Chuong 5 thue thu nhap DN 2 3 2015

92 123 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 08:17

thuế TNDN 1. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 142008QH12 có hiệu lực kể từ ngày 01012009, được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật số 322013QH13 có hiệu lực kể từ ngày 01012014; Luật số 712014QH13 ngày 26112014 có hiệu lực kể từ ngày 01012015.2. Nghị định số 2182013NĐCP ngày 26122013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, được sửa đổi, bổ sung bởi: Nghị định số 912014NĐCP ngày 01102014 và Nghị định số 122015NĐCP ngày 12022015 của Chính phủ.3. Thông tư số 782014TTBTC ngày 1862014 của Bộ Tài chính, được sửa đổi, bổ sung bởi: Thông tư số 1192014TTBTC ngày 2582014; Thông tư số 1512014TTBTC ngày 10102014; Thông tư số 962015TTBTC ngày 2262015 của Bộ Tài chính. LOGO CHƯƠNG THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Ths Trần Thị Mơ CHƯƠNG 5: THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ 5.1 Khái niệm, vai trò thuế TNDN * Khái niệm Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) loại thuế trực thu đánh phần thu nhập sau trừ khoản chi phí hợp lý, hợp pháp liên quan đến thu nhập đối tượng nộp thuế 5.1 Khái niệm, vai trò thuế TNDN *** Vai trò Tạo cho Nhà nước I.I khoản thu gắn với hiệu kinh doanh DN Bao quát điều tiết Bao quát điều tiết II II các khoản khoản Thông qua Thông qua ưu ưu đãi đãi về thuế thuế thu nhập thu nhập III III => => khuyến khuyến khích khích đầu đầu tư tư Tạo công Tạo công IV IV doanh doanh nghiệp nghiệp 5.2 NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Phần A: THUẾ TNDN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KDHH, DV ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ Tổ Tổ chức chức hoạt hoạt động động sản sản xuất, xuất, kinh kinh doanh doanh hàng hàng hố, hố, dịch dịch vụ vụ có có thu thu nhập nhập chịu chịu thuế thuế (BAO (BAOGỒM GỒMTN TNPHÁT PHÁTSINH SINHTẠI TẠIVN VNVÀ VÀ CẢ CẢNGOÀI NGOÀIVN) VN) TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH DN thành lập hoạt động theo QĐ pháp luật: Cty CP; Cty TNHH; Cty hợp danh; DNTN; DN NN; Các bên HĐ hợp tácKD; Các bên HĐ phân chia SPdầu khí, XN liên doanh dầu khí, Cty điều hành chung, Văn phòng Luật sư, VP cơng chứng tư Các đơn vị nghiệp cơng lập, ngồi cơng lập có thu nhập chịu thuế theo quy định Các tổ chức thành lập hoạt động theo Luật hợp tác xã DN nước ngồi có sở thường trú Việt Nam Các tổ chức NN khác có thu nhập chịu thuế theo quy định 10 TN từ chuyển nhượng chứng khốn Căn tính thuế TNDN Thu nhập tính thuế = Giá bán chứng khốn Giá mua chứng khốn chuyển nhượng 78 Chi phí chuyển nhượng - Giá bán chứng khốn xác định sau: + Đối với chứng khốn niêm yết chứng khốn cơng ty đại chúng chưa niêm yết thực đăng ký giao dịch trung tâm giao dịch chứng khốn giá bán chứng khốn giá thực tế bán chứng khốn (là giá khớp lệnh giá thỏa thuận) theo thơng báo Sở giao dịch chứng khốn, trung tâm giao dịch chứng khốn + Đối với chứng khốn cơng ty khơng thuộc trường hợp nêu giá bán chứng khốn giá chuyển nhượng ghi hợp đồng chuyển nhượng 79 - Giá mua chứng khốn xác định sau: + Đối với chứng khốn niêm yết chứng khốn cơng ty đại chúng chưa niêm yết thực đăng ký giao dịch trung tâm giao dịch chứng khốn giá mua chứng khốn giá thực mua chứng khốn (là giá khớp lệnh giá thỏa thuận) theo thơng báo Sở giao dịch chứng khốn, trung tâm giao dịch chứng khốn + Đối với chứng khốn mua thơng qua đấu giá giá mua chứng khốn mức giá ghi thơng báo kết trúng đấu giá cổ phần tổ chức thực đấu giá cổ phần giấy nộp tiền + Đối với chứng khốn khơng thuộc trường hợp nêu trên: giá mua chứng khốn giá chuyển nhượng ghi hợp đồng chuyển nhượng - Chi phí chuyển nhượng khoản chi thực tế liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng, có chứng từ, hóa đơn hợp pháp 80 Chi phí chuyển nhượng bao gồm: chi phí để làm thủ tục pháp lý cần thiết cho việc chuyển nhượng; Các khoản phí lệ phí phải nộp làm thủ tục chuyển nhượng; Phí lưu ký chứng khốn theo quy định Ủy ban chứng khốn Nhà nước chứng từ thu cơng ty chứng khốn; Phí ủy thác chứng khốn vào chứng từ thu đơn vị nhận ủy thác; Các chi phí giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển nhượng chi phí khác có chứng từ chứng minh 81 PHẦN C THUẾ TNDN TỪ HOẠT ĐỘNG CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN 82 Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền th đất (gồm chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền th đất theo quy định pháp luật); Thu nhập từ hoạt động cho th lại đất doanh nghiệp kinh doanh bất động sản theo quy định pháp luật đất đai khơng phân biệt có hay khơng có kết cấu hạ tầng, cơng trình kiến trúc gắn liền với đất; Thu nhập từ chuyển nhượng nhà, cơng trình xây dựng gắn liền với đất, kể tài sản gắn liền với nhà, cơng trình xây dựng khơng tách riêng giá trị tài sản chuyển nhượng khơng phân biệt có hay khơng có chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền th đất; Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất; Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu quyền sử dụng nhà Thu nhập từ cho th lại đất doanh nghiệp kinh doanh bất động sản khơng bao gồm trường hợp doanh nghiệp cho th nhà, sở 83 hạ tầng, cơng trình kiến trúc đất PHẦN C: DOANH THU ĐỂ TÍNH TNCT Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế để xác định theo giá thực tế chuyển nhượng BĐS theo hợp đồng mua, bán BĐS phù hợp với quy định PL TH: giá chuyển quyền sử dụng đất theo HĐ mua, bán BĐS thấp giá đất Ủy ban NH tỉnh, trực thuộc Trung ương quy định thời điểm ký hợp đồng tính theo giá đất UBND tỉnh, Tp trực thuộc TW quy định 84 PHẦN C: Thu nhập thuộc diện nộp thuế Bao gồm : - Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền th đất; thu nhập từ cho th lại đất - Thu nhập từ chuyển nhượng nhà, cơng trình xây dựng gắn liền với đất đai, kể tài sản gắn liền với nhà, cơng trình xây dựng khơng phân biệt có hay khơng có chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền th đất, thu nhập từ chuyển nhượng tài sản khác gắn liền với đất đai Thu nhập miễm thuế: doanh nghiệp có số lao động bình qn năm từ 20 người trở lên người khuyết tật, người sai cai nghiện, người nhiễm HIV/AIDS 85 PHẦN C: Căn tính thuế TNDN Căn tính thuế TNDN Thuế TNDN phải nộp Thu nhập = x tính thuế Thu nhập = Thu nhập tính chịu thuế thuế Thu nhập chịu = thuế Doanh thu thu từ hoạt động chuyển nhượng BĐS Thuế suất Lỗ hoạt động chuyển nhượng BĐS năm trước Giá vốn BĐS 86 Chi phí liên quan đến hoạt động chuyển nhượng BĐS PHẦN C: Căn tính thuế TNDN Doanh thu từ hoạt đợng chủn nhượng bất đợng sản xác định theo giá thực tế chuyển nhượng thời điểm chuyển nhượng Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế: số tiền bên th trả kỳ theo hợp đồng th; giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất bên thỏa thuận trường hợp tổ chức tín dụng nhận giá trị quyền sử dụng đất bảo đảm tiền vay; giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất bên đương thỏa thuận giá Hội đồng định giá xác định trường hợp chuyển quyền sử dụng đất tài sản kê biên bảo đảm thi 87 PHẦN C: Căn tính thuế TNDN Chi phí chuyển nhượng bất động sản bao gồm: - Giá vốn đất chuyển quyền xác định phù hợp với nguồn gốc quyền sử dụng đất - Chi phí đền bù thiệt hại đất, hoa màu - Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chi phí tổ chức thực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định pháp luật - Chi phí cải tạo đất, san lấp mặt - Chi phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đường giao thơng, điện, cấp nước, nước, bưu viễn thơng… - Giá trị kết cấu hạ tầng, cơng trình kiến trúc có đất - Các khoản chi phí khác liên quan 88 PHẦN C: Căn tính thuế Thuế TNDN phải nộp: - Thu nhập từ chuyển nhượng BĐS phải xác định riêng để kê khai nộp thuế - Khơng áp dụng mức thuế suất ưu đãi; thời gian miễn thuế, giảm thuế - Trường hợp hoạt động chuyển nhượng BĐS bị lỗ khoản lỗ khơng bù trừ với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh thu nhập khác mà chuyển lỗ vào thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển nhượng BĐS năm sau (nếu có) - Thời gian chuyển lỗ tối đa khơng q năm liên tục, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ 89 Đăng ký, kê khai, nộp, quyế toán T.TNDN * Đăng ký thuế Cơ sở kinh doanh có trách nhiệm đăng ký thuế TNDN với việc đăng ký nộp thuế GTGT * Kê khai thuế -Thuế TNDN tạm tính theo quý: Tờ khai 01A/TNDN -Trường hợp người nộp thuế không kê khai chi phí thực tế phát sinh kỳ tính thuế: Tờ khai 01B/TNDN Căn để tính TNDN quý tỷ lệ thu nhập chòu thuế doanh thu 90 Đăng ký, kê khai, nộp, quyế * Đăng ký thuế toán T.TNDN - Đăng ký lúc với đăng ký nộp thuế GTGT - Khi đăng ký phải khai rõ đơn vò trực thuộc hạch toán kinh doanh độc lập đơn vò trực thuộc hạch toán báo sổ Các đơn vò trực thuộc đăng ký thuế với quan thuế nơi đòa phương ( tỉnh, thành phố) đơn vò đóng - Đơn vò hạch toán độc lập (+cơ sở SX, gia công HT phụ thuộc ) kê khai, nộp thuế, toán thuế TNDN riêng 91  2.1/ Cơ sở giữ đầy đủ sổ sách chứng từ:  - Kê khai, nộp tờ khai, tạm nộp TTNDN theo quý, chậm không 30 ngày/ kể từ ngày cuối quý  QUYẾT TOÁN THUẾ & THUẾ TNDN CUỐI NĂM:30- 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm trước 92 ... TÍNH THU VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THU Thu TNDN phải nộp = Thu nhập tính thu x Thu suất Thu TNDN phải nộp tính theo cơng thức: Thu Thu nhập Thu X TNDN = tính suất phải nộp thu thu TNDN * DN. .. DV x tỷ LOGO  Thu nhập tính thu Được quy đinh điều 7, Luật Thu TNDN số 14 /20 08/QH 12 luật sửa đổi bổ sung số 32 / 20 13/ QH 13 Thu nhập tính thu = Thu thu nhập nhập - miễn thu chịu thu - lỗ kết... nộp TN TÍNH THU tính - thu lập quỹ ) x KHCN Thu Thu nhập Thu nhập nhập = chịu - ( + tính thu miễn thu thu Thu nhập TN CHỊU THU Thu suất thu TNDN chịu thu Doanh = ( 15 thu TNDN Các khoản
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong 5 thue thu nhap DN 2 3 2015, Chuong 5 thue thu nhap DN 2 3 2015, Chuong 5 thue thu nhap DN 2 3 2015, PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ TNDN, a. Thuế suất ưu đãi 10% trong 15 năm:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay