Chuong 6 thue TNCN 2 3 15

79 131 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 08:20

a. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế TNCN: là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế (Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 8 Thông tư 1112013TTBTC).Ví dụ: Tiền lương của tháng 122016 trả vào tháng 012017 thì tính vào thu nhập chịu thuế của tháng 012017.Thuế TNCN là loại thuế tính theo tháng, kê khai có thể theo tháng hoặc theo quý nhưng quyết toán theo năm.b. Phương pháp tính thuế TNCN Tính theo biểu lũy tiến từng phần: Dành cho lao động ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) từ 3 tháng trở lên. Khấu trừ 10%: Dành cho không ký hợp đồng hoặc ký HĐLĐ dưới 3 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 2.000.000 đồnglần trở lên. Khấu trừ 20%: Dành cho cá nhân không cư trú (Thường là người nước ngoài) được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nhân với thuế suất 20%. LOGO CHƯƠNG THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Ths Trần Thị Mơ Căn pháp lý  Luật Thuế TNCN số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007  Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thuế TNCN số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012  Thơng tư 20/2010/TT-BTC (05/02/2010) hướng dẫn bổ sung thủ tục hành thuế TNCN  Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 27/6/2013  Thơng tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013  Luật Quản lý thuế, NĐ 83, Thơng tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 Bộ Tài hướng dẫn Luật Quản lý thuế  Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014, NĐ 12/2015/NĐ-CP Nội dung giảng I II Khái niệm, đặc điểm vai trò thuế TNCN Nội dung thuế TNCN Đối tượng nộp thuế Thu nhập chòu thuế Thu nhập miễn thuế Căn tính thuế + Đối với cá nhân cư trú + Đối với cá nhân không cư trú Tính thuế, kê khai, tạm nộp toán thuế Khái niệm thuế TNCN Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) loại thuế trực thu, đánh vào phần thu nhập thường xuyên không thường xuyên cá nhân KHÁIđiểm NIỆM VÀ VAIthuế TRÒ THUẾ TNCN Đặc TNCN Vai trò thuế TNCN I.I Mang lại nguồn thu cho ngân sách nhà nước Góp Góp phần phần thực thực hiện công công bằng xã xã hội hội Góp Góp phần phần tăng tăng cường cường III III công công tác tác kiểm kiểm soát, soát, phân phân phối phối thu thu nhập nhập Điều tiết vó mô kinh Điều tiết vó mô kinh IV IV tế tế II II NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Đối tượng nộp thuế - Đối tượng nộp TTNCN bao gồm cá nhân cư trú cá nhân khơng cư trú có thu nhập chịu thuế theo quy định  Cá nhân cư trú, TNCT TN phát sinh ngồi lãnh thổ VN, khơng phân biệt nơi trả nhận thu nhập  Cá nhân khơng cư trú, TNCT TN phát sinh VN, khơng phân biệt nơi trả nhận thu nhập Đối tượng nộp thuế * Cá nhân cư trú: đáp ứng điều kiện sau:  Có nơi thường xun VN (nơi đăng ký thường trú; Có nhà th để VN theo hợp đồng th từ 183 ngày trở lên năm tính thuế;  Có mặt Việt Nam từ 183 ngày trở lên 12 tháng liên tục kể từ ngày có mặt VN * Cá nhân khơng cư trú người khơng đáp ứng điều kiện nêu Đối tượng nộp thuế  Thế có mặt VN từ 183 ngày trở lên? - Tính theo năm dương lòch từ 1/1 đến 31/12: cộng tất số ngày có mặt lần đến - Tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đến VN - Ngày đến ngày tính ngày - Nếu đến ngày tính ngày cư trú - Căn vào chứng thực quan quản lý XNC hộ chiếu 10 6.6.2 Hồ sơ đăng ký thuế TNCN (tt) 65 Hồ sơ đăng ký thuế TNCN (tt) 66 Kê khai, tốn thuế, hồn thuế TNCN 67 Kê khai tạm nộp thuế hàng tháng Tổ chức khấu trừ  Thời hạn nộp tờ khai tháng: chậm ngày thứ 20  Mẫu 02/KK-TNCN: Khấu trừ TN tiền lương (TT 20)  Mẫu 03/KK-TNCN: Khấu trừ TN đầu tư vốn, chuyển nhượng CK, quyền, nhượng quyền TM, trúng thưởng (TT 20)  Mẫu 04/KK-TNCN: Khấu trừ TN lương + kinh doanh người khơng cư trú (TT 20) 68 Quyết tốn thuế năm Tổ chức khấu trừ  Có ký HĐLĐ với cá nhân tù tháng trở lên  Có nhận giấy ủy quyền NLĐ theo mẫu số 042/TNCN (TT60)  Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền cơng từ nơi  Cá nhân phải kèm theo giấy tờ chứng minh: bảo hiểm bắt buộc (nếu tự đóng), chứng từ làm từ thiện, hồ sơ gia cảnh (nếu chưa nộp)  Thời hạn nộp hồ sơ: ngày thứ 90 69 Quyết tốn thuế năm St Thu nhập phải t tốn Tiền lương, tiền cơng Đơn vị phải tốn Mẫu tờ khai, bảng kê Đơn vị chi trả TN 05/KK-TNCN 05A/KK-TNCN 05B/KK-TNCN CTy bảo hiểm 02/KK-BH 02A/BK-BH CTy sổ xố 02/KK-XS 02A/BK-XS Kinh doanh Trúng thưởng Hồ sơ đơn vị Đơn vị trả thưởng 06/KK-TNCN 70 6.7.3 Quyết tốn thuế năm Thu nhập phải tốn Tờ khai tốn Hồ sơ cá nhân Nơi nộp hồ sơ Tiền lương, tiền cơng 09/KK-TNCN 09A/PL, 09C/PL Chứng từ Cơ quan thuế quản lý đơn vị Kinh doanh 09/KK-TNCN, 09B/PL, 09C/PL Chứng từ Chi cục thuế trực tiếp quản lý Tiền lương, tiền cơng kinh doanh 09/KK-TNCN 09A/PL, 09B/PL, 09C/PL + Chứng từ 71 Chi cục thuế nơi kinh doanh Hồn thuế TNCN Hồ sơ  Văn đề nghị hồn thuế - mẫu số 01/HTTBT  Bản CMND / Hộ chiếu  Tờ khai tốn thuế TNCN  Chứng tử khấu trừ thuế, biên lai thu thuế TNCN  Chứng từ xác định thời gian làm việc: QĐ thơi việc, BB lý hợp đồng  Giấy ủy quyền khai tốn thuế (nếu có) 72 Hồn thuế TNCN Nơi nộp hồ sơ Stt Thu nhập hồn thuế Nơi nộp hồ sơ Tiền lương, chuyển nhượng CK Cơ quan thuế quản lý đơn vị Kinh doanh Chi cục thuế nơi kinh doanh Tiền lương, tiền cơng kinh doanh Chi cục thuế nơi kinh doanh 73 BÀI TẬP Trong năm 201x, Ơng A cá nhân cư trú làm việc Cty CP Z có thu nhập thường xun từ tiền lương 14 triệu đồng/tháng phải ni người mẹ khơng sức lao động 01 người nhỏ Ngồi ra, Ơng A cón chia lợi nhuận từ việc góp vốn vào Cty Z 30 triệu đồng/năm u cầu: Tính số thuế TNCN ơng A tạm khấu trừ năm 201x? 74 BÀI TẬP Trong năm 2010, Ông X cá nhân cư trú làm việc Công Ty Cổ Phần ABC, từ tháng 01 đến tháng 04 có thu nhập thường xuyên từ tiền lương hàng tháng 10 triệu đồng phải nuôi 02 nhỏ Từ tháng 05 đến tháng 12, thu nhập từ tiền lương hàng tháng ông X giảm 6.000.000 đồng/tháng Yêu cầu: Tính số thuế thu nhập cá nhân phải khấu trừ năm 2010 Ông X? 75 BÀI TẬP Vào ngày 01/07/2010, Ông A đến Việt Nam làm tư vấn cho thi Miss Universal Việt năm 2010 nhận thu nhập 20.000 USD (Tỷ giá = 18.000 VNĐ/USD) ngày 31/08/2010 rời khỏi Việt Nam Yêu cầu: Tính số thuế thu nhập cá nhân phải nộp Ông A? 76 BÀI TẬP Ông A có ký hợp đồng nhượng quyền kinh doanh nhãn hiệu phở gia đình ông cho Công Ty Thực Phẩm ABC với giá trò chuyển nhượng 500 triệu đồng Theo điều khoản toán hợp đồng, vào ngày 01/08/2010, Công ty ABC chuyển khoản lần toán cho Ông A 300 triệu đồng ngày 01/11/2010 Công ty ABC chuyển tiếp 100 triệu đồng Phần giá trò hợp đồng lại toán vào 01/02/2011 Giả sử không phát sinh chi phí Yêu cầu: Tính số thuế TNCN phải nộp năm 2010 Ông A? 77 BÀI TẬP Ông A có thu nhập từ tiền lương, tiền công tháng trừ khoản bảo hiểm bắt buộc 100 triệu đồng ông phải nuôi 18 tuổi Trong tháng, ông A không đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học Yêu cầu: Tính số thuế thu nhập cá nhân tạm nộp tháng Ông A? 78 LOGO ... tục hành thuế TNCN  Nghị định số 65 /20 12/ NĐ-CP ngày 27 /6/ 20 13  Thơng tư 111 /20 13/ TT-BTC ngày 15/ 08 /20 13  Luật Quản lý thuế, NĐ 83, Thơng tư số 1 56/ 20 13/ TT-BTC ngày 06/ 11 /20 13 Bộ Tài hướng...Căn pháp lý  Luật Thuế TNCN số 04 /20 07/QH 12 ngày 21 /11 /20 07  Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thuế TNCN số 26 / 20 12/ QH 13 ngày 22 /11 /20 12  Thơng tư 20 /20 10/TT-BTC (05/ 02/ 2010) hướng dẫn bổ sung... hướng dẫn Luật Quản lý thuế  Luật số 71 /20 14/QH 13 ngày 26 / 11 /20 14, NĐ 12/ 2 015/ NĐ-CP Nội dung giảng I II Khái niệm, đặc điểm vai trò thuế TNCN Nội dung thuế TNCN Đối tượng nộp thuế Thu nhập chòu
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong 6 thue TNCN 2 3 15, Chuong 6 thue TNCN 2 3 15, Chuong 6 thue TNCN 2 3 15

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay