Đặc điểm và giá trị không gian kiến trúc truyền thống làng hồi quan, xã tương giang, bắc ninh (tt)

52 14 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 11:13

`BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI PHẠM MINH ĐỨC ĐẶC ĐIỂM GIÁ TRỊ KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC TRUYỀN THỐNG LÀNG HỒI QUAN-XÃ TƯƠNG GIANG-BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KIẾN TRÚC Hà Nội – 2017 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI -PHẠM MINH ĐỨC KHÓA 2015-2016 ĐẶC ĐIỂM GIÁ TRỊ KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC TRUYỀN THỐNG LÀNG HỒI QUAN-XÃ TƯƠNG GIANG-BẮC NINH Chuyên ngành: Kiến trúc Mã số: 60.58.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ KIẾN TRÚC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS NGUYỄN MINH SƠN Hà Nội – 2017 LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học tập nghiên cứu trường đại học kiến trúc Hà Nội, nhân giúp đỡ nhiệt tình Khoa sau đại học, thầy cô giáo tận tình trag bị cho kiến thức bổ ích nghề Đến hoàn thành luận văn Tôi xin cảm ơn trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, khoa sau đại học , khoa kiến trúc giúp đỡ hoàn thành khóa học Đặc biệt xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến PGS.TS Nguyễn Minh Sơn, người trực tiếp hướng đẫn nghiên cứu, bảo, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình thực luận văn Tôi xin cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ trình hoàn thành luận văn Hà Nội, ngày…tháng…năm 2016 Học viên Phạm Minh Đức LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn tài liệu nghiên cứu riêng Các số liệu luận văn trung thực trích dẫn từ tài liệu cụ thể, không vi phạm quy định bảo mật tài liệu quyền tác giả theo quy định hành nhà nước pháp luật Hà Nội, ngày…tháng…năm 2016 Học viên Phạm Minh Đức MỤC LỤC Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục bảng, biểu Danh mục hình vẽ Danh mục sơ đồ Sơ đồ luận văn PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài 01 Mục tiêu nghiên cứu 02 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 03 Phương pháp nghiên cứu 03 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 03 Các khái niệm thuật ngữ 04 PHẦN NỘI DUNG Chương 1: TỔNG QUAN KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC TRUYỀN THỐNG LÀNG HỒI QUAN 1.1 Quá trình hình thành phát triển làng Hồi Quan 05 1.1.1 Vị trí địa lí mối quan hệ vùng 05 1.1.2 Môi trường sinh thái tự nhiên 09 1.1.3 Môi trường sinh thái nhân văn 10 1.2 Không gian cư trú 21 1.2.1 Thành phần dân cư 21 1.2.2 Phương thức sản xuất 22 1.2.3 Kinh tế - hội 23 1.3 Cấu trúc không gian kiến trúc truyền thống làng Hồi Quan 24 1.3.1 Cấu trúc tổng thể làng Hồi Quan 24 1.3.2 Công trình công cộng tôn giáo tín ngưỡng 27 a Đình làng Hồi Quan 28 b Chùa làng Hồi Quan 29 c Miếu làng Hồi Quan 30 1.3.3 Công trình nhà 32 a Nhà truyền thống 32 b Nhà truyển thống kết hợp sản xuất thủ công nghiệp 35 1.3.4.Không gian cảnh quan kiến trúc truyền thống thành phần liên quan ……………………………………………………… 37 1.4 Mối quan hệ thành phần không gian kiến trúc truyền thống làng Hồi Quan 38 1.5 Các nghiên cứu liên quan đến đề tài 38 Chương 2: ĐẶC ĐIỂM KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC TRUYỀN THỐNG LÀNG HỒI QUAN 2.1 Đặc điểm cấu trúc làng 41 2.1.1 Đặc điểm phân khu chức 41 2.1.2 Đặc điểm quan hệ khu chức 42 2.2 Đặc điểm công trình công cộng tôn giáo tín ngưỡng 42 2.2.1 Đặc điểm đình Hồi Quan 45 a Đặc điểm khuôn viên đình Hồi Quan 45 b Đặc điểm kiến trúc đình Hồi Quan 49 c Đặc điểm cấu trúc, vật liệu xây dựng đình Hồi Quan 54 2.2.2 Đặc điểm chùa Hồi Quan 57 a Đặc điểm khuôn viên chùa Hồi Quan 57 b Đặc điểm kiến trúc chùa Hồi Quan 58 c Đặc điểm cấu trúc, vật liệu xây dựng chùa Hồi Quan 65 2.2.3 Đặc điểm công trình tín ngưỡng quy mô xóm 69 a Đặc điểm miếu Cọ 69 b Đặc điểm miếu Giếng 71 c Đặc điểm miếu Xóm, miếu Chùa 72 2.3 Đặc điểm công trình nhà 73 a Đặc điểm khuôn viên nhà 73 b Đặc điểm kiến trúc nhà 77 c Đặc điểm kết cấu, vật liệu hình thức xây dựng nhà 77 2.4 Đặc điểm không gian cảnh quan kiến trúc truyền thống thành phần liên quan 80 Chương 3: GIÁ TRỊ DI SẢN GIẢI PHÁP DUY TRÌ KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC TRUYỀN THỐNG LÀNG HỒI QUAN 3.1 Các giá trị không gian kiến trúc truyền thống làng Hồi Quan 81 3.1.1 Giá trị cấu trúc làng 81 3.1.2 Giá trị công trình công cộng tôn giáo tín ngưỡng 83 a Giá trị đình làng Hồi Quan 83 b Giá trị chùa làng Hồi Quan 84 c Giá trị công trình tín ngưỡng quy mô xóm 85 3.1.3 Giá trị công trình nhà 86 3.1.4 Giá trị không gian cảnh quan kiến trúc truyền thống thành phần liên quan 87 3.2 Định hướng trì phát huy giá trị không gian kiến trúc truyền thống làng Hồi Quan 89 3.2.1 Các giải pháp bảo tồn không gian kiến trúc truyền thống làng Hồi Quan 90 3.2.2 Sự kế thừa phát huy giá trị không gian công trình kiến trúc truyền thống làng Hồi Quan 91 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 92 Kết luận 92 Kiến nghị 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ĐBBB: Đồng Bắc Bộ TGTN Tôn giáo tín ngưỡng TX: Thị CNH Công nghiệp hóa HĐH Hiện đại hóa DANH MỤC HÌNH MINH HỌA Số hiệu hình Tên hình Hình 1.1 Vị trí Hồi Quan tổng thể Bắc Ninh Hình 1.2 Giao thông đối ngoại làng Hồi Quan Hình 1.3 Cảnh lễ hội làng Hồi Quan Hình 1.4 Cảnh quan viên chức sắc tề tựu đình Hồi Quan Hình 1.5 Trò vui chơi lễ hội Hình 1.6 Ranh giới khu vực làng Hình 1.7 Bản đồ trạng sử dụng đất Hình 1.8 Hệ thống giao thông làng Hồi Quan Hình 1.9 Đường bao quanh làng đường làng Hình 1.10 Bốn miếu làng Hồi Quan Hình 1.11 Một số hình ảnh chùa Sùng Ân Tự Hình 1.12 Đình Hồi Quan Hình 1.13 Một số công trình công cộng Phong Nam Hình 1.14 Vị trí công trình công cộng tín ngưỡng làng Hình 1.15 Vị trí nhà cổ Hình 1.16 Khuôn viên nhà truyền thống Hồi Quan Hình 1.17 Một số hình ảnh nhà ông Phan Viết Xuân Hình 1.18 Nhà kiểu biệt thự Hồi Quan Hình 1.19 Nhà ống Hồi Quan Hình 1.20 Khuôn viên nhà sửa chữa nâng cấp từ nhà cũ Page 96: [16] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 96: [16] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 96: [16] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 96: [16] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 96: [17] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 96: [17] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 96: [17] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 96: [17] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 96: [17] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 96: [18] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 96: [18] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 96: [18] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 96: [18] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 96: [18] Formatted Windows User Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) 5/28/2017 3:50:00 PM Page 96: [19] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 96: [19] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 96: [19] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 96: [19] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 96: [19] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 96: [19] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 96: [20] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 96: [20] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 96: [20] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 96: [20] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 96: [20] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 96: [21] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States), Not Expanded by / Condensed by Page 96: [21] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States), Not Expanded by / Condensed by Page 96: [21] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States), Not Expanded by / Condensed by Page 96: [21] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States), Not Expanded by / Condensed by Page 96: [21] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States), Not Expanded by / Condensed by Page 96: [22] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 96: [22] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 96: [22] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 96: [22] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 96: [22] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 96: [23] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 96: [23] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 96: [23] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 96: [23] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 96: [23] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 96: [23] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [24] Formatted Windows User Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) 5/28/2017 3:50:00 PM Page 97: [24] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [24] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [24] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [24] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [25] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [25] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [25] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [25] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [25] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [25] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [26] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [26] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [26] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [26] Formatted Windows User Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) 5/28/2017 3:50:00 PM Page 97: [26] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [26] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [27] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [27] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [27] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [27] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [27] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [28] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [28] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [28] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [28] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [28] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [29] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [29] Formatted Windows User Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) 5/28/2017 3:50:00 PM Page 97: [29] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [29] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [29] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [30] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [30] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [30] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [30] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [30] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [30] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [30] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [30] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [30] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [31] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [31] Formatted Windows User Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) 5/28/2017 3:50:00 PM Page 97: [31] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [31] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [31] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [32] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [32] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [32] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [32] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [32] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [33] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [33] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [33] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [33] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [33] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [34] Formatted Font: (Default) Times New Roman, 14 pt Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Page 97: [34] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt Page 97: [34] Formatted Font: (Default) Times New Roman, 14 pt Page 97: [35] Formatted Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, Pattern: Clear Page 97: [35] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, Pattern: Clear Page 97: [35] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, Pattern: Clear Page 97: [35] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, Pattern: Clear Page 97: [35] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, Pattern: Clear Page 97: [36] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt Page 97: [36] Formatted Font: (Default) Times New Roman, 14 pt Page 97: [36] Formatted Font: (Default) Times New Roman, 14 pt Page 97: [37] Formatted Font: (Default) Times New Roman, 14 pt Page 97: [37] Formatted Font: (Default) Times New Roman, 14 pt Page 97: [37] Formatted Font: (Default) Times New Roman, 14 pt Page 97: [38] Formatted Font: (Default) Times New Roman, 14 pt Page 97: [38] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt Page 97: [38] Formatted Font: (Default) Times New Roman, 14 pt Page 97: [38] Formatted Font: (Default) Times New Roman, 14 pt Page 97: [38] Formatted Font: (Default) Times New Roman, 14 pt Page 97: [39] Formatted Font: (Default) Times New Roman, 14 pt Page 97: [39] Formatted Font: (Default) Times New Roman, 14 pt Page 97: [39] Formatted Font: (Default) Times New Roman, 14 pt Page 97: [40] Formatted Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [40] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [40] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [40] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [40] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [41] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [41] Formatted Windows User Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) 5/28/2017 3:50:00 PM Page 97: [41] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [41] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [41] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [42] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [42] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [42] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [42] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [42] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [43] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt Page 97: [43] Formatted Font: (Default) Times New Roman, 14 pt Page 97: [43] Formatted Font: (Default) Times New Roman, 14 pt Page 97: [44] Formatted Font: (Default) Times New Roman, 14 pt Page 97: [44] Formatted Font: (Default) Times New Roman, 14 pt Page 97: [44] Formatted Font: (Default) Times New Roman, 14 pt Page 97: [45] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [45] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [45] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [45] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [45] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [46] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [46] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [46] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [46] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [46] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [47] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt Page 97: [47] Formatted Font: (Default) Times New Roman, 14 pt Page 97: [47] Formatted Font: (Default) Times New Roman, 14 pt Page 97: [48] Formatted Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [48] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [48] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [48] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [48] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 97: [49] Formatted Windows User 5/28/2017 3:51:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, Condensed by 0.3 pt Page 97: [49] Formatted Windows User 5/28/2017 3:51:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, Condensed by 0.3 pt Page 97: [49] Formatted Windows User 5/28/2017 3:51:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, Condensed by 0.3 pt Page 97: [49] Formatted Windows User 5/28/2017 3:51:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, Condensed by 0.3 pt Page 98: [50] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt Page 98: [51] Formatted Font: (Default) Times New Roman, 14 pt Page 98: [52] Formatted Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 98: [53] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 98: [54] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt Page 98: [55] Formatted Font: (Default) Times New Roman, 14 pt Page 98: [56] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt Page 98: [57] Formatted Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 98: [58] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 98: [59] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt Page 98: [60] Formatted Font: (Default) Times New Roman, 14 pt Page 98: [61] Formatted Font: (Default) Times New Roman, 14 pt Page 98: [62] Formatted Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 98: [63] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt Page 98: [64] Formatted Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 98: [65] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt Page 98: [66] Formatted Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 98: [67] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 98: [68] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt Page 98: [69] Formatted Font: (Default) Times New Roman, 14 pt Page 98: [70] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt Page 98: [71] Formatted Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 98: [72] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 98: [73] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt Page 98: [74] Formatted Font: (Default) Times New Roman, 14 pt Page 98: [75] Formatted Font: (Default) Times New Roman, 14 pt Page 98: [76] Formatted Font: (Default) Times New Roman, 14 pt Page 98: [77] Formatted Font: (Default) Times New Roman, 14 pt Page 98: [78] Formatted Font: (Default) Times New Roman, 14 pt Page 98: [79] Formatted Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 98: [80] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt Page 98: [81] Formatted Font: (Default) Times New Roman, 14 pt Page 98: [82] Formatted Font: (Default) Times New Roman, 14 pt Page 98: [83] Formatted Font: (Default) Times New Roman, 14 pt Page 98: [84] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 98: [85] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt, English (United States) Page 98: [86] Formatted Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Windows User 5/28/2017 3:50:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 14 pt Page 98: [87] Formatted Font: (Default) Times New Roman, 14 pt Page 98: [88] Formatted Font: (Default) Times New Roman, 14 pt Page 98: [89] Formatted Font: (Default) Times New Roman, 14 pt Page 98: [90] Formatted Font: (Default) Times New Roman, 14 pt ... thuẫn giữu bảo tồn phát triển Qua thống kê đặc điểm giá trị không gian kiến trúc làng sau: Về đặc điểm không gian kiến trúc truyền thống làng Hồi Quan: - Không gian làng mang đậm cảnh quan sinh thái... 3.1 Các giá trị không gian kiến trúc truyền thống làng Hồi Quan 81 3.1.1 Giá trị cấu trúc làng 81 3.1.2 Giá trị công trình công cộng tôn giáo tín ngưỡng 83 a Giá trị đình làng Hồi Quan... Đánh giá giá trị không gian kiến trúc truyền thống làng Hồi Quan  Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Các nhân tố cấu thành nên không gian kiến trúc truyền thống làng Hồi Quan,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc điểm và giá trị không gian kiến trúc truyền thống làng hồi quan, xã tương giang, bắc ninh (tt) , Đặc điểm và giá trị không gian kiến trúc truyền thống làng hồi quan, xã tương giang, bắc ninh (tt) , Đặc điểm và giá trị không gian kiến trúc truyền thống làng hồi quan, xã tương giang, bắc ninh (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay