Bài tập kế toán phân tích biến động chi phí

3 28 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 09:15

12/2/2017 Bài Tập Kế Toán: Bài tập Chương Phân Tích Biến Động Chi Phí (Phần 1) Bài Tập Kế Toán HOME POSTS RSS COMMENTS RSS EDIT C ù n g  g iả i b i t ậ p  k ế  t o n 30 tháng Bài tập Chương Phân Tích Biến Động Chi Phí (Phần 1) Labels Góc thơ (1) Kế Toán Quản Trị (6) Được đăng bởi Ms Xuyến Nhãn: Kế Toán Quản Trị Blog Archive Bài  tập  6.1  trang  110  Sách  Bài  Tập  Kế  Toán  Quản  Trị  (ĐHKT)  của  NXB  Lao Động ­ Xã Hội 3.  Nếu  giá  thực  tế  của  nguyên  vật  liệu  trực  tiếp  là  2.500đ/kg,  giá  định  mức  2.450đ/kg và lượng thực tế là 200kg thì biến động về giá của chi phí NVL trực tiếp là: a. Tăng 10.000đ ▼   2009 (8) ►   10/04 ­ 10/11 (1) ▼   09/27 ­ 10/04 (7) b. Giảm 10.000đ TEST c. Tăng 15.000đ BT Chương Phân Tích Mối Quan d. Tăng 7.500đ Hệ Chi Phí ­ Khối Lượ Giải thích Bài tập Chương Phân Tích Biến Ảnh hưởng của sự biến động về giá: Động Chi Phí (Phần 1 KL  NVL  thực  tế  x  (Đơn  giá  thực  tế  ­  Đơn  giá  định  mức)  =  200  x  (2500  ­  2450)  = BT Chương Phân Tích Mối Quan 10.000đ Hệ Chi Phí ­ Khối Lượ 4. Có tài liệu sau: BT Chương Phân Tích Mối Quan Thực tế: Hệ Chi Phí ­ Khối Lượ ­ Nguyên vật liệu trực tiếp: 9000kg với giá 2.000đ./kg BT Chương Phân Tích Mối Quan ­ Nhân công trực tiếp: 1.700kg với mức lương 9.500đ/giờ Hệ Chi Phí ­ Khối Lượ ­ Sản lượng: 600 sản phẩm BT B9.11 (Trang 220) Định mức: ­ Nguyên vật liệu trực tiếp: 18kg/sp với giá 1.800đ/kg ►   2008 (2) ­ Nhân công trực tiếp: 3giờ/sp với mức lương 9.000đ/giờ ­ Biến động về giá của NVL trực tiếp là: a. Tăng 2.000.000đ b. Tăng 1.800.000đ c. Tăng 1.500.000đ d. Giảm 2.000.000đ Giải thích: Biến động về giá của NVL trực tiếp: KL  NVL  thực  tế  x  (Đơn  giá  thực  tế  ­  Đơn  giá  định  mức)  =  9000  x  (2.000  ­  1.800)  = 1.800.000đ 5. Sử dụng số liệu câu 4. Biến động về lượng của chi phí nguyên liệu trực tiếp là: a. Tăng 3.000.000đ b. Giảm 3.240.000đ c. Giảm 3.000.000đ http://clbketoan.blogspot.com/2009/09/bai­tap­chuong­phan­tich­bien­ong­chi.html 1/3 12/2/2017 Bài Tập Kế Toán: Bài tập Chương Phân Tích Biến Động Chi Phí (Phần 1) d. Tăng 3.240.000đ Giải thích Biến động về lượng: (KL NVL sử dụng thực tế ­ KL NVL sử dụng định mức tính theo số SP thực tế) x Đơn giá định mức = (9.000 ­ 600 x 18) x 1.800 = ­3.240.000đ 6. Sử dụng số liệu câu 4. Biến động về giá của chi phí nhân công trực tiếp là: a. Tăng 1.000.000đ b. Tăng 850.000đ c. Giảm 850.000đ d. Giảm 1.000.000đ Giải thích Biến động về giá của chi phí nhân công trực tiếp: Tổng giờ công thực tế x (Đơn giá giờ công thực tế ­ Đơn giá giờ công định mức) = 1.700 x (9.500 ­ 9.000) = 850.000đ 7. Biến động về giá của chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tăng khi: a. Giá nguyên vật liệu thực tế rẻ hơn b. Năng suất lao động tăng c.Giá nguyên vật liệu thức tế cao hơn d. Năng suất lao động giảm Giải thích: dựa vào công thức 8. Có thông tin về sản phẩm BB ở công ty A như sau: Định mức chi phí NVL trực tiếp: 10 miếng với giá 4.000đ/miếng Đính mức chi phí nhân công trực tiếp: 2 giờ với giá 20.000đ/giờ Công ty sản xuất được 6.000 sản phẩm BB. Các số liệu thực tế liên quan như sau: a. Biến động giảm về tổng chi phí NVL trực tiếp: 1.000.000đ b. Biến động giảm về nhân tốt giá NVL trực tiếp: 4.000.000đ c. Biến động tăng về nhân tố mức lương: 7.000.000đ d. Biến động giảm về nhân tố năng suất lao động: 4.000đ Với các thông tin trên để sản xuất 6.000 sản phẩm BB. Công ty đã sử dụng bao nhiêu miếng nguyên vật liệu: a. 50.000 miếng b. 55.000 miếng c. 60.000 miếng d. 60.750 miếng Giải thích: Tổng biến động về NVL = Biến động về lượng + biến động về giá => Biến động về lượng = tổng biến động ­ biến động về giá = ­1.000.000 ­ (­4.000.000) = 3.000.000đ KL sử dụng thực tế = (Tổng Biến động về lượng / ĐG Định mức) + KL NVL định mức theo số SP thực tế = 3.000.000/4.000 + 10 x 6.000 = 60.750 miếng 9. Sử dụng số liệu câu 8. Giá thực tế của một miếng nguyên liệu trực tiếp là: a. 3.000đ b. 3.300đ c. 3.930đ d. 4.000đ Giải thích: http://clbketoan.blogspot.com/2009/09/bai­tap­chuong­phan­tich­bien­ong­chi.html 2/3 12/2/2017 Bài Tập Kế Toán: Bài tập Chương Phân Tích Biến Động Chi Phí (Phần 1) Biến động về giá NVLTT= khối lượng NL sử dụng thực tế x (Đơn giá thức tế ­ ĐG định mức) = ­4.000.000 => ĐG thực tế = Biến động về giá NVLTT / KL sử dụng TT + ĐG Định mức => ĐG thực tế = ­4.000.000/60.750 + 4.000 = 3.934 đ vào lúc 21:23  Twitter Delicious Digg StumbleUpon Subscribe to RSS Feed nhận xét: Đăng nhận xét Nhập nhận xét của bạn Nhận xét với tên:  Xuất bản Tài khoản Google   Xem  trước Bài đăng Mới hơn Trang chủ Bài đăng Cũ hơn   BL OGGE RTHE M E D E SIGNE D BY BL OGGE RTHE M E S.NE T http://clbketoan.blogspot.com/2009/09/bai­tap­chuong­phan­tich­bien­ong­chi.html 3/3 ... http://clbketoan.blogspot.com/2009/09/bai­tap­chuong­phan­tich­bien­ong chi. html 2/3 12/2/2017 Bài Tập Kế Toán: Bài tập Chương Phân Tích Biến Động Chi Phí (Phần 1) Biến động về giá NVLTT= khối lượng NL sử dụng thực tế x (Đơn giá thức tế ­ ĐG định... Tổng biến động về NVL = Biến động về lượng + biến động về giá => Biến động về lượng = tổng biến động ­ biến động về giá = ­1.000.000 ­ (­4.000.000) = 3.000.000đ KL sử dụng thực tế = (Tổng Biến động về lượng / ĐG Định mức) + KL NVL định mức...12/2/2017 Bài Tập Kế Toán: Bài tập Chương Phân Tích Biến Động Chi Phí (Phần 1) d. Tăng 3.240.000đ Giải thích Biến động về lượng: (KL NVL sử dụng thực tế ­ KL NVL sử dụng định mức tính theo số SP thực tế) x Đơn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập kế toán phân tích biến động chi phí , Bài tập kế toán phân tích biến động chi phí , Bài tập kế toán phân tích biến động chi phí

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay