Thể loại trường phái kiến trúc

59 102 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 11:26

loi:Trng phỏi kin trỳc Mc lc Trng phỏi kin trỳc 1.1 Cỏc trng phỏi hoc khuynh hng kin trỳc lch s 1.2 am kho Kin trỳc Ai Cp c i 2.1 Kim t thỏp 2.2 n th 2.3 Nh 2.4 Cỏc thc ct 2.5 Xem thờm 2.6 am kho 2.7 Liờn kt ngoi Alampur 3.1 a lý 3.2 Nhõn khu 3.3 am kho Art Nouveau 4.1 am kho 4.2 Liờn kt ngoi Badami 5.1 a lý 5.2 Nhõn khu 5.3 am kho Ch ngha hin i 6.1 Xem thờm 6.2 am kho 6.3 Liờn kt ngoi n th hang ng Badami 7.1 am kho i ii MC LC Kin trỳc Hu Hin i 8.1 Cỏc nguyờn lý ca kin trỳc Hu hin i 10 8.1.1 Bi cnh 10 8.1.2 n d 10 8.1.3 Trang trớ 10 Xu hng kin trỳc Hu hin i 11 8.2.1 Xu hng Lch s" 11 8.2.2 Xu hng Hi sinh nghiờm ngt 11 8.2.3 Xu hng Tõn bn x" 11 8.2.4 Xu hng thớch hp 11 8.2.5 Xu hng "n d v tru tng 11 8.2.6 Xu hng Khụng gian Hu hin i 11 8.2.7 Xu hng chit trung trit " 11 Nhng th phỏp ca kin trỳc Hu hin i 11 8.3.1 S dng h thng kin trỳc c in Hy Lp-La Mó 11 8.3.2 phỏp bi tr s thiu tớnh ng nht cho cụng trỡnh 12 8.3.3 phỏp dng ngc i cỏc chi tit c 12 8.3.4 phỏp cao tớnh trt t 12 8.4 Cỏc kin trỳc s Hu hin i 12 8.5 Hỡnh nh 12 8.6 am kho 12 8.7 Liờn kt ngoi 12 8.2 8.3 10 H kinh doanh 13 9.1 13 am kho 10 Khi hon mụn Constantinus 14 10.1 Xem thờm 14 10.2 Chỳ thớch 14 10.3 Trớch dn 14 10.4 Liờn kt ngoi 14 11 Kin trỳc Baroque 15 11.1 Tin thõn v cỏc c im ca kin trỳc Baroque 16 11.1.1 Kin trỳc Baroque v ch ngha thc dõn 16 11.2 í 17 11.3 Chỳ thớch 17 11.4 am kho 17 12 Kin trỳc Byzantine 18 12.1 Hon cnh xó hi 18 12.2 V trớ a lý 18 12.3 Kin trỳc 19 MC LC iii 12.4 Cụng trỡnh tiờu biu 19 12.5 am kho 19 13 Kin trỳc gii ta kt cu 20 13.1 Lch s 20 13.2 Kin trỳc tiờu biu 20 13.3 Hỡnh nh 20 13.4 Chỳ thớch 21 14 Kin trỳc Gothic 22 14.1 ut ng Gothic 22 14.2 m m 23 14.3 Lch s 23 14.3.1 Giai on tin Gothic 24 24 14.3.3 Gothic c in 24 14.3.4 Gothic ỏnh sỏng 25 14.4 am kho 25 14.5 Liờn kt ngoi 25 14.3.2 Gothic s k 15 Kin trỳc La Mó c i 26 15.1 Bi cnh thiờn nhiờn - Xó hi 26 15.2 am kho 26 16 Kin trỳc Roman 27 16.1 Ra i v phỏt trin 27 16.2 c im v loi hỡnh kin trỳc 28 16.3 K thut xõy dng 28 16.4 Nh th v tu vin kin trỳc Roman 29 16.4.1 Basilica kiu ch thp La Tinh 29 16.4.2 Nh th ca cỏc tu vin 29 16.4.3 Nh th ca thnh ph 31 16.5 Kin trỳc thnh quỏch v dinh th 32 16.6 Xem thờm 32 16.7 am kho 32 17 Kin trỳc Stalin 33 17.1 c im 33 17.1.1 Cụng ngh 33 17.1.2 Tm 33 17.2 Nn (1900-1931) 33 17.3 Khi u (1931-1933) 33 17.4 Kin trỳc Stalin trc CTTG (1933-1941) 33 iv MC LC 17.5 Hu chin (1944-1950) 34 17.6 Kt thỳc ca Kin trỳc Stalin (11/1955) 34 17.7 Xem thờm 34 17.8 Chỳ thớch 34 18 Kin trỳc Tõn c in 36 18.1 Ngun gc 36 18.2 c im 37 18.3 Xu hng khu vc 37 18.3.1 Tõy Ban Nha 37 18.3.2 Khi thnh vng chung Ba Lan-Litva 37 18.4 it k ni tht 38 18.5 y hoch nh ph 38 18.6 Giai on mun 38 18.6.1 Hoa K 38 18.6.2 Kin trỳc tõn c in Washington DC v Virginia 39 18.7 am kho 41 19 Kin trỳc Lng H 43 19.1 Giai on 4000 nm trc Cụng nguyờn 43 19.2 Kin trỳc ca ngi Sumer 43 19.3 Kin trỳc Babylon 44 19.4 Kin trỳc Assyri 45 19.5 Ngh thut trang trớ 46 19.6 Xem thờm 46 19.7 am kho 46 20 Phong cỏ sp xp hin i 47 20.1 am kho 47 20.2 Liờn kt ngoi 47 21 Rococo 48 21.1 am kho 48 21.2 Liờn kt ngoi 48 22 Trng phỏi kiu cỏ 49 22.1 am kho 49 22.2 Ngun, ngi úng gúp, v giy phộp cho bn v hỡnh nh 50 22.2.1 Vn bn 50 22.2.2 Hỡnh nh 51 22.2.3 Giy phộp ni dung 54 Chng Trng phỏi kin trỳc Trng phỏi kin trỳc c hỡnh thnh da trờn s phõn loi v cụng trỡnh kin trỳc bng cỏc c im hỡnh thỏi hc hỡnh thc, k thut xõy dng, vt liu s dng lch s kin trỳc 1.1 Cỏc trng phỏi hoc khuynh hng kin trỳc lch s 1.2 Tham kho Chng Kin trỳc Ai Cp c i ngi cht) T mt trờn ca Mastaba ngi ta o mt ging hỡnh trũn hoc hỡnh vuụng, sõu n khong 30 m ỏy ging thụng sang mt hnh lang ri n phũng mai tỏng (ni quan ti) Sau chụn ngi cht, ging c lp kớn Ai Cp cũn tỡm thy nhiu ni cú du vt ca cỏc khu vc cú Masataba nh khu lng m vua chỳa Memphis, xõy dng vng triu th ba, khong th k 18 trc Cụng nguyờn Loi hỡnh kin trỳc ny l ngun gc ban u ca cỏc Kim t thỏp Mt nhng Kim t thỏp ln xut hin u tiờn l Kim t thỏp Djoser Nú cú ỏy hỡnh ch nht, hai cnh di 126 m v 106 m, cao 60 m, cú bc, cỏc tng thu nh v phớa trờn Cụng trỡnh ny Imhotep ch o xõy dng ễng l mt v quan u triu ca nh vua vng triu th 3, nm 2770 trc Cụng nguyờn Ngoi Kim t thỏp ny cũn cú Kim t thỏp Meidum v Dashur l nhng loi cú ba bc cp Sau ny, chỳng c nghiờn cu v phỏt trin thnh Kim t thỏp trn, tiờu biu nht l qun th Kim t thỏp Giza n th ny bao gm ba Kim t thỏp ln, mt nhõn s Sphinx, Kim t thỏp nh, mt s n i v 400 Mastaba Ba Kim t thỏp trờn l: Kim t thỏp Kheops (hay Kim t thỏp ln ti Giza), Kim t thỏp Khephren v Kim t thỏp Mykerinos Cỏc Kim t thỏp ny mang tờn cỏc nh vua ca Vng triu th 4; cỏc kim t thỏp nh hn l ca cỏc hong hu cựng thi Vt liu xõy dng thỏp l ỏ vụi c khai thỏc ti ch, bờn ngoi c ph lp ỏ vụi trng nhn búng, ly t cỏc m ỏ Tourah, trờn hu ngng sụng Nin, lp ph ny ngy ó b trúc mt Trang trớ trn snh chớnh ca Medinet habu Nh nc Ai Cp c i l mt nhng nh nc i sm nht lu vc sụng Nin vựng ụng bc chõu Phi Nn minh Ai Cp c i l mt nhng nn minh c xa nht v rc r nht ca nhõn loi c im ca kin trỳc Ai Cp l cụng trỡnh cú quy mụ ln, kớch thc s, nng n v thn Trc nhc n s phỏt trin ca ngh thut kin trỳc Ai Cp c i, phi núi n s khộo tay ngh lm ỏ ca nhng ngi th gii xó hi Ai Cp c i Vt liu ỏ xó hi Ai Cp cú nhiu loi: ỏ vụi, ỏ sa thch, ỏ en, ỏ thch anh, ỏ hoa cng, ỏ minh ngc Kinh nghim xõy dng thy li trờn hai b sụng Nin giỳp cho ngi dõn Ai Cp phỏt minh mỏy nõng v chuyn, bit cỏch t chc lao ng cho hng ngi mt lỳc Mt bng, mt ng, mt ct ca cụng trỡnh kin trỳc c dựng vi thc o Vic s dng dng c nh rỡu, bỳa v thc thy chun cng rt chuyờn nghip 2.2 n th 2.1 Kim t thỏp Ngi Ai Cp c i cú tc l p xỏc, to thnh cỏc "mummy" v chụn chỳng nhng ngụi m s l Mastaba v Kim t thỏp Mastaba l lng m ca tng lp quý tc, l mt xõy bng ỏ, cú mt ct hỡnh thang, mt bng hỡnh ch nht Trong Mastaba cú ba phũng: snh, phũng t l v phũng th (ni t tng Mt bng n Luxor 2.6 THAM KHO Nhng n th Ai Cp c i dựng th thn Mt Tri thn Mt Tri cng chớnh l th vua n th thng cú mt cỏi ca ln, ng b v phự hp vi tớnh cht ca cỏc nghi l tụn giỏo Phn quan trng th hai ca n l khu vc ni b ca i in õy l ni vua tip nhn s sựng bỏi ca mt s ngi nờn khụng gian c t chc cho u un, kớn ỏo, mang tớnh thn ụi khi, n cũn c bao quanh bi bc tng thnh, õy cú tr mt ca gi l tin thỏp mụn (propylon), sau ú l mt ng lỏt ỏ, rng 34 m, di khong 140 m, hai bờn t nhng Sphinx, tip n l cỏc thỏp bia, tng vua v thỏp mụn 2.3 Nh Vo khong th k 17 TCN, nhiu loi hỡnh nh c thy thnh Telel Amarna Cú ba loi nh chớnh sau: Nh ba gian, vt liu xõy dng l lau sy v t sột, mỏi bng Nh cho quan li, tng gch cao, m ba ca quay ph Loi lõu i, dinh th cú ao cỏ, cõy phớa trc, vt liu dựng ct g, tng gch, dm g, mỏi bng v nh cú trang trớ tranh tng Cỏc cung in ca nh vua cú quy mụ ln, nhn mnh trc dc, bờn cỏc phũng cú nhiu ct, ngoi trc dc cũn cú th cú trc ph G lm cung in, Ai Cp khụng cú m c chuyn t Syria ti 2.4 Cỏc thc ct Cỏc thc ct c mụ phng theo hỡnh tng ngi v cỏc loi cõy (ch l, si, bao bỏp,) Cỏc loi thc cú: c hoa sen, to dng ly t ngun cm hng gm mt bú hoa sen, c buc li bi vũng dõy, xen k thờm nhng n nh; c cõy kờ, xut hin t thi Trung vng quc V, mụ hỡnh cõy Papyrus; c Hathor, xut hin t thi Trung vng quc, bn phớa u ct l mt n n tỡnh yờu Hathor, din hỡnh a giỏc 6-8-16 mt u ct l tm ỏ vuụng, trờn ú l ỏ u ct, tip trờn l tng u ct, 2.5 Xem thờm Nn minh Ai Cp c i 2.6 Tham kho 2.7 Liờn kt ngoi Chng Alampur 2601B 7847 / 26.02B 78.79 Alampur l mt th xó v l mt nagar panchayat ca qun Bhind thuc bang Madhya Pradesh, n 3.1 a lý Alampur cú v trớ 2601B 7847 / 26.02B 78.79[1] Nú cú cao trung bỡnh l 159 (521 foot) 3.2 Nhõn khu eo iu tra dõn s nm 2001 ca n [2] , Alampur cú dõn s 9350 ngi Phỏi nam chim 54% tng s dõn v phỏi n chim 46% Alampur cú t l 61% bit c bit vit, cao hn t l trung bỡnh ton quc l 59,5%: t l cho phỏi nam l 72%, v t l cho phỏi n l 47% Ti Alampur, 16% dõn s nh hn tui 3.3 Tham kho [1] Alampur Falling Rain Genomics, Inc Truy cp ngy 30 thỏng nm 2008 [2] Census of India 2001: Data from the 2001 Census, including cities, villages and towns (Provisional) Census Commission of India Truy cp ngy thỏng nm 2007 Chng Art Nouveau Cu thang trang trớ theo phong cỏch Art nouveau Art nouveau (Tõn ngh thut) l mt trng phỏi quc t, mt phong cỏch ngh thut, kin trỳc, ngh thut ng dung (c bit l ngh thut trang trớ) ph bin vo cui th k XIX v u th k XX (18901905) Ngha ca Art nouveau ting Phỏp l ngh thut mi, nú cũn c bit n vi cỏi tờn Jugendstil, tc ngh thut tr ting c, hay mt tờn khỏc l Stile Liberty ting Anh ting í, theo tờn ca hng Liberty & Co ti Luõn ụn, mt ni khin phũng tro tr nờn ni ting Nh mt s i lp li trng phỏi hn lõm ca th k 19, Art nouveau c bit bi tớnh kt cu, c bit bi cỏc tit, cỏch iu húa, hay s dng cỏc ng cong Tũa nh Casa Batllú ti Barcellona, thit k bi kin trỳc s Antoni Gaudớ mt nhng thi k gõy n tng nht ca ngh thut trang trớ, chng hn trang trớ ni tht, cỏc tỏc phm lm t thu tinh hoc trang sc Tuy nhiờn, cng cú th tỡm thy phong cỏch ny cỏc poster v minh cng nh mt vi bc tranh hay tng thi k ny Tro lu ny c t tờn theo mt ca hng Paris ut ng ny dựng mụ t mt phong cỏch trang trớ hot ng vi mc ớch thỳc y v ng h cho cỏc thnh hnh t thp niờn cui cựng ca th k XIX cho ý tng ngh thut hin i: la Maison de l? Art n u th chin th I Nouveau Nú chu nh hng ca ngh thut Biu Nú c nhn bi phong cỏch trang trớ phc tp, t trng v s chia s s quan tõm n cỏc chi tit p, m bng cỏch s dng cỏc ng thng khụng i xng, cng nh chu nhiu nh hng ca ngh thut Celtic thng mụ t hoa lỏ hay cỏc hỡnh xon, hoc l mỏi túc v Nht Bn Art Nouveau n r Anh cựng vi tro ang bay giú ca ngi ph n õy c coi l lu tin b Art & Cra, nhng ó thc s thnh cụng 40 CHNG 18 KIN TRC TN C IN Thm m Trong kin trỳc La Mó, cụng trỡnh cụng cng cú th c mụ t bi n gin ca hỡnh thc hỡnh hc v hựng v ca quy mụ cựng vi vic s dng ỏng k ca cỏc ct v s dng chung ca cỏc bc tng trng [6] Bờn cnh ú ngun cm hng chớnh tr, M mun xõy dng mt nc c trc quan hp dn nh thi La Mó c i Jeerson Memorial Trớ tu Ngi La Mó c i tin rng lý v trt t.[6] Khụng ch chớnh tr M b nh hng nhng cng cú nhng lý tng ca h Do ú, nhng lý tng tõn c in trn ngp v kin trỳc ngh thut M Cỏc kin trỳc tõn c in cho rng o c hc v o c: cú giỏ khỏc v cỏc thnh phn cn thit cho s tng trng ca M l mt nc cng hũa [6] Monticello (th hai phiờn bn) Mt i tng nim dnh riờng cho nh omas Jeerson, Tng thng th ba ca Hoa K v mt nhng ngi sỏng lp ca quc gia, ngi son tho Tuyờn ngụn c lp [14] it k cho dinh th ny ó thu hỳt cm hng t [[Pantheon, Rome| Pantheon ti [15] Kin trỳc s M cng mun cỏc tũa nh ca nc cng Rome hũa mi c hi th takingly p th hin Mt s tớnh nng bao gm: mỏi vũm trũn ch ký, ụng mt s hựng v, yờn tnh, thn Trỡnh t, n t hng ct, v Corinthian [15] tng nim hu nh gin, rừ rng v lý ca mt quc gia t c p hiờn cựng vi s khỏc bit t l thun vi ch nh phn ỏnh xó hi bi vỡ di tớch th hin cỏc c Jeerson l s ni bt c kt hp cng ging nh im nh vy bn thõn mỡnh quỏ [6] ng ca ngi dõn La Mó hin th cụng khai bc tng ca cỏc v p cng c xem nh l mt thnh phn quan v thn v n thn khỏc ca h.[15] trng vic to Hoa K.[6] Trong Virginia": Sau thi gian Jeerson Phỏp, ụng ó xõy dng li ngụi nh ca mỡnh, Monticello, c xõy dng t 1768 n 1809 (gia cỏc phiờn bn u tiờn v th hai) [16] Nú c coi l mt nhng vớ d tt nht ca cỏc u Revival kin trỳc c in phong cỏch ti Hoa K" [16] Jeerson hỡnh dung nh mỡnh monumentalized Ngụi nh c m rng, snh c thay th v mi Vớ d ỏng chỳ ý tng tng gp ụi kớch thc [16] Cỏc ca s ca tng th nht v th hai c bc khung di bao Ti Washington: hm s o tng ca tũa nh ch cú mt cõu chuyn., nú mang li cho n tng rng ngụi nh khng l [16] Jeerson ó i n di ln lm cho nh ca mỡnh Hoa K Capitol Building mt biu tng ca phong tro kin trỳc truyn thng ting Anh Cú nhng c tớnh c in l tt, chng hn Mt tũa nh chớnh ph m c hi t chc cỏc cuc nh hng hiờn v mt mỏi vũm hỡnh bỏt giỏc v n hp ca mỡnh v to lut mi Nú c xõy dng gin l ct [17] t 1792-1830 vi nhng thit k ca William ornton, Benjamin Latrobe v Charles Bulnch [11] cụng trỡnh Trong nm 1987, ngụi nh ny ó c chn l mt di [18] cụng cng ny chc chn l mt vớ d v kin trỳc tõn sn th gii trang web ca UNESCO c in th k 19 Ngoi tht c lm hon ton bng Monticello ny cho thy nim am mờ ca Jeerson ỏ cm thch [12] Ngoi ra, t chc c da trờn ca tõn c in v nhng n lc ca mỡnh i din Corinthian (mt ba phong cỏch ca cỏc ct cựng cho phong cỏch c nh riờng ca mỡnh vi Doric v Ionic), l c im c trang trớ cụng phu nht vi ct mnh mai trang trớ vi lỏ v cun cõy cú i hc Virginia gai a trung hi [13] trung tõm nm mt mỏi vũm st ỳc Ni tht c lút vi nhng bc tng trn tru v it k bi omas Jeerson, ụng ó t chi s dng kho tin.[11] Ngoi ra, mt s ni bt c th hin thit k truyn thng ễng kờu gi t chc mt lng gia cỏc s La Mó trờn trn mỏi vũm Cỏc phong hc thut v t mt cỏi nhỡn cõy anh o, trng i thn Washington mụ t cỏc v thn v n thn La Mó hc trụng ging nh ba mt ca mt hỡnh ch nht.[16] vi George Washington, anh hựng khỏc ca M.[13] lng c to cung cp mt khụng gian hc omas Jeerson thm ó vit rng vic xõy dng lm say m mt v phỏn quyt ca tt c nh li khụng cú nghi ng u tiờn trờn tt c ó c sn xut Nú l n gin, p cao quý, phõn phi xut sc v kớch thc va phi. [13] chia s v cho hc sinh theo ui cuc sng ca tõm [19] mt bờn ca khuụn viờn trng, cú mt Pantheon ly cm hng t rotunda (mt tũa nh trũn vi mt mỏi vũm) ni t th vin [20] Tũa nh ny i din cho Tũa nh Capitol l mt vớ d ca t chc honh trỏng, s giỏc ng ca tõm trớ ngi [20] Bt lin k cht thit k ca tũa nh ny theo phong cỏch tõn c in hai hng nm gian hng riờng bit [16] Mi gian hng nh vy ng ý nhng lý tng chớnh tr ca La Mó c l mt giỏo s v k lut trng i hc, h ó [21] A hiờn kt ni mi gian hng [20] i cng 18.7 THAM KHO 41 Jeerson mun trng i hc c da trờn t vụ hn ca tõm trớ ngi [21] õy l mt vớ d v cỏch c in lý tng ó c phn ỏnh t mt phn kin trỳc Virginia State Capitol T chc chớnh ph cng c thit k bi omas Jeerson mỡnh v bt u xõy dng vo nm 1785 [22] xõy dng nh nc da trờn Roman Maison Carrộe Nimes, Phỏp, mt ngụi n dnh riờng cho Lucius v Gaius Caesar, thụng qua trai ca Augustus [23] dinh th ny l tũa nh u tiờn c trc tip da trờn mt ngụi n c.[23] Cng ging nh nhiu nhng vớ d khỏc, cỏc ct c xõy dng Corinthian.[23] Ngoi cũn cú mt hng hiờn bao quanh xõy dng vi cỏc ct u n cui cựng kt ni vi -tr b tng, ct hỡnh ch nht nhụ t cỏc bc tng.[23] Xõy dng nh nc ny cng th hin mong mun phn ỏnh phong cỏch ca cỏc t chc La Mó c i trc quan i din cho nim tin cú giỏ tr ca c Danh sỏch ca cỏc t chc kin trỳc khỏc (khp nc M) Washington Monument (Washington, D.C.) Nh Trng (Washington, D.C.) Nh c hi Massachuses) Massachuses (Boston, H Crescent (Boston, Massachuses) Washington Arch (New York, New York) Beacon Hill Massachuses) Memorial Ct (Boston, Ngõn hng th hai ca Hoa K (Philadelphia, Pennsylvania) Bank of Pennsylvania) Pennsylvania Philadelphia Stock Pennsylvania) Exchange (Philadelphia, (Philadelphia, Giỏo hi Monumental (Richmond, Virginia) 18.7 Tham kho [1] Trong Khụng gian, i gian v kin trỳc (1961 ed.) P [2] Classicist.org http://www.classicist.org/ Truy cp ngy 11 thỏng nm 2011 ó b qua bn tiờu Vin Kin trỳc c in c in M (tr giỳp); Kim tra giỏ tr ngy thỏng trong: |accessdate= (tr giỳp); |ta = trng hay b thiu (tr giỳp) [3] i hc Notre Dame Trng Kin trỳc Architecture.nd.edu Truy cp ngy 11 thỏng nm 2011 [4] iu gỡ l tõn c in Truy cp 16 thỏng nm 2011 [5] kin trỳc tõn c in Encyclopổdia Britannica Kim tra giỏ tr ngy thỏng trong: |accessdate= (tr giỳp); [6] tõn c in l gỡ Kim tra giỏ tr ngy thỏng trong: |accessdate= (tr giỳp); } [7] kin trỳc tõn c in Kim tra giỏ tr ngy thỏng trong: |accessdate= (tr giỳp); [8] learner.org/amerpass/unit04/context_activ-2.html Mt Rome: tõn c in cỏc quc New Truy cp 16 thỏng nm 2011 [9] Chớnh ph Rome c i Truy cp 24 thỏng nm 2011 [10] Chớnh ph Rome c i Kim tra giỏ tr ngy thỏng trong: |accessdate= (tr giỳp); [11] M kin trỳc New York: ames & Hudson 2004 tr 69 ISBN 0-500-20373-3 ó b qua tham s khụng rừ |u tiờn= (tr giỳp); ó b qua tham s khụng rừ |mi= (tr giỳp); ó b qua tham s khụng rừ |phiờn bn= (tr giỳp) [12] Encyclopổdia Britannica ó b qua tham s khụng rừ | Title= (tr giỳp); Kim tra giỏ tr ngy thỏng trong: |accessdate= (tr giỳp); |ta = trng hay b thiu (tr giỳp); [13] Hoa K Capitol Kim tra giỏ tr ngy thỏng trong: |accessdate= (tr giỳp); [14] Jeerson Memorial Encyclopổdia Britannica Kim tra giỏ tr ngy thỏng trong: |accessdate= (tr giỳp); [15] Jeerson Memorial Kim tra giỏ tr ngy thỏng trong: |accessdate= (tr giỳp); [16] Handlin kin trỳc M New York: ames & Hudson tr 47 ISBN 0-500-20373-3 ó b qua tham s khụng rừ |u tiờn= (tr giỳp); ó b qua tham s khụng rừ |Top nm= (tr giỳp); ó b qua tham s khụng rừ |phiờn bn= (tr giỳp) Virginia Nh nc tri ci to (Richmond, Virginia) [17] Encyclopổdia Britannica ó b qua tham s khụng rừ | Title= (tr giỳp); Kim tra giỏ tr ngy thỏng trong: |accessdate= (tr giỳp); |ta = trng hay b thiu (tr giỳp); Vng cung thỏnh ng Baltimore (Baltimore, Maryland) [18] Monticello Kim tra giỏ tr ngy thỏng trong: |accessdate= (tr giỳp); 42 [19] Jeerson Tm nhỡn ca omas Jeerson Lng hc Truy cp 20 ỏng 2011 Kim tra giỏ tr ngy thỏng trong: |accessdate= (tr giỳp) [20] Tm nhỡn ca Jeerson: Lng hc omas Jeerson (bng ting Anh) [21] Handlin, David P (2004) Kin trỳc M New York: ames & Hudson tr 50 ISBN 0-500-20373-3 ó b qua tham s khụng rừ |phiờn bn= (tr giỳp) [22] Kin trỳc phng Tõy Encyclopổdia Britannica Kim tra giỏ tr ngy thỏng trong: |accessdate= (tr giỳp); [23] Kin trỳc phng Tõy Kim tra giỏ tr ngy thỏng trong: |accessdate= (tr giỳp); CHNG 18 KIN TRC TN C IN Chng 19 Kin trỳc Lng H Cụng nguyờn Cỏc cụng trỡnh kin trỳc c xõy dng thi kỡ Protoliterate l ch yu l cỏc n i tụn giỏo Ngi Sumer s dng vt liu ch yu xõy dng bng gch-bựn, vi th loi cụng trỡnh ni ting l cỏc i chiờm tinh Ziggurat, cũn c gi l b nỳi, i trờn c s sựng bỏi i nỳi, sựng bỏi thiờn th v tc l xem sao, cỏc vỡ tinh tỳ trờn tri Ziggurat l loi hỡnh kin trỳc kiu tng bc, b cao n t trờn b cao kia, cng lờn cao thỡ thu dn li, cú ng dc trt hoc bc thang thng gúc hoc men theo xõy i lờn nh, trờn nh cú mt n th nh Bc thang cú i lờn t bờn phi v bờn trỏi xõy, cng cú kiu bc Ziggurat thang xoỏy trụn c Mi thnh ph u cú mt hoc mt s Ziggurat Du vt cũn li ó chng minh ú l Lng H (Mesopotamia) l mt bỡnh nguyờn nm gia nhng cụng trỡnh kin trỳc bng t nn, bờn ngoi cú hai sụng Tigris v Euphrates thuc Tõy , ngy xõy mt lp gch Ziggurat cũn li thnh ph Ur l chng tớch ni ting nht ca loi hỡnh kin trỳc ny, cú l nam ca Iraq niờn i khong nm 2125 TCN, cú kớch thc ỏy 65 x 43 m, tng mt cao 9,75 m, tng hai cú kớch thc 347 x 19.1 Giai on 4000 nm trc 23 m, cao 2,5 m, chiu cao tng trờn cựng khong 21 m Ngoi Ziggurat Ur, ngi ta cũn tỡm thy du vt cỏc Cụng nguyờn Ziggurat khỏc Uruk, Eridou, Ninive v to dng li c hỡnh nh Ziggurat Babilon Nhỡn chung, cỏc Ziggurat Cỏc cụng trỡnh sm nht c tỡm thy ti cỏc a im cú t ba n by bc, mi tng c trang trớ mt mu nh Mureybet v Abu Hureyra Syria vo khong 8000 khỏc nhau, tng trng cho mt ngụi th nm trc Cụng nguyờn l cỏc nh bỏn ngm (semiCỏc ngụi n in hỡnh ca thi kỡ Protoliterate, bt subterranean dwellings) hỡnh trũn Mt phn tng k dng nn bng hoc dng nn nõng cao c xõy hỡnh trũn c tỡm thy Zagros khong 8000 nm dng t m hn mt bng v cỏc chi tit trang trớ trc Cụng nguyờn c xem nh di tớch kin trỳc Tng ni tht thng c trang trớ bng cỏc tit u tiờn ca vựng phớa bc Lng H Cụng trỡnh kin hoc hỡnh mu khm bng t nung mu sỏng hoc trỳc u tiờn c ghi nhn vựng H Iraq c tỡm c m ng cng vo cỏc thnh ph ca ngi thy vựng Maghzaliyah, gn Yarim Tepe vo khong Sume Uruk (ngy l Tall al-Warka, Iraq) thng 7000 nm trc Cụng nguyờn vi cỏc thnh ỏ c trỳ cú cỏc ct c trang trớ theo cỏch ú Trong ni tht (megalithic selement wall) v cỏc kt hỡnh vuụng c cỏc tng nn bng c trang trớ vi cỏc tranh tng lm t cỏc bựn (tauf ), trờn nn ỏ miờu t cỏc s tớch thn thỏnh nh Uqair Do vựng bỡnh nguyờn Tigris-Euphrates khụng cú khoỏng vt v cõy ci ln, cỏc cu trỳc ca ngi Sumer thng l t gch bựn dng li (plano-convex mudbrick) Gch li ny c sn xut t t nung Cỏc c dõn ngi Sumer u tiờn ó nh c Lng hoc phi khụ di ỏnh nng mt tri Viờn gch cú H v xõy dng nờn nn minh õy vo khong hỡnh dng vi mt di phng, mt trờn cú dng chm 3500 nm trc Cụng nguyờn cho n thi i Babylon cu Ngi ta s dng s dng bựn lm va kt dớnh Kin trỳc ca vựng Lng H thng c xem nh bt kt cu xõy dng m khụng dựng n xi mng u vi s hỡnh thnh cỏc thnh ph ca ngi Sumer to c n nh cho kt cu, ngi ta t mt v s sỏng to nờn ch vit v khong 3100 nm trc 19.2 Kin trỳc ca ngi Sumer 43 44 CHNG 19 KIN TRC LNG H Nguyờn bi ngi Catsites ni dy v lm ch hu ht lónh th ca Babylon Kinh t Babylon cú nhng sc thỏi c bit giao im ca cỏc ng ụng Tõy cng nh s trự phỳ ca ng bng Lng H Nụng nghip phỏt trin nh vo cỏc yu t thun li cng nh thnh tu thy li ca thi k ny Ngi Babylon khụng nhng t cung cp c lng thc m cũn cú mt lng di thụng thng buụn bỏn vi cỏc khu vc khỏc Vua Hammourabi lnh o mt sụng ti cho c vựng rng ln Akkad cụng nghip cú ngh lm gch, luyn kim, trang sc, dt, da, úng thuyn, xõy dng bờn cnh mt nn thng mi phỏt trin giỳp cho vựng Babylon cng hng gch phng xung ỏy ca mi hng gch Phn thờm giu cú v phỏt trin l thng gia cỏc viờn gch c trột bng nha cõy, Xó hi ni bt bi s i ca b lut Hammorabi rm, sy v c di chia c dõn thnh ba hng ngi: dõn t do, tin Do xõy dng bng bựn t, cỏc cụng trỡnh bng cui dõn v nụ l Ngun nụ l ch yu c cp t cựng s b h hng, vy ngi Sumer phi phỏ hy ngun tự binh chin tranh, mua bỏn nh kỡ, san phng v xõy dng li trờn cựng mt a im Chu kỡ tỏi xõy dng cỏc cụng trỡnh trờn cựng mt Chớnh tr t thi Hammorabi, cỏc vua Babylon a im dn dn ó nõng cao ct nn chung ca ton t coi mỡnh l hin thõn ca thn thỏnh Vua t thnh ph hn vựng bỡnh nguyờn xung quanh thnh ng nht mỡnh vi vic k v cỏc v thn cho nờn cỏc i Cỏc i ny c tỡm thy khp vựng Cn vng quyn v thn quyn hũa quyn vi nhau, ụng Cỏc cun sỏch Sumer c i (cylinder seals) cng to thnh mt ch c oỏn chuyờn ch v thn miờu t quỏ trỡnh xõy dng t cõy sy, khụng ging vi nhng cụng trỡnh c xõy dng vựng m ly rp phớa nam Iraq ngy Cỏc ngụi n v cung in Vn hoỏ ca Babylon c l s giao hũa gia hai yu ca ngi Sumer c xõy dng bng cỏc vt liu v t Sumer v Akkad S i b lut Hammorabi k thut tiờn tin hn, vớ d nh tr tng, tng, v c khc trờn mt tm ỏ bazan cao 2,25 một, bỏn ct v nn t sột ng kớnh ỏy gn Phớa trờn mt trc ca tm ỏ c khc hỡnh thn Mt Tri ngi trờn ngai trao b lut cho vua Hammorabi ng 19.3 Kin trỳc Babylon ún mt cỏch trnh trng Phin ỏ ny c ngi Phỏp tỡm thy kinh o ca x Elam c, hin Cui thiờn niờn k th III trc Cụng Nguyờn, li ang c lu gi bo tng Louvre dng s suy sp ca Lng H, hai tc ngi Elam v ngi Amorites xõm lc tn phỏ v cp búc Ngi Ngh thut ca Babylon c t n trỡnh iờu Amorites xõy dng hai quc gia v phớa Nam ca Lng luyn trờn nn tng ca hai yu t Sumer v H l Ixine v Laxa; phớa Bc ca Lng H cng Akkad Ngh thut hi gn cht vi ngh hỡnh thnh cỏc quc gia Esnunna v Marie n lt thut kin trỳc cỏc quc gia trờn tranh ginh v gõy chin vi liờn miờn, gõy nờn cnh nỏt hoang tn Kin trỳc Ca ngi Rp cú nhiu thnh tu Vo khong u th k XIX trc Cụng Nguyờn, ngi ỏng trng Huyn thoi cỏc cung in nguy nga Amorites thng nht Bc Lng H v hỡnh thnh quc l v nhng cõu truyn c tớch thn tiờn ó gia c Babylon (khỏc vi Tõn Babylon sau ny) v h ó tụ im cho th gii Rp thn v l nhng thng nht c khu vc Lng H c gia Babylon tuyt tỏc ca nhõn loi c nm trờn ng giao lu quan trng ni chõu rng ln sang a Trung Hi, chõu Phi v chõu u Kin trỳc Rp l tinh hoa pha trn v sỏng to ca Mụ phng mt Ziggurat S cng thnh v hựng mnh t n cao im vo thi k 1792-1750 trc Cụng Nguyờn, di triu i vua Hammourabi Nh nc c Babylon thng nht trờn mt din tớch lónh th ton b Lng H v b suy sp vo khong cui thiờn niờn k th II trc Cụng cỏc lung kin trỳc a Trung Hi v minh sụng Hng xa xi nh ph Babylon c bao quanh bi mt bc tng mu vng di 13 km v cú 300 thỏp canh nh cao v chim v mc v i l mt by k quan c ca ngi Babylon: Vn treo Babylon 19.4 KIN TRC ASSYRI K quan th gii ny c NebuchADnezzar xõy dng vo khong nm 605-562 TCN ễng coi ú nh mt mún qu dnh cho ngi v, mt ngi ó trng thnh vựng t quanh Media, khao khỏt cnh nỳi rng hựng v Nhng ng rónh hựng v cựng cỏc vũi phun nc theo phong cỏch boroque treo l lng trờn cỏc mỏi vũm an xen nhau, iu tuyt diu phong cỏch nỳi rng ca t nc Iran c chuyn v vựng ng bng Mesopotamia m m - Vn treo Babylon kt hp trỡnh bc thy v k thut vi gic mng tr tỡnh S gia cú uy tớn, ngi u tiờn cp n treo l Berossus, mt ngi dõn thnh Babylon ó vit v treo vo khong nm 270 TCN ễng k rng, NebuchADnezzar (605-562 TCN) xõy mt cung in mi 15 ngy, nn múng bng ỏ hay cỏc bói t cú hỡnh bc thang ta nh phong cnh nỳi rng eo li Berossus, cõy ci c trng ti õy, cỏi c gi l treo, nhm lm vui lũng mt v hong hu Mt s nhng thnh tớch ca NebuchADnezzar, theo Berossus bit, mụ t cung in mi ca nh vua nh sau: cung in cao nh nỳi, mt phn xõy dng bng ỏ, nghe núi ch 15 ngy l hon tt Khụng nờu c th mt khu no c, nhng cỏc cung in ch chm súc cú mt khu Ngi Hy Lp v sau b sung thờm nhiu chi tit Mt gi thuyt k rng khu rng 120 m2, chiu cao ca bc tng thnh cao khong 25 m Khu cú bói t to hỡnh bc thang nh mt nh hỏt, vi cỏc cụng trỡnh nh hũa quyn bờn Phn nn xõy nhiu vỏch tng, mi vỏch rng khong 7m v cỏch 3m, cỏc dm bng ỏ Phớa trờn dm l ba lp riờng bit - sy t lp nha ng, hai lp ỏ xõy bng gch, v lp v ngoi cựng lm bng chỡ t khu t trờn cựng, nc ti cõy ly t cỏc c mỏy ngy trang hỳt nc t sụng chy bờn di Mt gi thuyt th hai cho rng, cú n 20 vỏch tng chng Mt gi thuyt th ba li k khu nm trờn cỏc mỏi cong dng vũm xõy bng gch v nha ng: cỏc inh vớt kiu Archimede nm dc theo cu thang cung cp nc Mt mụ t khỏc cho rng cú mt cụng trỡnh ph gm cỏc ct bng ỏ cỏc dm bng g: dm lm bng thõn cõy c ay vỡ b mc ra, ó mang cht b n nuụi dng r cõy trng khu vc treo phớa trờn, ton b khuụn viờn c ti tiờu bng mt h thng gm cỏc vũi phun nc v mỏng dn thit k tht ti tỡnh Vỡ cú nhng mụ t trỏi ngc nhau, mt s t ng vc liu treo cú tht hay khụng Tuy khụng cú mt cp n bt c c im kin trỳc no, ngoi tr cỏc thõn cõy khụng b mc ra, qu ỏng ngc nhiờn Du khỏch Hy Lp chc hn ó chng kin vic a cõy ci lờn cao, v chỳng ta cú th tỡm kim nhng gỡ cũn li ng nỏt hin ti theo cỏch hp phỏp Nhng tht khụng may, cỏc cung in Babylon ó b nhng ngi hỏo hc tn dng nhng viờn gch nung l tn phỏ hng ngn nm trc Ngy ch cũn li phn nn múng m thụi Nhng ngi him ban 45 u tỡm kim cỏc khu Cung in hố trờn cao, din tớch khong 180 m2, cựng vi vic kt hp cỏc ging nc cụng phu, nhng khụng khụng gian dnh cho cỏc bói t hỡnh bc thang v cõy ci Mt nh kho c ó xỏc nh v trớ ca khu nm phớa trờn mt s mỏi cong dng vũm m ụng phỏt hin nm Cung in phớa Nam, li mt ln na cng cú cỏc ging nc, cỏi mỏi dng vũm cũn l nn múng ca mt khu vc hnh chỏnh, cng cú th l mt nh lao Bt k tỡm kim mt bng tng trt thuc khu vc cung in s nhn thy cỏc cung in phớa Bc v phớa Nam nm bờn sn hng Bc v Tõy, gn vi Euphrates, bng cỏc cụng trỡnh no s ny cng u cú cỏc khu to hỡnh bc thang, cú l gõy n tng nht l cụng trỡnh ph phớa Tõy Phn bao quanh ny, cú din tớch khong 190 x 80 m, vi cỏc tng ngoi rng khong 20 m, lm bng gch t lp nha ng Cú nhiu cn phũng u phớa Bc, u phớa Nam cú mt gúc hỡnh vuụng, cú l cu thang t mt gúc Trong cụng trỡnh c ỏo ny, cú th ngi ta ó to hỡnh mt khu hỡnh vuụng, gn bng vi kớch thc yờu cu, vi cỏc ngụi nh ngh hố cựng mt khu nỳi non b to hỡnh bc thang Nhng ny ch c gii quyt qua nhng cuc khai qut gn õy hoc bng mt s t liu cha tỡm thy t thi vng triu Nebuchadnezzar Cho n lỳc ny, chỳng ta cú th hỡnh dung Vn treo cú cỏc mỏi dng vũm v vũi nc hoc bng bt c hỡnh nh no trớ tng tng 19.4 Kin trỳc Assyri Trong lch s, t Assyria c dựng sm nht ch vựng thng sụng Tigris, t theo tờn th ụ u tiờn, thnh ph c Assur Sau ú, nú ỏm ch mt quc gia v ch khng ch ton b Fertile Crescent (vựng t hỡnh trng li lim Trung ụng bao gm Levant, Lng H v Ai Cp c), Ai Cp v phn ln Anatolia T Assyria ớch thc ch vựng t na bc Lng H (na phớa nam l Babylon), vi Nineveh l th ụ t nc ca ngi Assyria gn i nỳi, chy di theo sụng Tigris ti tn nỳi Gordiaean hay dóy Carduchian Armenia, ụi c bit n nh l dóy nỳi Ashur Cỏc v vua Assyria lónh o mt t nc rng ln ba thi im khỏc lch s ú l cỏc vng quc Assyria c, gia v mi Vng quc hựng mnh v ni ting nht l vng quc Assyria mi, 911612 TCN Ngi Assyria ó ngh cỏch o h di chõn tng thnh, dựng cỏc xe ram cú cc nhn phỏ tng thnh H cng ngh cỏc i cụng binh xõy cu vt sụng vi cu phao hay cỏc chin binh trang b tỳi da bm cng bi Ni cú nhiu du tớch ỏ mi nhiu nht Assyria 46 l Tell Hassuna, trung tõm ca nn húa Hassuna Bui ban u ca vng quc Assyria khụng c xỏc thc rừ rng lm Da theo nhng truyn thuyt JudeoChristan, thnh ph Ashur (Assur) c thnh lp bi Ashur trai ca Shem, ngi c i sau xem nh l thn bo tr ca thnh ph ung lng thng sụng Tigris b thng tr bi Sumer, Akkad v bc Babylon; tng l mt phn ca quc Sargon, ó b tiờu dit bi bn r thi Gutian, sau ú xõy dng li, v kt thỳc bi s cai tr ca vng triu th ba Ur Nhng bn khc ch u tiờn ca ngi Assyria xut hin sau nm 2000 TCN Nn quõn ch ca Assyria c thit lp bi Zuliu, c cho l sng sau Bel-kapkapu, t tiờn ca Shalmaneser I nh ph Ashur ó cú cỏc liờn h vi cỏc thnh ph khỏc trờn cao nguyờn Anatolia ( Nh Kỡ ngy nay) Ngi Assyria thit lp cỏc khu buụn bỏn Cappadocia, Kanesh vo khong 1920 TCN-1840 TCN v 1798 TCN-1740 TCN Nhng ni ny c gi l karum, ting Akkad ngha l cng, c rng buc vi cỏc thnh ph Anatolia nhng khụng dớnh kt v mt a lý, cú cỏc loi thu c bit Chỳng c truyn ming v quỏ trỡnh giao thng gia Ashur v Anatolia nhng khụng cú cụng trỡnh kho c hay bn vit no th hin S trao i bao gm kim loi (cú l l chỡ hay thic, khụng nguyờn cht) v hng dt vi t Assyria, chỳng c i ly kim loi quý him t Anatolia 19.5 Ngh thut trang trớ n 3000 nm trc Cụng nguyờn tr i, cỏc hỡnh thc trang trớ cụng trỡnh ó rt phỏt trin Gch p lỏt lu ly l nh cao ca ngh thut trang trớ mt tng kin trỳc Lng H c i Gch cú mu men úng ỏnh khỏc nhau, cú bn vng tt Nn ca nhng din tớch ln trang trớ bng gch lu ly cú mu lam m, phự iờu mu trng hoc mu vng kim nh, ton b to thnh nhng tm thm rt n tng Lch s phỏt trin loi gch lu ly gn bú vi vic xõy dng ln ca Babilon thi i Tõn Babilon th k TCN Triu i Nabucodonosor cũn li cho nhõn loi hai chng tớch ln v kin trỳc cú s dng gch lu ly t th k Chng tớch th nht l ca thnh Ishtar, cú b cc trang trớ cỏc mng tng ln, phõn b u cỏc hỡnh ng vt, lp di lp li mt cỏch n gin nhng n tng v nhp iu rt mnh Chng tớch th hai l bc tng phớa sau ng in cung in ca nh vua Nabucodonosor Ton b mt tng l bc tranh ln, cú mt lot s t chõn tng, bng gia ca tng cú bn cõy, mi cõy li nhng bú hoa hai tng, bng trờn cựng l di hoa c CHNG 19 KIN TRC LNG H 19.6 Xem thờm Nn minh Lng H v Ba T 19.7 Tham kho D Oates and J Oates: e Rise of Civilization, e Making of the Past (Oxford, 1976) J.-D Forest: Aux origines de larchitecture obộidienne: Les Plans de type Samarra, Akkadica, xxxiv (1983), pp 147 J Oates: Ubaid Mesopotamia Revisited, e Hilly Flanks and Beyond: Essays on the Prehistory of Southwestern Asia Presented to Robert J Braidwood, ed T C Young, P E L Smith and P Mortensen (Chicago, 1983), pp 25181 R Bensenval: Technologie de la voỷte dans lOrient ancien, vols (Paris, 1984) Chng 20 Phong cỏch sp xp hin i Khỏch sn Normandie San Juan, Puerto Rico, ly cm hng t tu thu ch khỏch vt i dng SS Normandie v th hin biu tng ban u ca tu Phong cỏ sp xp hin i (ting Anh: Streamline Moderne, hay Art Moderne), l mt dng sau ny ca kin trỳc v thit k Art Deco thnh hnh nhng nm 1930 Phong cỏch kin trỳc ca nú nhn mnh vo cỏc hỡnh dỏng cong, nhng ng thng di, v ụi cũn cú c nhng yu t t ngnh hng hi 20.1 Tham kho 20.2 Liờn kt ngoi Streamline Moderne, Flickr Streamline Moderne, Decopix "Streamline Moderne & Nautical Moderne Architecture bói bin Miami", Tp bin Miami "Chic 'Bỏnh ci' hin i nm 1939 San Francisco", HGTV.com Bn mu:Modern architecture Bn mu:Architecture in the United States 47 Chng 21 Rococo v g ó c phỏt trin t trng phỏi Baroque v tr thnh mt ti Phỏp vo nhng nm 1720 sau nh vua Louis XIV cht Rococo ó phỏt trin mt cỏch i chỳng, ph bin khp chõu u Trong kin trỳc, phong cỏch ny phn ln gii hn trang trớ cỏc mt ng, facades bờn ngoi Rococo th hin y nht phong cỏch trang nhó ca nú ti nhng cụng trỡnh trang trớ g, tng nh ca nhng bit th, nh riờng ca c dõn Paris Ti c v o, phong cỏch Rococo c ng dng vo nhng cụng trỡnh ni tht kiu Baroc cỏc nh th v cung in Rococo cú ngun gc t s kt hp gia Baroque v trang trớ non b kiu Phỏp, ỏ v v sũ c s dng trang trớ kin trỳc ngoi tht nh Mt phớa bc ca Cung in Catherine Tsarskoye Selo - sõn dnh cho xe nga i vo: tt c cỏc tit u c trang trớ bng vng cho ti nm 1773, Ekaterina II thay th cỏc tit m vng bng nc sn mu oliu xỏm 21.1 Tham kho Kimball, Fiske (1980) e Creation of the Rococo Decorative Syle New York: Dover Publications ISBN 0-486-23989-6 Kin trỳc Rococo l mt phong cỏch ngh thut v thit k ni tht ca Phỏp th k 18 õy l phong cỏch kin trỳc c s dng ph bin thi ca hong hu Marie Antoinee Cỏc phũng thuc phong cỏch Rococo thng c thit k thnh mt sn phm ngh thut tng th vi vt dng trang trớ lng ly v tao, nhng vt phm iờu khc nh, nhng chic gng trang trớ, thm thờu, ngoi nú cũn c b sung bi nhng bc tranh tng tinh t T Rococo l s kt hp ca t rocaille (v) ting Phỏp v t barocco ting í õy l phong cỏch kin trỳc thng cú cỏc ng cong trang trớ dng v v thng trung vo nhng ng nột tit trang trớ, vy nờn mt vi nh phờ bỡnh ngh thut ó s dng t ny ng ý ch rng õy l mt phong cỏch phự phim v ch coi nú nh mt tro lu thi trang; t Rococo c s dng ln u Anh nm 1836, ngha thụng tc ca nú l lc hu (old-fashioned) Dự vy thỡ t gia th k 19, t ny ó c chp nhn bi cỏc nh s hc v ngh thut Trong hin cú mt s tranh lun v tm nh hng ca phong cỏch kin trỳc ny ti ngh thut núi chung thỡ Rococo hin c tha nhn l mt thi k quan trng lch s phỏt trin ca kin trỳc chõu u.Rococo l khỏi nim m cỏc nh phờ bỡnh ngh thut th k 19 s dng mụ t nhng cụng trỡnh trang trớ kin trỳc Arno Schửnberger and Halldor Soehner, 1960 e Age of Rococo Published in the US as e Rococo Age: Art and Civilization of the 18th Century (Originally published in German, 1959) Levey, Michael (1980) Painting in EighteenthCentury Venice Ithaca: Cornell University Press ISBN 0-8014-1331-1 Kelemen, Pỏl (1967) Baroque and Rococo in Latin America New York: Dover Publications ISBN 0486-21698-5 21.2 Liờn kt ngoi 48 nh ngha trờn Wiktionary ca rococo All-art.org: Rococo in the History of Art Rococo Style Guide British Galleries Victoria and Albert Museum Truy cp ngy 16 thỏng nm 2007 Bergerfoundation.ch: Rococo style examples Chng 22 Trng phỏi kiu cỏch 22.1 Tham kho Phng tin liờn quan ti Mannerism ti Wikimedia Commons [1] Lch s m thut th gii ca Phm Chnh, trang 118 Nh xut bn i hc S phm nm 2008, giỏ 48 ngn VND Parmigianino, Madonna with the Long Neck (1534-40) Trng phỏi kiu cỏ l mt tro lu ngh thut xut phỏt í khong t 1520 ti 1580, tip sau thi k Phc Hng Cỏc ngh s trng phỏi kiu cỏch ch trng cao k thut, cn snh si, c dng tõm lm cho cao H tụn th cỏi p u khoỏi lc n mc k d, ngụn ng bt thng Ngh thut kiu cỏch b xem nh sa sỳt, kộm hi hũa v duyờn dỏng so vi th h trc ú.[1] Ban u, ngh thut kiu cỏch cng cú sc hỳt nht nh, song cng v sau, trng phỏi ny cng sa sỳt v i ti thoỏi tro Hi phng Tõy sau ú bc n thi k Baroque.[1] 49 50 CHNG 22 TRNG PHI KIU CCH 22.2 Ngun, ngi úng gúp, v giy phộp cho bn v hỡnh nh 22.2.1 Vn bn Trng phỏi kin trỳc Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_ph%C3%A1i_ki%E1%BA%BFn_tr%C3%BAc? oldid=21385904 Ngi úng gúp: Mxn, DHN, Mth, Mekong Bluesman, Trung, Casablanca1911, Qbot, TuHan-Bot, Cheers!-bot, AlphamaBot, Addbot v ngi vụ danh Kin trỳc Ai Cp c i Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/Ki%E1%BA%BFn_tr%C3%BAc_Ai_C%E1%BA%ADp_c%E1%BB%95_ %C4%91%E1%BA%A1i?oldid=25980548 Ngi úng gúp: Mth, Mekong Bluesman, Phan Ba, YurikBot, Casablanca1911, DHN-bot, Escarbot, ijs!bot, CommonsDelinker, Minhquang304, VolkovBot, TXiKiBoT, BotMultichill, SieBot, Tran oc123, TVT-bot, Qbot, MelancholieBot, MystBot, Pq, Amirobot, HerculeBot, Ptbotgourou, Xqbot, GhalyBot, TjBot, TuHan-Bot, WikitanvirBot, Cheers!-bot, Makecat-bot, Duongarc, AlphamaBot, Addbot, itxongkhoiAWB, TuanminhBot, ẫn bc AWB v 10 ngi vụ danh Alampur Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/Alampur?oldid=21507822 Ngi úng gúp: Robbot, DHN-bot, Qbot, TuHan-Bot, Cheers!-bot, YFdyh-bot, AlphamaBot, Addbot v itxongkhoiAWB Art Nouveau Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/Art_Nouveau?oldid=23725287 Ngi úng gúp: JAnDbot, CommonsDelinker, VolkovBot, Luckas-bot, Xqbot, angbao, Ghột mu , MastiBot, TuHan-Bot, EmausBot, Cheers!, ChuispastonBot, Cheers!-bot, MerlIwBot, Vagobot, Justincheng12345-bot, AlphamaBot, AlphamaBot2, Addbot, OctraBot, GcnnAWB, Tuanminh01, TuanminhBot, Static.hv v ngi vụ danh Badami Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/Badami?oldid=21534383 Ngi úng gúp: DHN-bot, VolkovBot, Qbot, MelancholieBot, Luckas-bot, Xqbot, SassoBot, TuHan-Bot, EmausBot, ZộroBot, WikitanvirBot, Cheers!-bot, MerlIwBot, GrouchoBot, AlphamaBot, Addbot v TuanUt-Bot! Ch ngha hin i Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_hi%E1%BB%87n_%C4%91%E1%BA%A1i? oldid=24116420 Ngi úng gúp: JAnDbot, ijs!bot, VolkovBot, SieBot, Qbot, Luckas-bot, Rubinbot, Ghột mu , TuHan-Bot, Cheers!bot, MerlIwBot, AlphamaBot, Addbot, OctraBot, TuanminhBot v ngi vụ danh n th hang ng Badami Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%81n_th%E1%BB%9D_hang_%C4%91%E1%BB% 99ng_Badami?oldid=24039588 Ngi úng gúp: itxongkhoiAWB, GHA-WDAS, AlphamaBot4 v Dng Vinh Hong Kin trỳc Hu Hin i Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/Ki%E1%BA%BFn_tr%C3%BAc_H%E1%BA%ADu_Hi%E1%BB%87n_%C4% 91%E1%BA%A1i?oldid=26098425 Ngi úng gúp: Mth, Mekong Bluesman, Phan Ba, Trung, Avia, YurikBot, Casablanca1911, Newone, DHN-bot, Ctmt, JAnDbot, VolkovBot, TXiKiBoT, AlleborgoBot, SieBot, Loveless, Qbot, PixelBot, ArthurBot, Xqbot, MondalorBot, TuHan-Bot, Oilstreet, Cheers!-bot, Demon Witch 2, Makecat-bot, Addbot, TuanminhBot v ngi vụ danh H kinh doanh Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%99_kinh_doanh?oldid=29911540 Ngi úng gúp: usinhviet, enhitran, Hugopako v AlphamaBot4 Khi hon mụn Constantinus Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BA%A3i_ho%C3%A0n_m%C3%B4n_Constantinus?oldid= 24215791 Ngi úng gúp: Kolega2357, Hugopako, Vietkool97 v TuanminhBot Kin trỳc Baroque Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/Ki%E1%BA%BFn_tr%C3%BAc_Baroque?oldid=26078486 Ngi úng gúp: Luckas-bot, TuHan-Bot, EmausBot, WikitanvirBot, Cheers!-bot, Violetbonmua, Justincheng12345-bot, Hoang Dat, Addbot, itxongkhoiAWB, Tuanminh01, AlphamaBot4, TuanminhBot, Trantrongnhan100YHbot v ngi vụ danh Kin trỳc Byzantine Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/Ki%E1%BA%BFn_tr%C3%BAc_Byzantine?oldid=26008392 Ngi úng gúp: DragonBot, Sholokhov, Fontanka, TuHan-Bot, EmausBot, ZộroBot, JackieBot, Ripchip Bot, Cheers!-bot, TRMC, DanGong, AlphamaBot, Addbot, OctraBot, Trantrongnhan100YHbot v ngi vụ danh Kin trỳc gii ta kt cu Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/Ki%E1%BA%BFn_tr%C3%BAc_gi%E1%BA%A3i_t%E1%BB%8Fa_k%E1% BA%BFt_c%E1%BA%A5u?oldid=22149947 Ngi úng gúp: DanGong, AlphamaBot v TuanminhBot Kin trỳc Gothic Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/Ki%E1%BA%BFn_tr%C3%BAc_Gothic?oldid=26553504 Ngi úng gúp: Mekong Bluesman, Casablanca1911, JAnDbot, ijs!bot, Phuongthaomc, Duyt-ph, SieBot, TVT-bot, D4rkwalk3r, Qbot, Luckas-bot, Ptbotgourou, ArthurBot, Obersachsebot, Tnt1984, TuHan-Bot, EmausBot, ChuispastonBot, WikitanvirBot, Cheers!-bot, MerlIwBot, DanGong, JYBot, Makecat-bot, AlphamaBot, Hugopako, Addbot, OctraBot, itxongkhoiAWB, Tuanminh01, TuanminhBot, ynhngo29, 1NBui1 v ngi vụ danh Kin trỳc La Mó c i Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/Ki%E1%BA%BFn_tr%C3%BAc_La_M%C3%A3_c%E1%BB%95_%C4%91% E1%BA%A1i?oldid=26008393 Ngi úng gúp: Qbot, PixelBot, Fontanka, Future ahead, TjBot, TuHan-Bot, FoxBot, WikitanvirBot, Cheers!-bot, MerlIwBot, AlphamaBot, Phamnhatkhanh, Addbot, OctraBot, AlphamaBot4, Trantrongnhan100YHbot v ngi vụ danh Kin trỳc Roman Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/Ki%E1%BA%BFn_tr%C3%BAc_Roman?oldid=26762431 Ngi úng gúp: Mekong Bluesman, Casablanca1911, Ctmt, Trn Vinh, JAnDbot, Qbot, Sholokhov, Luckas-bot, SilvonenBot, Xqbot, TuHan-Bot, Yanajin33, Cheers!-bot, MerlIwBot, DanGong, AlphamaBot, Addbot, OctraBot, TuanminhBot v ngi vụ danh Kin trỳc Stalin Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/Ki%E1%BA%BFn_tr%C3%BAc_Stalin?oldid=26265538 Ngi úng gúp: Mxn, Mekong Bluesman, DHN-bot, Saigon punkid, CommonsDelinker, VolkovBot, TVT-bot, Idioma-bot, Qbot, Luckas-bot, Rubinbot, TuHan-Bot, EmausBot, ZộroBot, RedBot, WikitanvirBot, Cheers!-bot, AlphamaBot, Addbot, OctraBot, TuanminhBot, P.T., Ahihi456 v Mt ngi vụ danh Kin trỳc Tõn c in Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/Ki%E1%BA%BFn_tr%C3%BAc_T%C3%A2n_c%E1%BB%95_%C4%91i%E1% BB%83n?oldid=26486303 Ngi úng gúp: Newone, Ghột mu , Alonso de Mendoza, TuHan-Bot, Cheers!-bot, DanGong, AlphamaBot, Phamnhatkhanh, Hugopako, Addbot, itxongkhoiAWB, TuanminhBot, ẫn bc AWB v ngi vụ danh Kin trỳc Lng H Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/Ki%E1%BA%BFn_tr%C3%BAc_L%C6%B0%E1%BB%A1ng_H%C3%A0?oldid= 25383944 Ngi úng gúp: Mth, Mekong Bluesman, YurikBot, Casablanca1911, DHN-bot, VolkovBot, TXiKiBoT, SieBot, TVT-bot, Qbot, Xqbot, D'ohBot, Tnt1984, TuHan-Bot, EmausBot, Cheers!-bot, Kirill, MerlIwBot, AlphamaBot, Addbot, OctraBot, itxongkhoiAWB, TuanminhBot v ngi vụ danh 22.2 NGUN, NGI ểNG GểP, V GIY PHẫP CHO VN BN V HèNH NH 51 Phong cỏ sp xp hin i Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/Phong_c%C3%A1ch_s%E1%BA%AFp_x%E1%BA%BFp_hi%E1%BB% 87n_%C4%91%E1%BA%A1i?oldid=25941947 Ngi úng gúp: Cheers!-bot, enhitran, AlphamaBot, itxongkhoiAWB, AlphamaBot4 v Trantrongnhan100YHbot Rococo Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/Rococo?oldid=26207435 Ngi úng gúp: Mekong Bluesman, DHN-bot, Escarbot, TXiKiBoT, SieBot, TVT-bot, Parkjunwung, Idioma-bot, Qbot, Paris, OKBot, Nallimbot, Luckas-bot, ArthurBot, Xqbot, EmausBot, ZộroBot, RedBot, WikitanvirBot, Cheers!-bot, AlphamaBot, Phamnhatkhanh, Hugopako, AlphamaBot2, Addbot, OctraBot v Mt ngi vụ danh Trng phỏi kiu cỏ Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_ph%C3%A1i_ki%E1%BB%83u_c%C3%A1ch? oldid=23725776 Ngi úng gúp: Newone, ijs!bot, TXiKiBoT, SieBot, Qbot, Luckas-bot, Grenouille vert, ArthurBot, Xqbot, SassoBot, D'ohBot, Ghột mu , EmausBot, ZộroBot, JackieBot, WikitanvirBot, Ripchip Bot, Cheers!-bot, DarafshBot, AlphamaBot, Addbot, OctraBot, TuanminhBot v ngi vụ danh 22.2.2 Hỡnh nh Tp_tin:AcueductoSegovia_edit1.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/AcueductoSegovia_edit1.jpg Giy phộp: CC-BY-SA-3.0 Ngi úng gúp: Edited version of Image:AcueductoSegovia04.JPG Original le uploaded by author Ngh s u tiờn: Manuel Gonzỏlez Olaechea y Franco Tp_tin:Arch.of.constantine.threequarter.view.arp.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Arch.of constantine.threequarter.view.arp.jpg Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: Adrian Pingstone (Arpingstone) Tp_tin:Auditorio_de_Tenerife,_Santa_Cruz_de_Tenerife,_Espaủa,_2012-12-15,_DD_17.jpg Ngun: https://upload.wikimedia org/wikipedia/commons/e/ee/Auditorio_de_Tenerife%2C_Santa_Cruz_de_Tenerife%2C_Espa%C3%B1a%2C_2012-12-15%2C_DD_17 jpg Giy phộp: CC BY-SA 3.0 Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: Diego Delso Tp_tin:Blue_pog.svg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Blue_pog.svg Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: Andux Tp_tin:Braque.woman.400pix.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/6/63/Braque.woman.400pix.jpg Giy phộp: Phm vi cụng cng Ngi úng gúp: ? Ngh s u tiờn: ? Tp_tin:CasaBatllo_0170.JPG Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/CasaBatllo_0170.JPG Giy phộp: CC BY-SA 2.5 Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to (personal work) Ngh s u tiờn: tato grasso Tp_tin:CatherinePalaceNorthSide.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/CatherinePalaceNorthSide jpg Giy phộp: CC SA 1.0 Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: User Leonard G on en.wikipedia Tp_tin:Chapelle_Palatine2.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Chapelle_Palatine2.jpg Giy phộp: CC-BY-SA-3.0 Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: Urban Tp_tin:Charles_Bulfinch,_Tontine_Crescent.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Charles_ Bulfinch%2C_Tontine_Crescent.jpg Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: ? Ngh s u tiờn: ? Tp_tin:Choghazanbil2.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Choghazanbil2.jpg Giy phộp: CC-BY-SA3.0 Ngi úng gúp: ? Ngh s u tiờn: ? Tp_tin:Colosseum_in_Rome,_Italy_-_April_2007.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Colosseum_ in_Rome%2C_Italy_-_April_2007.jpg Giy phộp: CC BY-SA 2.5 Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: Dili Tp_tin:Column_impost.svg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Column_impost.svg Giy phộp: CC-BYSA-3.0 Ngi úng gúp: Own work, Image:Komposita1.png Ngh s u tiờn: Ssolbergj Tp_tin:Commons-emblem-copyedit.svg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/ Commons-emblem-copyedit.svg Giy phộp: CC BY-SA 3.0 Ngi úng gúp: File:Gnome-emblem-important.svg Ngh s u tiờn: GNOME icon artists, Fitoschido Tp_tin:Commons-logo.svg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Commons-logo.svg Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: is version created by Pumbaa, using a proper partial circle and SVG geometry features (Former versions used to be slightly warped.) Ngh s u tiờn: SVG version was created by User:Grunt and cleaned up by 3247, based on the earlier PNG version, created by Reidab Tp_tin:DNN_Iofan.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/DNN_Iofan.jpg Giy phộp: CC BY-SA 2.5 Ngi úng gúp: Self-photographed Ngh s u tiờn: NVO Tp_tin:Dentho.png Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/2/20/Dentho.png Giy phộp: CC-BY-SA 3.0 Ngi úng gúp: ? Ngh s u tiờn: ? Tp_tin:Dresden-Kristallpalast-nigh.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/ Dresden-Kristallpalast-nigh.jpg Giy phộp: CC-BY-SA-3.0 Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: User:Kolossos Tp_tin:Egypt.MedinetHabu.02.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Egypt.MedinetHabu.02.jpg Giy phộp: CC-BY-SA-3.0 Ngi úng gúp: ? Ngh s u tiờn: ? Tp_tin:Gehry_House_-_Image01.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Gehry_House_-_Image01.jpg Giy phộp: CC BY 2.0 Ngi úng gúp: http://www.flickr.com/photos/ikkoskinen/350055881/sizes/o/in/set-72157594441486676/ Ngh s u tiờn: IKs World Trip Tp_tin:Gehry_photo_office_buildings_river_bank_faỗade_01_Dỹsseldorf_Germany_2005-07-27.jpg Ngun: https: //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Gehry_photo_office_buildings_river_bank_fa%C3%A7ade_01_D%C3%BCsseldorf_ Germany_2005-07-27.jpg Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: de-wiki, photo by Fundistephan Ngh s u tiờn: Fundistephan 52 CHNG 22 TRNG PHI KIU CCH Tp_tin:George_Town,_Penang.JPG Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/George_Town%2C_Penang JPG Giy phộp: CC-BY-SA-3.0 Ngi úng gúp: ? Ngh s u tiờn: ? Tp_tin:Girolamo_Francesco_Maria_Mazzola_-_Madonna_with_the_Long_Neck.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/ wikipedia/commons/c/c8/Girolamo_Francesco_Maria_Mazzola_-_Madonna_with_the_Long_Neck.jpg Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: Khụng rừ Ngh s u tiờn: Parmigianino Tp_tin:Guggenheim_detail.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/Guggenheim_detail.jpg Giy phộp: CC-BY-SA-3.0 Ngi úng gúp: ? Ngh s u tiờn: ? Tp_tin:Hamburg.GalerieDerModerne.wmt.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/Hamburg GalerieDerModerne.wmt.jpg Giy phộp: CC BY-SA 3.0 Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: Wmeinhart Tp_tin:Herford_MARTa_88.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Herford_MARTa_88.jpg Giy phộp: CC BY 2.0 Ngi úng gúp: Marta Ngh s u tiờn: Wiekind Tp_tin:ING_House_Amsterdam.JPG Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/ING_House_Amsterdam.JPG Giy phộp: CC-BY-SA-3.0 Ngi úng gúp: ? Ngh s u tiờn: ? Tp_tin:Il_Gesu.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/Il_Gesu.jpg Giy phộp: CC-BY-SA-3.0 Ngi úng gúp: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Gesu.jpg Ngh s u tiờn: en:User:Chirho Tp_tin:Image-Disney_Concert_Hall_by_Carol_Highsmith_edit-2.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ cf/Image-Disney_Concert_Hall_by_Carol_Highsmith_edit-2.jpg Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: This image is available from the United States Library of Congress's Prints and Photographs division under the digital ID pplot.13725 This tag does not indicate the copyright status of the attached work A normal copyright tag is still required See Commons:Licensing for more information Ngh s u tiờn: Carol M Highsmith Tp_tin:ImperialWarMuseumNorth01.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/ ImperialWarMuseumNorth01.jpg Giy phộp: CC BY-SA 2.0 Ngi úng gúp: ? Ngh s u tiờn: ? Tp_tin:India-locator-map-blank.svg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/India-locator-map-blank.svg Giy phộp: CC BY-SA 3.0 Ngi úng gúp: ? Ngh s u tiờn: ? Tp_tin:India_location_map.svg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/India_location_map.svg Giy phộp: CC BY-SA 3.0 Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: Uwe Dedering ti Wikipedia Ting c Tp_tin:IndianStub.png Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/IndianStub.png Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: User:PlaneMad Tp_tin:JewishMuseumBerlin.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/JewishMuseumBerlin.jpg Giy phộp: CC BY 3.0 Ngi úng gúp: Studio Daniel Libeskind Ngh s u tiờn: Studio Daniel Libeskind Tp_tin:Kievplan1.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Kievplan1.jpg Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: ? Ngh s u tiờn: ? Tp_tin:Krakow_16.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Krakow_16.jpg Giy phộp: CC BY-SA 3.0 Ngi úng gúp: http://www.poczta-polska.pl/mw Ngh s u tiờn: Marek & Ewa Wojciechowscy Tp_tin:La_station_art_nouveau_de_la_porte_Dauphine_(Hector_Guimard).jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ commons/5/5f/La_station_art_nouveau_de_la_porte_Dauphine_%28Hector_Guimard%29.jpg Giy phộp: CC BY 2.0 Ngi úng gúp: originally posted to Flir as La station art nouveau de la porte Dauphine (Hector Guimard) Ngh s u tiờn: Jean-Pierre Dalbộra Tp_tin:Luxury_bay_window_peschanaya.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Luxury_bay_ window_peschanaya.jpg Giy phộp: CC BY-SA 2.5 Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: NVO Tp_tin:Luxury_penthouse_patriarch.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Luxury_penthouse_ patriarch.jpg Giy phộp: CC BY-SA 2.5 Ngi úng gúp: Self-photographed Ngh s u tiờn: NVO Tp_tin:Luxury_rudnev_marshals_house.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Luxury_rudnev_ marshals_house.jpg Giy phộp: CC BY-SA 2.5 Ngi úng gúp: Self-photographed Ngh s u tiờn: NVO Tp_tin:Luxury_window_spacings_patriarch.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/Luxury_window_ spacings_patriarch.jpg Giy phộp: CC BY-SA 2.5 Ngi úng gúp: Self-photographed Ngh s u tiờn: NVO Tp_tin:Manege4.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Manege4.jpg Giy phộp: CC-BY-SA-3.0 Ngi úng gúp: ? Ngh s u tiờn: ? Tp_tin:Museo_del_Prado_2016_(25185969599).jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Museo_del_ Prado_2016_%2825185969599%29.jpg Giy phộp: CC BY-SA 2.0 Ngi úng gúp: Museo del Prado 2016 Ngh s u tiờn: Emilio J Rodrớguez Posada Tp_tin:Nagoya_City_Art_Museum01-r.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Nagoya_City_Art_ Museum01-r.jpg Giy phộp: CC BY-SA 3.0 Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: Oilstreet (talk) Tp_tin:Nuvola_apps_package_graphics.svg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Nuvola_apps_ package_graphics.svg Giy phộp: LGPL Ngi úng gúp: Own work based on: File:Nuvola apps package graphics.png Ngh s u tiờn: Vectorization: Bobarino Tp_tin:Penditifkuppel.png Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Penditifkuppel.png Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: Chuyn t de.wikipedia sang Commons Ngh s u tiờn: Rainer Zenz ti Wikipedia Ting c Tp_tin:Peshanaya_1_1952.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Peshanaya_1_1952.jpg Giy phộp: CC BY-SA 2.5 Ngi úng gúp: Self-photographed Ngh s u tiờn: NVO 22.2 NGUN, NGI ểNG GểP, V GIY PHẫP CHO VN BN V HèNH NH Tp_tin:PhoHangBong-09122008451.jpg Ngun: Giy phộp: Phm vi cụng cng Ngi úng gúp: Tụi sỏng to ton b tỏc phm Ngh s u tiờn: Newone (tho lun) 53 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/f/ff/PhoHangBong-09122008451.jpg Tp_tin:Pont_du_Gard_HDR.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Pont_du_Gard_HDR.jpg Giy phộp: CC BY 2.0 Ngi úng gúp: originally posted to Flir as Pont du Gard Ngh s u tiờn: Wolfgang Staudt Tp_tin:Prag_ginger_u_fred_gehry.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Prag_ginger_u_fred_gehry jpg Giy phộp: CC-BY-SA-3.0 Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: Hans Peter Schaefer, http://www.reserv-a-rt.de Tp_tin:Puente_de_la_mujer,_Buenos_Aires_(32008).jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Puente_ de_la_mujer%2C_Buenos_Aires_%2832008%29.jpg Giy phộp: CC BY-SA 2.0 Ngi úng gúp: originally posted to Flir as Puente de la mujer, Buenos Aires, Argentina Ngh s u tiờn: Carlos Adampol Galindo Tp_tin:Pulawy_palac_marynki.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Pulawy_palac_marynki.jpg Giy phộp: CC-BY-SA-3.0 Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: Grzegorz Haa, Ghalas Tp_tin:Pulteney_Bridge,_Bath_2.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/Pulteney_Bridge%2C_Bath_2 jpg Giy phộp: CC BY-SA 2.5 Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: MichaelMaggs Tp_tin:Question_book-new.svg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Question_book-new.svg Giy phộp: CC-BY-SA-3.0 Ngi úng gúp: Chuyn t en.wikipedia sang Commons Created from scratch in Adobe Illustrator Based on Image: Question book.png created by User:Equazcion Ngh s u tiờn: Tkgd2007 Tp_tin:Red_pog.svg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/Red_pog.svg Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: Andux Tp_tin:Reims_Kathedrale.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Reims_Kathedrale.jpg Giy phộp: CCBY-SA-3.0 Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: bodoklecksel Tp_tin:Roma_Plan.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/Roma_Plan.jpg Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: G Droysens Allgemeiner Historischer Handatlas Ngh s u tiờn: Khụng rừ (H Jordan ?) Tp_tin:Romanesque_church_inside,_Saint-Saturnin,_Auvergne,_France.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ commons/3/37/Romanesque_church_inside%2C_Saint-Saturnin%2C_Auvergne%2C_France.jpg Giy phộp: CC-BY-SA-3.0 Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: Slawojar (2004) Tp_tin:Russian_embassy_Helsinki.JPG Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/Russian_embassy_Helsinki JPG Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: TTKK Tp_tin:SPQRomani.svg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/SPQRomani.svg Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: Piotr Micha Jaworski (PioM EN DE PL) Tp_tin:SaintPierre1.JPG Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/SaintPierre1.JPG Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: ? Ngh s u tiờn: ? Tp_tin:Salisbury_Cathedral_Detail_Arches.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Salisbury_ Cathedral_Detail_Arches.jpg Giy phộp: CC BY-SA 2.0 Ngi úng gúp: ? Ngh s u tiờn: ? Tp_tin:San_Juan,_PR_05.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/San_Juan%2C_PR_05.jpg Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: Transferred from en.wikipedia Ngh s u tiờn: Javierpuertorico at en.wikipedia Tp_tin:Sankt_Petersburg_Peter-und-Paul-Kathedrale_2006_a.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/ Sankt_Petersburg_Peter-und-Paul-Kathedrale_2006_a.jpg Giy phộp: CC BY 2.5 Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: Heidas Tp_tin:Santa_Susanna_(Rome)_-_facade.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Santa_Susanna_ %28Rome%29_-_facade.jpg Giy phộp: CC SA 1.0 Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: Panairjdde Tp_tin:Santiago_GDFL_catedral_27.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Santiago_GDFL_catedral_ 27.jpg Giy phộp: CC-BY-SA-3.0 Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: Luis Miguel Bugallo Sỏnchez (Lmbuga Commons)(Lmbuga Galipedia) Tp_tin:Seattle_Central_Library,_Seattle,_Washington_-_20060418.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/ 8/8a/Seattle_Central_Library%2C_Seattle%2C_Washington_-_20060418.jpg Giy phộp: CC-BY-SA-3.0 Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: DVD R W Tp_tin:Steinhaus_Steindorf.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/Steinhaus_Steindorf.jpg Giy phộp: CC BY-SA 3.0 Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: Horst Michael Lechner Tp_tin:Stuttgart_Uni_Vaihingen_campus_04.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Stuttgart_Uni_ Vaihingen_campus_04.jpg Giy phộp: CC BY-SA 2.5 Ngi úng gúp: selbst fotograert SP-550 UZ Ngh s u tiờn: Ra Boe Tp_tin:Swissre.and.tower42.london.arp.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Swissre.and.tower42 london.arp.jpg Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: No machine-readable source provided Own work assumed (based on copyright claims) Ngh s u tiờn: No machine-readable author provided Arpingstone assumed (based on copyright claims) 54 CHNG 22 TRNG PHI KIU CCH Tp_tin:Synagogue_Mainz_Exterior1.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Synagogue_Mainz_ Exterior1.jpg Giy phộp: CC BY-SA 3.0 Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: Mdhz Tp_tin:The_White_hall_of_the_Gatchina_palace.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/The_White_ hall_of_the_Gatchina_palace.jpg Giy phộp: CC BY-SA 3.0 Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: Disco76 Tp_tin:Translation_to_english_arrow.svg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Translation_to_english_ arrow.svg Giy phộp: CC-BY-SA-3.0 Ngi úng gúp: Own work, based on :Image:Translation_arrow.svg Created in Adobe Illustrator CS3 Ngh s u tiờn: tkgd2007 Tp_tin:Trier_Kurfuerstliches_Palais_BW_1.JPG Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/Trier_ Kurfuerstliches_Palais_BW_1.JPG Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: Berthold Werner Tp_tin:Vilnius_Cathedral_Facade.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Vilnius_Cathedral_Facade jpg Giy phộp: CC BY-SA 3.0 Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: Juliux Tp_tin:Vishnu_image_inside_cave_number_3_in_Badami.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/ Vishnu_image_inside_cave_number_3_in_Badami.jpg Giy phộp: CC BY-SA 3.0 Ngi úng gúp: I created this work entirely by myself.Dineshkannambadi (talk) 03:35, 13 August 2008 (UTC) Ngh s u tiờn: Dineshkannambadi (talk) 03:35, 13 August 2008 (UTC) Tp_tin:Vitra_Design_Museum.JPG Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Vitra_Design_Museum.JPG Giy phộp: CC-BY-SA-3.0 Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: Wladyslaw Tp_tin:Vitra_fire_station,_full_view,_Zaha_Hadid.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/Vitra_fire_ station%2C_full_view%2C_Zaha_Hadid.jpg Giy phộp: CC BY 2.5 Ngi úng gúp: Authors own photograph Ngh s u tiờn: en:User:Sandstein, a.k.a User:TheBernFiles Tp_tin:Wells_Cathedral,_Wells,_Somerset.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Wells_Cathedral% 2C_Wells%2C_Somerset.jpg Giy phộp: CC BY 2.0 Ngi úng gúp: Flickr: wells cathedral, 12th-15th c Ngh s u tiờn: seier+seier Tp_tin:Zigurat.png Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/c/c2/Zigurat.png Giy phộp: CC-BY-SA 3.0 Ngi úng gúp: ? Ngh s u tiờn: ? Tp_tin:-_.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/%D0% A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0% BD%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D1% 87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0.jpg Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: 22.2.3 Giy phộp ni dung Creative Commons Aribution-Share Alike 3.0 ... ngoi c ph lp ỏ vụi trng nhn búng, ly t cỏc m ỏ Tourah, trờn hu ngng sụng Nin, lp ph ny ngy ó b trúc mt Trang trớ trn snh chớnh ca Medinet habu Nh nc Ai Cp c i l mt nhng nh nc i sm nht lu vc
- Xem thêm -

Xem thêm: Thể loại trường phái kiến trúc, Thể loại trường phái kiến trúc, Thể loại trường phái kiến trúc

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay