Lịch sử ra đời và bản chất của tiền tệ

3 32 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 06:32

LỜI MỞ ĐẦU Tiền tệ có giá trị không phải vì nó có giá trị tự thân mà vì những gì tiền tệ có thể trao đổi được. Giá trị của tiền là số lượng hàng hóa dịch vụ mua được bằng một đơn vị của tiền tệ, ví dụ số lượng hàng hóa dịch vụ mua được bằng một Dollar. Nói cách khác giá trị của tiền là nghịch đảo của giá cả hàng hóa. Các ngân hàng quốc gia thường theo đuổi một mục đích thực tế cố định khi điều chỉnh lượng tiền. Mục đích này thường là bình ổn giá, tức là chống lại lạm phát. Để có thể giới hạn tỷ lệ lạm phát ở một mức độ hợp lý với nền kinh tế quốc dân, ngân hàng quốc gia cố gắng giữ lượng tiền đồng bộ với sự phát triển kinh tế. Lượng tiền tăng quá nhanh hay tốc độ quay vòng của tiền tăng lên trong khi lượng tiền không thay đổi sẽ dẫn đến mất cân bằng giữa tiền đang có hàng hóa. Sự mất cân bằng này sẽ làm tăng mức giá chung người ta gọi đó là lạm phát. Lạm phát có thể được phân loại theo vận tốc (lạm phát vừa phải, lạm phát phi mã, siêu lạm phát) hay theo giai đoạn (giai đoạn tăng tốc, giai đoạn ổn định, giai đoạn giảm tốc). Lượng tiền có thể tăng vì chính sách lãi suất của ngân hàng quốc gia hay vì nợ quốc gia tăng đột ngột. Khi lượng tiền giảm đi hay tốc độ quay vòng tiền giảm xuống trong khi lượng tiền không đổi thì giá cả có thể sẽ giảm liên tục trong một thời gian, người ta gọi đó là giảm phát. Lượng tiền giảm đi cũng có thể là do các biện pháp của ngân hàng quốc gia gây ra khi vận tốc quay vòng tiền giảm đi (khi người dân hay doanh nghiệp hạn chế tiêu dùng đầu tư hơn tiền được tiết kiệm nhiều hơn là tiêu dùng). Dưới đây chúng ta sẽ nghiên cứu về quy luật lưu thông tiền tệ, vì sao lại có lạm phát xảy ra những biện pháp khắc phục lạm phát. Lịch sử của tiền tệ chính là lịch sử phát triển các hình thái giá trị từ thấp đến cao, từ hình thái giản đơn cho đến hình thái đầy đủ nhất là tiền tệ. Hình thái giá trị giản đơn hay ngẫu nhiên: Đây là hình thái phôi thai của giá trị, nó xuất hiện trong giai đoạn đầu của trao đổi hàng hoá, trao đổi mang tính chất ngẫu nhiên, người ta trao đổi trực tiếp vật này lấy vật khác. Ví dụ: 1m vải = 10 kg thóc. Ở đây, giá trị của vải được biểu hiện ở thóc. Còn thóc là cái được dùng làm phương tiện để biểu hiện giá trị của vải. Với thuộc tính tự nhiên của mình, thóc trở thành hiện thân của vải. Sở dĩ như vậy vì bản thân thóc cũng có giá trị. Hàng hoá (vải) mà giá trị của nó được biểu hiện ở một hàng hoá khác (thóc) thì gọi là hình thái giá trị tương đối. Còn hàng hoá (thóc) mà giá trị sử dụng của nó biểu hiện giá trị của hàng hoá khác (vải) gọi là hình thái vật ngang giá. Hình thái vật ngang giá có 3 đặc điểm: giá trị sử dụng của nó trở thành hình thức biểu hiện giá trị; lao động cụ thể trở thành hình thức biểu hiện lao động trừu tượng; lao động tư nhân trở thành hình thức biểu hiện lao động xã hội. Hình thái giá trị tương đối hình thái vật ngang giá là hai mặt liên quan với nhau, không thể tách rời nhau, đồng thời là hai cực đối lập của một phương trình giá trị. Trong hình thái giản đơn hay ngẫu nhiên thì tỷ lệ trao đổi chưa thể cố định. Chức năng của tiền tệ quy luật lưu thông tiền tệ:Bản chất của tiền tệ được thể hiện qua các chức năng của nó. Theo C.Mac tiền tệ có 5 chức năng: - Thước đo giá trị: Tiền tệ dùng để biểu hiện đo lường giá trị của các hàng hóa. Lịch sử đời chất tiền tệ SỰ PHÁT TRIỂN CÁC HÌNH THÁI GIÁ TRỊ Hàng hoá thống hai thuộc tính giá trị sử dụng giá trị Về mặt giá trị sử dụng, tức hình thái tự nhiên hàng hoá, ta nhận biết trực tiếp giác quan Nhưng mặt giá trị, tức hình thái xã hội hàng hoá, nguyên tử vật chất nên cảm nhận trực tiếp Nó bộc lộ trình trao đổi thông qua hình thái biểu Lịch sử tiền tệ lịch sử phát triển hình thái giá trị từ thấp đến cao, từ hình thái giản đơn đến hình thái đầy đủ tiền tệ - Hình thái giá trị giản đơn hay ngẫu nhiên: hình thái phôi thai giá trị, xuất giai đoạn đầu trao đổi hàng hoá, trao đổi mang tính chất ngẫu nhiên, người ta trao đổi trực tiếp vật lấy vật khác Ví dụ: m vải = 10 kg thóc Ở đây, giá trị vải biểu thóc Còn thóc dùng làm phương tiện để biểu giá trị vải Với thuộc tính tự nhiên mình, thóc trở thành thân giá trị vải Sở dĩ thân thóc có giá trị Hàng hoá (vải) mà giá trị biểu hàng hoá khác (thóc) gọi hình thái giá trị tương đối Còn hàng hoá (thóc) mà giá trị sử dụng biểu giá trị hàng hoá khác (vải) gọi hình thái vật ngang giá Hình thái vật ngang giá có ba đặc điểm: giá trị sử dụng trở thành hình thức biểu giá trị; lao động cụ thể trở thành hình thức biểu lao động trừu tượng; lao động tư nhân trở thành hình thức biểu lao động xã hội Hình thái giá trị tương đối hình thái vật ngang giá hai mặt liên quan với nhau, tách rời nhau, đồng thời hai cực đối lập phương trình giá trị Trong hình thái giá trị giản đơn hay ngẫu nhiên tỷ lệ trao đổi chưa thể cố định - Hình thái giá trị đầy đủ hay mở rộng: lực lượng sản xuất phát triển hơn, sau phân công lao động xã hội lần thứ nhất, chăn nuôi tách khỏi trồng trọt, trao đổi trở nên thường xuyên hơn, hàng hoá quan hệ với nhiều hàng hoá khác Tương ứng với giai đoạn hình thái đầy đủ hay mở rộng Ví dụ: m vải = 10 kg thóc = gà = 0,1 vàng = Đây mở rộng hình thái giá trị giản đơn hay ngẫu nhiên Ở ví dụ trên, giá trị mét vải biểu 10 kg thóc gà 0,1 vàng Như vậy, hình thái vật ngang giá mở rộng nhiều hàng hoá khác Tuy nhiên, trao đổi trực tiếp, tỷ lệ trao đổi chưa cố định - Hình thái chung giá trị: với phát triển cao lực lượng sản xuất phân công lao động xã hội, hàng hoá đưa trao đổi thường xuyên, đa dạng nhiều Nhu cầu trao đổi trở nên phức tạp hơn, người có vải muốn đổi thóc, người có thóc lại không cần vải mà lại cần thứ khác Vì thế, việc trao đổi trực tiếp không thích hợp gây trở ngại cho trao đổi Trong tình hình đó, người ta phải đường vòng, mang hàng hoá đổi lấy thứ hàng hoá mà nhiều người ưa chuộng, đem đổi lấy thứ hàng hoá mà cần Khi vật trung gian trao đổi cố định lại thứ hàng hoá nhiều người ưa chuộng, hình thái chung giá trị xuất Ví dụ: 10 kg thóc gà = m vải 0,1 vàng Ở đây, tất hàng hoá biểu giá trị thứ hàng hoá đóng vai trò vật ngang giá chung Tuy nhiên, vật ngang giá chung chưa ổn định thứ hàng hoá Các địa phương khác hàng hoá dùng làm vật ngang giá chung khác - Hình thái tiền tệ: lực lượng sản xuất phân công lao động xã hội phát triển nữa, sản xuất hàng hoá thị trường ngày mở rộng, tình trạng có nhiều vật ngang giá chung làm cho trao đổi địa phương vấp phải khó khăn, đòi hỏi khách quan phải hình thành vật ngang giá chung thống Khi vật ngang giá chung cố định lại vật độc tôn phổ biến xuất hình thái tiền tệ giá trị Ví dụ: 10 kg thóc m vải = 0,1 vàng = vật ngang giá chung gà (Vàng trở thành tiền tệ) Lúc đầu có nhiều kim loại đóng vai trò tiền tệ, sau cố định lại kim loại quý: vàng, bạc cuối vàng Sở dĩ bạc vàng đóng vai trò tiền tệ ưu điểm như: chất, dễ chia nhỏ, không hư hỏng, với lượng thể tích nhỏ chứa đựng lượng giá trị lớn Tiền tệ xuất kết phát triển lâu dài sản xuất trao đổi hàng hoá, tiền tệ đời giới hàng hoá phân thành hai cực: bên hàng hoá thông thường; bên hàng hoá (vàng) đóng vai trò tiền tệ Đến giá trị hàng hoá có phương tiện biểu thống Tỷ lệ trao đổi cố định lại BẢN CHẤT CỦA TIỀN TỆ Vậy tiền tệ hàng hoá đặc biệt tách từ giới hàng hoá làm vật ngang giá chung cho tất hàng hoá đem trao đổi; thể lao động xã hội biểu quan hệ người sản xuất hàng hoá LỜI MỞ ĐẦU Tiền tệ có giá trị không phải vì nó có giá trị tự thân mà vì những gì tiền tệ có thể trao đổi được. Giá trị của tiền là số lượng hàng hóa dịch vụ mua được bằng một đơn vị của tiền tệ, ví dụ số lượng hàng hóa dịch vụ mua được bằng một Dollar. Nói cách khác giá trị của tiền là nghịch đảo của giá cả hàng hóa. Các ngân hàng quốc gia thường theo đuổi một mục đích thực tế cố định khi điều chỉnh lượng tiền. Mục đích này thường là bình ổn giá, tức là chống lại lạm phát. Để có thể giới hạn tỷ lệ lạm phát ở một mức độ hợp lý với nền kinh tế quốc dân, ngân hàng quốc gia cố gắng giữ lượng tiền đồng bộ với sự phát triển kinh tế. Lượng tiền tăng quá nhanh hay tốc độ quay vòng của tiền tăng lên trong khi lượng tiền không thay đổi sẽ dẫn đến mất cân bằng giữa tiền đang có hàng hóa. Sự mất cân bằng này sẽ làm tăng mức giá chung người ta gọi đó là lạm phát. Lạm phát có thể được phân loại theo vận tốc (lạm phát vừa phải, lạm phát phi mã, siêu lạm phát) hay theo giai đoạn (giai đoạn tăng tốc, giai đoạn ổn định, giai đoạn giảm tốc). Lượng tiền có thể tăng vì chính sách lãi suất của ngân hàng quốc gia hay vì nợ quốc gia tăng đột ngột. Khi lượng tiền giảm đi hay tốc độ quay vòng tiền giảm xuống trong khi lượng tiền không đổi thì giá cả có thể sẽ giảm liên tục trong một thời gian, người ta gọi đó là giảm phát. Lượng tiền giảm đi cũng có thể là do các biện pháp của ngân hàng quốc gia gây ra khi vận tốc quay vòng tiền giảm đi (khi người dân hay doanh nghiệp hạn chế tiêu dùng đầu tư hơn tiền được tiết kiệm nhiều hơn là tiêu dùng). Dưới đây chúng ta sẽ nghiên cứu về quy luật lưu thông tiền tệ, vì sao lại có lạm phát xảy ra những biện pháp khắc phục lạm phát. Lịch sử của tiền tệ chính là lịch sử phát triển các hình thái giá trị từ thấp đến cao, từ hình thái giản đơn cho đến hình thái đầy đủ nhất là tiền tệ. Hình thái giá trị giản đơn hay ngẫu nhiên: Đây là hình thái phôi thai của giá trị, nó xuất hiện trong giai đoạn đầu của trao đổi hàng hoá, trao đổi mang tính chất ngẫu nhiên, người ta trao đổi trực tiếp vật này lấy vật khác. Ví dụ: 1m vải = 10 kg thóc. Ở đây, giá trị của vải được biểu hiện ở thóc. Còn thóc là cái được dùng làm phương tiện để biểu hiện giá trị của vải. Với thuộc tính tự nhiên của mình, thóc trở thành hiện thân của vải. Sở dĩ như vậy vì bản thân thóc cũng có giá trị. Hàng hoá (vải) mà giá trị của nó được biểu hiện ở một hàng hoá khác (thóc) thì gọi là hình thái giá trị tương đối. Còn hàng hoá (thóc) mà giá trị sử dụng của nó biểu hiện giá trị của hàng hoá khác (vải) gọi là hình thái vật ngang giá. Hình thái vật ngang giá có 3 đặc điểm: giá trị sử dụng của nó trở thành hình thức biểu hiện giá trị; lao động cụ thể trở thành hình thức biểu hiện lao động trừu tượng; lao động tư nhân trở thành hình thức biểu hiện lao động xã hội. Hình thái giá trị tương đối hình thái vật ngang giá là hai mặt liên quan với nhau, không thể tách rời nhau, đồng thời là hai cực đối lập của một phương trình giá trị. Trong hình thái giản đơn hay ngẫu nhiên thì tỷ lệ trao đổi chưa thể cố định. Chức năng của tiền tệ quy luật lưu thông tiền tệ:Bản chất của tiền tệ được thể hiện qua các chức năng của nó. Theo C.Mac tiền LỜI MỞ ĐẦUTiền tệ có giá trị không phải vì nó có giá trị tự thân mà vì những gì tiền tệ có thể trao đổi được. Giá trị của tiền là số lượng hàng hóa dịch vụ mua được bằng một đơn vị của tiền tệ, ví dụ số lượng hàng hóa dịch vụ mua được bằng một Dollar. Nói cách khác giá trị của tiền là nghịch đảo của giá cả hàng hóa.Các ngân hàng quốc gia thường theo đuổi một mục đích thực tế cố định khi điều chỉnh lượng tiền. Mục đích này thường là bình ổn giá, tức là chống lại lạm phát. Để có thể giới hạn tỷ lệ lạm phát ở một mức độ hợp lý với nền kinh tế quốc dân, ngân hàng quốc gia cố gắng giữ lượng tiền đồng bộ với sự phát triển kinh tế.Lượng tiền tăng quá nhanh hay tốc độ quay vòng của tiền tăng lên trong khi lượng tiền không thay đổi sẽ dẫn đến mất cân bằng giữa tiền đang có hàng hóa. Sự mất cân bằng này sẽ làm tăng mức giá chung người ta gọi đó là lạm phát.Lạm phát có thể được phân loại theo vận tốc (lạm phát vừa phải, lạm phát phi mã, siêu lạm phát) hay theo giai đoạn (giai đoạn tăng tốc, giai đoạn ổn định, giai đoạn giảm tốc). Lượng tiền có thể tăng vì chính sách lãi suất của ngân hàng quốc gia hay vì nợ quốc gia tăng đột ngột.Khi lượng tiền giảm đi hay tốc độ quay vòng tiền giảm xuống trong khi lượng tiền không đổi thì giá cả có thể sẽ giảm liên tục trong một thời gian, người ta gọi đó là giảm phát. Lượng tiền giảm đi cũng có thể là do các biện pháp của ngân hàng quốc gia gây ra khi vận tốc quay vòng tiền giảm đi (khi người dân hay doanh nghiệp hạn chế tiêu dùng đầu tư hơn tiền được tiết kiệm nhiều hơn là tiêu dùng).Dưới đây chúng ta sẽ nghiên cứu về quy luật lưu thông tiền tệ, vì sao lại có lạm phát xảy ra những biện pháp khắc phục lạm phát.Lịch sử của tiền tệ chính là lịch sử phát triển các hình thái giá trị từ thấp đến cao, từ hình thái giản đơn cho đến hình thái đầy đủ nhất là tiền tệ.Hình thái giá trị giản đơn hay ngẫu nhiên: Đây là hình thái phôi thai của giá trị, nó xuất hiện trong giai đoạn đầu của trao đổi hàng hoá, trao đổi mang tính chất ngẫu nhiên, người ta trao đổi trực tiếp vật này lấy vật khác. Ví dụ: 1m vải = 10 kg thóc. Ở đây, giá trị của vải được biểu hiện ở thóc. Còn thóc là cái được dùng làm phương tiện để biểu hiện giá trị của vải. Với thuộc tính tự nhiên của mình, thóc trở thành hiện thân của vải. Sở dĩ như vậy vì bản thân thóc cũng có giá trị. Hàng hoá (vải) mà giá trị của nó được biểu hiện ở một hàng hoá khác (thóc) thì gọi là hình thái giá trị tương đối. Còn hàng hoá (thóc) mà giá trị sử dụng của nó biểu hiện giá trị của hàng hoá khác (vải) gọi là hình thái vật ngang giá. Hình thái vật ngang giá có 3 đặc điểm: giá trị sử dụng của nó trở thành hình thức biểu hiện giá trị; lao động cụ thể trở thành hình thức biểu hiện lao động trừu tượng; lao động tư nhân trở thành hình thức biểu hiện lao động xã hội. Hình thái giá trị tương đối hình thái vật ngang giá là hai mặt liên quan với nhau, không thể tách rời nhau, đồng thời là hai cực đối lập của một phương trình giá trị. Trong hình thái giản đơn hay ngẫu nhiên thì tỷ lệ trao đổi chưa thể cố định.Chức năng của tiền tệ quy luật lưu thông tiền tệ:Bản chất của tiền tệ được thể hiện qua các chức năng của nó. Theo C.Mac BÀI Ti U Lu NỂ Ậ BÀI Ti U Lu NỂ Ậ Đề tài : Lịch sử ra đời bản chất của tiền tệ . Đề tài : Lịch sử ra đời bản chất của tiền tệ . NHÓM : 6 DANH SÁCH NHÓM  01 Nguyễn Tiến Nam A3  02 Nguyễn Đức Thắng A4  03 Ma Thượng Đức A4  04 Lê Thị Ngọc Thúy A3  05 Đặng T Khánh Linh A3  06 Nguyễn Thị Tình A3  07 Đỗ Trần Hưởng A3  08 Ng T Minh Phương A4  09 Nguyễn Thị Huế A4  10 Đỗ Thị Chi Linh A3  11 Nguyễn Thị Bản A4  12 Nguyễn Mỹ Hạnh A4  13 Phạm T Ngọc Ánh A3  14 Phạm Thùy Linh A3  15 Đoàn Thị Yến A3  16 Nguyễn Thị Chín A3 NHÓM : 06 Lịch sử ra đời bản chất của tiền tệ • Không phải ngay đầu tiên tiền đã tồn tại là tiền tệ . Nguồn gốc phát sinh của tiền tệ trải qua sự pt của 4 hình thái giá trị . Hình thái giản đơn hay ngẫu nhiên Đây là hình thái phôi thai của giá trị, nó xuất hiện trong giai đoạn đầu của trao đổi hàng hoá, khi trao đổi mang tính ngẫu nhiên, người ta trao đổi trực tiếp vật này lấy vật khác . Ví dụ : 1 con gà = 10 kg thóc Hình thái giá trị đầy đủ hay mở rộng . Khi sản xuất hàng hóa phát triển hơn nữa, số lượng hàng hóa được đem ra trao đổi nhiều hơn thì một hàng hóa có thể trao đổi được với nhiều hàng hóa khác. Hình thái chung của giá trị Hình thái chung của giá trị Ví dụ : 1 con gà 10 kg thóc 0.2 gam vàng = 1 mét vải = 1 mét vải Ở đây, tất cả các hàng hoá đều biểu hiện giá trị của mình ở cùng một thứ hàng hoá đóng vai trò là vật ngang giá chung . Tuy nhiên vật ngang giá chung chưa ổn định ở một thứ hàng hoá nào . Các địa phương khác nhau thì hàng hoá dùng làm vật ngang giá chung cũng khác nhau . Hình thái tiền tệ • Khi lực lượng sản xuất phân công lao động xã hội phát triển hơn nữa, sản xuất hàng hóa thị trường ngày càng mở rộng thì có nhiều hàng hóa làm vật ngang giá chung, làm cho trao đổi giữa các vùng gặp khó khăn đòi hỏi phải có vật ngang giá chung thống nhất. • Khi vật ngang giá chung được cố định ở vàng bạc thì hình thái tiền tệ của giá trị xuất hiện.Nhưng vàng có ưu thế hơn bạc nên cuối cùng hình thái tiền tệ được cố định ở vàng Vàng đóng vai trò là tiền tệ vì : Vàng c ng là m t HH, có GTSD GT, ũ ộ đóng vai trò v t ngang giá chung. Vàng là ậ kim lo i quý hi m nên v i m t kh i ạ ế ớ ộ ố l ng nh nh ng ch a đ ng m t l ng ượ ỏ ư ứ ự ộ ượ giá tr l n ị ớ Bản chất của tiền tệ . Tiền tệ là hàng hoá đặc biệt được tách ra từ thế giới hàng hoá làm vật ngang giá chung thống nhất cho các hàng hoá khác,nó thể hiện lao động xã hội biểu hiện quan hệ giữa những người sx hàng hoá . [...].. .Bản chất của tiền còn được thể hiện qua các chức năng củaTiền làm thước đo giá trị  Giá cả hàng hoá chịu ảnh hưởng của các nhân tố : Muốn đo lường giá trị của các hàng hoá ,bản + Giá trị hàng hoá thân tiền tệ cũng phải có giá trị Vì vậy ,tiền làm + Giá trị của tiền chức hệ cung - cầu về hàng hoá + Quannăng thước đo giá trị phải là tiền vàng Giá : 6.000.000 VNĐ Để... cần thiết phải là tiền mặt mà chỉ cần so sánh với lượng vàng nào đó trong ý tưởng  Để tiền làm được chức năng thước đo giá trị thì bản thân tiền tệ cũng phải được quy định một đơn vị tiền tệ nhất định làm Môn h ọ c: N h ữ n g n guyên lý c b ả n c ủ a Ch ủ n gh ĩ a M ác - Lên i n Xin chào cô bạn đếến với thuyếết trình nhóm VUI VẺ Bố cục I Lịch sử đời chấất tiêền tệ II Chức tiêền tệ III Quy luật lưu thông tiêền tệ I Lịch sử đời chấất tiêề n tệ Sự Phát Triển Tiêền tệ đời Của Các Hình Hình thái giá trị chung Thái Giá Trị Hình thái mở rộng Hình thái giá trị đơn giản Hình thái đơn giản hay ngẫu nhiến c giá trị 1m vải = 10 kg thóc  Hình thái gi ản đơn hay ng ẫu nhiên mầm mống phôi thai hình thái tiền - Hàng hóa đóng vai trò vật ngang giá hình Vật ngang giá thái phôi thai tiền tệ - Xuất vào cuối xã hội cộng sản nguyên Giá trị tương đối thủy - Trao đổi mang tính chất ngẫu nhiên tr ực tiếp 1.2 Hình thái mở rộng giá trị 1m vải = 10 kg thóc = gà = gram vàng  Ở giá trị hàng hóa biểu giá trị sử dụng nhiếề u hàng hóa đóng vai trò vật ngang giá chung  Tỷ lệ trao đổi côếđịnh hơn, Giá trị tương đối Vật ngang gía mở rộng trao đổi trực tiếế p hàng lâế y hàng Trao đổi ngày mở rộng 1.3 hình thái chung giá trị áo = 10 đấu chè = Vật ngang giá chung chưa 20m2 vải ổn định 40 đấu cà phê = 0,2 gam vàng = Ở giá trị hàng hóa biểu CTSD hàng hóa đóng vai trò làm vật ngang giá chung Phân công lao động ngày phát triển, trao đổi ngày mở rộng 1.4 hình thái tiền tệ áo = 20m2 vải = 10 chè = - Ở giá trị tất hàng hóa biểu 0,03 gam vàng 40 đấu cà phê = Vật ngang giá chung thôấ ng nhấất lại Vàng hàng hóa đóng vai trò tiền tệ - Khi bạc vàng làm chức tiền tệ chế độ tiền tệ gọi chế độ song vị - Khi vàng độc chiếm vai trò tiền tệ chế độ tiền tệ gọi chế độ vị vàng (Vàng trở thành tiêền tệ) Tiếề n tệ hàng hóa đặc biệt tách từ thếếgi ới hàng hóa làm v ật ngang giá chung cho tâết c ả hàng hóa đem trao đổi Tại vàng bạc, đặc biệt vàng lại có vai trò ti ền t ệ nh v ậy??? + Thứ nhấất, hàng hóa, mang trao đổi với hàng hóa khác + Thứ hai, có ưu thếế( từ thuộc tính tự nhiến) Kếế t luận -Nguồồ n gồố c tiềồn: tiếền đời trình phát triển lâu dài sản xuâế t trao đổi hàng hóa - Bản chấố t tiềồn: hàng hóa đặc biệt, đóng vai trò vật ngang giá chung, th ể chung giá trị thể môếi quan hệ người sản xuâết hàng hóa 2 Chức tiền tệ Thứ 1: thước đo giá trị Thứ : Phương tiện lưu thông = chức tiền Thứ 4: phương tiện toán Thứ : tiêền tệ thêấgiới Thứ 3: phương tiệncấất trữ 2.1 thước đo giá trị - Tiếề n dùng để đo lường biểu giá trị hàng hoá khác - Để thực chức câền lượng tiếền tưởng tượng, không câền thiếế t phải có tiếền mặt - Giá trị hàng hóa biểu băềng tiếền gọi giá hàng hóa 2.2 Phương tiện lưu thông -Tiền làm môi giới trao đổi hàng hoá -Khi tiền làm phương tiện lưu thông đòi hỏi phải có tiền mặt thực tế (vàng thoi, bạc nén, tiền đúc, tiền giấy, tiền tín dung ) -Các loại tiền: + Với chức phương tiện lưu thông, lúc đầu tiền xuất trức tiếp hình thức vàng thoi, bạc nén + tiền đúc +tiền giấy Vàng thỏi Tiếền đúc Tiếền giâếy 2.3 Phương tiện cất giữ - Tiếền rút khỏi lưu thông câết giữ lại để câền đem mua hàng Các hình thức câết giữ + câết dâếu + gửi ngân hàng - có tiếền vàng, tiếền bạc, cải băềng vàng bạc có giá trị thực hi ện chức 2.4 Phương thức toán Kinh tế hàng hoá phát triển đến trình độ tất yếu nảy sinh việc mua bán chịu: Tiền tệ sử dụng để:Trả tiền mua hàng chịu; Trả nợ; Nộp thuế - Hiện nay, xuất thêm loại tiền mới, tiền tín dụng, hình thức chủ yếu tiền tín dụng giấy bạc ngân hàng Tiền tín dụng phát hành từ chức phương tiện toán tiền - Khi tiền tín dụng phát triển chức phương tiện toán tiền mở rộng hình thức tiền phát triển 2.5 Tiền tệ giới Khi trao đổi vượt khỏi biến giới quôếc gia hình thành quan h ệ trao đổi gi ữa n ước,tiếề n làm chức tiếền tệ thếếgiới - Thực chức tiếền làm nhiệm vụ: • Phương tiện mua hàng • Phương tiện toán quôếc tếế • Tín dụng quôếc tếế • Di chuyển cải từ nước sang nước khác - Tiếề n phải vàng Lạm phát - Khi số lượng tiền giấy đưa vào lưu thông vượt số lượng tiền vàng hay bạc cần thiết cho lưu thông mà tiền giấy đại biểu dẫn đến tượng lạm phát - Phân loại lạm phát: + Lạm phát vừa phải: lạm phát số 10% năm + Lạm phát phi mã: lạm phát số năm + Siêu lạm phát: lạm phát (4) ... thái tiền tệ giá trị Ví dụ: 10 kg thóc m vải = 0,1 vàng = vật ngang giá chung gà (Vàng trở thành tiền tệ) Lúc đầu có nhiều kim loại đóng vai trò tiền tệ, sau cố định lại kim loại quý: vàng,... cuối vàng Sở dĩ bạc vàng đóng vai trò tiền tệ ưu điểm như: chất, dễ chia nhỏ, không hư hỏng, với lượng thể tích nhỏ chứa đựng lượng giá trị lớn Tiền tệ xuất kết phát triển lâu dài sản xuất trao... hoá, tiền tệ đời giới hàng hoá phân thành hai cực: bên hàng hoá thông thường; bên hàng hoá (vàng) đóng vai trò tiền tệ Đến giá trị hàng hoá có phương tiện biểu thống Tỷ lệ trao đổi cố định lại BẢN
- Xem thêm -

Xem thêm: Lịch sử ra đời và bản chất của tiền tệ, Lịch sử ra đời và bản chất của tiền tệ, Lịch sử ra đời và bản chất của tiền tệ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay