BỘ câu hỏi TIN học ôn tập THI CHUYỂN NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH GIẢNG VIÊN CHÍNH

41 61 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 07:49

BỘ CÂU HỎI TIN HỌC ÔN TẬP THI CHUYỂN NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH - GIẢNG VIÊN CHÍNH Câu Phần quan trọng hệ điều hành Linux là: A File System B Services C Kernel D Shell Câu Trong hệ điều hành MS DOS, để chuyển sang thư mục khác ta sử dụng lệnh nào? A MD B CD C DIR D MKDIR Câu Dịch vụ WWW chạy cổng nào? A 53 B 80 C 110 D 8080 Câu Dịch vụ cho phép truyền file qua mạng? A HTTP B UUC C FTP D MC Câu Chọn phương án nói thuật ngữ tin học câu sau: A Là ngành khoa học xử lý thông tin tự động dựa máy tính điện tử B Là áp dụng máy tính hoạt động xử lý thông tin C Là máy tính công việc liên quan đến máy tính điện tử D Là lập chương trình cho máy tính Câu Phát biểu sau không xác ? A Dung lượng nhớ ngày tăng B Dung lượng đĩa cứng ngày tăng C Giá thành máy tính ngày tăng D Tốc độ máy tính ngày tăng Câu Chọn phát biểu câu sau A Một byte có bits B RAM nhớ C Dữ liệu thông tin D Đĩa mềm nhớ Câu Chọn phát biểu câu sau : A bytes = bit B CPU vùng nhớ đóng vai trò trung gian nhớ ghi C Đĩa cứng nhớ D Dữ liệu máy tính thông tin đưa vào máy tính Câu Chọn phát biểu câu sau: A Hệ thập lục phân sử dụng 10 chữ số từ đến B Hệ thập lục phân sử dụng 10 chữ số từ đến chữ A , B , C , D , E , F C Hệ thập lục phân sử dụng chữ số từ D Hệ thập lục phân sử dụng chữ I , V , X , L , C , D M Câu 10 Hãy chọn đáp án A 1MB = 1024KB B 1B = 1024 Bit C 1KB = 1024MB D 1Bit= 1024B Câu 11 Hãy chọn phương án ghép đúng: mã hóa thông tin thành liệu trình A Chuyển thông tin bên thành thông tin bên máy tính B Chuyển thông tin dạng mà máy tính xử lí C Chuyển thông tin dạng mã ASCII D Thay đổi hình thức biểu diễn để người khác không hiểu Câu 12 Phát biểu sau phù hợp khái niệm bit ? A Đơn vị đo khối lượng kiến thức B Chính chữ số C Đơn vị đo lượng thông tin D Một số có chữ số Câu 13 Hãy chọn phương án ghép Byte : A Số lượng bit đủ để mã hóa chữ bảng chữ Tiếng Anh B Một đơn vị đo dung lượng nhớ máy tính C Một đơn vị quy ước theo truyền thống để đo lượng thông tin D Lượng thông tin 16 bit Câu 14 Số kí tự chuẩn mã ASCII : A 256 B 128 C 512 D 255 Câu 15 Dãy bit biểu diễn nhị phân số “31” hệ thập phân? A 1101010 B 1010010 C 0011111 D 1100110 Câu 16 Dãy bit biểu diễn nhị phân số “65” hệ thập phân? A 11010111 B 01000001 C 10010110 D 10101110 Câu 17 Dãy số 10101 (trong hệ nhị phân) biểu diễn số hệ thập phân? A 21 B 98 C 39 D 15 Câu 18 Dãy bit biểu diễn nhị phân số “2” hệ thập phân? A 00 B 01 C 10 D 11 Câu 19 Biểu diễn thập phân số Hexa “1EA” có giá trị bao nhiêu? A 250 B 700 C 490 D 506 Câu 20 Biểu diễn thập phân số HEXA “2BC” có giá trị bao nhiêu? A 250 B 490 C 506 D 700 Câu 21 Chọn phát biểu câu sau A Hệ nhị phân sử dụng chữ số B Hệ thập phân sử dụng chữ số từ đến A, B, C, D, E, F C RAM nhớ , nơi ghi , xoá thông tin lúc làm việc D ROM nhớ , nơi ghi , xoá thông tin lúc làm việc Câu 22 Hãy chọn phương án ghép Chương trình dịch chương trình: A Chuyển đổi ngôn ngữ lập trình khác sang ngôn ngữ máy B Chuyển đổi ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ bậc cao C Chuyển đổi hợp ngữ sang ngôn ngữ lập trình bậc cao D Tất đáp án Câu 23 Hãy chọn phát biểu hợp lý khái niệm phần mềm: A Phần mềm gồm chương trình máy tính cách tổ chức liệu B Phần mềm gồm chương trình máy tính, tài liệu cách tổ chức liệu tài liệu hướng dẫn khác C Phần mềm gồm chương trình máy tính liệu kèm D Phần mềm gồm chương trình máy tính để làm chương trình máy tính khác Câu 24 Hãy chọn đáp án cho phét biểu sau: Phần mềm hệ thống A Có chức giám sát điều phối thực chương trình B Còn gọi chương trình giám sát C Còn có tên khác phần mềm ứng dụng D Là phần mềm cài đặt máy tính bỏ túi Câu 25 Hãy chọn câu ghép Hệ điều hành : A Phần mềm ứng dụng B Phần mềm tiện ích C Phần mềm hệ thống D Phần mềm công cụ Câu 26 Hệ điều hành hệ điều hành đa nhiệm nhiều người dùng? A Windows Server 2000 B MS-DOS C UNIX D Linux Câu 27 Hãy chọn phương án ghép Trong tin học, tệp (tập tin) khái niệm chỉ: A văn B đơn vị lưu trữ thông tin nhớ C gói tin D trang web Câu 28 Trong hệ điều hành Windows, tên tệp tên tệp sau không hợp lệ? A onthitotnghiep.doc B bai8pas C lop?cao.a D bangdiem.xls Câu 29 Trong hệ điều hành Windows, tên tệp tên tệp sau hợp lệ? A Bia giao an.doc B onthi?nghiep.doc C bai8:\pas D bangdiem*xls Câu 30 Trong hệ điều hành MS DOS , tên tập tin dài tối đa kí tự: A 11 kí tự B 12 kí tự C 255 kí tự D 256 kí tự Câu 31 Quyền truy cập cho phép hiệu chỉnh thuộc tính tập tin? A Modify B Copy C Move D Delete Câu 32 Tập tin sau có khả chứa virus cao nhất? A data.dat B image.jpg C note.txt D config.exe Câu 33: Hãy chương trình diệt virus Việt Nam? A BKva B BKav C CMCva D CMCvn Câu 34: CPU viết tắt cụm từ: A Central Processing Unit B Central Professional Unit C Common Processing Unit D Control Processing Unit Câu 35: Phiên hệ điều hành Windows là: A Windows B Windows C Windows D Windows 10 Câu 36: Các bo mạch chủ máy tính có card hình gắn liền dung lượng card thường lấy từ nguồn nào? A HDD B RAM C USB D CD-ROM Câu 37: Tốc độ truy xuất liệu loại thiết bị lưu trữ nhanh nhất? A HDD B SSD C USB D CD Câu 38: Hãy tên loại ngôn ngữ lập trình: A Jahoo B Jave C Java D Jav Câu 39: Số 15 hệ số 10 có giá trị hệ số là: A 1111 B 11111 C 1101 D 10111 Câu 40: Hãy tỷ lệ, kích thước độ phân giải hình thông dụng (Chiều dài x Chiều rộng)? A 1280x9981 B 1080x1080 C 1920x1089 D 1024x768 Câu 41: Hãy tên chương trình quản trị sở liệu? A My SQJ B Microsoft SQL Server C My PHP D Google SQL Câu 42: Hãy tên dịch vụ cung cấp đồ mạng? A Google mail B Google map C Google drive D Google translate Câu 43: Nếu tên miền địa web có chứa ký tự dạng edu trang web thường có nội dung thuộc lĩnh vực: A Kinh tế B Giáo dục C Chính phủ D Xã hội Câu 44: Phím F5 thường dùng duyệt web có chức năng: A Tải lại nội dung trang web B Đóng trang web C Trở trang mặc định ban đầu D Không có chức Câu 45: Thiết bị thiếu kết nối internet? A Switch B Hub C Router D Repeater Câu 46: Hãy tên mạng xã hội thông dụng nay? A Facebok B Twitter C My Spae D Tất đáp án Câu 47: Youtube.com trang web chia sẻ nội dung hình thức: A Như trang báo mạng B Hình ảnh C Video D Thư điện tử Câu 48: Hãy tên trang web cung cấp dịch vụ tìm kiếm internet? A google.con B google.com C lookfg.com D seach.com Câu 49: Lợi ích việc đưa tên miền trang web? A Có tính gợi nhớ tốt địa IP B Có thể phân biệt quốc gia C Có thể phân biệt lĩnh vực trang web D Tất đáp án Câu 50: Hãy kỹ thuật tối ưu hóa nội dung tìm kiếm internet? A SED B SEO C SES D SEP Câu 51: Hãy tên trình duyệt internet thông dụng? A Wifi B Firewall C Firefox D Internet Export Câu 52: Hãy tên chương trình diệt virus? A Symantec Antivirus B Symentec Antivirus C Pande Antivirus D Pannda Antivirus Câu 53: Tốc độ truy xuất liệu loại thiết bị lưu trữ chậm nhất? A HDD B SSD C USB D CD Câu 54: Hãy tên loại ngôn ngữ lập trình: A C? B C# C C@ D C& Câu 55: Bộ nhớ bao gồm: A Đĩa cứng, RAM ROM B ROM đĩa cứng C Đĩa cứng RAM D RAM ROM Câu 56: Các chương trình ứng dụng máy tính điện tử lưu trữ trong: A Bộ nhớ ROM B Bộ nhớ RAM C Các ổ đĩa D Các thiết bị xuất Câu 57: Khi điện, thông tin lưu trữ thành phần sau bị mất: A Đĩa cứng B ROM C RAM D CPU Câu 58: Đang sử dụng máy tính, bị nguồn điện thì: A Thông tin nhớ bị hết B Thông tin RAM bị mất, thông tin ROM không bị C Thông tin ổ đĩa bị D Thông tin lưu trữ lại hình Câu 59: Phát biểu sau nhất: A Các thiết bị xuất gồm: bàn phím, chuột, loa… B Các thiết bị xuất gồm: bàn phím, hình, máy in… C Các thiết bị nhập gồm: bàn phím, chuột, máy quét… D Các thiết bị nhập gồm: bàn phím, chuột, hình… Câu 60: Thông tin đưa vào máy tính, chúng biến đổi thành dạng chung là: A Hình ảnh B Văn C Dãy bit D Dãy số thập phân Câu 61: Đĩa từ bao gồm: A Hard Disk B Floppy Disk C Compact Disk D Cả A, B Câu 62: Bộ nhớ bao gồm thiết bị: A Đĩa cứng, đĩa mềm B Các loại đĩa từ, băng từ C Đĩa CD, đĩa Flash D Tất Câu 63: Ổ đĩa mềm có chức năng: A Ghép nối liệu đĩa mềm ghi lại đĩa B Bộ điều khiển đọc/ghi đĩa mềm C Bộ điều khiển đọc/ghi nhiều đĩa mềm lúc D Tự động diệt Virus đĩa mềm Câu 64: Thiết bị sau không thuộc nhớ máy tính? A Floppy Disk B Monitor C Hard Disk D Flash Disk Câu 65: Các thành phần sau thuộc phần cứng máy tính? A Hệ soạn thảo văn B Màn hình, CPU, đĩa cứng C Hệ điều hành Windows, DOS, Linux D Tất Câu 66: Đây thiết bị gì? A Bảng điều khiển ngoại vi B Bo mạch chủ C Ổ đĩa cứng máy tính D Khe tích hợp Câu 67: Đây thiết bị gì? A RAM B Bo mạch chủ Câu 154: Trong Microsoft Office Word, thao tác Alt + Home bảng biểu có chức năng: A B C D Đưa trỏ trở ô cột Đưa trỏ trở ô cuối cột Đưa trỏ ô đầu dòng Đưa trỏ trở ô cuối dòng Câu 155: Trong Microsoft Office Word, thao tác Alt + End bảng biểu có chức năng: A B C D Đưa trỏ đến ô tiếp Đưa trỏ trở ô cuối cột Đưa trỏ trở ô trước Đưa trỏ trở ô cuối dòng Câu 156: Trong Microsoft Office Word, thao tác Shift + Tab bảng biểu có chức năng: A B C D Đưa trỏ trở ô cột Đưa trỏ trở ô cuối cột Đưa trỏ trở ô trước Đưa trỏ ô đầu dòng Câu 157: Trong Microsoft Office Word, chức Shift cells Left hộp hội thoại Delete Cells bên có chức năng: A B C D Xóa ô dịch chuyển ô bên phải sang ô vừa xóa Xóa ô dịch chuyển ô phía lên ô vừa xóa Xóa dòng lựa chọn Xóa cột lựa chọn Câu 158: Trong Microsoft Office Word, chức Delete entire Row hộp hội thoại Delete Cells bên có chức năng: A B C D Xóa ô dịch chuyển ô bên phải sang ô vừa xóa Xóa ô dịch chuyển ô phía lên ô vừa xóa Xóa dòng lựa chọn Xóa cột lựa chọn Câu 159: Trong Microsoft Office Word, chức Delete entire Column hộp hội thoại Delete Cells bên có chức năng: A B C D Xóa ô dịch chuyển ô bên phải sang ô vừa xóa Xóa ô dịch chuyển ô phía lên ô vừa xóa Xóa dòng lựa chọn Xóa cột lựa chọn Câu 160: Trong Microsoft office Excel, cho biết kết hàm sau: =UPPER(RIGHT("Tin học văn phòng",9)) A VĂN PHÒNG B văn phòng C Văn Phòng D VĂN phòng Câu 161: Trong Microsoft office Excel, cho biết kết hàm sau: =VALUE(RIGHT("Tin học văn phòng",9)) A #VALUE! B C D NULL Câu 162: Trong Microsoft office Excel, cho biết kết hàm sau: =LEN("Kỹ thuật" &"-Công nghệ") A 18 B C D 16 Câu 163: Trong Microsoft office Excel, cho biết kết hàm sau: =LEN("Kỹ thuật")&LEN("-Công nghệ") A 810 B C D 10 Câu 164: Trong Microsoft office Excel, cho biết kết hàm sau: =MID(UPPER("Công nghệ"),3,5) A NG NG B Cô C NGHỆ D CÔNG Câu 165: Trong Microsoft office Excel, cho biết kết hàm sau: =CHAR(VALUE("66")) A B B b C 66 D Câu 166: Trong Microsoft office Excel, cho biết kết hàm sau: =CONCATENATE("Hùng", " ", "Vương") A Hùng Vương B HùngVương C #VALUE D NULL Câu 167: Trong Microsoft office Excel, cho biết kết hàm sau: =LEN(TRIM(" Chứng ")) A C D E Câu 168: Trong Microsoft office Excel, cho biết kết hàm sau: =CHAR(SUM(1,2)+64) A C B 67 C A D B Câu 169: Trong Microsoft office Excel, ô C1 chứa giá trị chuỗi “Xin chào”, muốn lấy chuỗi “chào” từ chuỗi ô C1, ta sử dụng hàm nào? A =LEFT(C1,4) B =RIGHT(C1,4) C =MID(C1,2,4) D =MID(D1,2,4) Câu 170: Trong Microsoft office Excel, ô A1 chứa giá trị chuỗi “Cộng hòa”, muốn lấy chuỗi “HÒA” từ chuỗi ô A1, ta sử dụng hàm nào? =UPPER(RIGHT(A1,3)) B RIGHT(A1,3) C LEFT(A1,3) D MID(A1,6,3) Câu 171: Trong Microsoft office Excel, cho biết kết hàm sau: =VALUE(CHAR(68)) A #VALUE! B 68 C 65 D 66 Câu 172: Trong Microsoft Office Excel, để sửa liệu ô tính mà không cần nhập lại, ta thực hiện: A Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, bấm phím F2 B Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, bấm phím F4 C Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, bấm phím F10 D Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, bấm phím F12 Câu 173: Trong Microsoft Office Excel, địa sau hợp lệ? A AB90000 B 100C C WW1234 D A74000 Câu 174: Trong Microsoft Office Excel, chiều dài liệu kiểu số lớn chiều rộng ô hiển thị ô kí tự: A & B # C $ D * Câu 175: Trong Microsoft Office Excel, viết sai tên hàm tính toán, chương trình thông báo lỗi? A #NAME? B #VALUE! C #N/A! D #DIV/0! Câu 176: Trong Microsoft Office Excel, vùng tập hợp nhiều ô kế cận tạo thành hình chữ nhật, địa vùng sau đúng? A B1 H15 B B1:H15 C B1-H15 D B1 H15 Câu 177: Trong Microsoft Office Excel, hàm sau cho phép tính tổng giá trị kiểu số thỏa mãn điều kiện cho trước? A SUM B COUNTIF C COUNT D SUMIF Câu 178: Khi làm việc với Microsoft Office Excel, di chuyển từ sheet sang sheet khác cách sử dụng phím tổ hợp phím nào? A Page Up; Page Down B Ctrl + Page Up; Ctrl + Page Down C Alt + Page Up; Alt + Page Down D Shift + Page Up; Shift + Page Down Câu 179: Một công thức Microsoft Office Excel bao gồm: A Biểu thức gồm tối thiểu hai toán hạng liên kết toán tử B Hai toán hạng liên kết toán tử C Dấu = đến biểu thức gồm tối thiểu hai toán hạng liên kết toán tử D Tất sai Câu 180: Khi không tham chiếu Microsoft Office Excel báo lỗi nào? A Lỗi #VALUE B Lỗi #NA C Lỗi #NUM D Lỗi #REF Câu 181: Trong Microsoft Office Excel, List Separator dùng để xác định: A Dấu ngăn cách đối số B Dấu ngăn cách số thập phân C Dấu ngăn cách số hàng ngàn D Dấu kết thúc hàm bảng tính Câu 182: Trong Microsoft Office Excel, cho biết kết hàm: =INT(-8.8) A #NUM! B -8 C -9 D #VALUE! Câu 183: Trong Microsoft Office Excel, cho biết kết hàm: =AVERAGE(6,6,6*2) A 24 B C 12 D Câu 184: Trong Microsoft Office Excel, cho biết kết hàm: =SQRT(ABS(4)) A #NUM! B C D 16 Câu 185: Trong Microsoft Office Excel, giả sử ô A1 có giá trị 9.354 ô A2 có giá trị 7.326 Hãy cho biết kết hàm: = ROUND(A1,2) – INT(A2) A 2.40 B 2.35 C 2.028 D 2.3 Câu 186: Trong Microsoft Office Excel, ô C2 chứa giá trị số 9, ô D2 chứa giá trị chuỗi TIN Hãy cho biết kết hàm: =AND(C2>8,D2="TIN") A #VALUE! B TRUE C #NAME? D FALSE Câu 187: Trong Microsoft Office Excel, cho biết kết hàm: =AVERAGE(4+2,6,8-5) A #VALUE! B C 15 D #NUM! Câu 188: Trong Microsoft Office Excel, ô A2 có sẵn giá trị chuỗi NONGNGHIEP Hãy cho biết kết hàm: =VALUE(A2) A #NAME? B #VALUE! C nongnghiep D NONGNGHIEP Câu 189: Trong Microsoft Office Excel, cho biết kết hàm: =OR(5+2=7,2
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ câu hỏi TIN học ôn tập THI CHUYỂN NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH GIẢNG VIÊN CHÍNH, BỘ câu hỏi TIN học ôn tập THI CHUYỂN NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH GIẢNG VIÊN CHÍNH, BỘ câu hỏi TIN học ôn tập THI CHUYỂN NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH GIẢNG VIÊN CHÍNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay