Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Tiếng Anh trường THPT Liễn Sơn, Vĩnh Phúc có đáp án (Đề 160)

10 81 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 06:31

SỞ GD & ĐT Thanh Hoá ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC: 2014 – 2015. MÔN: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian phát đề. (Đề thi 04 trang; 50 câu trắc nghiệm) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi: 001 Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố: H=1; C=12; N=14; O=16; F=19; Na=23; Mg=24; Al=27; P=31; S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Cr=52; Mn=55; Fe=56; Cu=64; Zn=65; Br=80; Ag=108; I=127; Ba=137. Câu 1: Cấu hình electron nguyên tử nào là của nguyên tố kim loại chuyển tiếp (nguyên tố nhóm B) trong Bảng tuần hoàn? A. [He] 2s 2 2p 4 B. [Ne] 3s 2 C. [Ar] 4s 1 D. [Ar] 3d 6 4s 2 Câu 2: Liên kết hoá học nào sau đây tính ion rõ nhất? A. NaCl ` B. NH 3 C. HCl D. H 2 S Câu 3: Trong phản ứng oxi hoá - khử sau: 2 4 2 4 4 2 4 2 H S KMnO H SO S MnSO K SO H O+ + → + + + . Hệ số (tối giản) của các chất tham gia phản ứng lần lượt là A. 3, 2, 5 B. 5, 2, 3 C. 2, 2, 5 D. 5, 2, 4 Câu 4: Những chất là “thủ phạm” chính gây ra các hiện tượng: hiệu ứng nhà kính; mưa axit; thủng tầng ozon (là các nguyên nhân của sự biến đổi khí hậu toàn cầu) tương ứng lần lượt là: A. CO 2 ; SO 2 , N 2 ; CFC (freon: CF 2 Cl 2 , CFCl 3 …). B. N 2 , CH 4 ; CO 2 , H 2 S ; CFC (freon: CF 2 Cl 2 , CFCl 3 …). C. CFC (freon: CF 2 Cl 2 , CFCl 3 …) ; CO, CO 2 ; SO 2 , H 2 S. D. CO 2 ; SO 2 , NO 2 ; CFC (freon: CF 2 Cl 2 , CFCl 3 …). Câu 5: Trong các dung dịch sau : Ca(OH) 2 , BaCl 2 , Br 2 , H 2 S. Số dung dịch thể dùng để phân biệt được 2 khí CO 2 và SO 2 là A. 1 B. 4 C. 2 D. 3 Câu 6: Dãy nào sau đây tính axit và tính khử tăng theo chiều từ trái sang phải? A. HI, HBr, HCl, HF B. HCl, HBr, HF, HI C. HF, HCl, HBr, HI D. HCl, HBr, HI, HF Câu 7: Hoà tan 20,8 gam hỗn hợp bột gồm FeS, FeS 2 , S bằng dung dịch HNO 3 đặc nóng dư thu được 53,76 lít NO 2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch A. Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc lấy toàn bộ kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thì khối lượng chất rắn thu được là A. 16 gam B. 9 gam C. 8,2 gam D. 10,7 gam Câu 8: Nguyên tắc chung để điều chế kim loại là thực hiện quá trình A. khử các ion kim loại B. oxi hoá các ion kim loại C. khử các kim loại D. oxi hoá các kim loại Câu 9: Cho 0,01 mol Fe vào 50 ml dung dịch AgNO 3 1 M. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì khối lượng Ag thu được là A. 5,4 gam B. 2,16 gam C. 3,24 gam D. 4,32 gam Câu 10: Ion OH - thể phản ứng được với tất cả các ion nào sau đây? A. 2 4 3 3 H , NH ,HCO ,CO + + − − B. 2 2 2 4 Fe ,Zn ,HS ,SO + + − − C. 2 2 3 2 Ca , Mg ,Al ,Cu + + + + D. 3 2 2 4 Fe ,Mg ,Cu ,HSO + + + − Câu 11: Cho 5,76 gam Cu vào 500 ml dung dịch NaNO 3 0,3 M, sau đó thêm 500 ml dung dịch HCl 0,6 M thu được khí NO và dung dịch A. Thể tích khí NO (đktc) là A. 1,68 lít B. 0,896 lít C. 1,344 lít D. 2,016 lít Câu 12: Cho lần lượt Na, dung dịch NaOH vào các chất phenol, axit axetic, anđehit axetic, ancol etylic. Số lần phản ứng xảy ra là A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 13: Dãy nào gồm các hiđroxit được xếp theo chiều tăng dần tính bazơ? A. KOH, Mg(OH) 2 , Al(OH) 3 . B. Al(OH) 3 , NaOH, Mg(OH) 2 C. KOH, Ba(OH) 2 , Al(OH) 3 D. Al(OH) 3 , Mg(OH) 2 , KOH Câu14: Cho sơ đồ phản ứng sau: Al → X → Y→ AlCl 3 . X, Y thể lần lượt là cặp chất nào sau đây? A. Al(OH) 3 , Al(NO 3 ) 3 B. Al(OH) 3 , Al 2 O 3 C. Al 2 (SO 4 ) 3 , Al 2 O 3 D. Al 2 (SO 4 ) 3 , Al(OH) 3 Câu 15: Cho 16,2 gam kim loại M (có hoá trị n không đổi) tác dụng với 3,36 lít O 2 (đktc). Hoà tan chất rắn sau phản ứng bằng dung dịch HCl dư thấy thoát ra 13,44 lít H 2 (đktc). Xác định kim loại M? A. Mg B. Ca C. Fe D. Al Câu 16: Hợp chất nào sau đây chỉ tính oxi hoá không tính khử? A. CrCl 3 B. CrO C. Fe 3 O 4 D. Fe 2 (SO 4 ) 3 Câu 17:Trong nhiệt kế chứa thủy ngân rất độc. Khi nhiệt kế bị vỡ người ta thường dùng chất nào sau đây để thu hồi thủy ngân là tốt nhất? A. Cát B. Lưu SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ KTCL ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 TRƯỜNG THPT LIỄN Môn: TIẾNG ANHĐỀ SỐ 160 SƠN Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề (Đề thi gồm: 04 trang) Họ tên thí sinh:…………………………………………………………………… SBD:………………………… Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions Question A crucial B partial Question A land C material B sandy D financial C many D candy Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions Question A adventure B attendance C opponent D penalty Question A represent B permanent C continent D sentiment Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions Question When the protestor entered the meeting clad only in a beach tower, the audience was dumbfounded A speechless B excited C content D applauding Question His new work has enjoyed a very good review from critics and readers A opinion B viewing C look D regard Question We have lived there for years and grown fond of the surroundings That is why we don’t want to leave A loved the surroundings B possessed by the surroundings C haunted by the surroundings D planted many trees in the surroundings Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions Question The motorist felt that the ticket for infraction was unwarranted A conscientious B inadvertent C inevitable D justified Question On November 25 1972, something dreadful happened on board of the brigantine Mary Celeste, causing all crew members to hastily abandon the ship A hold on B stay on C take care of D save for Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions Question 10 Hardly did he enter the room when all the lights went out A did he enter B when C the lights D went Question 11 Publishing in the UK, the book has won a number of awards in recent regional book fairs A Publishing in the UK B has won C in D book fairs Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions Question 12 Labor unions and the company in a confrontation over plans to curb benefits A carried away B faced off C caught up D showed up Question 13 What university will you take an examination into? A entrance B entry C admission D attendance Question 14: At first the children enjoyed the game but quite soon novelty A died out B wore off C went off D died out Question 15 Although he claimed to have left his job voluntarily, he was actually for misconduct A released B dismissed C resigned D dispelled Question 16 the fifth largest among the night planets that make up our solar system A The Earth is B The Earth being C That the Earth is D Being the Earth Question 17 but he also proves himself a good athlete A Not only did he show himself a good student B Not only he showed himself a good student C He did not show himself only a good student D A good student not only showed himself Question 18 It is recommended that he - this course A took B take C takes D taking Question 19 Our boss would rather _ during the working hours A us not chat B we didn’t chat C we don’t chat D us not chatting Question 20 The sky was cloudy and foggy We went to the beach, _ A so B yet C however D even though Question 21 Do you think doing the household chores is the of the women only? A responsibly B responsible C responsibility D responsive Question 22 He did some odd jobs at home A disappointment B disappointedly C disappointed D disappoint Question 23 Anna: “I have bought you a toy Happy birthday to you!” Maria: “ ” A What a lovely toy! Thanks B Have a nice day! C The same to you! D What a pity! Question 24 My sister is often sick because she doesn’t physical exercise A If my sister does physical exercise, she won’t often be sick B If my sister isn’t physical exercise, she does sick C If my sister did physical exercise, she wouldn’t often be sick D If my sister wasn’t physical exercise, she would sick Question 25 He read The Old Man and The Sea, a novel by Ernest Hemingway A written B writing C which written D that wrote Question 26.If you don’t work much harder, you won’t pass the exam - Unless you much harder, you the exam A work/ will pass B don’t work/ will pass C don’t work/ won’t pass D work/ won’t pass Question 27 It was nice of you to give me the present Thank you” Ben said to Mary - Ben thanked Mary the present A of giving him C for giving him B it had been nice of her to give him D that she had been nice to give him Mark the letter A, B, C, or D on ...VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐỀ THAM KHẢO - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 PRACTICE TEST Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions Question 1: A conserved B raised C developed D maintained Question 2: A clothes B cloths C roofs D books Question 3: A teacher B children C chores D school Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the others in the position of the primary stress in each of the following questions Question 4: A confident B important C together D exciting Question 5: A possible B university C secondary D suitable Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions Question 6: My mother had to work 12 hours a day in a factory just to A call it a day B tighten the belt C break the ice D make ends meet Question 7: Sometimes she doesn’t agree her husband about child rearing, but they soon find the solutions A for B on C with D of Question 8: Scientists have a lot of research into renewable energy sources A solved B done C made D carried Question 9: My mother phoned me to say that he would come home late A a B an C the D no article Question 10: My husband and I both go out to work, so we share the A happiness B household chores C responsibility D sadness Question 11: I'm I can't keep my eyes open A so tired that B such a tired C too tired that D very tired that Question 12: What at this time tomorrow? A will you B will you be doing C will you have done D will you have been doing Question 13: in the hospital for years, he has decided to give up his work A To work B Working C Being working Question 14: , people used to read more D Worked VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A Twenty years before B Twenty years ago C For twenty years D Since twenty years Question 15: I think the match Everybody's gone into the stadium and you can hear them cheering A was started B will be started C must started D must have started Question 16: Not until the end of the 19th century _ become a scientific discipline A plant breeding has B did plant breeding C plant breeding has D has plant breeding Question 17: At the interview they wanted to know a lot about my education and my A awards B qualifications C winnings D passes Question 18: It was a fine day for a picnic, it was rather cold A.if B therefore C so D though Question 19: The bad weather the flight being delayed A.resulted in B made C caused D created Question 20: -“Do you have a minute, professor?” – “ ” A.Well I am not sure when B Good I am listening C Sure What’s the problem D Sorry, I haven’t got it here Question 21: “Thank you for your lovely present.” – “ _” A It was the least we could B No worry A present is coming C Yes, it’s really a lovely present D Why you have to say so? Question 22: The harder you learn, _ A the better is your English B the better will be your English C the better becomes your English D the better your English will be Question 23: If you hadn’t lost your passport, you _ in Australia now A will be B are C would be D have been Question 24: Hamlet, Shakespeare in 1600, is considered by many to be his greatest work A which written by B that was written by C written by D writing by Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) SIMILAR in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions Question 25: Reaching 35 and obviously aging, Jane has to make up her mind on her future very soon A give a thought about B prepare a plan for VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí C make a decision on D pay attention to Question 26: Some research has shown a strong association VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐỀ THAM KHẢO - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 PRACTICE TEST Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions Question 1: A conserved B raised C developed D maintained Question 2: A clothes B cloths C roofs D books Question 3: A teacher B children C chores D school Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the others in the position of the primary stress in each of the following questions Question 4: A confident B important C together D exciting Question 5: A possible B university C secondary D suitable Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions Question 6: My mother had to work 12 hours a day in a factory just to A call it a day B tighten the belt C break the ice D make ends meet Question 7: Sometimes she doesn’t agree her husband about child rearing, but they soon find the solutions A for B on C with D of Question 8: Scientists have a lot of research into renewable energy sources A solved B done C made D carried Question 9: My mother phoned me to say that he would come home late A a B an C the D no article Question 10: My husband and I both go out to work, so we share the A happiness B household chores C responsibility D sadness Question 11: I'm I can't keep my eyes open A so tired that B such a tired C too tired that D very tired that Question 12: What at this time tomorrow? A will you B will you be doing C will you have done D will you have been doing Question 13: in the hospital for years, he has decided to give up his work A To work B Working C Being working Question 14: , people used to read more D Worked VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A Twenty years before B Twenty years ago C For twenty years D Since twenty years Question 15: I think the match Everybody's gone into the stadium and you can hear them cheering A was started B will be started C must started D must have started Question 16: Not until the end of the 19th century _ become a scientific discipline A plant breeding has B did plant breeding C plant breeding has D has plant breeding Question 17: At the interview they wanted to know a lot about my education and my A awards B qualifications C winnings D passes Question 18: It was a fine day for a picnic, it was rather cold A.if B therefore C so D though Question 19: The bad weather the flight being delayed A.resulted in B made C caused D created Question 20: -“Do you have a minute, professor?” – “ ” A.Well I am not sure when B Good I am listening C Sure What’s the problem D Sorry, I haven’t got it here Question 21: “Thank you for your lovely present.” – “ _” A It was the least we could B No worry A present is coming C Yes, it’s really a lovely present D Why you have to say so? Question 22: The harder you learn, _ A the better is your English B the better will be your English C the better becomes your English D the better your English will be Question 23: If you hadn’t lost your passport, you _ in Australia now A will be B are C would be D have been Question 24: Hamlet, Shakespeare in 1600, is considered by many to be his greatest work A which written by B that was written by C written by D writing by Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) SIMILAR in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions Question 25: Reaching 35 and obviously aging, Jane has to make up her mind on her future very soon A give a thought about B prepare a plan for VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí C make a decision on D pay attention to Question 26: Some research has shown a strong association between pesticide and certain diseases A cooperation B connection C consequence D cause Question 27: It was a good plan but it failed VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD&ĐT TRƯỜNG THPT QX - KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2016 - 2017 ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề Đề thi gồm: 06 trang Mã đề: 345 Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions The wooden fence surrounded the factory is beginning to fall down because of the rain A is begining B wooden C surrounded D because of The amounts of oxygen and nitrogen in the air almost always remain stable, but the amount of water vapor vary considerably A vary B almost always C The amount of D stable Quinine, cinnnamon, and other useful substances are all derived of the bark of trees A are B bark of trees C derived of D other useful substances Read the following passage and mark the letter A,B,C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from to 10 During the seventeenth and eighteenth centuries, almost nothing was written about the contributions of women during the colonial period and the early history of the newly formed United States Lacking the right to vote and absent from the seats of power, women were not considered an important force in history Anne Bradstreet wrote some significant poetry in the seventeenth century, Mercy Otis Warren produced the best contemporary history of the American Revolution, and Abigail Adams penned important letters showing she exercised great political influence over her husband, John, the second President of the United States But little or no notice was taken of these contributions During these centuries, women remained invisible in history books Throughout the nineteenth century, this lack of visibility continued, despite the efforts of female authors writing about women These writers, like most of their male counterparts, were amateur historians Their writings were celebratory in nature, and they were uncritical in their selection and use of sources During the nineteenth century, however, certain feminists showed a keen sense of history by keeping records of activities in which women were engaged National, regional, and local women's organizations compiled accounts of their doings Personal correspondence, newspaper clippings, and souvenirs were saved and stored These sources from the core of the two greatest collections of women's history in the United States one at the Elizabeth and Arthur Schlesinger Library at Radcliffe College, and the other the Sophia Smith Collection at Smith College Such sources have provided valuable materials for later Generations of historians Despite the gathering of more information about ordinary women during the nineteenth Century, most of the writing about women conformed to the "great women" theory of History, just as much of mainstream American history concentrated on "great men." To demonstrate that women were making significant contributions to American life, female authors singled out women leaders and VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí wrote biographies, or else important women produced their autobiographies Most of these leaders were involved in public life as reformers, activists working for women's right to vote, or authors, and were not representative at all of the great of ordinary woman The lives of ordinary people continued, generally, to be untold in the American histories being published In the last paragraph, the author mentions all of the following as possible roles of nineteenth- century "great women" EXCEPT A reformers B politicians C activists for women's rights D authors nd The word "they" in the paragraph refers to A sources B efforts C authors D counterparts In the first paragraph, Bradstreet, Warren, and Adams are mentioned to show that A even the contributions of outstanding women were ignored B poetry produced by women was more readily accepted than other writing by women C only three women TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG VIỆN KINH TẾ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐỀ THI THỬ TIẾNG ANH THPT 2017 Thời gian làm 60 phút, không kế thời gian phát đề Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions Question 1: A empty B deny C sleepy D hurry Question 2: A scholar B character C charity D chemist Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions Question 3: A history B musician C computer D conclusion Question 4: A career B agree C coffee D fourteen Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions Question 5: Some underground water is enough safe to drink, but all surface water must be A B C treated D Question 6: Stars in our universe vary in temperature, color, bright, size, and mass A B C D Question 7: Neither Russia nor the United States have been able to discover a mutually A B C satisfactory plan for gradual disarmament D Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions Question 8: Parsley is cultivated throughout much of the world A seen B cooked C grown D bought Question 9: While some bacteria are beneficial, others are harmful in that they cause disease A detrimental B curative C demanding D dominant Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions Question 10: He was killed in a tragic accident at the age of 24 A boring B comic C unhappy Question 11: He decided to make Hanoi his permanent home A intermittent B solitary C frivolous D mysterious D temporary Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions Question 12: The planet Mercury round the Sun every eighty-eight days A has travelled B is travelling C travelled D travels Question 13: There is horror movie on TV tonight A a/the B the/∅ C a/∅ D ∅/∅ Question 14: you start, you will finish A The soon/the more B The sooner/the quicker quickly D The sooner/the more quickly C The sooner/the quickly Question 15: We arrived Ho Chi Minh City p.m a hot summer day A in/at/on B at/in/in C to/at/in D on/of/on Question 16: There is too bad news on TV tonight A many B much C a few D a little Question 17: You should seriously consider a dancer You are such a great performer A becoming B to become C become D will become Question 18: The doctor recommended that the patient as soon as possible A is operated B operated C would be operated D be operated Question 19: Not until now popularly recognized that man is destroying the environment A has it become B does it become C it has become D it becomes Question 20: If I were you, I would take more in my work A confidence B pride C dedication D solution Question 21: Her mother told her not to be too and advised her to try to things herself A independent B dependence C depending D dependent Question 22: Jack has two elder brothers, A both of which B both of who are famous actors C both of whom Question 23: Susan was alone in the house when the fire A broke out B broke down C broke up D both of them D broke away Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges Question 24: Lisa and Rachel are talking on the phone - Lisa: “Would you like to go to the cinema with me tonight?” - Rachel: “ ” A Yes, I’d love to B Yes, please C No, thanks Question 25: Henry is talking to his mother - Henry: “I’ve passed my driving test.” - His mother: “ ” A All right ... END T⟧ HE'đU WĩOI QIÛD ĐỀ KTCL ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 TRƯỜNG THPT LIỄN Môn: TIẾNG ANH – ĐỀ SỐ 160 SƠN Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề (Đề thi gồm: 04 trang) I wá... cloudy and foggy We went to the beach, _ A so B yet C however D even though Question 21 Do you think doing the household chores is the of the women only? A responsibly B responsible C responsibility... we eat are not all so direct Farmers often give penicillin to cattle and poultry, and because of this, penicillin has been found in the milk of treated cows Sometimes similar drugs are administered
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Tiếng Anh trường THPT Liễn Sơn, Vĩnh Phúc có đáp án (Đề 160), Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Tiếng Anh trường THPT Liễn Sơn, Vĩnh Phúc có đáp án (Đề 160), Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Tiếng Anh trường THPT Liễn Sơn, Vĩnh Phúc có đáp án (Đề 160)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay