi úng gúp: + Ngh s u tiờn: GNOME icon artists, Linfocito B Tp_tin:Commons-logo.svg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Commons-logo.svg Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: is version created by Pumbaa, using a proper partial circle and SVG geometry features (Former versions used to be slightly warped.) Ngh s u tiờn: SVG version was created by User:Grunt and cleaned up by 3247, based on the earlier PNG version, created by Reidab Tp_tin:Dermatographia.JPG Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Dermatographia.JPG Giy phộp: CC BY-SA 3.0 Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: R1carver Tp_tin:Dornwarzen.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Dornwarzen.jpg Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: de:User:Raimar 72 CHNG 22 VIấM DA NG Tp_tin:Epikutanni-test.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Epikutanni-test.jpg Giy phộp: CC BYSA 3.0 Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: Jan Polỏk Tp_tin:HLA-B*5101.png Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/HLA-B%2A5101.png Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: Pdeitiker Tp_tin:Herpes_esophagitis.JPG Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Herpes_esophagitis.JPG Giy phộp: CC BY-SA 3.0 Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: Donald E Mansell, MD Tp_tin:Herpes_simplex_virus_pap_test.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Herpes_simplex_virus_ pap_test.jpg Giy phộp: CC BY-SA 3.0 Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: Nephron Tp_tin:Herpesgingiva.JPG Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Herpesgingiva.JPG Giy phộp: CC BY-SA 3.0 Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: James Heilman, MD Tp_tin:Herpetic_whitlow_in_young_child.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Herpetic_whitlow_ in_young_child.jpg Giy phộp: CC BY-SA 3.0 Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: James Heilman, MD Tp_tin:Hsv_encephalitis.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Hsv_encephalitis.jpg Giy phộp: CC BY 3.0 Ngi úng gúp: http://www.radpod.org/2007/03/24/herpes-simplex-encephalitis/ Ngh s u tiờn: dr Laughlin Dawes Tp_tin:Khong_hinh_tu_do.svg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/b/be/Khong_hinh_tu_do.svg Giy phộp: CC-BYSA 1.03.0 Ngi úng gúp: ? Ngh s u tiờn: ? Tp_tin:Kondom.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/Kondom.jpg Giy phộp: CC-BY-SA-3.0 Ngi úng gúp: Flegmus Ngh s u tiờn: User Flegmus on pl.wikipedia Tp_tin:Liquid_nitrogen_spray_tank.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Liquid_nitrogen_spray_ tank.jpg Giy phộp: CC-BY-SA-3.0 Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: E B Tp_tin:Lupus_band_test.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Lupus_band_test.jpg Giy phộp: CC BY 3.0 Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to (Emmanuelm) Ngh s u tiờn: Emmanuelm at en.wikipedia Tp_tin:OCA1_Auge.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/OCA1_Auge.jpg Giy phộp: CC BY 2.0 Ngi úng gúp: Karen Grứnskov, Jakob Ek, and Karen Brondum-Nielsen: Oculocutaneous albinism Orphanet J Rare Dis 2007; 2: 43 doi: 10.1186/1750-1172-2-43 Ngh s u tiờn: Karen Grứnskov, Jakob Ek, and Karen Brondum-Nielsen Tp_tin:Picture1_englisch.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Picture1_englisch.jpg Giy phộp: CCBY-SA-3.0 Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: Dana Weidner Tp_tin:Picture2_englisch.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Picture2_englisch.jpg Giy phộp: CCBY-SA-3.0 Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: Dana Weidner Tp_tin:Poision_Ivy_2012.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Poision_Ivy_2012.jpg Giy phộp: CC BY-SA 3.0 Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: Alborz Fallah Tp_tin:Psonail.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Psonail.jpg Giy phộp: CC BY-SA 2.0 Ngi úng gúp: Chuyn t da.wikipedia sang Commons Ngh s u tiờn: Ziloe ti Wikipedia Ting an Mch Tp_tin:Psoriasis_infliximab_ar1182-2.gif Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Psoriasis_infliximab_ ar1182-2.gif Giy phộp: CC BY 2.0 Ngi úng gúp: Deactivation of endothelium and reduction in angiogenesis in psoriatic skin and synovium by low dose iniximab therapy in combination with stable methotrexate therapy: a prospective single-centre study Arthritis Res er 2004, 6:R326-R334 doi:10.1186/ar1182 Ngh s u tiờn: Amber Y Goedkoop, Maarten C Kraan, Daisy I Picavet, Menno A de Rie, Marcel BM Teunissen, Jan D Bos and Paul P Tak Tp_tin:Psoriasis_on_back.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Psoriasis_on_back.jpg Giy phộp: CCBY-SA-3.0 Ngi úng gúp: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Psoriasis_on_back.jpg Ngh s u tiờn: User:The Wednesday Island (of the English Wikipedia) Tp_tin:Question_book-new.svg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Question_book-new.svg Giy phộp: CC-BY-SA-3.0 Ngi úng gúp: Chuyn t en.wikipedia sang Commons Created from scratch in Adobe Illustrator Based on Image: Question book.png created by User:Equazcion Ngh s u tiờn: Tkgd2007 Tp_tin:Rod_of_Asclepius2.svg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Rod_of_Asclepius2.svg Giy phộp: CC BY-SA 3.0 Ngi úng gúp: L nh phỏi sinh t: Rod of asclepius.png Ngh s u tiờn: Original: CatherinMunro Tp_tin:SOA-Herpes-genitalis-female.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/ SOA-Herpes-genitalis-female.jpg Giy phộp: CC-BY-SA-3.0 Ngi úng gúp: SOA-AIDS Amsterdam Ngh s u tiờn: SOA-AIDS Amsterdam Tp_tin:SOA-Herpes-genitalis-male.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/ SOA-Herpes-genitalis-male.jpg Giy phộp: CC-BY-SA-3.0 Ngi úng gúp: ? Ngh s u tiờn: ? Tp_tin:STDs_excluding_HIV_world_map_-_DALY_-_WHO2004.svg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/ 6f/STDs_excluding_HIV_world_map_-_DALY_-_WHO2004.svg Giy phộp: CC BY-SA 2.5 Ngi úng gúp: Vector map from BlankMap-World6, compact.svg by Canuckguy et al Ngh s u tiờn: Lokal_Prol Tp_tin:Scabies_life_cycle.png Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Scabies_life_cycle.png Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: CDC web site > DPDx - Laboratory Identication of Parasites of Public Health Concern > Scabies [1] Ngh s u tiờn: Mikael Họggstrửm 22.6 NGUN, NGI ểNG GểP, V GIY PHẫP CHO VN BN V HèNH NH 73 Tp_tin:Sehsystem.png Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/0/0d/Sehsystem.png Giy phộp: Phm vi cụng cng Ngi úng gúp: de:Datei:Sehsystem.png Ngh s u tiờn: de:Benutzer:Hati Tp_tin:Skintest2.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Skintest2.jpg Giy phộp: CC BY-SA 3.0 Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: Skoch3 Tp_tin:Star_of_life2.svg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/Star_of_life2.svg Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: Verdy p Tp_tin:Symptoms_of_SLE.png Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Symptoms_of_SLE.png Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: All used images are in public domain Ngh s u tiờn: Mikael Họggstrửm Tp_tin:Syphilis_false_shame_and_fear_may_destroy_your_future.png Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/ 5/5b/Syphilis_false_shame_and_fear_may_destroy_your_future.png Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: This image is available from the United States Library of Congress's Prints and Photographs division under the digital ID cph.3b48848 This tag does not indicate the copyright status of the attached work A normal copyright tag is still required See Commons:Licensing for more information Ngh s u tiờn: Erik Hans Krause, born 1899, artist, in employ of Works Progress Administration Tp_tin:Tango_style_Wikipedia_Icon.svg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Tango_style_Wikipedia_ Icon.svg Giy phộp: CC BY-SA 3.0 Ngi úng gúp: http://mischamajskij.deviantart.com/art/Tango-Wikipedia-logo-icon-95347433 Ngh s u tiờn: mischamajskij Tp_tin:TrombiculosisSores.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/TrombiculosisSores.jpg Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: Wilson44691 Tp_tin:Wart_ASA_animated.gif Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Wart_ASA_animated.gif Giy phộp: CC-BY-SA-3.0 Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: Steven Fruitsmaak Tp_tin:Wart_filiform_eyelid.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/Wart_filiform_eyelid.jpg Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: Schweintechnik Tp_tin:World_Aids_Day_Ribbon.svg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/World_Aids_Day_Ribbon.svg Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: Original PNG le by ChristianHeldt Ngh s u tiờn: Amada44 22.6.3 Giy phộp ni dung Creative Commons Aribution-Share Alike 3.0 ... kt ngoi Bnh Behỗet trờn trang Open Directory Project Chng Bnh da liu Bnh da liu (hp xng ca bnh da v bnh hoa liu), gi tt l da liu l cỏc chng bnh nh hng n b mt ca c th: da, lụng, túc, múng, cỏc... khụng búc vy da, ch xỏt k c vựng da thng tn quỏ mnh bng ỏ k, bn chi vỡ tr xỏt mnh cng lm tn thng lp sng khin quỏ trỡnh bong da sau ú cũn mnh m hn Dy sng da u ngún chõn, tay, gút chõn: Nn da khụ,... plantaris sicca) l thut ng mụ t cỏc bnh khụ da, nt da, bong da bn tay, bn chõn, c bit gút chõn thng xut hin vo ụng (cũn c gi l viờm da c a ụng), din bin dai dng, hay tỏi phỏt rt nhiu khú chu, bc
- Xem thêm -

Xem thêm: Các trang trong thể loại “bệnh da liễu”, Các trang trong thể loại “bệnh da liễu”, Các trang trong thể loại “bệnh da liễu”

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay