TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP VẬT LÍ 11 CHƯƠNG 1 & 2

34 140 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 11:27

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÍ 11. NĂM HỌC 2016 - 2017 CHƯƠNG I. ĐIỆN TÍCH – ĐIỆN TRƯỜNG I. HỆ THỐNG KIẾN THỨC 1. Định luật Cu lông: Lực tương tác giữa 2 điện tích điểm q1; q2 đặt cách nhau một khoảng r trong chân không là có: - Điểm đặt: trên 2 điện tích. - Phương: đường nối 2 điện tích. - Chiều: + Hướng ra xa nhau nếu q1.q2 > 0 (q1; q2 cùng dấu) + Hướng vào nhau nếu q1.q2 < 0 (q1; q2 trái dấu) - Độ lớn: : với k = 9.109 * Chú ý:- C¸c ®iÖn tÝch ®Æt trong ®iÖn m«i v« h¹n th× lùc t­¬ng t¸c gi÷a chóng: - Hai điện tích cùng dấu: đẩy nhau; hai điện tích trái dấu: hút nhau - Biểu diễn: 2. Thuyết êlectron. (muốn giải thích hiện tượng nào đó chúng ta phải dựa vào êlectron) + Có 3 cách nhiễm điện một vật: Cọ xát, tiếp xúc, hưởng ứng. - Nhiễm điện do cọ xát: VD: cọ xát thước nhựa lên bàn, thước nhựa nhiểm điện. Giải thích: do êlectron chuyển động từ thước nhựa sang bàn làm thước nhựa thiếu êlectron nêm nhiễm điện dương. - Nhiễm điện do tiếp xúc: VD: Khi cho một vật nhiễm điện dương tiếp xúc với một vật chưa nhiễm điện thì vật chưa nhiễm điện sẽ nhiệm điện dương. Giải thích: êlectron chuyển từ vật chưa nhiễm điện sang vật nhiễm điện dương. * Chú ý: Nhiễm điện do tiếp xúc 2 vật luôn luôn nhiễm điện cùng dấu. - Nhiễm điện do hưởng ứng: VD: đặt vật A nhiễm điện lại gần thanh kim loại chưa nhiễm điện thì thanh kim loại nhiễm điện 2 phần trái dấu (phần gần vật A nhiễm điện trái dấu với vật A; phần xa vật A nhiễm điện cùng dấu với vật A). Vật nhiễm điện do hưởng ứng vẫn trung hòa về điện. + Thuyết êlectron: - Êlectron coù ñieän tích laø -1,6.10-19C vaø khoái löôïng laø 9,1.10-31kg. Proâtoân coù ñieän tích laø +1,6.10-19C vaø khoái löôïng laø 1,67.10-27kg. - Êlectron deã daøng böùt khoûi nguyeân töû, di chuyeån trong vaät hay di chuyeån töø vaät naøy sang vaät khaùc laøm cho caùc vaät bò nhieãm ñieän. Vaät nhieãm ñieän aâm laø vaät thừa êlectron; Vaät nhieãm ñieän döông laø vaät thiếu êlectron. + Vật dẫn điện, điện môi: - Vật (chất) có nhiều điện tích tự do  dẫn điện - Vật (chất) có chứa ít điện tích tự do  cách điện. (điện môi) + Định luật bảo toàn điện tích: Trong 1 hệ cô lập về điện (hệ không trao đổi điện tích với các hệ khác) thì tổng đại số các điện tích trong hệ là 1 hằng số 3. Điện trường + Khái niệm: Là môi trường tồn tại xung quanh điện tích và tác dụng lực lên điện tích khác đặt trong nó. + Cường độ điện trường: Là đại lượng đặc trưng cho điện trường về khả năng tác dụng lực. Đơn vị: E (V/m) q > 0 : cùng phương, cùng chiều với . q < 0 : cùng phương, ngược chiều với . + Đường sức điện trường: Là đường được vẽ trong điện trường sao cho hướng của tiếp tưyến tại bất kỳ điểm nào trên đường cũng trùng với hướng của véc tơ CĐĐT tại điểm đó. Tính chất của đường sức: - Qua mỗi điểm trong đ.trường ta chỉ có thể vẽ được 1 và chỉ 1 đường sức điện trường. - Các đường sức điện là các đường cong không kín,nó xuất phát từ các điện tích dương,tận cùng ở các điện tích âm. - Các đường sức điện không bao giờ cắt nhau. - Nơi nào có CĐĐT lớn hơn thì các đường sức ở đó vẽ mau và ngược lại + Điện trường đều: - Có véc tơ CĐĐT tại mọi điểm đều bằng nhau. - Các đường sức của điện trường đều là các đường thẳng song song cách đều nhau + Véctơ cường độ điện trường do 1 điện tích điểm Q gây ra tại một điểm M cách Q một đoạn r trong chân không có: - Điểm đặt: Tại M. - Phương: đường nối M và Q - Chiều: Hướng ra xa Q nếu Q > 0 Hướng vào Q nếu Q q1 = q2 = 4,025.10-9 (C) = 4,025.10-3 ( C). Ví dụ 2: Hai quả cầu nhỏ có điện tích 10-7 (C) và 4.10-7 (C), tương tác với nhau một lực 0,1 (N) trong chân không. Khoảng cách giữa chúng là: Hướng dẫn: => r = 0,06 m = 6 cm. 2, Dạng 2: Tính cường độ điện trường (E) hoặc điện tích (q) hoặc khoảng cách (r) trong chân không hoặc điện môi do một điện tích tạo ra. Ta áp dụng công thức: hoặc hoặc Ví dụ 1: Một điện tích đặt tại điểm có cường độ điện trường 0,16 (V/m). Lực tác dụng lên điện tích đó bằng 2.10-4 (N). Độ lớn điện tích đó là: Hướng dẫn: => q = 1,25.10-3 (C). Ví dụ 2: Một điện tích điểm dương Q trong chân không gây ra tại điểm M cách điện tích một khoảng r = 30 (cm), một điện trường có cường độ E = 30000 (V/m). Độ lớn điện tích Q là: Hướng dẫn: => Q = 3.10-7 (C). 3, Dạng 3: Tính cường độ điện trường (E) do 2 (hoặc 3) điện tích gây ra hoặc lực (F) do 3 (hoặc 4,....) điện tích gây ra đặt trong chân không hoặc điện môi. Phương pháp: - Tính độ lớn và E2 hoặc F1 và F2 ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP VẬT LÍ 11 NĂM HỌC 2016 - 2017 CHƯƠNG I ĐIỆN TÍCH – ĐIỆN TRƯỜNG I HỆ THỐNG KIẾN THỨC Định luật Cu lơng: r r Lực tương tác điện tích điểm q1; q2 đặt cách khoảng r chân khơng F12 ; F21 có: - Điểm đặt: điện tích - Phương: đường nối điện tích - Chiều: + Hướng xa q1.q2 > (q1; q2 dấu) + Hướng vào q1.q2 < (q1; q2 trái dấu)  N m  q1q2  ÷ F=k 9 C  - Độ lớn: : với k = 9.10 r F =k * Chú ý: - C¸c ®iƯn tÝch ®Ỉt ®iƯn m«i v« h¹n th× lùc t¬ng t¸c gi÷a chóng: q1 q ε r - Biểu diễn:  F21  F21 - Hai điện tích dấu: đẩy nhau; hai điện tích trái dấu: hút r  r  F21 F12 q1.q2 <  F12 q1.q2 >0 Thuyết êlectron (muốn giải thích tượng phải dựa vào êlectron) + Có cách nhiễm điện vật: Cọ xát, tiếp xúc, hưởng ứng - Nhiễm điện cọ xát: VD: cọ xát thước nhựa lên bàn, thước nhựa nhiểm điện Giải thích: êlectron chuyển động từ thước nhựa sang bàn làm thước nhựa thiếu êlectron nêm nhiễm điện dương - Nhiễm điện tiếp xúc: VD: Khi cho vật nhiễm điện dương tiếp xúc với vật chưa nhiễm điện vật chưa nhiễm điện nhiệm điện dương Giải thích: êlectron chuyển từ vật chưa nhiễm điện sang vật nhiễm điện dương * Chú ý: Nhiễm điện tiếp xúc vật ln ln nhiễm điện dấu - Nhiễm điện hưởng ứng: VD: đặt vật A nhiễm điện lại gần kim loại chưa nhiễm điện kim loại nhiễm điện phần trái dấu (phần gần vật A nhiễm điện trái dấu với vật A; phần xa vật A nhiễm điện dấu với vật A) Vật nhiễm điện hưởng ứng trung hòa điện + Thuyết êlectron: - Êlectron có điện tích -1,6.10 -19C khối lượng 9,1.10-31kg Prôtôn có điện tích +1,6.10-19C khối lượng 1,67.10-27kg - Êlectron dễ dàng bứt khỏi nguyên tử, di chuyển vật hay di chuyển từ vật sang vật khác làm cho vật bò nhiễm điện Vật nhiễm điện âm vật thừa êlectron; Vật nhiễm điện dương vật thiếu êlectron + Vật dẫn điện, điện mơi: - Vật (chất) có nhiều điện tích tự → dẫn điện - Vật (chất) có chứa điện tích tự → cách điện (điện mơi) + Định luật bảo tồn điện tích: Trong hệ lập điện (hệ khơng trao đổi điện tích với hệ khác) tổng đại số điện tích hệ số Điện trường + Khái niệm: Là mơi trường tồn xung quanh điện tích tác dụng lực lên điện tích khác đặt + Cường độ điện trường: Làđại lượng đặc trưng cho điện trường khả tác dụng lực  F   E = ⇒ F = q.E Đơn vị: E (V/m) q   q > : F phương, chiều với E   q < : F phương, ngược chiều với E + Đường sức điện trường: Là đường vẽ điện trường cho hướng tiếp tưyến điểm đường trùng với hướng véc tơ CĐĐT điểm Tính chất đường sức: Trang - Qua điểm đ.trường ta vẽ đường sức điện trường - Các đường sức điện đường cong khơng kín,nó xuất phát từ điện tích dương,tận điện tích âm - Các đường sức điện khơng cắt - Nơi có CĐĐT lớn đường sức vẽ mau ngược lại + Điện trường đều: - Có véc tơ CĐĐT điểm - Các đường sức điện trường đường thẳng song song cách r + Véctơ cường độ điện trường E điện tích điểm Q gây điểm M cách Q đoạn r chân khơng có: - Điểm đặt: Tại M - Phương: đường nối M Q - Chiều: Hướng xa Q Q > Hướng vào Q Q 0 r → Q ε r q q1 = q2 = 4,025.10-9 (C) = 4,025.10-3 ( µ C) ε r Ví dụ 2: Hai cầu nhỏ có điện tích 10 -7 (C) 4.10-7 (C), tương tác với lực 0,1 (N) chân q q khơng Khoảng cách chúng là: Hướng dẫn: F = k 1, 2 => r = 0,06 m = cm .r 2, Dạng 2: Tính cường độ điện trường (E) điện tích (q) khoảng cách (r) chân khơng điện mơi điện tích tạo F Q Q E= Ta áp dụng cơng thức: E = k E = k q r ε r Ví dụ 1: Một điện tích đặt điểm có cường độ điện trường 0,16 (V/m) Lực tác dụng lên điện tích F 2.10-4 (N) Độ lớn điện tích là: Hướng dẫn: E = => q = 1,25.10-3 (C) q Ví dụ 2: Một điện tích điểm dương Q chân khơng gây điểm M cách điện tích khoảng r = 30 (cm), điện trường có cường độ E = 30000 (V/m) Độ lớn điện tích Q là: Q Hướng dẫn: E = k => Q = 3.10-7 (C) r 3, Dạng 3: Tính cường độ điện trường (E) (hoặc 3) điện tích gây lực (F) (hoặc 4, ) điện tích gây đặt chân khơng điện mơi Q1 Phương pháp: - Tính độ lớn E1 = k E2 F1 F2 r1 - Vẽ vectơ F1 vectơ E1 vectơ vectơ E2 r r + E1 ↑↑ E2 ⇒ E = E1 + E2 r r + E1 ↑↓ E2 ⇒ E = E1 − E2 r r + E1 ⊥ E2 ⇒ E = E12 + E22 - Từ hình vẽ ·r r + E1 ; E2 = α ⇒ E = E12 + E22 + E1E2 cosα ) ( E1 = E2 ⇒ E = 2.E1.cos -6 α -6 Ví dụ : Có hai điện tích q1 = 4.10 C q2 = -2.10 C, đặt điểm A, B chân khơng cách khoảng 6cm 1, Tìm độ lớn lực điện tác dụng lên điện tích q = 2.10-6 C đặt điểm M, điểm M đặt đường trung trực AB, cách AB khoảng 4cm ? 2, Phải đặt điện tích q3 = 2.10-6 C đâu để lực điện q1, q2 tác dụng lên q3 khơng? F 13 a/ Nếu điểm N đặt đường trung trực AB, cách AB khoảng 3cm ? b/ Nếu điểm N nằm cách A 4cm, cách B cm ? HD F 1, Vẽ hình α M Ta áp dụng cơng thức tính được: β F23 δ qq F13 = k 32 = 28,8 N AM A Trang ++q1 B q2 q q3 = 14,4 N với AM = MB = 5cm; sinδ = 4/5  δ = 53,130 BM Mà β = 2δ Ta có: F = 28,8 + 14,4 + 2.28,8.14,4 cos106,26 = 28,45 N Vậy: hợp lực F có độ lớn 28,45N 2, Để lực điện q1, q2 tác dụng lên q3 khơng thì: F13 = − F23 nghĩa hai lực phương, ngược chiều, độ lớn + Để F13 , F23 : phương M phải nằm đường thẳng AB F23 = k + Để F13 , F23 : ngược chiều M phải nằm ngồi đoạn AB + Để F13 , F23 : độ lớn AM > BM |q1| > |q2|  BM = x AM = + x qq qq 2 Hay: F13 = F23 ⇔ k 32 = k 32 ⇔ x = 2.(6 + x) AM BM Giải nghiệm ta x = 14,4853cm; x = - 2,4853cm (loại) Vậy M nằm đường thẳng AB, cách B 14,4853cm, cách A 20,4853cm 4, Dạng 4: Tính cơng lực điện trường (A), điểm, hiệu điện (U), điện tích (q), AMN U = E.d MN ; Phương pháp: Áp dụng AMN = q.E.s.cosα Kết hợp cơng thức E = ; U MN = VM − VN = q d AMN = WM - WN Ví dụ 1: Một electron di chuyển đựơc đọan đường cm, dọc theo đường sức điện, tác dụng lực điện điện trường có cường độ điện trừong 1000V/m Cơng lực điện có giá trị sau đây? Hướng dẫn: AMN = q.E.s.cosα = 3,2.10-18 J Ví dụ 2: Khi điện tích q di chuyển điện trường từ điểm A đến điểm B lực điện sinh cơng 2,5J Nếu A 2,5J B bao nhiêu? Hướng dẫn: AAB = WA – WB => WB = 0J 5, Dạng 5: Tính điện dung (C), hiệu điện (U), điện tích (Q), lượng tụ điện (W) Q Q.U C.U Q C = Phương pháp: Áp dụng W = = = U 2 2C µ Ví dụ 1: Một tụ điện có điện dung 20 F, tích điện hiệu điện 40V Điện tích tụ bao nhiêu? Hướng dẫn: Q = CU = 8.104C Ví dụ 2: Một tụ điện có C = µ F mắc vào nguồn điện 220V, sau ngắt tụ khỏi nguồn Tính nhiệt lượng tỏa ra: A B 0,44J C 0,1936J D 96800J Hướng dẫn: W = CU /2 = 0,0968J III CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Điện tích Định luật Cu-lơng 1.1, Có hai điện tích điểm q1 q2, chúng đẩy Khẳng định sau đúng? A q1.q2 > B q1< q2 > C .q1> q2 < D q1.q2 < 1.2, Có hai điện tích điểm q1 q2, chúng đẩy Khẳng định sau sai? A q1.q2 > B q1> q2 > C .q1< q2 < D q1.q2 < 1.3, Có bốn vật A, B, C, D kích thước nhỏ, nhiễm điện Biết vật A hút vật B lại đẩy C Vật C hút vật D Khẳng định sau khơng đúng? A Điện tích vật A D dấu B Điện tích vật A D trái dấu C Điện tích vật B D dấu D Điện tích vật A C dấu 1.4, Có bốn vật A, B, C, D kích thước nhỏ, nhiễm điện.Trong D nhiễm điện dương, biết vật A hút vật B lại đẩy C Vật C hút vật D Khẳng định sau đúng? A Điện tích vật A B tích điện âm B Điện tích vật B D tích điện âm C Điện tích vật B D tích điện dương D Điện tích vật A C tích điện dương 1.5, Chỉ cơng thức định luật Cu-lơng chân khơng |q q | qq |q q | qq A F = k B F = k C F = k 2 D F = k εr r εr r 6, Độ lớn lực tương tác hai điện tích điểm khơng khí: Trang A tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách hai điện tích B tỉ lệ với khoảng cách hai điện tích C tỉ lệ với bình phương khoảng cách hai điện tích D tỉ lệ nghịch với khoảng cách hai điện tích 1.7, Khoảng cách prơton êlectron r = 5.10 -9 (cm), coi prơton êlectron điện tích điểm Lực tương tác chúng là: A lực hút với F = 9,216.10-8 (N) B lực đẩy với F = 9,216.10-12 (N) C lực hút với F = 9,216.10-12 (N) D lực đẩy với F = 9,216.10-8 (N) 1.8, Hai điện tích điểm đặt chân khơng cách khoảng r = (cm) Lực đẩy chúng F = 1,6.10-4 (N) Độ lớn hai điện tích là: A q1 = q2 = 2,67.10-9 ( µ C) B q1 = q2 = 2,67.10-7 ( µ C) C q1 = q2 = 2,67.10-9 (C) D q1 = q2 = 2,67.10-7 (C) 1.9, Hai điện tích điểm đặt chân khơng cách khoảng r = (cm) Lực đẩy chúng F1 = 1,6.10-4 (N) Để lực tương tác hai điện tích F = 2,5.10-4 (N) khoảng cách chúng là: A r2 = 1,6 (cm) B r2 = 1,6 (m) C r2 = 1,28 (m) D r2 = 1,28 (cm) µ µ 1.10, Hai điện tích điểm q1 = +3 ( C) q2 = -3 ( C), đặt dầu ( ε = 2) cách khoảng r = (cm) Lực tương tác hai điện tích là: A lực hút với độ lớn F = 45 (N) B lực đẩy với độ lớn F = 45 (N) C lực hút với độ lớn F = 90 (N) D lực đẩy với độ lớn F = 90 (N) 1.11, Hai điện tích điểm đặt nước ( ε = 81) cách (cm) Lực đẩy chúng 0,2.10-5 (N) Hai điện tích đó: A dấu, độ lớn 4,025.10-3 ( µ C) B dấu, độ lớn 4,472.10-10 ( µ C) C trái dấu, độ lớn 4,025.10-9 ( µ C) D trái dấu, độ lớn 4,472.10-2 ( µ C) -7 -7 1.12, Hai cầu nhỏ có điện tích 10 (C) 4.10 (C), tương tác với lực 0,1 (N) chân khơng Khoảng cách chúng là: A r = (cm) B r = 0,6 (m) C r = (m) D r = 0,6 (cm) 1.13, Một điện tích điểm q 3q đặt cách r Nếu lực tác dụng lên điện tích 3q F lực tác dụng lên điện tích q là: A F/9 B F/3 C 3F D F 1.14, Khi khỏang cách giửa hai điện tích điểm tăng lên lần, đồng thời độ lớn điện tích tăng lên gấp So với lực tương tác lúc đầu, lực tương tác điện hai điện tích điểm là: A Tăng lần B Giảm lần C Giử ngun gía trị D Tăng lần 1.15, Lực điện tác dụng lên hai điện tích sẻ thay đổi điện tích mổi điện tích tăng lên lần Khỏang cách giửa chúng tăng lần số điện mơi tăng lên lần A Tăng lần B Giảm lần C Giử ngun gía trị D Tăng lần 1.16, Nếu tăng khỏang cách giửa hai điện tích điểm lên lần lực tương tác tỉnh điện thay đổi nào? A Tăng lần B Giảm lần C Giử ngun gía trị D Giảm lần 1.17, Trong trường hợp sau đây, ta coi vật nhiễm điện chất điểm? A Hai nhựa đặt gần B Một nhựa cầu đặt gần C Hai cầu lớn đặt xa D Hai cầu lớn đặt gần 1.18, Khơng thể nói số điện mơi chất đây? A Khơng khí khơ B Chân khơng C Giấy D Bạc 1.19, Có thể nói số điện mơi chất đây? A Dầu hỏa B Sắt C Dung dịch muối D Dung dịch bazơ 1.20, Đơn vị điện tích có tên gì? A Cu lơng B Vơn C Vơn mét D Fara 1.21, Độ lớn lực tương tác hai điện tích điểm khơng khí: A tỉ lệ nghịch với tích độ lớn hai điện tích B tỉ lệ thuận với tích độ lớn hai điện tích C tỉ lệ thuận với độ lớn hai điện tích D tỉ lệ thuận với tổng độ lớn hai điện tích 1.22, Lực điện tác dụng lên điện tích điểm q = 4.10-7C điện tích khác q2 < đặt cách 2m khơng khí 0,9N Điện tích q2 có giá trị: A 10-4C B 10-5C C - 10-4C D - 10-3C -7 1.23, Lực điện tác dụng lên điện tích điểm q1 = 4.10 C điện tích khác q2>0 đặt cách 2m khơng khí 0,9N Điện tích q2 có giá trị: Trang A 10-4C B 10-3C C - 10-4C D - 10-5C -7 1.24, Nếu lực tương tác hai điện tích điểm mang điện tích q = 4.10 C đặt khơng khí cách khõang r 0,9N r bằng: A 2cm B 0,2m C 0,4mm D 4cm µ µ 1.25, Một hạt nhỏ mang điện tích q1 = C, hạt nhỏ khác mang điện tích q2 = 12 C Khi đặt chúng dầu hỏa có số điện mơi lực điện tác dụng lên hạt F = 2,6N Tìm r hai hạt đó: A 0,125m B 0,35m C 8m C 2,85m 1.26, Chỉ cơng thức định luật Cu-lơng điện mơi đồng tính |q q | εq q |q q | qq A F = k B F = k C F = k 22 D F = k εr r εr εr -6 -6 *1.27, Cã hai ®iƯn tÝch q1 = + 2.10 (C), q2 = - 2.10 (C), ®Ỉt t¹i hai ®iĨm A, B ch©n kh«ng vµ c¸ch mét kho¶ng (cm) Mét ®iƯn tÝch q = + 2.10-6 (C), ®Ỉt trªn ®ờng trung trùc cđa AB, c¸ch AB mét kho¶ng (cm) §é lín cđa lùc ®iƯn hai ®iƯn tÝch q1 vµ q2 t¸c dơng lªn ®iƯn tÝch q3 lµ: A F = 14,40 (N) B F = 17,28 (N) C F = 20,36 (N) D F = 28,80 (N) Thuyết Electron Định luật bảo tồn điện tích 2.1, Phát biểu sau đúng? A Khi nhiễm điện hưởng ứng, electron dịch chuyển từ đầu sang đầu vật bị nhiễm điện B Khi nhiễm điện tiếp xúc, electron ln dịch chuyển từ vật khơng nhiễm điện sang vật nhiễm điện C Khi nhiễm điện tiếp xúc, electron ln dịch chuyển từ vật nhiễm điện sang vật khơng nhiễm điện D Sau nhiễm điện hưởng ứng, phân bố điện tích vật bị nhiễm điện khơng thay đổi 2.2, Phát biểu sau khơng đúng? A êlectron khơng thể chuyển động từ vật sang vật khác B Hạt êlectron hạt có khối lượng m = 9,1.10-31 (kg) C Ngun tử nhận thêm êlectron để trở thành ion D Hạt êlectron hạt có mang điện tích âm, có độ lớn 1,6.10-19 (C) 2.3, Phát biểu sau khơng đúng? A Theo thuyết êlectron, vật nhiễm điện dương vật nhận thêm ion dương B Theo thuyết êlectron, vật nhiễm điện âm vật thừa êlectron C Theo thuyết êlectron, vật nhiễm điện dương vật thiếu êlectron D Theo thuyết êlectron, vật nhiễm điện âm vật nhận thêm êlectron 2.4, Phát biết sau khơng đúng? A Vật dẫn điện vật có chứa điện tích tự B Vật cách điện vật có chứa điện tích tự C Vật dẫn điện vật có chứa nhiều điện tích tự D Chất điện mơi chất có chứa điện tích tự 2.5, Phát biểu sau khơng đúng? A Khi cho vật nhiễm điện dương tiếp xúc với vật chưa nhiễm điện, điện tích dương chuyển từ vật vật nhiễm điện dương sang chưa nhiễm điện B Trong q trình nhiễm điện hưởng ứng, vật bị nhiễm điện trung hồ điện C Khi cho vật nhiễm điện dương tiếp xúc với vật chưa nhiễm điện, êlectron chuyển từ vật chưa nhiễm điện sang vật nhiễm điện dương D Trong q trình nhiễm điện cọ sát, êlectron chuyển từ vật sang vật 2.6, Khi đưa cầu kim loại khơng nhiễm điện lại gần cầu khác nhiễm điện thì: A hai cầu hút B hai cầu đẩy C khơng hút mà khơng đẩy D hai cầu trao đổi điện tích cho 2.7, Phát biểu sau khơng đúng? A Xét tồn vật nhiễm điện tiếp xúc vật trung hồ điện B Trong điện mơi có điện tích tự C Xét tồn vật nhiễm điện hưởng ứng vật trung hồ điện D Trong vật dẫn điện có nhiều điện tích tự 2.8, Một vật tích điện âm vật: A Thừa nơtron B Thừa êlectron C Thiếu êlectron D Thiếu prơton 2.9, Một vật tích điện dương vật: A Thừa nơtron B Thừa êlectron C Thiếu êlectron D Thiếu prơton Trang 2.10, Một vật mang điện tích dùng nhiểm điện cho vật khác mà khơng cần chạm vào Q trình gọi nhiểm điện do: A Tiếp xúc B Cọ xát C Hưởng ứng D Truyền dẫn 2.11, Một vật mang điện tích dùng nhiểm điện cho vật khác mà cần chạm vào Q trình gọi nhiểm điện do: A Tiếp xúc B Cọ xát C Hưởng ứng D Truyền dẫn 2.12, Chọn câu đúng? Đưa cầu tích điện Q lại gần cầu M nhỏ, nhẹ, bấc, treo đầu sợi thẳng đứng Quả cầu bấc M bị hút dính vào cầu Q Sau thì: A M tiếp tục bị hút dính vào Q B M rời Q bị hút lệch phía Q C M rời Q vị trí thẳng đứng D M bị đẩy lệch phía bên 2.13, Các chất sau chất dẫn điện? A Giấy B Giấy tẩm dung dịch axít C Chân khơng D Nước tinh khiết 2.14, Các chất sau chất cách điện? A Vàng B Chì C Khơng khí khơ D Nước ao hồ 2.15, Phát biểu sau khơng đúng? A Khi đưa vật nhiễm điện âm lại gần cầu bấc (điện mơi) cầu bấc bị đẩy xa vật nhiễm điện âm B Khi đưa vật nhiễm điện âm lại gần cầu bấc (điện mơi) cầu bấc bị hút phía vật nhiễm điện âm C Khi đưa vật nhiễm điện dương lại gần cầu bấc (điện mơi) cầu bấc bị hút phía vật nhiễm điện dương D Khi đưa vật nhiễm điện lại gần cầu bấc (điện mơi) cầu bấc bị hút phía vật nhiễm điện 2.16, Giả sử người ta làm cho số êlectron tự từ miếng sắt trung hồ điện di chuyển sang vật khác Khi A bề mặt miếng sắt nhiễm điện dương B bề mặt miếng sắt trung hồ điện C bề mặt miếng sắt nhiễm điện âm D lòng miếng sắt nhiễm điện dương 2.17, Đưa đũa nhiễm điện lại gần mẩu giấy nhỏ, ta thấy mẩu giấy bị hút phía đũa Sau chạm vào đũa A mẩu giấy lại bị đẩy khỏi đũa nhiễm điện dấu với đũa B mẩu giấy bị nhiễm điện tích trái dấu với đũa C mẩu giấy trở nên trung hồ điện nên bị đũa đẩy D mẩu giấy bị hút chặt vào đũa 2.18, Vào mùa hanh khơ, nhiều kéo áo len qua đầu, ta nghe tiếng nổ lách tách Đó do: A Hiện tượng nhiễm điện cọ xát B Hiện tượng nhiễm điện tiếp xúc C Hiện tượng nhiễm điện hưởng ứng D Áo len tóc có nên phát tiếng 2.19, Một vật dẫn điện cần phải hạt êlectron để mang điện tích 2.10-6C A 1,25.1019 hạt B 1,25.1013 hạt C 8.1014 hạt D 3,2.1025 hạt 2.20, Muối ăn (NaCl) kết tinh điện mơi Chọn câu đúng? A Trong muối ăn kết tinh có ion dương tự B Trong muối ăn kết tinh có ion âm tự C Trong muối ăn kết tinh có êlectron tự D Trong muối ăn kết tinh khơng có ion êlectron tự 2.21, Trong trường hợp khơng xảy tựơng nhiễm điện hưởng ứng? Đặt cầu mang điện gần đầu một: A kim lọai khơng mang điện B kim lọai mang điện dương C kim lọai mang điện âm D nhựa mang điện âm 2.22, Đặt cầu kim lọai A nhiễm điện dương lại gần cầu kim lọai B nhiễm điện dương Hiện tượng xảy ra? A Cả hai cầu nhiễm điện hưởng ứng B Cả hai cầu khơng bị nhiễm điện hưởng ứng C Chỉ có cầu B bị nhiễm điện hưởng ứng D Chỉ có cầu A bị nhiễm điện hưởng ứng 2.23, Mơi trường khơng chứa điện tích tự do: A Chân khơng B Nước mưa C Dung dịch muối D Bạc 2.24, Mơi trường chứa điện tích tự do: A Chân khơng B Nước song C Giấy D Khơng khí khơ Điện trường cường độ điện trường Đường sức điện Trang 3.1, Phát biểu sau khơng đúng? A Véctơ cường độ điện trường điểm ln phương, chiều với vectơ lực điện tác dụng lên điện tích đặt điểm điện trường B Tính chất điện trường tác dụng lực điện lên điện tích đặt C Điện trường tĩnh hạt mang điện đứng n sinh D Véctơ cường độ điện trường điểm ln phương, chiều với vectơ lực điện tác dụng lên điện tích dương đặt điểm điện trường 3.2, Đặt điện tích dương, khối lượng nhỏ vào điện trường thả nhẹ Điện tích chuyển động: A dọc theo chiều đường sức điện trường B ngược chiều đường sức điện trường C vng góc với đường sức điện trường D theo quỹ đạo 3.3, Đặt điện tích âm, khối lượng nhỏ vào điện trường thả nhẹ Điện tích chuyển động: A dọc theo chiều đường sức điện trường B ngược chiều đường sức điện trường C vng góc với đường sức điện trường D theo quỹ đạo 3.4, Đặt êlectron vào điện trường thả nhẹ Điện tích chuyển động: A dọc theo chiều đường sức điện trường B ngược chiều đường sức điện trường C vng góc với đường sức điện trường D theo quỹ đạo 3.5, Phát biểu sau tính chất đường sức điện khơng đúng? A Các đường sức điện ln xuất phát từ điện tích dương kết thúc điện tích âm B Các đường sức đường cong khơng kín C Các đường sức khơng cắt D Tại điểm điện tường ta vẽ đường sức qua 3.6, Phát biểu sau khơng đúng? A Tất đường sức xuất phát từ điện tích dương vơ cực kết thúc điện tích âm vơ cực B Hình ảnh đường sức điện cho ta biết phân bố đường sức điện trường C Cũng có đường sức điện khơng xuất phát từ điện tích dương mà xuất phát từ vơ cực D Các đường sức điện trường đường thẳng khơng song song cách 3.7, Cơng thức xác định cường độ điện trường gây điện tích Q < 0, điểm chân khơng, cách điện tích Q khoảng r là: Q Q Q Q A E = 9.10 B E = −9.10 C E = 9.10 D E = −9.10 r r r r 3.8, Một điện tích đặt điểm có cường độ điện trường 0,16 (V/m) Lực tác dụng lên điện tích 2.10 -4 (N) Độ lớn điện tích là: A q = 800 (C) B q = 1,25.10-3 (C) C q = 8.10-6 ( µ C) D q = 12,5 (C) 3.9, Cường độ điện trường gây điện tích Q = 5.10-9 (C), điểm chân khơng cách điện tích khoảng 10 (cm) có độ lớn là: A E = 4500 (V/m) B E = 0,225 (V/m) C E = 0,450 (V/m) D E = 2250 (V/m) 3.10, Hai điện tích q1 = 5.10-9 (C), q2 = - 5.10-9 (C) đặt hai điểm cách 10 (cm) chân khơng Độ lớn cường độ điện trường điểm nằm đường thẳng qua hai điện tích cách hai điện tích là: A E = 36000 (V/m) B E = 18000 (V/m) C E = 1,800 (V/m) D E = (V/m) -9 -9 3.11, Hai điện tích q1 = -5.10 (C), q2 = - 5.10 (C) đặt hai điểm cách 10 (cm) chân khơng Độ lớn cường độ điện trường điểm nằm đường thẳng qua hai điện tích cách hai điện tích là: A E = 36000 (V/m) B E = 18000 (V/m) C E = 1,800 (V/m) D E = (V/m) 3.12, Hai điện tích q1 = 5.10-9 (C), q2 = - 5.10-9 (C) đặt hai điểm cách 10 (cm) chân khơng Độ lớn cường độ điện trường điểm nằm đường thẳng qua hai điện tích cách q1 (cm), cách q2 15 (cm) là: A E = 16000 (V/m) B E = 20000 (V/m) C E = 18000 (V/m) D E = 2000 (V/m) 3.13, Hai điện tích điểm q1 = 0,5 (nC) q2 = - 0,5 (nC) đặt hai điểm A, B cách (cm) khơng khí Cường độ điện trường trung điểm AB có độ lớn là: A E = 10000 (V/m) B E = 5000 (V/m) C E = (V/m) D E = 20000 (V/m) -7 3.14, Một điện tích q = 10 (C) đặt điểm M điện trường điện tích điểm Q, chịu tác dụng lực F = 3.10-3 (N) Cường độ điện trường điện tích điểm Q gây điểm M có độ lớn là: A EM = 3.104 (V/m) B EM = 3.105 (V/m) C EM = 3.103 (V/m) D EM = 3.102 (V/m) Trang 3.15, Một điện tích điểm dương Q chân khơng gây điểm M cách điện tích khoảng r = 30 (cm), điện trường có cường độ E = 30000 (V/m) Độ lớn điện tích Q là: A Q = 3.10-7 (C) B Q = 3.10-6 (C) C Q = 3.10-5 (C) D Q = 3.10-8 (C) 3.16, Đại lượng sau khơng lien quan đến cường độ điện trường điện tích điểm Q điểm? A Điện tíchQ B Khỏang cách r từ Q đến q C Điện tích thử q D Hằng số điện mơi mơi trường *3.17, Ba ®iƯn tÝch q gièng hƯt ®ỵc ®Ỉt cè ®Þnh t¹i ba ®Ønh cđa mét tam gi¸c ®Ịu cã c¹nh a §é lín cêng ®é ®iƯn trêng t¹i t©m cđa tam gi¸c ®ã lµ: Q Q Q A E = 9.10 B E = 3.9.10 C E = 9.9.10 D E = a a a *3.18, Hai ®iƯn tÝch q1 = q2 = 5.10-16 (C), ®Ỉt t¹i hai ®Ønh B vµ C cđa mét tam gi¸c ®Ịu ABC c¹nh b»ng (cm) kh«ng khÝ Cêng ®é ®iƯn trêng t¹i ®Ønh A cđa tam gi¸c ABC cã ®é lín lµ: A E = 1,2178.10-3(V/m) B E = 0,6089.10-3(V/m) -3 C E = 0,3515.10 (V/m) D E = 0,7031.10-3(V/m) *3.19, Hai ®iƯn tÝch q1 = 5.10-16 (C), q2 = - 5.10-16 (C), ®Ỉt t¹i hai ®Ønh B vµ C cđa mét tam gi¸c ®Ịu ABC c¹nh b»ng (cm) kh«ng khÝ Cêng ®é ®iƯn trêng t¹i ®Ønh A cđa tam gi¸c ABC cã ®é lín lµ: A E = 1,2178.10-3 (V/m) B E = 0,6089.10-3 (V/m) C E = 0,3515.10-3 (V/m) D E = 0,7031.10-3 (V/m) -2 *3.20, Hai ®iƯn tÝch ®iĨm q1 = 2.10 (μC) vµ q2 = - 2.10-2 (μC) ®Ỉt t¹i hai ®iĨm A vµ B c¸ch mét ®o¹n a = 30 (cm) kh«ng khÝ Cêng ®é ®iƯn trêng t¹i ®iĨm M c¸ch ®Ịu A vµ B mét kho¶ng b»ng a cã ®é lín lµ: A EM = 0,2 (V/m) B EM = 1732 (V/m) C EM = 3464 (V/m) D EM = 2000 (V/m) *3.21, Hai ®iƯn tÝch ®iĨm q = 0,5 (nC) vµ q2 = - 0,5 (nC) ®Ỉt t¹i hai ®iĨm A, B c¸ch (cm) kh«ng khÝ Cêng ®é ®iƯn trêng t¹i ®iĨm M n»m trªn trung trùc cđa AB, c¸ch trung ®iĨm cđa AB mét kho¶ng l = (cm) cã ®é lín lµ: A E = (V/m) B E = 1080 (V/m) C E = 1800 (V/m) D E = 2160 (V/m) Cơng lực điện 4.1, Cơng thức xác định cơng lực điện trường làm dịch chuyển điện tích q điện trường E A = qEd, d là: A độ dài đại số đoạn từ hình chiếu điểm đầu đến hình chiếu điểm cuối lên đường sức, tính theo chiều đường sức điện B khoảng cách hình chiếu điểm đầu hình chiếu điểm cuối lên đường sức C khoảng cách điểm đầu điểm cuối D độ dài đại số đoạn từ hình chiếu điểm đầu đến hình chiếu điểm cuối lên đường sức 4.2, Phát biểu sau khơng đúng? A Hiệu điện hai điểm điện trường đại lượng đặc trưng cho điện trường tác dụng lực mạnh hay yếu đặt điện tích thử hai điểm B Hiệu điện hai điểm điện trường đại lượng đặc trưng cho khả sinh cơng điện trường làm dịch chuyển điện tích hai điểm C Cơng lực điện tác dụng lên điện tích khơng phụ thuộc vào dạng đường điện tích mà phụ thuộc vào vị trí điểm đầu điểm cuối đoạn đường điện trường D Điện trường tĩnh trường 4.3, Một điện tích q chuyển động điện trường khơng theo đường cong kín Gọi cơng lực điện chuyển động A thì: A A = trường hợp B A > q < C A ≠ 0, dấu A chưa xác định chưa biết chiều chuyển động q D A > q > 4.4, Hai kim loại song song, cách (cm) nhiễm điện trái dấu Muốn làm cho điện tích q = 5.10-10 (C) di chuyển từ đến cần tốn cơng A = 2.10 -9 (J) Coi điện trường bên khoảng hai kim loại điện trường có đường sức điện vng góc với Cường độ điện trường bên kim loại là: Trang 10 E ; Định luật ơm chứa R: U = IR Định luật ơm cho r+R đoạn mạch chứa nguồn: UAB = Eb - Irb; Định luật ơm cho đoạn mạch chứa máy thu:UAB = Eb + Irb Ta áp dụng cơng thức: Định luật ơm tồn mạch: I = E b =E A U r.I Eb = nE P = U.I; A = q.E = E I.t; P = = E I ; H (%) = = − ; ; r rb = rb = nr E E t n M Ví dụ 1: Cho mạch điện hình vẽ Bộ nguồn điện gồm 12 pin, pin có suất điện động E0 điện trở r0 = 0,1 Ω N − R = 1, Ω R = 1,5 Ω R = 2,5 Ω Điện trở ; ; đèn Đ: V 3W X a) Tính điện trở tương đương mạch ngồi R Đ b) Biết đèn Đ sáng bình thường, tính suất điện động E0 pin R2 R3 c) Tính hiệu điện hai điểm M, N hiệu suất nguồn d) Thay đèn Đ đèn Đ’: V − W Đèn Đ’ có sáng bình thường khơng? Tại sao? Đơn vị tính: Điện trở ( Ω ); Hiệu điện thế,suất điện động (V); Hiệu suất (%) Hướng dẫn: a) Điện trở tương đương mạch ngồi R (R + R ) U đ2 = 4, Ω KÕt qu¶: RN = 4.2Ω R = = 12 Ω ; R N = R1 + đ Ta có: đ Rđ + R2 + R3 Pđ b) Suất điện động E0 pin Đèn Đ sáng bình thường nên Iđ = Pđ Uđ = 0,5 0000A; I = = 1, A Suy ra: I = A Uđ R + R3 Eb 6.0,1   = 1,5 V KÕt qu¶:E0 = 1.5 V Từ ta được: Eb = (R N + rb )I =  4, + ÷.2 = V ⇒ E0 =   c) Hiệu điện hai điểm M, N + Vì đoạn mạch AMB giống hệt đoạn mạch ANB đoạn mạch AM giống đoạn mạch AN nên VM = VN ⇒ U MN = U N R N I 4, 2.2 = = = 93,3% KÕt qu¶:H=93.3333 % + Hiệu suất nguồn: H = Eb Eb d) Thay đèn Đ đèn Đ’: V − W U đ2 ′ = Ω Từ ta được: Ta có: R đ = Pđ ′ R ′đ (R + R ) = 3, Ω R ′đ + R + R Eb 18 = = A + I′ = R N + rb 3,5 + Hiệu điện hai đầu bóng đèn Đ’ là: R ′ (R + R ) 18 36 U′đ = đ I′ = = < V Đèn Đ’ sáng yếu bình thường R ′đ + R + R 7 thứ lệch khỏi vị trí cân góc 60o Khi hai cầu cách 3cm Tính khối lượng Ví dụ 2: Cho mạch điện hình vẽ Nguồn điện có suất điện động E = 18V, điện trở r = 2,5Ω Bóng đèn thuộc loại 6V - 3W R1, R2 biến trở E,r a) Ban đầu giữ cho R1 = 18Ω, R2 = 10Ω Hãy tính cường độ dòng điện mạch nhánh Đ R1 b) Giữ cho R1 = 18Ω Tìm giá trị R2 để đèn sáng định mức + R ′N = R1 + Trang 20 R2 c) Giữ cho R2 = 10Ω Tìm giá trị R1 để đèn sáng định mức Hướng dẫn: a) Cường độ định mức điện trở đèn: Iđ = = 0,5A; R = = 12Ω Điện trở tương đương R1 đèn: R1đ = R1 + Rđ = 30Ω Điện trở mạch ngồi: R = = 7,5 Ω Cường độ dòng mạch I = = 1,8A Cường độ dòng qua R1, R2: I1 = = 0,45A; I2 = I - I1 = 1,35A b) UAB = Iđ.R1đ = 15V UAB = E - I.r I = 1,2A I2 = I - Iđ = 0,7A R2 = = ≈ 21,4Ω c) UAB = I2.R2 = Iđ.(R1+Rđ) I2.10 = 0,5.(R1+12) (1) Mặt khác: UAB = E - (I2+0,5).r I2.10 = 18 - (I2 + 0,5).2,5 I2 = 1,34A Thay vào (1), ta có: R1 = 14,8Ω Ví dụ 3: E, r 1) Cho mạch điện hình: E = 15V, r = 2,4Ω ; Đèn Đ1 có ghi 6V – 3W, đèn Đ2 có ghi 3V – 6W a) Tính R1 R2, biết hai đèn sáng bình thường R1 R2 C b) Tính cơng suất tiêu thụ R1 R2 A B c) Có cách mắc khác hai đèn hai điện trở R 1, R2 (với giá trị tính câu a) với nguồn cho để hai đèn sáng bình thường? Đ1 Đ2 2) Cho mạch điện hình vẽ : Nguồn điện ξ có ξ = 18V, điện trở r = 1Ω Nguồn điện ξ có suất điện động ξ điện trở r2 Cho R = 9Ω ; I1 = 2,5A ; I2 = 0,5A Xác định suất điện động ξ điện trở r2 HD: 1) a) Vì hai đèn sáng bình thường nên: UAC = U1 = 6V; UCB = U2 = 3V Suy ra: UAB = 9V ξ − U AB 15 − = = 2,5 A r 2,4 Do đó: + Cường độ dòng điện qua R1 là: I1=I-Iđ1=2,5-0,5=2A Suy : R1 = 3Ω ; + Cường độ dòng điện qua R2 là: I2=I-Iđ2=2,5-2=0,5A Suy ra: R2 = 6Ω ; b) P1 = 12W ; P2 = 1,5W ; c) (R1 nt Đ2)//(Đ1 nt R2) 2) - Áp dụng định luật Ơm cho tồn mạch + Mạch 1: ξ + ξ = I1(R + r1 + r2) ⇔ 18 + ξ = 2,5(9 + + r2) ⇔ ξ = 2,5r2 + + Mạch 2: ξ – ξ = I2(R + r1 + r2) ⇔ 18 – ξ = 0,5(9 + + r2) ⇔ ξ = -0,5r2 + 13 Từ (1) (2) ta có : 2,5r2 + = - 0,5r2 + 13 ⇔ r2 = 2Ω Thay vào (1) ta : ξ = 2,5.2 + = 12V Áp dụng định luật Ơm, ta có cường độ dòng điện qua nguồn: I = III, CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 7.1, Cường độ dòng điện dụng cụ sau đây? A Lực kế B Nhiệt kế C Cơng tơ điện Trang 21 (1) (2) *D Ampe kế 7.2, Đo cường độ dòng điện đơn vị sau đây? A Niutơn (N) *B Ampe (A) 7.3, Suất điện động đo đơn vị sau đây? A Culơng (C) B Héc (Hz) C Jun (J) D t (W) *C Vơn (V) D Ampe (A) 7.4, Dòng điện chạy mạch điện khơng phải dòng điện khơng đổi? *A Trong mạch điện thắp sáng đèn xe đạp với nguồn điện đinanơ B Trong mạch kín đèn pin C Trong mạch điện kín thắp sáng đèn với nguồn điện acquy D Trong mạch điện kín thắp sáng đèn với nguồn điện pin mặt trời 7.5, Cường độ dòng điện khơng đổi tính cơng thức nào? q2 A I = t B I =q2t C I =qt *D I = q t 7.6, Điều kiện để có dòng điện là: A cần có vật dẫn điện nối liền với tạo thành mạch điện kín B cần có hiệu điện *C cần chì hiệu điện hai đầu vật dẫn D cần có nguồn điện 7.7, Hiệu điện 1V đặt vào hai đầu điện trở 10 Ω khỏang thời gian 20s Lượng điện tích chuyển qua điện trở bao nhiêu? A 200C B 20C *C 2C D 0,005C 7.8, Suất điện động nguồn điện đại lướng đặt trưng cho khả năng: A tạo điện tích dương giây B tạo điện tích giây C thực cơng nguồn điện giây *D thực cơng nguồn điện di chuyển đơn vị điện tích dương ngược chiều điện trường bên nguồn điện 7.9, Điện tích êlectron - 1,6.10-19 (C), điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn 30 (s) 15 (C) Số êlectron chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn thời gian giây : *A 3,125.1018 B 9,375.1019 C 7,895.1019 D 2,632.1018 7.10, Suất điện động pin 1,5V Tính cơng lực lạ dịch chuyển điện tích +5C từ cực âm tới cực dương bên nguồn điện? A 3,5J *B 7,5J C 3,3J D 0,3J 7.11, Phát biểu sau khơng đúng? A Nguồn điện có tác dụng tạo tích điện khác dấu hai cực B Nguồn điện có tác dụng làm điện tích âm dịch chuyển chiều điện trường bên *C Nguồn điện có tác dụng tạo điện tích D Nguồn điện có tác dụng làm điện tích dương dịch chuyển ngược chiều điện trường bên 7.12 Điều kiện để có dòng điện gì? *A Phải có hiệu điện đặt vào hai đầu vật dẫn điện B Phải có hiệu điện C Phải có nguồn điện D Phải có vật dẫn điện 7.13, Trong nguồn điện lực lạ có tác dụng: A làm dịch chuyển điện tích dương từ cực dương nguồn điện sang cực âm nguồn điện *B làm dịch chuyển điện tích dương từ cực âm nguồn điện sang cực dương nguồn điện C làm dịch chuyển điện tích dương theo chiều điện trường nguồn điện D làm dịch chuyển điện tích âm ngược chiều điện trường nguồn điện 7.14, Dòng điện chạy qua vật dẫn kim lọai có cường độ 1A số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng vật dẫn khỏang thời gian 1s bao nhiêu? *A 625.1016 (hạt) B 6,25.1016 (hạt) C 1,6.10-19 (hạt) D 1,6.1019 (hạt) 7.15, Một điện lượng 0,6C dịch chuyển qua tiết diện thẳng vật dẫn khỏang thời gian 2s Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn có giá trị sau đây? A I = 2,6A B I = 3,3333A C.I = 1,2A *D.I = 0,3A Trang 22 7.16, Phát biểu sau khơng đúng? A Chiều dòng điện quy ước chiều chuyển dịch điện tích dương *B Chiều dòng điện quy ước chiều chuyển dịch điện tích âm C Cường độ dòng điện đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh, yếu dòng điện đo điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng vật dẫn đơn vị thời gian D Dòng điện dòng điện tích dịchchuyển có hướng 7.17, Dấu hiệu tổng qt để nhận biết dòng điện là: A Tác dụng hóa học B Tác dụng C Tác dụng nhiệt *D.Tác dụng từ 7.18, Suất điện động nguồn điện đại lượng đặc trưng cho khả năng: A Tích điện cho hai cực B Dự trữ điện tích nguồn điện *C Thực cơng nguồn điện D Tác dụng lực nguồn điện 7.19, Suất điện động nguồn điện đo đơn vị nào? A Om ( Ω ) *B Vơn (V) C Ampe (A) D t (W) 7.20 Trong mạch điện kín đơn giản với nguồn điện pin điện hố hay acquy dòng điện là: A Dòng điện có chiều khơng đổi có cường độ tăng giảm ln phiên B Dòng điện có chiều khơng đổi có cường độ giảm *C Dòng điện khơng đổi D Dòng điện xoay chiều 7.21, Suất điện động nguồn điện đo bằng: A Cơng mà lực lạ thực đựơc đơn vị thời gian B Lượng điện tích dịch chuyển qua nguồn điện đơn vị thời gian C Điện lượng lớn mà nguồn điện cung cấp phát điện *D Cơng mà lực lạ thực đựơc dịch chuyển đơn vị điện tích dương ngựơc chiều điện trường 7.22, Dòng điện chạy qua dây dẫn kim loại có cường độ 1A Số êlectron dịch chuyển qua tiết diện thẳng vật dẫn khỗng thời gian 3s bao nhiêu:? A 625.1016 (hạt) B 1,6.10-19 (hạt) 16 *C 1875.10 (hạt) D 1,6.1019 (hạt) Điện cơng suất điện 8.1, Phát biểu sau khơng đúng? A Cơng dòng điện chạy qua đoạn mạch cơng lực điện trường làm di chuyển điện tích tự đoạn mạch tích hiệu điện hai đầu đoạn mạch với cường độ dòng điện thời gian dòng điện chạy qua đoạn mạch B Cơng suất dòng điện chạy qua đoạn mạch tích hiệu điện hai đầu đoạn mạch cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch *C Nhiệt lượng toả vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở vật, với cường độ dòng điện với thời gian dòng điện chạy qua vật D Cơng suất toả nhiệt vật dẫn có dòng điện chạy qua đặc trưng cho tốc độ toả nhiệt vật dẫn xác định nhiệt lượng toả vật đãn đơn vị thời gian 8.2, Nhiệt lượng toả vật dẫn có dòng điện chạy qua : A tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn *B tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn C tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn D tỉ lệ nghịch với bình phương cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn 8.3, Phát biểu sau khơng đúng? A Nhiệt lượng toả vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở vật B Nhiệt lượng toả vật dẫn tỉ lệ thuận với thời gian dòng điện chạy qua vật C Nhiệt lượng toả vật dẫn tỉ lệ với bình phương cường độ dòng điện cạy qua vật *D Nhiệt lượng toả vật dẫn tỉ lệ nghịch với hiệu điện hai đầu vật dẫn 8.4, Dùng dây dẫn mắc bóng đèn vào mạng điện Dây tóc bóng đèn nóng sáng, dây dẫn khơng sáng lên vì: A Cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn lớn nhiều cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn B Cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn nhỏ nhiều cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn *C Điện trở dây tóc bóng đèn lớn nhiều so với điện trở dây dẫn Trang 23 D Điện trở dây tóc bóng đèn nhỏ nhiều so với điện trở dây dẫn 8.5, Cơng nguồn điện xác định theo cơng thức: *A Ang = ξ It B Ang = UIt 8.6, Cơng dòng điện có đơn vị là: A J/s *B kWh 8.7, Cơng suất nguồn điện xác định theo cơng thức: A Png = ξ It B Png = UIt C Ang = ξ I D Ang = UI C W D kVA *C Png = ξ I D Png = UI 8.8, Hai bóng đèn Đ1( 220V – 25W), Đ2 (220V – 100W) sáng bình thường : A cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ1 lớn gấp hai lần cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ2 *B cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ2 lớn gấp bốn lần cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ1 C cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ1 cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ2 D Điện trở bóng đèn Đ2 lớn gấp bốn lần điện trở bóng đèn Đ1 8.9, Hai bóng đèn có cơng suất định mức nhau, hiệu điện định mức chúng U = 110 (V) U2 = 220 (V) Tỉ số điện trở chúng là: A R1 = R2 B R1 = R2 *C R1 = R2 D R1 = R2 8.10, Để bóng đèn loại 120V – 60W sáng bình thường mạng điện có hiệu điện 220V, người ta phải mắc nối tiếp với bóng đèn điện trở có giá trị: A R = 100 ( Ω ) B R = 150 ( Ω ) *C R = 200 ( Ω ) D R = 250 ( Ω ) 8.11, Dụng cụ sau có cơng suất tiêu thụ xác định cơng thức P = U 2/R ? A Quạt điện *B Bếp điện C Động điện D Bình điện phân đựng dung dịch H2SO4 8.12, Cơng suất dòng điện đoạn mạch khơng có nguồn điện xác định cơng thức sau đây: A P = Q/t B P = I2R *C P = UI D P = U2/R 8.13, Cơng suất toả nhiệt vật dẫn khơng phụ thuộc yếu tố sau đây? *A Thời gian dòng điện qua vật dẫn B Cường độ dòng điện qua vật dẫn C Điện trở vật dẫn D Hiệu điện hai đầu vật dẫn 8.14 Một nguồn điện có suất điện động 24 V, mắc nguồn điện với bóng đèn để tạo thành mạch kín cung cấp dòng điện có cường độ 0,8A Cơng nguồn điện sản 20 phút có giá trị sau đây: A Ang = 36000J B Ang = 40J C Ang = 384J *D Ang = 23040J 8.15, Một nguồn điện có suất điện động 24 V, mắc nguồn điện với bóng đèn để tạo thành mạch kín cung cấp dòng điện có cường độ 0,8A Cơng suất nguồn điện sản 20 phút có giá trị sau đây: A Png = 384 W B Png = 30 W *C Png = 19,2 W D Png = 23040 W Ω 8.16, Nguồn điện có suất điện động V có điện trở Mắc nối tiếp hai bóng đèn có điện trở Ω vào hai cực nguồn điện Cơng suất tiêu thụ bóng có giá trị sau đây: A P1 = 4W, P2 = W B P1 = 2W, P2 = W *C P1 = P2 = W D P1 = P2 = W 8.17, Trong đại lượng sau: I Điện trở vật dẫn kim loại II Hiệu điện hai đầu vật dẫn III Cường độ dòng điện qua vật dẫn IV Thời gian dòng điện qua vật dẫn Nhiệt lượng toả vật dẫn tỉ lệ với bình phương đại lượng sau đây? A II IV B I II *C II III D III IV 8.18 Cơng suất nguồn điện xác định cơng thức nào? A Png = RI2t B Png = UI *C Png = ξ I D Png = rI2 8.19, Điện biến hồn tồn thành nhiệt dụng cụ hay thiết bị điện chúng hoạt động? *A Ấm điện B Quạt điện C Acquy nạp điện D Bóng đèn dây tốc 8.20, Gọi U hiệu điện hai đầu đoạn mạch, I cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch q điện lượng chuyển qua đoạn mạch thời gian t Khi A điện tiêu thụ P cơng suất điện đoạn mạch Cơng thức khơng phải cơng thức tính A: Trang 24 A A = Uq B A = UIt *C A = U q D A = Pt 8.21, Đặt hiệu điện U vào hai đầu điện trở R dòng điện chạy qua có cường độ I Cơmg suất toả nhiệt điện trở khơng thể tính bằng: A Pnh= I2R B Pnh= UI C Pnh= U2/R *D Pnh= UI2 8.22, Gọi U hiệu điện hai đầu đoạn mạch có chứa R, I cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch Nhiệt lượng Q toả đoạn mạch thời gian t tính cơng thức đây? *A Q = U2 t R B Q = IR2t C Q = R2 t U D Q = U2Rt 8.23, Chọn câu đúng? Điện tiêu thụ đo bằng: A vơn kế *B cơng tơ điên C ampe kế D tĩnh điện kế 8.24, Cơng suất điện đo đơn vị sau đây? A Jun (J) *B t (W) C Niutơn (N) D Culong (C) 8.25 Một nguồn điện có suất điện động 12 V, mắc nguồn điện với bóng đèn để tạo thành mạch kín cung cấp dòng điện có cường độ 0,8A Cơng nguồn điện sản 0,5 có giá trị sau đây: A Ang = 288J B Ang = 4,8J *C Ang = 17280J D Ang = 23040J 8.26, Một nguồn điện có suất điện động 24 V, mắc nguồn điện với bóng đèn để tạo thành mạch kín cung cấp dòng điện có cường độ I Cơng suất nguồn điện sản 60 giây 18W Tính cường độ dòng điện I? A I = 1,33A B I = 0,4A C I = 2,5A *D I = 0,75A Định luật Ơm tồn mạch 9.1, Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngồi điện trở hiệu điện mạch ngồi : A.tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy mạch B tăng cường độ dòng điện mạch tăng *C giảm cường độ dòng điện mạch tăng D tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy mạch 9.2, Phát biểu sau khơng đúng? A Cường độ dòng điện đoạn mạch chứa điện trở R tỉ lệ với hiệu điện U hai đầu đoạn mạch tỉ lệ nghịch với điện trở R B Cường độ dòng điện mạch kín tỉ lệ thuận với suất điện động nguồn điện tỉ lệ nghịch với điện trở tồn phàn mạch C Cơng suất dòng điện chạy qua đoạn mạch tích hiệu điện hai đầu đoạn mạch cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch *D Nhiệt lượng toả vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở vật, với cường độ dòng điện với thời gian dòng điện chạy qua vật 9.3, Một nguồn điện có điện trở 0,1 ( Ω ) mắc với điện trở 4,8 ( Ω ) thành mạch kín Khi hiệu điện hai cực nguồn điện 12 (V) Cường độ dòng điện mạch là: A I = 120 (A) B I = 12 (A) *C I = 2,5 (A) D I = 25 (A) 9.4, Một nguồn điện có điện trở 0,1 ( Ω ) mắc với điện trở 4,8 ( Ω ) thành mạch kín Khi hiệu điện hai cực nguồn điện 12 (V) Suất điện động nguồn điện là: A ξ = 12,00 (V) *B ξ = 12,25 (V) C ξ = 14,50 (V) D ξ = 11,75 (V) 9.5, Một nguồn điện có suất điện động ξ = (V), điện trở r = ( Ω ), mạch ngồi có điện trở R Để cơng suất tiêu thụ mạch ngồi (W) điện trở R phải có giá trị *A R = ( Ω ) B R = ( Ω ) C R = ( Ω ) D R = ( Ω ) 9.6, Dùng nguồn điện để thắp sáng hai bóng đèn có điện trở R = ( Ω ) R2 = ( Ω ), cơng suất tiêu thụ hai bóng đèn Điện trở nguồn điện là: A r = ( Ω ) B r = ( Ω ) *C r = ( Ω ) D r = ( Ω ) 9.7, Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngồi điện trở hiệu điện mạch ngồi: *A tăng cường độ dòng điện mạch giảm B.tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy mạch C tăng cường độ dòng điện mạch tăng D tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy mạch Trang 25 9.8, Biểu thức sau khơng đúng? A I = ξ R+r B I = U R *C ξ = U – Ir D ξ = U + Ir 9.9, Nguồn điện có suất điện động 12 V có điện trở Ω Mắc bóng đèn có điện trở Ω vào hai cực nguồn điện để tạo thành mạch kín Cường độ dòng điện chạy qua đèn hiệu điện hai đầu đèn có giá trị sau đây: A I = 2,4A, U =12V B I = 3A, U = 10V *C I = 2A, U =10V D I = 2A, U = 12V 9.10, Hiện tượng đoản mạch xảy khi: A Dùng pin hay ăcquy để mắc mạch điện kín B Sử dụng dây dẫn ngắn để mắc mạch điện *C Nối hai cực nguồn điện dây dẫn có điện trở nhỏ D Khơng mắc cầu chì cho mạch điện kín 9.11, Trong mạch điện kín, hiệu điện mạch ngồi UN phụ thuộc vào điện trở RN mạch ngồi? A UN khơng phụ thuộc vào RN *B UN tăng RN tăng C UN tăng RN giảm D UN lúc đầu giảm, sau tăng dần RN tăng dần từ tới vơ 9.12, Trong mạch điện kín, nguồn điện có suất điện động ξ , có điện trở r, mạch ngồi có điện trở R, dòng điện chạy mạch có cường độ I hiệu điện mạch ngồi U Khi khơng thể tính cơng A ng nguồn điện sản thời gian t theo cơng thức nào? *A Ang = ξ I2t B Ang =UIt +I2rt C Ang = ξ It D Ang = I2 (R+r)t 9.13, Trong mạch điện kín (đơn giản), tăng điện trở mạch ngồi cường độ dòng điện mạch: A Giảm tỉ lệ nghịch với điện trở mạch ngồi B Tăng tỉ lệ thuận với điện trở mạch ngồi C Tăng *D Giảm 9.14, Một mạch điện kín gồm nguồn có suất điện động ξ , điện trở r, điện trở mạch ngồi R Khi điện trở mạch ngồi R biến thiên cường độ dòng điện I hiệu điện mạch ngồi thay đổi nào? A I = ξ /(R-r); U = ξ R/ (R+r) B I = ξ /(R+r); U = ξ / (R+r) C I = ξ /(R+r); U = ξ R/ (R-r) *D I = ξ /(R+r); U = ξ R/ (R+r) 9.15, Sau nối nguồn điện với mạch ngồi, hiệu điện hai cực nguồn U = 18V Cho biết điện trở mạch ngồi R = Ω , suất điện động nguồn ξ =30 (V) Độ lớn điện trở r nguồn là: A r = 0,4 Ω *B r = Ω C r = 1,4 Ω D r = 2,4 Ω 9.16, Cho mạch điện có suất điện động nguồn ξ =30 (V) Dòng điện mạch I = 3A Hiệu điện hai cực nguồn U = 18 V Điện trở R mạch ngồi điện trở r nguồn là: *A R = Ω ; r = Ω B R = 0,6 Ω ; r = 0,4 Ω C R = 6,6 Ω ; r = 4,4 Ω D R = 0,66 Ω ; r = Ω 9.17, Hiệu suất nguồn điện tính cơng thức: *A H = RN RN + r B H = RN RN − r C H = RN + r RN D H = RN − r RN 9.18, Hiệu suất nguồn điện khơng tính cơng thức sau đây? A H = RN RN + r B H = UN ξ C H = Acó.ích A *D H = I R N RN + r 9.19, Một điện trở R = Ω mắc vào nguồn điện ξ = 1,5 V điện trở r = Ω để tạo thành mạch kín Tính hiệu suất nguồn điện? *A H = 80% B H = 0,8% C H = 125 % D H = 72,7% 9.20, Một điện trở R = Ω mắc vào nguồn điện ξ = 1,5 V điện trở r = Ω để tạo thành mạch kín Tính cường độ dòng điện chạy qua mạch điện trở R? A 0,25A *B 0,3A C 0,4A D 1,5A 9.21, Một điện trở R = Ω mắc vào nguồn điện ξ = 1,5 V điện trở r = Ω để tạo thành mạch kín Tính hiệu điện hai đầu điện trở R? A U = 0,4V B U = 1,5V *C U = 1,2V D U = 0,6V 9.22, Một điện trở R = 4,5 Ω mắc vào nguồn điện ξ = 1,5 V điện trở r để tạo thành mạch kín hiệu suất nguồn điện 90% Tính điện trở r nguồn điện? A r = Ω B r = 4,5 Ω C r = 1,4 Ω *D r = 0,5 Ω 10 Ghép nguồn điện thành Trang 26 10.1, Một mạch điện kín gồm hai nguồn điện ξ 1, r1 ξ 2, r2 mắc nối tiếp với nhau, mạch ngồi có điện trở R Biểu thức cường độ dòng điện mạch là: *A I = ξ1 + ξ R + r1 + r2 B I = ξ1 − ξ R + r1 − r2 C I = ξ1 + ξ R + r1 − r2 D I = ξ1 − ξ R + r1 + r2 10.2, Một mạch điện kín gồm hai nguồn điện ξ , r1 ξ , r2 mắc song song với nhau, mạch ngồi có điện trở R Biểu thức cường độ dòng điện mạch là: *A I= ξ r r R+ r1 + r2 2ξ B I = R + r1 + r2 C I= 2ξ r r R+ r1 + r2 D I= ξ r +r R+ r1 r2 10.3, Nguồn điện với suất điện động ξ , điện trở r, mắc với điện trở ngồi R = r, cường độ dòng điện mạch I Nếu thay nguồn điện nguồn điện giống hệt mắc nối tiếp cường độ dòng điện mạch là: A I’ = 3I B I’ = 2I C I’ = 2,5I *D I’ = 1,5I 10.4, Nguồn điện với suất điện động ξ , điện trở r, mắc với điện trở ngồi R = r, cường độ dòng điện mạch I Nếu thay nguồn điện nguồn điện giống hệt mắc song song cường độ dòng điện mạch là: A I’ = 3I B I’ = 2I C I’ = 2,5I *D I’ = 1,5I 10.5, Cho nguồn gồm acquy giống mắc thành hai dãy song song với nhau, dãy gồm acquy mắc nối tiếp với Mỗi acquy có suất điện động ξ = (V) điện trở r = ( Ω ) Suất điện động điện trở nguồn là: A ξ b = 12 (V); rb = ( Ω ) *B ξ b = (V); rb = 1,5 ( Ω ) C ξ b = (V); rb = ( Ω ) D ξ b = 12 (V); rb = ( Ω ) 10.6, Cho mạch điện hình vẽ (2.46) Mỗi pin có suất điện động E = 1,5 (V), điện trở r = ( Ω ) Điện trở mạch ngồi R = 3,5 ( Ω ) Cường độ dòng điện mạch ngồi là: A I = 0,9 (A) *B I = 1,0 (A) C I = 1,2 (A) D I = 1,4 (A) R Hình 2.46 10.8, Có n nguồn giống có suất điện động ξ điện trở r0 ghép thành p dãy song song với nhau, dãy có q nguồn nối tiếp Suất điện động điện trở nguồn có giá trị: qr0 A ξ b = n ξ 0; rb = p nr0 C ξ b = n ξ 0; rb = p qr0 *B ξ b = q ξ 0; rb = p D ξ b = q ξ 0; rb = qr0 n 10.9, Có n nguồn giống nguồn có suất điện động ξ 0, điện trở r0 Trong cách ghép sau: I Ghép song song II Ghép nối tiếp III Ghép hỗn hợp Cách ghép tạo nguồn có suất điện động lớn nhất: *A II B II III C III D I 10.10, Có n nguồn giống nguồn có suất điện động ξ 0, điện trở r0 Trong cách ghép sau: I Ghép song song II Ghép nối tiếp III Ghép hỗn hợp Cách ghép tạo nguồn có điện trở nhỏ nhất: A II B I III C III *D I 10.11, Có n nguồn giống nguồn có suất điện động ξ 0, điện trở r0 Trong cách ghép sau: I Ghép song song II Ghép nối tiếp III Ghép hỗn hợp Cách ghép tạo nguồn có suất điện động nhỏ nhất: Trang 27 A II B II III C III *D I 10.12, Có n nguồn giống nguồn có suất điện động ξ 0, điện trở r0 Trong cách ghép sau: I Ghép song song II Ghép nối tiếp III Ghép hỗn hợp Cách ghép tạo nguồn có điện trở lớn nhất: *A II B I III C III D I 11 Phương pháp giải số tốn mạch điện 11.1, Cho đoạn mạch gồm hai điện trở R R2 mắc song song mắc vào hiệu điện khơng đổi Nếu giảm trị số điện trở R2 thì: A độ giảm R2 giảm *B dòng điện qua R1 khơng thay đổi C dòng điện qua R1 tăng lên D cơng suất tiêu thụ R2 giảm 11.2, Khi hai điện trở giống mắc nối tiếp vào hiệu điện U khơng đổi cơng suất tiêu thụ chúng 20 (W) Nếu mắc chúng song song mắc vào hiệu điện nói cơng suất tiêu thụ chúng là: A (W) B 10 (W) C 40 (W) *D 80 (W) 11.3, Khi hai điện trở giống mắc song song vào hiệu điện U khơng đổi cơng suất tiêu thụ chúng 20 (W) Nếu mắc chúng nối tiếp mắc vào hiệu điện nói cơng suất tiêu thụ chúng là: *A (W) B 10 (W) C 40 (W) D 80 (W) 11.4,, Cho đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 ( Ω ), mắc nối tiếp với điện trở R2 = 200 ( Ω ), hiệu điên hai đầu đoạn mạch 12 (V) Hiệu điện hai đầu điện trở R : A U1 = (V) *B U1 = (V) C U1 = (V) D U1 = (V) 11.5, Đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 ( Ω ) mắc song song với điện trở R2 = 300 ( Ω ), điện trở tồn mạch là: *A RTM = 75 ( Ω ) B RTM = 100 ( Ω ) C RTM = 150 ( Ω ) D RTM = 400 ( Ω ) 11.6, Cho đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 ( Ω ), mắc nối tiếp với điện trở R2 = 200 ( Ω ) đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện U hiệu điên hai đầu điện trở R1 (V) Hiệu điện hai đầu đoạn mạch là: A U = 12 (V) B U = (V) *C U = 18 (V) D U = 24 (V) 11.7, Giữa hai điểm A, B có ba điện trở mắc song song R1 = Ω , R2 = Ω , R3 = 20 Ω Điện trở tương đương có giá trị: *A Ω B 2,5 Ω C 10 Ω D 4,5 Ω Ω Ω 11.8 Đoạn mạch gồm điện trở R1 = 300 mắc nối tiếp với điện trở R2 = 600 Điện trở tồn mạch là: A 200 ( Ω ) B 600 ( Ω ) C 300 ( Ω ) *D 900 ( Ω ) 11.9 Đoạn mạch gồm điện trở R1 = 300 Ω mắc song song với điện trở R2 = 600 Ω Điện trở tồn mạch là: A 900 ( Ω ) *B 200 ( Ω ) C 600 ( Ω ) D 300 ( Ω ) 11.10, Có ba điện trở R1 = Ω , R2 = R3 = Ω Mắc sau (R1 nt R2 )// R3 Điện trở tương đương đoạn mạch có giá trị sau đây?: A Ω B 4,5 Ω C 15 Ω *D 3,6 Ω 11.11, Có ba điện trở R1 = Ω , R2 = R3 = Ω Mắc sau (R1 // R2 )nt R3 Điện trở tương đương đoạn mạch có giá trị sau đây?: A Ω *B Ω C 15 Ω D 3,6 Ω Ω Ω 11.12, Đoạn mạch AB có ba điện trở R 1, R2, R3 , R2 = , R3 = Nếu mắc (R1 nt R2 )// R3 RAB = 8/3 Ω Điện trở R1 có giá trị sau đây?: *A Ω B 4/3 Ω C 2/3 Ω D 5/3 Ω 11.13, Cho đoạn mạch gồm điện trở R = 300 Ω mắc nối tiếp với điện trở R = 600 Ω , hiệu điện hai đầu đoạn mạch 135(V) Hiệu điện hai đầu điện trở R1 là: *A U = 45 (V) B U = 90 (V) C U = 60 (V) D U = 40 (V) 11.14, Cho đoạn mạch gồm điện trở R = 300 Ω mắc nối tiếp với điện trở R = 600 Ω , đặt vào hai đầu đoạn mạch hiêu điện U hiệu điện hai đầu điện trở R 60(V) Hiệu điện hai đầu đoạn mạch là: A U = 60 (V) *B U = 180 (V) C U = 40 (V) D U = 90 (V) IV, CÂU HỎI VẬN DỤNG, CỦNG CỐ - CHƯƠNG §Ĩ bãng ®Ìn lo¹i 120V – 60W s¸ng b×nh thêng ë m¹ng ®iƯn cã hiƯu ®iƯn thÕ lµ 220V, ngêi ta ph¶i m¾c nèi tiÕp víi bãng ®Ìn mét ®iƯn trë cã gi¸ trÞ Trang 28 A R = 100 (Ω) B R = 150 (Ω) C R = 200 (Ω) D R = 250 (Ω) Sử dụng thơng tin sau để trả lời câu 3: Mạng điện ngơi nhà có bóng đèn loại 220V – 50W bóng đèn 220V – 100W Mỗi ngày bóng đèn sử dụng thắp sáng trung bình Đèn sáng bình thường Tính điện tiêu thụ nhà tháng 30 ngày? A 50kWh B 60kWh C 70kWh D 80kWh Tính số tiền điện nhà phải trả tháng Biết giá khung điện sau sử dụng từ 1kWh đến 100kWh tháng giá 1kWh 1200 đồng, từ 101kWh đến 150kWh tháng giá 1kWh 1600 đồng thuế giá trị gia tăng 10%? A 72000 đồng B 79200 đồng C 792000 đồng D 66000 đồng Sử dụng thơng tin sau để trả lời câu 5: Một nhà có bàn loại 220V – 1000W, máy bơm nước loại 220 – 500W Trung bình ngày nhà dùng bàn để quần áo thời gian giờ, bơm nước để dùng, tưới thời gian Tính điện tiêu thụ bàn là, máy bơm nước nhà tháng 30 ngày? A 50kWh B 135kWh C 150kWh D 200kWh Tính số tiền điện nhà phải trả tháng Biết giá khung điện sau sử dụng từ 1kWh đến 100kWh tháng giá 1kWh 1200 đồng, từ 101kWh đến 150kWh tháng giá 1kWh 1600 đồng thuế giá trị gia tăng 10%? A 178200 đồng B 209000 đồng C 250000 đồng D 300000 đồng Sử dụng thơng tin sau để trả lời câu 6, 8: Cho R1 = 6(Ω ),R2 = 4(Ω ), mắc nối tiếp với mắc vào hiệu điện 20V Tính cường độ dòng điện qua điện trở hiệu điện hai đầu điện trở? A I1 = I2 =3A; U1 = 8V; U2 =12V B I1 = I2 =2A; U1 = 12V; U2 =8V C I1 = I2 =2A; U1 = 8V; U2 =12V D I1 = I2 =3A; U1 = 12V; U2 =8V Tính cơng suất tỏa nhiệt điện trở đoạn mạch? A P1 = 16W; P2 =24W; P = 40W B P1 = 24W; P2 =16W; P = 40W C P1 = 24W; P2 =16W; P = 80W D P1 = 24W; P2 =16W; P = 50W Tính nhiệt lượng tỏa R2 10 phút? A Q2 =960J B Q2 =9600J C Q2 =96000J D Q2 =96J Một bóng đèn có ghi 220V – 242W, mắc bóng đèn vào hiệu điện U = 200 V cường độ dòng điện qua bóng đèn có sáng bình thường khơng? A I = 1A, sáng bình thường B I = 1A, sáng yếu C I = 1,1A, sáng bình thường D I = 1,1A, sáng yếu 10 Một acquy nạp điện với cường độ dòng điện nạp 3A hiệu điện đặt vào hai cực acquy 12V Biết suất phản điện acquy nạp điện 6V Điện trở acquy là: A r = 2Ω B r = 8Ω C r = 0,2Ω D r = 4Ω 11 Mét ngn ®iƯn cã ®iƯn trë 0,1 (Ω) ®ỵc m¾c víi ®iƯn trë 4,8 (Ω) thµnh m¹ch kÝn Khi ®ã hiƯu ®iƯn thÕ gi÷a hai cùc cđa ngn ®iƯn lµ 12 (V) Cêng ®é dßng ®iƯn m¹ch lµ A I = 120 (A) B I = 12 (A) C I = 2,5 (A) D I = 25 (A) 12 Mét ngn ®iƯn cã ®iƯn trë 0,1 (Ω) ®ỵc m¾c víi ®iƯn trë 4,8 (Ω) thµnh m¹ch kÝn Khi ®ã hiƯu ®iƯn thÕ gi÷a hai cùc cđa ngn ®iƯn lµ 12 (V) St ®iƯn ®éng cđa ngn ®iƯn lµ: A ξ = 12,00 (V) B ξ = 12,25 (V) C ξ = 14,50 (V) D ξ = 11,75 (V) 13 Ngêi ta m¾c hai cùc cđa ngn ®iƯn víi mét biÕn trë cã thĨ thay ®ỉi tõ ®Õn v« cùc Khi gi¸ trÞ cđa biÕn trë rÊt lín th× hiƯu ®iƯn thÕ gi÷a hai cùc cđa ngn ®iƯn lµ 4,5 (V) Gi¶m gi¸ trÞ cđa biÕn trë ®Õn cêng ®é dßng ®iƯn m¹ch lµ (A) th× Trang 29 hiƯu ®iƯn thÕ gi÷a hai cùc cđa ngn ®iƯn lµ (V) St ®iƯn ®éng vµ ®iƯn trë cđa ngn ®iƯn lµ: A ξ = 4,5 (V); r = 4,5 (Ω) B ξ = 4,5 (V); r = 2,5 (Ω) C ξ = 4,5 (V); r = 0,25 (Ω) D ξ = (V); r = 4,5 (Ω) 14 Mét ngn ®iƯn cã st ®iƯn ®éng ξ = (V), ®iƯn trë r = (Ω), m¹ch ngoµi cã ®iƯn trë R §Ĩ c«ng st tiªu thơ ë m¹ch ngoµi lµ (W) th× ®iƯn trë R ph¶i cã gi¸ trÞ A R = (Ω) B R = (Ω) C R = (Ω) D R = (Ω) 15 Dïng mét ngn ®iƯn ®Ĩ th¾p s¸ng lÇn lỵt hai bãng ®Ìn cã ®iƯn trë R = (Ω) vµ R2 = (Ω), ®ã c«ng st tiªu thơ cđa hai bãng ®Ìn lµ nh §iƯn trë cđa ngn ®iƯn lµ: A r = (Ω) B r = (Ω) C r = (Ω) D r = (Ω) 16 Mét ngn ®iƯn cã st ®iƯn ®éng ξ = (V), ®iƯn trë r = (Ω), m¹ch ngoµi cã ®iƯn trë R §Ĩ c«ng st tiªu thơ ë m¹ch ngoµi lµ (W) th× ®iƯn trë R ph¶i cã gi¸ trÞ A R = (Ω) B R = (Ω) C R = (Ω) D R = (Ω) 17 Mét ngn ®iƯn cã st ®iƯn ®éng ξ = (V), ®iƯn trë r = (Ω), m¹ch ngoµi cã ®iƯn trë R §Ĩ c«ng st tiªu thơ ë m¹ch ngoµi ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt th× ®iƯn trë R ph¶i cã gi¸ trÞ A R = (Ω) B R = (Ω) C R = (Ω) D R = (Ω) 18 BiÕt r»ng ®iƯn trë m¹ch ngoµi cđa mét ngn ®iƯn t¨ng tõ R = (Ω) ®Õn R2 = 10,5 (Ω) th× hiƯu ®iƯn thÕ gi÷a hai cùc cđa ngn t¨ng gÊp hai lÇn §iƯn trë cđa ngn ®iƯn ®ã lµ: A r = 7,5 (Ω) B r = 6,75 (Ω) C r = 10,5 (Ω) D r = (Ω) 19 Cho mét m¹ch ®iƯn kÝn gåm ngn ®iƯn cã st ®iƯn ®éng ξ = 12 (V), ®iƯn trë r = 2,5 (Ω), m¹ch ngoµi gåm ®iƯn trë R1 = 0,5 (Ω) m¾c nèi tiÕp víi mét ®iƯn trë R §Ĩ c«ng st tiªu thơ ë m¹ch ngoµi lín nhÊt th× ®iƯn trë R ph¶i cã gi¸ trÞ A R = (Ω) B R = (Ω) C R = (Ω) D R = (Ω) 20 M¹ch ®iƯn gåm ngn ®iƯn ξ = 12v ; r = Ω m¾c vµo m¹ch ngoµi gåm R1=4 Ω ghÐp song song víi R2 §Ĩ c«ng xt tiªu thơ trªn m¹ch ngoµi lµ cùc ®¹i th×: A R2=4 Ω B R2=1 Ω C R2=0,7 Ω D R2=2 Ω 21 Mét ngn ®iƯn cã st ®iƯn ®éng ξ = v«n, ®iƯn trë r =3 Ω M¹ch ngoµi gåm R1 =6 Ω ghÐp song song víi R2 C«ng st tiªu thơ ë m¹ch ngoµi sÏ lín nhÊt khi: A R2=1 Ω B R2=3 Ω C R2=12 Ω D R2=6 Ω 22 Mét ngn ®iƯn st ®iƯn ®éng E = 24V, ®iƯn trë r = Ω , ®ỵc dïng ®Ĩ th¾p s¸ng bãng ®Ìn 6V – 3W Hái c¸ch m¾c c¸c bãng ®Ìn ®Ĩ chóng s¸ng b×nh thêng? A hµng, mçi hµng ®Ìn C hµng, mçi hµng ®Ìn nèi tiªp B hµng, mçi hµng ®Ìn nèi tiÕp D A vµ B ®óng 23 Mét m¹ch ®iƯn gåm m¹ch ngoµi lµ mét ®iƯn trë R = Ω vµ bé ngn gåm 12 ngn, mçi ngn ®iƯn cã st ®iƯn ®éng E = 1,5V, ®iƯn trë r = Ω T×m c¸ch m¾c c¸c ngn ®Ĩ c«ng st tiªu thơ ë m¹ch ngoµi lµ lín nhÊt Trang 30 A dÉy, mçi d·y cã ngn nèi tiÕp B d·y; mçi d·y cã ngn C d·y , mçi d·y cã ngn C kh«ng cã c¸ch nµo c¶ 24 Cã 144 bãng ®Ìn 3W – 6V ®ỵc m¾c thµnh mét m¹ch hçn hỵp ( y hµng song song, mçi hµng cã x c¸i nèi tiÕp) råi m¾c vµo hai cùc cđa ngn ®iƯn cã søc ®iƯn ®éng ξ = 60V vµ ®iƯn trë r = Ω Hái c¸ch m¾c sè bãng ®Ìn nãi trªn ®Ĩ chóng s¸ng b×nh thêng A x= 36; y = B.x = 4; y= 36 C x = 24; y = D A vµ C ®óng 25 Chọn phương án Khi tải R nối vào nguồn điện, cơng suất mạch ngồi đạt giá trị cưc đại ξ A IR = ξ B r = R C PR = ξ I D I = r với ξ suất điện động nguồn, I cường độ dòng điện, r điện trở nguồn, R điện trở ngồi, PR cơng suất tải 26 Nếu ξ suất điện động nguồn I s dòng ngắn mạch hai cực nguồn nối với vật dẫn khơng có điện trở Điện trở nguồn tính theo cơng thức sau đây? ξ ξ 2ξ Is A r1 = B r1 = C r1 = D r1 = 2I s Is Is ξ 27 Chọn câu Ba điện trở R1 = R2 = R3 mắc sau R1 nt (R2//R3) nối vào nguồn điện có U = const Cơng suất điện tiêu thụ A lớn R1 B R1 hai điện trở mắc song song C nhỏ R1 D R1 R2 hay R3 28 Chọn câu Ba điện trở R1 = R2 = R3 mắc sau R1//(R2 nt R3) nối vào nguồn điện có U = const Cơng suất điện tiêu thụ A lớn R1 B R1 hệ mắc nối tiếp R2 R3 C nhỏ R1 D R1 R2 hay R3 29 Chọn phương án Một bóng đèn thắp sáng hiệu điện U = 120 V, có cơng suất P Gọi P2 cơng suất đèn thắp sáng hiệu điện U = 110 V A P1 > P2 B P1 = P2 C P1 < P2 D Câu trả lời phụ thuộc vào cơng suất định mức đèn 30 Hai kim loại có điện trở Thanh A có chiều dài l A, đường kính dA, B có chiều dài lB = 2lA, đường kính dB = 2dA Từ suy A có điện trở suất liên hệ với điện trở suất B sau: 1 A ρ A = ρ B B ρ A = ρ B C ρ A = ρ B D ρ A = ρ B 31 Chọn câu Hai điện trở R1 R2 mắc song song mắc vào nguồn điện Nếu R < R2 Rp điện trở tương đương hệ mắc song song A cơng suất điện tiêu thụ R2 nhỏ R1 điện trở thỏa mãn điều kiện Rp < R1 < R2 B cơng suất điện tiêu thụ R2 lớn R1 điện trở thỏa mãn điều kiện Rp < R1 < R2 C Rp lớn R1 R2 D Rp trung bình nhân R1 R2 32 Bé ngn gåm cã n ngn ghÐp nèi tiÕp th× : ξ B = ξ1 + ξ + + ξ n ξ B = ξ1 + ξ + + ξ n  B  C  r  rB = r1 + r2 + + rn  rB = n 33 Bé ngn gåm cã n ngn gièng ghÐp song song th× : ξ B = ξ A   rB = r1 + r2 + + rn Trang 31 ξ B = ξ  D  r  rB = n ξ B = ξ A   rB = r1 + r2 + + rn ξ B = ξ1 + ξ + + ξ n  B  r  rB = n ξ B = ξ1 + ξ + + ξ n C   rB = r1 + r2 + + rn ξ B = ξ  D  r  rB = n 34 Mét m¹ch ®iƯn kÝn gåm hai ngn ®iƯn ξ 1, r1 vµ ξ 2, r2 m¾c nèi tiÕp víi nhau, m¹ch ngoµi chØ cã ®iƯn trë R BiĨu thøc cêng ®é dßng ®iƯn m¹ch lµ: ξ1 − ξ ξ1 − ξ ξ1 + ξ ξ1 + ξ2 A I = B I = C I = D I = R + r1 + r2 R + r1 − r2 R + r1 − r2 R + r1 + r2 35 Cho ®o¹n m¹ch nh h×nh vÏ (2.42) ®ã ξ = (V), r1 = 1,2 (Ω); ξ = (V), r2 = 0,4 (Ω); ®iƯn trë R = 28,4 (Ω) HiƯu ®iƯn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch UAB = (V) Cêng ®é dßng ®iƯn m¹ch cã chiỊu vµ ®é lín lµ: ,r ,r R A chiỊu tõ A sang B, I = 0,4 (A).B chiỊu tõ B sang A, I = 0,4 (A) 1 2 A B C chiỊu tõ A sang B, I = 0,6 (A).D chiỊu tõ B sang A, I = 0,6 (A) Hình 2.42 36 Ngn ®iƯn víi st ®iƯn ®éng ξ , ®iƯn trë r, m¾c víi ®iƯn trë ngoµi R = r, cêng ®é dßng ®iƯn m¹ch lµ I NÕu thay ngn ®iƯn ®ã b»ng ngn ®iƯn gièng hƯt nã m¾c nèi tiÕp th× cêng ®é dßng ®iƯn m¹ch lµ: A I’ = 3I B I’ = 2I C I’ = 2,5I D I’ = 1,5I 37 Ngn ®iƯn víi st ®iƯn ®éng ξ , ®iƯn trë r, m¾c víi ®iƯn trë ngoµi R = r, cêng ®é dßng ®iƯn m¹ch lµ I NÕu thay ngng ®iƯn ®ã b»ng ngn ®iƯn gièng hƯt nã m¾c song song th× cêng ®é dßng ®iƯn m¹ch lµ: A I’ = 3I B I’ = 2I C I’ = 2,5I D I’ = 1,5I 38 Cho bé ngn gåm acquy gièng ®ỵc m¾c thµnh hai d·y song song víi nhau, mçi d·y gåm acquy m¾c nèi tiÕp víi Mçi acquy cã st ®iƯn ®éng ξ = (V) vµ ®iƯn trë r = (Ω) St ®iƯn ®éng vµ ®iƯn trë cđa bé ngn lÇn lỵt lµ: A ξ b = 12 (V); rb = (Ω) B ξ b = (V); rb = 1,5 (Ω) C ξ b = (V); rb = (Ω) D ξ b = 12 (V); rb = (Ω) R 39 Cho m¹ch ®iƯn nh h×nh vÏ (2.46) Mçi pin cã st ®iƯn ®éng Hình 2.46 ξ = 1,5 (V), ®iƯn trë r = (Ω) §iƯn trë m¹ch ngoµi R = 3,5 (Ω) Cêng ®é dßng ®iƯn ë m¹ch ngoµi lµ: A I = 0,9 (A).B I = 1,0 (A).C I = 1,2 (A).D I = 1,4 (A) 40 Chọn câu trả lời ĐÚNG Bộ nguồn điện gồm dãy mắc song song, dãy có 10 nguồn mắc nối tiếp Mỗi nguồn có ξ = 1,1V, r = 0,1 Ω Mạch ngòai sợi dây niken chiều dài l = 50m, tiết diện S = 0,5mm , điện trở suất ρ = 0,42.10-6 Ω m Tình cường độ dòng điện chạy qua nguồn hiệu điện điện trở A I1 = 0,52 A, Ur = 0,005 V B I1 = 0,052 A, Ur = 0,05 V C I1 = 0,52 A, Ur = 0,05 V D I1 = 0,052 A, Ur = 0,005 V 41 Có 16 pin, pin có E0 = 1,8V r0 = 0,4Ω mắc thành dãy: dãy thứ có x pin nối tiếp, dãy thứ hai có y pin nối tiếp Nếu chọn mạch ngồi R = 6Ω dòng khơng qua dãy thứ hai Số pin dãy: A x = 6; y = 10 B x = 8; y = C x = 10; y = D x = 12; y = 42 Cã ngn gièng nhau, mçi ngn cã st ®iƯn ®éng ξ = 1V, r = 0,25 Ω ®ỵc m¾c thµnh mét bé hçn hỵp ®èi xøng M¹ch ngoµi lµ mét ®iƯn trë R NÕu m¾c bé ngn thµnh d·y, d·y cã ngn nèi tiÕp th× gi¸ trÞ cđa R b»ng bao nhiªu ®Ĩ cêng ®é dßng ®iƯn qua R ®¹t cùc ®¹i TÝnh gi¸ trÞ cùc ®¹i nµy A R = 0,75 Ω; Imax = 3A B R = 0,375 Ω , Imax = 4A Trang 32 C R = 0, Ω; Imax = 2A D.R = 0,7 Ω; Imax = 3A 43 Cho mét ®o¹n m¹ch gåm hai ®iƯn trë R vµ R2 m¾c song song vµ m¾c vµo mét hiƯu ®iƯn thÕ kh«ng ®ỉi NÕu gi¶m trÞ sè cđa ®iƯn trë R2 th× A ®é sơt thÕ trªn R2 gi¶m B dßng ®iƯn qua R1 kh«ng thay ®ỉi C dßng ®iƯn qua R1 t¨ng lªn D c«ng st tiªu thơ trªn R2 gi¶m 44 Khi hai ®iƯn trë gièng m¾c nèi tiÕp vµo mét hiƯu ®iƯn thÕ U kh«ng ®ỉi th× c«ng st tiªu thơ cđa chóng lµ 20 (W) NÕu m¾c chóng song song råi m¾c vµo hiƯu ®iƯn thÕ nãi trªn th× c«ng st tiªu thơ cđa chóng lµ: A (W) B 10 (W) C 40 (W) D 80 (W) 45 Khi hai ®iƯn trë gièng m¾c song vµo mét hiƯu ®iƯn thÕ U kh«ng ®ỉi th× c«ng st tiªu thơ cđa chóng lµ 20 (W) NÕu m¾c chóng nèi tiÕp råi m¾c vµo hiƯu ®iƯn thÕ nãi trªn th× c«ng st tiªu thơ cđa chóng lµ A (W) B 10 (W) C 40 (W) D 80 (W) 46 Mét Êm ®iƯn cã hai d©y dÉn R1 vµ R2 ®Ĩ ®un níc NÕu dïng d©y R1 th× níc Êm sÏ s«i sau thêi gian t = 10 (phót) Cßn nÕu dïng d©y R th× níc sÏ s«i sau thêi gian t = 40 (phót) NÕu dïng c¶ hai d©y m¾c song song th× níc sÏ s«i sau thêi gian lµ: A t = (phót) B t = (phót) C t = 25 (phót) D t = 30 (phót) 47 Mét Êm ®iƯn cã hai d©y dÉn R1 vµ R2 ®Ĩ ®un níc NÕu dïng d©y R1 th× níc Êm sÏ s«i sau thêi gian t = 10 (phót) Cßn nÕu dïng d©y R th× níc sÏ s«i sau thêi gian t = 40 (phót) NÕu dïng c¶ hai d©y m¾c nèi tiÕp th× níc sÏ s«i sau thêi gian lµ: A t = (phót) B t = 25 (phót) C t = 30 (phót) D t = 50 (phót) 48 Mét Êm ®iƯn cã hai d©y dÉn R1 = 10 Ω vµ R2 = 20 Ω ®Ĩ ®un níc NÕu dïng d©y R1 th× níc Êm sÏ s«i sau thêi gian t = 10 (phót) NÕu dïng d©y R2 th× níc Êm sÏ s«i sau thêi gian lµ: A t = (phót) B t = (phót) C t = 20 (phót) D t = 30 (phót) 49 Mét Êm ®iƯn cã hai d©y dÉn R1 = 10 Ω vµ R2 = 20 Ω ®Ĩ ®un níc NÕu dïng d©y R1 th× níc Êm sÏ s«i sau thêi gian t1 = 10 (phót) NÕu dïng c¶ hai d©y m¾c nèi tiÕp th× níc sÏ s«i sau thêi gian lµ: A t = 40 giây B t = (phót) C t = 20 (phót) D t = 30 (phót) 50 Mét Êm ®iƯn cã hai d©y dÉn R1 = 10 Ω vµ R2 = 20 Ω ®Ĩ ®un níc NÕu dïng d©y R1 th× níc Êm sÏ s«i sau thêi gian t = 10 (phót) NÕu dïng c¶ hai d©y m¾c song song th× níc sÏ s«i sau thêi gian lµ: A t = 40 giây B t = (phót) C t = 20 (phót) D t = 30 (phót) 51 Cho mạch điện hình vẽ Nguồn điện có suất điện động E = 18V, điện trở r = 2,5 Ω E,r Bóng đèn thuộc loại 6V - 3W R1, R2 biến trở a) Ban đầu giữ cho R1 = 18Ω, R2 = 10Ω Hãy tính cường độ dòng điện mạch nhánh (ĐA: I = 1,8A; I1 = 0,45A; I2 = 1,35A) Đ R1 b) Giữ cho R1 = 18Ω Tìm giá trị R2 để đèn sáng định mức.(ĐA: R2 ≈21,4Ω) c) Giữ cho R2 = 10Ω Tìm giá trị R1 để đèn sáng định mức (ĐA: R1 = 14,8Ω) R2 52 Cho mạch điện hình vẽ Bộ nguồn điện gồm 12 pin, pin có suất điện động E0 điện trở r0 = 0,1 Ω Điện trở R = 1, Ω ; R = 1,5 Ω ; R = 2,5 Ω đèn Đ: V − 3W M a) Tính điện trở tương đương mạch ngồi .(ĐA: RN = 4,2Ω) b) Biết đèn Đ sáng bình thường, tính suất điện động E0 pin N E (ĐA: = 1,5V) X c) Tính hiệu điện hai điểm M, N hiệu suất nguồn R1 Đ Trang 33 R R (ĐA: UMN = 0V; H = 93,33%) d) Thay đèn Đ đèn Đ’: V − W Đèn Đ’ có sáng bình thường khơng? Tại sao? (ĐA: Đèn Đ’ sáng yếu bình thường U’đ =36/7 < Uđ = V) 53 Cho mạch điện hình vẽ: với điện trở R = R2 M R1 R3 =20Ω; R3 = R4 = R5 = 40Ω ; UAB = 40V; rA ≈ Chứng minh mạch AB A B A mạch cầu cân tính cường độ dòng điện qua mạch AB, R • • điện trở số ampe kế U AB U = A ; I = I = = AB = A ) (ĐA: I1 = I = I A = R2 R4 R13 R24 N 54 Cho mạch điện có sơ đồ hình bên, bỏ qua điện trở nguồn A điện dây nối Hãy xác định cường độ dòng điện qua điện trở Biết E = E1 E2 E3 12 V, E2 = V, E3 = V, R1 = 15 Ω, R2 = 33 Ω, R3 = 47 Ω (ĐA: I1 = 0,1385 A; I2 = 0,1189 A; I3 = 0,0196 A) R1 R2 R3 55 Cho mạch điện hình vẽ Biến trở AB dây đồng chất, dài l = 1,3m, tiết diện S = 0,1mm2, điện trở suất ρ = 10 - Ωm U hiệu điện khơng đổi B Nhận thấy chạy vị trí cách đầu A đầu B đoạn 40cm cơng suất toả nhiệt biến trở Xác định R0 tỉ số cơng suất tỏa nhiệt R0 ứng với vị trí C? P1 = 2,25 ) (ĐA: P2 R0 Trang 34
- Xem thêm -

Xem thêm: TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP VẬT LÍ 11 CHƯƠNG 1 & 2, TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP VẬT LÍ 11 CHƯƠNG 1 & 2, TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP VẬT LÍ 11 CHƯƠNG 1 & 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay