Thể loại đất dai1111

29 87 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 11:15

loi:t Mc lc Bựn 1.1 Xem thờm 1.2 am kho Cỏt 2.1 Phõn loi theo kớch thc 2.2 nh phn 2.3 Nghiờn cu cỏt 2.4 S dng 2.5 Nguy him 2.6 Xem thờm 2.7 Chỳ thớch 2.8 am kho 2.9 Liờn kt ngoi t 3.1 nh phn 3.2 phỡ nhiờu 3.3 Tin húa t nhiờn ca t 3.4 Cỏc quỏ trỡnh húa hc t 3.5 am kho 3.6 Xem thờm t bựn 4.1 Trong i sng 4.2 Xem thờm Nhúm t phốn 5.1 c im 5.2 Phõn loi 5.3 Hỡnh thnh v phỏt trin t phốn 5.4 Phõn b 5.5 nh hng ti cõy trng 10 5.6 Ci to t phốn 10 i ii MC LC 5.7 11 6.1 Chỳ thớch 11 6.2 Liờn kt ngoi 11 Phõn compost 12 7.1 ut ng 12 7.2 nh phn 12 7.2.1 Cacbon, nit, oxy, nc 13 7.2.2 Phõn ng vt v rm 13 7.2.3 Vi sinh vt 13 7.2.4 Cỏc giai on ca phõn compost 14 7.2.5 Cht thi ca ngi 14 7.2.6 Humanure 14 7.3 S dng 14 7.4 Cụng ngh 15 7.4.1 15 Vớ d 15 7.5.1 Vermicomposting 15 7.5.2 Hỹgelkultur (To lung hoc gũ t) 16 7.5.3 bng u trựng rui en 16 7.5.4 bng cụn trựng 16 7.5.5 Ch phm sinh hc Bokashi 16 7.5.6 bng hm t hoi 17 am kho 17 7.6 10 Petrior 7.5 am kho Tng quan Phu din t 19 8.1 Tng A0 19 8.1.1 Lp A0 ' 19 8.1.2 Lp A0 ' ' 19 8.1.3 Lp A0 ' ' ' 19 8.2 Tng A1 19 8.3 Tng A2 19 8.4 Tng A3 20 8.5 Tng B1 20 8.6 Tng B2 20 8.7 Tng B3 20 8.8 Tng C 20 8.9 Tng D 20 8.10 am kho 20 Phong hoỏ 21 MC LC iii 9.1 Phong húa c hc 21 9.2 Phong húa húa hc 21 9.3 Phong húa v trm tớch hc 21 9.4 Phong húa v th nhng hc 21 9.5 am kho 21 10 Phi i t 22 10.1 Kh khun t 22 10.2 Kh nhim t 22 10.3 Lch s 22 10.4 Ngun 23 10.5 Chỳ thớch 23 10.6 am kho 23 10.7 Ngun, ngi úng gúp, v giy phộp cho bn v hỡnh nh 24 10.7.1 Vn bn 24 10.7.2 Hỡnh nh 24 10.7.3 Giy phộp ni dung 25 Chng Bựn 1.2 Tham kho [1] Tm bựn v tm nc khoỏng núng: p ngoi cha trong, thao H Chớ Minh [2] Magic mud food recipe - Magic mud ingredients & cooking Cookadvice.com Ngy thỏng nm 2012 Truy cp ngy 26 thỏng 12 nm 2012 Nh bựn Amran, Yemen Bựn l hp cht pha trn gia nc v mt s cht nh t, t bựn v t sột Bựn thi c i lng ng rn li hn thi k a cht hc hỡnh thnh lp trm tớch ỏ nh ỏ phin sột hoc ỏ bựn (gi chung l lutites) Khi lp a cht bựn lng c hỡnh thnh ca sụng, cỏc lp kt qu c gi l bựn vnh Bựn cú quan h gn gi vi bựn sụng v trm tớch Bựn cú nhiu cụng dng khỏc i sng nh c dựng lm vt liu xõy dng, gm, cha bnh (tm bựn [1] ), thc n [2] hay l cỏc trũ chi th thao bựn 1.1 Xem thờm Dung dch khoan Nỳi la bựn Chng Cỏt 2.1 Phõn loi theo kớch thc Da trờn kớch thc ht, cỏt c phõn chia tip thnh cỏc lp ph (*): n v tớnh mm Cỏc kớch thc ny da trờn thang o kớch thc trm tớch , ú kớch thc tớnh theo = -log c s ca kớch thc tớnh bng mm Trong thang o Wentworth, giỏ tr ca cho cỏt nm khong t ti +4, vi s phõn chia cỏc lp ph nm ti cỏc s nguyờn 2.2 Thnh phn Hỡnh chp gn cỏt bói bin Vancouver, vi din tớch b mt khong 1-2 cm vuụng Cỏt l vt liu dng ht ngun gc t nhiờn bao gm cỏc ht ỏ v khoỏng vt nh v mn Khi c dựng nh l mt thut ng lnh vc a cht hc, kớch thc cỏt ht cỏt theo ng kớnh trung bỡnh nm khong t 0,0625 mm ti mm (thang Wentworth s dng ti Hoa K) hay t 0,05 mm ti mm (thang Kachinskii s dng ti Nga v Vit Nam hin nay) Mt ht vt liu t nhiờn nu cú kớch thc nm cỏc khong ny c gi l ht cỏt Lp kớch thc ht nh hn k tip a cht hc gi l t bựn (M) vi cỏc ht cú ng kớnh nh hn 0,0625 mm cho ti 0,004 mm hoc bi (Nga) vi cỏc ht cú ng kớnh nh hn 0,05 mm cho ti 0,001 mm Lp kớch thc ht ln hn k tip l si/cui vi ng kớnh ht nm khong t mm ti 64 mm (M) hay t ti mm (Nga) Xem thờm bi kớch thc ht bit thờm v cỏc tiờu chun c s dng Khi c xỏt gia cỏc ngún tay thỡ cỏt to cm giỏc sn sn (ch khụng nh t bựn to cm giỏc trn nh bt) Hỡnh chp di kớnh hin vi in t cỏc ht cỏt nh phn ph bin nht ca cỏt ti cỏc mụi trng t lin lc a v cỏc mụi trng khụng phi duyờn hi khu vc nhit i l silica (iụxớt silic hay SiO2 ), thng dng thch anh, l cht vi tr v mt húa hc cng nh cú cng ỏng k, nờn cú kh nng chng phong húa khỏ tt Tuy nhiờn, thnh phn hp thnh ca cỏt cú s bin ng ln, ph thuc vo cỏc ngun ỏ v cỏc iu kin khỏc ti khu vc Cỏc loi cỏt trng tỡm thy cỏc vựng duyờn hi nhit i v cn nhit i l ỏ vụi b xúi mũn v cú th cha cỏc mnh t san hụ hay mai (v) ca ng vt cựng cỏc vt liu hu c hay cú ngun gc 2.4 S DNG hu c khỏc.[1] Cỏc n cỏt thch cao Di tớch quc gia White Sands ti bang New Mexico (Hoa K) ni ting vỡ mu trng chúi ca nú Acco (arkose) l cỏt hay sa thch vi hm lng fenspat ỏng k, cú ngun gc t quỏ trỡnh phong húa v xúi mũn ca ỏ granit (thng l cn k) Mt vi loi cỏt cũn cha manhtit, chlorit, glauconit hay thch cao Cỏt giu manhtit cú mu t sm ti en, ging nh cỏt cú ngun gc t ỏ bazan nỳi la v opxidian (obsidian) Cỏt cha chlorit-glauconit thụng thng cú mu xanh lc (cũn c gi l cỏt lc), nh cỏt cú ngun gc t bazan (dung nham) vi hm lng olivin ln Nhiu loi cỏt, c bit cỏt Nam u, cha cỏc cht st cỏc tinh th thch anh ca cỏt, to cỏt cú mu vng sm Cỏt trm lng ti mt s khu vc cha ngc hng lu v mt s khoỏng vt cú sc khỏng phong húa tt, bao gm mt lng nh cỏc loi ỏ quý Cỏt c giú v nc chuyn i v trm lng thnh cỏc dng bói bin, bói sụng, cn cỏt, n cỏt, bói cỏt ngm v.v Khu vc sng lc cỏt si 2.3 Nghiờn cu cỏt Nghiờn cu cỏc ht cỏt riờng l cú th giỳp phỏt hin nhiu thụng tin lch s nh ngun gc v hỡnh thc chuyn ht cỏt Cỏt thch anh mi b phong húa gn õy t cỏc tinh th thch anh ỏ granit hay gnai thng sc nhn v gúc cnh Nú thng c s dng vt liu xõy dng sn xut bờ tụng hay lm vi vai trũ ca vt liu b sung vo t lm xp cỏc lp t sột Cỏt b chuyn i xa nh giú v/hoc nc s thuụn hn, vi cỏc kiu mi mũn c trng trờn b mt ht cỏt Cỏt sa mc thng l thuụn trũn 2.4 S dng Cỏt c s dng xõy dng v lm ng giao thụng nh l vt liu to nn múng v vt liu xõy dng dng va (cựng vụi tụi hay xi mng) Mt vi loi cỏt (nh cỏt vng) l mt cỏc thnh phn ch yu sn xut bờ tụng Cỏt to khuụn l cỏt c lm m bng nc hay du v sau ú to hỡnh thnh khuụn ỳc khuụn cỏt Loi cỏt ny phi chu c nhit v ỏp sut cao, xp thoỏt khớ v cú kớch thc ht nh, mn, ng nht, khụng phn ng vi kim loi núng chy L mt cỏc thnh phn ch yu sn xut thy tinh Cỏt ó phõn loi bng sng lc cng c dựng nh l mt vt liu mi mũn ỏnh búng b mt bng phun cỏt ỏp lc cao hay cỏc thit b lc nc Cỏc xớ nghip sn xut gch ngúi cú th dựng cỏt lm ph gia trn ln vi t sột v cỏc vt liu khỏc sn xut gch Cỏt ụi dc trn ln vi sn to b mt rỏp cho tng v trn cng nh sn chng trt xõy dng Cỏc loi t cỏt thớch hp cho mt s loi cõy trng nh da hu, o, lc cng nh l vt liu c a thớch vic to nn múng cho cỏc trang tri chn nuụi bũ sa vỡ kh nng thoỏt nc tt ca nú Cỏt c s dng vic to cnh quan nh to cỏc ngn i v nỳi nh, chng hn xõy dng cỏc sõn golf Cỏt c dựng ci to cỏc bói tm.[2] Cỏc bao cỏt c dựng phũng chng l lt v chng n Xõy dng lõu i cỏt cng l mt hot ng khỏ ph bin Cú nhiu cuc thi v ngh thut xõy dng cỏc lõu i cỏt Hot hỡnh cỏt l mt kiu ngh thut biu din v l cụng c k thut sn xut phim hot hỡnh Cỏc b nuụi sinh vt cnh ụi cng dựng cỏt v si Trong giao thụng ng b v ng st ngi ta ụi s dng cỏt ci thin kh nng bỏm ng ca bỏnh xe mt s iu kin thi tit khc nghit CHNG CT Cỏt cũn dựng cha chỏy mt s ni nh cõy xng, trm phũng chỏy cha chỏy Mt cỏ ui gai c (h Dasyatidae) giu mỡnh cỏt Hỡnh chp gn cỏt en t tro nỳi la bói bin Perissa, Santorini, Hy Lp 2.5 Nguy him 2.6 Xem thờm Kớch thc ht Cỏt lỳn Sa thch Khai thỏc cỏt trờn sụng Hu Cỏt núi chung l khụng gõy c cho sc khe, nhng ngi ta phi cn thn mt s hot ng cú s dng cỏt, chng hn nh vic ỏnh búng b mt bng phun cỏt ỏp lc cao Nhng ngi lm vic vi cỏt hot ng nh vy cn eo kớnh bo h v khu trang trỏnh cỏt bn vo mt hay hớt th phi bi cỏt Nhng ngi b phi nhim di hn trc bi silica cú th b mc bnh bi phi, mt loi bnh phi hớt th phi cỏc ht silica mn Cỏc MSDS cho silica u thụng bỏo rng hớt th quỏ mc silica kt tinh gõy cỏc e ngi nghiờm trng v sc khe Cỏt th to thnh cỏt lỳn cỏc khu vc d tha nc vi ỏp sut cng ln, nú b chy nhóo Khi khụ i nú to thnh cỏc vt cn i vi cỏc sinh vt b nht ú, thng lm cho chỳng b cht Bóo cỏt o cỏt Cỏt nha ng 2.7 Chỳ thớch [1] Vai trũ ca rong, to bin hỡnh thnh cỏt [2] Importing Sand, Glass May Help Restore Beaches 2.8 Tham kho 2.9 Liờn kt ngoi Beach Sand: What It Is, Where It Comes From and How It Gets HereBeaufort County Library Vi tc 300 km/h, mt chic tu cao tc ICE (DB hng 403) cun theo nhiu cỏt trờn ng ray Bóo cỏt ti Iraq Chng t 3.1 Thnh phn Cỏc loi t dao ng mt khong rng v thnh phn v cu trỳc theo tng khu vc Cỏc loi t c hỡnh thnh thụng quỏ quỏ trỡnh phong húa ca cỏc loi ỏ v s phõn hy ca cỏc cht hu c Phong húa l tỏc ng ca giú, ma, bng, ỏnh nng v cỏc tin trỡnh sinh hc trờn cỏc loi ỏ theo thi gian, cỏc tỏc ng ny lm ỏ v thnh cỏc ht nh Cỏc thnh phn khoỏng cht v cỏc cht hu c xỏc nh cu trỳc v cỏc thuc tớnh khỏc ca cỏc loi t t cú th chia thnh hai lp tng quỏt hay tng: tng t b mt, l lp trờn cựng nht, ú phn ln cỏc loi r cõy, vi sinh vt v cỏc loi hỡnh s sng ng vt khỏc c trỳ v tng t cỏi, tng ny nm sõu hn v thụng thng dy c v cht hn cng nh ớt cỏc cht hu c hn Nc, khụng khớ cng l thnh phn ca phn ln cỏc loi t Khụng khớ, nm cỏc khong khụng gian gia cỏc ht t, v nc, nm cỏc khong khụng gian cng nh b mt cỏc ht t, chim khong mt na th tớch ca t C hai u úng vai trũ quan trng s sinh trng ca thc vt v cỏc loi hỡnh s sng khỏc thit din ng ca t mt h sinh thỏi c th i din cho cỏc lp t; B i din cho laterite, regolith; C i din saprolite, phong húa ớt; lp di cựng l ỏ cng t thut ng chung l cỏc vt cht nm trờn b mt Trỏi t, cú kh nng h tr s sinh trng ca thc vt v phc v nh l mụi trng sinh sng ca Cn c vo t l cỏc loi ht (thnh phn ỏ v khoỏng cỏc dng s sng ng vt t cỏc vi sinh vt ti cỏc loi cht) t ngi ta chia t lm ba loi chớnh: t cỏt, t tht v t sột Chỳng cú cỏc t l cỏc ht ng vt nh cỏt, limon v sột nh sau: V.V.Dokuchaev, nh khoa hc ngi Nga tiờn phong lnh vc khoa hc t cho rng: t nh l mt t cỏt: 85% cỏt, 10% limon v 5% sột thc th t nhiờn cú ngun gc v lch s phỏt trin riờng, l thc th vi nhng quỏ trỡnh phc v a dng din t tht:45% cỏt, 40% limon v 15% sột nú t c coi l khỏc bit vi ỏ ỏ tr thnh t di nh hng ca mt lot cỏc yu t to thnh t t sột:25% cỏt, 30% limon v 45% sột nh khớ hu, cõy c, khu vc, a hỡnh v tui eo ụng, Gia cỏc loi t ny cũn cú cỏc loi t trung t cú th c gi l cỏc tng trờn nht ca ỏ khụng gian.Vớ d: t cỏt pha, t tht nh ph thuc vo dng; chỳng b thay i mt cỏch t nhiờn bi cỏc tỏc ng ph bin ca nc, khụng khớ v mt lot Cỏc loi t nguyờn thy b chụn vựi di cỏc hiu ng cỏc dng hỡnh ca cỏc sinh vt sng hay cht.[1] t l vụ cựng quan trng cho mi loi hỡnh s sng ca cỏc sinh vt c gi l t c trờn Trỏi t vỡ nú h tr s sinh trng ca thc vt, Cỏc loi t tin húa t nhiờn theo thi gian bi cỏc lt mỡnh thỡ cỏc loi thc vt li cung cp thc hot ng ca thc vt, ng vt v phong húa t n v ụxy cng nh hp th iụxớt cacbon cng chu nh hng bi cỏc hot ng sng ca ngi Con ngi cú th ci to t lm cho nú thớch hp hn i vi s sinh trng ca thc vt thụng qua vic b sung cỏc cht hu c v phõn bún t nhiờn hay tng hp, cng nh ci to ti tiờu hay kh nng gi nc ca t Tuy nhiờn, cỏc hot ng ca ngi cng cú th lm thoỏi húa t bi s lm cn kit cỏc cht dinh dng, ụ nhim cng nh lm tng s xúi mũn t 3.2 phỡ nhiờu phỡ nhiờu ca t l kh nng cung cp nc, oxi v cht dinh dng cn thit cho cõy trng bo m nng sut cao, ng thi khụng cha cỏc cht cú hi cho cõy phỡ nhiờu ca t l mt nhng yu t quyt nh nng sut cõy trng Mun cõy trng cú nng sut cao, ngoi phỡ nhiờu ca t cn phi cú thờm cỏc iu kin: ging tt, chm súc tt v thi tit thun li Nh cỏc ht cỏt, limon, sột v cht mựn m t cú kh nng gi c nc v cỏc cht dinh dng t cha nhiu ht cú kớch thc bộ, t cng cha nhiu mựn, kh nng gi nc v cht dinh dng cng tt 3.3 Tin húa t nhiờn ca t Mt vớ d v s tin húa t nhiờn ca t t ỏ din trờn cỏc dũng dung nham ó ngui cỏc khu vc m ỏp di tỏc ng ca lng ma nhiu v ln c vt cú th thớch nghi v sinh trng rt mau nhng khớ hu nh vy trờn cỏc dung nham bazan ó ngui, thm c ú cú rt ớt cỏc cht hu c Cỏc loi ỏ xp cú ngun gc t dung nham bờn cú cha nc v cỏc cht dinh dng giỳp cho cõy sinh trng Cỏc cht hu c dn dn c tớch ly; nhng trc iu ú xy ra, ch yu l cỏc loi ỏ xp ú r cõy cú th mc cng cú th c coi l t 3.4 Cỏc quỏ trỡnh húa hc t CHNG T nhõn thỳc y quỏ trỡnh phong húa khoỏng sột, gii phúng mt s ion c hi i vi thc vt Al3+ (Al3+ l mt nhng thnh phn chớnh cu to nờn cỏc silicat ca t) Bún vụi (vụi bt hoc vụi tụi) c coi l mt nhng bin phỏp hu hiu ci to v ngn chn quỏ trỡnh chỳa húa t Mc dự cỏc nguyờn t nh nit, kali v phtpho l cn thit nht thc vt sinh trng cú th cú rt nhiu t, nhng ch cú mt phn nh ca cỏc nguyờn t ny nm dng húa hc m thc vt cú th hp th c Trong cỏc quỏ trỡnh nh c nh m v húa khoỏng, cỏc loi vi sinh vt chuyn húa cỏc dng vụ ớch (chng hn nh NH4 + ) thnh cỏc dng cú ớch (chng hn NO3 - ) m cõy ci cú kh nng s dng c Cỏc quỏ trỡnh trao i, chuyn húa, tng tỏc gia th quyn (t), thy quyn (nc), khớ quyn (khụng khớ) v sinh quyn (quyn sng) thụng qua cỏc chu trỡnh sinh a húa (chu trỡnh nit v chu trỡnh cacbon) giỳp cho vũng tun hon ca cỏc nguyờn t ny c khộp kớn Cỏc thnh phn hu c ca t cú ngun gc t cỏc mnh thc vt (xỏc lỏ cõy), cỏc cht thi ng vt (phõn, nc tiu, xỏc cht v.v) v cỏc cht hu c cha phõn hy khỏc Cỏc cht ny b phõn hy, v tỏi t hp to cht mựn, l mt loi cht mu sm v giu cỏc cht dinh dng V mt húa hc, cht mựn bao gm cỏc phõn t rt ln, bao gm cỏc este ca cỏc axớt cacboxylic, cỏc hp cht ca phenol, v cỏc dn xut ca benzen ụng qua quỏ trỡnh khoỏng húa, cỏc cht hu c t b phõn gii v cung cp cỏc cht dinh dng cn thit thc vt phỏt trin Cỏc cht hu c cng m bo xp cn thit cho vic gi nc, kh nng ti tiờu v quỏ trỡnh ụxi húa ca t Khụ hn ca t s thỳc y s xõm nhp ca ụxy khụng khớ vo t, ng thi gia tng quỏ trỡnh oxy húa t v gim hm lng cht hu c t Mtvớ d v iu ny cú th xem cỏc loi t ti khu vc Everglades ca Florida, ú ngi ta ó ti tiờu cho nụng nghip, ch yu sn xut mớa ng Nguyờn thy, t õy rt giu cỏc cht hu c, nhng quỏ trỡnh ụxi húa v s nộn t ó dn ti s phỏ hy cu trỳc t v cỏc cht dinh dng v lm thoỏi húa t Phong húa gii phúng cỏc ion, chng hn nh kali (K+ ) 3.5 Tham kho v magiờ (Mg2+ ) vo cỏc dung dch t Mt s b hp th bi thc vt, v phn cũn li cú th liờn kt vi Bng ting Anh: cỏc hp phn t (cht hu c, khoỏng sột) hoc tn ti t dung dch t Cõn bng v hm lng Soil Survey Sta (1975) Soil Taxonomy: A basic cỏc ion cỏc hp phn t khỏc l cõn bng system of soil classication for making and ng - b chi phi bi cỏc quỏ trỡnh trao i v hp ph interpreting soil surveys USDA-SCS Agric Handb cation, anion S chuyn dch cõn bng cú th xut phỏt 436 U.S Gov Print Oce Washington, DC t nhng thay i lý hc, húa hc ca t Cựng vi quỏ trỡnh chua húa t, cỏc cation hp th bi khoỏng sột cú th b trao i (bi H+ ) v b trụi Ngoi ra, axit húa t cng l mt nhng nguyờn Soil Survey Division Sta (1993) Soil survey manual Soil Conservation Service U.S Department of Agriculture Handbook 18 Chng Petrichor ng ph Canberra vo mt ngy ma Petrior ( /ptrkr/) l mựi hng ca t, xut hin tri ma ri xung t khụ Trong ting Hy Lp, t ny cú ngha l petra, ngha l ỏ + ichor, l mỏu ca cỏc v thn thn thoi Hy Lp ut ng ny xut hin ln u tiờn vo nm 1964 mt bi vit trờn Nature, bi hai nh nghiờn cu l Isabel Joy Bear (c) v Roderick G omas (Anh).[1][2] 6.1 Chỳ thớch [1] Bear, Isabel Joy; omas, Roderick G (thỏng nm 1964) Nature of argillaceous odour Nature 201 (4923): 993995 doi:10.1038/201993a0 [2] Garg, Anu (2007) e Dord, the Diglot, and an Avocado Or Two: e Hidden Lives and Strange Origins of Words Penguin tr 399 ISBN 9780452288614 6.2 Liờn kt ngoi Petrichor at A Word a Day From the Oxford English Dictionary Hansen, Joe, Where does the smell of rain come from?, Its Okay To Be Smart, PBS Digital Studios 11 Chng Phõn compost loi thuc tr sõu t nhiờn cho t Trong h sinh thỏi, phõn hu c hu ớch cho vic kim soỏt xúi mũn, t v t khai hoang, xõy dng vựng t ngp nc, v lm bỡa bói rỏc Vi cỏc thnh phn hu c, cỏc cỏch khỏc cú th c s dng to khớ sinh hc thụng qua tiờu húa ym khớ 7.1 Thut ng Mt nh mỏy sn xut phõn hu c vựng nụng thụn nc c ut ng "" c s dng trờn ton th gii vi nhiu ý ngha khỏc Mt s sỏch cú nh ngha v phõn hu c hn ch nh l mt hỡnh thc phõn hy hiu khớ, ch yu vi khun Mt thut ng thay th cho phõn hu c l tiờu húa hiu khớ", ú cng c gi l " t Phõn hu c (hay cũn gi l compost) l cỏc cht hu c ó c phõn hy v tỏi ch thnh mt loi phõn bún i vi nhiu ngi, phõn c s dng tham kho ci to t Phõn hu c l mt thnh phn quan v mt s dng khỏc ca quỏ trỡnh sinh hc Ti Bc M, " ym khớ" cũn l mt thut ng chung trng nn nụng nghip hu c ca th gii v cỏc n phm k thut ngi ta gi eo cỏch n gin, quỏ trỡnh c hiu n gin l l phõn hu k khớ" Cỏc vi sinh vt c s dng v lm m mt phn cht hu c hay cũn gi l cht thi cỏc quỏ trỡnh liờn quan l khỏc gia phõn compost mu xanh (nh lỏ, cht thi thc phm) v ch i cho v phõn hy ym khớ cỏc vt liu b phỏ hy thnh mựn sau mt thi gian vi tun hoc vi thỏng Hin nay, phõn l mt phng phỏp gm nhiu bc, cỏc quy trỡnh c giỏm sỏt cht 7.2 Thnh phn ch vi cỏc thụng s u vo c kim tra nh nc, khụng khớ, carbon v vt liu giu nit ỏ trỡnh phõn hy c h tr bi vic nghin nh cỏc thc vt thụ, thờm nc v m bo thụng khớ thớch hp bng cỏch thng xuyờn xỏo trn Giun v nm tip tc h tr phỏ hy cỏc vt liu Vi khun cn oxy phỏt trin (vi khun hiu khớ) v nm qun lý cỏc quỏ trỡnh húa hc bng cỏch kim soỏt cỏc u vo nh nhit, khớ carbon dioxide v amoni Amoni (NH4 ) l dng nit c s dng bi cỏc nh mỏy Khi amoni cú sn khụng c s dng bi cỏc nh mỏy nú tip tc c chuyn i vi khun, to thnh nitrat (NO3 ) thụng qua quỏ trỡnh nitrat húa Phõn hu c rt giu cht dinh dng Nú c s dng cỏc khu vn, cnh quan, cõy v nụng nghip Cỏc phõn hu c cú li cho t bng nhiu cỏch, bao gm nh l iu hũa t, lm phõn bún, b sung cỏc Thựng phõn ti nh Escuela Barreales, Santa Cruz, Chile cht mựn quan trng hoc axit humic, v nh l mt 12 7.2 THNH PHN 7.2.1 Cacbon, nit, oxy, nc Mt s thnh phn vt liu ng phõn hu c 13 quan trng trỡ nhit cao (135 160 / 50 - 70 ) cho n vt liu b phỏ v ng thi, quỏ nhiu khụng khớ hoc nc cng lm chm quỏ trỡnh ny, cng nh quỏ nhiu carbon (hoc quỏ ớt nit) Cn trỡ lng phự hp nht nh hiu qu nht mt lng t l ti u carbon:nit khong 10:1-20:1[3] nhanh c a chung bi cú mt t l C/N khong ~ 30% hoc ớt hn Phõn tớch lý thuyt c thc hin bng cỏch thc nghim trờn 30 mu him nit, di 15 mu cú kh nng thi khớ thi ca nit nh amoniac[4] Nu nit cn phi c thờm vo, xut ý kin l thờm khong 0,15 pound (1 pound ~ 0,4536 Kg) nit cho mi 3,75 feet ca ti liu him nit [i vi nhng ngi khụng quen thuc vi cỏc loi ca cỏc n v: 0.64 g/l hoc 640 gram nit cho mi khi.] n pound b sung nit (bt mỏu, phõn bún, bt xng, bt c linh lng) cho mi 100 pound ti liu him nit (vớ d, rm r hay mựn ca), ngun cung cp nit di v cỏc khoỏng cht hn hp nhiu carbon.[5] Hu ht cỏc thc vt v ng vt u cú lng cacbon v nit, nhng hm lng rt khỏc nhau, vi cỏc c im ó nờu (khụ hoc t, nõu hay xanh lỏ cõy)[6] Mt nhỏnh c mi b ct cú mt t l trung bỡnh khong 15: v vo thu l khụ thỡ khong 50: cũn tựy thuc vo tng loi Trn cỏc phn bng vi t l C:N lý tng Mt vi trng hp cỏ bit s cú mt t l hn hp lý tng nhng iu kin nht nh an sỏt cỏc trng hp, v xem xột cỏc loi vt liu khỏc nhau[7] c to thnh mt hn hp theo thi gian, Thc n tha c cú th nhanh chúng t c mt k thut mi cú kh hiu qu, yờu cu thnh phn quan trng khụng thi cho cỏc tỡnh cỏ bit th thiu nh: Carbon - nng lng; quỏ trỡnh oxy húa sinh hc cỏc carbon cung cp nhit, mt mc phự hp.[1] vt liu carbon ch yu cú mu nõu v khụ Nit - phỏt trin v sn sinh nhiu khớ hn oxy húa cacbon vt liu nit ch yu cú mu xanh (hoc mu sc khỏc, chng hn nh trỏi cõy v rau qu) v m t Oxy -Oxy húa cacbon, giỳp cho quỏ trỡnh phõn hy Nc Giỳp trỡ quỏ trỡnh m khụng gõy iu kin k khớ[2] Cú mt vi nguyờn liu s to cỏc vi khun cú li lm vic vi mt tc giỳp lm núng quỏ trỡnh lờn Trong quỏ trỡnh ú nhiu nc s bc hi lờn v oxy s nhanh chúng cn kit, iu ny cn thit phi x lý, cn qun lý tt cỏc quỏ trỡnh ng cng núng, khụng khớ v nc cng phi c thng xuyờn thờm vo nhiu hn s cn thit; s cõn bng khụng khớ / nc l rt 7.2.2 Phõn ng vt v rm nhiu trang tri, cỏc phõn ng vt dựng lm phõn hu c thng c ly cỏc trang tri hay rm ca ng vt Rm v mựn ca l vt liu ph bin lm rm Mt s vt liu khỏc cng c s dng bao gm cỏc t bỏo v bỡa cỏc tụng ó c ct nh Lng phõn thi ti mt trang tri chn nuụi thng b nh hng bi chu kỡ dn v sinh, din tớch t, v iu kin thi tit Mi loi phõn cú tớnh cht húa hc riờng v cỏc c im sinh hc cng khỏc Phõn gia sỳc v phõn nga trn vi rm thỡ rt tt cho vic phõn Phõn heo thỡ rt m t v thng khụng trn ln vi rm, phi c trn vi rm hoc nguyờn vt liu tng t Phõn gia cm cng phi c pha trn vi cỏc vt liu cha carbon (nhng vt liu cú hm lng nit thp), chng hn nh mựn ca hoc rm.[8] 7.2.3 Vi sinh vt Vi s pha trn thớch hp t cỏc thnh phn nc, oxy, carbon v nit, vi sinh vt s phỏ v cỏc cht hu c sn xut phõn hu c ỏ trỡnh phõn hu c ph 14 CHNG PHN COMPOST thuc vo vi sinh vt phõn hy cht hu c thnh phõn[11] Nc tiu ngi cú th c s dng phõn Cú rt nhiu loi vi sinh vt c tỡm thy trc tip lm phõn bún hoc nú cú th dung phõn phõn giỳp ớch cho quỏ trỡnh nh:[9] Cho thờm nc tiu ca mt ngi khe mnh vo phõn thng thỡ s giỳp tng nhit Do ú, lm tng ã Vi khun Trong s cỏc vi sinh vt c tỡm kh nng tiờu dit mm bnh v cỏc ht mm khụng thy phõn s lng ln nht c tỡm thy mong mun phõn Nc tiu t mt ngi khụng l vi khun Tựy thuc vo giai on ca phõn cú bnh thi v sinh hn nhiu so vi phõn ti Khụng compost, vi khun a nhit cao hay vi khun ging nh phõn, nc tiu khụng thu hỳt rui (nh rui nh hoc rui en), v nú khụng cha tỏc nhõn a nhit trung bỡnh chim a th gõy mm bnh, chng hn nh sõu ký sinh trng Nc X khun- cn thit phỏ v cỏc vt liu giy tiu lõu thng khụng bc mựi, c bit nú pha nh bỏo, v cõy, vv loóng Nm - Nm mc v nm men tr giỳp phỏ v vt liu m vi khun khụng phỏ hy c, c bit l lignin nguyờn liu g Nc tiu cú thnh phn ch yu gm nc v urờ.[12] 7.2.6 Humanure Protozoa - Tr giỳp vi khun, nm v cỏc ht hu c vi sinh tiờu th vt liu Humanure l mt t ghộp ca ngi v phõn , ch nh phõn ngi (phõn v nc tiu) m c Luõn trựng - Luõn trựng giỳp kim soỏt qun th tỏi ch thụng qua quỏ trỡnh nụng nghip hoc cỏc vi khun v sinh vt nh n bo mc ớch khỏc ut ng ny c s dng ln u mt cun sỏch nm 1994 bi Joseph Jenkins[13] Ngoi ra, giun t khụng ch n vt liu phõn m cũn Cỏc humanure c s dng bi nhng ngi cú hng liờn tc lm ti xp v thm nc tt hn chỳng di thỳ vi phõn hu c ti M nhng khụng thụng dng chuyn qua li nhng ni khỏc Bi vỡ thut ng humanure khụng Vic mt qun th vi sinh vt kộm phỏt trin l lý cú nh ngha chớnh xỏc vỡ vy nú tựy thuc vo mc chớnh lm cho quỏ trỡnh phõn chm chp Trong cỏc ớch s dng khỏc nhau; nhiu ngi ụi khụng bói chụn lp, cỏc yu t nh mụi trng thiu khớ oxy, phõn bit chớnh xỏc gia humanure v bựn thi hoc cht dinh dng hay nc l nguyờn nhõn ca qun cht rn sinh hc, cỏc nh ngha ny cú ý ngha khỏc nhau.[14] th sinh vt kộm phỏt trin.[10] 7.2.4 Cỏc giai on ca phõn compost 7.3 S dng Trong iu kin lý tng, vic phõn c tin hnh Phõn hu c thng c khuyn khớch nh l mt qua ba giai on chớnh[9] cht dinh dng cho t, nh mt ngi ci to t Bc u, giai on mesophilic, ú phõn hy trng trt, cung cp mựn v cht dinh dng Nú cung c thc hin nhit va phi bi cỏc vi sinh vt cp mt mụi trng phỏt trin hon ho, hoc úng vai a nhit trung bỡnh trũ nh l mt vt liu thm xp gi m v hũa tan giai on hai, tng nhit lờn, bt u giai on cỏc khoỏng cht, cung cp s h tr v cỏc cht dinh a nhit cao Trong ú, phõn hy c thc hin bi dng m cõy cú th phỏt trin, mc dự nú ớt c s dng riờng l, nú c ch yu trn vi t, cỏt, sn, cỏc vi khun a nhit cao v cõy, cht khoỏng, hoc cỏc ht t sột sn xut Giai on cui, s cung cp ca cỏc hp cht cao mựn Phõn hu c cú th c canh tỏc trc tip vo nng lng ngy cng gim, nhit bt u gim, v t hoc bún va tng mc cht hu c v vi khun a nhit trung bỡnh mt ln na chim u dinh dng chung ca t Phõn hu c c sn sng th vo giai on trng thnh c s dng nh l mt cht dinh dng cú mu nõu ti hoc mu en vi mt mựi ging t.[15] 7.2.5 Cht thi ca ngi Cht thi ca ngi (hay cũn gi l phõn) cng cú th c thờm vo nh mt ti liu cho quỏ trỡnh phõn, ging nh nú c thc hin nh v sinh cú hm t hoi Cht thi ca ngi l mt loi vt liu hu c giu nit Núi chung, gieo ht trc tip vo phõn c khuyn cỏo l khụng nờn vỡ tc lm khụ nhanh cú th gõy mt m v s hin din cú th cú ca c t thc vt gõy c ch s ny mm[16][17][18] , v cú th to nit phõn hy khụng ht cỏc cht g hn hp t 20-30% ca phõn hu c l rt ph bin s dng cho vic cy cõy giai on lỏ mm hoc sau ú Con ngi tit nhiu nc hũa tan cỏc cht dinh dng (nit, pht pho, kali) nc tiu nhiu hn Phõn trn cú th tiờu dit cỏc mm bnh hoc ht mm khụng mong mun uc tr vi khun phõn 7.5 V D 15 cú th dit tr bao gm a nhit v mesophiles, mt s u trựng rui v sõu , cng lm gim rt nhiu mm bnh nhit cao c bit n tiờu dit nhiu ht ging v gn nh tt c cỏc loi mm bnh (trng hp ngoi l cú th bao gm cỏc prion) Cỏc cht kh trựng (a nhit) mong mun l ni cú mt kh nng cao ca cỏc mm bnh, chng hn nh vi phõn ã cp h gia ỡnh: phõn ti hm t hoi, thựng cha, bng k thut vermicomposting 7.4 Cụng ngh 7.5.1 Vermicomposting ã quy mụ cụng nghip (quy mụ ln): tnh bng ga, k thut vermicomposting, windrow vv 7.5 Vớ d Con quay lc vt liu t ch Rotary screen harvested worm castings Thựng phõn c lm t cht 7.4.1 Tng quan Ngoi cỏc phng phỏp truyn thng, cỏc cỏch tip cn khỏc dn n nhiu phng phỏp khỏc c phỏt trin x lý cỏc quỏ trỡnh khỏc nh: , thnh phn, a im, v cỏc ng dng cho cỏc sn phm phõn compost Cht thi thc phm - sau nm Vermicompost l mt quỏ trỡnh n gin ca cụng ngh sinh hc phõn, ú mt s loi giun t c s dng tng cng quỏ trỡnh chuyn i cht thi v Cú mt lng ln cỏc phng phỏp khỏc trờn sn xut vi sn phm tt hn Vermicomposting l th gii, vớ d: mt quỏ trỡnh s dng vi sinh vt v giun t ang hot 16 CHNG PHN COMPOST ng nhit 10 32 (nhit ng hu c tr li cõy trng s dng phỏt trin.[22] m) Vic cỏc cht mựn b phõn hy s ta nhit, cng ging ỏ trỡnh ny nhanh hn vic phõn vỡ vt liu i qua nh tt c cỏc phõn hu c khỏc, nhiu nm Cỏc rut giun, Mt s chuyn húa ỏng k ó din dự hiu ng ny ó c Sepp Holzer ng dng giỳp cha y V to kt qu l phõn ca giun cú hot cõy n qu tn ti nhng ni cú nhit khc nghit ng rt phong phỳ ca nhiu vi sinh vt giỳp cho s tng trng ca thc vt v cú tỏc dng ci to, kim hóm cỏc vi khun cú hi Ch thi gian ngn, giun 7.5.3 bng u trựng rui en t thụng qua mt quỏ trỡnh ma thut sinh hc, ó cú th chuyn i rỏc thi thnh vng.(Vermi Co nm u trựng rui en ó c chng minh cú th giỳp nhanh chúng phõn hy mt lng ln cht thi hu 2001, Tara Crescent 2003) c nhit 31,8 , nhit ti u cho vic sinh Cỏc cht thi hu c thiờn nhiờn cú th t sn[23] Cỏc nh nghiờn cu ó th nghim vi mt s phõn hy thnh cht mựn nh vermicompost phi lng ln cỏc cht thi khỏc nhau[24] a kt qu mt mt thi gian rt di, cú th lờn n vi trm nm chớnh xỏc.[25] hoc vi nghỡn nm tựy theo cht hu c no, nhiờn theo nghiờn cu ny thỡ vt liu ch vic qua rut giun bờn ngoi ó cú th chuyn húa thnh 7.5.4 bng cụn trựng vermicompost, mt loi hu c giu dinh dng v d hp th bi thc vt õy l mt phng phỏp phõn bng cụn trựng trung gian Trong trng hp ny ngi ta s dng s lng cỏc loi giỏn bt k (nh giỏn Turkestan hoc Blaptica 7.5.2 Hỹgelkultur (To lung hoc gũ t) dubia) c s dng nhanh chúng phõn hy phõn hoc cht thi dinh dng Tựy thuc vo loi c s dng v iu kin mụi trng, cụn trựng d tha cú th c s dng lm thc n cho gia sỳc hoc vt nuụi.[26] 7.5.5 Ch phm sinh hc Bokashi Bờn mt thựng Bokashi va mi bt u Mt s khớ ga c bn cú th nhỡn thy thụng qua cỏc thc n tha v cỏm Bokashi l mt phng phỏp s dng kt hp ca cỏc vi sinh vt phõn hy cht thi thc phm v gim mựi Bokashi thut ng ca Nht Bn l cho che i hoc phõn cp Nú bt ngun t thc t ca nụng dõn th k trc Nht Bn cỏc cht thi thc phm s Cỏc lm to lung hoc gũ vi vt liu mc nỏt hay g lm t mu m, ni cú cha cỏc vi sinh vt s lờn cng c gi l Hỹgelkultur ting c[19][20] men cỏc cht thi to phõn hu c Sau mt vi tun, Nú cú tỏc dng che ph bi bn h s chụn cỏc cht thi xung to mựn.[27] Mt lung Hỹgelkultur Li ớch ca hỹgelkultur l gi nc v lm tng nhit Hu ht cỏc cỏc vi sinh vt cú t cỏc sn phm cú cỏc [19][21] Giỳp d phõn hy hn, cú th gi nc v lu vi sinh vt nh EM1, nú c bỏn u tiờn vo nm 7.6 THAM KHO 1980 EM1 c trn vi cỏc cht carbon (vớ d mựn ca hoc cỏm) v thc phm (vớ d nh mt ng) Hn hp c xp lp mt hp kớn v sau mt vi tun thỡ c em chụn lp.[28] bng tr Tr phõn hu c c hiu l cht chit xut t nc t vt liu v cú th cú c t quỏ trỡnh hiu khớ hoc k khớ[29] Tr thng c sn xut t cỏch thờm mt lng phõn tớch nc Phng phỏp ny cng ó c chng minh l cú tỏc dng v vic lm gim cỏc mm bnh thc vt.[30] 7.5.6 bng hm t hoi Hm t hoi khụng cn nc hoc in, v c qun lý ỳng cỏch thỡ s khụng gõy mựi Hm t hoi phõn ngi m sau ú cú th thờm vo mựn ca hoc rm hoc vt liu giu carbon khỏc, nú s lm cỏc mm bnh b tiờu dit mt mc no ú Lng tiờu dit mm bnh ph thuc vo nhit (iu kin vi sinh vt u nhit trung bỡnh hoc a nhit cao) v thi gian Hm t hoi cú th x lý cht thi ti ch mc dự thng c kt hp thờm vi mt bc bờn ngoi Kt qu ca cỏc sn phm phõn hu c ny cú nhng cỏi tờn khỏc nhau, chng hn nh humanure v EcoHumus.[31] Hm t hoi cú th h tr vic bo v nc Nú tip tc ngn nga s ụ nhim ngun nc ngm bng cỏch kim soỏt cỏc cht phõn hu trc vo h thng Khi c qun lý ỳng cỏch, s khụng cú s ụ nhim mt t t nc thi 7.6 Tham kho [1] Composting for the Homeowner - University of Illinois Extension Web.extension.illinois.edu Truy cp 201307-18 [2] Composting for the Homeowner -Materials for Composting uiuc.edu [3] Radovich, T; Hue, N; Pant, A (2011) Chapter 1: Compost ality In Radovich, T; Arancon, N Tea Time in the Tropics - a handbook for compost tea production and use (PDF) College of Tropical Agriculture and Human Resources, University of Hawaii pp 816 [4] Haug, Roger e Practical Handbook of Compost Engineering CRC Press, Truy cp ngy 26 thỏng 10 nm 2015 [5] Martin & Gershuny eds (1992) e Rodale Book of Composting: Easy Methods for Every Gardener Rodale Press Truy cp ngy 26 thỏng 10 nm 2015 [6] Klickitat County WA, USA Compost Mix Calculator 17 [7] e Eect of Lignin on Biodegradability - Cornell Composting cornell.edu [8] Dougherty, Mark (1999) Field Guide to On-Farm Composting Ithaca, New York: Natural Resource, Agriculture, and Engineering Service [9] Composting - Compost Microorganisms Cornell University Truy cp ngy thỏng 10 nm 2010 [10] Composting - Compost Microorganisms Cornell University Truy cp October2010 [11] Stockholm Environment Institute - EcoSanRes Guidelines on the Use of Urine and Feces in Crop Production [12] TUBdok: Pharmaceutical Residues in Urine and Potential Risks related to Usage as Fertiliser in Agriculture (PDF) tu-harburg.de [13] Jenkins, J.C (2005) e Humanure Handbook: A Guide to Composting Human Manure Grove City, PA: Joseph Jenkins, Inc.; 3rd edition p 255 ISBN 978-0-9644258-35 Truy cp April 2011 [14] Courtney Symons (ngy 13 thỏng 10 nm 2011) "'Humanure' dumping sickens homeowner YourOawaRegion Metroland Media Group Ltd Truy cp ngy 16 thỏng 10 nm 2011 [15] Healthy Soils, Healthy Landscapes [16] Morel, P and Guillemain, G 2004 Assessment of the possible phytotoxicity of a substrate using an easy and representative biotest Acta Horticulture 644:417423 [17] Itọvaara et al Compost maturity - problems associated with testing in Proceedings of Composting Innsbruck Austria 18-21.10.2000 [18] Aslam DN, et al Development of models for predicting carbon mineralization and associated phytotoxicity in compost-amended soil. nih.gov [19] hugelkultur: the ultimate raised garden beds Richsoil.com 2007-07-27 Truy cp 2013-07-18 [20] e Art and Science of Making a Hugelkultur Bed Transforming Woody Debris into a Garden Resource Permaculture Research Institute - Permaculture Forums, Courses, Information & News Truy cp 2013-07-18 [21] Hugelkultur: Composting Whole Trees With Ease Permaculture Research Institute - Permaculture Forums, Courses, Information & News Truy cp 2013-07-18 [22] Hemenway, Toby (2009) Gaias Garden: A Guide to Home-Scale Permaculture Chelsea Green Publishing pp 84-85 ISBN 978-1-60358-029-8 [23] Diener, Stefan; Studt Solano, Nandayure M.; Roa Gutiộrrez, Floria; Zurbrỹgg, Christian; Tockner, Klement (2011) Biological Treatment of Municipal Organic Waste using Black Soldier Fly Larvae Waste and Biomass Valorization (4): 357363 doi:10.1007/s12649-011-9079-1 ISSN 1877-2641 18 [24] E Bio-Conversion of Putrescent Waste ESR International Truy cp ngy 17 thỏng nm 2015 [25] BSF Farming - marketplace Truy cp ngy 17 thỏng nm 2015 [26] Cockroach Composting e Unconventional Farmer [27] Lindsay, Jay (ngy 12 thỏng nm 2012) Japanese composting may be new food waste solution AP Truy cp ngy 13 thỏng 11 nm 2012 [28] Make your own FREE bokashi starter, ngy 12 thỏng nm 2008 Truy cp ngy thỏng 11 nm 2013 ^ Jump up to: a b c [29] Gúmez-Brandún, M; Vela, M; Martinez Toledo, MV; Insam, H; Domớnguez, J (2015) 12: Eects of Compost and Vermicompost Teas as Organic Fertilizers In Sinha, S; Plant, KK; Bajpai, S Advances in Fertilizer Technology: Synthesis (Vol1) Stadium Press LLC pp 300318 ISBN 1-62699-044-1 [30] Santos, M; Dianez, F; Carretero,F (2011) 12: Suppressive Eects of Compost Tea on Phytopathogens In Dubey,NK Natural products in plant pest management Oxfordshire, UK Cambridge, MA: CABI pp 242262 ISBN 9781845936716 [31] Stenstrửm, T.A., Seidu, R., Ekane, N., Zurbrỹgg, C (2011) Microbial exposure and health assessments in sanitation technologies and systems - EcoSanRes Series, 2011-1 Stockholm Environment Institute (SEI), Stockholm, Sweden, page 88 CHNG PHN COMPOST Chng Phu din t 8.1.1 Lp A0 ' Lp cha nhng vt th hu c ri rng cũn nguyờn hỡnh dng ban u 8.1.2 Lp A0 ' ' Lp cha nhng vt th hu c ó bỏn phõn hy, ó mm nhn, mu sc bin i gn nh l mu nõu v cú cỏc si nm chng cht, nhng si nm ny cú th bú nhng vt th hu c thnh tng bỏnh, tng tm lt nú lờn, thng thỡ lp ny cú mựi hc hc nh mựi khỏng sinh 8.1.3 Lp A0 ' ' ' L lp cha cỏc vt th hu ht ó phõn gii, hu nh khụng cũn hỡnh dỏng ban u, mu nõu, m ln, chua cao, ngi ta cú th gi õy l lp mựn khụ Phu din t Phu din t l b mt ct thng ng t trờn mt t xung n tng t m Tựy tng iu kin sinh húa v cỏc tỏc nhõn bờn ngoi m phu din t cú th cú hoc khụng y cỏc lp t, tng t Phu din lý tng cú y cỏc tng t: A0 , A1 , A2 , A3 , B1 , B2 , B3 , C, D (theo chiu thng ng t trờn xung) 8.2 Tng A1 L tng hỡnh thnh mựn, cú mu en, cng mu ph thuc nhiu vo hm lng mựn cú t Tng t A1 thng l ti xp, cú kt cu viờn ht, cha nhiu cht dinh dng khoỏng, nhiu vi sinh vt Nhng ni xut hin tng t A1 thỡ t phỡ nhiờu phong phỳ, thng l t di tỏn rng, ng c, ni hm lng cht hu c tr li cho t khỏ phong phỳ 8.1 Tng A0 Tng thm mc ký hiu A0 , l tng b mt trờn cựng ca phu din t Tng ny cha cỏc cnh khụ, lỏ mc cha phõn gii hoc ó phõn gii trờn b mt Tng ny ch cú t di tỏn rng, c bit l ni no cú s tr li cht hu c cho t mnh, kt hp vi iu kin phõn gii cht hu c khụng thun li Ngi ta cũn cú th phõn nh tng t ny thnh cỏc lp, tựy thuc hin trng phõn hy ca vi sinh vt 8.3 Tng A2 Tng A2 l tng t trụi, vy tng ny thng cú mu hn so vi tng t A1 v A3 Tng t ny nghốo dinh dng, t chua, cha ch yu l cỏt th sinh (thch anh th sinh) ht nh mn Nghốo vi sinh vt, mựn, dinh dng Tng ny thng thy c trng ca t potzon 19 20 8.4 Tng A3 Tng t chuyn tip t A xung B, va mang tớnh cht ca tng t A va mang tớnh cht ca tng t B, nhiờn nú mang tớnh cht ca tng t A nhiu hn, ụi ngi ta cũn ký hiu nú l tng AB 8.5 Tng B1 L tng t chuyn tip t cỏc tng t A xung cỏc tng t B, nhng mang tớnh cht tng t B nhiu hn, ngi ta cng cú th s dng ký hiu BA ch tng t ny 8.6 Tng B2 L tng tớch t in hỡnh, cha mt s cht b trụi t cỏc tng t phớa trờn xung 8.7 Tng B3 Tng B3 l tng t chuyn tip t B sang C, nú va mang tớnh cht ca tng t B2 va mang tớnh cht ca tng C Ngi ta cũn ký hiu nú l tng BC 8.8 Tng C Tng mu cht khớ hiu l C, tng C l sỏn phm phong húa t ỏ, nú ó b ti xp, ó cú kh nng cha khớ, cha nc nhng phỡ cha hon thin ụng thng nú cũn gi nguyờn vt nt ca ỏ, nhng dựng cuc xng cng cú th co c 8.9 Tng D Tng D, ụi c ký hiu l R, l tng ỏ m, ỏ nn Tng ny c xột vo phu din t nhiờn li khụng phi l tng t, nú c quan tõm ch yu bi cỏc ngnh xõy dng, giao thụng, thy li, m a cht Trờn phu din t, ngi ta phõn tng ch yu da vo cỏc c im riờng ca cỏc tng cng nh cỏc ch tiờu c th: mu, kt cu, thnh phn c gii, cht, t l ỏ ln, kt von, r cõy, cht mi sinh cú ngun gc ng vt 8.10 Tham kho McDonald, R C et al 1990 Australian Soil and Land Survey Field Handbook, 2nd Ed Melbourne: CHNG PHU DIN T Inkata Press Soil-Net section on soil horizons World reference base for soil resources Rome: Food and Agricultural Organization of the United Nations 1998 ISBN 92-5-104141-5 84 World Soil Resources Reports see Appendix 1: Soil horizon designations Truy cp ngy thỏng nm 2008 Soil Horizon leer designations Encyclopổdia Britannica Online Encyclopổdia Britannica 2008 Truy cp ngy thỏng nm 2008 Chng Phong hoỏ 9.3 Phong húa v trm tớch hc Phong húa l quỏ trỡnh phỏ hy ỏ, t v cỏc khoỏng vt cha ú tip xỳc trc tip vi mụi trng khụng khớ Phong húa c chia thnh hai loi chớnh Phong húa c hc l quỏ trỡnh phong húa ú cỏc tỏc nhõn vt lý l tỏc nhõn gõy phong húa Phong húa húa hc cú s tham gia ca cỏc cht mụi trng khụng khớ tỏc ng lờn i tng phong húa Cú tỏc gi cũn xp thờm phong húa sinh hc cng l quỏ trỡnh phong húa húa hc nhng cỏc tỏc nhõn gõy phong húa l cỏc cht cú ngun gc sinh hc Trong trm tớch hc, quỏ trỡnh phong húa cựng vi trụi l quỏ trỡnh u tiờn chu trỡnh hỡnh thnh nờn cỏc vt liu trm tớch (xem bi ỏ trm tớch) v dn n vic to thnh loi ỏ trm tớch c hc (bao gm c ỏ sột) 9.4 Phong húa v th nhng hc Trong th nhng hc, quỏ trỡnh phong húa to cỏc vt liu kt hp vi cỏc cht hu c cũn li to thnh t nh phn khoỏng vt ca t vy c quyt Phong húa c hc phỏ v cỏc ỏ gc thnh nhng mnh nh bi ỏ m t cng mu m c hỡnh thnh m khụng lm thay i thnh phn húa hc ca ỏ t ỏ m cú nhiu loi ỏ khỏc Bng, nc, nc khe nt l cỏc tỏc nhõn gõy phong húa c hc chớnh gõy mt lc tỏc ng lm n ra, m rng cỏc khe nt ỏ khin ỏ v thnh 9.5 Tham kho cỏc mnh Gión n vỡ nhit cng gõy nờn tỏc ng gin cng v co li di s nh hng ca vic nhit Bla, Harvey v Robert J Tracy, 1996, Petrology: tng lờn hay gim i cng giỳp cho quỏ trỡnh phong Igneous, Sedimentary and Metamorphic, Freeman, húa c hc din nhanh hn Phong húa c hc giỳp n bn ln th ISBN 0-7167-2438-3 lm tng din tip xỳc b mt ca ỏ khin cho quỏ trỡnh phong húa húa hc di s tỏc ng ca cỏc yu Folk R.L., 1965, Petrology of sedimentary rocks t húa hc din nhanh hn Phiờn bn PDF Austin: Hemphills Bookstore n bn ln th 1981, ISBN 0-914696-14-9 9.1 Phong húa c hc C s phõn loi ỏ trm tớch 9.2 Phong húa húa hc Phong húa húa hc phỏ hy ỏ bng cỏc phn ng húa hc õy l quỏ trỡnh cỏc khoỏng vt ỏ thay i tr thnh cỏc ht nh hn v d b trụi hn Khụng khớ v nc u tham gia cỏc phn ng phc ca quỏ trỡnh phong húa húa hc Cỏc khoỏng vt ỏ gc khụng bn vng iu kin khụng khớ s dn dn bin i thnh nhng dng bn vng hn Cỏc khoỏng vt no c thnh to iu kin nhit cng cao thỡ cng d b thay i Cỏc ỏ mỏcma thng b cỏc tỏc nhõn gõy hi nh nc tn cụng nht l nc cú dung dch axớt hay kim (v mui axit), v tt c cỏc khoỏng vt to ỏ ca ỏ mỏcma tr thch anh u bin i thnh cỏc khoỏng vt sột hay cỏc cht húa hc tn ti dng dung dch 21 Chng 10 Phi i t Phi i l mt phng phỏp thõn thin vi mụi trng s dng nng lng mt tri kim soỏt cỏc tỏc nhõn gõy bnh t bng cỏch ph t v che nú vi tarp, thng l vi lp ph polyethylene sut, gi nng lng mt tri Nú cng cú th mụ t cỏc phng phỏp kh trựng t bng cỏch s dng ỏnh sỏng mt tri hoc nng lng mt tri 10.3 Lch s 10.1 Kh khun t Phi i t l cỏch tip cn th ba i vi disinfestation t, hai cỏch tip cn chớnh khỏc, hp t v xụng hi kh trựng t, c phỏt trin vo cui th k 19 í tng ca phi i t da trờn nhng quan sỏt ca cỏc cỏn b khuyn nụng v nụng dõn ung lng Jordan núng, ngi ó nhn thy nhit chuyờn sõu ca t ph polyethylene S tham gia ca kim soỏt sinh hc c ch kim soỏt mm bnh v nhng tỏc ng cú th c ch ln xut bn u tiờn, nhn thy hiu qu rt di ca vic iu tr Nm 1977, M cỏc nh khoa hc t i hc California ti Davis ó bỏo cỏo s kim soỏt ca Verticillium mt cỏnh ng bụng, da trờn cỏc nghiờn cu bt u vo nm 1976, ú biu th, cho ln u tiờn, cú th ỏp dng rng phng phỏp ny Phi i t (gi tt l lm núng t nng lng mt tri cỏc n phm u) l mt phng phỏp kh khun t tng i mi, ln u tiờn mụ t chi tit khoa hc rng ln bi Katan v cng s nm 1976, trỡnh by cỏc kt qu ca mt lot cỏc nghiờn cu c thc hin iu kin hin trng, bt u nm 1973, kim soỏt cỏc mm bnh soilborne v c di, ch yu l x lý t trc trng t l lp ph v sau ú c ph vi polyethylene sut núng, ú nung núng nú v git cht cỏc loi gõy hi 10.2 Kh nhim t Nhng n lc c thc hin s dng nng lng mt tri cho kim soỏt cỏc tỏc nhõn gõy bnh t v nguyờn liu thc vt ó cú nn minh c xa ca n Nm 1939, Groashevoy, ngi s dng thut ng nng lng mt tri kh trựng cỏt, kim soỏt ielaviopsis basicola lm núng cỏt bng cỏch tip xỳc vi ỏnh sỏng mt tri trc tip Vic s dng polyethylene cho phi i t khỏc v nguyờn tc t vic s dng nụng nghip truyn thng ca nú Vi phi i, t l lp ph nhng thỏng núng nht (ch khụng phi l lnh nht, nh húa cht thụng thng l nhm mc ớch bo v cõy trng) lm tng nhit ti a mt n lc t c mc nhit gõy cht vi sinh vt Mt nghiờn cu nm 2008 ó s dng mt t bo nng lng mt tri to mt in trng khc phc hu qu (EK) in ng ca t b ụ nhim cadmium Cỏc t bo nng lng mt tri cú th iu khin s di trỳ in t ca cadmium t b ụ nhim, v hiu qu loi b c thc hin bng cỏch cỏc t bo nng Trong 10 nm u tiờn sau xut bn 1976 cú nh lng mt tri c so sỏnh vi iu ú t c bng hng, phi i t ó c iu tra ớt nht 24 quc cỏch cung cp nng lng thụng thng.[1] gia [3] v ó c ỏp dng ti hn 50 quc gia, ch yu Ti Hn c, cỏc phng phỏp khc phc hu qu cỏc vựng núng, mc dự ó cú mt s trng hp ngoi khỏc ca bựn t v nc ngm b ụ nhim vi l quan trng Cỏc nghiờn cu ó chng minh hiu qu benzene ti mt trm khớ ụ nhim ó c ỏnh giỏ, bao ca phi i t vi cõy trng khỏc nhau, bao gm rau gm nng lng mt tri iu khin, h thng lũ phn qu, cõy trng cỏc lnh vc, cõy cnh v cõy n qu, ng photocatalyzed cựng vi cỏc quỏ trỡnh oxy húa tiờn chng li tỏc nhõn gõy bnh, c di v ng vt chõn tin khỏc (AOP) Phng phỏp khc phc hu qu t mt t Nhng tỏc nhõn gõy bnh v c di m hip ng nht kt hp mt quỏ trỡnh ỏnh sỏng mt tri khụng c kim soỏt bi phi i cng c phỏt hin vi bựn TiO2 v H2O2 h thng, t 98% benzene suy Nhng thay i sinh hc, húa hc v vt lý cú thoỏi, mt s gia tng ỏng k vic loi b cỏc t c phi i v sau phi i ó c iu benzen.[2] tra, cng nh s tng tỏc ca phi i vi cỏc phng 22 10.6 THAM KHO phỏp kim soỏt khỏc nh hng lõu di bao gm c kim soỏt sinh hc v ỏp ng s tng trng gia tng ó c xỏc nhn cỏc vựng khớ hu v t khỏc nhau, th hin kh nng ỏp dng chung ca phiair Mỏy vi tớnh mụ phng mụ hỡnh ó c phỏt trin hng dn cỏc nh nghiờn cu v nhng ngi trng cho dự cỏc iu kin mụi trng xung quanh ca a phng mỡnh phự hp cho phi i t Cỏc nghiờn cu v ci thin phi i t bng cỏch tớch hp nú vi cỏc phng phỏp khỏc hoc bi vic phi i nh kớnh úng kớn, hoc cỏc nghiờn cu liờn quan n ng dng thng mi bng cỏch phỏt trin ca cỏc mỏy lp ph cng thc hin Vic s dng phi i t cõy n trỏi hin cú (vớ d nh kim soỏt Verticillium h trn n in) l mt lch quan trng t cỏc phng phỏp trc gieo trng tiờu chun v ó c bỏo cỏo vo u nm 1979 10.4 Ngun http://books.google.com/books?printsec= frontcover&vid=ISBN0849368685#v=onepage& q&f=false http://www.agri.huji.ac.il/~{}katan/applic.html http://solar.uckac.edu/ 10.5 Chỳ thớch [1] Yuan S, Zheng Z, Chen J, Lu X (thỏng nm 2008) Use of solar cell in electrokinetic remediation of cadmiumcontaminated soil J Hazard Mater 162 (23): 15837 PMID 18656308 doi:10.1016/j.jhazmat.2008.06.038 [2] Cho IH, Chang SW (thỏng nm 2008) e potential and realistic hazards aer a solar-driven chemical treatment of benzene using a health risk assessment at a gas station site in Korea J Environ Sci Health a Tox Hazard Subst Environ Eng 43 (1): 8697 PMID 18161562 doi:10.1080/10934520701750090 [3] J Katan et al e rst decade (19761986) of soil solarization (solar heating): A chronological bibliography Phytoparasitica 1987 Volume 15, Number 3, 229-255, DOI: 10.1007/BF02979585 10.6 Tham kho 23 24 CHNG 10 PHI I T 10.7 Ngun, ngi úng gúp, v giy phộp cho bn v hỡnh nh 10.7.1 Vn bn Bựn Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%B9n?oldid=25428593 Ngi úng gúp: Qbot, JackieBot, Cheers!-bot, Alphama, AlphamaBot, Hugopako, Addbot, TuanminhBot v Mt ngi vụ danh Cỏt Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1t?oldid=26471107 Ngi úng gúp: DHN, Escarbot, JAnDbot, CommonsDelinker, VolkovBot, TXiKiBoT, Synthebot, AlleborgoBot, SieBot, Loveless, Idioma-bot, Qbot, Alexbot, MelancholieBot, Spine, Luckas-bot, Xqbot, Almabot, Tranletuhan, uydaonguyen, D'ohBot, Bỳt Chin, Tnt1984, TuHan-Bot, EmausBot, RedBot, FoxBot, ChuispastonBot, Cheers!-bot, AlphamaBot, Hugopako, Addbot, OctraBot, itxongkhoiAWB, Tuanminh01, TuanminhBot, Giomuathu, Minh28397 v ngi vụ danh t Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A5t?oldid=26627058 Ngi úng gúp: Vng Ngõn H, Nguyn anh ang, Apple, DHN-bot, Escarbot, o lamhoc, JAnDbot, ijs!bot, Soulbot, Giú ụng, VolkovBot, TXiKiBoT, YonaBot, AlleborgoBot, SieBot, Loveless, DragonBot, Idioma-bot, Qbot, OKBot, Nallimbot, Luckas-bot, SilvonenBot, Ptbotgourou, Porcupine, Rubinbot, Xqbot, Almabot, Tranletuhan, TuHan-Bot, EmausBot, FoxBot, Ripchip Bot, Cheers!-bot, MerlIwBot, Alphama, AlphamaBot, Hugopako, Addbot, itxongkhoiAWB, Namquan86, Tuanminh01, TuanminhBot, Giomuathu, Mai Ngc Xuõn, o anh ểi, uytruongdinh8888 v ngi vụ danh t bựn Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A5t_b%C3%B9n?oldid=22169554 Ngi úng gúp: Vng Ngõn H, Chobot, YurikBot, DHN-bot, JAnDbot, ijs!bot, VolkovBot, TXiKiBoT, SieBot, Loveless, Idioma-bot, Qbot, Meotrangden, Tranletuhan, Noorosh123, Cheers!-bot, Addbot v TuanminhBot Nhúm t phốn Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%B3m_%C4%91%E1%BA%A5t_ph%C3%A8n?oldid=26338234 Ngi úng gúp: ocdong, DHN-bot, ijs!bot, Bỡnh Giang, Giú ụng, oilp, TXiKiBoT, Hellme, Spine, Armando-Martin, TuHan-Bot, Cheers!bot, Addbot, TuanUt-Bot!, itxongkhoiAWB, TuanminhBot, ẫn bc AWB, Goodmorninghpvn, Trantrongnhan100YHbot v ngi vụ danh Petrior Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/Petrichor?oldid=25941919 Ngi úng gúp: EmausBot, TuanUt, AlphamaBot, itxongkhoiAWB, GHA-WDAS v Trantrongnhan100YHbot Phõn compost Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A2n_compost?oldid=26338124 Ngi úng gúp: Tranletuhan, Alphama, AlphamaBot, Tuanminh01, TuanminhBot, ẫn bc AWB, JarBot v Geo-31201378 Phu din t Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%ABu_di%E1%BB%87n_%C4%91%E1%BA%A5t?oldid=23636596 Ngi úng gúp: Vng Ngõn H, DHN-bot, Giú ụng, VolkovBot, KamikazeBot, Cheers!-bot, Alphama, AlphamaBot, Addbot, TuanminhBot v ngi vụ danh Phong hoỏ Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/Phong_ho%C3%A1?oldid=30729600 Ngi úng gúp: Mekong Bluesman, Vng Ngõn H, DHN-bot, Escarbot, JAnDbot, VolkovBot, TXiKiBoT, BotMultichill, SieBot, DragonBot, Qbot, WikiDreamer Bot, Luckasbot, Ptbotgourou, Rubinbot, Tranletuhan, Tnt1984, Namnguyenvn, TuHan-Bot, ZộroBot, FoxBot, Cheers!-bot, Paris 16, MerlIwBot, AlphamaBot, Hugopako, Addbot, TuanminhBot, Hancaoto, HugoninoBot v 14 ngi vụ danh Phi i t Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C6%A1i_%E1%BA%A3i_%C4%91%E1%BA%A5t?oldid=26276432 Ngi úng gúp: Luckas-bot, TuHan-Bot, Cheers!-bot, MerlIwBot, Addbot, itxongkhoiAWB, P.T. v Mt ngi vụ danh 10.7.2 Hỡnh nh Tp_tin:Ambox_wikify.svg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Ambox_wikify.svg Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: penubag Tp_tin:Amran.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Amran.jpg Giy phộp: CC BY-SA 3.0 Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: Bernard Gagnon Tp_tin:Bokashi_bin_-_inside.JPG Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/Bokashi_bin_-_inside.JPG Giy phộp: CC BY-SA 3.0 Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: Pfctdayelise Tp_tin:Commons-logo.svg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Commons-logo.svg Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: is version created by Pumbaa, using a proper partial circle and SVG geometry features (Former versions used to be slightly warped.) Ngh s u tiờn: SVG version was created by User:Grunt and cleaned up by 3247, based on the earlier PNG version, created by Reidab Tp_tin:Compost_pile.JPG Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Compost_pile.JPG Giy phộp: CC0 Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: Ksd5 Tp_tin:Compost_site_germany.JPG Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Compost_site_germany.JPG Giy phộp: CC-BY-SA-3.0 Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: Crystalclear Tp_tin:Composting_in_the_Escuela_Barreales.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Composting_ in_the_Escuela_Barreales.jpg Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: Chuyn t en.wikipedia sang Commons by Liarn using CommonsHelper Ngh s u tiờn: Diego Grez ti Wikipedia Ting Anh Tp_tin:End_point_(4315712587).jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/End_point_%284315712587%29 jpg Giy phộp: CC BY 2.0 Ngi úng gúp: End point Ngh s u tiờn: Clarity J from Canada Tp_tin:Estructura-suelo.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Estructura-suelo.jpg Giy phộp: CCBY-SA-3.0 Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: Carlosblh Tp_tin:Food-scraps-compost.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Food-scraps-compost.jpg Giy phộp: CC BY 2.0 Ngi úng gúp: Flickr: compost Ngh s u tiờn: Philip Cohen Tp_tin:Green_compost_bin.JPG Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Green_compost_bin.JPG Giy phộp: CC0 Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: Siddharth Patil 10.7 NGUN, NGI ểNG GểP, V GIY PHẫP CHO VN BN V HèNH NH 25 Tp_tin:Komposztỏlú.JPG Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Komposzt%C3%A1l%C3%B3.JPG Giy phộp: CC BY-SA 3.0 Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: Derzsi Elekes Andor Tp_tin:Question_book-new.svg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Question_book-new.svg Giy phộp: CC-BY-SA-3.0 Ngi úng gúp: Chuyn t en.wikipedia sang Commons Created from scratch in Adobe Illustrator Based on Image: Question book.png created by User:Equazcion Ngh s u tiờn: Tkgd2007 Tp_tin:Rainy_day_in_Canberra_(3101375127).jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Rainy_day_in_ Canberra_%283101375127%29.jpg Giy phộp: CC BY 2.0 Ngi úng gúp: Sunny Canberra Ngh s u tiờn: Gordon Flood from Trim, Ireland Tp_tin:Sand_sorting_tower.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Sand_sorting_tower.jpg Giy phộp: CC BY-SA 2.0 Ngi úng gúp: ? Ngh s u tiờn: ? Tp_tin:Sand_under_electron_microscope.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Sand_under_ electron_microscope.jpg Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: http://mix.msfc.nasa.gov/abstracts.php?p=743 Ngh s u tiờn: NASA Tp_tin:Sanden_ICE3.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Sanden_ICE3.jpg Giy phộp: CC BY-SA 2.5 Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: Sebastian Teroth User:Sese_Ingolstadt Tp_tin:Sandstorm_in_Al_Asad,_Iraq.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Sandstorm_in_Al_Asad% 2C_Iraq.jpg Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: is Image was released by the United States Marine Corps with the ID 050427-M-5607G-001 (next) ny khụng ch tỡnh trng bn quyn gn vi tỏc phm Mt th bn quyn thụng thng cn c b sung Xem Commons: Cp phộp bit thờm thụng tin Ngh s u tiờn: Corporal Alicia M Garcia, U.S Marine Corps Tp_tin:Soil_profile.png Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Soil_profile.png Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: http://soils.usda.gov/education/resources/lessons/profile/ Ngh s u tiờn: US Department of Agriculture Tp_tin:Suesswasserstachelroche.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/Suesswasserstachelroche.jpg Giy phộp: CC BY-SA 2.0 de Ngi úng gúp: ? Ngh s u tiờn: ? Tp_tin:Third_beach_sand.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Third_beach_sand.jpg Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: Bobanny Tp_tin:Tumbler.skips.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cd/Tumbler.skips.jpg Giy phộp: CC BY 3.0 Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: Red58bill Tp_tin:Tu_khai_thỏc_cỏt.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/T%C3%A0u_khai_th%C3%A1c_c% C3%A1t.jpg Giy phộp: CC BY-SA 3.0 Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: uydaonguyen Tp_tin:Volcanic_sand_(Perissa,_Santorini,_Greece).jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Volcanic_ sand_%28Perissa%2C_Santorini%2C_Greece%29.jpg Giy phộp: CC-BY-SA-3.0 Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: Zureks Tp_tin:WikiProject_Geology.svg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/WikiProject_Geology.svg Giy phộp: CC BY-SA 2.5 Ngi úng gúp: ? Ngh s u tiờn: ? Tp_tin:Wiktionary_small.svg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Wiktionary_small.svg Giy phộp: CC BY-SA 3.0 Ngi úng gúp: ? Ngh s u tiờn: ? Tp_tin:Worm.casts.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Worm.casts.jpg Giy phộp: CC BY 3.0 Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: Red58bill Tp_tin:Zoomed_view_of_carbon_nanotube.svg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/Zoomed_ view_of_carbon_nanotube.svg Giy phộp: CC BY-SA 3.0 Ngi úng gúp: L nh phỏi sinh t Carbon nanotube.svg: Ngh s u tiờn: Carbon_nanotube.svg: Guillaume Paumier (user:guillom) 10.7.3 Giy phộp ni dung Creative Commons Aribution-Share Alike 3.0
- Xem thêm -

Xem thêm: Thể loại đất dai1111, Thể loại đất dai1111, Thể loại đất dai1111

Từ khóa liên quan

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay