Kiến thức, kỹ năng thực hành tiêm an toàn và một số yếu tố liên quan của học sinh trường trung cấp y tế tỉnh kon tum năm 2016

68 40 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 11:36

Y BAN NHN DN TNH KON TUM S Y T -* - TI KIN THC, K NNG THC HNH TIấM AN TON V MT S YU T LIấN QUAN CA HC SINH TRNG TRUNG CP Y T TNH KON TUM NM 2016 Ch nhim ti: NG TH THANH THU, Trng TCYT Kon Tum Cng s: Lấ THNH VINH, Trng TCYT Kon Tum HONG TH CHC, Trng TCYT Kon Tum NGUYN TH HOI ANH, Trng TCYT Kon Tum PHM TH KIM DUNG, Trng TCYT Kon Tum Kon Tum - 2016 i LI CM N hon thnh ti ny, chỳng tụi xin by t lũng bit n sõu sc n: Ban giỏm hiu, cỏc thy cụ giỏo Trng Trung cp Y t tnh Kon Tum ó quan tõm to iu kin giỳp chỳng tụi sut quỏ trỡnh hc v nghiờn cu ti trng; TS.BS Lờ Trớ Khi, ngi Thy ó tn tõm truyn t nhng kin thc, kinh nghim nghiờn cu khoa hc quý bỏu, nh hng v hng dn chỳng tụi sut quỏ trỡnh thc hin ti; Bnh vin a khoa tnh Kon Tum v cỏc nhõn viờn y t ti cỏc Khoa, phũng ó to iu kin, quan tõm v giỳp chỳng tụi quỏ trỡnh thu thp s liu; Gia ỡnh, bn bố, ng nghip ó ng viờn, ng h v mi mt chỳng tụi cú th hon thnh quỏ trỡnh hc v nghiờn cu; Cỏc em hc sinh ó hp tỏc tt cho chỳng tụi quỏ trỡnh thc hin ti; Cui cựng, chỳng tụi xin chia s kt qu nghiờn cu vi cỏc bn ng nghip v nhng ngi quan tõm Trõn trng cm n! i din nhúm nghiờn cu Ch nhim ti ng Th Thanh Thy ii MC LC LI CM N i MC LC ii DANH MC T VIT TT iv DANH MC BNG BIU v DANH MC BIU vi TểM TT TI .vii T VN Chng TNG QUAN TI LIU .3 1.1 Cỏc nh ngha v khỏi nim s dng nghiờn cu 1.2 Cỏc v hng dn, h tr nõng cao cht lng thc hnh tiờm an ton 1.3 Thc trng thc hin Tiờm an ton 1.4 Mt s thụng tin v a bn nghiờn cu .14 Chng 17 I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU 17 2.1 i tng nghiờn cu 17 2.2 Thi gian v a im nghiờn cu 17 2.3 Thit k nghiờn cu .17 2.4 Xỏc nh c mu v phng phỏp chn mu 17 2.5 Cỏc bin s, ch s nghiờn cu: 18 2.6 Phng phỏp thu thp s liu .24 2.6 Cỏc bin s nghiờn cu (chi tit xem Ph lc 1) Error! Bookmark not defined 2.7 Tiờu chun ỏnh giỏ .25 2.8 Phng phỏp phõn tớch s liu .27 2.9 o c nghiờn cu 27 2.10 Hn ch ca nghiờn cu, sai s v bin phỏp khc phc sai sError! Bookmark not defined Chng 28 KT QU NGHIấN CU 28 3.1 Thụng tin chung 28 3.2 Kin thc v Tiờm an ton ca hc sinh 28 3.3 Thc hnh Tiờm an ton 37 3.4 Tng hp k nng thc hnh Tiờm an ton t 38 3.5 Mt s yu t liờn quan n thc hnh Tiờm an ton 39 Chng 41 BN LUN 41 iii 4.1 Thụng tin chung 41 4.2 Kin thc Tiờm an ton 41 4.3 Thc hnh Tiờm an ton ca HS thc hin 42 4.4 Mt s yu t liờn quan vi thc hnh Tiờm an ton 43 4.5 Bn lun v phng phỏp nghiờn cu 44 KT LUN 46 5.1 Kin thc v thc hnh Tiờm an ton ca hc sinh 46 5.2 Cỏc yu t liờn quan n thc hnh tiờm an ton 46 KHUYN NGH 47 6.1 i vi trng Trung cp Y t tnh Kon Tum 47 6.2 i vi bnh vin nghiờn cu .47 6.3 i vi cỏc hc sinh Trng Trung cp Y t tnh Kon Tum .47 TI LIU THAM KHO .48 iv DANH MC T VIT TT BV BVK BKT BT Bnh vin Bnh vin a khoa Bm kim tiờm Bm tiờm CTSN Cht thi sc nhn TV iu tra viờn HS KBCB KT KSNK NB NVYT SK TAT TTCYT Hc sinh Khỏm bnh, cha bnh Kim tiờm Kim soỏt nhim khun Ngi bnh Nhõn viờn y t Sỏt khun Tiờm an ton Trng Trung cp Y t VST V sinh tay WHO World Health Organization - T chc Y t th gii v DANH MC BNG BIU Bng 3.1 Mt s c im v thụng tin chung ca HS: .37 Bng 3.2 Kin thc chung v tiờm an ton t theo tng tiờu chớ: 39 Bng 3.3 Kin thc chun b ngi bnh, hc sinh thc hin 41 Bng 3.4 Kin thc chun b dng c tiờm t theo tng tiờu 43 Bng 3.5 Kin thc v chun b thuc tiờm t theo tng tiờu chớ. 44 Bng 3.6 Kin thc v k thut tiờm thuc t theo tng tiờu 45 Bng 3.7 Kin thc v x lý cht thi sau tiờm t theo tng tiờu 46 Bng 3.8 Thc hnh chun b NB, HS thc hin t theo tng tiờu 47 Bng 3.9 Thc hnh v chun b DC, thuc tiờm t theo tng tiờu 48 Bng 3.10 Thc hnh k thut tiờm thuc t theo tng tiờu chớ49 Bng 3.11 Thc hnh x lý cht thi v VST sau tiờm t theo tng tiờu 49 Bng 3.12 Mi liờn quan gia mt s yu t ngnh hc v k nng thc hnh TAT t t trờn 16 im (75%) 50 Bng 3.13 Mi liờn quan gia mt s yu t gii tớnh v k nng thc hnh TAT t t trờn 16 im (75%) 51 Bng 3.14 Mi liờn quan gia mt s yu t nm hc th my v k nng thc hnh TAT t t trờn 16 im (75%) 51 Bng 3.15 Mi liờn quan gia kin thc v thc hnh TAT 51 vi DANH MC BIU Biu 3.1 Tng hp kin thc t v TAT ca hc sinh 36 Biu 3.2 Kt qu tng hp t v thc hnh TAT 39 vii TểM TT TI Tiờm l mt cỏc bin phỏp a thuc, cht dinh dng vo c th nhm mc ớch chn oỏn, iu tr v phũng bnh Theo bỏo cỏo ca t chc Y t th gii, mi nm cú khong 16 t mi tiờm.Trong ú, khong 20 -50% mi tiờm cỏc nc ang phỏt trin l cha t tiờu mi tiờm an ton Hng nm thit hi tiờm khụng an ton gõy c c tớnh khong 535 triu USD v 1,3 triu ngi cht tiờm khụng an ton Hn na, tiờm khụng an ton cũn lm lõy truyn cỏc bnh: viờm gan B, viờm gan C v lõy nhim HIV Ti Vit Nam, hu qu nhng mi tiờm khụng an ton ti cỏc c s y t ó gõy hu qu lm nh hng n tớnh mng, sc khe ca khụng nhng ngi bnh m cũn nh hng n nhõn viờn y t v c cng ng Trc thc trng ú, B Y t ó ban hnh Hng dn Tiờm an ton ti Quyt nh s 3671/Q-BYT ngy 27 thỏng nm 2012 nhm cung cp nhng kin thc v k nng thc hnh TAT trin khai ỏp dng thng nht tt c cỏc c s KBCB, c s o to cỏn b y t v cỏc cỏ nhõn liờn quan Vỡ vy chỳng tụi thc hin nghiờn cuKin thc, k nng thc hnh tiờm an ton v mt s yu t liờn quan ca hc sinh trng Trung cp Y t tnh Kon Tum nm 2016 Vi mc tiờu l: (1) Mụ t kin thc v k nng thc hnh tiờm an ton ca hc sinh Trng Trung cp Y t tnh Kon Tum nm 2016; (2) Xỏc nh mt s yu t liờn quan n k nng thc hnh ca i tng nghiờn cu Phng phỏp nghiờn cu: S dng nghiờn cu mụ t ct ngang, c mu nghiờn cu l chn ton b 134 em hc sinh trc tip thc hnh tiờm ti khoa lõm sng Ni, Sn, Nhi (Bnh vin a khoa tnh Kon Tum), mi hc sinh thc hin 01 mi tiờm) Nghiờn cu tin hnh t thỏng 3/2016 n thỏng 8/2016 Tng hp, x lý s liu v phõn tớch kt qu trờn phn mm Stata 10.0 Kt qu: T l hc sinh cú kin thc t v tiờm an ton l 51,4%, t l hc sinh thc hnh tiờm an ton t l 54,4% Ngoi ra, cỏc yu t nh gii tớnh, ngnh hc, v kin thc cú mi liờn quan vi k nng thc hnh tiờm an ton ca hc sinh Khuyn ngh: Tng cng v chun húa vic o to kin thc, k nng thc hnh tiờm an ton theo quy trỡnh chun t cũn nh trng s giỳp cho cỏc em thc hnh tt hn lm vic ti cỏc c s y t tng lai V phớa c s y t ni cỏc em thc hnh chỳng tụi mong mun c cung cp y trang thit b phự hp phc v cụng tỏc tiờm an ton T VN Tiờm l mt cỏc bin phỏp a thuc, cht dinh dng vo c th nhm mc ớch chn oỏn, iu tr v phũng bnh Trong iu tr, tiờm cú vai trũ rt quan trng, c bit trng hp ngi bnh (NB) cp cu, NB nng Trong lnh vc phũng bnh, chng trỡnh tiờm chng m rng ó tỏc ng mnh m v cú hiu qu cao vo vic gim t l mc, t l t vong i vi bnh truyn nhim cú th phũng bng vc xin tr em [3] Theo bỏo cỏo ca t chc Y t th gii (WHO), mi nm cú khong 16 t mi tiờm Trong ú khong 20 -50% mi tiờm cỏc nc ang phỏt trin l cha t tiờu mi tiờm an ton (TAT) Hng nm thit hi tiờm khụng an ton gõy c c tớnh khong 535 triu USD v 1,3 triu ngi cht tiờm khụng an ton Hn th na, tiờm khụng an ton cũn lm lõy truyn cỏc bnh: viờm gan B, viờm gan C v lõy nhim HIV C th, nm 2000, tiờm khụng an ton l nguyờn nhõn dn n 21 triu ngi nhim bnh viờm gan B, triu ngi nhim viờm gan C v 260 nghỡn ngi nhim HIV Cú th thy rng tiờm l k thut cú vai trũ rt quan trng cụng tỏc khỏm bnh, cha bnh (KBCB) ti cỏc c s y t, vỡ th tiờm khụng ỳng k thut cú th gõy nhng nguy c cú hi i vi c th ngi bnh, nhõn viờn y t v ton th cng ng [3] Ti Vit Nam, hu qu nhng mi tiờm khụng an ton ti cỏc c s y t ó gõy hu qu lm nh hng n tớnh mng, sc khe ca khụng nhng ngi bnh (NB) m cũn nh hng n nhõn viờn y t (NVYT) v c cng ng iu ny cng nh hng trc tip n cht lng KBCB v uy tớn ca ngnh y t Theo nghiờn cu ca thc s Phm c Mc v ri ro gõy tai bin tiờm khụng an ton chim 29,2% Theo kt qu nghiờn cu v thc hin k thut tiờm ti cỏc bnh vin thuc khu vc thnh ph H ni: t l iu dng viờn (DV) khụng tay trc tiờm l 55,6%, dựng panh khụng m bo vụ khun l 36%, khụng sỏt khun ng thuc trc ly thuc l 34%, dựng tay thỏo lp kim tiờm (KT) l 20,4% [14] Hn na, bt cp hin l ti liu o to TAT ti cỏc trng o to NVYT cha thng nht, c bit l iu kin thc hnh ti cỏc c s thc hnh cha ỏp ng ỳng v thc hnh TAT Nhiu nghiờn cu ó ch rng kin thc v thc hnh TAT ca DV ti cỏc BV cũn nhiu hn ch Vỡ vy, trc thc trng ú, B Y t ó ban hnh Hng dn Tiờm an ton ti Quyt nh s 3671/Q-BYT ngy 27 thỏng nm 2012 nhm cung cp nhng kin thc v k nng thc hnh TAT trin khai ỏp dng thng nht tt c cỏc c s KBCB, c s o to cỏn b y t v cỏc cỏ nhõn liờn quan Trng trung hc y t (TTHYT) tnh Kon Tum l n v trc thuc s y t tnh Kon Tum cng ó trin khai vic dy kin thc, k nng v thỏi cụng tỏc thc hnh TAT cho cỏc i tng hc sinh cỏc ngnh ngh iu dng, h sinh v y s Th nhng, tớnh n thi im hin ti, cha cú nghiờn cu no ỏnh giỏ c thc trng kin thc, thc hnh TAT ca HS Trng TCYT Kon Tum ti bnh vin a khoa (BVDDK) tnh Kon Tum v cỏc c s y t Vỡ vy chỳng tụi thc hin nghiờn cu Kin thc, k nng thc hnh v mt s yu t liờn quan ca hc sinh trng Trung cp Y t tnh KonTum nm 2016 nhm mc tiờu: Mụ t kin thc v k nng thc hnh tiờm an ton ca hc sinh Trng Trung cp Y t tnh Kon Tum nm 2016 Xỏc nh mt s yu t liờn quan n k nng thc hnh tiờm an ton ca i tng nghiờn cu 46 KT LUN 5.1 Kin thc v thc hnh Tiờm an ton ca hc sinh 5.1.1 Kin thc v tiờm an ton ca hc sinh T l HS cú kin thc t v tiờm an ton l 51,4%, ú nhng tiờu cú t l t thp l nhng tiờu cú ni dung nh cụ lp bng cỏch b c BKT vo thựng ng VSN (t 22,3%) Nhng kt qu ny phn ỏnh thc trng HS khụng tr li ỳng theo tiờu TAT iu kin trang thit b, vt t y t ti c s thc hnh khụng ỏp ng ỳng yờu cu nờn hỡnh thnh thúi quen cho cỏc em sut quỏ trỡnh thc hnh 5.1.2 Thc hnh tiờm an ton ca hc sinh T l HS thc hnh TAT t l 54,4% ú cỏc tiờu cú t l t thp l nhng tiờu thc hin kim tra li thuc ln trc b (t 54,5%), x trớ cho c BKT vo hp ng an ton sau rỳt kim bnh nhõn (t 6,7%) T l ny cú th c lý gii nh sau: cỏc em b nh hng bi thc t trờn thc hnh lõm sng ti bnh vin, bi vỡ hu nh cỏc khoa khụng trang b c s hp ng VSN m phi dựng phng phỏp tỏch kim BT cho vo thựng ng VSN v b BT vo tỳi nilon mu vng Cũn li hu nh cỏc em t t l khỏ cao 5.2 Cỏc yu t liờn quan n thc hnh tiờm an ton Yu t gii tớnh, ngnh hc v kin thc TAT cú mi liờn quan vi k nng thc hnh TAT v u cú ý ngha thng kờ Kt qu nghiờn cu ca chỳng tụi cho thy nhúm HS cú kin thc TAT t cú kh nng thc hnh TAT t cao gp 2,1 ln so vi nhúm HS cú kin thc TAT khụng t Vỡ vy vic o to TAT theo quy trỡnh chun t cũn trng s giỳp cho cỏc em thc hnh TAT tt lm vic ti cỏc c s y t tng lai 47 KHUYN NGH 6.1 i vi trng Trung cp Y t tnh Kon Tum - R soỏt ti liu o to, cp nht ni dung Hng dn TAT vo giỏo trỡnh ging dy tiờm hc sinh, sinh viờn hiu v thc hnh ỳng TAT t cũn trng - Tng cng kim tra giỏm sỏt vic thc hin TAT ca tt c HS ti tt c cỏc khoa lõm sng hng dn h tr kp thi chn chnh v cng c kin thc, k nng cho cỏc em 6.2 i vi bnh vin nghiờn cu - Trin khai hun hiu qu v TAT, tng cng cụng tỏc o to liờn tc v TAT; - a dng húa hỡnh thc, i tng truyn thụng TAT NVYT, NB, ngi nh NB hiu v thc hin TAT; - Cung cp thựng ng vt sc nhn chun phc v cụng tỏc phõn loi cht thi sau tiờm, xem xột cht lng dung dch v sinh tay; - Xõy dng quy ch kim tra giỏm sỏt vic thc hin TAT cng nh ch ti thng pht phự hp 6.3 i vi cỏc hc sinh Trng Trung cp Y t tnh Kon Tum Nõng cao ý thc tuõn th thc hnh quy trỡnh k thut núi chung v TAT núi riờng Thng xuyờn cp nht cỏc ni dung Hng dn TAT cú thc hnh tiờm phự hp 48 TI LIU THAM KHO TING VIT Bnh vin a khoa tnh Kon Tum (2015), Gii thiu v bnh vin tnh Kon Tum B Y t (2012), Hng dn tiờm an ton cỏc c s khỏm bnh, cha bnh B Y t (2011), Hng dn phũng nga chun cỏc c s khỏm bnh, cha bnh, ngy 27/09/2012 ed B Y t (2011), Hng dn cụng tỏc dc lõm sng bnh vin, s 23/2011/TT-BYT B Y t (2011), Hng dn cụng tỏc iu dng v chm súc ngi bnh bnh vin, s 07/2011/TT-BYT B Y t (2011), Hng dn t chc thc hin cụng tỏc kim soỏt nhim khun cỏc c s khỏm bnh, cha bnh, s 18/2009/TT-BYT H Th Kim Phng (2014), Kin thc, k nng thc hnh tiờm an ton ca iu dng viờn v cỏc yu t liờn quan ti bnh vin trc thuc S Y t H Ni nm 2014, i hc Y t cụng cng H Ni Phm c Mc (2005), ỏnh giỏ kin thc v tiờm an ton v tn xut ri ro vt sc nhn i vi iu dng - H sinh ti tnh i din, thỏng u nm 2005, Hi iu Dng Vit Nam, H Ni S Y t tnh Kon Tum (2010), Bỏo cỏo tỡnh hỡnh thc hin D ỏn GAVI nm 2009 v k hoch hot ng nm 2010 10 Trn Th Minh Phng (2012), Thc trng kin thc, thc hnh Tiờm an ton v cỏc yu t liờn quan ti bnh vin a khoa H ụng, H Ni nm 2012, i hc Y t Cụng Cng H Ni TING ANH Adejumo, P O & Dada, F (2013), "A comparative study on knowledge, attitude, and practice of injection safety among nurses in two hospitals in Ibadan, Nigeria", International Journal of Infection Control, 9(1) Hassan, H., Das, S., Se, H., Damika, K., Letchimi, S., Mat, S., Packiavathy, R & Zulkifli, S (2008), "A study on nurses' perception on the medication 49 error at one of the hospitals in East Malaysia", La Clinica terapeutica, 160(6), pp 477-479 Hauri, A M., Armstrong, G L & Hutin, Y J (2004), "The global burden of disease attributable to contaminated injections given in health care settings", International journal of STD & AIDS, 15(1), pp 7-16 Hutin, Y J., Hauri, A M & Armstrong, G L (2003), "Use of injections in healthcare settings worldwide, 2000: literature review and regional estimates", Bmj, 327(7423), pp 1075 Janjua, N (2003), "Injection practices and sharp waste disposal by general practitioners of Murree, Pakistan", JOURNAL-PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, 53(3), pp 104-110 Khan, A J., Luby, S P., Fikree, F., Karim, A., Obaid, S., Dellawala, S., Mirza, S., Malik, T., Fisher-Hoch, S & McCormick, J B (2000), "Unsafe injections and the transmission of hepatitis B and C in a periurban community in Pakistan", Bulletin of the World Health Organization, 78(8), pp 956-963 Mihaly, I., Telegdy, L., Ibranyi, E., Lukỏcs, A., Rúkusz, L., Bỏnkuti, ẫ & Dúczy, J (2001), "Prevalence, genotype distribution and outcome of hepatitis C infections among the employees of the Hungarian Central Hospital for infectious diseases", Journal of Hospital Infection, 49(4), pp 239-244 Paul, B., Roy, S., Chattopadhyay, D., Bisoi, S., Misra, R., Bhattacharya, N & Biswas, B (2011), "A Study on Safe Injection Practices of Nursing Personnel in a Tertiary Care Hospital of Kolkata, West Bengal, India", TAF Preventive Medicine Bulletin, 10(6), pp 681-686 Prỹss-Ustỹn, A., Mathers, C., Corvalỏn, C & Woodward, A (2003), Introduction and methods: assessing the environmental burden of disease at national and local levels, OMS 10 Prỹssĩstỹn, A., Rapiti, E & Hutin, Y (2005), "Estimation of the global burden of disease attributable to contaminated sharps injuries among 50 healthcare workers", American journal of industrial medicine, 48(6), pp 482-490 11 Shyama Prasad Mitra (2010), " Injection Safety: Perception and Practice of Nursing students in Tertiary setting " 12 Yan, Y., Zhang, G., Chen, Y., Zhang, A., Guan, Y & Ao, H (2006), "Study on the injection practices of health facilities in Jingzhou district, Hubei, China", Indian journal of medical sciences, 60(10), pp 407 51 Ph lc - PHIU IU TRA V KIN THC TIấM AN TON c s ng ý v cho phộp ca Ban giỏm hiu nh trng, hụm chỳng tụi tin hnh c iu tra v kin thc v k nng tiờm an ton theo 17 tiờu chun tiờm an ton (Hi iu dng Vit Nam) cho Hc sinh nm th nht v nm th hai ang theo hc ti trng Xin Anh/Ch vui lũng dnh cho chỳng tụi ớt thi gian v giỳp tr li mt s cõu hi Nu cú cõu no cha rừ, xin c hi li Mi thụng tin m cỏc Anh/Ch cung cp chỳng tụi xin gi kớn v ch phc v cho cụng tỏc nghiờn cu A THễNG TIN CHUNG Mó s phiu: Ngy iu tra: Ngi iu tra: Gii tớnh: Nam ; N Ngnh hc: 1: Y s 2: iu dng 3: H sinh Hc sinh nm th: 1: nm 2: nm B KIN THC V MI TIấM AN TON TT Cõu hi Cõu tr li Yờu cu la chn I Thụng tin chung v TAT 1.iu tr B1 Mc ớch 2.Chn oỏn Chn ca tiờm l 3.Phũng bnh ỏp ỏn Bao gm cỏc ý trờn 1.Khụng gõy nguy hi cho ngi nhn mi tiờm 2.Khụng gõy phi nhim cho ngi thc hin mi TAT l mt tiờm B2 quy trỡnh tiờm 3.Khụng to cht thi nguy hi cho ngi khỏc v cng ng 4.Khụng to cht thi nguy hi cho cng ng Bao gm cỏc ý trờn Chn ỏp ỏn 52 1.Sc phn v Tiờm khụng 2.X húa c B3 an ton cú 3.Nhim khun chộo th gõy 4.p xe ti ni tiờm Chn1 ỏp ỏn Bao gm cỏc ý trờn Bin phỏp Xỏc nh ỳng v trớ tiờm phũng trỏnh Khi lng thuc tiờm bp cho mi ln tiờm khụng x húa c quỏ mc qui nh B4 hoc õm Tiờm ỳng gúc v sõu vo dõy thn Khụng tiờm nhiu ln vo cựng mt v trớ trờn cựng Chn ỏp ỏn kinh bao mt NB gm Bao gm cỏc ý trờn Khai thỏc k tin s d ng thuc trc tiờm phũng v B5 chng sc phn v cn thc hin mi u tiờn Luụn mang theo hp chng sc i tiờm Bm thuc chm, va tiờm va phi quan sỏt sc Chn1 ỏp ỏn mt NB Phi th test trc tiờm thuc khỏng sinh Bao gm cỏc ý trờn Hnh ng cn lm u B6 tiờn ca HS NB cú Bỏo bỏc s Ngng tiờm truyn Chn Cho NB nm ngh, u thp ỏp ỏn Ghi vo phiu theo dừi sc phn v II Chun b ngi bnh, hc sinh thc hin Thi im thi im B7 cn v sinh thi im Chn tay thc thi im ỏp ỏn hin QTKT thi im tiờm 53 Ra tay B8 Sau chm vo nhng vựng xung quanh NB bng nc Sau tip xỳc vi mỏu v dch tit NB v x phũng Sau bui lm vic Chn ỏp ỏn Bao gm cỏc ý trờn Trc V sinh tay B9 chun b i m dng c tiờm Mang khu trang Chn ỏp ỏn truyn, cn Bao gm cỏc ý trờn bo m NB, thuc, liu, thi im, ging an ton cho 2.NB, thuc, liu, thi im, ng tiờm B10 NB trc NB, thuc, nhón, thi im, n thuc tiờm cn ỳng liu lng Chn ỏp ỏn thc hin 5 NB, nhón, liu, thi im, ging ỳng, bao Trc tiờm khỏng B11 sinh mi u tiờn cho NB cn chỳ ý Ch nh B12 mang gng tay trng hp Phi thay B13 gng tay sau Mang theo hp chng sc Hi NB v tin s d ng thuc, thc n Chn Phi th test trc tiờm thuc khỏng sinh ỏp ỏn Bao gm cỏc ý trờn 1.Tiờm bp 2.Tiờm di da Tiờm tnh mch Khi cú nguy c tip xỳc vi mỏu, dch tit ca NB, Chn ỏp ỏn hoc da tay ca NVYT b tn thng Tiờm cho NB Tiờm cho NB Chn Tiờm cho 10 NB ỏp ỏn Sau bui lm vic 54 Ch nh B14 Tiờm bp, tiờm di da mang khu Tiờm tnh mch ngoi biờn Chn trang NB mc bnh lõy truyn qua ng hụ hp ỏp ỏn trng hp Bao gm cỏc ý trờn III Kin thc v dng c tiờm 1.Adrenalin 1mg x ng; Depersolon 30mg x ng C s thuc Adrenalin 1mg x ng; Hydrocortisol 100mg x B15 hp ng Chn chng sc Adrenalin 1mg x ng; Dimedron 10 mg ỏp ỏn gm cú Adrenalin mg X ng; Depersolon 30 mg x ng Thựng ng Thnh v ỏy cng khụng b xuyờn thng B16 vt sc nhn Cú kh nng chng thm phi bo m Thựng ng vt sc nhn B17 dựng ln nờn y np, niờm phong, Cú np úng m d dng Chn ỏp ỏn Bao gm cỏc ý trờn y 2/3 thựng y 3/4 thựng Khi y thựng Sau ngy lm vic Chn ỏp ỏn Sau ngy lm vic dỏn nhón Loi cn B18 dựng SK da vựng tiờm Cn trng 900 Cn trng 900 hoc cn Iod Chn Cn trng 700 ỏp ỏn Cn Iod IV Kin thc v chun b thuc tiờm 55 Khụng pha hay nhiu loi thuc vo BT Ly thuc B19 vo BT cn chỳ ý Khụng lu kim ly thuc Chn Dựng chung kim ly thuc ỏp ỏn Bao gm cỏc ý trờn SK, dựng panh b thuc B20 Cỏch b ng SK, dựng tay b thuc thuc SK, dựng gc b thuc Chn ỏp ỏn Mt ba cỏch trờn Dựng hai tay y li np kim tiờm sau ú t vo khay vụ khun Thc hin trỡ Dựng hai tay y li np KT sau ú a vo bao B21 hoón mi ni lụng ng bm tiờm tiờm bng y kim tiờm bng k thut mỳc mt tay sau ú ỏp ỏn cỏch Chn a vo bao ni lụng ng bm tiờm y kim tiờm bng k thut mỳc mt tay sau ú t vo khay vụ khun Lu kim ly ly thuc tiờm cho cựng mt NB thuc trờn l ly thuc tiờm cho NB B22 thuc a liu ly thuc tiờm cho NB Chn ỏp ỏn trng Khụng c lu kim bt k tỡnh hp V no Kin thc v K thut tiờm thuc S dng kp khụng mu gp bụng gc tm cn, Phng thc sau mi bui thc hin tiờm phi hp vụ khun B23 SK da vựng Dựng tay (sau ó v sinh tay) cm bụng cn Chn tiờm trc SK tiờm l S dng tm bụng tm cn SK Bao gm cỏc ý trờn ỏp ỏn 56 SK da ni tiờm bng cn iod ri SK li bng cn 700 B24 K thut SK da vựng tiờm SK da vựng tiờm theo hỡnh xoỏy c t ngoi vi ng kớnh khong 10 cm cho n sch Chn ỏp ỏn SK da vựng tiờm ln nht theo hỡnh xoỏy c t ngoi vi ng kớnh khong 10 cm Chn mt ba cỏch trờn Gúc kim 100 150 tiờm so vi 300 450 B25 0 mt da 45 60 Chn ỏp ỏn tiờm di da 600 900 l kim 100 150 Gúc B26 0 tiờm so vi 30 45 0 mt da 45 60 hoc 90 Chn ỏp ỏn 0 tiờm bp l 60 90 B27 Tc Khong ml/10 giõy thụng Khong ml/10 giõy thng Khong 10 ml/10 giõy Chn ỏp ỏn tiờm bp l Khong 15 ml/10 giõy VI X lý cht thi sau tiờm Dựng kp cú mu tỏch kim tiờm bm tiờm ri b kim tiờm vo thựng ng vt sc nhn X lý BKT Dựng tay tỏch kim tiờm bm tiờm ri b B28 sau tiờm kim tiờm vo thựng ng vt sc nhn bng cỏch B c BKT vo thựng ng CTSN B c BKT vo khay tiờm ri thc hin phõn loi cht thi sau kt thỳc bui tiờm Chn ỏp ỏn 57 Sau tiờm, BKT c cụ lp B29 vo hp ng vt sc nhn vo Sau tiờm cho 10 NB Sau tiờm cho NB Ngay sau rỳt kim v trớ tiờm vo khay tiờm sau ú thc hin phõn loi cht Chn ỏp ỏn thi ỳng quy nh thi im no Bao nilon B30 ng BKT cho vo Hp khỏng thng Tỳi ni lụng mu xanh Chn Tỳi ni lụng mu vng ỏp ỏn Khay ng BKT bn 58 Ph lc - BNG KIM NH GI THC HNH TIấM AN TON KHOA: Mó s bng kim: Thi im quan sỏt: gi Ngy .thỏng nm Tờn quan sỏt viờn: A THễNG TIN CHUNG Mó s phiu: Ngy iu tra: Ngi iu tra: Gii tớnh: Nam; N Ngnh hc: 1: Y s 2: iu dng 3: H sinh Hc sinh nm th: 1: nm 2: nm 59 C NH GI THC HNH TAT STT Cỏc bc tin hnh I C1 Chun b NB, HS thc hin Thc hin ỳng, nhn nh, gii thớch cho NB C2 S dng phng tin phũng h cỏ nhõn thớch hp C3 Ra tay thng quy/SK tay nhanh Chun b dng c II C4 Hp chng sc Thựng ng vt sc nhn v thựng ng cht thi C5 sau tiờm ỳng quy nh C6 Bụng gc tm cn ỳng quy nh C7 Chai dung dch SK tay nhanh cú sn trờn xe tiờm Chun b thuc tiờm III C8 Kim tra li thuc, SK ng thuc, dựng gc vụ khun b ng thuc C9 Xộ v bao bm tiờm v thay kim ly thuc C10 C11 Thay kim tiờm, cho vo bao va ng bm tiờm vụ khun Kim ly thuc v KT khụng chm vựng khụng vụ khun IV K thut tiờm thuc C12 Xỏc nh v trớ tiờm ỳng C13 t bnh nhõn t th thớch hp Tht dõy ga rụ (nu tiờm tnh mch) C14 SK vựng tiờm ỳng k thut C15 SK tay nhanh hoc mang gng tay ỳng quy nh Thc Thc Khụng hin hin thc ỳng sai hin 60 C16 Cng da, õm kim ỳng k thut, ỳng gúc C17 Thỏo dõy garụ (nu tiờm tnh mch) Bm thuc ỳng k thut C18 Ht thuc, cng da rỳt kim nhanh, cho BKT vo hp an ton C19 SK li v trớ tiờm C20 Dn dũ, a ngi ngi bnh v t th thớch hp V X lý cht thi sau tiờm C21 Phõn loi cht thi sau tiờm ỳng quy nh C22 V sinh tay sau hon thnh quy trỡnh ... y tế cá nhân liên quan Vì thực nghiên cứu Kiến thức, kỹ thực hành tiêm an toàn số y u tố liên quan học sinh trường Trung cấp Y tế tỉnh Kon Tum năm 2016 Với mục tiêu là: (1) Mô tả kiến thức kỹ. .. thức, thực hành TAT HS Trường TCYT Kon Tum bệnh viện đa khoa (BVDDK) tỉnh Kon Tum sở y tế Vì thực nghiên cứu Kiến thức, kỹ thực hành số y u tố liên quan học sinh trường Trung cấp Y tế tỉnh KonTum... tỉnh KonTum năm 2016 nhằm mục tiêu: Mô tả kiến thức kỹ thực hành tiêm an toàn học sinh Trường Trung cấp Y tế tỉnh Kon Tum năm 2016 Xác định số y u tố liên quan đến kỹ thực hành tiêm an toàn đối
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiến thức, kỹ năng thực hành tiêm an toàn và một số yếu tố liên quan của học sinh trường trung cấp y tế tỉnh kon tum năm 2016 , Kiến thức, kỹ năng thực hành tiêm an toàn và một số yếu tố liên quan của học sinh trường trung cấp y tế tỉnh kon tum năm 2016 , Kiến thức, kỹ năng thực hành tiêm an toàn và một số yếu tố liên quan của học sinh trường trung cấp y tế tỉnh kon tum năm 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay