Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước tại thành phố mỹ tho, tỉnh tiền giang (tt)

14 48 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 11:13

TÓM TẮT Ngày 05/2/2016 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 242/QĐ-TTg việc công nhận thành phố Mỹ Tho đô thị loại trực thuộc tỉnh Tiền Giang khu vực đồng sông Cửu Long sau thành phố Cần Thơ Vì năm qua thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang bước đổi mới, hoàn thiện nhiều sách tài góp phần kích thích tăng trưởng kinh tế, thu, chi ngân sách không ngừng tăng qua năm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội Tuy nhiên trình thực quản thu, chi ngân sách nhà nước nhiều hạn chế bất cập với tình hình thực tế địa phương, cần phải tiếp tục điều chỉnh, bổ sung đưa giải pháp hoàn thiện công tác quản ngân sách nhà nước thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang việc lập, chấp hành toán ngân sách, quản thu, chi ngân sách nhà nước… Xuất phát từ yêu cầu thực tế này, tác giả quan tâm muốn sâu nghiên cứu vấn đề làm sau hoàn thiện công tác quản ngân sách nhà nước thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang Mục tiêu nghiên cứu đề tài góp phần giải phương diện khoa học luận giải pháp hoàn thiện công tác quản ngân sách nhà nước thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang Trên sở phân tích thực trạng công tác quản ngân sách nhà nước thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang có hạn chế, yếu Từ nêu mục tiêu quan điểm, đề xuất giải pháp hữu hiệu nhằm hoàn thiện công tác quản ngân sách nhà nước thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang giai đoạn tới, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội địa phương cách vững Để thực nghiên cứu này, luận văn tác giả sử dụng liệu thứ cấp, sơ cấp thu thập trực tiếp gián tiếp từ báo cáo cấp có thẩm quyền, niên giám thống kê, sách báo, tạp chí chuyên ngành tài liệu khác công bố hệ thống khác nhau, hệ thống mạng internet nghiên cứu có liên quan thông qua việc phúc đáp câu hỏi vấn để đề tài Các thông tin thu thập thông qua bảng câu hỏi khảo sát đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước địa bàn thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang -iii- Song song, bên cạnh tác giả sử dụng phương pháp vật biện chứng Dựa vào phương pháp này, khoản thu, chi NSNN xem hệ thống biến đổi, vận động cần quan tâm đổi Ngoài tác giả sử dụng phương pháp quy nạp, phân tích tổng hợp, thống kê mô tả, so sánh dựa thuyết quản nhà nước quản kinh tế, kinh tế học vĩ mô, kết hợp với phương pháp có liên quan để làm cho lập luận có tính thuyết phục Mặt khác tác giả sử dụng kinh nghiệm rút từ công trình nghiên cứu tác giả luận văn, luận án trước số liệu quan hữu quan cung cấp Kết nghiên cứu cho thấy giải pháp hoàn thiện công tác quản ngân sách nhà nước thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang Đây nội dung quan trọng cần phải xác định cụ thể việc quản thu, chi ngân sách nhà nước thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang Nhìn chung trình thực đổi giải pháp hoàn thiện công tác quản ngân sách nhà nước thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang dựa sở phân tích thực triển, liên quan đến vấn đề thu, chi ngân sách nhà nước, sở đề giải pháp hữu hiệu nhằm hoàn thiện công tác thu, chi ngân sách nhà nước thời gian tới, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội địa phương phương Đây ý nghiã luận thực tiễn nội dung mà luận văn đề cập Tác giả hy vọng sau Đại hội Đảng lần thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang có chuyển biến đổi đột phá Vì thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cần phải có giải pháp hoàn thiện công tác quản ngân sách nhà nước năm tới với mục tiêu thực thành công chiến lược tài chính, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn tiếp theo./ -iv- ABSTRACT On 05/2/2016, the Prime Minister issued Decision No 242/QD-TTg on recognizing My Tho city as a grade city belonging to Tien Giang province in the Mekong River Delta after Can Tho city Rabbit Therefore, over the past years, My Tho City has gradually reformed and perfected many financial policies, contributing to stimulating economic growth, increasing budget revenues and expenditures over the years Economic growth, social security However, in the process of implementing state budget revenues and expenditures, there are still many irregularities with the actual situation of the localities It is necessary to continue adjusting, supplementing and proposing solutions to complete the state budget The management of the state budget in My Tho City, Tien Giang Province in the formulation, execution and settlement of budgets, management of state budget revenues and expenditures Based on these practical requirements, the author Interested and want to deepen the study of the issue of finalization of state budget management in My Tho city, Tien Giang province The research objective of the thesis is to contribute to the scientific explanation of basic theories on solutions to improve state budget management in My Tho city, Tien Giang province Based on that analysis of the current situation of state budget management My Tho city has limitations and weaknesses From that point of view, we set out the objectives and viewpoints and proposed effective solutions to improve state budget management in My Tho City, Tien Giang Province in the coming time, contributing to economic development - the local society in a solid way To carry out this study, the author uses primary and secondary data collected directly and indirectly from reports from competent authorities, statistical yearbooks, books, journals Expertise and other materials have been published in various systems, internet systems and related studies, and by responding to questions on the subject matter The information collected through questionnaires surveyed at the beneficiaries of state budget in My Tho city, Tien Giang province -v- In parallel, the author also uses dialectical materialism Based on this approach, state budget revenues and expenditures are seen as a constantly evolving and advocated system and therefore need to be renewed In addition, the author uses inductive methods, integrated analysis, descriptive statistics and comparisons based on the theory of state management of economic management, macroeconomics, Relevant methods to make the argument convincing On the other hand, the author draws on the experience gained from the work of the thesis author, the dissertation and the data provided by the relevant authorities The research results show that the solution to improve the state budget management in My Tho city, Tien Giang province This is an important content that needs to be specified in the management of state budget revenues and expenditures in My Tho city In general, the renovation process of the state budget management in My Tho city, Tien Giang province is based on the analysis of the actual development, related to issues of collection and spending On the basis of that, the State has proposed effective solutions to improve state budget revenue and expenditure in the coming time, contributing to boosting socio-economic development in the localities This is the theoretical and practical meaning of the main content that the thesis mentioned The author hopes that after the Congress of this Party in My Tho city, Tien Giang province has made breakthrough transformations Therefore, My Tho city, Tien Giang province needs to improve the state budget management in the coming years with the aim of successfully implementing the financial strategy and socio-economic development strategy in next research -vi- MỤC LỤC Trang tựa Quyết định giao đề tài LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT .v DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT xii DANH SÁCH CÁC HÌNH xiii DANH SÁCH CÁC BẢNG xiv PHẦN MỞ ĐẦU 1 chọn đề tài Tổng quan tài liệu liên quan .2 Mục đích nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu đề tài 5 Phạm vi nghiên cứu đề tài 6 Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Ý nghĩa khoa học thực tiển đề tài CHƯƠNG 1: HỆ THỐNG HÓA CƠ SỞ THUYẾT VỀ QUẢN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 Ngân sách nhà nước 1.1.1 Bản chất ngân sách nhà nước 1.1.1.1 Khái niệm ngân sách nhà nước .8 1.1.1.2 Bản chất ngân sách nhà nước 1.1.2 Cơ cấu ngân sách nhà nước .10 1.1.3 Chức ngân sách nhà nước 10 1.1.4 Vai trò ngân sách nhà nước .12 -vii- 1.2 Tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước 15 1.2.1 Quá trình hình thành hệ thống ngân sách nhà nước 15 1.2.2 Quan hệ cấp ngân sách 17 1.3 Phân cấp quản ngân sách 18 1.3.1 Sự cần thiết phải phân cấp .18 1.3.2 Nguyên tắc thực phân cấp ngân sách .19 1.3.3 Nội dung phân cấp ngân sách 20 1.4 Nội dung quản ngân sách nhà nước 20 1.4.1 Khái niệm quản ngân sách nhà nước 20 1.4.2 Công tác thu ngân sách nhà nước 21 1.4.3 Công tác chi ngân sách nhà nước 22 1.4.4 Công tác cân đối ngân sách nhà nước .23 1.5 Các nguyên tắc quản ngân sách nhà nước .24 1.6 Ý nghĩa quản ngân sách nhà nước .25 1.7 Bài học kinh nghiệm quản NSNN số huyện lân cận 26 1.7.1 Kinh nghiệm quản NSNN .26 1.7.2 Bài học kinh nghiệm quản NSNN huyện Châu Thành, Chợ Gạo thị xã Cai Lậy .26 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN NSNN TẠI THÀNH PHỐ MỸ THO, TỈNH TIỀN GIANG 29 2.1 Khái quát tình hình kinh tế - xã hội thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 29 2.1.1 Đặc điểm địa – tự nhiên 29 2.1.2 Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang .31 2.2 Thực trạng công tác quản ngân sách nhà nước thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 33 2.2.1 Công tác thu, chi cân đối thu chi NSNN thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 2011 - 2015 33 2.2.1.1 Công tác thu ngân sách thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 2011 - 2015 33 -viii- 2.2.1.2 Công tác chi ngân sách thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 2011 – 2015 38 2.2.1.3 Cân đối thu - chi xử kết dư NSNN địa phương .39 2.2.2 Phân cấp quản ngân sách NSTW NSĐP 45 2.2.2.1 Nguồn thu ngân sách trung ương .45 2.2.2.2 Nguồn thu ngân sách địa phương 46 2.2.3 Phân cấp nhiệm vụ chi ngân sách thành phố Mỹ Tho .50 2.2.3.1 Nhiệm vụ chi ngân sách thành phố 50 2.2.3.2 Nhiệm vụ chi ngân sách cấp xã 51 2.2.3.3 Phân cấp chi thường xuyên .51 2.2.3.4 Phân cấp chi đầu tư xây dựng .52 2.2.4 Một số tồn việc cấp quản thu, chi ngân sách thành phố Mỹ Tho .54 2.2.4.1 Về phân định quản thu ngân sách nhà nước thành phố Mỹ Tho 54 2.2.4.2 Về phân định quản chi ngân sách nhà nước thành phố Mỹ Tho 55 2.2.5 Trợ cấp bổ sung từ ngân sách cấp cho ngân sách cấp .56 2.2.6 Thực trạng công tác cân đối ngân sách thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang .57 2.2.7 Quy trình ngân sách nhà nước 60 2.2.7.1 Lập, chấp hành dự toán ngân sách 60 2.2.7.2 Quyết toán ngân sách .61 2.2.7.3 Những hạn chế quy trình ngân sách .61 2.2.8 Kiểm tra, tra việc chấp hành dự toán ngân sách thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 62 2.3 Khảo sát thực trạng sử dụng NSNN đơn vị sử dụng NSNN địa bàn thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang (Phụ lục kèm theo) 63 2.3.1 Đối tượng phạm vi khảo sát 63 2.3.2 Nội dung khảo sát .64 2.3.3 Phương pháp khảo sát 64 -ix- 2.3.4 Kết khảo sát 65 2.4 Đánh giá thực trạng công quản NSNN thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 70 2.4.1 Kết đạt 70 2.4.2 Những tồn công tác quản NSNN thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thời gian qua 71 2.4.3 Các nguyên nhân .73 2.5 Công tác kiểm tra, tra xử vi phạm quản thu, chi NSNN thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang .75 2.5.1 Công tác kiểm tra, tra quản thu, chi NSNN thành phố Mỹ Tho .75 2.5.2 Công tác xử vi phạm quản thu, chi NSNN thành phố Mỹ Tho75 2.6 Nhận xét công tác quản ngân sách nhà nước thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 76 2.6.1 Những kết đạt công tác quản NSNN 76 2.6.2 Những hạn chế chủ yếu công tác quản NSNN thành phố Mỹ Tho .76 2.6.3 Các nguyên nhân hạn chế công tác quản NSNN thành phố Mỹ Tho .78 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ MỸ THO, TỈNH TIỀN GIANG .80 3.1 Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016-2020 80 3.1.1 Mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ tổng quát 80 3.1.1.1 Mục tiêu 80 3.1.1.2 Phương hướng chiến lược phát triển thành phố Mỹ Tho 81 3.1.1.3 Nhiệm vụ 81 3.1.2 Quan điểm phát triển cụ thể thành phố Mỹ Tho .82 3.1.3 Các tiêu phát triển thành phố Mỹ Tho 83 -x- 3.1.3.1 Về kinh tế, đầu tư, ngân sách nhà nước 83 3.1.3.2 Về kết cấu hạ tầng đô thị, nông thôn 83 3.1.3.3 Về văn hóa xã hội .84 3.1.3.4 Về khoa học công nghệ bảo vệ môi trường 84 3.1.3.5 Về an ninh, quốc phòng 85 3.2 Những quan điểm quản ngân sách nhà nước thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016 - 2020 85 3.3 Cơ sở đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản Ngân sách nhà nước 86 3.4 Những giải pháp hoàn thiện công tác quản Ngân sách nhà nước thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016 – 2020 86 3.4.1 Giải pháp huy động vốn 86 3.4.2 Tăng cường, bồi dưỡng nguồn thu ngân sách thành phố Mỹ Tho 87 3.4.3 Công tác quản sử dụng khoản chi ngân sách nhà nước 89 3.4.4 Hoàn thiện chế quản điều hành ngân sách 90 3.4.5 Tổ chức công khai, minh bạch việc quản thu, chi NSNN 92 3.4.6 Đổi quy trình lập, chấp hành toán NSNN 92 3.4.7 Tăng cường công tác tra, kiểm tra tài ngân sách 94 3.4.8 Nâng cao trình độ cán quản lý, điều hành ngân sách nhà nước 96 PHẦN KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 98 Kết luận .98 Kiến nghị 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO 103 PHỤ LỤC .105 -xi- DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT CĐNS: Cân đối ngân sách CTMT: Chương trình mục tiêu DT: Dự toán ĐVT: Đơn vị tính ĐT: Đào tạo ĐTPT: Đầu tư phát triển GD: Giáo dục GTGT: Giá trị gia tăng HĐND: Hội đồng nhân dân KBNN: Kho bạc Nhà nước NSNN: Ngân sách nhà nước NSĐP: Ngân sách địa phương NS: Ngân sách TB: Trung bình TH: Thực TG: Tiền Giang TT: Tỷ trọng TX: Thường xuyên TW: Trung ương TP Mỹ Tho: Thành phố Mỹ Tho XDCB: Xây dựng UBND: Ủy ban nhân dân GDP: Tổng sản phẩm quốc nội VP: Vi phạm YT : Y tế -xii- DANH SÁCH CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang Hình 1.1 Hệ thống tài kinh tế thị trường 15 Hình 1.2 Hệ thống ngân sách nhà nước Việt Nam 16 Hình 2.1 Biểu đồ cấu thu NS thành phố Mỹ Tho 2011 43 Hình 2.2 Biểu đồ cấu chi NS thành phố Mỹ Tho 2011 45 Hình 2.3 Hình 2.4 Hình 2.5 Biểu đồ tỷ lệ nguồn thu giữ lại thành phố Mỹ Tho 2011 - 2015 Biểu đồ tỷ lệ nguồn thu giữ lại thành phố Mỹ Tho Biểu đồ thâm niên công tác trung bình người trả lời đơn vị khảo sát 48 49 66 Hình 2.6 Biểu đồ đánh giá đối tượng sử dụng báo cáo tài 67 Hình 2.7 Biểu đồ đánh giá kiểm soát ngân sách thu, chi 67 Hình 2.8 Biểu đồ tổng hợp ý kiến đánh giá quản thu, chi ngân sách 68 Hình 2.9 Biểu đồ mức độ minh bạch số liệu ngân sách nhà nước 69 -xiii- DANH SÁCH CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang Bảng 2.1 Công tác thu NSNN thành phố Mỹ Tho 2011 - 2015 34 Bảng 2.2 Thu thuế, phí lệ phí thành phố Mỹ Tho 2011 - 2015 35 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Bảng 2.7 Bảng 2.8 Tốc độ tăng thu thuế, phí lệ phí thành phố Mỹ Tho 2011 - 2015 Công tác chi ngân sách thành phố Mỹ Tho 2011 - 2015 Thu bổ sung từ NS cấp tổng chi NS thành phố Mỹ Tho 2011 – 2015 So sánh TH thu NS thành phố Mỹ Tho với dự toán thu NS thành phố Mỹ Tho 2011 – 2015 Cơ cấu thu NS thành phố Mỹ Tho 2011 - 2015 So sánh TH chi NS thành phố Mỹ Tho với dự toán chi NS thành phố Mỹ Tho 2011 – 2015 36 38 40 41 42 43 Bảng 2.9 Cơ cấu chi NS thành phố Mỹ Tho 2011 - 2015 44 Bảng 2.10 Thu NSNN địa bàn thành phố Mỹ Tho 2011 - 2015 46 Bảng 2.11 Tỷ lệ nguồn thu giữ lại thành phố Mỹ Tho 2011 - 2015 48 Bảng 2.12 Tỷ lệ tổng chi TX so với tổng thu NS thành phố 2011 - 2015 49 Bảng 2.13 Bảng 2.14 Bảng 2.15 Bảng 2.16 Bảng 2.17 Chi nghiệp Giáo dục - Đào tạo - Y tế phân theo cấp ngân sách 2011 - 2015 Tỷ trọng chi TX chi đầu tư phát triển tổng chi ngân sách thành phố 2011 - 2015 Tỷ trọng nguồn thu bổ sung từ NS tỉnh tổng chi NS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 2011 - 2015 Công tác cân đối thu – chi xử kết dư NS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 2011 - 2015 Hiệu quản NSNN thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 2011 - 2015 -xiv- 52 53 57 58 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt [1] Báo cáo toán thu, chi NSNN thành phố Mỹ Tho từ năm 2011 – 2015 [2] Báo cáo Kết thực tiêu kinh tế - xã hội năm 2011 – 2015 [3] Báo cáo tổng hợp điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Mỹ Tho từ năm 2016 – 2020, định hướng đến năm 2030 [4] Báo cáo tổng kết tình hình thu, chi ngân sách nhà nước thành phố Mỹ Tho từ năm 2011 – 2015 [5] Bộ Tài (2003), Luật Ngân sách nhà nước văn hướng dẫn thực hiện, Nhà xuất Tài [6] Chi Cục Thống kê thành phố Mỹ Tho (2015), Niêm giám Thống kê thành phố Mỹ Tho (từ năm 2011 – 2015) [7] Nguyễn Thị Cành (2008), Tài công, Nhà xuất Đại học Quốc gia [8] Dương Đăng Chinh (2009), Giáo trình thuyết tài chính, Nhà xuất Tài [9] Nguyễn Văn Dần (2009), Chính sách tài khóa công cụ điều tiết vĩ mô kinh tế, Nhà xuất Tài [10] Nguyễn Thị Dừa (2012), Nâng cao hiệu quản ngân sách nhà nước tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2011-2015, Thư viện Đại học Ngân hàng [11] Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang (2010), Nghị số 263/2010/NQ-HĐND ngày 14/12/2010, quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cấp ngân sách tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2011 – 2015 [12] Nguyễn Ngọc Hùng (2006), Quản ngân sách nhà nước, Nhà xuất Thống kê, Hà nội [13] Phạm Công Hưng (2012), Giải pháp nâng cao hiệu quản chi NSNN huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh, Thư viện Đại học Nông nghiệp Hà Nội [14] Nguyễn Thị Hoàng Oanh (2015) Giải pháp hoàn thiện công tác quản thu, chi ngân sách nhà nước Quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng, Thư viện Đại học Đà Nẵng -103- [15] Nguyễn Trần Phú (2014), Hoàn thiện hệ thống kiểm soát thu, chi ngân sách thành phố Hồ Chí Minh, Thư viện Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh [16] Lê Toàn Thắng (2013), Phân cấp quản ngân sách nhà nước Việt Nam nay, Thư viện Học Viện Hành [17] Nguyễn Văn Tuyến (2007), Giáo trình Luật ngân sách nhà nước, Nhà xuất Tư pháp [18] Nguyễn Thanh Tuyến (1993), thuyết tài chính, Trường Đại học Tài – Kế toán thành phố Hồ Chí Minh Tiếng anh [19] Besley and Brigham (2009), Priciples of Finance, South – Western cengage learning [20] Jeff Madura (2009), International Financial Management, Thomson South Western -104- ... việc quản lý thu, chi ngân sách nhà nước thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang Nhìn chung trình thực đổi giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. .. điểm quản lý ngân sách nhà nước thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016 - 2020 85 3.3 Cơ sở đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý Ngân sách nhà nước 86 3.4 Những giải pháp. .. tỉnh Tiền Giang .31 2.2 Thực trạng công tác quản lý ngân sách nhà nước thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 33 2.2.1 Công tác thu, chi cân đối thu chi NSNN thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước tại thành phố mỹ tho, tỉnh tiền giang (tt) , Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước tại thành phố mỹ tho, tỉnh tiền giang (tt) , Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước tại thành phố mỹ tho, tỉnh tiền giang (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay