Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm trong môn Địa lí ở Trường Dự bị đại học dân tộc

221 25 0
  • Loading ...
1/221 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 11:24

B GIO DC V O TO TRNG I HC S PHM H NI T XUN PHNG VậN DụNG PHƯƠNG PHáP DạY HọC HợP TáC THEO NHóM TRONG MÔN ĐịA TRƯờNG Dự Bị ĐạI HọC DÂN TộC Chuyờn ngnh: Lớ lun v phng phỏp dy hc b mụn a lớ Mó s: 62.14.01.11 LUN N TIN S KHOA HC GIO DC Ngi hng dn khoa hc: 1.PGS.TS NGễ QUANG SN TS NGễ TH HI YN H NI - 2017 i LI CAM OAN Tụi xin cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu khoa hc ca riờng tụi, c hon thnh vi s hng dn v giỳp tn tỡnh ca nhiu nh khoa hc Cỏc s liu, kt qu c trỡnh by lun ỏn l trung thc, khỏch quan Nhng kt lun khoa hc ca lun ỏn cha tng c cụng b bt k cụng trỡnh no khỏc Tụi xin cam oan rng mi s giỳp cho vic thc hin lun ỏn ó c cm n, cỏc thụng tin trớch dn lun ỏn ny u c ch rừ ngun gc Tỏc gi lun ỏn T XUN PHNG ii i c m n T , , , , , y, S T , , x y S TS y x Q S õ y T Y , ú õ y GS.TS , , x õ y, ú ú x T D õ T õ ự y , , trỡnh ự y , , , õ , , y 2017 Tỏc gi lun ỏn T Xuõn Phng iii MC LC Trang Li cam oan i Li cm n ii Mc lc iii Cỏc ch vit tt lun ỏn vi Danh mc bng vii Danh mc biu viii Danh mc hỡnh ix M U 1 Lớ chn ti Mc ớch v nhim v nghiờn cu i tng v phm vi nghiờn cu Gi thuyt khoa hc Tng quan nghiờn cu Quan im v phng phỏp nghiờn cu 15 Nhng úng gúp ca lun ỏn 20 Cu trỳc lun ỏn 20 Chng 1: C S L LUN V THC TIN CA VIC VN DNG PHNG PHP DY HC HP TC THEO NHểM TRONG DY HC A L TRNG D B I HC DN TC 21 1.1 Nhng c bn v i mi giỏo dc v o to ph thụng 21 1.1.1 M GD 21 1.1.2 D 23 1.1.3 D S 25 1.2 Phng phỏp dy hc hp tỏc theo nhúm 27 1.2.1 D e ú 27 1.2.2 D e ú 29 1.2.3 D e ú 32 1.2.4 D eo nhúm 36 1.3 Mc tiờu, ni dung chng trỡnh mụn a lớ ca h DBHDT 38 1.3.1 M D DT 38 1.3.2 D DT 40 iv 1.4 Thc trng ca vic s dng PPDH hp tỏc theo nhúmtrong DH a lớ trng DBHDT 41 1.4.1 T y TT D DT 41 1.4.2 y õ D e ú D y D DT 48 1.5 c im tõm sinh lớ v trỡnh nhn thc ca HS trng DBHDT 51 1.5.1 õ S D DT 51 1.5.2 T S D DT 53 Kt lun chng 55 Chng 2: T CHC DY HC HP TCTHEO NHểM TRONG MễN A L TRNG D B I HC DN TC 56 2.1 Yờu cu v nguyờn tc t chc dng PPDH hp tỏc theo nhúm mụn a lớ trng DBHDT 56 2.1.1 y D p tỏc theo nhúm DH 2.1.2 D D y DT 56 D e ú D DT 59 2.2 Quy trỡnh t chc DH hp tỏc theo nhúm DH a lớ trng DBHDT 64 2.2.1 X , D e ú 65 2.2.2 2.2.3 T 2.2.4 T 2.2.5 T ú ú 70 73 76 e ú 80 S ú D 2.3 Bin phỏp t chc DH hp tỏc theo nhúm mụn a lớ trng DBHDT 93 2.3.1 S 2.3.2 2.3.3 2.3.4 y ú 93 D e ú 103 D e ú D y 104 D e ú TT y D DT 106 2.3.5 D y D e ú D xõy DT 109 v 2.4 Mt s vớ d minh v dng PPDH hp tỏc theo nhúm mụn a lớ trng DBHDT 111 2.4.1 Giỏo ỏn 111 2.4.2 Giỏo ỏn 114 2.4.3 Giỏo ỏn 119 Kt lun chng 124 Chng 3: THC NGHIM S PHM 125 3.1 Mc ớch, nhim v thc nghim 125 3.2 Nguyờn tc thc nghim 125 3.3 i tng thc nghim 126 3.4 Phng phỏp thc nghim 126 3.5 Ni dung thc nghim 126 3.6 T chc thc nghim 127 3.6.1 T 127 3.6.2 õ 128 Kt lun chng 147 KT LUN V KHUYN NGH 148 CC CễNG TRèNH KHOA HC CễNG B 151 TI LIU THAM KHO 152 PH LC vi CC CH VIT TT TRONG LUN N Ch vit tt Ni dung vit tt C Cao ng CNH&HH Cụng nghip húa v hin i húa CNTT Cụng ngh thụng tin CNTT&TT Cụng ngh thụng tin v truyn thụng DH Dy hc DTNT Dõn tc ni trỳ DBHDT D b i hc dõn tc H i hc C i chng GD Giỏo dc GV Giỏo viờn HTTN Hp tỏc theo nhúm HS Hc sinh KT-XH Kinh t - xó hụi KTDH K thut dy hc NXB Nh xut bn PPDH Phng phỏp dy hc SGK Sỏch giỏo khoa TBDH Thit b dy hc TN Thc nghim THPT Trung hc ph thụng vii DANH MC BNG Trang Bng 1.1 Tiờu ỏnh giỏ nng lc HS quỏ trỡnh DH 26 Bng 1.2 Phõn phi chng trỡnh h DBHDT theo Thụng t s 48/2012/TT BGDT 40 Bng 2.1 Mc tiờu, ni dung tho lun phn a lớ i cng chng trỡnh a lớ trng DBHDT 68 Bng 2.2 Tiờu ỏnh giỏ trỡnh by ý tng 87 Bng 2.3 Tiờu ỏnh giỏ k nng thu thp v x lớ thụng tin 90 Bng 2.4 Tiờu ỏnh giỏ phn hi, lng nghe 90 Bng 2.5 Tiờu ỏnh giỏ s hp tỏc 91 Bng 2.6 Sn lng than, du thụ v in ca nc ta, giai on 2000 - 2012 104 Bng 3.1 Mụ t d liu TN 138 Bng 3.2 So sỏnh giỏ tr trung bỡnh im s ca lp C v lp TN 138 Bng 3.3 Mc nh hng ca bin phỏp tỏc ng 139 Bng 3.4 Bng tiờu Cohen 139 viii DANH MC BIU Trang Biu 1.1 Tn sut s dng phng phỏp dy hc HTTN ca GV .42 Biu 1.2 Cỏch thc chia nhúm t chc HTTN ca GV 42 Biu 1.3 La chn cỏc k thut tho lun ca GV vi ch : Ti ng bng sụng Cu Long cn phi s dng hp lớ v ci to t nhiờn 44 Biu 1.4 Tn sut s dng v mc ỏnh giỏ cỏc k thut tho lun ca GV .45 Biu 1.5 Tn sut hc nhúm ca HS THPT .46 Biu 1.6 ỏnh giỏ tớnh hiu qu v hc nhúm ca HS THPT 47 Biu 1.7 ỏnh giỏ vai trũ ca hc nhúm i vi HS THPT 47 Biu 3.1 Biu so sỏnh tng hp im kim tra bi gia lpTN1 v C1 130 Biu 3.2 Biu so sỏnh tng hp im kim tra bi gia lpTN2 v C2 131 Biu 3.3 Biu so sỏnh tng hp im kim tra bi gia lpTN v C .131 Biu 3.4 Biu so sỏnh tng hp im kim tra bi gia lp TN1 v C1 132 Biu 3.5 Biu so sỏnh tng hp im kim tra bi gia lpTN2 v C2 133 Biu 3.6 Biu so sỏnh tng hp im kim tra bi gia lpTN v C .133 Biu 3.7 Biu so sỏnh tng hp im kim tra bi gia lpTN1 v C1 134 Biu 3.8 Biu so sỏnh tng hp im kim tra bi gia lpTN2 v C2 135 Biu 3.9 Biu so sỏnh tng hp im kim tra bi gia lpTN v C .136 Biu 3.10 Biu so sỏnh tng hp im kim tra gia lp TN v C 137 Biu 3.11 Biu so sỏnh tng hp im trung bỡnh cỏc kim tra gia lp TN v C 137 Biu 3.12 So sỏnh quỏ trỡnh t ỏnh giỏ v úng gúp cỏ nhõn HS HTTN sau TN 141 Biu 3.13 So sỏnh quỏ trỡnh t ỏnh giỏ trỡnh trao i, chia s v úng gúp ý kin cỏ nhõn HS HTTN sau TN 141 Biu 3.14 So sỏnh quỏ trỡnh t ỏnh giỏ k kh nng bỏo cỏo ca cỏ nhõn HS HTTN sau TN 142 Biu 3.15 So sỏnh quỏ trỡnh t ỏnh giỏ ý thc lm vic ca cỏ nhõn HS HTTN sau TN 143 Biu 3.16 T ỏnh giỏ th mnh ca cỏ nhõn HS HTTN sau TN 144 Biu 3.17 T ỏnh giỏ k kt qu thu c ca cỏ nhõn HS HTTN sau TN 145 ix DANH MC HèNH Trang Hỡnh 2.1 S quy trỡnh dy hc hp tỏc theo nhúm 64 Hỡnh 2.2 HS s dng tranh nh trỡnh by sn phm 78 Hỡnh 2.3 HS bỏo cỏo sn phm bng s t 78 Hỡnh 2.4 HS ng dng CNTT trỡnh by bỏo cỏo sn phm 79 Hỡnh 2.5 HS tho lun v lm vic theo k thut DH khn tri bn 97 Hỡnh 2.6 S k thut DH cỏc mnh ghộp 98 Hỡnh 2.7 HS tho lun v lm vic theo k thut DH mnh ghộp 98 Hỡnh 2.8 HS ng dng CNTT tỡm kim thụng tin v trỡnh by kt qu tho lun 107 39 PL 27 Vn phỏt trin thy sn : Trỡnh by c iu kin, tỡnh hỡnh phỏt trin, phõn b ngnh thu sn v mt s phng hng phỏt trin ngnh thu sn ca nc ta - : Phõn tớch bn lõm, ng nghip, Atlat xỏc nh cỏc khu vc sn xut, khai thỏc ln V v phõn tớch biu , s liu thng kờ v ng nghip 28 a lớ ngnh cụng nghip - : + Trỡnh by c c cu cụng nghip theo ngnh, theo thnh phn kinh t v theo lónh th + Nờu mt s nguyờn nhõn dn n s thay i c cu ngnh cụng nghip + Trỡnh by c tỡnh hỡnh phỏt trin v phõn b ca mt s ngnh cụng nghip trng im nc ta - : + V v phõn tớch biu , s liu thng kờ, s v cỏc ngnh cụng nghip + S dng bn v Atlat phõn tớch c cu ngnh ca mt s trung tõm cụng nghip v phõn b ca cỏc ngnh cụng nghip trng im : Phõn tớch c vai trũ, tỡnh hỡnh phỏt trin v s thay i c cu ca ni thng, ngoi thng - : + V v phõn tớch biu , s liu thng kờ v cỏc 29 Vn phỏt trin thng mi Thun li v khú khn nh hng ti s phỏt trin ngnh thy sn ca nc ta K thut ng h v phn i: - Nhúm ng h: nh hng thun li ti s phỏt trin ngnh thy sn ca nc ta - Nhúm phn i: Cỏc khú khn nh hng ti s phỏt trin ngnh thy sn ca nc ta Cỏc gii phỏp K thut khn tri nõng cao hiu qu bn ngnh sn xut thy sn ca nc ta Ti vựng ng K thut khn bng sụng Hng tri bn: li cú mc - Bc 1: Thnh trung cụng nghip viờn nhúm vo loi cao nht a cỏc ý kin c nc? gii thớch Ti vựng ng bng sụng Hng li cú mc trung cụng nghip vo loi cao nht c nc? - Bc 2: Tho lun thng nht ý kin chung ca nhúm c im phỏt trin ni bt ca cỏc ngnh CN trng im ca nc ta Ti ngi Vit Nam li phi u tiờn dựng hng Vit Nam? K thut khn tri bn Khn tri bn: - Bc 1: Thnh viờn nhúm a cỏc ý kin Ti ngi Vit Nam li phi u tiờn dựng hng Vit Nam? 40 PL 30 Vn phỏt trin du lch 31 Khai thỏc th mnh Trung du nỳi Bc B 32 ng bng sụng Hng ngnh ni thng, ngoi thng + S dng bn , Atlat nhn bit v phõn tớch s phõn b ca cỏc trung tõm thng mi ca nc ta - : Thy c ti nguyờn du lch nc ta tng i phong phỳ v a dng, tỡnh hỡnh phỏt trin ngnh du lch v s phõn b ca cỏc trung tõm du lch chớnh - : V v phõn tớch biu , s liu thng kờ v du lch S dng bn , Atlat nhn bit v phõn tớch s phõn b ca cỏc trung tõm du lch - : Nờu c ý ngha ca v trớ a lớ i vi s phỏt trin KT-XH ca vựng Phõn tớch c vic s dng cỏc th mnh phỏt trin cỏc ngnh kinh t ca vựng; mt s t v bin phỏp khc phc - K + S dng bn xỏc nh v trớ ca vựng, nhn xột v gii thớch s phõn b mt s ngnh sn xut ni bt + V v phõn tớch biu , s liu thng kờ liờn quan n kinh t ca vựng Trung du v nỳi Bc B - : + Phõn tớch c tỏc ng ca cỏc th mnh v hn ch ca v trớ a lớ, iu kin t nhiờn, dõn c, c s vt cht - k thut ti s - Bc 2: Tho lun thng nht ý kin chung ca nhúm S a dng ca ti K thut khn tri nguyờn du lch bn Vit Nam Cỏc th mnh phỏt trin kinh t ca vựng Trung du v nỳi Bc B K thut cỏc mnh ghộp: - Vũng 1: Mi nhúm tỡm hiu v mt th mnh phỏt trin kinh t ca vựng Trung du v nỳi Bc B - Vũng 2: V s hoc s dng CNTTth hin cỏc th mnh phỏt trin kinh t ca vựng Trung du v nỳi Bc B í ngha ca vic K thut khn tri phỏt huy cỏc th bn hoc k thut mnh i vi s XYZ phỏt trin KT-XH ca vựng Cỏc th mnh v K thut ng h hn ch ca vựng v phn i: ng bng sụng - Nhúm ng h: hng phỏt Cỏc th mnh ca trin KT-XH vựng ng bng sụng hng 41 PL phỏt trin kinh t; nhng cn gii quyt phỏt trin KT-XH + Trỡnh by c tỡnh hỡnh chuyn dch c cu kinh t v cỏc nh hng chớnh - : + S dng bn xỏc nh v trớ, nhn xột v gii thớch s phõn b ca mt s ngnh sn xut c trng ca vựng ng bng sụng Hng + Phõn tớch s liu thng kờ, biu nhn bit s thay i dõn s, c cu kinh t ng bng sụng Hng 33 Vựng - : Bc Trung + Nờu c phm vi lónh B th, v trớ a lớ ca ca vựng + Phõn tớch c s hỡnh thnh c cu nụng - lõm ng nghip, c cu cụng nghip v xõy dng c s h tng ca vựng - : + S dng bn xỏc nh v trớ ca vựng, nhn xột v gii thớch s phõn b mt s ngnh kinh t c trng ca vựng + Phõn tớch s liu thng kờ, biu thy c tỡnh hỡnh phỏt trin kinh t ca vựng 34 Duyờn - : hi Nam + Nờu c phm vi lónh Trung B th, v trớ a lớ ca ca vựng + Trỡnh by c phỏt trin tng hp kinh t bin v tm quan trng ca phỏt trin cụng nghip, c s h tng i vi s phỏt trin kinh t - phỏt trin KTXH - Nhúm phn i: Cỏc hn ch ca vựng ng bng sụng hng phỏt trin KT-XH S cn thit phi K thut khn tri quan tõm ti cỏc bn nh: hỡnh thnh c cu cu nụng - lõm - ng nghip, phỏt trin cụng nghip v xõy dng c s h tng phỏt trin kinh t xó hi ca vựng Th mnh phỏt trin tng hp kinh t bin ca vựng Duyờn hi Nam Trung B K thut cỏc mnh ghộp: - Vũng 1: Mi nhúm tỡm hiu v mt th mnh phỏt trin kinh t bin ca vựng Duyờn hi Nam Trung B - Vũng 2: V s 42 PL xó hi ca vựng - : + S dng Atlat a lớ Vit Nam trỡnh by v hin trng v s phõn b cỏc ngnh kinh t Duyờn hi Nam Trung B 35 Vựng ụng Nam B 36 Vựng Tõy Nguyờn - : + Nờu c khỏi quỏt ụng Nam B l vựng cú trỡnh phỏt trin cao nht so vi cỏc vựng khỏc c nc + Trỡnh by c mt s phng hng khai thỏc lónh th theo chiu sõu ụng Nam B - : + S dng bn xỏc nh v trớ, gii hn v nhn xột, gii thớch s phõn b mt s ngnh kinh t tiờu biu ca ụng Nam B + Phõn tớch biu , s liu thng kờ v vựng ụng Nam B nhn bit kinh t ca vựng - : + Nờu c phm vi lónh th, v trớ a lớ, ý ngha ca vic phỏt trin kinh t Tõy Nguyờn + Trỡnh by c thc trng phỏt trin cõy cụng nghip; khai thỏc v ch bin lõm sn, bo v rng; phỏt trin chn nuụi gia sỳc ln; phỏt trin thu in, thu li v nhng ca vựng, bin phỏp gii hoc s dng CNTT th hin th mnh phỏt trin tng hp kinh t bin ca vựng Duyờn hi Nam Trung B Tm quan trng K thut khn tri ca phỏt bn trin cụng nghip, c s h tng i vi s phỏt trin KT-XH ca vựng - Nguyờn nhõn ti K thut khn tri phi tin hnh bn: khai thỏc lónh th - Bc 1: Thnh theo chiu sõu viờn nhúm ụng Nam B a cỏc ý - Gii thớch c kinv Nguyờn s cn thit phi nhõn ti phi khai thỏc tng hp tin hnh khai kinh t bin v thỏc lónh th theo bo v mụi chiu sõu ụng trng Nam B - Bc 2: Tho lun thng nht ý kin chung ca nhúm Cỏc th mnh phỏt trin kinh t xó hi ca Tõy Nguyờn Vai trũ ca phỏt huy cỏc th mnh vic phỏt trin KTXH ca Tõy Nguyờn K thut mnh ghộp cỏc K thut khn tri bn hoc XYZ 43 PL quyt nhng ú - : + S dng bn xỏc nh v trớ, gii hn ca Tõy Nguyờn; nhn xột v gii thớch s phõn b mt s ngnh sn xut ni bt + Phõn tớch s liu thng kờ, biu kinh t ca Tõy Nguyờn 37 ng - : bng sụng + Phõn tớch c nhng Cu Long thun li, khú khn v thiờn nhiờn, ngi, c s vt cht - k thut i vi vic phỏt trin kinh t ca vựng + Trỡnh by c mt s bin phỏp ci to, s dng t nhiờn, tỡnh hỡnh v cỏc bin phỏp tng cng sn xut lng thc, thc phm ng bng sụng Cu Long : S dng bn xỏc nh v trớ ca ng bng sụng Cu Long; nhn xột v gii thớch nhng thun li v khú khn v iu kin t nhiờn ca ng bng sụng Cu Long i vi phỏt trin KT-XH 38 Phỏt - : trin kinh Trỡnh by c vựng bin t, an ninh v thm lc a nc ta quc giu ti nguyờn phũng + Phõn tớch c ý ngha Bin ca cỏc o v qun o ụng v chin lc phỏt trin cỏc o, kinh t v bo v an ninh qun o vựng bin + Trỡnh by c tỡnh hỡnh v bin phỏp phỏt trin kinh t ca vựng bin Vit Nam, cỏc o v qun o - : S dng bn xỏc nh v trớ, phm vi S cn thit phi s dng hp lớ v ci to t nhiờn ng bng sụng Cu Long K thut khn tri bn: - Bc 1: Thnh viờn nhúm a cỏc ý kinv vic cn phi s dng hp lớ v ci to t nhiờn ng bng sụng Cu Long - Bc 2: Tho lun thng nht ý kin chung ca nhúm Kh nng phỏt trin tng hp cỏc ngnh kinh t bin nc ta K thut cỏc mnh ghộp: - Vũng 1: Mi nhúm tỡm hiu v mt kh nng phỏt trin cỏc ngnh kinh t bin nc ta - Vũng 2: V s hoc s dng CNTT th hin kh nng phỏt trin tng hp cỏc ngnh kinh t bin nc ta 44 PL lónh hi ca vựng bin Vit í ngha ca vic Nam, cỏc o v qun o khai thỏc tng hp chớnh ca nc ta vựng bin o, bo v ch quyn cỏc hũn o v qun o i vi vic phỏt trin KT-XH v an ninh quc phũng nc ta K thut khn tri bn: - Bc 1: Thnh viờn nhúm a cỏc ý kinv í ngha ca vic khai thỏc tng hp vựng bin o, bo v ch quyn cỏc hũn o v qun o - Bc 2: Tho lun thng nht ý kin chung ca nhúm 45 PL PH LC 4: KT QU THC NGHIM Kt qu im thc nghim bi gia cỏc lp TN v C S bi KT Lp TN1 K40C2 C1 K40C1 im 2.0 2.5 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 33 3 3 7.12 36 1 4 2 6.34 S bi KT Lp X 3.0 im X 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 TN2K40C6 33 0 2 2 2 7.03 C2K40C3 34 1 6 2 6.34 8.5 Tng hp % kt qu im kim tra thc nghim bi im Lp S bi KT 2.5 3.5 4.5 TN1 K40C2 33 3.03 6.06 3.03 9.09 3.03 9.09 C1 K40C1 36 2.78 2.78 2.78 8.33 5.56 11.11 11.11 16.67 2.78 22.22 2.78 5.56 5.56 5.5 6.5 9.09 7.5 9.5 10 12.1 6.06 12.1 6.06 21.2 6.06 3.03 Lp S s TN2 K40C6 C2 K40C3 33 im 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 0.00 0.00 3.03 0.00 12.12 6.06 6.06 0.00 6.06 6.06 34 0.00 2.94 0.00 2.94 0.00 2.94 14.71 0.00 5.88 17.65 17.65 5.88 14.71 5.88 5.88 0.00 2.94 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 3.03 6.06 24.24 6.06 9.09 6.06 6.06 Kt qu im thc nghim bi gia lp TN v C S im bi 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 KT 0 0 2 10 0 TN1 K40C2 33 1 4 12 0 C1 K40C1 36 Lp X 7.56 6.41 S im bi X KT 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 0 0 1 0 TN2K40C6 33 7.21 0 0 4 2 0 C2K40C3 34 6.55 Lp Tng hp % kt qu im kim tra thc nghim bi Lp TN1 K40C2 C1 K40C1 S s 33 36 im 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 0.00 0.00 6.06 0.00 0.00 3.03 6.06 3.03 6.06 3.03 9.09 12.12 30.30 6.06 15.15 0.00 0.00 2.78 0.00 2.78 0.00 8.33 5.56 2.78 0.00 11.11 11.11 33.33 0.00 13.89 5.56 2.78 0.00 0.00 im S s 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 TN2K40C6 33 0.00 0.00 0.00 0.00 3.03 0.00 3.03 6.06 15.15 6.06 12.12 9.09 24.24 15.15 6.06 0.00 0.00 C2K40C3 34 0.00 0.00 0.00 0.00 2.94 8.82 0.00 11.76 17.65 11.76 11.76 8.82 14.71 5.88 5.88 0.00 0.00 Lp 46 PL Kt qu im thc nghim bi im S bi KT 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 Lp TN1 K40C2 C1 K40C1 X 10.0 33 0 0 0 6.93 36 0 2 0 6.05 Lp S bi KT TN2K40C6 C2K40C3 33 34 im 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 0 1 10 5 0 0 2 0 X 7.22 6.05 Tng hp % kt qu im kim tra thc nghim bi im S s 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 33 0.00 0.00 9.09 0.00 3.03 0.00 0.00 3.03 6.06 9.09 18.18 3.03 24.24 3.03 21.21 0.00 0.00 TN1 K40C2 C1 K40C1 36 0.00 0.00 11.11 0.00 13.89 0.00 5.56 5.56 5.56 11.11 22.22 8.33 13.89 2.78 0.00 0.00 0.00 Lp Lp S s 2.0 2.5 3.0 3.5 TN2K40C6 33 0.00 0.00 3.03 0.00 4.0 4.5 5.0 im 6.0 6.5 5.5 3.03 0.00 3.03 0.00 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 9.09 3.03 30.30 9.09 15.15 15.15 9.09 0.00 0.00 C2K40C3 34 2.94 0.00 0.00 0.00 23.53 0.00 2.94 0.00 14.71 8.82 17.65 8.82 5.88 5.88 5.88 0.00 0.00 Tng hp kt qu im thc nghim gia lp TN v C X im thng kờ S Lp bi KT - 2.5 - 3.5 - 4.5 - 5.5 - 6.5 - 7.5 8.0 - 8.5 - 9.5 10.0 11 14 26 43 60 31 7.18 TN 198 24 20 48 55 40 11 6.28 C 210 Tng hp % kt qu im kim tra TN v C im S Lp bi - 2.5 - 3.5 - 4.5 - 5.5 - 6.5 7-7.5 KT TN 198 0.51 4.55 5.56 7.07 13.13 21.72 C 210 1.90 3.33 11.43 9.52 22.86 26.19 Kt qu im trung bỡnh cỏc bi kim tra 8.0 - 9.5 10.0 8.5 30.30 15.66 1.52 19.05 5.24 0.48 Lp S bi KT Bi Bi Bi X TN 198 7.07 7.38 7.07 7.15 C 210 6.34 6.48 6.05 6.48 47 PL PH LC 5: KIM TRA 15 PHT Cõu 1: Hóy nờu nhng c cho l ton cu hin nay? Cõu 2: Vỡ bin i khớ hu l mt nhng mang tớnh cp bỏch hin nay? Nờu mt s dn chng v bin i khớ hu Vit Nam? Gi ý tr li Cõu 1: Nhng ton cu hin nay: - Bựng n dõn s, gi húa dõn s - Khai thỏc ti nguyờn, ụ nhim mụi trng, bo v mụi trng - Bin i khớ hu ton cu, chng bin i khớ hu, thiờn tai v suy gim tng ụzụn, suy gim a dng sinh hc v phỏt trin bn vng - Xung t sc tc, tụn giỏo, khng b, chin tranh ht nhõn, tranh chp ti nguyờn, lónh th, bin, o - Ti phm xuyờn quc gia; an ninh mng; an ninh ti chớnh, an ninh nng lng, an ninh lng thc, an ninh ngun nc - nghốo v lc hu; dch bnh, phõn húa giu nghốo gia cỏc quc gia Cõu 2: - Bin i khớ hu l mt nhng mang tớnh cp bỏch hin vỡ: + Lm cỏc h sinh thỏi b phỏ hy, suy gim a dng sinh hc + Thay i cỏc v dch chuyn cỏc i khớ hu, thm thc vt e da s sng sinh vt + Lm Trỏi t núng lờn, tng din tớch ngp lt, thiờn tai, mn, + Núng lnh bt thng, hoang mc húa gia tng - Dn chng v bin i khớ hu Vit Nam: + Nhit trung bỡnh xu hng tng 0,5 0,7 0C + Gia tng tn sut thiờn tai nh bóo, l lt, hn hỏn + Hin tng thi tit cc oan nh rột m, rột hi, sng mui, bng giỏ + Tỡnh trng hoang mc húa gia tng Cõu hi: Phõn tớch nhng nh hng ca thiờn nhiờn nhit i m giú n cỏc hot ng sn xut v i sng ca nc ta? 48 PL Gi ý tr li Thiờn nhiờn nhit i m giú nh hng n nhiu mt hot ng sn xut v i sng, trc tip nht l hot ng sn xut nụng nghip - x : + Nn nhit m cao, khớ hu phõn to iu kin cho nc ta phỏt trin ngnh nụng nghip lỳa nc, tng v, a dng hoỏ cõy trng, vt nuụi nõng cao nng sut cõy trng v nhanh chúng phc hi lp ph thc vt trờn t trng i trc bng mụ hỡnh nụng lõm kt hp + Tuy nhiờn tớnh tht thng ca cỏc yu t thi tit v khớ hu gõy khú khn cho hot ng canh tỏc, c cu cõy trng, k hoch thi v, phũng chng thiờn tai, phũng tr sõu bnh sn xut nụng nghip - x : +Thiờn nhiờn nhit i m giú to iu kin cho nc ta phỏt trin cỏc ngnh kinh t nh lõm nghip, thu sn, giao thụng, du lch v cỏc hot ng khai thỏc, xõy dng nht l vo khụ + Tuy nhiờn cng cú nhng khú khn v tr ngi: Cỏc hot ng giao thụng ti, du lch, cụng nghip khai thỏc chu nh hng trc tip ca s phõn khớ hu v nc ca sụng ngũi m cao gõy khú khn cho qun lý mỏy múc, thit b nụng sn Cỏc thiờn tai nh ma bóo, l lt, hn hỏn hng nm gõy tn tht cho mi ngnh sn xut, lm ngng tr cỏc hot ng sn xut, gõy thit hi v ngi v ti sn cho nhõn dõn Cỏc hin tng thi tit tht thng nh dụng, lc, ma ỏ, sng mui, rột hi, khụ núng cng gõy nh hng ti i sng v sn xut ca nhõn dõn Mụi trng thiờn nhiờn d b suy thoỏi, nh hng trc tip n ngnh lõm nghip, thu sn, cụng nghip v du lch Cõu hi: Ti núi vic phỏt huy cỏc th mnh ca vựng Trung du v nỳi Bc B cú ý ngha kinh t ln, ý ngha chớnh tr, xó hi sõu sc? Gi ý tr li Vic phỏt huy cỏc th mnh ca vựng Trung du v nỳi Bc B cú ý ngha kinh t ln, ý ngha chớnh tr, xó hi sõu sc vỡ: 49 PL - í ngha kinh t: + Thỳc y chuyn dch c cu kinh t, mang li hiu qu kinh t cao + y nhanh s phỏt trin kinh t ca vựng, nõng cao v th kinh t ca vựng nn kinh t c nc + To ngun ni lc cho vựng phỏt trin - í ngha chớnh tr, xó hi: + Gúp phn n nh chớnh tr, xó hi, m bo an ninh quc phũng vựng biờn gii, hi o + Gii quyt vic lm, nõng cao i sng ca nhõn dõn c bit ng bo dõn tc ớt ngi + Thu hp khong cỏch phỏt trin vi cỏc vựng khỏc c nc + Phõn b li dõn c v lao ng 50 PL PH LC 6: MT S HèNH NH HC SINH LM VIC THEO NHểM Hot ng ca HS gi tỡm hiu bi: Mt s mang tớnh ton cu 51 PL Hot ng ca HS gi tỡm hiu bi: Thiờn nhiờn nhit i m giú 52 PL Hot ng ca HS gi tỡm hiu bi: Trung du nỳi Bc B Hỡnh nh lm vic theo nhúm cỏc bi hc khỏc 53 PL ... sở lí luận thực tiễn việc vận dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm dạy học Địa lí trường Dự bị Đại học dân tộc Chương 2: Tổ chức dạy học hợp tác theo nhóm môn Địa lí trường Dự bị Đại học. .. 55 Chƣơng 2: TỔ CHỨC DẠY HỌC HỢP TÁCTHEO NHÓM TRONG MÔN ĐỊA LÍ Ở TRƢỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC 56 2.1 Yêu cầu nguyên tắc tổ chức vận dụng PPDH hợp tác theo nhóm môn Địa lí trƣờng DBĐHDT ... muốn nâng cao chất lượng DH môn Địa lí trường DBĐHDT, tác giả chọn đề tài nghiên cứu: Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm môn Địa lí Trường Dự bị đại học Dân tộc Mục đích nhiệm vụ nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm trong môn Địa lí ở Trường Dự bị đại học dân tộc, Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm trong môn Địa lí ở Trường Dự bị đại học dân tộc, Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm trong môn Địa lí ở Trường Dự bị đại học dân tộc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay