Thúc đẩy tiến trình thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh tiền giang (tt)

15 27 2
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 11:14

TÓM TẮT Trên sở chủ trương, sách, quy định nhà nước đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ tài cho đơn vị nghiệp công lập thời gian qua định hướng tới, tác giả thực đề tài nghiên cứu “Thúc đẩy tiến trình thực chế tự chủ tài đơn vị nghiệp công lập tỉnh Tiền Giang” Đề tài tập trung phân tích, đánh giá thực trạng trình thực tự chủ tài đơn vị nghiệp công lập địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2016, qua cho thấy tranh tổng thể mức độ tự chủ; biến động loại hình tự chủ, loại hình đơn vị nghiệp công lập, tồn tại, hạn chế, khó khăn đơn vị nghiệp công lập trình tham gia thực chế tự chủ từ tác giả đưa giải pháp, kiến nghị để khắc phục tồn tại, hạn chế, khó khăn, giúp thân đơn vị nghiệp công lập nhận thấy rõ lợi ích việc thực tự chủ tài chính, góp phần đẩy mạnh tiến trình thực chế tự chủ tài theo quy định nhà nước phù hợp với đặc điểm, tình hình tỉnh Tiền Giang năm -iii- ABSTRACT Based on the policies and regulations of the State on strengthening the financial autonomy of public service institutions in recent time as well as upcoming orientations, the author carries out a research of “Boosting the implementation process of financial autonomy mechanism of public service institutions in Tien Giang province” It focuses on analyzing and evaluating the real situation of financial autonomy of these institutions in Tien Giang province in 2011-2016 period in order to give a general picture of autonomy level, variations in autonomy types and types of public service institutions, drawbacks and difficulties of these institutions in their process of implementing autonomy mechanism, etc., from which the author proposes solutions to and recommendations for these issues, helping the institutions be better aware of the benefits of the autonomy and contributing to enhancing the autonomy implementation process which follows regulations of the State and is appropriate for the situation in Tien Giang province in the following years -iv- MỤC LỤC Trang tựa Quyết định giao đề tài LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT x DANH SÁCH CÁC HÌNH xi DANH SÁCH CÁC BẢNG xii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan tài liệu liên quan .3 Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục luận văn CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 1.1 Khái niệm phân loại đơn vị nghiệp công lập 1.1.1 Khái niệm đơn vị nghiệp công lập 1.1.2 Phân loại đơn vị nghiệp công lập 10 1.1.2.1 Phân loại theo nguồn thu nghiệp 10 1.1.2.2 Phân loại theo lĩnh vực hoạt động nghiệp 11 1.1.2.3 Phân loại theo chủ thể thành lập .11 1.2 Một số vấn đề dịch vụ công 12 1.2.1 Khái niệm dịch vụ công .12 1.2.2 Đặc điểm dịch vụ công .16 -v- 1.2.3 Phân loại dịch vụ công .17 1.2.3.1 Dịch vụ hành công 18 1.2.3.2 Dịch vụ nghiệp công .19 1.2.3.3 Dịch vụ công ích .20 1.2.4 Các hình thức cung ứng dịch vụ công vai trò nhà nước cung ứng dịch vụ công 21 1.3 Nội dung chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP 25 1.3.1 Khái quát chung chếtự chủ tài đơn vị nghiệp công lập 25 1.3.1.1 Về đối tượng áp dụng 25 1.3.1.2 Về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ 25 1.3.1.3 Về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tổ chức máy, biên chế nhân 26 1.3.2 Nguồn tài đơn vị nghiệp công lập .27 1.3.2.1 Kinh phí ngân sách nhà nước cấp 27 1.3.2.2 Nguồn thu từ hoạt động nghiệp 27 1.3.2.3 Nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu, tặng, cho theo quy định pháp luật 29 1.3.2.4 Nguồn khác .29 1.3.3 Nội dung chi .29 1.3.3.1 Chi thường xuyên 29 1.3.3.2 Chi không thường xuyên 29 1.3.4 Quy chế chi tiêu nội .30 1.3.5 Quy định chi trả tiền lương đơn vị nghiệp công lập .32 1.3.5.1 Xác định quỹ tiền lương, tiền công 32 1.3.5.2 Xác định thu nhập tăng thêm 33 1.3.5.3 Xác định việc cấp bổ sung tiền lương .33 1.3.6 Trích lập sử dụng quỹ, quản lý sử dụng vốn, tài sản 34 1.3.6.1 Đối với đơn vị tự bảo đảm chi phí hoạt động 34 -vi- 1.3.6.2 Đối với đơn vị tự bảo đảm phần chi phí hoạt động 35 1.3.6.3 Đối với đơn vị ngân sách nhà nước bảo đảm toàn kinh phí hoạt động 35 CHƢƠNG 2:TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TẠI TỈNH TIỀN GIANG GIAI ĐOẠN 2011 – 2016 37 2.1 Giới thiệu khái quát tỉnh Tiền Giang 37 2.1.1 Vị trí địa lý 37 2.1.2 Các đơn vị hành tỉnh 38 2.1.3 Kinh tế - xã hội 38 2.1.3.1 Hình thành đột phá chiến lược .40 2.1.3.2 Xác định phương hướng tổ chức không gian phát triển .41 2.2 Thực trạng thực Nghị định số 43/2006/NĐ-CP đơn vị nghiệp công lậptỉnh Tiền Giang giai đoạn 2011-2016 44 2.2.1 Tình hình giao quyền tự chủ đơn vị nghiệp công lập thu địa bàn 44 2.2.2 Tình hình triển khai thực Nghị định số 16/2015/NĐ-CP 68 2.3 Đánh giá chung việc thực chế tự chủ tài đơn vị nghiệp công lập tỉnh Tiền Giang 76 2.3.1 Kết ban đầu vấn đề đặt cần giải 76 2.3.2 Những hạn chế việc thực chế tự chủ tài đơn vị nghiệp công lập tỉnh Tiền Giang 81 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 84 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ VỀ THỰC HIỆN CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 87 3.1 Một số giải pháp đơn vị nghiệp công lập thực chế tự chủ tài 87 3.1.1 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực .87 -vii- 3.1.2 Tăng cường kiểm soát chi, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí khoản chi 88 3.1.3 Công tác kiểm soát nội bộ………………………………………………88 3.1.4 Giao toàn quyền cho đơn vị việc quản lý, sử dụng biên chế 89 3.1.5 Về trích lập quỹ 89 3.1.6 Nâng cao chất lượng hiệu hoạt động, chất lượng sản phẩm dịch vụ cung ứng .90 3.1.7 Đa dạng hoá mở rộng loại hình hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ 90 3.1.8 Về liên doanh, liên kết 91 3.1.9 Nâng cao nhận thức đội ngũ cán bộ, viên chức tầm quan trọng việc thực chế tự chủ tài 91 3.1.10 Tổng kết, đánh giá kết thực tự chủ tài hàng năm 91 3.2 Kiến nghị quan quản lý cấp 91 3.2.1 Thay đổi phương thức bố trí dự toán ngân sách nhà nước cho đơn vị nghiệp công lập 91 3.2.2 Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức chế tự chủ 92 3.2.3 Tăng cường trách nhiệm thẩm tra dự toán đơn vị dự toán cấp đơn vị dự toán trực thuộc 92 3.2.4 Chuyển đổi đơn vị nghiệp công lập thu thành doanh nghiệp 92 3.2.5 Tiếp tục đổi chế quản lý viên chức đơn vị nghiệp công lập .94 3.2.6 Hoàn chỉnh quy định sử dụng tài sản nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để chấp vay vốn 94 3.2.7 Xây dựng lộ trình tăng mức thu phí, lệ phí 96 3.2.8 Sớm ban hành văn hướng dẫn thực Luật Phí lệ phí 95 3.2.9 Về thẩm quyền định mức giá dịch vụ đơn vị nghiệp công lập .95 -viii- 3.2.10 Phân cấp thẩm quyền định giao thực tự chủ tài đơn vị nghiệp công lập 96 3.2.11 Đối với quy định trích lập sử dụng nguồn cải cách tiền lương .96 3.2.12 Rà soát, hệ thống lại quy định chế độ phụ cấp .96 3.2.13.Một số kiến nghị triển khai thực Nghị định số 16/2015/NĐCP .97 3.3 Hạn chế nghiên cứu hướng nghiên cứu .99 KẾT LUẬN 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 -ix- DANH SÁCHCÁC TỪ VIẾT TẮT CBVC: Cán viên chức CCTL: Cải cách tiền lương DN: Doanh nghiệp ĐVSNCL: Đơn vị nghiệp công lập HĐND: Hội đồng nhân dân NLĐ: Người lao động NN: Nhà nước NSNN: Ngân sách nhà nước QDPOĐTN: Quỹ dự phòng ổn định thu nhập QPTHĐSN: Quỹ phát triển hoạt động nghiệp SNGD: Sự nghiệp giáo dục SNYT: Sự nghiệp y tế TCTC: Tự chủ tài UBND: Ủy ban nhân dân -x- DANH SÁCH CÁC HÌNH Số hiệu hình Hình 2.1 Hình 2.2 Tên hình Bản đồ tỉnh Tiền Giang Trang 38 Biểu đồ tình hình thực Nghị định số 43/2006/NĐ-CP giai đoạn 2011 - 2016 địa bàn tỉnh Tiền Giang -xi- 45 DANH SÁCH CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang Phân tích số lượng đơn vị thực Nghị định số Bảng 2.1 43/2006/NĐ-CP theo loại hình nghiệp loại hình tự 46 chủ Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Bảng 2.7 Bảng 2.8 Bảng 2.9 Tình hình cấp NSNN hàng năm cho ĐVSNCL theo loại hình nghiệp Tình hình cấp NSNN hàng năm cho ĐVSNCL theo loại hình tự chủ Tình hình giao biên chế sử dụng lao động hàng năm ĐVSNCL phân theo loại hình nghiệp Tình hình giao biên chế sử dụng lao động hàng năm ĐVSNCL phân theo loại hình tự chủ Tình hình thực thu nghiệp ĐVSNCL phân theo loại hình nghiệp Tình hình thực thu nghiệp ĐVSNCL phân theo loại hình tự chủ Tình hình thu nhập tăng thêm hàng năm NLĐ ĐVSNCL Tình hình trích lập QPTHĐSN, Quỹ Thi đua-Khen thưởng hang năm ĐVSNCL -xii- 49 50 52 54 57 57 59 63 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày 17 tháng năm 2001, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg phê duyệt chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2001 – 2010 Nội dung Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg tập trung vào lĩnh vực chủ yếu cải cách thể chế, cải cách máy, đổi nâng cao chất lượng đội ngũ cán công chức, cải cách tài công Trong cải cách chế quản lý tài quan hành đơn vị nghiệp công lập bước đột phá Nhằm cụ thể hóa nội dung cải cách tài công, Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 việc đổi chế tài chính, trao quyền tự chủ tài cho đơn vị nghiệp công lập thu Tiếp theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp công lập Ngày 08/11/2011, Chính phủ ban hành Nghị định số 30c/2011/NĐ-CP Ban hành chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011-2020, nêu rõ cải cách tài công nhiệm vụ trọng tâm chương trình, riêng hoạt động đơn vị nghiệp công lập, Nghị định nêu: “Đổi chế hoạt động, chế tài đơn vị nghiệp công lập dịch vụ công; bước thực sách điều chỉnh giá dịch vụ nghiệp công phù hợp; trọng đổi chế tài sở giáo dục, đào tạo, y tế công lập theo hướng tự chủ, công khai, minh bạch” Kết luận số 63-KL/TW ngày 27/5/2013 Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương khoá XI tiếp tục khẳng định đổi chế tài chính, chế hoạt động khu vực công khâu đột phá điều kiện để bảo đảm cho việc thực Đề án cải cách tiền lương, đồng thời yêu cầu đổi chế hoạt động, chế tài chế tiền lương khu vực nghiệp công gồm chế tính giá, phí -1- dịch vụ lộ trình thực hiện; phương thức đầu tư, cấp phát ngân sách nhà nước; thực chế hoạt động theo mô hình doanh nghiệp bước cổ phần hoá… Thực Nghị định số 30c/2011/NĐ-CP Chính phủ Kết luận số 63KL/TW ngày 27/5/2013 Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương khoá XI, ngày 14/02/2015 Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2015/NĐ-CP quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập, Nghị định thay Nghị định số 43/2006/NĐ-CP nhiều điểm quy định giá lộ trình tính giá dịch vụ nghiệp công, đổi phương thức bố trí dự toán ngân sách, cho phép đơn vị nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên chi đầu định mức trích Quỹ bổ sung thu nhập… Mục tiêu đổi chế quản lý tài đơn vị nghiệp công lập nhằm xây dựng chế tài phù hợp với tổ chức thực chức dịch vụ công đơn vị nghiệp công lập nhằm bảo đảm tính độc lập tương đối vai tṛ tự chủ tổ chức hoạt động , giảm dần chi từ ngân sách nhà nước tiến tới thực chế tự quản tài Việc trao quyền tự chủ biên chế tài cho đơn vị nghiệp công lập theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP Nghị định số 16/2015/NĐ-CP góp phần làm thay đổi dần phương thức quản lý từ yếu tố “đầu vào” sang quản lý theo kết “đầu ra” Với mục tiêu đổi chế quản lý tài nêu trên, điều kiện số lượng chất lượng thực tự chủ tài củacác đơn vị nghiệp công lập đòi hỏi tỉnh Tiền Giang phải biện pháp phù hợp nhằm thúc đẩy đơn vị nghiệp công lập tự nguyện tham gia thực chế tự chủ tài Nhằm tìm hiểu, phân tích đánh giá thành tựu hạn chế chế quản lý tài theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP thời gian qua Nghị định số 16/2015/NĐ-CP (sẽ triển khai thực cụ thể qua Nghị định ban hành chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập lĩnh vực chuyên ngành) địa bàn tỉnh Tiền Giang, đồng thời đề xuất giải pháp góp phần đẩy mạnh việc thực tự chủ tài đơn vị nghiệp công lập, học viên chọn đề tài: “Thúc đẩy tiến trình thực chế tự chủ tài đơn vị nghiệp công lập tỉnh Tiền Giang” -2- TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Tài Chính (2006), Thông số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 Bộ Tài hướng dẫn thực Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài ĐVSNCL [2] Bộ Tài (2009), Thông số 245/2009/TT-BTC Bộ Tài chính: Quy định thực số nội dung Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước [3] Bộ Tài Chính (2011), Báo cáo tổng kết công tác tra thực chế TCTC đơn vị hành nghiệp công thời kỳ 2006-2010 [4] Bộ Chính trị (2011), Thông báo số 37-TB/TW ngày 26/5/2011 kết luận Đề án “Đổi chế hoạt động ĐVSNCL, đẩy mạnh xã hội hóa số loại hình dịch vụ nghiệp công” [5] Bộ Chính trị (2012), Nghị số 40/NQ-CP ngày 09/8/2012 Chương trình hành động Chính phủ thực Thông báo 37-TB/TW ngày 26/5/2011 [6] Ban chấp hành Trung ương (2013), Kết luận số 63-KL/TW ngày 27/5/2013 Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Khoá XI “Một số vấn đề cải cách sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người công định hướng cải cách đến năm 2020” [7] Chính Phủ (2002), Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 Chính phủ chế độ tài áp dụng cho ĐVSNCL thu [8] Chính Phủ (2006), Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài ĐVSNCL -101- [9] Chính Phủ (2011), Nghị định số 30c/2011/NĐ-CP ngày 08/11/2011 Chính phủ Ban hành chương trình tổng thể cải cách hành NN giai đoạn 20112020 [10] Chính phủ (2012), Nghị định 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ, quan ngang Bộ [11] Chính phủ (2015), Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Chính phủ Quy định chế tự chủ ĐVSNCL [12] Chính Phủ (2016), Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 quy định chế tự chủ tổ chức khoa học công nghệ công lập [13] Chính Phủ (2016), Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 quy định chế tự chủ ĐVSNCL lĩnh vực nghiệp kinh tế nghiệp khác [14] Diệp Văn Sơn (2004), “Bàn thêm dịch vụ hành công”, Nghiên cứu lập pháp, tháng 02/2004 [15] HĐND tỉnh Tiền Giang (2011), Nghị số 02/2011/NQ-HĐND ngày 25/8/2011 HĐND tỉnh Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011-2015 [16] Nguyễn Trường Giang (2016), “Triển khai Nghị định 16/2015/NĐ-CP: Vấn đề đặt giải pháp khắc phục”, Tạp chí tài kỳ I tháng 5/2016 [17] Phạm Quang Lê (2004), “Góp phần tìm hiểu dịch vụ công quản lý nhà nước dịch vụ công - Một số vấn đề lý luận thực tiễn” Nhà xuất Chính trị Quốc Gia [18] Đồng Xuân Vân (2014), chế TCTC đơn vị nghiệp công địa bàn huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Thạc sĩ Quản lí kinh tế, Trường đại học quốc gia Hà Nội [19] Mai Phương (2012), “Giải pháp cải cách, tăng cường TCTC ĐVSNCL” Tạp chí tài chính, (2) [20] Xuân Tuyến, Nhật Bắc (2012), “Hoàn thiện chế tự chủ quan, đơn vị công lập”, Báo điện tử Chính phủ [21] Quốc hội (2015), Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015, ngày 16/6/2015 -102- [22] Quốc hội (2015), Luật Phí lệ phíquy định Danh mục phí, lệ phí ngày 25/11/2015 [23] Thủ tướng Chính Phủ (2001), Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng năm 2001 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt chương trình tổng thể cải cách hành NN giai đoạn 2001 – 2010 [24] Thủ tướng Chính phủ (2009), Quyết định số 17/2009/QĐ-TTG,ngày 22/01/2009 Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 142/QĐ-TTg, ngày 28/01/2009 [25] UBND tỉnh Tiền Giang (2006), Quyết định số 1902/QĐ-UB ngày 23/5/2006 việc thành lập Ban Chỉ đạo thực Nghị định 130/2005/NĐ-CP Nghị định 43/2006/NĐ-CP [26] UBND tỉnh Tiền Giang (2009), Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 25/8/2009 ban hành quy định sách đào tạo, bồi dưỡng thu hút cán bộ, công chức hành chính, viên chức nghiệp tỉnh Tiền Giang giai đoạn 20092015 [27] UBND tỉnh Tiền Giang (2012), Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 02/02/2012 ban hành quy định sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thu hút nguồn nhân lực tỉnh Tiền Giang [28] UBND tỉnh Tiền Giang (2012), Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 13/12/2012 chế độ sách trợ cấp cán bộ, công chức, viên chức tỉnh, huyện cử đào tạo, bồi dưỡng sách thu hút đào tạo nguồn cán bộ, công chức, viên chức trình độ cao -103- ... hạn chế việc thực chế tự chủ tài đơn vị nghiệp công lập tỉnh Tiền Giang 81 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 84 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ VỀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH CỦA CÁC... đổi chế quản lý tài nêu trên, điều kiện số lượng chất lượng thực tự chủ tài củacác đơn vị nghiệp công lập đòi hỏi tỉnh Tiền Giang phải có biện pháp phù hợp nhằm thúc đẩy đơn vị nghiệp công lập tự. .. Đối với đơn vị ngân sách nhà nước bảo đảm toàn kinh phí hoạt động 35 CHƢƠNG 2:TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TẠI TỈNH TIỀN GIANG GIAI
- Xem thêm -

Xem thêm: Thúc đẩy tiến trình thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh tiền giang (tt) , Thúc đẩy tiến trình thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh tiền giang (tt) , Thúc đẩy tiến trình thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh tiền giang (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay