Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại các trường đại học công lập ở việt nam (tt)

29 28 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 11:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH HỒNG THIÊN NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN TỔ CHỨC HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN TẠI CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC CƠNG LẬP VIỆT NAM TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Chun ngành: Kế tốn Mã ngành: 62.34.03.01 Tp Hồ Chí Minh, năm 2017 Cơng trình hồn thành tại: Trƣờng đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Phạm Văn Dược PGS TS Trần Phước Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp trường họp tại: Vào hồi ngày tháng năm Có thể tìm hiểu luận án thư viện: PHẦN MỞ ĐẦU Đặt vấn đề nghiên cứu Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trường đại học cơng lập chế, sách Nhà nước mở ra, tạo hội cho trường đại học cơng lập (ĐHCL) nâng cao tính tích cực chủ động, sáng tạo quản lý tài tài sản đơn vị Phát huy khả tự chủ, tự chịu trách nhiệm trường ĐHCL, ngày 24 tháng 10 năm 2014 Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị số 77/NQ - CP, thí điểm đổi chế hoạt động sở giáo dục đại học cơng lập giai đoạn 2014 – 2017 Theo tinh thần nghị này, mặt tài trường ĐHCL Việt Nam phải chủ động cân đối nguồn thu, nguồn chi theo hướng từ nguồn thu có tài trợ ngân sách Nhà nước sang chế nguồn thu dựa hồn tồn vào học phí nguồn thu từ hoạt động dịch vụ khác nhà trường Hệ thống thơng tin (HTTT) kế tốn cơng cụ đắc lực cung cấp thơng tin kế tốn đầy đủ, kịp thời khơng phục vụ cho lãnh đạo nhà trường thực chức quản lý kinh tế, tài đơn vị cách hiệu quả, giúp cho việc đánh giá tình hình thực nhiệm vụ kế hoạch, tình hình chấp hành chế độ tài chính, sử dụng hiệu nguồn thu; mà cung cấp thơng tin tài cho nhà tài trợ nhằm tiếp cận nguồn vốn vay để đầu tư phát triển sở hạ tầng, sở vật chất Tuy nhiên, nhiều năm phụ thuộc vào nguồn tài trợ từ phía ngân sách Nhà nước (NSNN) nên hoạt động trường ĐHCL phải tn theo quy định sử dụng NSNN, khơng có tính chủ động điều làm cho HTTT kế tốn trường ĐHCL linh hoạt, thơng tin kế tốn chủ yếu phục vụ cơng tác báo cáo Để có thơng tin kế tốn đáp ứng nhu cầu sử dụng điều kiện tự chủ tài tồn diện, đòi hỏi trường ĐHCL phải tổ chức HTTT với nội dung cần thiết điều quan trọng phải xác định nhân tố tác động đến tổ chức HTTT kế tốn, từ có giải pháp cụ thể cho việc tổ chức hồn thiện HTTT kế tốn đơn vị Tuy nhiên, đến thời điểm giới Việt Nam phần lớn nghiên cứu cơng bố tập trung vào khám phá nhân tố ảnh hưởng đến HTTT kế tốn đơn vị thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, chưa tìm thấy cơng trình nghiên cứu tác động nhân tố đến tổ chức HTTT kế tốn trường ĐHCL Từ thực tiễn cho thấy, nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức HTTT kế tốn ĐHCL việc làm cấp thiết có giá trị thiết thực giai đoạn Việt Nam, nhằm giúp trường ĐHCL có nguồn tài liệu tổ chức HTTT kế tốn nhận diện nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức HTTT kế tốn đơn vị Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu  Mục tiêu nghiên cứu Nhận diện nhân tố ảnh hưởng, đồng thời xác định mức độ ảnh hưởng nhân tố đến tổ chức HTTT kế tốn trường ĐHCL Việt Nam, sở đề xuất kiến nghị có liên quan giúp trường ĐHCL Việt Nam tổ chức hồn thiện HTTT đơn vị mình, nhằm hướng tới việc cung cấp thơng tin kế tốn đáp ứng u cầu thơng tin điều kiện tự chủ tồn diện tài theo định hướng chung Nhà nước  Câu hỏi nghiên cứu Để thực mục tiêu nghiên cứu nêu trên, luận án đặt hai câu hỏi nghiên cứu cần giải quyết: Câu hỏi 1: Những nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức HTTT kế tốn trường ĐHCL Việt Nam? Câu hỏi 2: Mức độ ảnh hưởng nhân tố đến tổ chức HTTT kế tốn trường ĐHCL Việt Nam nào? Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu  Đối tƣợng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức HTTT kế tốn trường ĐHCL Việt Nam mức độ ảnh hưởng nhân tố đến tổ chức HTTT kế tốn  Phạm vi nghiên cứu Tổ chức HTTT kế tốn phạm vi rộng lớn bao gồm nhiều cơng việc khác nhau, phạm vi nghiên cứu này, luận án tập trung vào nội dung tổ chức HTTT kế tốn trường ĐHCL bao gồm tổ chức hệ thống liệu đầu vào, tổ chức hệ thống xử lý liệu, tổ chức hệ thống lưu trữ liệu, tổ chức hệ thống thơng tin đầu Riêng hệ thống thơng tin đầu nghiên cứu hệ thống báo cáo tài (BCTC) khơng nghiên cứu báo cáo kế tốn quản trị Về phạm vi khảo sát, luận án tiến hành khảo sát người làm cơng tác kế tốn trường ĐHCL phạm vi nước Trong đó, tập trung nhiều trường ĐHCL lớn thành phố Hồ Chí Minh, số trường ĐHCL đại diện khu vực miền Bắc, miền Trung, Tây Ngun Đồng sơng Cửu Long 4 Phƣơng pháp nghiên cứu Luận án thực thơng qua hai giai đoạn: nghiên cứu tổng thể phương pháp nghiên cứu định tính (để khám phá) nghiên cứu kiểm định phương pháp nghiên cứu định lượng Những đóng góp luận án Từ kết cơng trình nghiên cứu trên, luận án mang lại đóng góp có ý nghĩa khoa học thực tiễn sau: Ý nghĩa mặt lý luận: - Hệ thống hóa lý luận HTTT kế tốn, nội dung tổ chức HTTT kế tốn trường ĐHCL nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức HTTT kế tốn - Trình bày tiêu chí đánh giá tổ chức HTTT kế tốn trường ĐHCL thang đo nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức HTTT kế tốn trường ĐHCL - Xây dựng mơ hình nghiên cứu luận án gồm nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức HTTT kế tốn trường ĐHCL: (1) nhân viên kế tốn; (2) nhà quản lý kế tốn (3) cơng nghệ thơng tin; (4) mơi trường làm việc; (5) hệ thống văn pháp quy; (6) chun gia tư vấn; (7) ban giám hiệu - Kiểm định mơ hình phản ánh mối liên hệ nhân tố đến tổ chức HTTT kế tốn trường ĐHCL, đồng thời xác định mức độ ảnh hưởng nhân tố đến tổ chức HTTT kế tốn trường ĐHCL Việt Nam Ý nghĩa thực tiễn: Luận án góp phần giải số vấn đề sau: - Đánh giá thực tế tổ chức HTTT kế tốn trường ĐHCL nhân tố ảnh hưởng đến HTTT kế tốn đơn vị thơng qua khảo sát ý kiến người trực tiếp điều hành vận hành HTTT kế tốn - Kết nghiên cứu nhân tố có mức độ ảnh hưởng đáng kể đến tổ chức HTTT kế tốn trường ĐHCL, ảnh hưởng mạnh nhà quản lý kế tốn, hệ thống văn pháp quy, cơng nghệ thơng tin, cuối nhân tố ban giám hiệu Kết cấu luận án Ngồi phần mở đầu, kết luận, luận án bao gồm chương, cụ thể sau: Chương 1: Tổng quan nghiên cứu cơng bố Chương 2: Cơ sở lý thuyết Chương 3: Phương pháp nghiên cứu Chương 4: Kết nghiên cứu bàn luận Chương 5: Kết luận kiến nghị CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU ĐÃ CƠNG BỐ 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu nƣớc ngồi 1.1.1 Nội dung nghiên cứu trƣớc có liên quan đến đề tài luận án Luận án trình bày tóm lược cơng trình nghiên cứu nước ngồi theo hai dòng nghiên cứu: (1) nghiên cứu HTTT kế tốn doanh nghiệp (2) nghiên cứu HTTT kế tốn trường đại học Luận án trình bày nghiên cứu Xu cộng (2003), Noor & Molcolm (2007), Mahdi Saleh (2010), Komala (2012), Snežana Knežević, Aleksandra Stanković Rajko Tepavac (2012), Ahmad AlHiyar cộng (2013), Ahmad Adel Jamil Abdallah (2013), Meiryani (2014), Nabizadeh & Omrani (2014), Rapina (2014), Deni Iskandar (2015), Nunung Nurhayati (2014), Inta Budi Setya Nusa (2015), Reich & Abraham (2006), Ajayi & Omirin (2007), Ahmad A Rabaa’i (2009), Adeyeme (2011), Momoh & Abdulsalam (2014) 1.1.2 Nhận xét nghiên cứu đƣợc cơng bố nƣớc ngồi HTTT kế tốn Nhìn chung, nghiên cứu trước nước ngồi có đặc điểm sau: (1) mục tiêu nghiên cứu muốn nhấn mạnh vai trò quan trọng HTTT kế tốn đơn vị cần thiết thơng tin kế tốn có chất lượng góp phần cho việc định đắn cho người sử dụng; (2) phần lớn nghiên cứu trước tập trung vào nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến HTTT kế tốn doanh nghiệp Đối với trường đại học, nghiên cứu xoay quanh vấn đề việc sử dụng thơng tin quản lý, thơng tin kế tốn phục vụ cho việc định; (3) phương pháp nghiên cứu chủ yếu phương pháp định lượng Bên cạnh đó, có vài cơng trình sử dụng phương pháp định tính; (4) mặc dù, nghiên cứu trình bày chưa có nghiên cứu đề cập trực tiếp nhân tố ảnh hưởng đến HTTT kế tốn trường đại học, cho thấy nhu cầu sử dụng HTTT kế tốn trường đại học khơng khác doanh nghiệp 1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu nƣớc 1.2.1 Nội dung nghiên cứu trƣớc có liên quan đến đề tài luận án Luận án trình bày cơng trình nghiên cứu nước theo ba dòng nghiên cứu: (1) nghiên cứu HTTT kế tốn doanh nghiệp, (2) nghiên cứu HTTT kế tốn đơn vị hành nghiệp (HCSN) (3) nghiên cứu HTTT kế tốn trường ĐHCL Luận án trình bày nghiên cứu Đinh Thị Mai (2010), Nguyễn Hữu Đồng (2012), Nguyễn Bích Liên (2012), Phan Thị Thu Mai (2012), Lê Thị Thanh Hương (2012), Hồ Mỹ Hạnh (2013), Lê Thị Minh Huệ (2013), Võ Văn Nhị cộng (2014), Nguyễn Thị Hồng Nga (2014), Nguyễn Thị Minh Phương (2014), Đậu Thị Kim Thoa (2015) 1.2.2 Nhận xét nghiên cứu đƣợc cơng bố nƣớc HTTT kế tốn Nhìn chung nghiên cứu thực có đặc điểm sau: (1) phần lớn cơng trình sử dụng phương pháp nghiên cứu truyền thống cách tiếp cận chủ yếu phương pháp nghiên cứu định tính làm sở phân tích, từ đưa kiến nghị giải pháp; (2) có vài cơng trình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thơng tin kế tốn cơng ty, đơn vị HCSN sử dụng phương pháp định lượng để phân tích Tuy nhiên, nghiên cứu lại sâu vào phân tích nhân tố tác động đến chất lượng thơng tin kế tốn mà khơng đề cập đến HTTT kế tốn, thơng tin kế tốn sản phẩm tạo từ HTTT kế tốn; (3) nghiên cứu HTTT kế tốn trường ĐHCL ít, chủ yếu sử dụng phương pháp định tính để phân tích chưa sâu vào phân tích nhân tố tác động đến HTTT kế tốn 1.3 Khoảng trống nghiên cứu Các nghiên cứu trước khoảng hở cần phải thực nghiên cứu là:  Đối với nghiên cứu cơng bố nước ngồi (1) Chủ yếu tập trung vào nghiên cứu vấn đề có liên quan đến HTTT kế tốn đơn vị thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh, chưa sâu vào lĩnh vực giáo dục; (2) nghiên cứu thực bước nghiên cứu tổng thể phương pháp định tính để khám phá nhân tố thang đo mà chủ yếu kế thừa vận dụng kết nghiên cứu trước; (3) tác giả nghiên cứu trước đưa lý luận nội dung tổ chức HTTT kế tốn gồm thành phần là: hệ thống đầu vào, hệ thống xử lý, hệ thống lưu trữ, hệ thống đầu ra, tập trung vào nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thơng tin kế tốn (đầu ra) chưa đề cập đến thành phần lại hệ thống; (4) số biến đo lường khơng phù hợp điều kiện áp dụng Việt Nam hoạt động đặc thù trường ĐHCL  Đối với nghiên cứu cơng bố nước (1) Một vài nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng để phân tích tác động nhân tố đến chất lượng thơng tin kế tốn BCTC cơng ty đơn vị HCSN nói chung, chưa phát nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức HTTT kế tốn trường ĐHCL; (2) nghiên cứu HTTT kế tốn trường ĐHCL tiếp cận chủ yếu sử dụng phương pháp truyền thống (thống kê, phân tích so sánh) để giải vấn đề, từ đề xuất giải pháp, kết chưa thuyết phục chưa xác định mức độ ảnh hưởng nhân tố tác động đến tổ chức HTTT kế tốn CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Lý thuyết vận dụng luận án 13 4.1 Kết nghiên cứu 4.1.1 Kết nghiên cứu định tính Có 100% ý kiến chun gia đồng ý nội dung tổ chức HTTT kế tốn hệ thống liệu đầu vào; hệ thống xử lý liệu; hệ thống lưu trữ liệu; hệ thống BCTC hồn tồn trí nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức HTTT kế tốn bao gồm: nhân lực quản lý kế tốn; cơng nghệ thơng tin; mơi trường làm việc; hệ thống văn pháp quy; chun gia tư vấn; ban giám hiệu Ngồi ra, 66,7% ý kiến chun gia đề nghị bổ sung hệ thống kiểm sốt vào thành phần nhân tố mơi trường làm việc 4.1.2 Kết nghiên cứu định lƣợng 4.1.2.1 Kiểm tra độ tin cậy thang đo Các thang đo thuộc biến độc lập biến phụ thuộc có hệ số Cronbach alpha cao Bên cạnh đó, q trình phân tích có biến đo lường cần phải loại khỏi thang đo khơng tiếp tục đưa vào phân tích tiếp V1, L5 QL3 có hệ số tương quan biến tổng hiệu chỉnh 0.3 4.1.2.2 Phân tích nhân tố Sau loại biến đo lường có trọng số nhân tố khơng đạt u cầu, số lượng nhân tố trích nhân tố nhân tố nhân lực quản lý kế tốn tách thành nhân tố riêng biệt, nhân tố gồm biến đo lường có liên quan đến nhân viên kế tốn, nhân tố bao gồm biến đo lường quản lý kế tốn Tổng phương sai trích nhân tố trích có giá trị >1 đạt 71,04%, điều có nghĩa 71,04% thay đổi nhân tố giải thích biến quan sát số lượng nhân tố xác định hồn tồn đạt u cầu 4.1.2.3 Đánh giá thang đo tổ chức HTTT kế tốn 14 Mục tiêu việc phân tích EFA thang đo tổ chức HTTT kế tốn để kiểm tra phù hợp biến đo lường trước thực bước phân tích tiếp theo, khơng nhằm vào việc xác định lại thang đo thành phần Kết phân tích EFA cho thấy, thành phần thang đo tổ chức HTTT kế tốn trường ĐHCL đạt u cầu có ý nghĩa phân tích cao, nên thang đo có giá trị 4.1.2.4 Xây dựng lại mơ hình theo nhân tố Do có thay đổi số nhân tố ảnh hưởng, nên mơ hình nghiên cứu xây dựng lại theo nhân tố ảnh hưởng, đồng thời đặt lại giả thuyết cho phù hợp Hình - Mơ hình nghiên cứu luận án sau phân tích EFA Nhân viên kế tốn Nhà quản lý kế tốn Cơng nghệ thơng tin Tổ chức HTTT kế tốn Mơi trường làm việc trƣờng Hệ thống văn pháp quy ĐHCL Việt Nam Chun gia tư vấn Ban giám hiệu Nguồn: Tác giả tự xây dựng Với mơ hình nghiên cứu này, giả thuyết cần kiểm định gồm: H1: Nhân viên kế tốn có ảnh hưởng đáng kể đến tổ chức HTTT kế tốn trường ĐHCL Việt Nam; H2: Nhà quản lý kế tốn có ảnh hưởng đáng kể đến tổ chức HTTT kế tốn trường ĐHCL Việt Nam; H3: Cơng nghệ 15 thơng tinảnh hưởng đáng kể đến tổ chức HTTT kế tốn trường ĐHCL Việt Nam; H4: Mơi trường làm việc có ảnh hưởng đáng kể đến tổ chức HTTT kế tốn trường ĐHCL Việt Nam; H5: Hệ thống văn pháp quy có ảnh hưởng đáng kể đến tổ chức HTTT kế tốn trường ĐHCL Việt Nam; H6: Chun gia tư vấn có ảnh hưởng đáng kể đến tổ chức HTTT kế tốn trường ĐHCL Việt Nam; H7: Ban giám hiệu có ảnh hưởng đáng kể đến tổ chức HTTT kế tốn trường ĐHCL Việt Nam  Thiết kế lại phương trình hồi quy tuyến tính TCHTTT = 𝛃0 + 𝛃1NV+ 𝛃2TP + 𝛃3CN + 𝛃4MT + 𝛃5VB + 𝛃6CG+ 𝛃7QL + ei 4.1.2.5 Phân tích tương quan hồi quy Bảng – Kết hồi quy TCHTTT kế tốn nhân tố Unstandardized Standardized Coefficients Collinearity Coefficients Model Statistics t Sig Std B Beta Tolerance VIF Error (Constant) 885 279 3.169 002 NV 046 052 060 891 374 691 1.447 TP 299 059 350 5.094 000 664 1.506 CN 178 052 239 3.393 001 634 1.579 MT -.062 044 161 639 1.565 VB 195 046 275 4.238 000 749 1.335 CG 018 043 031 422 674 569 1.758 QL 123 040 209 3.101 002 694 1.442 -.099 -1.409 Nguồn: Kết thống từ SPSS 16 Kết Bảng cho thấy, giá trị Sig kiểm định t biến TP, CN, VB QL nhỏ 5%, tức bác bỏ giả thuyết H0 hệ số hồi quy TP, CN, VB QL tổng thể Hệ số hồi quy biến TP, CN, VB QL 0.299, 0,178, 0,195, 0.123 Điều có nghĩa tác động nhân tố nhà quản lý kế tốn (TP), cơng nghệ thơng tin (CN), văn pháp quy (VB), ban giám hiệu (QL) đến tổ chức HTTT kế tốn (TCHTTT) trường ĐHCL Việt Nam có ý nghĩa thống Như vậy, mơ hình hồi quy tuyến tính tác động nhân tố đến tổ chức HTTT kế tốn trường ĐHCL Việt Nam có dạng sau: TCHTTT = 0.885 + 0.299 TP + 0.178 CN + 0.195 VB + 0.123 QL Luận án thực kiểm định thấy phù hợp mơ hình: kiểm định đa cộng tuyến, kiểm định tự tương quan phần dư, kiểm định phân phối chuẩn phần dư, kiểm định giả thuyết liên hệ tuyến tính Các kết kiểm định đạt u cầu, cho thấy mơ hình hồi quy luận án phù hợp 4.2 Một số bàn luận từ kết nghiên cứu 4.2.1 Bàn thực trạng tổ chức HTTT kế tốn trƣờng ĐHCL Việt Nam Qua phân tích thực trạng cho thấy, nhìn chung trường ĐHCL Việt Nam tổ chức HTTT kế tốn đơn vị với hệ thống hệ thống liệu đầu vào, hệ thống xử lý liệu, hệ thống lưu trữ liệu, hệ thống BCTC Tuy nhiên, sâu vào chi tiết hệ thống hệ thống hạn chế cần phải khắc phục 4.2.2 Bàn ngun nhân dẫn đến thực trạng tổ chức HTTT kế tốn trƣờng ĐHCL Việt Nam 17 Thứ nhất, việc tổ chức HTTT kế tốn trường ĐHCL phụ thuộc vào người đứng đầu máy kế tốn, họ người trực tiếp quản lý điều hành hoạt động phận kế tốn từ việc tổ chức hệ thống liệu đầu vào, gồm loại chứng từ nào, cách thức thu thập sao, xếp cho hợp lý để dễ dàng sử dụng cần thiết, tổ chức phân cơng xử lý liệu, lưu trữ liệu cung cấp thơng tin BCTC, nhà quản lý kế tốn đơn vị khơng đào tạo chun mơn, khơng am hiểu kinh nghiệm HTTT kế tốn ý thức tn thủ pháp luật khơng cao dẫn tới việc tổ chức HTTT kế tốn đơn vị khơng đáp ứng u cầu cần thiết Thứ hai, nhân tố hệ thống văn chi phối hoạt động kế tốn như: Luật kế tốn, Chế độ kế tốn văn có liên quan Điều dễ dàng nhận thấy, kế tốn Việt Nam kế tốn tn thủ, tức cơng tác kế tốn phải tn thủ theo quy định, hướng dẫn Nhà nước Theo thực tế nay, số quy định kế tốn hệ thống văn pháp luật áp dụng cho trường ĐHCL vấn đề chưa phù hợp với điều kiện hoạt động dẫn tới việc tổ chức HTTT kế tốn đơn vị hiệu Thứ ba, HTTT kế tốn có chất lượng phải việc ghi chép thủ cơng mà phải tin học hóa, tức sử dụng phần mềm vi tính từ việc tiếp nhận thơng tin đến cung cấp thơng tin Vì vậy, đơn vị chưa trang bị phần mềm kế tốn, phần mềm quản lý hệ thống mạng internet ổn định gặp khó khăn việc tổ chức HTTT kế tốn đáp ứng u cầu thực tế 18 Cuối nhân tố ban giám hiệu Việc tổ chức HTTT kế tốn thuận lợi hay khơng nhờ vào hỗ trợ từ phía ban giám hiệu nhà trường, họ am hiểu kế tốn tạo điều kiện thuận lợi cho cơng tác tổ chức HTTT kế tốn từ khâu u cầu thơng tin, tuyển dụng nhân kế tốn theo u cầu nhà quản lý kế tốn, đầu tư hệ thống mạng hoạt động ổn định, mua sắm trang thiết bị văn phòng, máy móc thiết bị điện tử, phần mềm kế tốn phục vụ cho cơng tác kế tốn, việc sử dụng cung cấp thơng tin kế tốn Ngược lại, khơng ủng hộ ban giám hiệu cơng việc tổ chức HTTT trường ĐHCL kế tốn trưởng khơng thuận lợi từ khâu thiết lập hệ thống liệu đầu vào giai đoạn cung cấp thơng tin dạng BCTC CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua thực tế cho thấy, phần lớn trường ĐHCL hoạt động chủ yếu dựa vào nguồn thu từ ngân sách tài trợ cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học đầu tư xây dựng Do vậy, hoạt động thu chi phải tn thủ theo định chế tài Nhà nước, tính chủ động chưa cao, kéo theo HTTT kế tốn chất lượng khơng đa dạng, mà cụ thể báo cáo kế tốn mang tính chất báo cáo cho quan chủ quản khơng phục vụ cho đối tượng ngồi trường Bằng kinh nghiệm thực tiễn cơng tác điều hành máy kế tốn trường ĐHCL, kết hợp với việc nắm bắt chủ trương Nhà nước việc bước giao quyền tự chủ tồn diện tài cho trường ĐHCL, tác giả nhận 19 thấy trường ĐHCL cần phải tổ chức lại hồn thiện HTTT kế tốn để nhằm tạo thơng tin kế tốn có chất lượng đáp ứng nhu cầu sử dụng vấn đề cấp thiết giai đoạn Hơn nữa, sau tìm hiểu cơng trình nghiên cứu ngồi nước có liên quan đến HTTT kế tốn, tác giả phát khoảng hở nghiên cứu hầu hết nghiên cứu trước tập trung vào nghiên cứu ảnh hưởng nhân tố đến HTTT kế tốn đơn vị thuộc nhiều lĩnh vực khác mà chưa tìm thấy cơng trình nghiên cứu tác động nhân tố đến tổ chức HTTT trường ĐHCL Từ vấn đề vừa nêu trên, tác giả định khám phá ảnh hưởng nhân tố tác động đến tổ chức HTTT kế tốn trường ĐHCL Việt Nam với mục tiêu tìm hiểu kỹ thành phần chủ yếu để tổ chức HTTT kế tốn đơn vị điều quan trọng tìm nhân tốảnh hưởng đến tổ chức HTTT kế tốn với mức độ ảnh hưởng sao, nhằm giúp trường ĐHCL có sở để tổ chức hồn thiện HTTT kế tốn đơn vị Ban đầu, tác giả đề xuất nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức HTTT kế tốn trường ĐHCL gồm: (1) nhân lực quản lý kế tốn; (2) cơng nghệ thơng tin; (3) mơi trường làm việc; (4) hệ thống văn pháp quy; (5) chun gia tư vấn; (6) ban giám hiệu, sau q trình phân tích nhân tố khám phá nâng số nhân tố lên nhân tố nhân tố nhân lực quản lý kế tốn tách thành nhân tố nhân viên kế tốn nhà quản lý kế tốn Sau phân tích hồi quy, số nhân tố đưa vào phân tích có nhân tốảnh hưởng đáng kể đến tổ chức HTTT kế tốn xếp từ mạnh đến yếu gồm: (1) nhân tố nhà quản lý kế tốn, (2) 20 nhân tố hệ thống văn pháp quy, (3) nhân tố cơng nghệ thơng tin (4) nhân tố ban giám hiệu Như vậy, để tổ chức hồn thiện HTTT kế tốn đơn vị mình, trường ĐHCL phải quan tâm đến việc tổ chức hệ thống liệu đầu vào, tổ chức hệ thống xử lý liệu, tổ chức hệ thống lưu trữ liệu quan trọng phải tổ chức hệ thống BCTC thỏa mãn đặc tính chất lượng dễ hiểu, phù hợp, trung thực so sánh Ngồi ra, để tổ chức HTTT kế tốn cách thuận lợi đạt hiệu cao, trường ĐHCL phải trọng đến góc độ nhân tố theo cấp độ ảnh hưởng 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Về tổ chức HTTT kế tốn 5.2.1.1 Hệ thống liệu đầu vào Các trường ĐHCL cần bổ sung số chứng từ nhằm mục đích kiểm sốt nguồn thu, đồng thời số chứng từ quản lý khoản chi cần thiết kế lại cho phù hợp với điều kiện quản lý tài trường đáp ứng u cầu tự chủ tài Mặt khác, trường ĐHCL nên xem xét bước áp dụng chứng từ điện tử số loại chứng từ phát sinh thường xun như: biên lai thu học phí, chứng từ tốn thù lao giảng dạy 5.2.1.2 Hệ thống xử lý liệu  Đối với Bộ tài Sửa đổi, bổ sung hệ thống tài khoản hành mà trường ĐHCL sử dụng theo hướng phân chia thành loại: Loại 1, - Tài sản; Loại - Nợ phải trả; Loại - Nguồn kinh phí vốn chủ sở hữu; Loại - Các khoản thu doanh thu hoạt động; Loại - Các khoản chi thường xun chi 21 phí sản xuất kinh doanh; Loại - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp; Loại – Xác định chênh lệch thu - chi hoạt động  Đối với trường ĐHCL Đề nghị trường ĐHCL tự mở tài khoản để theo dõi khoản tiền nhận ký quỹ, ký cược đơn vị khác cho th sở vật chất khoản tiền mang ký quỹ, ký cược phải th sở vật chất 5.2.1.3 Hệ thống lưu trữ liệu Các trường ĐHCL cần mạnh dạn việc mở thêm sổ cái, sổ chi tiết ngồi hệ thống sổ Bộ Tài ban hành để đáp ứng nhu cầu lưu trữ liệu 5.2.1.4 Hệ thống BCTC Luận án xin đề xuất với Bộ Tài dài hạn cho phép trường ĐHCL bổ sung loại BCTC Bảng cân đối kế tốn Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ có nội dung tương tự doanh nghiệp, đồng thời điều chỉnh nội dung Thuyết minh báo cáo tài cho phù hợp với việc ban hành bổ sung loại báo cáo 5.2.2 Về nhân tố ảnh hƣởng đến tổ chức HTTT kế tốn Trong số nhân tố đưa vào phân tích, có nhân tốảnh hưởng đáng kể đến tổ chức HTTT kế tốn trường ĐHCL Việt Nam nhà quản lý kế tốn, hệ thống văn pháp quy, cơng nghệ thơng tin ban giám hiệu, lại nhân tố có mối quan hệ tương quan Vì vậy, phần luận án đưa kiến nghị nhóm nhân tốảnh hưởng đáng kể nhóm nhân tố có mối quan hệ tương quan nhằm giúp trường ĐHCL nhận diện vấn đề tồn đơn vị ảnh hưởng đến tổ chức HTTT kế tốn 22 5.2.2.1 Nhóm nhân tốảnh hưởng đáng kể đến tổ chức HTTT kế tốn  Nhà quản lý kế tốn Các trường ĐHCL cần bố trí kế tốn trưởng có trình độ chun mơn kế tốn từ bậc đại học trở lên, am hiểu HTTT kế tốn, có đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp quan trọng có ý thức tn thủ pháp luật Tạo điều kiện cho kế tốn trưởng đơn vị tham dự lớp tập huấn, hội thảo chun mơn hội nghề nghiệp kế tốn tổ chức để thường xun cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm bổ sung quy định liên quan đến lĩnh vực kế tốn; học khóa đào tạo dài hạn để nâng cao trình độ chun mơn  Hệ thống văn pháp quy Bộ Tài cần phải ban hành chế độ kế tốn áp dụng cho đơn vị HCSN; quy định vấn đề có liên quan đến tài sản cố định đơn vị HCSN quy định trước khơng phù hợp với điều kiện thực tế Bên cạnh đó, trường ĐHCL cần ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội để quy định rõ ràng khoản chi tiêu cho hoạt động đơn vị rõ ràng, cụ thể phù hợp với tình hình thực tế trườngCơng nghệ thơng tin Để ứng dụng cơng nghệ thơng tin tổ chức HTTT kế tốn, trường ĐHCL cần thực qua cấp độ tùy thuộc vào điều kiện phát triển trường: - Tự động hóa cơng tác kế tốn, số chứng từ kế tốn lập in từ phần mềm kế tốn liệu tự động nhập vào hệ thống xử lý, chứng từ bên ngồi hay phòng ban khác nhập liệu vào hệ thống thơng qua máy tính 23 - Tự động hóa cơng tác quản lý, tất phần mềm nội trường phần quyền khai thác chia liệu cho Phần mềm kế tốn khai thác, truy xuất, chia sẻ liệu cung cấp thơng tin cần thiết qua hệ thống Với mơ hình này, liệu đầu vào HTTT kế tốn chứng từ giấy, chứng từ điện tử liệu hệ thống khác chuyển đến Q trình xử lý liệu nằm quy trình khép kín có liên quan chặt chẽ phận, phòng ban  Ban giám hiệu Về góc độ quản lý lãnh đạo nhà trường, cần phải có hỗ trợ, quan tâm đến phận kế tốn, phận tham mưu lĩnh vực quản lý tài chính, điều kiện tự chủ tồn diện tài vai trò phận quan trọng Luận án xin đưa số kiến nghị Ban giám hiệu trường ĐHCL sau: cần nhận thức đầy đủ tầm quan trọng việc tổ chức HTTT kế tốn đơn vị nhằm tạo thơng tin kế tốn có chất lượng Để thực điều này, lãnh đạo nhà trường cần phải dành thời gian tìm hiểu việc tổ chức HTTT kế tốn vai trò HTTT kế tốn đơn vị Một nhận thức vấn đề lãnh đạo nhà trường dễ dàng đưa sách hỗ trợ như: đầu tư chi phí, mua sắm trang thiết bị, tuyển dụng nhân kế tốn phù hợp 5.2.2.2 Nhóm nhân tố có mối quan hệ tương quan với tổ chức HTTT kế tốn  Nhân viên kế tốn Nhân viên kế tốn có vai trò khơng phần quan trọng tổ chức HTTT kế tốn họ người trực tiếp vận hành HTTT kế tốn đơn vị Vì vậy, trường 24 ĐHCL cần trọng việc đào tạo nâng cao trình độ chun mơn cho đội ngủ nhân viên kế tốn có đơn vị để đáp ứng u cầu tổ chức HTTT kế tốn Mặc khác, tuyển dụng nhân kế tốn cần phải lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn mà luận án đề xuất Ngồi ra, cần thực sách ln chuyển vị trí cơng tác nhân viên kế tốn để nhân viên kế tốn nắm vững nhiều cơng việc, từ hỗ trợ, thay cho cần thiết  Mơi tường làm việc Luận án đưa vài kiến nghị có liên quan đến thành phần nhân tố sau: Về cấu tổ chức đơn vị: vào quy mơ hoạt động đơn vị mình, trường ĐHCL cần thiết lập máy hoạt động cho tạo gắn kết phòng, ban với phận kế tốn nhằm đảm bảo việc ln chuyển chứng từ cách nhanh chóng xác Về tổ chức máy kế tốn: tổ chức máy kế tốn theo hướng cho vừa cung cấp thơng tin kế tốn tài có chất lượng, vừa cung cấp thơng tin kế tốn quản trị Về hệ thống kiểm sốt: trường ĐHCL cần triển khai xây dựng hệ thống kiểm sốt nội nhằm kiểm sốt từ khâu thu thập liệu đến khâu cung cấp thơng tin Chính sách đãi ngộ áp lực cơng việc: cần giảm bớt áp lực cơng việc nhân viên kế tốn cách tổ chức máy với đầy đủ phần hành kế tốn cần thiết Bên cạnh đó, cần có sách lương, khen thưởng phù hợp để thu hút nhân viên kế tốn có trình độ lực, đồng thời nâng cao lòng trung thành, gắn bó lâu dài nhân viên  Chun gia tư vấn 25 Ngày nay, vấn đề mời chun gia để hỗ trợ cho việc tổ chức HTTT kế tốn tư vấn cơng nghệ thơng tin khơng mẻ doanh nghiệp, người sử dụng ln đòi hỏi tính minh bạch thơng tin mà họ cung cấp Các trường ĐHCL vậy, bước Nhà nước giao quyền tự chủ tồn diện tài vấn đề cung cấp thơng minh bạch có chất lượng cần thiết, từ thấy trường ĐHCL cần mạnh dạng việc mời chun gia hỗ trợ nhằm giúp đơn vị tổ chức HTTT kế tốn đáp ứng nhu cầu sử dụng thơng tin cho đối tượng bên lẫn bên ngồi đơn vị 5.3 Những hạn chế luận án hƣớng nghiên cứu tƣơng lai 5.3.1 Những hạn chế luận án Như cơng trình nghiên cứu nào, q trình thực hồn chỉnh, luận án khơng tránh hạn chế sau đây: (1) phần lớn nghiên cứu trước mà luận án tìm hiểu, chưa có nghiên cứu tổ chức HTTT kế tốn trường ĐHCL; (2) nhân tố mà luận án đưa vào nghiên cứu để tìm mức độ ảnh hưởng đến tổ chức HTTT kế tốn trường ĐHCL Việt Nam nhân tố nghiên cứu đơn vị thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau; (3) liệu nghiên cứu luận án phù hợp mặt ý nghĩa nghiên cứu số trường ĐHCL cho kết khảo sát có 40/130 trường, chiếm 30,77% tổng thể 5.3.2 Hƣớng nghiên cứu tƣơng lai - Tác giả thực nghiên cứu tiếp vấn đề với nhân tố đưa vào phân tích đầy đủ 26 - Có thể nghiên cứu vấn đề trường cao đẳng cơng lập Việt Nam 27 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH Hồng Thiên, 2016 Nâng cao chất lượng hệ thống thơng tin kế tốn trường ĐH cơng lập Đồng sơng Cửu Long Tạp chí Kinh tế Dự báo, số chuyền đề tháng 3/2016 To Hong Thien, 2016 Factors affecting the quality of accounting information in public universities in Ho Chi Minh city Hội thảo quốc tế ICFE lần Đại học Tơn Đức Thắng, tháng 6/ 2016 - ISBN: 978-80-7454-598-6 Phạm Ngọc Tồn, Hồng Thiên (thành viên), 2016 Ảnh hưởng thơng tin kế tốn Doanh nghiệp đến q trình hành thu kiểm sốt thuế - nghiên cứu chi cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh Đề tài khoa học cơng nghệ cấp trường (Đại học Kinh tế TP HCM) Nguyễn Thị Huyền Trâm, Hồng Thiên (thành viên) Nghiên cứu ảnh hưởng nhân tố đến chất lượng thơng tin kế tốn trường đại học cơng lập Thành phố Hồ Chí Minh Đề tài khoa học cơng nghệ cấp trường (Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP HCM) Dự kiến hồn thành vào tháng 10 năm 2017 ... tƣợng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức HTTT kế toán trường ĐHCL Việt Nam mức độ ảnh hưởng nhân tố đến tổ chức HTTT kế toán  Phạm vi nghiên cứu Tổ chức HTTT kế. .. H1: Nhân viên kế toán có ảnh hưởng đáng kể đến tổ chức HTTT kế toán trường ĐHCL Việt Nam; H2: Nhà quản lý kế toán có ảnh hưởng đáng kể đến tổ chức HTTT kế toán trường ĐHCL Việt Nam; H3: Công nghệ... Những nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức HTTT kế toán trường ĐHCL Việt Nam? Câu hỏi 2: Mức độ ảnh hưởng nhân tố đến tổ chức HTTT kế toán trường ĐHCL Việt Nam nào? Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu  Đối
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại các trường đại học công lập ở việt nam (tt), Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại các trường đại học công lập ở việt nam (tt), Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại các trường đại học công lập ở việt nam (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay