Giáo án lớp 2 cả năm

299 122 0
  • Loading ...
1/299 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 08:01

Giỏo ỏn lp Tun Nguyn Th Minh Th hai ngy thỏng nm 2016 Tp c Cể CễNG MI ST, Cể NGY NấN KIM I Mc tiờu : - c trn ton bi c ỳng cỏc t mi : nn nút, mi mit, ụn tn, thnh ti Cỏc t cú khú : Quyn, nguch ngoc, quay, cỏc t cú d vit sai - Bit ngh hi sau cỏc du chm, du phy v gia cỏc cm t - Bc u bit c phõn bit li k chuyn vi li nhõn vt (li cu bộ, li b c) - Hiu ngha ca cỏc t ng mi - Hiu ngha en v ngha búng ca cõu tc ng : Cú cụng mi st cú ngy nờn kim - Rỳt c li khuyờn t cõu chuyn : Lm vic gỡ cng phi kiờn trỡ, nhn ni mi thnh cụng II dựng dy hc : - Tranh minh ho bi c SGK - Bng ph vit sn cõu on III Cỏc hot ng dy hc : Tit 1 n nh t chc: KTBC : KT sỏch v dựng ca HS Bi mi: a Gii thiu bi : b Ni dung * Luyn c on 1+ - GV c mu - HS nghe - GV HD HS c kt hp gii ngha t a c tng cõu - HS ni tip c tng cõu - GV theo dừi HD HS c cỏc t khú - HS c : Quyn, nguch ngac, nn nút b c tng on trc lp - HS ni tip c tng on trc - GV HD HS c ngt ngh hi ỳng lp ch c c tng on nhúm - HS c theo nhúm d Thi c gia cỏc nhúm - Cỏc nhúm thi c cỏ nhõn, tng on, c bi Trng tiu hc Hng Thnh Giỏo ỏn lp Nguyn Th Minh * Tỡm hiu bi cỏc on 1+ - HS c thm tng on Cõu : - HS c thm cõu - Lỳc u cu hc hnh nh th - Mi cm sỏch cu ch c c no ? vi dũng l chỏn b i chi, ch vit nn nút c my ch u, ri nguch ngoc cho xong chuyn Cõu : - C lp c thm cõu - HS c to cõu - Cu thy b c ang lm gỡ ? - B c ang cm thi st mi mit mi vo tng ỏ - B c mi thi st vao tng ỏ lm - lm thnh mt ci kim khõu gỡ ? - Cu cú tin l t thi st mi thnh - HS nờu mt cỏi kim nh khụng ? - Nhng cõu no cho thy cu - Thỏi ca cu ngc nhiờn hi: khụng tin ? Thi st to nh th lm b mi c Tit * Luyn c cỏc on + 4: a c tng cõu - HS ni tip c - GV un nn t th c, c t khú - HS c : hiu, quay b c tng on trc lp - GV treo bng ph HD cỏch ngt ngh - HS c cõu trờn bng ỳng ch - HS tip ni c tng on bi - GV HD HS gii ngha mt s t (sgk) c c tng on nhúm - HS c theo nhúm d Thi c gia cỏc nhúm - Cỏc nhúm thi c tng on, c bi e C lp ng c on 3, *Hng dn tỡm hiu on + Cõu 3: - C lp c thm cõu B c ging gii nh th no? - HS c to cõu - Mi ngy mi thnh ti - n lỳc ny cu tin li b c - Cú khụng? Cõu 4: - Cõu truyn khuyờn em lm vic chm - Cõu truyn khuyờn em iu gỡ? ch, cn cự khụng ngi khú khn Luyn c li - HS thi c li bi theo vai (ngi dn chuyn cu v b c) - GV nhn xột bỡnh chn cỏ nhõn v Trng tiu hc Hng Thnh Giỏo ỏn lp nhúm c hay nht Cng c dn dũ: - Em thớch cõu truyn? Vỡ sao? Nguyn Th Minh - HS tip ni núi ý kin ca mỡnh - Em thớch b c vỡ b c ó dy cu tớnh nhn li v kiờn trỡ Cng c, dn d: - GV nhõn xột tit hc - Yờu cu HS v nh hc bi chun b bi sau TON ễN TP CC S N 100 I Mc tiờu: - Giỳp HS cng c v: Vit cỏc s t n 100 th t cỏc s - S cú 1, ch s lin trc, lin sau ca mt s II dựng dy hc: n nh lp: Hỏt KTBC: GT sỏch toỏn Bi mi: a Gii thiu bi - ghi u bi b Ni dung Bi 1: Cng c v s cú mt ch s - HD HS nờu cỏc s cú ch s - HS nờu 0, 1, 2, - Yờu cu HS lm phn a a) Vit s nht cú ch s - HS nờu - GV cha bi yờu cu HS c cỏc s cú mt ch s t -> ln v t ln -> b) Vit s nht cú mt ch s - HS vit: c) vit s ln nht cú ch s - HS vit: * Ghi nh: Cú 10 ch s cú mt ch s ú l: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9; s l s nht cú ch s, s l s ln nht cú ch s Bi (ming) - HS nờu yờu cu bi - GV a bng v sn s cỏc ụ vuụng - Nờu tip cỏc s cú hai ch sụ - Nờu ming cỏc s cú hai ch s - GV gi HS nờn vit vo cỏc dũng - Ln lt HS vit tip cỏc s thớch hp vo tng dũng Trng tiu hc Hng Thnh Giỏo ỏn lp a) Vit s nht cú hai ch s b) Vit s ln nht cú hai ch s Bi - GV v ụ lin lờn bng ri vit Nguyn Th Minh - c cỏc s ca dũng ú theo th t t n ln v ngc li - HS vit bng - hc sinh lờn bng vit 10 - Tng t phn b 33 34 - Gi HS lờn bng vit s lin sau ca - HS lờn bng s 33 - Tng t i vi s lin sau s 34 - S lin sau s 34 l 35 - Yờu cu HS lm bi vo v - C lp lm bi vo v - em lờn bng - GV nhn xột cha bi Chi trũ chi "Nờu nhanh s lin sau, s lin trc" - GV HD cỏch chi: GV nờu s VD: - Lut chi: Mi ln 1HS nờu ỳng s 72 ri ch vo HS t HS ú phi cn tỡm c im sau n ln nờu s lin trc ca s ú l 71, chi t no c nhiu im thỡ t ú GV ch vo HS t HS ú phi nờu thng s lin sau s ú l s 73 Cng c dn dũ: - Nhn xột tit hc Bui chiu Tp c LUYN C: Cể CễNG MI ST, Cể NGY NấN KIM I Mc tiờu : - c trn ton bi - Bit ngh hi sau cỏc du chm, du phy v gia cỏc cm t - Bit c phõn bit li k chuyn vi li nhõn vt (li cu bộ, li b c ) - Hiu ngha en v ngha búng ca cõu tc ng : Cú cụng mi st cú ngy nờn kim - Rỳt c li khuyờn t cõu chuyn : Lm vic gỡ cng phi kiờn trỡ, nhn ni mi thnh cụng II dựng dy hc : - Tranh minh ho bi c SGK Trng tiu hc Hng Thnh Giỏo ỏn lp - Bng ph vit sn cõu on III Cỏc hot ng dy hc : n nh t chc: KTBC : KT sỏch v dựng ca HS Bi mi: a Gii thiu bi : b Ni dung Hng dn HS luyn c c ni tip on Luyn c c bi c din cm GV nhn xột cho im Cng c dn dũ: - Nhn xột tit hc Nguyn Th Minh TON LUYN TP I Mc tiờu: - Giỳp HS tip cng c v: Vit cỏc s t o n 100 th t cỏc s - S cú 1, ch s lin trc, lin sau ca mt s II dựng dy hc: n nh lp: Hỏt KTBC: Bi mi: a Gii thiu bi - ghi u bi b Ni dung Bi 1: Cng c v s cú mt ch s - HD HS nờu cỏc s cú ch s - HS nờu 0, 1, 2, - Yờu cu HS lm phn a a) Vit s nht cú ch s - HS nờu - GV cha bi yờu cu HS c cỏc s cú mt ch s t -> ln v t ln -> b) Vit s nht cú mt ch s - HS vit: c) Vit s ln nht cú ch s - HS vit: * Ghi nh: Cú 10 ch s cú mt ch s ú l: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9; s l s nht cú ch s, s l s ln nht cú ch s Bi 2: (ming) - HS nờu yờu cu bi a) Vit s nht cú hai ch s - HS vit bng - hc sinh lờn bng vit 10 Trng tiu hc Hng Thnh Giỏo ỏn lp b) Vit s ln nht cú hai ch s Bi - GV v ụ lin lờn bng ri vit Nguyn Th Minh - Tng t phn b 33 34 - Gi HS lờn bng vit s lin sau ca - HS lờn bng s 33 - Tng t i vi s lin sau s 34 - S lin sau s 34 l 35 Cng c dn dũ: - Nhn xột tit hc T nhiờn xó hi C QUAN VN NG I Mc tiờu: - Sau bi hc, hc sinh cú th: Bit xng vi c l hai c quan ng ca c th - Hiu c nh cú hot ng ca xng v c m cú th c ng c - Nng ng s giỳp xng v c phỏt trin tt II dựng dy hc: - Tranh v c quan ng III Hot ng dy hc: Bi c Bi mi a Gii thiu bi b Ni dung * Khi ng: Hot ng 1: Lm s c ng Cỏch tin hnh Bc 1: Lm vic theo cp - C lp hỏt bi: Con cụng hay mỳa -HS quan sỏt cỏc 1,2,3,4 (SGK) Lm s ng tỏc nh bn nh sỏch - Gi nhúm lờn th hin cỏc ng - HS thc hin tỏc: Gi tay, quay c cỳi gp ngi Bc 2: C lp ng ti ch cựng lm - C lp thc hin theo li hụ ca lp trng - Trong cỏc ng tỏc cỏc em va hụ b - HS nờu phn no ca quan ng Hot ng 2: Quan sỏt nhn bit c quan ng - Cỏch tin hnh Trng tiu hc Hng Thnh Giỏo ỏn lp - Bc 1: GV hng dn cho HS thc hnh - Di lp da ca c th cú gỡ ? Bc 2: Cho HS thc hnh c ng Nguyn Th Minh - HS thc hnh: T nm bn tay, c tay, cỏnh tay ca mỡnh - Cú xng v bp tht (c) - HS thc hnh VD: C ng cỏnh tay, bn tay, c - Nh s phi hp hot ng ca xng m c th c ng c Bc 3: Cho HS quan sỏt hỡnh - HS quan sỏt hỡnh 5, (SGK) Ch v núi tờn cỏc c quan ng - Xng v c l cỏc c quan ng ca c th ? ca c th Hot ng 3: Trũ chi: Vt tay Bc 1: HD cỏch chi - Hai bn ngi i din cựng t khuu tay phi hoc tay trỏi lờn bn, cỏnh tay ca bn ú an chộo vo - Khi cụ núi "Chun b" thỡ cỏnh tay ca tng ụi vt sn lờn mt bn - Khi GV hụ bt u thỡ c hai bn cựng dựng sc tay c gng kộo cỏnh tay ca i phng Bc 2: Cho HS xung phong chi - HS xung phong lờn chi mu Bc 3: GV t chc cho c lp cựng chi theo nhúm ngi Trong ú cú bn chi bn lm trng ti Cng c dn dũ - Nhn xột tit hc Th ba ngy thỏng nm 2016 K chuyn Cể CễNG MI ST, Cể NGY NấN KIM I Mc tiờu: - Da vo trớ nh, tranh minh ho v gi ý tranh k li c tng on v ton b ND cõu truyn : Cú cụng mi st cú ngy nờn kim - Bit k chuyn t nhiờn phi hp li k vi iu b nột mt, bit thay i ging k phự hp vi ND - Cú kh nng trung theo dừi bn k - Bit nhn xột ỏnh giỏ li k ca bn II dựng dy hc: Trng tiu hc Hng Thnh Giỏo ỏn lp Nguyn Th Minh - tranh minh ho truyn SGK - chic kim khn qun u bỳt lụng v mt giy HS phõn vai dng li cõu chuyn III Cỏc hot ng dy hc: Bi c: - Gii thiu cỏc tit k truyn sỏch Ting Vit 2 Bi mi: a Gii thiu bi b Ni dung * Hng dn k chuyn a K tng on cõu truyn theo - HS c yờu cu ca bi tranh - GV gii thiu tranh SGK - HS quan sỏt tng tranh c thm li gi ý di mi tranh + K truyn nhúm - HS tip ni k tng on cõu truyn nhúm * K chuyn trc lp - Cỏc nhúm thi k trc lp, tng on, c cõu chuyn - GV v c lp nhn xột v ND cỏch din t, cỏch th hin *K ton b cõu chuyn - Vi HS k li ton b cõu chuyn - Phõn vai dng li cõu chuyn - Trong truyn cú nhng vai no ? - Ngi dn chuyn, cu bộ, b c Ln 1: GV lm ngi hng dn chuyn - HS núi li cu 1HS núi li b c Ln 2: Tng nhúm HS k khụng nhỡn - HS k phõn vai theo tng nhúm SGK - Ln 3: Tng nhúm 3HS kốm theo ng tỏc iu b - C lp bỡnh chn nhúm k hp dn nht Cng c dn dũ : - Nhn xột tit hc Toỏn ễN TP CC S N 100 (TIP) Trng tiu hc Hng Thnh Giỏo ỏn lp Nguyn Th Minh I Mc tiờu: - Giỳp HS cng c v: c vit so sỏnh cỏc s cú hai ch s - Phõn tớch s cú ch s theo chc v n v II dựng dy hc: - K sn bng nh bi SGK III Cỏc hot ng dy hc: n nh lp: Hỏt Kim tra bi c Bi mi a Gii thiu bi b N dung Bi 1: - Vit theo mu - GV k bng hng dn HS nờu cỏch lm - S 36 vit thnh tng nh th no ? - S cú chc v n v vit nh th no ? - Nờu cỏch c - Vit thnh tng ? - S chc v n v ? em c vit cỏc s cú ch s - HS cú th nờu s cú chc v n v l 36 c l ba mi sỏu 36 = 30 + Vit l 71 - By mi mt 71 = 70 +1 Vit l 94 - c chớn mi t - Vit thnh tng ? 94 = 90+4 Bi 2: - HS nờu yờu cu Vit cỏc s 57, 98, 61, 88, 74, 47 - HS lm bng theo mu: 57 = 50 +7 98 = 90 +8 74= 70 + 61 = 60 + 47 = 40+ 88 = 80 + * Khi c vit cỏc s cú ch s ta phi c vit cỏc s t hng cao n hng thp c t hng chc n hng n v; vit t chc n n v Bi 3: - Bi yờu cu lm gỡ ? - So sỏnh cỏc s - Nờu cỏch lm ? - HS lờn bng - C lp lm bi vo v 34 < 38 27 < 72 80 + > 85 - Nhn xột bi ca HS 72 > 70 68 = 68 40 + = 44 - Nờu li cỏch so sỏnh ? - So sỏnh hng chc nu ch s hng chc bng ta so sỏnh hng n v Trng tiu hc Hng Thnh Giỏo ỏn lp Bi 4: - Vit cỏc s: 33, 54, 45, 28 a Theo th t t n ln ? Nguyn Th Minh - HS nờu yờu cu - 1HS lờn bng - C lp lm bi vo v 28, 33 , 45, 54 b T ln n ? 54, 45, 33, 28 Bi 5: - 1HS nờu yờu cu Vit cỏc s thớch hp vo ch trng, - HS lờn bng bit cỏc s ú l: 98 76 67 70 76 80 84 90 93 98 100 Cng c dn dũ: - Nhn xột tit hc Chớnh t ( Tp chộp) Cể CễNG MI ST, Cể NGY NấN KIM I Mc tiờu - Chộp li chớnh xỏc on trớch bi cú cụng mi st cú ngy nờn kim Qua bi chộp hiu cỏch trỡnh by mt on vn; ch u cõu vit hoa, ch u on vit hoa lựi vo ụ - Cng c quy tc vi c/k - in ỳng cỏc ch cỏi vo ụ trng - Thuc lũng tờn ch cỏi u bng ch cỏi II dựng dy hc - Bng lp vit sn on cn chộp - Bng quay vit ND bi 2,3 III Cỏc hot ng dy hc: Bi c Bi mi a Gii thiu bi b Ni dung *Hng dn chộp +Hng dn HS chun b - GV c on chộp - HS nghe - 2HS c li on chộp - on ny chộp t bi no ? - Cú cụng mi st,cú ngy nờn kim - on chộp ny l li ca ? - Ca b c núi vi cõu - B c núi gỡ ? - Ging gii cho cu bit kiờn trỡ Trng tiu hc Hng Thnh Giỏo ỏn lp Nguyn Th Minh cõu hi? + í ngha cỏc bin bỏo? - GV b sung v nhn mnh kt lun - GV m rng c H 2: Gúc vui hc - Chia nhúm, xem tranh v gii thớch ý ngha bin bỏo - GV kim tra, gii ỏp 3.Cng c, dn dũ: - Gi HS c ghi nh - Dn HS quan sỏt cỏc bin bỏo giao thụng t nh n trng - HS nghe - HS nghe - Xem tranh, tho lun - HS c Buổi chiều Toán Luyện tập I Mục tiêu: Giúp HS: - Biết vận dụng bảng trừ học để làm tính (tính nhẩm ,tính viết) giải toán - Nhận dạng hình tam giác, hình tứ giác - Củng cố tên gọi thành phần kết phép trừ II Đồ dùng: - Bảng phụ II Các hoạt động dạy học: Kiểm tra cũ: - Kiểm tra HS - Nhận xét Bài mới: c Giới thiệu bài: d Nội dung Bài 1: HS làm bảng a.7 + = 11 b.5 + = 11 + = 11 + = 11 70 16 60 c.2 + = 11 + = 11 Nhận xét Bài 2: Học sinh lên bảng làm Bài 3: HS làm vở, HS làm bảng phụ HS lên bảng trình bày Bài giải Huệ lại số đào Trng tiu hc Hng Thnh Giỏo ỏn lp Nguyn Th Minh 11 - = (qủa đào) Đáp số : 18 đào Nhận xét-cho điểm Củng cố dặn dò: - Nhận xét tiết học M thut (GV chuyờn ngnh son ging) Tập đọc Luyện đọc:Bu thiếp I Mục tiêu: - Đọc trơn , đọc diễn cảm toàn - Biết đọc hai bu thiếp với giọng tình cảm, nhẹ nhàng, đọc phong bì th với giọng rõ ràng, rành mạch - Hiểu đợc nội dung bu thiếp, tác dụng bu thiếp, cách viết bu thiếp II Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ III Các hoạt động dạy học: Kiểm tra cũ: HS đọc Bu thiếp Bài c Giới thiệu bài: d Nộ dung *Luyện đọc: - GV đọc mẫu * HD học sinh luyện đọc HS luyện đọc đoạn HS tiếp nối đọc đoạn HS đọc theo nhóm Đại diện nhóm đọc GV theo dõi nhận xét -1 HS đọc toàn * Hớng dẫn học sinh làm Bài 1: HS lên nối Bài 2: Bu thiếp dùng để làm gì? Trng tiu hc Hng Thnh Giỏo ỏn lp Nguyn Th Minh b Dùng để chúc mừng, thăm hỏi, thông báo vắn tắt tin tức Củng cố dặn dò: - Nhận xét tiết học Thứ năm ngày 10 tháng 11 năm 2016 Chính tả: (Nghe viết) ông cháu I Mục tiêu: - Nghe viết xác, trình bày thơ Ông cháu Viết dấu chấm, mở đóng ngoặc kép, dấu chấm than - Làm BT phân biệt c, k, l, n hỏi/ ngã II Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ viết quy tắc tả với c/k, ( k + i, ê , e) III Các hoạt động dạy học Kiểm tra cũ: - HS viết - HS làm ( 2,3a) Bài mới: a Giới thiệu b Nội dung * Hớng dẫn nghe viết: - Giáo viên đọc tả ? Có cậu bé thắng đợc ông không? ? Trong thơ có dấu chấm ngoặc kép? - Tên ngày lễ vừa học tuần trớc - HS đọc chậm rãi bạn viết bảng lớp - 2,3 HS đọc lại - Ông nhờng cháu, giả vờ thua cho cháu vui - lần dùng dấu chấm trớc câu nói cháu câu nói ông - Cháu vỗ tay hoan hô: " Ông thua cháu ông nhỉ" " Bế cháu, ông thủ thỉ - Cháu khẻo ông nhiều" - Vật, kẹo, thua, hoan hô, chiều - Học sinh viết +HS viết bảng tiếng khó + Giáo viên đọc HS viết + GV chữa - GV đọc lại toàn - Học sinh đổi soát lỗi - Giáo viên thu ( NX) * Làm tập: Bài 2: Giáo viên mở bảng phụ viết quy - Bảng phụ tắc tả c/k HS đọc ghi nhớ - Cho lớp nhóm thi tiếp sức ( Bình chọn nhóm nhất) Trng tiu hc Hng Thnh Giỏo ỏn lp Nguyn Th Minh *Ví dụ: ca, co, cô, cá, cam, cám, cói, cao, cào, cáo, cối, cỏng, cổng, cong, cộng, công - Kìm, kim, kéo, keo, kẹo, ké, ke, kẻ, kệ, khích, khinh, kiên Bài a: HS đọc yêu cầu - Học sinh làm SGK - Nhận xét ( em lên điền) a lên non, non cao, nuôi con, công lao, lao công b Dạy bảo, bão, lặng lẽ, số lẻ, mạnh - Giáo viên nhận xét mẽ, sứt mẻ, áo vải, vơng vãi Củng cố- Dặn dò: - Học sinh ghi nhớ quy tắc tả e/ê - Nhận xét Luyện từ câu từ ngữ họ hàng - Dấu chấm, dấu chấm hỏi I Mục tiêu: - Mở rộng hệ thống hoá vốn từ ngời gia đình, họ hàng - Rèn kỹ sử dụng dấu chấm dấu chấm hỏi II Đồ dùng dạy học - Bảng phụ tập 2, tập III Hoạt động dạy học Kiểm tra cũ: Bài mới: a Giới thiệu bài: b Nội dung *Hớng dẫn làm tập: Bài 1: (Miệng) - Nắm vững yêu cầu tập + GV viết nhanh lên bảng (HS phát biểu) ông, bà, bố, con, mẹ, cụ già, cô, chú, thím, cậu, mợ, dâu, rể, cháu, chắt, chút, chít - Nhận xét chữa Bài 2: - Nắm vững yêu tập - HS đọc yêu cầu - HS mở truyện: Sáng kiến bé Hà, đọc thầm, tìm nhanh ghi nháp từ ngời gia đình họ hàng - HS đọc yêu cầu - Lớp làm - HS làm bảng - 1, HS đọc kết *Ví dụ: Cụ, ông bà, cha, mẹ, bác, cô, dì, thím, cậu, mợ, dâu, rể, Trng tiu hc Hng Thnh Giỏo ỏn lp - Nhận xét chữa Bài 3: - Họ nội ngời họ hàng đằng bố hay đằng mẹ ? - Họ ngoại ngời họ hàng đằng mẹ hay đằng bố ? - Kẻ bảng phần ( 2cột) - Ghi họ nội, họ ngoại: - Nhận xét Bài 4: HS lên bảng .cha biết viết Giải:.nữa không ? - Chuyện buồn cời chỗ ? Nguyn Th Minh cháu, chắt, chít - HS đọc yêu cầu - Đằng bố - Đằng mẹ - HS tổ lên thi ( em ) *Ví dụ: - Họ nội: Ông nội, bà nội, bác, chú, thím, cô - Họ ngoại: Ông ngoại, bác, cậu, mợ, dì - HS đọc yêu cầu - HS làm SGK - em đọc lại điền - Nam xin lỗi ông bà "vì chữ xấu có nhiều lỗi tả" nhng chữ th chị Nam Nam, Nam cha biết viết Củng cố - dặn dò: - Nhận xét tiết học - Khen em học tốt, có cố gắng Th dc (GV chuyờn ngnh son ging) Toán 31 - I Mục tiêu: Giúp HS: - Vận dụng bảng trừ học để thực phép trừ dạng 31 làm tính giải toán - Làm quen với đoạn thẳng cắt (giao) II Đồ dùng dạy học: - bó chục que tính que tính rời III Các hoạt động dạy học: Kiểm tra cũ - em đọc bảng trừ - Củng cố bảng trừ (11 trừ số) Bài mới: a Giới thiệu b Nội dung - Học sinh tự tìm kết phép trừ 31 - Muốn bớt que tính phải bớt (1 que Trng tiu hc Hng Thnh Giỏo ỏn lp - Hớng dẫn HS thao tác que tính Nguyn Th Minh tính que tính ta bớt que tính rời, muốn bớt que phải tháo bó để có 10 que tính rời, bớt tiếp que tính que tính ( nh lấy bó chục que tính tức 11 que tính rời, bớt que tính, tức lấy 11 trừ 6) bó chục ( để nguyên) que tính rời, lại gộp 26 que tính Vậy 31 = 26 - Hớng dẫn HS đặt tính hàng chục trừ từ * không trừ đợc lấy 11 phải sang trái 31 - trừ 6, viết nhớ 26 * trừ 2, viết *Thực hành Bài 1: Tính - HS nêu yêu cầu - Lớp làm bảng - Nêu kết 51 41 61 31 - - - 43 38 54 22 - Giáo viên nhận xét Bài 2: Đặt tính tính hiệu, biết số bị trừ - Học sinh nêu yêu cầu tập số trừ lần lợt - HS làm nhóm - Đại diện lên trình bày a 51 4; b, 21 6; c, 71 51 21 71 47 15 63 - GV nhận xét Bài 3: HS đọc đề Lớp làm Tóm tắt - Nêu cách giải Có : 51 trứng - em tóm tắt ăn : - em giải Còn: Quả trứng ? Bài giải: Số trứng lại là: 51 = 45 ( quả) Đáp số: 45 trứng - GV nhận xét Bài 4: Học sinh đọc đề * Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD điểm - Cho HS tập diễn đạt Cách khác: Hai đoạn thằng AB CD Trng tiu hc Hng Thnh Giỏo ỏn lp Nguyn Th Minh cắt điểm 0, điểm cắt đọan AB đoạn thẳng CD Củng cố Dặn dò: - GV chốt lại toàn - Nhận xét Bui chiu Toỏn LUYN TP I MC TIấU - Cng c bng 11 tr i mt s - Rốn KN tớnh v gii toỏn - GD HS chm hc toỏn II.THIT B - DNG DY HC - V BTT III CC HOT NG DY HC CH YU: Hot ng ca thy Hot ng ca trũ A Kim tra bi c B Bi mi a- H 1: ễn bng tr - c bng 11 tr i mt s? - c thuc lũng - c ni tip + c ng b- H 2: Thc hnh * Bi 1( tr 51- V BTT) - Lm bng - Cha bi * Bi 3( tr 52): Mun tỡm s hng cha bit ta lm ntn? - Lm phiu HT - Cha bi * Bi 4( tr 52): - Lm v BT - i v - Kim tra * Bi 3( tr 51): - Bi toỏn thuc dng toỏn no? - c - Túm tt - Chm bi- Nhn xột - HS cha bi C Cng cụ, dn dũ - Lp lm v * Trũ chi: Tớnh nhanh - Cha bi * Dn dũ: ễn li bi Luyện từ câu LUYN TP Trng tiu hc Hng Thnh Giỏo ỏn lp I Mục tiêu: Nguyn Th Minh - Cng c vốn từ ngời gia đình, họ hàng - Rèn kỹ sử dụng dấu chấm dấu chấm hỏi II Đồ dùng dạy học - V ghi ting vit III Hoạt động dạy học A Kim tra bi c - GV-NX B Bi mi a Gii thiu bi - GV nờu M, YC ca tit hc b HD lm bi * Bi ( M ) - c yờu cu ca bi - GV vit lờn bng nhng t ỳng : b, m, ụng, b, con, c gi, cụ, chỳ, chỏu, chỏu - GV nhn xột * Bi ( M ) - c yờu cu - GV nhn xột * Bi + c yờu cu ca bi + GV giỳp HS hiu : - H ni l nhng ngi thuc h hng v ng b - H ngoi l nhng ngi thuc h hng v ng m - GV nhn xột bi lm ca HS * Bi - HS c yờu cu bi - Chuyn ny bun ci ch no ? - GV nhn xột bi lm ca HS - em lờn bng cha bi + Tỡm nhng t ch ngi gia ỡnh, h hng cõu chuyn Sỏng kin ca H - HS m chuyn Sỏng kin ca H c thm, tỡm v vit giy nhỏp - Phỏt biu ý kin - Nhn xột + K thờm cỏc t ch ngi gia ỡnh, h hng m em bit - HS lờn lm bng ph - C lp lm VBT - Nhn xột, b xung - c bi lm ca mỡnh VBT + Xp vo mi nhúm sau t ch ngi gia ỡnh, h hng m em bit - HS lm bi vo VBT - em lờn bng - Nhn xột + Em chn du chm hay du chm hi in vo ụ trng - C lp lm vo VBT - HS tr li Trng tiu hc Hng Thnh Giỏo ỏn lp C Cng cụ, dn dũ - GV nhn xột chung gi hc Nguyn Th Minh T nhiờn v xó hi LUYN TP I MC TIấU - HS nh li v khc sõu mt s kin thc v v sinh n ung ó c hc hỡnh thnh thúi quen n sch, ung sch, sch - Nh li v khc sõu cỏc hot ng ca c quan ng v tiờu hoỏ - Cng c cỏc hnh vi v sinh cỏ nhõn II.THIT B - DNG DY HC - Cỏc hỡnh v SGK, hỡnh v c quan tiờu hoỏ III CC HOT NG DY HC CH YU: A Kim tra bi c - Trng giun cú th vo c th ngi - HS tr li bng nhng ng no ? - Nhn xột B Bi mi * Khi ng : Trũ chi xem núi nhanh, ỳng tờn cỏc bi ó hc v ch ngi v sc kho a H1 : Trũ chi " xem c ng, núi tờn cỏc c, xng v khp xng * Cỏch tin hnh - B1 : Hot ng theo nhúm + HS thc hin mt s ng tỏc - Núi vi xem lm ng tỏc ú thỡ vựng c no, xng no v khp no c ng - B2 : Hot ng c lp + C i din nhúm trỡnh by - Cỏc nhúm khỏc quan sỏt vit nhanh - Nhúm no vit nhanh v ỳng nhúm ú cỏc nhúm c, xng, khp xng lờn s thng cuc bng b H2: Trũ chi: Thi hựng bin * Cỏch tin hnh - B1 : GV chun b sn cõu hi + Cỏc nhúm c i din lờn bc thm cựng mt lỳc - V nhúm cựng chun b cõu hi - C i din nhúm lờn trỡnh by - B2 : Thi hựng bin + Cỏc HS c c lờn ngi trc lp - Mi nhúm c i din lm ban - GV s lm trng ti a nhn xột giỏm kho, chm bi cui cựng -HS thc hin theo yờu cu - Nhúm no cú nhiu ln thng cuc s c khen thng Trng tiu hc Hng Thnh Giỏo ỏn lp + GV cú th gi ý mt s cõu hi : - Chỳng ta cn n ung v ng nh th no kho mnh v chúng ln? - Ti phi n ung sch s? - Lm th no phũng bnh giun sỏn C Cng cụ, dn dũ - GV nhn xột chung gi hc Nguyn Th Minh Th sỏu ngy 11 thỏng 11 nm 2016 Tp lm K V NGI THN I MC TIấU + Rốn k nng nghe v núi : - Bit k v ụng, b hoc ngi thõn, th hin tỡnh cm i vi ụng, b, ngi thõn + Rốn k nng vit : - Vit li c nhng iu va k thnh mt on ngn ( n cõu ) II.THIT B - DNG DY HC: GV : Tranh minh hon BT HS : VBT III CC HOT NG DY HC CH YU: A- Kim tra bi c: Kim tra v bi B- Bi mi a) Gii thiu b) Hng dn lm bi Bi 1: - Hc sinh c yờu cu bi - Giỏo viờn gi ý hc sinh - Hc sinh chn i tng k - Giỏo viờn gi hc sinh lm mu: Giỏo VD: ễng ca em nm ó ngoi viờn hi tng cõu cho hc sinh tr li by mi tui ễng tng l mt cụng nhõn m ễng rt yờu quý em Hng ngy ụng y em hc bi ri li k chuyn c tớch cho em nghe ễng khuyờn em phi chm ch hc hnh - Yờu cu hc sinh lm vic theo cp Em rt kớnh trng v yờu quý ụng em - Tng kp hc sinh hi - ỏp vi - Gi hc sinh trỡnh by trc lp theo cỏc cõu hi ca bi - s hc sinh trỡnh by Bi 2: - C lp theo dừi nhn xột Yờu cu hc sinh vit vo v bi - Hc sinh c yờu cu bi Chỳ ý vit cõu lin mch cui cõu cú - Hc sinh vit bi u chm Ch cỏi u cõu vit hoa - Hc sinh c bi trc lp C lp - Gi hc sinh c bi vit ca mỡnh nghe, nhn xột - Giỏo viờn nhn xột Trng tiu hc Hng Thnh Giỏo ỏn lp C- Cng cụ - Dn dũ - Nhn xột gi hc - V nh vit li bi Nguyn Th Minh Toỏn 51 - 15 I MC TIấU - Hs bit cỏch thc hin phộp tr( cú nh), SBT, St l s cú hai ch s - Cng c v thnh phn cha bit ca phộp cng Tp v hỡnh tam giỏc - Rốn KN tớnh v v hỡnh - GD HS chm hc II.THIT B - DNG DY HC: - th chc v 11 que tớnh ri III CC HOT NG DY HC CH YU: A- Kim tra bi c: Hc sinh c bng tr 11 tr i s - Cha bi v bi B- Bi mi a) Gii thiu b) Ging * HD 1: Tỡm kt qu ca phộp tr 51 15 - Hc sinh t thao tỏc trờn que tớnh - Nờu bi toỏn, phộp tớnh 51 15 tỡm kt qu Hc sinh nờu cỏch tớnh Hc sinh nờu kt qa 51 = 36 51 khụng tr c 5, ly 11 tr _ - Giỏo viờn thao tỏc trờn bng cỏi v nhc li 15 bng 6, vit nh cỏch tớnh 36 thờm bng 2, tr bng 3, - Gi hc sinh lờn bng t tớnh v nhc li vit cỏch tớnh - Gi hc sinh ni tip nhc li cỏch tớnh, giỏo viờn vit bng * H 2: Thc hnh - Bi gi hc sinh lờn bng nờu cỏch tớnh, 81 31 51 71 61 _ _ _ _ lp lm bng phep tớnh 46 17 19 38 - 25 35 14 32 33 36 - Bi gi hc sinh lờn bng theo phn 81 51 91 _ _ _ 37 25 Bi 3: Gi hc sinh nờu cỏch tỡm SH cha 37 26 82 bit + Giỏo viờn chia nhúm - hc sinh lm bi theo nhúm Bi 4: x +16 = 41 x + 34 = 81 + Mu v hỡnh gỡ? x = 41 16 x = 81 - 34 + Mun v c hỡnh ta phi ni my im x = 25 x = 47 Hc sinh c yờu cu v quan sỏt hỡnh vi ? Trng tiu hc Hng Thnh Giỏo ỏn lp Nguyn Th Minh Trong SGK - Hỡnh - im - hc sinh t v C- Cng cụ dn dũ - Nhn xột gi Tp vit CH HOA: H I MC TIấU - Bit vit ch hoa H theo c va v nh - Vit ựng, sch p cm t ng dng Hai sng mt nng II.THIT B - DNG DY HC - Mu ch cỏi hoa H t khung ch III CC HOT NG DY HC CH YU: A Kim tra bi c - Kim tra v vit nh ca HS - HS vit - Vit bng ch G - Gi trc hc cõu thnh ng gỡ ? - Gúp sc chung B Bi mi a Gii thiu bi - GV nờu M, YC ca tit hc b HD vit ch hoa * Quan sỏt v nhn xột + HS quan sỏt ch H mu - Ch H cao my li? - Cao li - c vit bng my nột? - Vit bng nột + GV HD HS quy trỡnh vit - HS quan sỏt * HD vit trờn bng + HS vit trờn bng - GV theo dừi, sa sai c HD vit cm t ng dng * Gii thiu cm t ng dng - HS c cõu ng dng + Mt nng hai sng - GV giỳp HS hiu ngha ca cõu ng dng * HD HS quan sỏt v nhn xột + HS nhn xột - Nhn xột cao cỏc ch ? - Khong cỏch gia cỏc ting ? - HS vit bng ch : Hai * HD vit ch Hai vo bng + HS vit bi d HD vit vo v TV - GV giỳp nhng em yu kộm e Chm, cha bi - Nhn xột bi vit ca HS C Cng cụ, dn dũ Trng tiu hc Hng Thnh Giỏo ỏn lp - GV nhn xột chung gi hc Nguyn Th Minh Th cụng GP THUYN PHNG Y Cể MUI (Tit 2) I MC TIấU - HS bit dng cỏch gp thuyn phng ỏy khụng mui gp thuyn phng ỏy cú mui - HS gp c thuyn phng ỏy cú mui - HS hng thỳ gp thuyn II.THIT B - DNG DY HC GV : Mu thuyn phng ỏy cú mui Mu thuyn phng ỏy khụng mui ca bi Quy trỡnh gp thuyn phng ỏy cú mui, hỡnh v minh ho tng bc Giy th cụng, giy nhỏp HS : Giy th cụng, giy nhỏp III CC HOT NG DY HC CH YU: A Kim tra bi c - Kim tra s chun b ca HS - Giy nhỏp, giy th cụng B Bi mi a H : HS thc hnh gp thuyn phng + 1, HS nhc li cỏc bc gp ỏy cú mui thuyn phng ỏy cú mui v thao tỏc gp thuyn - B1 : Gp to mui thuyn - B2 : Gp cỏc np gp cỏch u - B3 : Gp to thõn v mi thuyn - GV quan sỏt un nn cho HS - B4 : To thuyn phng ỏy cú mui - Chỳ ý mit k cỏc ng mi gp cho + HS thc hnh theo nhúm phng v ln thuyn cn thn b H : Trng by sn phm - GV t chc cho HS trng by sn phm + HS trng by sn phm - ỏnh giỏ kt qu hc ca HS C Cng cụ, dn dũ - GV nhn xột chung gi hc Bui chiu Tp lm LUYN TP I MC TIấU: - Bit k v ụng, b hoc ngi thõn, th hin tỡnh cm i vi ụng, b, ngi thõn Trng tiu hc Hng Thnh Giỏo ỏn lp Nguyn Th Minh - Vit c nhng iu va k thnh mt on ngn ( n cõu ) II.THIT B - DNG DY HC: GV : Tranh minh hon BT HS : VBT III CC HOT NG DY HC CH YU: A- Kim tra bi c: Kim tra v ghi HS B- Bi mi a) Gii thiu b) Hng dn lm bi Bi 1: - Hc sinh c yờu cu bi - Giỏo viờn gi ý hc sinh - Hc sinh chn i tng k - Giỏo viờn gi hc sinh lm mu: Giỏo viờn hi tng cõu cho hc sinh tr li - Yờu cu hc sinh lm vic theo cp - Tng kp hc sinh hi - ỏp vi theo cỏc cõu hi ca bi - Gi hc sinh trỡnh by trc lp - s hc sinh trỡnh by - C lp theo dừi nhn xột Bi 2: - Hc sinh c yờu cu bi Yờu cu hc sinh vit vo v bi - Hc sinh vit bi Chỳ ý vit cõu lin mch cui cõu cú - Hc sinh c bi trc lp C lp u chm Ch cỏi u cõu vit hoa nghe, nhn xột - Gi hc sinh c bi vit ca mỡnh - Giỏo viờn nhn xột C- Cng cụ - Dn dũ - Nhn xột gi hc Th cụng LUYN TP I MC TIấU - HS gp c thuyn phng ỏy cú mui - HS hng thỳ gp thuyn II.THIT B - DNG DY HC - Giy th cụng, giy nhỏp III CC HOT NG DY HC CH YU: A Kim tra bi c - Kim tra s chun b ca HS - Giy nhỏp, giy th cụng B Bi mi a H : HS thc hnh gp thuyn phng + 1, HS nhc li cỏc bc gp ỏy cú mui thuyn phng ỏy cú mui v thao tỏc gp thuyn - B1 : Gp to mui thuyn - B2 : Gp cỏc np gp cỏch u - B3 : Gp to thõn v mi thuyn Trng tiu hc Hng Thnh Giỏo ỏn lp - GV quan sỏt un nn cho HS - Chỳ ý mit k cỏc ng mi gp cho phng v ln thuyn cn thn b H : Trng by sn phm - GV t chc cho HS trng by sn phm - ỏnh giỏ kt qu hc ca HS C Cng cụ, dn dũ - GV nhn xột chung gi hc Nguyn Th Minh - B4 : To thuyn phng ỏy cú mui + HS thc hnh theo nhúm + HS trng by sn phm Sinh hot NHN XẫT TUN I Mc tiu - Nhn xột u, khuyt im tun, phng hng tun ti - Rốn tớnh tht th, trung thc - Giỏo dc tinh thn t giỏc II Ni dung Lp trng iu hnh bui sinh hot - Hỏt quc ca, nhi ng ca - Hụ ỏp khu hiu - Cỏc trng lờn nhn xột u khuyt im ca mỡnh - í kin cỏc - Lp trng tng hp, xp loi - GV nhn xột chung, rỳt u nhc im, nờu cỏch gii quyt - phng hng tun ti: - Duy trỡ n np - V sinh sch s - Thi ua hc tt - Thi ua rốn ch gi v - Hc bi trc n lp - GV nhn xột bui sinh hot - Chun b bi sau Trng tiu hc Hng Thnh ... 3HS lên bảng - Cả lớp làm SGK - GV nhận xét chữa Bài 2: - HS đọc yêu cầu - Đặt tính tính tổng - Cả lớp làm bảng - 3HS lên bảng làm b 53 30 22 28 20 75 58 29 Bài 3: HS đọc đề Cả lớp đọc thầm - Yêu... - Yêu cầu HS tóm tắt toán - HS tóm tắt giải Buổi sáng : 12 xe đạp Buổi chiều : 20 xe đạp Cả hai buổi : … Xe đạp? Bài giải Cửa hàng bán tất là: 12 +20 = 32 (xe) Đáp số: 32 xe Củng cố dặn dò : -... sánh số - Nêu cách làm ? - HS lên bảng - Cả lớp làm vào 34 < 38 27 < 72 80 + > 85 - Nhận xét HS 72 > 70 68 = 68 40 + = 44 - Nêu lại cách so sánh ? - So sánh hàng chục chữ số hàng chục ta so sánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 2 cả năm, Giáo án lớp 2 cả năm, Giáo án lớp 2 cả năm, III. Cỏc hot ng dy hc:, II. dựng hot ng dy hc:, III. Cỏc hot ng dy hc, III. HOT NG DY HC:, II. Các hoạt động dạy học:, III. Hoạt động dạy học

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay