Quy tắc đánh dấu trọng âm cơ bản

5 39 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 07:14

Ngữ âm là một trong những điểm yếu nhất của người Việt khi học tiếng Anh. Để hiểu được trọng âm của một từ, trước hết người học phải hiểu được thế nào là âm tiết. Mỗi từ đều được cấu tạo từ các âm tiết. Âm tiết là một đơn vị phát âm, gồm có một âm nguyên âm (ʌ, æ, ɑː, ɔɪ, ʊə...)và các phụ âm (p, k, t, m, n...) bao quanh hoặc không có phụ âm bao quanh. Từ có thể có một, hai, ba hoặc nhiều hơn ba âm tiết.Ví dụ:Fun fʌnFast fæstSwim swɪmWhisker ˈwɪskərImportant ɪmˈpɔːrtntTarantula təˈræntʃələInternational ˌɪntərˈnæʃnəl Tiếng Anh là ngôn ngữ đa âm tiết, những từ có hai âm tiết trở lên luôn có một âm tiết phát âm khác biệt hẳn so với những âm tiết còn lại về độ dài, độ lớn và độ cao. Âm tiết nào được phát âm to hơn, giọng cao hơn và kéo dài hơn các âm khác trọng cùng một từ thì ta nói âm tiết đó đươc nhấn trọng âm. Hay nói cách khác, trọng âm rơi vào âm tiết đó.Khi nhìn vào phiên âm của một từ, thì trọng âm của từ đó được ký hiêu bằng dấu (‘) ở phía trước, bên trên âm tiết đó.Ví dụ: happy ˈhæpi trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhấtclever ˈklevər trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhấtarrange əˈreɪndʒ trọng âm rơi vào âm tiết thứ haiengineer ˌendʒɪˈnɪr có hai trọng âm: trọng âm chính rơi vào âm tiết thứ ba nir và trọng âm phụ rơi vào âm tiết thứ nhất enJapanese ˌdʒæpəˈniːz trọng âm chính rơi vào âm tiết thứ ba ˈniːz và trọng âm phụ rơi vào âm tiết thứ nhất dʒæ Trọng âm từ đóng vai trò quan trọng trong việc phân biệt được từ này với từ khác khi chúng ta nghe và nói tiếng Anh. Người bản ngữ phát âm bất cứ từ nào đều có trọng âm rất tự nhiên đến mức họ không biết là họ có sử dụng trọng âm.Vì vậy, đặt trọng âm sai âm tiết hay không sử dụng trọng âm sẽ khiến người bản xứ khó có thể hiểu được là người học tiếng Anh muốn nói gì và họ cũng gặp không ít khó khăn trong việc nghe hiểu người bản xứ. Chẳng hạn: từ desert có hai cách nhấn trọng âm: trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhấtˈdezərt thì đó là danh từ, có nghĩa là sa mạc, nhưng trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai dɪˈzɜrt thì đó là động từ, có nghĩa là bỏ rơi, đào ngũ. Trong tiếng Anh, có một số từ được viết giống nhau nhưng trọng âm ở vị trí khác nhau tùy theo từ loại. Như vậy phát âm đúng trọng âm của một từ là yếu tố đầu tiên giúp sinh viên nghe hiểu và nói được như người bản ngữ. N/EX- ‘courage en’courage RE- a’rrange rea’rrange OVER- ‘populated over’populated UNDER- de’veloped underde’veloped Một số trường hợp ngoại lệ: ‘statement/’ understatement, ‘ground/ ‘underground, 14 Hậu tố không làm thay đổi trọng âm từ gốc: FUL ‘beauty ‘beautiful • LESS ‘thought ‘thoughtless ABLE en’joy en’joyable AL tra’dition tra’ditional OUS ‘danger ‘dangerous LY di’rect di’rectly ER/OR/ANT ‘worker / ‘actor NG/IVE be’gin ISE/ IZE ‘memorize EN ‘widen MENT em’ployment NESS ‘happiness SHIP ‘friendship be’ginning HOOD 15 childhood Từ âm tiết: a Động từ • • • b Trọng âm rơi vào âm tiết thứ âm tiết thứ nguyên âm ngắn kết thúc phụ âm: Ví dụ: encounter /iŋ’kauntə/, determine /di’t3:min/ Trọng âm rơi vào âm tiết thứ âm tiết thứ nguyên âm dài hay nguyên âm đôi hay kết thúc phụ âm trở lên Ví dụ: exercise / ‘eksəsaiz/, compromise/ [‘kɔmprəmaiz] Một số trường hợp ngoại lệ: entertain /entə’tein/, comprehend /,kɔmpri’hend/ Danh từ Đối với danh từ ba âm tiết: âm tiết thứ hai chứa âm /ə/ /i/ trọng âm rơi vào âm tiết thứ Ví dụ: paradise /ˈpærədaɪs /, pharmacy /ˈfɑːrməsi/, controversy /ˈkɑːntrəvɜːrsi/, holiday /ˈhɑːlədeɪ /, resident /ˈrezɪdənt/… • Nếu danh từ âm tiết thứ chứa âm ngắn (/ə/ hay/i/) âm tiết thứ hai chứa nguyên âm dài/ nguyên âm đôi trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Ví dụ: computer /kəmˈpjuːtər/, potato /pəˈteɪtoʊ/, banana /bəˈnænə/, disaster /dɪ ˈzɑːstə(r)/ c Tính từ: • • tính từ âm tiết tương tự danh từ Ví dụ: happy /’hæpi/, impossible /im’pɔsəbl/… Bài tập: Tìm từ trọng âm khác với từ lại           a darkness b warmth c market d remark a begin b comfort c apply d suggest a direct b idea c suppose d figure a revise b amount c village d desire a standard b happen c handsome d destroy a scholarship b negative c develop d purposeful a ability b acceptable c education d hilarious a document b comedian c perspective d location a provide b product c promote d profess a different b regular c achieving d property ... có âm tiết: a Động từ • • • b Trọng âm rơi vào âm tiết thứ âm tiết thứ có nguyên âm ngắn kết thúc phụ âm: Ví dụ: encounter /iŋ’kauntə/, determine /di’t3:min/ Trọng âm rơi vào âm tiết thứ âm tiết... /, resident /ˈrezɪdənt/… • Nếu danh từ có âm tiết thứ chứa âm ngắn (/ə/ hay/i/) có âm tiết thứ hai chứa nguyên âm dài/ nguyên âm đôi trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Ví dụ: computer /kəmˈpjuːtər/,... /entə’tein/, comprehend /,kɔmpri’hend/ Danh từ Đối với danh từ có ba âm tiết: âm tiết thứ hai có chứa âm /ə/ /i/ trọng âm rơi vào âm tiết thứ Ví dụ: paradise /ˈpærədaɪs /, pharmacy /ˈfɑːrməsi/, controversy
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy tắc đánh dấu trọng âm cơ bản, Quy tắc đánh dấu trọng âm cơ bản, Quy tắc đánh dấu trọng âm cơ bản

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay