Văn khấn Lễ Chúc Thực

3 44 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 09:02

Văn khấn lễ Hóa vàng ngày tết Nam mô A Di Đà Phật Kính lạy: - Hoàng thiên hậu thổ chư vị tôn thần - Ngài Sở Vương đương niên hành khiển năm Nhâm Thìn, ngài bản cảnh Thành hoàng, các ngài thổ địa, táo quân, long mạch tôn thần. - Các cụ tổ khảo, tổ tỉ, nội ngoại tiên linh. Hôm nay là ngày mồng . tháng giêng năm Nhâm Thìn, chúng con là … hiện cư ngụ tại số nhà …, khu phố …, phường …, thành phố . Thành tâm sửa biện hương hoa phẩm vật, trà tửu lễ nghi, cung bày trước án. Kính cẩn thưa trình: Tiệc xuân đã mãn, Nguyên đán đã qua, nay xin lễ tạ tôn thần, rước tiễn âm linh trở về âm cảnh. Kính xin lưu phúc, lưu ân, phù hộ độ trì dương cơ âm trạch, mọi chỗ tốt lành, con cháu được chữ bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng. Lòng thành kính cẩn, lễ bạc tiến dâng, lượng cả xét soi, cúi xin chứng giám. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát (3 lần). Văn khấn Lễ Chúc Thực Văn khấn tang lễ: Lễ Chúc Thực lễ dâng cơm để linh cữu nhà Sau cách cúng lễ Chúc Thực chuẩn theo văn khấn cổ truyền Việt Nam Ý nghĩa Lễ Chúc Thực: Văn khấn lễ Chúc Thực (Lễ dâng cơm để linh cữu nhà) Văn khấn Lễ Chúc Thực chuẩn theo Văn Khấn Cổ truyền Nam mô A Di Đà Phật! - Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư phật, Chư Phật mười phương - Con kính lạy Đức Đương cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương - Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần quân - Con kính lạy chư gia tiên Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ họ……… Hôm ngày…… Tháng…… Năm……… Con trai trưởng (hoặc cháu đích tôn) là……… Vâng theo lệnh mẫu thân/phụ thân bác, với anh rể, chị gái em trai gái dâu rể, cháu nội ngoại kính lạy Nay nhân lễ Chúc Thực theo nghi lễ cổ truyền, Kính dâng lễ mọn biểu lộ lòng thành, Trước linh vị của: Hiển… chân linh Xin kính cẩn trình thưa rằng: Thiết nghĩ! Nhân sinh thế, Họa người sống tám, chín mươi, Đôi ba mươi năm kể đời Song vận số biết tránh VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Nhớ hồn thuở trước: buổi xuân xanh Ơn mẹ cha đạo sinh thành, đêm ngày dạy dỗ: Đường ăn, nỗi ở, việc cửa việc nhà Lại lo bề nghi thất, nghi gia Cho sum họp trúc, mai đóa Cương thường đạo cả, lòng lo hiếu thảo đền ơn Nếp kiệm cần giữ sớm hôm May nối gia đường chỉ, Ba lo bảy nghĩ, vất vả trăm bề Cho vẹn toàn đường lối kia, Tuy khó nhọc chưa cam thỏa dạ; Bỗng đâu gió cả, phút bẻ cành mai, Hoa lìa cây, rụng cánh tơi bời Yến lìa tổ, kêu xuân vò võ Tưởng hồn trường thọ, dìu em, khuyên nhủ nên người Ai ngờ trăng lặn dời, hồn biến nơi Tây Trúc Từ lấy chăm sóc, ngõ cúc, tường đào Từ quạnh bóng vào, cõi Nam, cành Bắc Ngày chầy sáu khắc, đêm vắng năm canh: Tưởng phất phơ thoáng mành Tưởng thấp thoáng bóng hình khói Hiên mai bóng rọi, vào ngẩn ngơ Hết đợi chờ, nắng hồng giá lạnh Ai hay số mệnh! VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Thuốc trường sinh, cầu Vương mẫu chưa trao Bút Chú tử, trách Nam Tào sớm định Bùi ngùi cám cảnh, tuôn rơi hàng nước mắt dầm dầm Nhớ nơi ăn, chốn ở, buồng nằm: Như cắt ruột, xét lòng trần Mấy dòng kể lể Chiêu hồn than thở nguồn Cầu anh linh phù hộ cháu Cầu Thần Phật độ trì, cho vong hồn siêu thoát Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Văn khấn ban Công Đồng Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! - Con lạy chín phương trời, mười phương Chư phật, Chư phật mười phương - Con lạy đức Vua cha Ngọc Hoàng Thượng đế - Con lạy Tam Toà Thánh Mẫu - Con lạy Tam phủ Công Đồng, Tứ phủ Vạn linh - Con lạy Tứ phủ Khâm sai - Con lạy Chầu bà Thủ Mệnh - Con lạy Tứ phủ Đức Thánh Hoàng - Con lạy Tứ phủ Đức Thánh Cô - Con lạy Tứ phủ Đức Thánh Cậu - Con lạy cộng đồng các Giá, các Quan, mười tám cửa rừng, mười hai cửa bể. - Con lạy quan Chầu gia. Hương tử con là:……………………………… Cùng nữ tử …………… Ngụ tại: ……………………. Hôm nay là ngày …… tháng ……… năm Mậu Tý Tín chủ con về Đền ………………………… thành tâm kính lễ, xin Chúa phù hộ độ trì cho gia đình chúng con sức khoẻ dồi dào, phúc thọ khang ninh, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đắc bình an, vạn sự hanh thông, gặp nhiều may mắn. Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Văn khấn lễ Đức Thánh Trần Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! - con kính lạy 9 phương trời , 10 phương chư phật, Chư Phật 10 phương kính lạy Tứ phủ Công Đồng Trần Triều - Con kính lạy Nguyên Từ Quốc Mẫu Thiên Thành Thái Trưởng Công. - Con kính lạy Đức Trần Triều hiển thánh Nhân vũ Hưng Đạo Đại Vương Đại Nguyên soái, Tổng quốc chính, Thái sư Hương phụ Thượng quốc công tiết chế, Lịch triều tấn tặng khai quốc an chính hồng đồ tá trị hiện linh trác vĩ, Minh đức trĩ nhân, Phong huân hiên liệt, Chí trung đại nghĩa, Dực bảo trung hưng, Thượng đẳng tôn thần, Ngọc bệ tiền. - Con kính lạy tứ vị Thánh tử đại vương, Nhị vịvương cô Hoàng Thánh. - Con kính lạy Đức ông phạm điệu suý tôn thần, tả quan Nam Tào, Hữu quan Bắc Đẩu, Lục bộ thượng từ, chư vị bách quan. Hương tử con là: Cùng nữ tử là Ngụ tại: Hôm nay là ngày tháng năm Mậu Tý Hương tử chúng Chấp kì lễ bái xin các vị phù hộ độ trì cho hương tử con cùng toàn gia quyến được luôn mạnh khoẻ. Đầu năm chí giữa, nửa năm chí cuối, chín tháng đông, ba tháng hè được tai qua nạn khỏi, điều lành mang đến, điều giữ giải đi, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lốc, cầu bình an đắc bình an. Xin cho con được có người có của được nhân an vật thịnh đi đến nơi về đến chốn, làm ăn được thuận buồm xuôi gió, vạn sự như ý. Hương tử con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Văn khấn lễ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (Phật bà Quan Âm) Cúi xin đước Đại sỹ không rời bạn nguyện, theo Phật phó chúc trên cung trời Đạo lợi, chở che cứu vớt chúng con và cả gia quyến như thể mẹ hiền, phù trì con đỏ Văn khấn lễ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (Phật bà Quan Âm) Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! - Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. - Con Nam mô Đại từ, Đại bi Linh cảm Quán thế Bồ Tát. - Con xin kính lạy đức Viên thông Giáo chủ thuỳ từ chứng giám. Tín chủ con là . Ngụ tại . Hôm nay là ngày… tháng… năm Tín chủ con thành tâm đến trước Phật đài, nơi điện Cửa hoa, kính dâng phẩm vật, hương hoa kim ngân tịnh tài, ngũ thể đầu thành, nhất tâm kính lễ dưới toà sen hồng. Cúi xin đước Đại sỹ không rời bạn nguyện, theo Phật phó chúc trên cung trời Đạo lợi, chở che cứu vớt chúng con và cả gia quyến như thể mẹ hiền, phù trì con đỏ. Nhờ nước dương chi, lòng trần cầu ân thanh tịnh, thiện nguyện nêu cao. Được anh từ quang soi tỏ, khiến cho nghiệp trần nhẹ bớt, tâm đạo khai hoa, độ cho đệ tử con cùng toàn thể gia quyến ba tháng đông, chín tháng hè luôn được sức khỏe dồi dào, phúc thọ khang ninh, lộc tài vương tiến, công việc hanh thông, vạn sự tốt lành, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Cầu gì cũng được, nguyện gì cũng thành. Tín chủ con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì. Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Mở đầu1. Tính cấp thiết của đề tàiĐể sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nớc thắng lợi, cần phải tổ chức thực hiện những mục tiêu mà các nghị quyết của Đảng đã đề ra. Nghĩa là phải hiện thực hóa những yêu cầu, nhiệm vụ, mục tiêu mà sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang đòi hỏi. Muốn vậy, phải nâng cao hơn nữa hiệu quả, năng lực tổ chức thực tiễn của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nói chung và cấp huyện nói riêng. Đây là vấn đề quyết định đến sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nớc trong giai đoạn hiện nay. Vấn đề đặt ra là có nâng cao đợc hiệu quả và năng lực tổ chức thực tiễn cho đội ngũ cán bộ thì mới có thể hiện thực hóa đợc chủ trơng, đờng lối, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nớc vào trong đời sống xã hội.Hơn nữa, thông qua quá trình tổ chức thực hiện chủ trơng chính sách, nghị quyết của Đảng; pháp luật của Nhà nớc vào trong cuộc sống, sẽ không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nói chung và cán bộ cấp huyện nói riêng.Vấn đề nâng cao hiệu quả tổ chức thực tiễn không chỉ quan trọng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, Trung ơng mà còn đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cấp huyện nhất là cấp huyện miền núi. Bởi vì, đối với miền núi, cấp huyện có vị trí chiến lợc hết sức quan trọng trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện các chủ trơng đờng lối, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nớc vào trong đời sống ở cơ sở. Vì cơ sở là mắt khâu cuối cùng để kết nối chủ trơng, đờng lối, chính sách, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nớc thành một chỉnh thể hoàn chỉnh cho sự phát triển. Đồng thời, cơ sở còn là cấp để kiểm nghiệm tính phù hợp hay cha phù hợp của các chủ trơng, đờng lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nớc. Đối với miền núi phía 1Bắc nói chung, vai trò của cấp huyện vô cùng quan trọng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chiến lợc phát triển kinh tế - xã hội.Nhận thức rõ tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ cấp huyện, cũng nh việc phát huy hiệu quả tổ chức thực tiễn cho đội ngũ cán bộ cấp huyện nói chung và cán bộ huyện ở Điện Biên nói riêng là vấn đề có ý nghĩa thời sự và rất cấp thiết. Bởi lẽ, đối với các tỉnh miền núi Tây Bắc nói chung, Điện Biên nói riêng, đội ngũ cán bộ cấp cơ sở còn rất thiếu và yếu. Cho nên cấp huyện vẫn là cấp tiến hành thực hiện các chủ trơng, chính sách của Đảng và Nhà nớc.Đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện ở Điện Biên trong những năm qua đã và đang góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội của tỉnh, đặc biệt là trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực tiễn các chủ trơng, đờng lối, nghị quyết của Đảng; pháp luật của Nhà nớc vào trong cuộc sống.Điện Biên là một tỉnh mới đợc chia tách từ tỉnh Lai Châu (cũ). Do đó, mọi mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội có nhiều biến động. Đồng thời, với việc thành lập một số huyện mới, tỉnh mới tái lập đang đặt ra nhiều vấn đề. Để ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, LUẬN VĂN: Vấn đề tổ chức thực tiễn của cán bộ cấp huyện ở Điện Biên hiện nay Mở đầu 1. Tính cấp thiết của đề tài Để sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thắng lợi, cần phải tổ chức thực hiện những mục tiêu mà các nghị quyết của Đảng đã đề ra. Nghĩa là phải hiện thực hóa những yêu cầu, nhiệm vụ, mục tiêu mà sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang đòi hỏi. Muốn vậy, phải nâng cao hơn nữa hiệu quả, năng lực tổ chức thực tiễn của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nói chung và cấp huyện nói riêng. Đây là vấn đề quyết định đến sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn hiện nay. Vấn đề đặt ra là có nâng cao được hiệu quả và năng lực tổ chức thực tiễn cho đội ngũ cán bộ thì mới có thể hiện thực hóa được chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước vào trong đời sống xã hội. Hơn nữa, thông qua quá trình tổ chức thực hiện chủ trương chính sách, nghị quyết của Đảng; pháp luật của Nhà nước vào trong cuộc sống, sẽ không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nói chung và cán bộ cấp huyện nói riêng. Vấn đề nâng cao hiệu quả tổ chức thực tiễn không chỉ quan trọng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, Trung ương mà còn đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cấp huyện nhất là cấp huyện miền núi. Bởi vì, đối với miền núi, cấp huyện có vị trí chiến lược hết sức quan trọng trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện các chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước vào trong đời sống ở cơ sở. Vì cơ sở là mắt khâu cuối cùng để kết nối chủ trương, đường lối, chính sách, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước thành một chỉnh thể hoàn chỉnh cho sự phát triển. Đồng thời, cơ sở còn là cấp để kiểm nghiệm tính phù hợp hay chưa phù hợp của các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đối với miền núi phía Bắc nói chung, vai trò của cấp huyện vô cùng quan trọng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Nhận thức rõ tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ cấp huyện, cũng như việc phát huy hiệu quả tổ chức thực tiễn cho đội ngũ cán bộ cấp huyện nói chung và cán bộ huyện ở Điện Biên nói riêng là vấn đề có ý nghĩa thời sự và rất cấp thiết. Bởi lẽ, đối với các tỉnh miền núi Tây Bắc nói chung, Điện Biên nói riêng, đội ngũ cán bộ cấp cơ sở còn rất thiếu và yếu. Cho nên cấp huyện vẫn là cấp tiến hành thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện ở Điện Biên trong những năm qua đã và đang góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội của tỉnh, đặc biệt là trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực tiễn các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng; pháp luật của Nhà nước vào trong LUẬN VĂN: Vấn đề tổ chức thực tiễn của cán bộ cấp huyện ở Điện Biên hiện nay Mở đầu 1. Tính cấp thiết của đề tài Để sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thắng lợi, cần phải tổ chức thực hiện những mục tiêu mà các nghị quyết của Đảng đã đề ra. Nghĩa là phải hiện thực hóa những yêu cầu, nhiệm vụ, mục tiêu mà sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang đòi hỏi. Muốn vậy, phải nâng cao hơn nữa hiệu quả, năng lực tổ chức thực tiễn của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nói chung và cấp huyện nói riêng. Đây là vấn đề quyết định đến sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn hiện nay. Vấn đề đặt ra là có nâng cao được hiệu quả và năng lực tổ chức thực tiễn cho đội ngũ cán bộ thì mới có thể hiện thực hóa được chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước vào trong đời sống xã hội. Hơn nữa, thông qua quá trình tổ chức thực hiện chủ trương chính sách, nghị quyết của Đảng; pháp luật của Nhà nước vào trong cuộc sống, sẽ không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nói chung và cán bộ cấp huyện nói riêng. Vấn đề nâng cao hiệu quả tổ chức thực tiễn không chỉ quan trọng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, Trung ương mà còn đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cấp huyện nhất là cấp huyện miền núi. Bởi vì, đối với miền núi, cấp huyện có vị trí chiến lược hết sức quan trọng trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện các chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước vào trong đời sống ở cơ sở. Vì cơ sở là mắt khâu cuối cùng để kết nối chủ trương, đường lối, chính sách, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước thành một chỉnh thể hoàn chỉnh cho sự phát triển. Đồng thời, cơ sở còn là cấp để kiểm nghiệm tính phù hợp hay chưa phù hợp của các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đối với miền núi phía Bắc nói chung, vai trò của cấp huyện vô cùng quan trọng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Nhận thức rõ tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ cấp huyện, cũng như việc phát huy hiệu quả tổ chức thực tiễn cho đội ngũ cán bộ cấp huyện nói chung và cán bộ huyện ở Điện Biên nói riêng là vấn đề có ý nghĩa thời sự và rất cấp thiết. Bởi lẽ, đối với các tỉnh miền núi Tây Bắc nói chung, Điện Biên nói riêng, đội ngũ cán bộ cấp cơ sở còn rất thiếu và yếu. Cho nên cấp huyện vẫn là cấp tiến hành thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện ở Điện Biên trong những năm qua đã và đang góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội của tỉnh, đặc biệt là trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực tiễn các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng; pháp luật của Nhà nước vào trong cuộc sống. Điện Biên là một tỉnh mới được chia tách từ tỉnh Lai Châu (cũ). Do đó, mọi mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội có nhiều biến động. Đồng thời, với việc thành lập một số huyện mới, tỉnh mới tái lập đang đặt ra nhiều vấn đề. Để ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, thì vai trò của đội ngũ cán bộ chủ chốt của Điện Biên nói chung và cán bộ cấp huyện nói riêng là hết sức to lớn trong việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương đường lối, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, việc tổ chức thực tiễn và hiệu quả của nó còn chưa ngang tầm với yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn của tỉnh với tất cả vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Xuất phát từ thực tiễn đó, tác giả lựa chọn: " Vấn đề tổ chức thực tiễn của cán bộ cấp huyện ở Điện Biên hiện nay ", làm đề tài nghiên cứu cho luận văn của mình. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài - Những vấn đề về hoạt động thực tiễn ... mai bóng rọi, vào ngẩn ngơ Hết đợi chờ, nắng hồng giá lạnh Ai hay số mệnh! VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Thuốc trường sinh, cầu Vương mẫu chưa trao Bút Chú tử, trách Nam... Cầu Thần Phật độ trì, cho vong hồn siêu thoát Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Xem thêm -

Xem thêm: Văn khấn Lễ Chúc Thực, Văn khấn Lễ Chúc Thực, Văn khấn Lễ Chúc Thực

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay