Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua trực tuyến quần áo may sẵn của khách hàng tại thành phố bến tre (tt)

17 22 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 11:13

TÓM TẮT Cùng với phát triển khoa học công nghệ, thương mại điện tử phát triển nhanh chóng toàn giới biết đến hình thức để doanh nghiệp thực việc mua bán sản phẩm dịch vụ qua mạng Internet Và hàng hóa trao đổi phổ biến theo phương thức quần áo may sẵn Như vậy, động hay nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua trực tuyến quần áo may sẵn khách hàng địa phương câu hỏi đặt nhiều nhà nghiên cứu Do đề tài nghiên cứu “Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua trực tuyến quần áo may sẵn khách hàng Thành phố Bến Tre” tiến hành nhằm đo lường ảnh hưởng yếu tố đề xuất giải pháp nhằm nâng cao thúc đẩy khách hàng tham gia mua sắm quần áo may sẵn trực tuyến Thành phố Bến tre nhiều Đề tài thực qua giai đoạn: Nghiên cứu định tính nghiên cứu định lượng Nghiên cứu định tính thực phương pháp vấn lấy ý kiến chuyên gia Nghiên cứu định lượng thực cách khảo sát khách hàng dựa thang đo likert từ đến mức độ, có 300 phiếu khảo sát sau sàn lọc đạt yêu cầu đưa vào phân tích Sau phân tích độ tin cậy Cronbach’s Alpha phân tích nhân tố khám phá (EFA), có yếu tố tiếp tục đưa vào phân tích nhân tố khẳng định (CFA) phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) Kết cho thấy yếu tố bị loại khỏi mô hình là:“Nhận thức tính dễ sử dụng”, “Nhận thức tính rủi ro”, “Định hướng thương hiệu” tìm yếu tốảnh hưởng đến ý định mua trực tuyến sản phẩm quần áo may sẵn khách hàng Thành phố Bến Tre gồm:“Nhận thức tính hữu ích”, “Niềm tin vào mua sắm trực tuyến”, “Thái độ”, “Định hướng thúc đẩy mua”,“Định hướng chất lượng”, “Kinh nghiệm mua trực tuyến trước đây” Nghiên cứu lặp lại với số mẫu N = 1000 thông qua phương pháp kiểm định Bootstrap, cho thấy mô hình phân tíchý nghĩa Phân tích cấu trúc đa nhóm kết cho thấy: khác biệt mức độ ảnh hưởng giới tính thu nhập, nhiên độ tuổi trình độ học vấn có ảnh hưởng khác mức độ tác động đến ý định mua sắm trực tuyến quần áo may sẵn -iii- ABSTRACT The development of science and technology, lead to e-commerce has grown rapidly on the world It is known as a new tool to implement the sale products and services through the Internet In which, the ready-made clothes are being exchanged currently popular by this way Thus, Which factors affecting the customer intention to buy ready-made garments online in each different location that became the question to many researchers Therefore, research “Analysis of factors affecting the intention to buy online ready-made garments customer in Ben Tre City” been implemented to measure the impact of these factors and proposing options for Promoting the and promote participating customers shopping online ready-made garments Ben tre City more This study was carried out over two stages: qualitative and quantitative research Qualitative research carried out by interviewing opinions of experts Quantitative research survey made by the customer based on Likert scale from to levels, survey 300 samples after satisfactory screening is included in the analysis After analyzing the reliability Cronbach's alpha and explored factor analysis (EFA), with factors continue into confirmed factor analysis (CFA) and analysis structure Equation model (SEM) The results of the study showed that there are factors that are not accepted are: “Recognizing the ease of use”, “Risk awareness”, “Brand orientatio” and found six factors that influence purchase intent online product readymade clothes of customers in Ben Tre City include: “Recognizing the usefulness”, “Online Trust”, “Attitude Toward Behavior”, “Impulse Purchase Orientation”, “Quality orientation”, “Prior Online Purchased Experience” The study was examined through the Bootstrap method with a repeated testing of N = 1000 samples, analysis shows that the model is high significant Multi-group structural analysis results showed no difference in the degree of the influence of gender and income, but the age and educational level have different effects on the impact level into the onlinebuying intention with respect to ready-made clothes -iv- MỤC LỤC Trang tựa Quyết định giao đề tài LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ix DANH SÁCH CÁC BẢNG xi DANH SÁCH CÁC HÌNH xiii CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Sự cần thiết nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Đối tượng khảo sát 1.4.3 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.5.1 Phương pháp chọn địa bàn nghiên cứu 1.5.2 Quy trình nghiên cứu 1.5.2.1 Nghiên cứu sơ 1.5.2.2 Nghiên cứu thức 1.5.3 Phương pháp thu thập số liệu 1.5.4 Phương pháp phân tích 1.6 Tổng quan nghiên cứu -v- 1.6.1 Nghiên cứu Ling, Chai & Piew (2010) 1.6.2 Nghiên cứu Thamizhvanan & Xavier (2013) 1.6.3 Nghiên cứu Hoàng Quốc Cường (2010) 1.6.4 Nghiên cứu Đinh Xuân Hùng (2011) 1.6.5 Nghiên cứu Dương Thị Hải Phương (2012) 1.7 Ý nghĩa nghiên cứu 1.7.1 Ý nghĩa khoa học 1.7.2 Ý nghĩa thực tiễn 1.8 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Các khái niệm 2.1.1 Quần áo may sẵn 2.1.2 Thương hiệu 2.1.3 Chất lượng 2.1.4 Hành vi ý định 2.1.5 Mua sắm trực tuyến 10 2.1.5.1 Khái niệm mua sắm trực tuyến 10 2.1.5.2 Ưu điểm hạn chế mua sắm trực tuyến 10 2.2 Cơ sở lý thuyết 10 2.2.1 Lý thuyết 10 2.2.1.1 Thuyết nhận thức rủi ro TPR (Theory of Perceived Risk) 11 2.2.1.2 Thuyết hành động hợp lý TRA (Theory of Reasoned Action) 11 2.2.1.3 Thuyết hành vi hoạch định TPB (Theory of Planned Behavior) 12 2.2.1.4 Mô hình chấp nhận công nghệ TAM (Technology Acceptance Model) 13 2.2.1.5 Mô hình chấp nhận thương mại điện tử e-CAM (e-Commerce adoption model) 14 2.2.2 Các nghiên cứu trước có liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu 15 2.2.2.1 Nghiên cứu Ling, Chai Piew (2010) 15 2.2.2.2 Nghiên cứu Thamizhvanan Xavier (2013) 16 -vi- 2.2.2.3 Nghiên cứu Nguyễn Anh Mai (2007) 17 2.2.2.4 Nghiên cứu Hoàng Quốc Cường (2010) 18 2.2.2.5 Nghiên cứu Dương Thị Hải Phương (2012) 20 2.3 Giả thuyết nghiên cứu 23 2.3.1 Thái độ 24 2.3.2 Định hướng thúc đẩy mua 25 2.3.3 Kinh nghiệm mua trực tuyến trước 25 2.3.4 Nhận thức tính hữu ích, tính dễ sử dụng 25 2.3.5 Nhận thức tính rủi ro 26 2.3.6 Niềm tin vào trực tuyến 26 2.3.7 Định hướng thương hiệu 27 2.3.8 Định hướng chất lượng 27 2.4 Mô hình nghiên cứu đề xuất 28 2.5 Mô hình cạnh tranh 31 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 33 3.1 Quy trình nghiên cứu 33 3.2 Thiết kế nghiên cứu sơ 34 3.2.1 Mục tiêu nghiên cứu sơ 34 3.2.2 Xây dựng thang đo nháp 34 3.2.3 Xây dựng thang đo thức 35 3.3 Thiết kế nghiên cứu thức 36 3.3.1 Nghiên cứu định lượng 36 3.3.2 Chọn mẫu thu thập liệu 37 3.3.2.1 Chọn mẫu 37 3.3.2.2 Thu thập liệu 37 3.3.3 Phương pháp phân tích liệu 38 3.3.3.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo 38 3.3.3.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA 38 3.3.3.3 Kiểm định thang đo phân tích nhân tố khẳng định CFA 40 -vii- 3.3.3.4 Kiểm định mô hình phân tích cấu trúc tuyến tính SEM 41 3.3.3.5 Kiểm định mô hình đa nhóm 42 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 44 4.1 Thống kê mô tả mẫu khảo sát 44 4.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo 45 4.3 Phân tích nhân tố khám phá efa 48 4.3.1 Phân tích nhân tố EFA biến Nhận thức tính hữu ích, Nhận thức tính dễ sử dụng, Nhận thức tính rủi ro, Niềm tin vào trực tuyến, Thái độ 48 4.3.2 Phân tích nhân tố EFA biến Định hướng thương hiệu, Định hướng chất lượng, Định hướng thúc đẩy mua 49 4.3.3 Phân tích nhân tố EFA mô hình giả thuyết 50 4.4 Phân tích nhân tố khẳng định cfa 52 4.4.1 Phân tích CFA biến độc lập 52 4.4.2 Phân tích CFA biến trung gian biến phụ thuộc 53 4.4.3 Phân tích CFA mô hình giả thuyết 54 4.5 Kiểm định độ thích hợp mô hình nghiên cứu giả thuyết 55 4.5.1 Phân tích cấu trúc tuyến tính SEM 55 4.5.2 Kiểm định ước lượng mô hình cạnh tranh 57 4.5.3 Kiểm định ước lượng mô hình Bootstrap 59 4.5.4 Kiểm định giả thuyết 60 4.6 Kiểm định đa nhóm 63 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 68 5.1 Kết luận 68 5.2 Một số hàm ý quản trị 69 5.3 Hạn chế hướng nghiên cứu 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 PHỤ LỤC -viii- DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT AMOS: Analysys of Moment Structural (Phân tích cấu trúc mô măng) ANOVA: Analysis of Variance (Phân tích phương sai) AT: Attitude Toward Behavior (Thái độ) BR: Brand Orientation (Định hướng thương hiệu) CFA: Confirmatory Factor Analysis (Phân tích nhân tố khẳng định) CFI: Comparative Fit Index (Chỉ số thích hợp so sánh) Chi-square: Chi-bình phương (kiểm định Chi- bình phương) C.R.: Critical value (Giá trị tới hạn) e-CAM: E-Commerce Adoption Model (Mô hình chấp nhận sử dụng thương mại điện tử) EFA: Exploratory Factor Analysis (Phân tích nhân tố khám phá) GFI: Goodness-of-Fit Index (Chỉ số GFI) IM: Impulse Purchase Orientation (Định hướng thúc đẩy mua) KMO: Hệ số Kaiser – Mayer–OlkinVIF : Variance Inflation Factor (Hệ số phóng đại phương sai) MI: Modification Indices (Chỉ số điều chỉnh mô hình) ML: Maximum Likelihood (Phương pháp uớc lượng ML) NC: Nghiên cứu PBC: Perceived Behavirol Control (Nhận thức kiểm soát hành vi) PE: Perceive ease of use (Nhận thức tính dễ sử dụng) PI: Online Purchase Intention (Ý định mua trực tuyến) PO: Online Purchase Experience (Kinh nghiệm mua sắm trực tuyến trước đó) PR: Perceived Risk (Nhận thức tính rủi ro) PRP: Perceive risk relating to product/ service (Nhận thức rủi ro liên quan đến sản phẩm/ dịch vụ) PRT: Perceive risk relating to online transaction (Nhận thức rủi ro liên quan đến giao dịch trực tuyến) -ix- PU: Perceive usefulness (Nhận thức tính hữu ích) P-value: Probability value (Giá trị xác xuất) QAMS: Quần áo may sẵn QU: Quality Orientation (Định hướng chất lượng) RMSEA: Root Mean Square Error Approximation (Chuẩn trung bình bình phương sai số) SE: Standard Error (Sai lệch chuẩn) Sig: Observed significance level (Mức ý nghĩa quan sát) SPSS: Statistical Package for the Social Sciences (Phần mềm thống kê cho khoa học xã hội) SN: Subjective Norm (Chuẩn chủ quan) TAM: Technology Acceptance Model (Mô hình chấp nhận công nghệ) TLI: Tucker & Lewis Index (Chỉ số TLI) TMĐT: Thương mại điện tử TPB: Theory of Planned Behaviour (Thuyết hành vi dự định) TP.Bến Tre: Thành phố Bến Tre TP.HCM: Thành phố Hồ Chí Minh TPR: Theory of Perceived Risk (Thuyết nhận thức rủi ro) TRA: Theory of Reasoned Action (Thuyết hành động hợp lý) OT: Web Trust (Niềm tin vào nhà cung cấp trực tuyến) UTAUT: Unified Theory of Acceptance & Usage of Technology (Mô hình chấp nhận công nghệ thông tin hợp nhất) -x- DANH SÁCH CÁC BẢNG Số hiệu bảng Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Tên bảng Ưu điểm hạn chế mua sắm trực tuyến Bảng tổng hợp yếu tố ảnh hưởng nghiên cứu nước Bảng tổng hợp yếu tố đề xuất ảnh hưởng đến ý định mua trực tuyến QAMS khách hàng TP.Bến Tre Trang 10 21 23 Bảng 2.4 Bảng khái niệm yếu tố ảnh hưởng mô hình đề xuất 27 Bảng 3.1 Danh sách chuyên gia tham gia thảo luận 35 Bảng 4.1 Thống kê mô tả mẫu khảo sát 44 Bảng 4.2 Hệ số Cronbach’s Alpha 46 Bảng 4.3 Bảng 4.4 Kết kiểm định KMO Bartlett biến PU, PE, PR, OT, AT lần cuối (lần 3) Ma trận xoay nhân tố EFA biến PU, PE, PR, OT, AT lần cuối (lần 3) 48 49 Bảng 4.5 Kết kiểm định KMO Bartlett biến BR, QU, IM 49 Bảng 4.6 Ma trận xoay nhân tố EFA biến BR, QU, IM 50 Bảng 4.7 Kết kiểm định KMO Bartlett mô hình giả thuyết lần cuối (lần 2) 50 Bảng 4.8 Ma trận xoay nhân tố EFA mô hình giả thuyết lần cuối (lần 2) 51 Bảng 4.9 Hệ số ước lượng chưa chuẩn hóa mô hình lý thuyết lần 55 Bảng 4.10 Kết kiểm định mối quan hệ nhân khái niệm mô hình nghiên cứu (chuẩn hóa) 57 Bảng 4.11 So sánh tiêu mô hình tới hạn mô hình cạnh tranh 58 Bảng 4.12 Kết ước lượng Bootstrap với N =1000 59 Bảng 4.13 Mối quan hệ khái niệm (khả biến bất biến phần theo giới tính) -xi- 63 Số hiệu bảng Bảng 4.14 Bảng 4.15 Bảng 4.16 Tên bảng Mối quan hệ khái niệm (khả biến bất biến phần theo độ tuổi) Mối quan hệ khái niệm (khả biến bất biến phần theo trình độ học vấn) Mối quan hệ khái niệm (khả biến bất biến phần theo thu nhập) -xii- Trang 64 65 66 DANH SÁCH CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang Hình 2.1 Mô hình thuyết nhận thức rủi ro TPR 11 Hình 2.2 Mô hình thuyết hành động hợp lý TRA 12 Hình 2.3 Mô hình lý thuyết hành vi hoạch định TPB 13 Hình 2.4 Mô hình chấp nhận công nghệ TAM 14 Hình 2.5 Mô hình chấp nhận thương điện tử e-CAM 15 Hình 2.6 Mô hình nghiên cứu Nguyễn Anh Mai (2007) 18 Hình 2.7 Mô hình nghiên cứu Hoàng Quốc Cường 19 Hình 2.8 Mô hình nghiên cứu Dương Thị Hải Phương 20 Hình 2.9 Mô hình nghiên cứu đề xuất 29 Hình 2.10 Mô hình cạnh tranh 31 Hình 3.1 Quy trình nghiên cứu 33 Hình 4.1 Kết phân tích CFA biến độc lập lần cuối (lần 3) 53 Hình 4.2 Kết phân tích CFA biến trung gian biến phụ thuộc 54 Hình 4.3 Kết phân tích CFA mô hình giả thuyết lần cuối (lần 2) 55 Hình 4.4 Kết phân tích SEM lần cuối (lần 3) 56 Hình 4.5 Kết phân tích mô hình cạnh tranh 58 -xiii- CHƯƠNG GIỚI THIỆU Các nội dung đề cập chương bao gồm: cần thiết nghiên cứu, mục tiêu câu hỏi nghiên cứu, đối tượng phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, tổng quan nghiên cứu, ý nghĩa nghiên cứu cuối cấu trúc nghiên cứu 1.1 Sự cần thiết nghiên cứu Kể từ World Wide Web xuất vào đầu năm 1990, Internet tăng trưởng với tốc độ nhanh chóng làm thay đổi lớn đời sống người Trên tảng phát triển Internet, thương mại điện tử (TMĐT) phát triển nhanh chóng toàn giới biết đến hình thức để doanh nghiệp thực việc bán sản phẩm dịch vụ qua mạng Internet Trong đó, đặc biệt mua sắm trực tuyến giúp người tiêu dùng mua sắm hay giao dịch 24 ngày, thực trình mua bán hàng hóa với vài nhấp chuột, mua sắm lúc nơi Với ưu điểm vượt trội TMĐT, nhiều người bắt đầu hình thành thói quen mua sắm mới, thay mua sắm cửa hàng truyền thống họ chuyển sang mua sắm trực tuyến thuận tiện nhanh chóng Sách, quần áo, mỹ phẩm, đồ gia dụng, đồ chơi, phần cứng, phần mềm bảo hiểm…là số hàng trăm sản phẩm mà người tiêu dùng mua từ cửa hàng trực tuyến Việc mua sắm trực tuyến cung cấp cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn cho phép họ so sánh sản phẩm hay dịch vụ cách nhanh thông qua mạng Internet Hơn nữa, cho phép người dùng tương tác, trao đổi ý kiến, kinh nghiệm so sánh với khách hàng khác cộng đồng điện tử Kết TMĐT trở thành thị trường cạnh tranh khốc liệt thay đổi theo chiều hướng động Cụ thể với 16,1 triệu người dùng Internet tháng, Việt Nam quốc gia có lượng người dùng Internet đông khu vực Đông Nam Á, bỏ xa quốc gia đứng thứ Indonesia với 13,9 triệu người dùng thứ Malaysia với -1- TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Bộ Công Thương, Cục Thương mại điện tử Công nghệ thông tin (2013), Báo cáo Thương mại Điện tử 2013, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội [2] Bộ Công Thương, Cục Thương mại điện tử Công nghệ thông tin (2014), Báo cáo Thương mại Điện tử 2014, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội [3] Hoàng Quốc Cường (2010), Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ mua hàng điện tử qua mạng, Luận văn Thạc sĩ - Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM [4] Đinh Xuân Hùng (2011), Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến định mua sắm voucher khuyến trực tuyến khách hàng TP.HCM, Luận văn Thạc sĩ - Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế TP.HCM [5] Nguyễn Anh Mai (2007), Các nhân tố ảnh hưởng đến xu hướng thay đổi thái độ sử dụng thương mại điện tử Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ - Quản trị Kinh doanh – Trường Đại Học Kinh tế TP.HCM [6] Dương Thị Hải Phương (2012), “Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua trực tuyến khách hàng địa bàn Thành phố Huế”, Tạp chí khoa học Đại học Huế, (15), tr 263-274 [7] Nguyễn Thụy Mỹ Phương (2014), Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua hàng qua smartphone khách hàng Website bán hàng trực tuyến 51deal.vn, Luận văn Thạc sĩ - Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế TP.HCM [8] Nguyễn Đức Tài (2013), Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua hàng qua mạng TP.HCM, Luận văn Thạc sĩ - Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế TP.HCM [9] Nguyễn Đình Thọ (2011), Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội [10] Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thị Mai Trang (2011), Nghiên cứu khoa học -73- marketing - Ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính SEM, NXB Lao động, TP.HCM [11] Nguyễn Đình Thọ (2013), Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh, NXB Tài Chính, TPHCM [12] Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, NXB Hồng Đức, TP.HCM [13] Hà Văn Tuấn (2012), Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến thái độ ý định sử dụng dịch vụ mua hàng điện tử trực tuyến, Luận văn Thạc sĩ - Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế TP.HCM Tiếng Anh [14] Anderson, J., Gerbing, W (1988), “Structural equation modelling in practice: A review and Recommended Two-Step Approach”, Psychological Bulletin, 103(3), pp.411 – 423, American Psychological Association, Inc [15] Ajzen, I & Fishbein, M (1975), Belief, Attitude, Intentionand Behavior: An Introduction to theory and research, Addition-Wesley, Reading, MA: AddisonWesley, Massachusetts, USA [16] Ajzen I (1991), “The theory of planned behavior”, Organizational behavior and human decision processes, 50(2), pp.179-211 18 [17] Banister E N & Hogg M K (2004), “Negative symbolic consumption and consumers' drive for self-esteem: the case of the fashion industry”, European Journal of Marketing, 38(7), pp.850-868 [18] Bauer, R.A (1960), “Consumer Behaviour as Risk Taking” In R Hancock (Ed) Dynamic Marketing for a Changing World, pp 389-398 [19] Bollen, K.A (1989), Structural Equations with Latent Variables, New York: Wiley [20] Cai Y., & Cude B J (2008), Online shopping In Handbook of Consumer Finance Research, Springer, USA -74- [21] Davis F.D., Bagozzi R.P & Warshaw P.R (1989), “User acceptance of computer technology: A comparison of two theoretical models”, Management Science, 35(8), pp.982-1003 [22] Featherman M.S., Pavlou Paul A (2002), Predicting e-services adoption: aperceived risk facets perspective, Eighth Americas Conference on Information Systems, pp.1034 – 1046 [23] Garvin D.A (1987), “Competing on the eight dimensions of quality”, Harvard Business Review, 65(6), pp.101-109 [24] Hair, J.F.J., Anderson, R.E., Tatham, R.L., Black, W.C (2009), Multivariate Data Analysis, 7th edn, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey [25] Jabnoun, N & Al-Tamimi, H A H (2003), “Measuring perceived service quality at UAE commercial banks”, International Journal of Quality and Reliability Management, 20 (4), pp 458-472 [26] Joongho Ahn, Jinsoo Park & Dong won Lee (2001), On the explanation of factors affecting e-Commerce adoption (ECAM), Carlson School of Management, University of Minnesota [27] Kimery K.M and McCard M (2002), “Third-party assurances: Mapping the road to trust in e-retailing”, Journal of Information Technology Theory and Application, 4(2), pp.63-82 [28] Lester, D H., Forman, A M., & Loyd, D (2005), “Internet shopping and buying behavior of college students”, Services Marketing Quarterly, 27(2), 123-138 [29] Ling K C., Chai L T., & Piew T H (2010), “The effects of shopping orientations, online trust and prior online purchase experience toward customers’ online purchase intention”, International Business Research, 3(3), pp.63 [30] Monsuwe, T.P., Dellaert, B.G.C & Ruyter, K.D (2004), “What drives consumers to shop online: A Literature Review”, International Journal of Service Industry Management, Vol 15, pp.102-121 [31] Muthen, B & Kaplan, D (1985), “A comparison of some methodologies for the -75- factor analysis of non-normal Likert variables”, British Journal of Mathemmatical and Statistical Psychology, Vol 38, pp 171 – 189, Printed in Great Britain [32] Nunnally, J C & Bernstein, I H (1994), Psychometric theory, New York: McGraw-Hill Book Company [33] Raykov, T & Widaman, K.F (1995), “Issues in applied structural equation modeling”, Structural Equation Modeling, Vol 2, pp 289-318 [34] Rook D.W (1987), “The buying impulse”, Journal of Consumer Research, Vol 14 No 2, pp.189-1999 [35] Salisbury W.D., Pearson R.A., Pearson A.W & Miller D.W (2001), “Perceived security and worldwide web purchase intention”, Industrial Management & Data Systems, Vol.101 No.4, pp.165-77 [36] Shim S & Drake M.F (1990), “Consumer intention to utilize electronic shopping”, Journal of Direct Marketing, Vol.4 No.2, pp.22-33 [37] Thamizhvanan A., & Xavier M J (2013), “Determinants of customers' online purchase intention: an empirical study in India”, Journal of Indian Business Research, 5(1), pp.17-32 [38] Ward M.R & Lee M.T (2000), “Internet shopping, consumer search, and product branding”, Journal of Product and Brand Management, 9(1), pp.6-21 [39] Warshaw P R & Davis F D (1985), “The accuracy of behavioral intention versus behavioral expectation for predicting behavioral goals”, The Journal of psychology, 119(6), pp.599-602 -76- PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: THANG ĐO NHÁP (NỘI DUNG THẢO LUẬN NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH) PHỤ LỤC 2: THANG ĐO SƠ BỘ (DÀN BÀI PHỎNG VẤN SÂU NGHIÊN CỨU SƠ BỘ ĐỊNH LƯỢNG) 11 PHỤ LỤC 3: THANG ĐO CHÍNH THỨC (BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT) 16 PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CRONBACH’S ALPHA 33 PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA 38 -1- ... bảng Ưu điểm hạn chế mua sắm trực tuyến Bảng tổng hợp yếu tố ảnh hưởng nghiên cứu nước Bảng tổng hợp yếu tố đề xuất ảnh hưởng đến ý định mua trực tuyến QAMS khách hàng TP .Bến Tre Trang 10 21 23... cứu yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua trực tuyến khách hàng địa bàn Thành phố Huế”, Tạp chí khoa học Đại học Huế, (15), tr 263-274 [7] Nguyễn Thụy Mỹ Phương (2014), Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến. .. 3.3.3.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA 38 3.3.3.3 Kiểm định thang đo phân tích nhân tố khẳng định CFA 40 -vii- 3.3.3.4 Kiểm định mô hình phân tích cấu trúc tuyến tính SEM 41 3.3.3.5 Kiểm định
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua trực tuyến quần áo may sẵn của khách hàng tại thành phố bến tre (tt) , Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua trực tuyến quần áo may sẵn của khách hàng tại thành phố bến tre (tt) , Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua trực tuyến quần áo may sẵn của khách hàng tại thành phố bến tre (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay