Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của các loài lá kim: Pinus dalatensis, Pinus kesiya và Podocarpus neriifolius ở Việt Nam

146 46 0
  • Loading ...
1/146 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 11:06

B GIO DC V O TO VIN HN LM KHOA HC V CễNG NGH VIT NAM HC VIN KHOA HC V CễNG NGH - NGUYN HONG SA NGHIấN CU THNH PHN HểA HC V HOT TNH SINH HC CA CC LOI L KIM: PINUS DALATENSIS, PINUS KESIYA V PODOCARPUS NERIIFOLIUS VIT NAM LUN N TIN S HểA HC H NI 2017 VIN HN LM KHOA HC V CễNG NGH VIT NAM HC VIN KHOA HC V CễNG NGH .*** NGUYN HONG SA NGHIấN CU THNH PHN HểA HC V HOT TNH SINH HC CA CC LOI L KIM: PINUS DALATENSIS, PINUS KESIYA V PODOCARPUS NERIIFOLIUS VIT NAM LUN N TIN S HểA HC Chuyờn ngnh: Hoỏ hu c Mó s: 62 44 01 14 Ngi hng dn khoa hc 1: PGS.TS Trnh Th Thy Ngi hng dn khoa hc 2: TS Nguyn Thanh Tõm H Ni 2017 LI CAM OAN Tụi xin cam oan: õy l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi di s hng dn khoa hc ca PGS.TS Trnh Th Thy v TS Nguyn Thanh Tõm Cỏc kt qu thu c lun ỏn hon ton trung thc v cha c cụng b bt k cụng trỡnh no khỏc Ton b trớch dn lun ỏn u ch rừ ngun gc Tỏc gi lun ỏn Nguyn Hong Sa LI CM N Lun ỏn ny c hon thnh ti Vin Húa hc, Vin Hn lõm Khoa hc v Cụng ngh Vit Nam Trong quỏ trỡnh nghiờn cu, tỏc gi ó nhn c nhiu s giỳp quý bỏu ca thy cụ, cỏc nh khoa hc cng nh ng nghip, bn bố v gia ỡnh Tụi xin by t lũng bit n chõn thnh v sõu sc n PGS.TS Trnh Th Thy v TS Nguyn Thanh Tõm l nhng ngi ó hng dn tn tỡnh, chu ỏo v to mi iu kin giỳp tụi thi gian thc hin lun ỏn Tụi xin chõn thnh cm n th cỏn b Phũng Nghiờn cu hp cht thiờn nhiờn, Phũng Tng hp hu c, Vin Húa hc ó giỳp , h tr tụi sut quỏ trỡnh lm lun ỏn Tụi xin trõn trng cm n s quan tõm giỳp ca Hc vin Khoa hc v Cụng ngh, lónh o Vin Húa hc, b phn o to Phũng Qun lý tng hp ó to iu kin v giỳp tụi hon thnh lun ỏn Tụi xin trõn trng cm n lónh o Trng i hc Khỏnh Hũa, trng Khoa cựng cỏn b ca Khoa T nhiờn v Cụng ngh ó to mi iu kin thun li cho tụi thi gian lm lun ỏn Tụi cng xin by t lũng bit n ti GS.TSKH Trn Vn Sung ó cú nhng nh hng xõy dng nn múng ban u cho tụi trờn ng hc v nghiờn cu khoa hc Cui cựng, tụi xin chõn thnh cm n gia ỡnh v bn bố ó c v, ng viờn tụi hon thnh lun ỏn Tụi xin trõn trng cm n ! H Ni, ngy thỏng nm 2017 Tỏc gi lun ỏn Nguyn Hong Sa MC LC MC LC i DANH MC CC Kí HIU V CH VIT TT iv DANH MC CC BIU BNG vii DANH MC CC HèNH viii PH LC ix M U Chng TNG QUAN 1.1 Tng quan v cỏc loi nghiờn cu 1.1.1 Thụng lt (Pinus dalatensis) 1.1.2 Thụng ba lỏ (Pinus kesiya) 1.1.3 Thụng tre lỏ di dai (Podocarpus neriifolius) 1.2 Tỡnh hỡnh nghiờn cu v húa hc mt s loi thuc chi Pinus 1.2.1 Nghiờn cu v thnh phn tinh du t chi Pinus 1.2.2 Cỏc hp cht terpenoid t chi Pinus 1.2.3 Cỏc hp cht flavonoid t chi Pinus 14 1.2.4 Cỏc hp cht lignan t chi Pinus 17 1.2.5 Cỏc hp cht khỏc t chi Pinus 19 1.3 Mt s nghiờn cu v thnh phn húa hc ca Thụng ba lỏ 20 1.4 Cỏc nghiờn cu v hot tớnh sinh hc ca cỏc cht phõn lp t cỏc loi thuc chi Pinus 20 1.4.1 Hot tớnh khỏng viờm v gim au 21 1.4.2 Hot tớnh c ch cỏc u v khỏng ung th 22 1.4.3 Hot tớnh khỏng khun v khỏng nm 24 1.4.4 Hot tớnh chng oxi húa 26 1.4.5 Hot tớnh khỏng virus v mt s hot tớnh khỏc 27 1.5 Tỡnh hỡnh nghiờn cu v húa hc v hot tớnh sinh hc mt s loi thuc chi Podocarpus 28 1.6 Tỡnh hỡnh nghiờn cu v húa hc ca loi thụng tre lỏ di (Podocarpus neriifolius) 39 Chng THC NGHIM 42 i 2.1 Thu hỏi mu cõy v xỏc nh tờn khoa hc 42 2.2 Phng phỏp x lý v chit mu 42 2.3 Phng phỏp kho sỏt, phõn tỏch v tinh ch cỏc hp cht t mu thc vt 42 2.4 Phng phỏp xỏc nh cu trỳc 43 2.5 Phng phỏp th mt s hot tớnh sinh hc 43 2.6 Húa cht v thit b 46 2.7 Quy trỡnh chit v thu cỏc chit xut t cỏc loi thc vt nghiờn cu 47 2.8 Phõn lp cht t cỏc chit xut 48 2.8.1 Phõn lp cỏc cht t chit xut ethyl acetate ca g Thụng lt 48 2.8.2 Phõn lp cỏc cht t chit xut n-butanol ca g Thụng lt 49 2.8.3 Phõn lp cỏc cht t chit xut n-hexane ca lỏ Thụng lt 49 2.8.4 Phõn lp cỏc cht t chit xut ethyl acetate ca lỏ Thụng lt 50 2.8.5 Phõn lp cỏc cht t chit xut ethyl acetate ca r Thụng ba lỏ 51 2.8.6 Phõn lp cỏc cht t chit xut ethyl acetate ca g Thụng tre lỏ di 52 2.9 D kin ph ca cỏc cht tỏch c 60 Chng KT QU V THO LUN 70 3.1 Cỏc cht c phõn lp t Thụng lt (Pinus dalatensis) 70 3.1.1 Cht TT1: Caryolane-1,9-diol 70 3.1.2 Hn hp TT2 71 3.1.3 Cht TT3: 15-Methoxypinusolidic acid 73 3.1.4 Cht TT4: Lambertianic acid 75 3.1.5 Cht TT5: 8(17), 13-ent-Labdadien-1516-lactone-19-oic acid 77 3.1.6 Cht TT6: Isopimaric acid 78 3.1.7 Cht TT12: 3-Hydroxy-14-serraten-21-one 79 3.1.8 Cht TF1: Pinocembrin 81 3.1.9 Cht TF2: Chrysin 82 3.1.10 Cht TF3: Pinostrobin 83 3.1.11 Cht TF4: (+) Catechin 84 3.1.12 Cht TF5: Kaempferol 85 ii 3.1.13 Cht TF7: Kaempferol 3-O-(3,6-di-O-E-p-coumaroyl)--D-glucopyranoside 86 3.1.14 Cht TP1: Dihydropinosylvin 89 3.1.15 Cht TP2: Dihydropinosylvin 5-methyl ether 89 3.1.16 Cht TP3: 3-Hydroxy-5-methoxystilbene 90 3.1.17 Hn hp TP5 90 3.1.18 Cht TP6: Vanillic acid 4-(--D-glucopyranoside) 92 3.1.19 Cht TL1: (+) Lariciresinol 94 3.1.20 Cht TL3: Cedrusin-4-O--D-glucopyranoside 95 3.1.21 Cht TS1: -Sitosterol 97 3.1.22 Cht TS2: Daucosterol 98 3.2 Cỏc cht c phõn lp t Thụng ba lỏ (Pinus kesiya) 99 3.2.1 Cht TT11: 7-Oxo-15-hydroxydehydroabietic acid 99 3.2.2 Cht TF6: 3-O-Methylcatechin 7-O--D-glucopyranoside 101 3.2.3 Cht TP4: Resveratrol-3-O--D-glucoside 102 3.2.4 Cht TP7: 3,4-Dimethoxyphenyl 2-O-(3-O-methyl--L-rhamnopyranosyl) -D-glucopyranoside 103 3.2.5 3.3 Cht TL2: Cedrusin 105 Cỏc cht c phõn lp t Thụng tre lỏ di (Podocarpus neriifolius) 105 3.3.1 Cht TT7: Totarol 105 3.3.2 Cht TT8: Totarol-19-carboxylic acid 106 3.3.3 Cht TT9: Inumakiol D 107 3.3.4 Cht TT10: Macrophyllic acid 108 3.4 Hot tớnh sinh hc ca mt s cht sch 111 KT LUN V KIN NGH 116 DANH SCH CC CễNG TRèNH CễNG B 119 TI LIU THAM KHO 120 iii DANH MC CC Kí HIU V CH VIT TT CC GFC TLC H-NMR 13 C-NMR COSY Cỏc phng phỏp sc ký Column Chromatography Gel filtration chromatography Thin Layer Chromatography Cỏc phng phỏp ph Proton Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy Carbon-13 Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy Correlation Spectroscopy DEPT Distortionless Enhancement by Polarisation Transfer ESI-MS Electron Spray Ionization Mass Spectrometry HR-ESI-MS High Resolution - Electron Spray Ionization - Mass Spectrometry HMBC Heteronuclear Multiple Bond Correlation IR NOESY Ph cng hng t ht nhõn H Ph cng hng t ht nhõn carbon 13 Ph tng tỏc hai chiu 1H1 H Ph DEPT Ph ion húa phun mự in t Ph phõn gii cao ion húa phun mự in t Ph tng tỏc d ht nhõn qua nhiu liờn kt t: triplet q: quartet brd: broad doublet ddd: doublet of doublet of doublets dt: doublet of triplets s: singlet d: doublet m: multiplet brs: broad singlet dd: doublet of doublets td: triplet of doublets HSQC Sc ký ct thng Sc ký lc Gel Sc ký bn mng Heteronuclear Single Quantum Coherence Infrared Spectroscopy Nuclear Overhauser Effect Spectroscopy Cỏc dũng t bo 9-KB Human epidermoid carcinoma 26-L5 A-431 A-549 Murine colon carcinoma Human epidermoid carcinoma Human bronchogenic carcinoma iv Ph tng tỏc d ht nhõn qua mt liờn kt Ph hng ngoi Ph NOESY Ung th biu mụ hng ngi Ung th rut kt chut Ung th biu mụ ngi Ung th phi ngi Bel-7402 Human hepatoma DU-145 Human prostate adenocarcinoma HeLa Hep-G2 HeLa cell line Human hepatocellular carcinoma HL-60 Human promyelocytic leukemia HT-1080 Human fibrosarcoma KB Human epidermoid carcinoma L-929 Mouse fibroblast LNCaP Human prostate adenocarcinoma LU MCF-7 Human bronchogenic carcinoma Human breast adenocarcinoma NCI-H292 Human lung mucoepidermoid OCI-AML Acute Myeloid Leukemia cells P-388 Lymphocytic leukemia PC-3 Human prostate adenocarcinoma SK-LU-1 Human Caucasian Lung adenocarcinoma SK-N-SH Human neuroblastoma cell line SMMC7721 T-47D U-397 COX-2 CTPT EBV ED50 Human hepatocarcinoma Human ductal breast epithelial tumor Human leukemic monocyte lymphoma Cỏc vit tt khỏc Cyclooxygenase-2 Epstein-Barr Virus Effective Dose v Ung th gan ngi Ung th tuyn tin lit ngi T bo ung th Hela Ung th gan ngi Ung th mỏu cp tớnh ngi bo ung th biu mụ liờn kt di cn ngi Ung th biu mụ ngi Ung th biu mụ liờn kt si chut Ung th tuyn tin lit ngi Ung th phi ngi Ung th vỳ ngi Ung th biu mụ phi ngi T bo ung th bch cu myeloid cp tớnh Ung th mỏu lympho (Ung th bch cu) Ung th tuyn tin lit ngi Ung th phi ngi U nguyờn bo thn kinh ngi Ung th biu mụ t bo gan ngi Ung th vỳ ngi Ung th mỏu ngi Enzym cyclooxygenase-2 Cụng thc phõn t Virus Epstein-Barr Liu tỏc dng ti a trờn 50% i tng th FIV Feline immunodeficiency virus HSV Herpes simplex virus HIV Human immunodeficiency virus IC50 Inhibitory Concentration 50% LD50 MIC Lethal Dose 50 Minimum Inhibitory Concentration MMTV Mouse mammary tumour virus OD Optical Density ROS Reactive oxygen species mp Melting point Virus gõy suy gim dch ng vt h mốo Virus Herpes simplex Virus gõy suy gim dch ngi Nng c ch 50% i tng th Liu gõy cht 50% thỳ th Nng c ch ti thiu Chng virus gõy ung th vỳ chut Mt quang Nhng phn t hot ng cha Oxygen im núng chy n-BuOH CDCl3 DCM DMSO EtOAc EtOH MeOH CD3OD TMS n-Butanol Chloroform deuteri (d) Dichloromethane Dimethylsulfoxide Ethyl acetate Ethanol Methanol Methanol deuteri (d4) Tetramethylsilane Ac Bz OMe Ph Et Me Glc Acetoxyl Benzoyl Methoxy Phenyl Ethyl Methyl Glucose Xyl C Carbon bc Rf Xylose Retardation factor (retention factor) dm Dung mụi vi DANH SCH CC CễNG TRèNH CễNG B Nguyen Hoang Sa, Nguyen Thanh Tam, Nguyen Thi Hoang Anh, Dao Duc Thien, Tran Duc Quan, Dinh Thi Phong, Le Quoc Thang, Tran Van Sung, Trinh Thi Thuy, Diterpenoids from the wood of Podocarpus neriifolius, Vietnam Journal of Chemistry, International Edition, 2016, 54(4), 488-490 Nguyn Hong Sa, Nguyn Thanh Tõm, o c Thin, Trn c Quõn, Trn Vn Sung, Trnh Th Thy, Cỏc hp cht phenol t r Thụng ba lỏ (Pinus kesiya), Tp Húa hc, 2016, 54(6A), 40-43 Nguyen Hoang Sa, Nguyen Thanh Tam, Nguyen Thi Hoang Anh, Dao Duc Thien, Tran Duc Quan,Tran Van Sung, Trinh Thi Thuy, Abietane diterpenoids and neolignans from the roots of Pinus kesiya, Vietnam Journal of Chemistry, International Edition, 2017, 55(2), 240-243 Nguyen Hoang Sa, Nguyen Thanh Tam, Nguyen Thi Hoang Anh, Tran Duc Quan, Dao Duc Thien, Dinh Thi Phong, Tran Van Sung, Trinh Thi Thuy, Chemical constituents from the leaves of Pinus dalatensis Ferrộ, Natural Product Research (SCIE), ó online t 10/07/2017 (http://dx.doi.org/10.1080/14786419.2017.1350672) Nguyen Hoang Sa, Nguyen Thanh Tam, Nguyen Thi Hoang Anh, Tran Duc Quan, Dao Duc Thien, Tran Van Sung, Trinh Thi Thuy, Chemical constituents of Pinus dalatensis Ferrộ wood and their effect on proliferation of acute myeloid leukemia cells, Letters in Organic Chemistry (SCIE), 2017, ang ch chp nhn ng (ó cú ý kin phn bin ln 2) Nguyen Hoang Sa, Nguyen Thanh Tam, Nguyen Thi Hoang Anh, Tran Duc Quan, Dao Duc Thien, Tran Van Sung, Trinh Thi Thuy,Terpenoids from Pinus dalatensis leaves Vietnam Journal of Chemistry, International Edition, 2017, ó nhn ng 119 TI LIU THAM KHO 10 11 12 13 14 Huy Bớch v cng s, Cõy thuc v ng vt lm thuc Vit Nam, Tp 1, NXB Khoa hc v K thut, 2006, H Ni P Thomas & P.K Loc, Pinus dalatensis The IUCN Red List of Threatened Species 2013, 2013, e.T32803A2823679 N.T Hiep, P.K Loc, N.D.T Luu, T.L Phillip, Vietnam Conifers: Conservation Status Review 2004, 2004, 4243 ISBN 1-872291-64-3 S Guirong et al, Preliminary Study of the Chemical Constituents of Pinus Kesiya R Pinecone, Journal of Dali Teachers College, 2013, 12(9), 4-6 S Guirong et al, Chemical Constituents from Pinecone of Pinus kesiya R., Journal of Dali Teachers College, 2014, 13(4), 1-2+11 Phan Vn Thng, ng Xuõn Trng, Nguyn c T Lu, H Cụng Liờm , Chi dõn vờ cac loai thụng vựng nỳi Mai Chõu - Mc Chõu tinh Hoa Bin h, Sn La, NXB Nụng nghiờ p ,2013 Dictionary of Natural Products, version 20:2, Chapman&Hall/CRC, 2012 S Karel and Z Eugenee, Composition of turpentine from Pinus edulis wood oleoresin, Phytochemistry, 1975, 14(9), 2025-2028 U Zeynep, K Salih, B Fuat, A Burhan, E Selim, C Menderes and K M Gửksin, Chemical composition, antimicrobial, insecticidal, phytotoxic and antioxidant activities of Mediterranean Pinus brutia and Pinus pinea resin essential oils, Chinese Journal of Natural Medicines, 2014, 12(12), 901-910 T brahim and R Markku , A Comparative Study on Turpentine Oils of Oleoresins of Pinus sylvestris L from Three Districts of Denizli, Records of Natural Products, 2010, 4(4), 224-229 K Katerina, G Athanassios, P Danae, P Dimitrios, M Antonios and T Olga, Greek Pinus essential oils: larvicidal activity and repellency against Aedes albopictus (Diptera: Culicidae), Parasitology Research, 2015, 114(2), 583-592 L Bo, S.Y Heng, H.Y Ren, Z.W Dong, Chemical Constituents and Biological Activities of Pinus Species, Chemistry & Biodiversity, 2013, 10(12), 2133-2160 A Ismail, H Mohsen, J Bassem and H Lamia, Essential oils of Pinus nigra J F Arnold subsp laricio Maire: chemical composition and study of their herbicidal potential, Arabian Journal of Chemistry, 2017, 10(sup.2), s3877s3882 X Qing, L Zhihong and L Zhouqi, Chemical Composition and Antioxidant Activity of Essential Oil of Six Pinus Taxa Native to China, Molecules, 2015, 20(5), 9380-9392 120 15 F.J Min, T.W Yu, C.Y Shia, Serratene triterpenes from Pinus armandii bark, Phytochemistry, 1991, 30(4), 1333-1336 16 C.H Anthony, N.A Bhimsen, R.W John, New serratane triterpenes from western white pine bark, Tetrahedron, 1984, 40(21), 4217-4226 17 C.Y Shia, C.E.H Tsun, F.G.J Min, The Neutral Part of the Bark of Pinus luchuensis Mayer, Journal of the Chinese Chemical Society, 1975, 22(4), 341347 18 W Shun-ichi, L Akira, T Reiko, Triterpene Constituents from the Stem Bark of Pinus luchuensis and their DNA Topoisomerase II Inhibitory Effect, Planta Medica, 2001, 67(7), 659-664 19 K.P James, E Gỹnter, W.R Brian, R.W John, C.H Anthony, N.A Bhimsen, New Triterpenes from the Bark of Western White Pine (Pinus monticola DOUGL.), Helvetica Chimica Acta, 1981, 64(4), 1183-1207 20 W Shun-ich, T Reiko, Four New Trisnorlanostene-Type Triterpenoids from the Stem Bark of Pinus luchuensis, Journal of Natural Products, 2000, 63(8), 1055-1057 21 W Bin, J Jing, H.X Feng, Y Tao, Y.J Min, Three New Terpenoids from Pinus yunnanensis, Helvetica Chimica Acta, 2010, 93(3), 490-496 22 C.H.T Andrew, M Toshio, L.P Mark, S.A Mary, Further acidic constituents and neutral components of Pinus massoniana Resin, Tetrahedron, 1993, 49(36), 7903- 7915 23 Y.N Yun, L Li, T.W Wei, D.J Ao, T.L Juan, Diterpenoids from Pinus massoniana resin and their cytotoxicity against A431 and A549 cells, Phytochemistry, 2010, 71(13), 1528-1533 24 Z.Y Xing; Z Lu, G Lin, L.X Dong, Z Jun, Note: A new diterpenoid and active stilbenes from Pinus armandii heartwood, Journal of Asian Natural Products Research, 2005, 7(3), 259-264 25 F Tao, C.X Hai, T.Q Gang, L.X, Dong, Abietane Diterpenoids and a Lignan from Pinus yunnanensis, Zeitschrift fỹr Naturforschung B, 2010, 65(6), 765769 26 L Ting, L Yan, L.D Mei, L.G Ming, L.J Kai W Fei, A novel phenolic compound from Pinus yunnanensis, Journal of Asian Natural Products Research, 2011, 13(5), 425-429 27 Z.F Duane, M.V Thomas, W Jocclyn, Major resin acids of Pinus nigra needles, Phytochemistry, 1985, 24(6), 1273-1277 28 M Toshifumi, W Shun-ichi, T Harukuni, T Genzoh, M Osamu, T Reiko, Potential Antitumor-Promoting Diterpenes from the Cones of Pinus luchuensis, Chemistry of Natural Compounds, 2002, 65(12), 1921-1923 121 29 F.J Min, LChi-I, C.W Lieh, C.Y Shia, Diterpenoid acids from the leaves of armand pine, Phytochemistry, 1991, 30(8), 2793-2795 30 S.Md Zakir, J.Y Min, M.S Sik, Labdane-Type Diterpenes Active against Acne from Pine Cones (Pinus densiflora), Planta Medica, 2008, 74(4), 449-452 31 W Qiang, R Zhang, T Jie, T Yoshihisa, D.H Quan, Two new antitumor diterpenes from Pinus sylvestris, Chinese Chemical Letters, 2008, 19(2), 187189 32 T Jie, R Zhang, Z.Y Wen, D.H Quan, T Yoshihisa, A new labdanic norditerpene from Pinus sylvestris, Natural Product Research, 2010, 24(17), 1587-1591 33 D.F Zinkel, B.B Evans, Terpenoids of Pinus strobus cortex tissue, Phytochemistry, 1972, 11(11), 3387- 3389 34 V A Raldugin, V A Pentegova, New diterpenoid components of the oleoresin of Pinus koraiensis, Chemistry of Natural Compounds, 1976, 12(2), 157-161 35 J.M Jung, J.H Ah, K.S Sik, H.G Sook, C.J Sue, A new abietic acid-type diterpene glucoside from the needles of Pinus densiflora, Archives of Pharmacal Research, 2009, 32(12), 1699-1704 36 F.J Min, C.C Feng, C.Y Shia, Flavonoids from Pinus morrisonicola, Phytochemistry,1987, 26(9), 2559-2561 37 F.J Min, S.W Chiung, C.Y Shia, Flavonoids and stilbenes from armand pine, Phytochemistry, 1988, 27(5), 1395-1397 38 P Hefeng, L.N Lennart, Phenolics from inner bark of Pinus sylvestris, Phytochemistry, 1996, 42(4), 1185-1189 39 C.M Mỏrio, C.C Daniela, C.G Acỏcio, Chemical Constituents from Pinus strobus var Chiapensis, Journal of the Brazilian Chemical Society, 1996, 7(3):187-191 40 W Wei, W.X Hua, Y.J Feng, Z.X Jie, Study on the active compounents of anti-platelet aggregation from pine needles of Pinus massoniana Lamb, Chinese Journal of Hospital Pharmacy, 2008-3, 190-194 41 W Wei, W.X Hua, Y.J Feng, Z.X Jie, Study on the flavanoid chemical constituents from pine needles of Pinus massoniana, Chinese Journal of Hospital Pharmacy, 2008-7, 549-552 42 K.J Hee, K.J Hun, C.S Eun, P.K Hee, L.M Won, Inhibitory effects of phenolic compounds from needles of Pinus densiflora on nitric oxide and PGE2 production, Archives of Pharmacal Research, 2010, 33(12), 2011-2016 43 E Holger, K Bjarne and N Torbjorn, Wood constituents of Ducamponius Krempfii (Lecomte) chevalier (Pinus Krempfii Lecomte), Phytochemistry, 1966, 5, 927-931 122 44 L.T.H Nhung, T.T.Thuy, N.T Tam, D.T Phong, N.T.Hiep, T.V Sung, Flavonoids and their biological activities from the rootbark of Pinus krempfii Lecomte., Vietnam Journal of Chemistry, 2013, 51(5A), 22-26 45 F Weisheng, Z Xiaozuo, W Yanzhi, B Yuefeng, W Xinliang, Isolation and structure identification of the chemical constituents from pine needles of Pinus massoniana Lamb, Natural Product Research and Development, 2004, 16(6), 500-502 46 C.E Mi, Antinociceptive and antiinflammatory activities of pine (Pinus densiflora) pollen extract, Phytotherapy Research, 2007, 21(5), 471-475 47 K Dhirender, K Ajay, K Pawan, A C Rana, Analgesic and AntiInflammatory Activity of Pinus roxburghii Sarg., Advances in Pharmacological Sciences, 2012, 2012, 1-6 48 S Ipek, T Ibrahim, U Osman, K Hikmet and K A Esra, Appraisal on the wound healing and anti-inflammatory activities of the essential oils obtained from the cones and needles of Pinus species by in vivo and in vitro experimental models, Journal of Ethnopharmacology, 2012, 139(2), 533-540 49 X Yang, Y C Zhang, H Zhang, A J Dong, H T Zhao, D C Xu, Y Ma, J Wang, Diterpenoid acids from Pinus koraiensis, Chemistry of Natural Compounds, 2010, 46(2), 227-229 50 H Sakagami, M Ikeda, S Unten, K Takeda, J Murayama, A Hamada, K Kimura, N Komatsu, K Konno, Antitumor activity of polysaccharide fractions from pine cone extract of Pinus parviflora Sieb et Zucc., Anticancer Research, 1987, 7(6), 1153-1159 51 H Nagasawa, Y Iwai, M Iwai, A Suzuki, S Imai, Suppression by a pine cone extract of Pinus parviflora Sieb et Zucc of mammary tumour virus in milk of mice, Anticancer Research, 1992, 12(3), 845-847 52 K Maria, Y Dido, R Michail, A Lima, Cancer chemopreventive effects of Pinus Maritima bark extract on ultraviolet radiation and ultraviolet radiation7,12,dimethylbenz(a)anthracene induced skin carcinogenesis of hairless mice, Cancer Letters, 2006, 237(2), 234-241 53 L Kun, L Qingwang, L Jian, G Dawei, Z Tao, H.Z Sheng, Z Fulu, Effect of procyanidins from Pinus koraiensis bark on growth inhibition and expression of PCNA and TNF- in mice with U14 cervical cancer, Therapy, 2007, 4(5), 685-690 54 O.Y Celiktas, M Ganzera, I Akgun, C Sevimli, K.S Korkmaz, E Bedir, Determination of polyphenolic constituents and biological activities of bark extracts from different Pinus species, Journal of the Science of Food and Agriculture, 2009, 89(8), 1339-1345 123 55 M Hongling, L Bing, F Dongru, X Heng, L Ruoda, Y Yixing, W Hongbin, W Jinfa, Pinus massoniana bark extract selectively induces apoptosis in human hepatoma cells, possibly through caspase-dependent pathways, International Journal of Molecular Medicine, 2010, 25(5), 751-759 56 J.J Rang, P J Sung, P.Y Kyoung, C.Y Zoo, L.G Hee, P.G Young, J.B Churl, Pinus densiflora leaf essential oil induces apoptosis via ROS generation and activation of caspases in YD-8 human oral cancer cells, International Journal of Oncology, 2012, 40(4), 1238-1245 57 Z Pan, Y Xin, H.W Wei, Z.H Tian, W Jing, X.R Bo, H.X Long, S.S Yan, Q Di, Characterization and bioactivity of polysaccharides obtained from pine cones of Pinus koraiensis by graded ethanol precipitation, Molecules, 2013, 18(8), 9933-9948 58 W Natthida, M Sasipawan Machana, B Sahapat, Synergistic effects of melphalan and Pinus kesiya Royle ex Gordon (Simaosong) extracts on apoptosis induction in human cancer cells, Chinese Medicine, 2016, 11:29 59 T Reiko, T Harukuni, E Yoichiro, Cancer chemopreventive activity of rosin constituents of Pinus spez and their derivatives in two-stage mouse skin carcinogenesis test, Phytomedicine, 2008, 15(11), 985-992 60 R Noor, I Astuti, Mustofa, Cytotoxicity of -terpineol in HeLa cell line and its effects to apoptosis and cell cycle, Journal of the Medical Sciences, 2014, 46(1), 1-9 61 P.J Sung, L.G Hee, Volatile compounds and antimicrobial and antioxidant activities of the essential oils of the needles of Pinus densiflora and Pinus thunbergii, Journal of the Science of Food and Agriculture, 2011, 91(4), 703709 62 S.S Verma, W.R Yajima, M.H Rahman, S Shah, J.J Liu, A.K.M Ekramoddoullah, N.N.V Kav, A cysteine-rich antimicrobial peptide from Pinus monticola (PmAMP1) confers resistance to multiple fungal pathogens in canola (Brassica napus), Plant Molecular Biology, 2012, 79(1), 61-74 63 B Esin, B Hỹseyin, Chemical composition, antibacterial and antifungal activities of turpentine oil of Pinus sylvestris L against plant bacterial and fungal pathogens, Food-Agriculture and Environment, 2013, 11(3&4), 22612264 64 M Shuaib, M Ali, J Ahamad, K.J Naquvi, M.I Ahmad, Pharmacognosy of Pinus roxburghii: A Review, Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, 2013, 2(1), 262-268 65 A Gessica, A Fariza, S Patrick, A.R Sộrgio, V.C.S Rodrigo, C.R Wilson, P.H Regina, M.G.H Carlos, Antifungal Activity of Oleoresin and Fractions of 124 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Pinus elliottii Engelm and Pinus tropicalis against Phytopathogens, American Journal of Plant Sciences, 2014, 5(26), 3898-3903 F Nadia, A Hocine, M Salima, C Faùza, M Djamila, M.E Aminea, D Nassim, M Alain, T Boufeldja, C Jean, Chemical composition and antibacterial activity of Pinus halepensis Miller growing in West Northern of Algeria, Asian Pacific Journal of Tropical Disease, 2013, 4(2), 97-103 K Hyeusoo, L Byongsoon, Y.W Kyeong, Comparison of chemical composition and antimicrobial activity of essential oils from three Pinus species, Industrial Crops and Products, 2013, 44, 323-329 S Eileen, W Elizabeth, Z Mire, G Simon, Isopimaric acid from Pinus nigra shows activity against multidrug-resistant and EMRSA strains of Staphylococcus aureus, Phytotherapy Research, 2005, 19(6), 538-542 W.M Girma, W Gerald, S.P Maya, M.M William, T.N Barbara, Antibacterial diterpenes from Calceolaria pinifolia., Journal of Natural Products, 2003, 66(2), 242-246 S.X Yu, W.Z Yu, L.J Ren, In vitro and in vivo antioxidant activity of Pinus koraiensis seed extract containing phenolic compounds, Food Chemistry, 2009, 117(4), 681-686 P.Y Soo, J.M Hee, H.H Jung, P.M Ra, L.S Hyeon, K.S Gu, K Mihyang, Antioxidant activity and analysis of proanthocyanidins from pine (Pinus densiflora) needles, Nutrition Research and Practice, 2011, 5(4), 281-287 A Puri, Anuj K Srivastava, B Singhal, S K Mishra, S Srivastava, V Lakshmi, Antidyslipidemic and antioxidant activity of Pinus roxburghii needles, Medicinal Chemistry Research, 2011, 20(9), 1589-1593 K Ismail, Spectrometric Studies on Antioxidant Activity of Pinus Nigra Resin in Vitro and Its Total Phenolic and Flavonoid Content, Current Pharmaceutical Analysis, 2016, 12(2), 146-151 C Debprasad, K.T.H Mahmud, Ethnomedicines and ethnomedicinal phytophores against herpesviruses, Biotechnology Annual Review, 2008, 14, 297-348 M Abad, J Maria, Antiviral activities of polysaccharides from natural sources, Studies in Natural Products Chemistry, 2005, 30, 393-418 N Masatoshi, I Yoshiko, M Toshiaki, N Hideki, Anti-HIV activity of alkaline extract from pine seed shells (Pinus koraiensis), Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, 1998, 7(1), 84-87 Z Xuan, Y.L Meng Yang, L.G Ming, L.Y Juan, Z.C Bo, L.Y Jun, L.H Zhi, Z.Y Tang, Potent anti-HIV activities and mechanisms of action of a pine cone extract from Pinus yunnanensis, Molecules, 2012, 17(6), 6916-6929 125 78 P Kaushik, G Singh, S.L Khokra, D Kaushik, Bioassay Guided Fractionation and -Amylase Inhibitory Activity of Flavanoid Isolated from Pinus roxburghii Sarg Natural Products Chemistry & Research, 2015, 3:179 79 P Kaushik, D Kaushik, S L Khokra, Ethnobotany and phytopharmacology of Pinus roxburghii Sargent: a plant review, Journal of Integrative Medicine, 2013, 11(6), 371-376 80 G Marimuthu, R Mohan and B Giovanni, Chemical composition, toxicity and non-target effects of Pinus kesiya essential oil: An eco-friendly and novel larvicide against malaria, dengue and lymphatic filariasis mosquito vectors, Ecotoxicology and Environmental Safety, 2016, 129, 85-90 81 F Aljos, A Handbook of the World's Conifers, Brill Academic Pub, 2010, pp 795796, Netherlands 82 A K Satish, B.B Robert, C.C.C Paul, S.L.E Wolfango, B.S Keith, N.M Galbraith, Structures of norditerpene lactones from Podocarpus species, Journal of Organic Chemistry, 1976, 41(14), 2458-2461 83 H Yuji, M Takeshi, Y Yo-ichi, S Takeo, New congeners of cytotoxic norditerpenoid dilactones in Podocarpus nagi: three highly polar components with -pyrone ring, Tetrahedron Letters, 1977, 18(34), 2953-2956 84 H Yuji, M Takeshi, Y Yo-ichi, S Takeo, New congeners of cytotoxic norditerpenoid dilactones in Podocarpus nagi: two C19 lactones from seed extract, Tetrahedron Letters, 1977, 18(41), 3637-3640 85 H Yuji, M Takeshi, Y Yo-ichi, S Takeo, New congeners of cytotoxic norditerpenoid dilactones in Podocarpus Nagi: three new components of 7,8epoxy-enolide type, Tetrahedron Letters, 1977, 18(48), 4215-4218 86 Y.B Ping, K Isao, Chairul, M Takeshi, H Yuji, Congeners of norditerpene dilactones from Podocarpus nagi, Phytochemistry, 1990, 29(12), 3953-3955 87 K Isao, H Masaki, Y.B Ping, An antifungal norditerpene dilactone from Podocarpus nagi, Phytochemistry, 1991, 30(5), 1467-1469 88 K Isao, Y.B Ping, Two nor-diterpene dilactones from Podocarpus nagi, Phytochemistry, 1991, 30(6), 1967-1969 89 K Isao, Y.B Ping, A bisnorditerpene dilactone from Podocarpus nagi, Phytochemistry, 1991, 30(10), 3476-3477 90 K Isao, Y.B Ping, Norditerpene dilactones from Podocarpus nagi, Phytochemistry, 1993, 34(4), 1107-1110 91 X.L Jang, X.Y Min Xu, F.S Ding, Three diterpene dilactone glycosides from Podocarpus nagi, Phytochemistry, 1995, 39(5), 1143-1145 126 92 H Hiroyuki, H Ishikawa, Y.B Ping, K Isao, Inhibition of lipid peroxidation by diterpenoid from Podocarpus nagi, Cellular and Molecular Life Sciences, 1996, 52(6), 573-576 93 X.Y Ming, X.L Jiang, Two new diterpene dilactone glycosides with a trisaccharide moiety from Podocarpus nagi, Studies in Plant Science, 1999, 6, 399-402 94 Z Yi, T Chunping, S.S.V Tanemossu, K Changqiang, Y Yang, Two new Cyclopeptides from Podocarpus nagi, Cellular and Molecular Life Sciences, 2012, 30(6), 1361-1364 95 Z Hongmei, L Haoliang, H Guoli, C Yegao, A new abietane mononorditerpenoid from Podocarpus nagi, Natural Product Research, 2017, 31(7) (7), 844-848 96 H.A Johnny, C.C Jer, Mc.L Jerry, C.M John, W.J Daniel, W Ernest, F.F Sebastiko, C.J.D Paiva, The cytotoxic norditerpene dilactones of Podocarpus milanjianus and Podocarpus sellowii, Phytochemistry, 1979, 18(10), 16911694 97 H.A Johnny, C.C Jer, Mc.L Jerry, C.J.D Paiva, Milanjilactones A and B, two novel cytotoxic norditerpene dilactones from Podocarpus milanjianus Rendle, Cellular and Molecular Life Sciences, 1980, 36(1), 28-29 98 C.M John, L.K Teresa, Mc.C.G Thomas, H.A Johnny, B.R Stephen, C.C Jer, Revised structure of podolactone C, the antileukemic component of Podocarpus milanjianus Rendle, Journal of Organic Chemistry, 1984, 49(5), 942-945 99 K Enid, L Ping, Chemical Constituents of Podocarpus milajianus Rendle, Journal of China Pharrnaceutical University, 2005, 36(2), 118-121 100 S Roy, P Gary, P Raymond, M Wenwen, H Peter, The occurrence of the anti-cancer diterpene taxol in Podocarpus gracilior Pilger (Podocarpaceae), Biochemical Systematics and Ecology, 1999, 27(6), 613-622 101 F Laura, T Abeer, S Tiziana, T.D Nunziatina, B Alessandra, Terpenoids from the leaves of Podocarpus gracilior, Phytochemistry Letters, 2012, 5(2), 297300 102 P.H Sun, T Yoshinao, F Haruhiko, A Yutaka, T Koichi, SR-Podolactone D, a new Sulfoxide-containing norditerpene dilactone from Podocarpus macrophyllus var maki, Journal of Natural Products, 2003, 66(2), 282-284 103 P.H Sun, Y Naoki, F Haruhiko, A Yutaka, T Koichi, Rakanmakilactones A F, new cytotoxic sulfur-containing norditerpene dilactones from leaves of Podocarpus macrophyllus var maki, Tetrahedron, 2004, 60(1), 171-177 127 104 C.K Ta, H.H Lin, C.S Hui, H.P Ke, H.H Shan, L.C Kuo, L.M Hsien, New Constituent from Podocarpus macrophyllus var macrophyllus Shows Antityrosinase Effect and Regulates Tyrosinase-Related Proteins and mRNA in Human Epidermal Melanocytes, Chemical and Pharmaceutical Bulletin, 2007, 55(5), 757-761 105 Q Yun, S.W Wei, F.J Feng, Z.J Dong, Flavonoids from Podocarpus macrophyllus and their cardioprotective activities, Journal of Asian Natural Products Research, 2014, 16(2), 222-229 106 L.H Liang, S.H Chuan, Z Yan, C.Y Gao, Chemical Constituents of the Barks of Podocarpus macrophyllus, Chemistry of Natural Compounds, 2016, 52(3), 539-541 107 D.P Krishna, R Ranjala, C.H Nancy, W.A Jennifer, H.J Curtis, McM.B James, B.A John, Inhibitors of the Oncogenic Transcription Factor AP-1 from Podocarpus latifolius, Journal of Natural Products, 2011, 74(3), 374-377 108 F Laura, T Abeer, T.D Nunziatina, B Alessandra, Diterpenes, ionol-derived, and flavone glycosides from Podocarpus elongatus, Phytochemistry, 2012, 76, 172-177 109 Z.L Chun, W.X De, H Juan, L Yan, Z.R Ping, Z.Q Shi, Three new abietane diterpenoids from Podocarpus fleuryi, Phytochemistry Letters, 2013, 6(3), 364367 110 L Juan, Y Caiqiong, Z Junjie, W Jichun, C Yegao, A new 5(67) abeosterol from the twigs of Podocarpus fleuryi, Natural Product Research, 2017, 31(2), 175-180 111 H Yang, D.X Xia, L.H Zhen, S Tao, R.D Mei, L.H Xiang, W.X Ning, Podoimbricatin A, a cytotoxic diterpenoid with an unprecedented 6/6/5/6-fused tetracyclic ring system from the twigs and leaves of Podocarpus imbricatus, Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 2014, 24(15), 3326-3328 112 M N Galbraith, D H S Horn, S.M Jenneth, Podolactones C and D, terpene sulphoxides from Podocarpus neriifolius, Journal of the Chemical Society D: Chemical Communications, 1971, 1362b-1363 113 H Syed, R Mehdi, R Wasiur, O Masayoshi, K Nobusuke, Biflavones from Podocarpus neriifolius, Phytochemistry, 1974, 13(9), 1990 114 H Syed, R Mehdi, R Wasiur, 7,4-Dimethylaromadendrin and its 5-glucoside from Podocarpus neriifolius, Phytochemistry, 1974, 13(12), 2879 115 K Shrestha, A.H Banskota, S Kodata, S.P Shrivastava, G Strobel, M.B Gewali, An antiproliferative norditerpene dilactone, Nagilactone C, from Podocarpus neriifolius, Phytomedicine, 2001, 8(6), 489-491 128 116 W.J Jing Wu, L.H Liang, H Guoli, C Yegao, A new cyclopeptide and a new lignan from Podocarpus neriifolius, Natural Product Research, 2017, 31(1), 239-244 117 Y Henry, T Yasuhiro, K Tohru, S Sutardjo, Constituents of Sindora sumatrana MIQ.I Isolation and NMR Spectral Analysis of Sesquiterpenes from the Dried Pods, Chemical and Pharmaceutical Bulletin, 1994, 42(1), 138-146 118 Z.Q Hui, L.C Li, Z.X Wu, J.J Guo, Isolation and identification of ingredients inducing cancer cell death from the seeds of Alpinia galanga, a Chinese spice, Food & Function, 2015, 6(2), 431-443 119 F.J Min, H.K Chio, C.Y Shia, Terpenoids from leaves of Calocedrus formosana, Phytochemistry, 1989, 28(4), 1173-1175 120 C.S Chang, L.H Kang, K.Y Hsiung, Two New Compounds from the Leaves of Calocedrus microlepic var formosana, Chemical and Pharmaceutical Bulletin, 2004, 52(6), 762-763 121 W.E Sook et al, Suppression of adipocyte differentiation by 15methoxypinusolidic acid through inhibition of PPAR activity, Archives of Pharmacal Research, 2010, 33(7), 1035-1041 122 K Kiyotaka, F Fumiko, K Junko Kimura, O Toru, The Constituents of Osmunda spp., The Japanese Society of Pharmacognosy, 1978, 32(2), 126-128 123 J.W Jerzy et al, Labdanes and Isopimaranes from Platycladus orientalis and Their Effects on Erythrocyte Membrane and on Plasmodium falciparum Growth in the Erythrocyte Host Cells, Journal of Natural Products, 2004, 67(4), 631-637 124 L.M Sun, L.S Ok, K.S Hoon, L.E Ok, L.H Jeong, Anti-Cancer Effect of Lambertianic Acid by Inhibiting the AR in LNCaP Cells, International Journal of Molecular Sciences, 2016, 17(7), 1066 125 W.L Jean et al, ent-Labdane diterpenes from the aquatic plant Potamogeton pectinatus, Phytochemistry, 2003, 64(7), 1309-1317 126 C.H Ting et al, Isolation of antibacterial diterpenoids from Cryptomeria japonica bark, Natural Product Research, 2008, 22(12), 1085-1093 127 C.S Sung, C.S Tzen, Bioactivity and characterization of exudates from Cryptomeria japonica bark, Wood Science and Technology, 2014, 48(4), 831840 128 I H Rogersand, L R Rozo, Neutral terpenes from the bark of Sitka spruce [Picea sitchensis (Bong.) Carr.], Canadian Journal of Chemistry, 1970, 48(6), 1021-1025 129 129 T Reiko, M Chonhi, U Yoshihide, M Shunyo, 3-oxo-serratene triterpenoids from the stem bark of Picea jezoensis Carr Hondoensis, Phytochemistry, 1994, 35(6), 1517-1722 130 W Yi, Q Wei, G Di, L.J Yu, L.Y Li, Phenols and flavonoids from the aerial part of Euphorbia hirta, Chinese Journal of Natural Medicines, 2012, 10(1), 40-42 131 L Xi, W.W Zhu, L Qiang, W Jian, The Natural Flavonoid Pinocembrin: Molecular Targets and Potential Therapeutic Applications, Molecular Neurobiology, 2015, 53(3), 1794-801 132 R.M Ali, P.J Houghton, R Amala, J.R.S Hoult, Antimicrobial and antiinflammatory activities of extracts and constituents of Oroxylum indicum (L.) Vent, Phytomedicine, 1998, 5(5), 375-381 133 W Iwona; Z Agnieszka, 13C CP/MAS NMR studies of flavonoids, Magnetic Resonance in Chemistry, 2001, 39(7), 369-419 134 F Sedigheh, J Morteza, F Ali, A systematic study on solubility and solvation of bioactive compound chrysin in some water+cosolvent mixtures, Journal of Molecular Liquids, 2016, 220, 478-483 135 K Hyunmyung, K.H Won, J Seunho, Aqueous Solubility Enhancement of Some Flavones by Complexation with Cyclodextrins, Bulletin of the Korean Chemical Society 2008, 29(3), 590-594 136 A.S Ibrahim et al, The methanolic extract of Boesenbergia rotunda (L.) Mansf and its major compound pinostrobin induces anti-ulcerogenic property in vivo: Possible involvement of indirect antioxidant action, Journal of Ethnopharmacology 2011, 137(2), 963-970 137 Isabel Gúmez-Betancur et al, Inhibitory effect of pinostrobin from Renealmia alpinia, on the enzymatic and biological activities of a PLA2, International Journal of Biological Macromolecules, 2016, 89, 35-42 138 H.J Kevin, Approaches to 2-substituted chroman-4-ones: synthesis of ()pinostrobin, Tetrahedron Letters, 2001, 42(22), 3763-3766 139 N.G Ichiro, K Osamu, N Itsuo Tannins and related compounds XV A new class of dimeric flavan-3-ol gallates, theasinensins A and B, and proanthocyanidin gallates from green tea leaf Chemical and Pharmaceutical Bulletin, 1983, 31(11), 3906 3914 140 K Saman, Green tea catechins and blood pressure: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials, European Journal of Nutrition, 2014, 53(6), 1299-1311 141 M.A.M Nawwar, A.M.A Souleman, J Buddrus, M Linscheid, Flavonoids of the flowers of Tamarix nilotica, Phytochemistry, 1984, 23(10), 2347-2349 130 142 F Torgils, L smund, K.T Bernard, A.M ỉyvind, Flavonoids from blue flowers of Nymphaốa caerulea, Phytochemistry, 1999, 51(8), 1133-1137 143 W S Chang et al, Inhibitory effects of flavonoids on xanthine oxidase, Anticancer Research, 1993, 13(6A), 2165-2170 144 L.Y Hee, K.I Hwan, S.J Ju, In vitro activity of kaempferol isolated from the Impatiens balsamina alone and in combination with erythromycin or clindamycin against Propionibacterium acnes, Journal of Microbiology, 2007, 45(5), 473-477 145 R.H Sik, C J Youl et al, Kaempferol and kaempferol rhamnosides with depigmenting and anti-inflammatory properties, Molecules, 2011, 16(4), 33383344 146 S Durlubh, Pharmacological properties of flavonoids including flavonolignansIntegration of petrocrops with drug development from plants, Journal of scientific and industrial research, 2006, 65(6), 477-484 147 S.B Duff et al, Identification of kaempferol as a monoamine oxidase inhibitor and potential Neuroprotectant in extracts of Ginkgo biloba leaves, Journal of Pharmacy and Pharmacology, 2000, 52(4), 451-459 148 L Hongmei, O Jimmy, S Otto, R Topul, Acylated Flavonol Glycosides from Leaves of Stenochlaena palustris, Journal of Natural Products, 1999, 62(1), 7075 149 A Yoshinori, K Keiko Kondo, T.K Nộe, T Motoo, H Toshihiro, O Shunichi, Prenyl bibenzyls from the liverwort Radula kojana, Phytochemistry, 1991, 30(1), 219-234 150 H Fujinori, Y Toshihiro, N Tadakazu, Phytoalexins from Pinus strobus bark infected with pinewood nematode, Bursaphelenchus xylophilus, Phytochemistry, 2001, 57(2), 223-228 151 N.K Sin, B.D Geoffrey, Stilbenes, monoterpenes, diarylheptanoids, labdanes and chalcones from Alpinia katsumadai, Phytochemistry, 1998, 47(6), 11171123 152 M Eeva Moilanen et al, Pinosylvin and Monomethylpinosylvin, Constituents of an Extract from the Knot of Pinus sylvestris, Reduce Inflammatory Gene Expression and Inflammatory Responses in Vivo, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2015, 63(13), 3445-3453 153 V.C Bret, C Yong, Z Nanqun, H.C Tang, Z Zhengyi, R.T Robert, Isolation and Identification of Stilbenes in Two Varieties of Polygonum cuspidatum, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2000, 48(2), 253-256 131 154 B Eberhard, Structure Elucidation by NMR in Organic Chemistry: A Practical Guide, 3rd Revised Edition, p.46, Wiley, 2002, ISBN: 978-0-470-85007-7, England 155 L Peng, G Hongzhu, T Yin, W Qiao, G Dean, Benzoic acid allopyranosides from the bark of Pseudolarix kaempferi, Phytochemistry, 2006, 67(13), 13951398 156 S Akiyo, C Maksut, M Takashi, Hydroxybenzoic acids from Boreava orientalis, Phytochemistry, 1995, 40(1), 257-261 157 D.H Fu et al, Aquilarin A, a new benzenoid derivative from the fresh stem of Aquilaria sinensis, Molecules, 2010, 15(6), 4011-4016 158 P K Agrawal, R P Rastogi, B.G Osterdahl, 13C NMR spectral analysis of dihydrobenzofuran lignans, Magnetic Resonance in Chemistry, 1983, 21(2), 119-121 159 Y.X Wen, Z.W Dong et al, New Monoterpenes, Diterpenes, and Lignans from Abies recurvata, Planta Medica, 2012, 78(14), 1574-1578 160 L Sanghyun et al, Isolation and identification of phytochemical constituents from Taraxacum coreanum, Journal of the Korean Society for Applied Biological Chemistry, 2011, 54(1), 73-78 161 M Weihong et al, Isolation and characterization of an -glucosidase inhibitor from Musa spp (Baxijiao) flowers, Molecules, 2014, 19(7), 10563-10573 162 M Takashi et al, The Conversion of (+)-Dehydroabietic Acid into Steroidal Hormones, Bulletin of the Chemical Society of Japan, 1988, 61(3), 723-727 163 Z.W Dong et al, Isolation, structure, and bioactivities of abiesadines AY, 25 new diterpenes from Abies georgei Orr, Bioorganic & Medicinal Chemistry, 2010, 18(2), 744-754 164 P Hefeng, L.N Lennart, Phenolic extractives from root bark of Picea abies, Phytochemistry, 1995, 39(6), 1423-1428 165 T.W Pierre, D Alain, V Joseph, D Gerard and M.J Michel, Trans-resveratrol3-O--glucoside (Piceid) in cell suspension cultures of Vitis vinifera, Phytochemistry, 1996, 42(6), 1591-1593 166 M Fulvio, R Fabiano, K Siegfried, Isolation, Characterization, and Evolution in Red Wine Vinification of Resveratrol Monomers, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 1995, 43(7), 1820-1823 167 R.K Gopal, M.J Michel, Bioactive Molecules and Medicinal Plants, Springer, 2008, ISBN 978-3-540-74600-3 (Print), 978-3-540-74603-4 (Online), Germany 132 168 J.P Erik Jansson, K Lennart, W Goran, Computer-assisted structural analysis of polysaccharides with extended version of casper using 1H- and 13C-NMR data, Carbohydrate Research, 1989, 188, 169-191 169 P.K Agrawal, S.K Agarwal, R.P Rastogi, A new neolignan and other phenolic constituents from Cedrus deodara, Phytochemistry, 1980, 19(6), 1260-1261 170 Y.B Ping, K Isao, Complete 1H and 13C NMR assignments of totarol and its derivatives, Phytochemistry, 1991, 30(6), 1951-1955 171 R.C Cambie, W.R.J Simpson, L.D Colebrook, Chemistry of the podocarpaceaeVII: Podototarin and the constituents of the heartwood of Podocarpus hallii kirk, Tetrahedron, 1963, 19(1), 209-217 172 K Isao, M Hisae, K Aya, Naturally Occurring Antiacne Agents, Journal of Natural Products, 1994, 57(1), 9-17 173 I.S Marcos, M.A Cubillo, R.F Moro, D Die z, P Basabe, F Sanz, J.G Urones, Synthesis of (+)-totarol, Tetrahedron Letters, 2003, 44(49), 8831-8835 174 M Takahiro, K Hideo, A Hiroyuki, Chemoenzymatic synthesis of (+)-totarol, (+)-podototarin, (+)-sempervirol, and (+)-jolkinolides E and D, Tetrahedron: Asymmetry, 2007, 18(24), 2915-2922 175 C.J de Paiva, F.S Ferreira, C.C Jer Chang; W Ernest, Terpenes of Podocarpus lambertius, Phytochemistry, 1975, 14(1), 243-248 176 T Koichi et al, Antibacterial novel phenolic diterpenes from Podocarpus macrophyllus D Don, Chemical and Pharmaceutical Bulletin, 2008, 56(12), 1691-1697 133 ... HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ …… ….***………… NGUYỄN HOÀNG SA NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CÁC LOÀI LÁ KIM: PINUS DALATENSIS, PINUS KESIYA VÀ... Gordon) loài Thông tre dài (Podocarpus neriifolius D Don) giới có vài nghiên cứu nên việc nghiên cứu thành phần hóa học hoạt tính sinh học ba loài cần thiết, nhằm góp phần tạo sở để hướng đến nghiên. .. 24 1.4.4 Hoạt tính chống oxi hóa 26 1.4.5 Hoạt tính kháng virus số hoạt tính khác 27 1.5 Tình hình nghiên cứu hóa học hoạt tính sinh học số loài thuộc chi Podocarpus
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của các loài lá kim: Pinus dalatensis, Pinus kesiya và Podocarpus neriifolius ở Việt Nam, Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của các loài lá kim: Pinus dalatensis, Pinus kesiya và Podocarpus neriifolius ở Việt Nam, Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của các loài lá kim: Pinus dalatensis, Pinus kesiya và Podocarpus neriifolius ở Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay