Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo trình độ đại học hệ chính quy của trường đại học tiền giang (tt)

15 16 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 11:13

MỤC LỤC Trang tựa Quyết định giao đề tài LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH SÁCH CÁC HÌNH ix MỞ ĐẦU 1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI .1 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2.1 Mục tiêu tổng quát 2.2 Mục tiêu cụ thể .2 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU .2 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Đối tượng khảo sát PHẠM VI NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .3 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠONÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 1.1 Các khái niệm lượng chất, đào tạo chất lượng đào tạo đại học 1.1.1 Khái niệm đào tạo 1.1.2 Khái niệm chất lượng .6 1.1.3 Khái niệm chất lượng đào tạo 1.2 Các tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo đại học 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng đào tạo đại học 1.3.1 Xác định nhân tố ảnh hưởng theo khía cạnh bên bên sở đào tạo đại học -iii- 1.3.2 Xác định nhân tố ảnh hưởng theo trình đào tạo đại học .10 1.3.3 Xác định nhân tố ảnh hưởng theo tác nhân liên quan đến trình đào tạo đại học 10 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG 15 2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu .15 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 15 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 15 2.2 Thực trạng chất lượng đào tạo Trường Đại học Tiền Giang 16 2.2.1 Về lực lượng cán bộ, giảng viên nhân viên 16 2.2.2 Phương thức đào tạo 18 2.2.2.1 Phương thức quyđào tạo .18 2.2.2.2 Đào tạo theo học chế tín chỉ; chương trình đào tạo giảm tải theo hướng đại 18 2.2.2.3 Đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội 19 2.2.3 Nghiên cứu khoa học Quan hệ quốc tế hợp tác quốc tế 21 2.2.3.1 Nghiên cứu khoa học 21 2.2.3.2 Quan hệ quốc tế hợp tác quốc tế .22 2.2.4 Hoạt động phục vụ cộng đồng 22 2.2.5 Sự gắn kết mật thiết với doanh nghiệp 23 2.2.6 Hệ thống tổ chức quản lý nhà trường 23 2.2.7 Cơ sở vật chất, nguồn học liệu .23 2.3 Phương pháp phân tích 24 2.3.1 Quy trình bước nghiên cứu 24 2.3.2 Phân tích định lượng, định tính nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo trình độ đại học Trường Đại học Tiền Giang 24 2.3.2.1 Phân tích định lượng ảnh hưởng nhân tố đến chất lượng đào tạo Trường Đại học Tiền Giang từ góc nhìn sinh viên 24 2.3.2.2 Phân tích định lượng nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo Trường ĐHTG góc theo đánh giá cán giảng viên .33 -iv- 2.3.3 Phân tích định tính chất lượng đào tạo Trường đại học Tiền Giang từ đánh giá sinh viên CBGV-VC Nhà trường sau phân tích nhân tố khám phá (EFA) 39 2.3.3.1 Nhóm nhân tố 39 2.3.3.2 Nhóm nhân tố 42 2.3.3.3 Nhóm nhân tố 45 2.3.3.4 Nhóm nhân tố 47 2.3.3.5 Nhóm nhân tố 51 2.3.3.6 Nhóm nhân tố 54 2.3.3.7 Nhóm nhân tố 56 2.3.3.8 Nhóm nhân tố 59 2.3.3.9 Nhóm nhân tố 61 2.3.3.10 Nhóm nhân tố 10 .62 2.3.4 Kết luận chung ảnh hưởng nhân tố đến chất lượng đào tạo Trường Đại học Tiền Giang theo đánh giá sinh viên CBGV-VC 64 2.3.4.1 Từ phân tích định lượng nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo Trường Đại học Tiền Giang theo đánh giá sinh viên CBGV-VC 64 2.3.4.2 Kết luận chung phân tích định tính nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo Trường Đại học Tiền Giang hai góc nhìn sinh viên CBGV-VC 67 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG 69 3.1 Căn đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo Trường Đại học Tiền Giang thông qua kết phân tích định lượng phân tích định tính 69 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo trình độ đại học Trường Đại học Tiền Giang .70 3.2.1 Giải pháp mục tiêu hoạt động đào tạo sinh viên 70 3.2.1.1 Đối với sinh viên 70 3.2.1.2 Đối với nhà trường 73 3.2.2 Giải pháp đội ngũ cán quản lý nhân viên 74 -v- 3.2.3 Giải pháp chương trình đào tạo 75 3.2.4 Giải pháp đội ngũ giảng viên 76 3.2.5 Giải pháp hoạt động rèn luyện 78 3.2.6 Giải pháp hoạt động nghiên cứu khoa học môi trường học tập .78 3.2.6.1 Đối với nghiên cứu khoa học 78 3.2.6.2 Đối với môi trường học tập .78 3.2.7 Giải pháp sở vật chất trường 79 3.2.8 Giải pháp giáo trình tài liệu 79 3.2.9 Giải pháp hoạt động giảng dạy 80 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 81 Kết luận .81 1.1 Về sở lý luận chất lượng đào tạo đại học .81 1.2 Về thực trạng chất lượng đào tạo đại học Trường ĐHTG 81 1.3 Về giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo đại học Trường ĐHTG .81 Khuyến nghị 82 2.1 Với Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang 82 2.2 Với Lãnh đạo Trường Đại học Tiền Giang 83 2.3 Với cán giảng viên nhân viên nhà trường 83 2.4 Với sinh viên .83 2.5 Khuyến nghị hướng nghiên cứu 83 Hạn chế nghiên cứu 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 PHỤ LỤC 88 PHỤ LỤC 1: THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG 88 PHỤ LỤC 2: PHIẾU KHẢO SÁT SINH VIÊN 89 PHỤ LỤC 3: PHIẾU KHẢO SÁT CÁN BỘ GIẢNG VIÊN - VIÊN CHỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG 92 PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ ĐIỀU TRA KHẢO SÁT ĐỐI VỚI SINH VIÊN 95 PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỐI VỚI CÁN BỘ GIẢNG VIÊNVIÊN CHỨC 100 -vi- DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Bộ NT-PTNT: Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn CBGV-VC: Cán giảng viên, viên chức CLĐT: Chất lượng đào tạo DN: Doanh nghiệp ĐHTG: Đại học Tiền Giang ĐHCQ: Đại học quy ĐHLT: Đại học liên thông GS: Giáo sư GV: Giảng viên NCKH: Nghiên cứu khoa học NXB: Nhà xuất PGS: Phó Giáo sư Quản trị NNL: Quản trị nguồn nhân lực SV: Sinh viên TS: Tiến sĩ Tp: Thành phố TG: Tiền Giang -vii- DANH SÁCH CÁC BẢNG Số hiệu bảng Bảng 2.1 Bảng 2.2 Tên bảng Bảng phân loại trình Cán Viên chức Trường Đại học Tiền Giang Bảng thống kê tỉ lệ việc sử dụng Ngoại ngữ-Tin học giảng viên hữu Trường Đại học Tiền Giang Trang 16 17 Bảng 2.3 Thống kê số lượng sinh viên tốt nghiệp đại học 19 Bảng 2.4 Kết tốt nghiệp năm 2011 19 Bảng 2.5 Kết tốt nghiệp năm 2012 19 Bảng 2.6 Kết tốt nghiệp năm 2013 19 Bảng 2.7 Tình trạng tốt nghiệp sinh viên hệ quy 20 Bảng 2.8 Bảng 2.9 Bảng 2.10 Bảng 3.1 Phân tích phương saib mô hình hồi qui theo đánh giá sinh viên Phân tích phương saib mô hình hồi qui theo đánh giá CBGV-VC Vị trí quan trọng nhân tố theo đánh giá CBGV-VC Cách xếp nhân tố hai cách đánh giá sinh viên CBGV-VC -viii- 30 37 38 69 DANH SÁCH CÁC HÌNH Số hiệu hình Hình 1.1 Hình 1.2 Tên hình Sơ đồ đánh giá chất lượng đào tạo Mô hình đề xuất nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo Trường Đại học Tiền Giang Trang 10 11 Hình 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức Trường Đại học Tiền Giang 15 Hình 2.2 Biểu đồ phát triển vể trình độ cũa đội ngũ viên chức 16 Hình 2.3 Sự dịch chuyển trình độ đội ngũ viên chức 17 Hình 2.4 Quyđào tạo trường đại học Tiền Giang 18 Hình 2.5 Sơ đồ quy trình bước nghiên cứu 24 Tỷ lệ phần trăm số phiếu điều tra thang đo thuộc Hình 2.6 nhân tố (NCMTHT) theo đánh giá sinh viên, nhân tố (HDNCKH) nhân tố (MTHT) theo đánh 41 giá CBGV-VC Tỷ lệ phần trăm số phiếu điều tra thang đo thuộc Hình 2.7 nhân tố đội ngũ Giảng viên (DNGV) theo đánh giá sinh viên nhân tố đội ngũ Giảng viên (DNGV) theo đánh giá 44 CBGV-VC Tỷ lệ phần trăm số phiếu điều tra thang đo thuộc Hình 2.8 nhân tố đội ngũ cán quản lý nhân viên (CBQLNV) theo đánh giá sinh viên nhân tố đội ngũ cán quản lý 46 nhân viên (CBQLNV) theo đánh giá CBGV-VC Tỷ lệ phần trăm số phiếu điều tra thang đo thuộc nhân tố nhân tố mục tiêu hoạt động đào tạo Hình 2.9 (MTIEUHDDT), nhân tố sinh viên (SV) theo đánh giá sinh viên nhân tố 10 mục tiêu ban đầu (MTBD) theo đánh giá CBGV-VC -ix- 49 Số hiệu hình Tên hình Trang Tỷ lệ phần trăm số phiếu điều tra thang đo thuộc Hình 2.10 nhân tố Chương trình đào tạo (CTDT) theo đánh giá sinh viên nhân tố Chương trình đào tạo (CTDT) theo 53 đánh giá CBGV-VC Tỷ lệ phần trăm số phiếu điều tra thang đo thuộc Hình 2.11 nhân tố nhân tố sở vật chất (CSVC) theo đánh giá sinh viên nhân tố nhân tố sở vật chất (CSVC) theo 55 đánh giá CBGV-VC Tỷ lệ phần trăm số phiếu điều tra thang đo thuộc Hình 2.12 nhân tố hoạt động rèn luyện (HDRL) nhân tố hoạt động đào tạo quản lý đào tạo (HDQLDT) theo đánh giá 58 CBGV-VC Tỷ lệ phần trăm số phiếu điều tra thang đo thuộc Hình 2.13 nhân tố giáo trình tài liệu (GTRTL) theo đánh giá sinh viên nhân tố giáo trình tài liệu học tập (GTRTL) theo 60 đánh giá CBGV-VC Tỷ lệ phần trăm số phiếu điều tra thang đo thuộc nhân tố Hình 2.14 chất lượng dịch vụ đào tạo theo đánh giá sinh viên nhân 61 tố hoạt động giảng dạy theo đánh giá CBGV-VC Tỷ lệ phần trăm số phiếu điều tra thang đo thuộc nhân tố Hình 2.15 MTHT theo đánh giá sinh viên nhân tố MTHT theo đánh giá CBGV-VC -x- 63 MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Ngày nay, trước xu toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế nhu cầu mang tính tất yếu khách quan kinh tế quốc gia, có Việt Nam Nền kinh tế tri thức với vai trò quan trọng việc định phát triển kinh tế khiến cho tất quốc gia đặt chiến lược người trở thành mục tiêu hàng đầu Khi “tri thức trở thành nguồn lực kinh tế chủ yếu lợi cạnh tranh” [29] nhiều quốc gia xem đổi hệ thống giáo dục đào tạo chiến lược sống chiến lược phát triển Trong bối cảnh ấy, góc độ kinh tế, giáo dục đại học nói chung, trường đại học nói riêng với tư cách thành phần đặc biệt kinh tế phải có nỗ lực định để đổi nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sở giữ nét đặc thù giáo dục đại học nước, đồng thời tiệm cận chuẩn chung giới nhằm hòa nhập, cạnh tranh để tồn phát triển Theo Báo cáo lực cạnh tranh Việt Nam 2009 - 2010 Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Học viện Năng lực cạnh tranh Châu Á Singapore (ACI) thực nhận xét: “Hệ thống giáo dục mở rộng không đáp ứng yêu cầu mặt chất lượng, không gắn với thị trường, dẫn tới thiếu hụt nghiêm trọng lao động có kỹ năng”.Đề cập đến vấn đề nâng cao chất lượng giáo dục đại học Nghị Hội nghị Trung ương lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX đổi toàn diện giáo dục đại học, xác định “Chuyển phát triển giáo dục đào tạo từ chủ yếu theo số lượng sang trọng chất lượng hiệu quả” Phấn đấu đến năm 2030, giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến khu vực Là phận giáo dục đại học Việt Nam, trước xu toàn cầu hóa hội nhập kinh tế, thân trường đại học phải xác định sứ mệnh chiến lược để nâng cao chất lượng đào tạo yếu tố sống Trường Đại học Tiền Giang UBND tỉnh Tiền Giang quản lý, qua 10 năm hình thành phát triển, Trường Đại học Tiền Giang bước khẳng định vị đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ nghiệp -1- công nghiệp hoá - đại hoá khu vực Bắc sông Tiền thuộc vùng Đồng Sông Cửu Long Tuy nhiên, bối cảnh trường đại học phải nỗ lực không ngừng nhằm nâng cao lực cạnh tranh cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, việc Trường nhận định rõ vị tranh tổng thể giáo dục đại học Việt Nam; kịp thời có giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo khẳng định thương hiệu cóý nghĩa quan trọng.Trước bối cảnhđó, xuất phát từ nhu cầu Trường Đại học Tiền Giang nâng cao chất lượng đào tạo trình độ đại học nhằm tăng lực cạnh tranh cung ứng nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xã hội; qua đó, nâng tầm thương hiệu vấn đề mang tính cấp thiết Với ý nghĩa thiết thực trên, tác giả chọn chủ đề “Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo trình độ đại học hệ quy Trường Đại học Tiền Giang” làm đề tài luận văn tốt nghiệp trình độ cao học chuyên ngành Quản trị kinh doanh Trường Đại học Trà Vinh MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2.1 Mục tiêu tổng quát Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo trình độ đại học Trường Đại học Tiền Giang 2.2 Mục tiêu cụ thể + Luận giải sở lý luận, thực tiễn chất lượng đào tạo trình độ đại học trường Đại học; + Đánh giá thực trạng chất lượng đào tạo trình độ đại học Trường Đại học Tiền Giang từ ngày thành lập đến nay, phân tích nhân tố bên trong, bên ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo Trường Đại học Tiền Giang; + Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo trình độ đại học Trường Đại học Tiền Giang ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng nghiên cứu Là chất lượng đào tạo trình độ đại học Trường Đại học Tiền Giang giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo trình độ đại học Trường Đại học Tiền Giang -2- 3.2 Đối tượng khảo sát Cán giảng viên, viên chức sinh viên trường Đại học Tiền Giang PHẠM VI NGHIÊN CỨU + Giới hạn nội dung nghiên cứu: Thực trạng chất lượng đào tạo trình độ đại học; nhân tố ảnh hưởng giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo trình độ đại học Trường Đại học Tiền Giang; + Giới hạn không gian nghiên cứu: Trường Đại học Tiền Giang + Giới hạn thời gian Nghiên cứu: giai đoạn từ năm học: 2010-2015 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Sưu tầm, phân tích quan điểm lý luận thể văn kiện Đại hội Đảng, nghiên cứu: sách, báo, tạp chí, tài liệu báo cáo có liên quan đến đề tài - Phương pháp thống kê mô tả: Phương pháp sử dụng để mô tả qui mô đào tạo, đội ngũ giảng viên, sinh viên Các tiêu sử dụng bao gồm: số bình quân, số tương đối, số tuyệt đối, cấu, tỷ trọng, tốc độ phát triển bình quân… Đồng thời, sở hệ thống tiêu thống kê phản ánh cách đầy đủ khách quan thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo - Phương pháp chuyên gia:Tham khảo ý kiến nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia có nhiều kinh nghiệm vấn đề có liên quan - Phương pháp hồi quy: Phương pháp sử dụng mô hình kinh tế lượng để xác định mức độ ảnh hưởng nhân tố đến lực đào tạo Nhà trường thông qua biến phụ thuộc kết học tập sinh viên mức độ đánh giá lực đào tạo Trường Đại học Tiền Giang góc nhìn giảng viên LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU Luận văn khảo cứu công trình sau: i) “Một vài suy nghĩ chất lượng đào tạo tiêu chí đánh giá chất lượng” (2007) Hồ Lâm Hồng Bài viết bàn quan niệm chất lượng, chất lượng -3- đào tạo công tác xây dựng hệ thống chuẩn: chuẩn đầu vào, chuẩn thực chuẩn đầu sản phẩm đào tạo ii) “Chương trình đào tạo đại học bất cập chương trình” (2007) Đỗ Hạnh Nga Bài viết tìm hiểu chương trình khung chương trình đào tạo trường đại học để xem xét mức độ đáp ứng chương trình so với xu hướng chung yêu cầu đào tạo đại học giới từ đưa nhận xét trạng xây dựng chương trình đào tạo trường đại học iii) “Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đại học Việt Nam nay” (2010) Đào Duy Huân Tác giả trình bày thực trạng chung đào tạo từ đưa giải pháp về: chất lượng đầu vào đối tượng đào tạo, nội dung chương trình đào tạo, đội ngũ giáo viên, phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra sát hạch đánh giá chất lượng giảng dạy, sở vật chất đảm bảo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, yếu tố người quan trọng iv) “Đánh giá chất lượng hiệu đào tạo đại học” (2010) Nguyễn Thiện Tống Tác giả trình bày số trường hợp tiêu biểu cho phong trào nâng cao tinh thần trách nhiệm đào tạo đại học Anh, Mỹ, Châu Âu cho thấy quyền Anh, Mỹ, Châu Âu tìm cách định lượng hóa thành chất lượng đại học v)“Quản trị chất lượng”(2010) Tạ Thị Kiều An, Ngô Thị Ánh, Nguyễn Hoàng Kiệt, Đinh Phượng Vương, NXB Thống kê, TP.HCM Giáo trình giới thiệu vấn đề quản lý chất lượng tổ chức Trình bày vị trí chất lượng xu toàn cầu, trình hình thành chất lượng yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng vi) “Nâng cao chất lượng đào tạo đại học đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá đại hoá” (2012) Nguyễn Đình Phan Bài viết trình bày số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo đại học Từ đưa giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng đào tạo đại học vii) “Đào tạo đại học với việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nay” (2012) Phạm Mai Ngọc Bài viết đề cập đến vai trò nguồn nhân lực chất lượng cao cách đưa nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo như: -4- TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Tạ Thị Kiều An, Ngô Thị Ánh, Nguyễn Hoàng Kiệt, Đinh Phượng Vương (2010), Quản trị chất lượng, NXB Thống kê, TP.HCM [2] Đặng Quốc Bảo (2004), Xã hội học giáo dục quản lý giáo dục, Tập giảng dành cho học viên Cao học chuyên ngành Quản lý giáo dục [3] Bộ Giáo dục Đào tạo (2007), Điều 24 Quy chế đào tạo ĐH CĐ hệ quy theo hệ thống tín ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐBGD&ĐT ngày 15/8/2007, Hà Nội [4] Bộ Giáo dục Đào tạo (2012), Thông tư số 19/2012/TT-BGDĐT ngày 01/6/2012 việc ban hành Quy định hoạt động NCKH SV sở GDĐH, Hà Nội [5] Carl Rogers (2001), Phương pháp dạy học hiệu quả, NXB Trẻ, TP.HCM [6] Chính phủ (2005), Nghị số 14/2005/NQ-CP đổi toàn diện GD ĐH Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020, Hà Nội [7] Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Hà Nội [8] Nguyễn Minh Đình, Nguyễn Trung Tín, Phạm Phương Hoa, Quản lý có hiệu theo phương pháp Deming, NXB Thống kê, TP.HCM [9] Hồ Lâm Hồng (2007), Một vài suy nghĩ chất lượng đào tạo tiêu chí đánh giá chất lượng, NXB Viện nghiên cứu giáo dục [10] Đào Duy Huân (2010), Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đại học Việt Nam nay, NXB Trường Đại học Tài Maketing [11] Đỗ Hạnh Nga (2007), Chương trình đào tạo đại học bất cập chương trình, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội [12] Phạm Mai Ngọc (2012), Đào tạo đại học với việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nay, Luận văn thạc sĩ Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân -85- [13] Phạm Thành Nghị (2000), Quản lý chất lượng giáo dục đại học, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội [14] Nguyễn Đình Phan (2012), Nâng cao chất lượng đào tạo đại học đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá - đại hoá, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân [15] Trần Văn Quý, Cao Hào Thi (2009), “Các yếu tố ảnh hưởng đến định chọn trường đại học học sinh trung học phổ thông”, Tạp chí Phát triển khoa học - công nghệ, (15), tr.15-17 [16] Raji Roy Singh (1994), Nền giáo dục cho kỷ hai mươi mốt: Những triển vọng Châu Á - Thái Bình Dương (bản dịch), Viện Khoa học Giáo dục, Hà Nội [17] Richard J Schonberger(1989), Người Nhật quản lý sản xuất nào, người dịch: Chu Tiến Anh, Bùi Biên Hoà, Ngô Thế Phúc, Phạm Văn Huấn, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội [18] Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Tiền Giang (2012), Báo cáo tổng kết công tác năm học 2011 - 2012, Tiền Giang [19] Huỳnh Văn Sơn (chủ biên) (2012), Tâm lý học Sư phạm Đại học, NXB ĐHSP TP.HCM [20] Philip B Crosby (1989), Chất lượng thứ cho không, Biên tập: Mai Huy Tân, Nguyễn Bình Giang, NXB Khoa học Xã hội, Licosaxuba, Hà Nội [21] Thủ tướng Chính phủ (2010), Điều lệ trường ĐH ban hành kèm theo Quyết định số 58/2010/QĐ - TTg ngày 22/9/2010 [22] Nguyễn Quang Toản (1990), Một số vấn đề QCS, NXB Đại học Kinh tế TP.HCM [23] Nguyễn Quang Toản, Nguyễn Hoàng Kiệt, Tạ Thị Kiều An, Đinh Phượng Vương, Ngô Thị Ánh (1992), Quản trị chất lượng, Bài tập – Tài liệu tham khảo – Câu hỏi ôn tập, Viện đào tạo mở rộng TP.HCM [24] Nguyễn Thiệu Tống (2010), Đánh giá chất lượng hiệu đào tạo đại học, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Nha Trang [25] Hồ Thị Thùy Trang (2013), Nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo Trường Đại học Đồng Nai, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Đồng Nai -86- [26] Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (1999), Quản lý chất lượng - Những vấn đề bản, Hà Nội [27] TCVN ISO 8402:1999 (1999), Quản lý chất lượng yếu tố hệ thống chất lượng - Cơ sở từ vựng [28] Trường ĐH Tiền Giang (2010), Chiến lược phát triển Trường ĐH Tiền Giang giai đoạn 2011-2012, tầm nhìn đến năm 2030, Tiền Giang [29] Trường Đại học Tiền Giang (2012), Báo cáo số 25/BC – ĐHTG ngày 03/4/2012 kết thực Chỉ thị số 296/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ, Tiền Giang Tiếng Anh [30] Brian Allison (1996), Research skills for students, Singapore [31] Peter Drucker (1995), The information executives truly need, Harvard Business Review -87- ... xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo trình độ đại học Trường Đại học Tiền Giang ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng nghiên cứu Là chất lượng đào tạo trình độ đại học Trường Đại học Tiền Giang. .. xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo trình độ đại học Trường Đại học Tiền Giang 2.2 Mục tiêu cụ thể + Luận giải sở lý luận, thực tiễn chất lượng đào tạo trình độ đại học trường Đại học; ... trạng chất lượng đào tạo trình độ đại học; nhân tố ảnh hưởng giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo trình độ đại học Trường Đại học Tiền Giang; + Giới hạn không gian nghiên cứu: Trường Đại học Tiền
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo trình độ đại học hệ chính quy của trường đại học tiền giang (tt) , Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo trình độ đại học hệ chính quy của trường đại học tiền giang (tt) , Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo trình độ đại học hệ chính quy của trường đại học tiền giang (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay