VAN DUNG DH PHAT HIEN VA GQVD TRONG DAY HOC CAC YTHH LOP 5 20052017

170 77 0
  • Loading ...
1/170 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 04:59

Thực tế dạy học các các yếu tố hình học ở lớp 5, tôi thấy học sinh gặp nhiều khó khăn trong hoạt động nhận dạng, vẽ hình, tính toán với các số đo đại lượng hay là giải bài toán có nội dung hình học. Vì vậy cần lựa chọn một phương pháp dạy học nhằm mục đích hướng trẻ tự mình tạo ra kiến thức cho chính mình mà không làm cản trở sự phát triển tự nhiên của trẻ và phát triển năng lực toán học của người học. Đó là lý do tôi chọn vấn đề nghiên cứu là “Vận dụng dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy các yếu tố hình học ở lớp 5 theo hướng phát triển năng lực” BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP _ BÙI THIỆN CHIẾN VẬN DỤNG DẠY HỌC PHÁT HIỆN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY CÁC YẾU TỐ HÌNH HỌCLỚP THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Đồng Tháp - 2017 i BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP _ BÙI THIỆN CHIẾN VẬN DỤNG DẠY HỌC PHÁT HIỆN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY CÁC YẾU TỐ HÌNH HỌCLỚP THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Chuyên ngành: Lý luận Phƣơng pháp dạy học môn Toán Mã số: 60140111 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS LÊ NGỌC SƠN Đồng Tháp - 2017 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực sai hoàn chịu trách nhiệm Tác giả luận văn Bùi Thiện Chiến iii LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Lê Ngọc Sơn, ngƣời Thầy tận tình hƣớng dẫn, bảo tác giả suốt trình nghiên cứu hoàn thành luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn thầy/cô giáo Khoa Toán, Phòng Đào tạo Sau Đại học Trƣờng Đại học Đồng Tháp tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ tác giả trình học tập, thực luận văn Tác giả xin trân trọng cảm ơn thầy/cô giáo Trƣờng Tiểu học Lê Lợi, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long giúp đỡ tác giả việc triển khai thực nghiệm sƣ phạm Tác giả biết ơn ngƣời thân yêu, bạn bè động viên, khuyến khích, giúp đỡ tác giả để hoàn thành luận văn Do điều kiện chủ quan khách quan, luận văn không tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận đƣợc ý kiến phản hồi để tiếp tục nâng cao hiệu vấn đề nghiên cứu Đồng Tháp, ngày … tháng năm 2017 Tác giả Bùi Thiện Chiến iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Viết đầy đủ Viết tắt DH Dạy học [Dài] [Đáy] Chiều dài Độ dài đáy GV Giáo viên GQVĐ Giải vấn đề HS NL NXB PTNL Học sinh Năng lực Nhà xuất Phát triển lực PH GQVĐ PISA Phát giải vấn đề Programme for International Student Assessment PP PPDH Phƣơng pháp Phƣơng pháp dạy học [Rộng] SGK YTHH Chiều rộng Sách giáo khoa Yếu tố hình học v DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU TÊN BẢNG BIỂU Trang Bảng 1.1 Các thành tố hành vi lực PH GQVĐ 12 Bảng 1.2 Các thành tố hành vi lực PH GQVĐ HS lớp 15 Bảng 1.3 Cơ hội PTNL Toán học thành tố lực PH GQVĐ 29 Bảng 2.1 Khái niệm biểu tƣợng khái niệm 43 Bảng 3.1 Thống kê kết kiểm tra lớp thực nghiệm lớp đối chứng 93 Bảng 3.2 Đánh giá hoạt động giáo dục lớp thực nghiệm lớp đối chứng 93 Bảng 3.3 So sánh hai trung bình lớp thực nghiệm lớp đối chứng 94 MỤC LỤC Trang phụ bìa LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN - iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU - v MỞ ĐẦU - Chƣơng 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN Tổng quan - 1.1.1 Những nghiên cứu quốc tế - 1.1.2 Những nghiên cứu nƣớc 1.2 Năng lực lực giải vấn đề - 1.2.1 Năng lực Toán học 1.2.2 Năng lực dạy học toán 1.2.3 Năng lực giải vấn đề toán học 10 1.3 Vận dụng dạy học phát giải vấn đề dạy yếu tố hình học theo hƣớng phát triển lực ngƣời học 18 1.3.1 Dạy học phát giải vấn đề môn toán tiểu học 18 1.3.2 Quy trình vận dụng - 29 1.3.3 Những lực cần phát triển cho học sinh học Yếu tố Hình học 29 1.3.4 Dạy học Yếu tố Hình học theo hƣớng phát triển lực 33 1.4 Thực trạng vận dụng dạy học phát giải vấn đề vào dạy Yếu tố Hình học lớp theo hƣớng phát triển lực - 40 Kết luận Chƣơng - 42 Chƣơng DẠY HỌC PHÁT HIỆN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY CÁC YẾU TỐ HÌNH HỌCLỚP THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC 43 2.1 Định hƣớng xây dựng biện pháp - 43 2.1.1 Biện pháp xây dựng phải đảm bảo tính khoa học thực tiễn 43 2.1.2 Biện pháp xây dựng phải đảm bảo tính thống vai trò chủ đạo giáo viên tính tự giác, tích cực học sinh 43 2.1.3 Lập kế hoạch dạy học phát giải vấn đề theo hƣớng phát triển lực 43 2.1.4 Tổ chức dạy học phát giải vấn đề theo hƣớng phát triển lực - 44 2.2 Dạy học phát giải vấn đề dạy Yếu tố Hình học lớp theo hƣớng phát triển lực - 44 2.2.1 Phát triển lực hình thành kiến thức 44 2.2.2 Phát triển lực dạy học giải toán - 59 2.2.3 Phát triển lực dạy học ôn tập, hệ thống hóa kiến thức 80 2.2.4 Phát triển lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn - 89 Kết luận Chƣơng - 92 Chƣơng THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 93 3.1 Mục đích thực nghiệm - 93 3.2 Nội dung thực nghiệm - 93 3.3 Tổ chức thực nghiệm 93 3.4 Đánh giá kết thực nghiệm 95 3.4.1 Đánh giá định tính 95 3.4.2 Đánh giá định lƣợng 95 Kết luận Chƣơng - 97 KẾT LUẬN - 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 PHỤ LỤC - 1 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài 1.1 Thực đạo giáo dục tiểu học Đảng, Ngành Luật Giáo dục 2005 ghi rõ: “Phƣơng pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tƣ sáng tạo ngƣời học; bồi dƣỡng cho ngƣời học lực tự học, khả thực hành, lòng say mê học tập ý chí vƣơn lên” (Chƣơng I, Điều 5) Nghị số 29-NQ/TW, Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ƣơng khoá XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo khẳng định: “Tiếp tục đổi mạnh mẽ PP dạy học theo định hƣớng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh (HS); tập trung dạy cách học rèn luyện NL tự học, tạo sở để học tập suốt đời, tự cập nhật đổi tri thức, kỹ năng, PTNL; khắc phục lối truyền thụ áp đặt chiều, ghi nhớ máy móc; vận dụng phƣơng pháp, kỹ thuật dạy học cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với mục tiêu, nội dung giáo dục, đối tƣợng HS điều kiện cụ thể sở giáo dục phổ thông” 1.2 Phát triển lực xu hướng giáo dục quan tâm Trong đổi giáo dục, nhiều nƣớc giới, ngƣời ta quan tâm đến bồi dƣỡng phát triển lực John Dewey nêu [19]: “Sự giáo dục mà ngƣời khác nhận đƣợc đặt cho nhà giáo dục phải tìm môi trƣờng tƣơng tác với lực nhu cầu hữu ngƣời học để tạo kinh nghiệm có giá trị” Tác giả Raja Roy Singh (dẫn theo [35, tr.1]) khẳng định: “Để đáp ứng đƣợc đòi hỏi đƣợc đặt bùng nổ kiến thức sáng tạo kiến thức mới, cần thiết phải phát triển lực tƣ duy, lực PH GQVĐ cách sáng tạo” Ở Việt Nam, đề án đổi chƣơng trình sách giáo khoa phổ thông (dẫn theo [22, tr.9]), nêu: “Việc dạy học môn Toán nhà trƣờng phổ thông nhằm giúp học sinh hình thành phát triển NL chung, đồng thời phát triển lực chuyên biệt” Các lực quy gọn lực PH GQVĐ Mục đích dạy toán tiểu học phát triển lực tƣ duy, khả suy luận hợp lý; thân HS phải học cách diễn đạt cách (biết chuyển đổi ngôn ngữ) nhằm phát giải vấn đề đơn giản, gần gũi sống; kích thích trí tƣởng tƣợng; góp phần hình thành phƣơng pháp học làm việc có kế hoạch, khoa học Vì vậy, dạy học cần tạo điều kiện để HS đƣợc suy ngẫm, đƣợc tham gia hoạt động tìm tòi, khám phá để họ phát vấn đề suy nghĩ tìm cách giải Đồng thời, ngƣời giáo viên thƣờng xuyên ý, lựa chọn PP dạy học phù hợp để giúp HS vƣợt qua khó khăn mặt tƣ duy, chƣớng ngại nhận thức Phƣơng pháp dạy học PH GQVĐ có ý nghĩa định việc góp phần phát triển lực giải vấn đề, phát triển trí tuệ cho HS xây dựng ngƣời có lực làm việc 1.3 Ưu dạy học phát giải vấn đề việc phát triển lực người học Theo Nguyễn Đức Minh (dẫn theo [35], tr.15]) “NL HS kết cuối cần đạt đƣợc trình giáo dục dạy học” Vì vậy, dạy toán không đơn truyền tay cho HS tri thức, kỹ toán học, chất thực việc dạy Toán nhà trƣờng hình thành, phát triển HS phƣơng pháp, lực sáng tạo, lực giải vấn đề làm cho HS yêu thích môn toán Theo tác giả Lê Ngọc Sơn [30], “Dạy học toán theo định hƣớng lực nhằm mục tiêu phát triển lực ngƣời học Một NL toán học lực PH GQVĐ Năng lực có thông qua trình học luyện tập” Nhƣ vậy, dạy học PH GQVĐ giữ vai trò nhƣ mục đích dạy học, nội dung học tập đƣợc cụ thể hóa thành mục tiêu lực GQVĐ cần đƣợc hình thành phát triển Dựa vào quan điểm giáo dục học, dạy học PH GQVĐ phù hợp với nguyên tắc tính tự giác tích cực, khiêu gợi đƣợc hoạt động học tập mà chủ thể đƣợc hƣớng đích, gợi động trình PH GQVĐ Ngoài ra, biểu thống kiến tạo tri thức, phát triển lực trí tuệ bồi dƣỡng phẩm chất Việc vận dụng dạy học PH GQVĐ tổ chức HS kiến tạo tri thức góp phần phát triển lực trí tuệ chỗ học sinh học đƣợc cách khám phá, biết huy động vốn kiến thức kỹ có tiến hành thực hoạt động toán học để đến lời giải toán, thực yêu cầu toán Xu hƣớng đổi giáo dục nƣớc ta nay tích cực hóa hoạt động học sinh nhằm hình thành tƣ tích cực, tƣ độc lập sáng tạo hoạt động chiếm lĩnh tri thức Ở tiểu học, dạy hình học dạy mô tả, thực nghiệm từ thực nghiệm quan sát đến hình thành biểu tƣợng, quy tắc Vì vậy, trình dạy, ngƣời giáo viên cần tạo điều kiện để học sinh đƣợc suy nghĩ nhiều hơn, đƣợc thảo luận làm việc nhiều Phƣơng pháp dạy học PH GQVĐ đáp ứng đƣợc yêu cầu này, đƣợc tiến hành theo khả năng, mức độ phù hợp với giai đoạn dạy học đặc điểm nhận thức ngƣời học Ở cấp độ thấp nhất, áp dụng phƣơng pháp để dạy HS trung bình, HS p46   4  6 Giải tìm lời giải toán: - Hãy nêu đặc điểm thùng Diện tích xung quanh thùng tôn tôn? - Diện tích tôn để làm thùng   4    180  dm2  diện tích mặt Diện tích đáy thùng tôn nào? Cách tính sao?   24  dm  Diện tích tôn cần để làm thùng 180  24  204  dm2  p47 Bài: 119 LUYỆN TẬP CHUNG Môn: Toán Tiết: Tuần: I MỤC TIÊU 1.1 Kiến thức - Ôn tập, củng cố kiến thức tính diện tích (hình tam giác, hình thang, hình bình hành, hình tròn) 1.2 Kỹ - Rèn kỹ tính diện tích (hình tam giác, hình thang, hình bình hành, hình tròn) 1.3 Thái độ - Có ý thức sử dụng công thức tính diện tích vào giải toán tình thực tế 1.4 Giá trị - Thấy rõ giá trị, tự nguyện tham gia biết tích hợp giá trị vào hệ thống giá trị thân 1.5 Định hướng lực cần hình thành phát triển - PTNL: phân tích, so sánh, tổng hợp II CHUẨN BỊ - Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động học HS III THIẾT BỊ, ĐỒ DÙNG, TƢ LIỆU HỌC TẬP PHIẾU BÀI TẬP Cách tính diện tích hình tam giác  Diện tích hình tam giác tích độ dài cạnh đáy với chiều cao (cùng đơn vị đo)  Diện tích hình tam giác nửa tích độ dài cạnh đáy với chiều cao (cùng đơn vị đo)  Diện tích hình tam giác độ dài cạnh đáy nhân với chiều cao chia (cùng đơn vị đo)  Nửa tích độ dài hai cạnh góc vuông (cùng đơn vị đo)  Độ dài cạnh góc vuông nhân với độ dài cạnh góc vuông chia 2 Cách tính diện tích hình tam giác vuông  Diện tích hình tam giác tích độ dài cạnh đáy với chiều cao (cùng đơn vị đo)  Diện tích hình tam giác nửa tích độ dài cạnh đáy với chiều cao (cùng đơn vị đo)  Diện tích hình tam giác độ dài cạnh đáy nhân với chiều cao chia (cùng đơn vị đo)  Nửa tích độ dài hai cạnh góc vuông (cùng đơn vị đo)  Độ dài cạnh góc vuông nhân với độ dài cạnh góc vuông chia IV TIẾN TRÌNH LÊN LỚP HÌNH THỨC, MỤC TIÊU CỦA HOẠT ĐỘNG Hoạt động Hình thức: nhân NHIỆM VỤ CỦA HỌC SINH HƢỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ Ôn tập, rèn kỹ tính diện Chuyển giao nhiệm vụ nhận Cá tích hình tam giác, hình thang thức Thực nhiệm vụ học tập Hoàn thành phiếu tập p48 Mục tiêu: Dự kiến Tìm điểm giống nhau, điểm - Củng cố quy tắc Diện tích hình tam giác: Nửa khác cách tính diện tính diện tích hình tích độ dài cạnh đáy với chiều tích tam giác vuông tam tam giác, diện tích cao tương ứng (cùng đơn vị đo) giác không vuông? hình thang hay độ dài đáy nhân với chiều -PTNL: so sánh, cao tương ứng chia (cùng phân tích, tổng hợp đơn vị đo) Hoàn thành tập 1a Hãy suy nghĩ tìm lời giải tập 1a theo hƣớng khác theo Dự kiến B Cách Diện A tích tam giác 3cm C 5cm DBC hiệu D gợi ý sau: diện tích hình thang ABCD -Tìm cách khác tính diện tích tam giác ABD 4cm B A tích tam giác DBC Cách Dựa 3cm -Hãy tìm điểm giống vào đặc điểm C D 5cm K hai tam giác tam giác tam giác ABD BDC có chiều cao tam giác DBC -Có thể tính trực tiếp 4cm diện ABD tỉ số diện tích tam giác ABD diện tích tam giác DBC không? Hãy trình bày ý Nghe GV: Tỉ số diện tích hai tƣởng tam giác (có chiều cao) tỉ số hai đáy tƣơng ứng Hoạt động Ôn tập, rèn kỹ tính diện Hình thức: GV – tích hình tam giác, hình bình HS; TL nhóm hành Mục tiêu: Củng cố Thực nhiệm vụ học tập quy tắc tính diện Dự kiến K M N tích hình tam giác, So sánh diện Chuyển giao nhiệm vụ nhận thức diện tích hình bình hành cầu làm gì? tích tam giác Q H Bài tập Hãy cho biết đề tập yêu P KQP tổng diện tích tam giác MKQ tam giác KNP Hãy phân biệt hai phần diện tích cần so sánh cách tô p49 K M Q H N P màu tam giác MKQ tam giác KNP Để thực so sánh chúng, ta cần phải làm gì? Hãy thực Thực thảo luận phân tích thảo luận phân tích tìm tìm lời giải lời giải chúng Stô màu  SMQK  SKNP  KH  MK :  KH  KN : Tìm cách khác để giải toán  KH   MK  KN  :  KH  MN :  S ABCD : Hoạt động Ôn tập, rèn kỹ tính diện Chuyển giao nhiệm vụ học Hình thức: GV – tích hình tam giác, hình tròn tập Cả lớp; Cá nhân Thực nhiệm vụ học tập Bài tập Mục tiêu: -Củng cố quy tắc tính diện tích hình tam giác (tam giác Đọc xác định yêu cầu đề tập Suy nghĩ, phân tích tìm lời giải B 4cm C 3cm 5cm O A vuông), diện tích Dự kiến hình tròn Stô màu  Shình tròn  SABC -PTNL: phân tích,   tổng hợp, tƣ AB  BC : r  r  3,14 hàm   AC AC   3,14 2 3 : Thực giải vào p50 Bài: 161 ÔN TẬP Môn: Toán VỀ TÍNH DIỆN TÍCH, THỂ TÍCH MỘT SỐ HÌNH Tiết: Tuần: I MỤC TIÊU 1.1 Kiến thức - Ôn tập, củng cố kiến thức tính, diện tích thể tích hình học (hình hộp chữ nhật, hình lập phƣơng) 1.2 Kỹ - Rèn kỹ tính diện tích, thể tích hình học (hình hộp chữ nhật, hình lập phƣơng) - Vận dụng tính diện tích, thể tích số hình thực tế 1.3 Thái độ - Có ý thức sử dụng công thức tính diện tích, thể tích hình học vào giải toán 1.4 Giá trị - Thấy rõ giá trị, vai trò, ý nghĩa việc tính diện tích toàn phần; biết tích hợp giá trị vào hệ thống giá trị thân 1.5 Định hướng lực cần hình thành phát triển - PTNL: phân tích, so sánh, tổng hợp, tƣ hàm II CHUẨN BỊ - Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động học HS III THIẾT BỊ, ĐỒ DÙNG, TƢ LIỆU HỌC TẬP PHIẾU BÀI TẬP Hình hộp chữ nhật hình lập phƣơng có đặc điểm giống nào? a Có chiều dài, chiều rộng chiều cao b Có chiều dài, chiều rộng chiều cao không c Có chiều dài, chiều rộng chiều cao d Có cạnh Hình lập phƣơng khác hình hộp chữ nhật điểm nào? a Có chiều dài, chiều rộng chiều cao b Có chiều dài, chiều rộng chiều cao không c Có chiều dài, chiều rộng chiều cao d Có cạnh Ghi lại công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phƣơng? So sánh tìm điểm chung công thức? ………………………………………………………………… Hình hộp chữ nhật Hình lập phương [Dài]=[Rộng]=[Cao] Diện tích xung quanh Diện tích toàn phần Thể tích Chu vi mặt đáy nhân chiều cao Pmặt đáy x [Cao] Tổng diện tích xung quanh với lần diện tích mặt đáy Sxung quanh + x Smặt đáy Diện tích mặt đáy nhân chiều cao Smặt đáy x [Cao] IV TIẾN TRÌNH LÊN LỚP HÌNH THỨC, MỤC TIÊU CỦA HOẠT ĐỘNG NHIỆM VỤ CỦA HỌC SINH HƢỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ Hoạt động Khởi động kiến thức liên quan Chuyển giao nhiệm vụ nhận Hình thức: Cá thức nhân, thảo luận Thực hoàn thành phiếu Thảo luận, hoàn thành phiếu nhóm tập tập p51 Mục tiêu: -Ôn tập, hệ thống hóa công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần thể tích hình hộp chữ nhật hình lập phƣơng -PTNL: phân tích, tổng hợp, chuyển đổi ngôn ngữ, suy luận có lý Cùng GV sửa phiếu học tập, trả Cùng GV hoàn thiện sơ đồ lời câu hỏi gợi ý hoàn chung công thức tính diện thiện sơ đồ tích xung quanh, diện tích toàn phần thể tích hình hộp chữ nhật thông qua hệ thống câu hỏi -Hình hộp chữ nhật mang tính -Trong hai hình, hình hộp chất rộng tính chất hình lập chữ nhật hình lập phƣơng phƣơng, hình mang tính chất rộng hình lại? -Trong hình lập phƣơng, chiều -Vì gọi hình lập phƣơng dài, chiều rộng chiều cao trƣờng hợp đặc biệt hình hộp chữ nhật? -Hoàn thiện sơ đồ Hình hộp chữ nhật Hình lập phương [Dài]=[Rộng]=[Cao] Hoạt động Hình thức: Cá nhân, thảo luận nhóm Mục tiêu: - Biết vận dụng kiến thức vào giải toán thực tiễn -PTNL: phân tích, tổng hợp, vận dụng kiến thức giải toán thực tiễn, sử dụng công cụ toán học Diện tích xung quanh Diện tích toàn phần Thể tích Chu vi mặt đáy nhân chiều cao Pmặt đáy x [Cao] Tổng diện tích xung quanh với lần diện tích mặt đáy Sxung quanh + x Smặt đáy Diện tích mặt đáy nhân chiều cao Smặt đáy x [Cao] Tìm tòi phát vấn đề Thực phân tích Squét vôi  Strần Stƣờng  Scửa     [dài]  [rộng] Pđáy  [cao] 8,5m2    4,5   4,5   Chuyển giao nhiệm vụ nhận thức Bài toán (tr168) Phân tích đề theo hƣớng dẫn: Hãy đọc đề toán xác định yêu cầu toán Hãy nêu, ghi lại cách tính diện tích cần quét vôi công thức liên quan cần sử Giải vấn đề dụng (yêu cầu toán) Tổng hợp Để giải toán cần Hãy đọc lại đề toán thực bƣớc sau: điền số liệu có vào sơ đồ + Tính chu vi mặt đáy phân tích + Tính diện tích tƣờng cần quét sơn Để giải toán chúng + Tính diện tích trần nhà ta cần thực + Tính diện tích cần quét vôi bƣớc giải Nghe GV nhận xét, chốt ý p52 Giải toán Diện tích tƣờng cần quét vôi   4,5    84  m2  Diện tích trần cần quét vôi  4,5  27  m2  Diện tích cần sơn 84  27  8,5  102,5  m2  Thực thảo luận trả lời câu hỏi theo yêu cầu Nghe GV: Khi tính diện tích tường cần quét sơn gồm có diện tích trần nhà diện tích tường xung quanh bỏ diện tích cửa sổ, cửa vào Củng cố, vận dụng kiến thức vào giải toán thực tiễn Thực trả lời câu hỏi Thực thảo luận đề xuất cách tính diện tích cần quét vôi Squét vôi  Strần  Stƣờng  Scửa    [dài]  [rộng] Pđáy  [cao] [dài]  [rộng]  3,5m ? ? ? Thực đo đạc để thu thập số liệu liên quan Nghe GV phân công, hƣớng dẫn thực nhiệm vụ quy định thời gian nộp sản phẩm Hãy thảo luận cho biết làm để tính diện tích tƣờng cần sơn Chuyển giao nhiệm vụ nhận thức Bài toán Tính diện tích quét vôi phòng học gồm có trần nhà bốn tƣờng, biết chiều cao phòng học 3,5m (được sử dụng thước đo) Thảo luận phân tích tìm tòi lời giải nhờ vào gợi ý bên Hãy cho biết diện tích tƣờng cần quét vôi gồm phần nào? Dựa vào kết giải toán trên, thảo luận đề xuất cách tính diện tích tƣờng cần quét vôi Chúng ta cần làm để thu thập đƣợc số liệu liên quan p53 Hoạt động Hình thức: Cá nhân, thảo luận nhóm Mục tiêu: -Củng cố, vận dụng công thức tính thể tích, diện tích toàn phần hình lập phƣơng, vận dụng kiến thức vào giải toán thực tiễn -PTNL: phân tích, tổng hợp, vận dụng kiến thức giải toán thực tiễn Tập dượt phân tích tìm lời giải toán Cá nhân thực phân tích, giải toán Vhộp  [cạnh]  [cạnh]  [cạnh] 10 10 10 Sgiấy  Stoàn phần  [cạnh]  [cạnh]  10 10 Thực giải toán Thể tích hình lập phƣơng 10 10 10  1000  cm3  Diện tích giấy cần dùng 10 10   600  cm2  Chuyển giao nhiệm vụ nhận thức Bài toán (tr.168) Phân tích đề theo hƣớng dẫn: Hãy đọc đề toán xác định yêu cầu toán Hãy xác định dạng hộp, ghi lại cách tính thể tích hộp công thức liên quan cần sử dụng (yêu cầu toán) Hãy đọc lại đề toán điền số liệu có vào sơ đồ phân tích Để giải toán cần thực bƣớc giải Hãy trao đổi cho biết diện tích dán giấy màu hộp có liên qua đến công thức mà đƣợc học? p54 Phụ lục 3.1 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐH ĐỒNG THÁP _ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc _ BÀI KIỂM TRA KHẢO SÁT HỌC SINH (LỚP ĐỐI CHỨNG & LỚP THỰC NGHIỆM) Trƣờng Tiểu học Lê Lợi Họ tên học sinh:…………………………………… Lớp: …………………… Thời gian: 40 phút Phần I Hãy khoanh tròn vào ý chứa câu trả lời Diện tích hình chữ nhật ……… a Chiều dài nhân chiều rộng b Tích chiều dài chiều rộng hay tích độ dài hai cạnh liên tiếp (cùng đơn vị đo) c Chiều dài nhân chiều rộng (cùng đơn vị đo) d Tích độ dài hai cạnh liên tiếp (cùng đơn vị đo) Diện tích phần tô đậm hình chữ nhật a 30 cm2 c 15 cm2 b 11 cm2 d 22 cm2 6cm 5cm Diện tích phần không tô màu hình vuông ABCD là: a 13,76 cm2 b 114,24 cm2 8cm A B C D c 50,24 cm2 d 136,96 cm2 Tính diện tích hình thang … a Đáy lớn cộng đáy bé nhân với chiều cao chia hay tích trung bình cộng hai đáy với chiều cao tƣơng ứng (cùng đơn vị đo) b Đáy lớn cộng đáy bé nhân với chiều cao chia c Đáy lớn cộng đáy bé nhân với chiều cao chia (cùng đơn vị đo) d Tích độ dài hai cạnh liên tiếp (cùng đơn vị đo) Phần II Viết “bằng nhau” “không nhau” thích hợp vào chỗ chấm 1m 1,5m 1,5m 0,8m 1m 0,8m p55 a Diện tích xung quanh hai hình hộp chữ nhật ……………………………… b Diện tích toàn phần hai hình hộp chữ nhật ………………………………… Viết số thích hợp vào chỗ trống Em giải thích cách làm 490000cm  ……… dm 3 ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… 3m22dm2  …………dm2 ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… Gạch chân dƣới chỗ sai lời giải toán dƣới sửa lại cho Bài toán Một sân vận động có dạng nhƣ hình vẽ Tính chu vi sân vận động 50m 110m Lời giải Chu vi hình tròn: 50  3,14  157  cm B A Chu vi hình chữ nhật: 110  50   320  m 50m Chu vi sân vận động: 157  320  477  m 110m C D Lời giải ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Khối gỗ dạng hình hộp chữ nhật có kích thƣớc nhƣ hình bên, ngƣời ta cắt phần khối gỗ dạng hình lập phƣơng cạnh 4cm Tính thể tích phần gỗ lại 5cm 4cm 6cm Hãy phân tích đề tìm lời giải toán (bằng hai cách) 9cm Bài làm Phân tích tìm lời giải Lời giải …………… …………… …………… …………… ……………………………………… 5cm 4cm 6cm 9cm ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… p56 ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… …………… ……………………………………… ……………………………………… …………… …………… 5cm 4cm 6cm …………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… 9cm …………………………………………… Mẹ Nam cần sử dụng l nƣớc để làm bánh Mẹ nhờ Nam lấy giúp nƣớc, mà nhà có hai can dạng hình hộp chữ nhật tích đề-xi-mét khối đề-ximét khối Hãy giúp Nam lấy giúp nƣớc cho mẹ (biết 1dm3  1l) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 10 Nam cần làm hộp dạng hình lập phƣơng bìa cạnh 10cm Nếu dán giấy màu tất mặt hình hộp Nam cần dùng xăng-ti-mét vuông giấy màu? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… p57 Phụ lục 3.2 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐH ĐỒNG THÁP _ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc _ ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA KHẢO SÁT HỌC SINH (LỚP ĐỐI CHỨNG & LỚP THỰC NGHIỆM) Thang điểm: 1điểm/câu Phần I Diện tích hình chữ nhật ……… b Tích chiều dài chiều rộng hay tích độ dài hai cạnh liên tiếp (cùng đơn vị đo) Diện tích phần tô đậm hình chữ nhật c 15 cm2 Diện tích phần không tô màu hình vuông ABCD là: a 13,76 cm2 Tính diện tích hình thang … a Đáy lớn cộng đáy bé nhân với chiều cao chia hay tích trung bình cộng hai đáy với chiều cao tƣơng ứng (cùng đơn vị đo) Phần II Viết “bằng nhau” “không nhau” thích hợp vào chỗ chấm a Diện tích xung quanh hai hình hộp chữ nhật không b Diện tích toàn phần hai hình hộp chữ nhật Viết số thích hợp vào chỗ trống Giải thích cách làm 490000cm  490 dm dm 490000:1000 3m22dm2  302 dm2 3m22dm2  3m2  2dm2 2  300dm  2dm  302dm 3 cm3 490000 Gạch chân dƣới chỗ sai lời giải toán dƣới sửa lại cho Lời giải Chu vi hình tròn: 50  3,14  157 (cm) Chu vi hình chữ nhật: 110  50   320  m Chu vi sân vận động: 157  320  477  m Tổng hai nửa chu vi hình tròn: 50  3,14  157  m B A 50m 110m D C p58 Chu vi sân vận động: 157  110   377  m Phân tích tìm lời giải Lời giải Thể tích hình 2:    64  cm3  V1  (2) (1) 5cm 4cm Thể tích hình hộp chữ nhật: 6cm Vhhcn  V2 [dài]  [rộng]  [cao] 4 4   64 9cm    270  cm2   Thể tích hình 1: 270  64  206 cm2 Thể tích hình    150 (cm3) Thể tích hình    32 (cm3)  (2) (1) 5cm 4cm (3) 9cm 6cm Vkhối gỗ  V1  V2  V3 V1  [dài]  [rộng]  [cao]   V2  [dài]  [rộng]  [cao]   Thể tích hình 3:    24 (cm ) Thể tích khối gỗ: 150  32  24  206 (cm3) V3  [dài]  [rộng]  [cao]   - Đong đầy can lít rót vào can lít hai lần lại can lít - Đổ lít vào can lít - Đong đầy can lít lần rót đầy can lít ta đƣợc lít nƣớc 10 Số xăng-ti-mét vuông giấy màu cần dùng 10 10   600  cm2  p59 Phụ lục 3.3 Bảng thống kê, so sánh kết kiểm tra: lớp thực nghiệm, lớp đối chứng Lớp đối chứng Lớp thực nghiệm ĐÁP ÁN TT Đúng SL TL Đúng Sai Sai SL TL SL TL SL TL 11,1 0 37 100 100 0 32 88,9 11,1 17 45,9 20 54,1 35 97,2 2,8 a Diện tích xung quanh hai hình hộp chữ nhật không 29 80,5 19,5 19 51,4 18 48,6 Diện tích hình chữ nhật tích chiều dài chiều rộng hay tích độ dài hai cạnh liên 32 88,9 tiếp (cùng đơn vị đo) – chọn ý b Diện tích phần tô đậm hình chữ nhật 15cm2 ) – 36 16 43,2 21 56,8 chọn ý c Diện tích phần không tô màu hình vuông ABCD 13,76 cm2 ) – chọn ý a Diện tích hình thang đáy lớn cộng đáy bé nhân với chiều cao chia hay tích trung bình cộng hai đáy với chiều cao tƣơng ứng (cùng đơn vị đo) ) – chọn ý a 10,8 33 89,2 b Diện tích toàn phần hai hình hộp chữ nhật 31 86,1 13,9 20 54,1 17 45,9 490000cm3  490 dm3 35 97,2 2,8 Giải thích dm3 490000:1000 21 58,3 15 41,7 15 40,5 22 59,5 cm3 490000 3m22dm2  302 dm2 35 97,2 2,8 30 81,1 18,9 18 48,6 19 51,4 p60 Giải thích 3m22dm2  3m2  2dm2 2  300dm  2dm  302dm Chu vi hình tròn: 50  3,14  157 (cm) 24 66,7 12 33,3 10,8 33 89,2 16 44,4 20 55,6 17 45,9 20 54,1 Chu vi hình chữ nhật: 110  50   320  m 16,7 30 83,3 18,9 30 81,1 11,1 32 88,9 13,5 32 86,5 8,3 Chu vi sân vận động: 157  320  477  m Lời giải Tổng hai nửa chu vi hình tròn: 50  3,14  157  m 33 91,7 37 100 Chu vi sân vận động: 157  110   377  m Cách Trình bày lời giải 19 52,8 17 47,2 18 48,6 19 51,4 Phân tích 21 58,3 15 41,7 15 40,5 22 59,5 Cách Trình bày lời giải 2,8 35 97,2 0 37 100 Phân tích 5,6 34 94,4 0 37 100 25 27 75 0 37 100 8,3 20 54,1 17 45,9 - Đong đầy can lít rót vào can lít hai lần lại 10 can lít - Đổ lít vào can lít - Đong đầy can lít lần, rót đầy can lít ta đƣợc lít nƣớc Trình bày lời giải 33 91,7 ... xác định lý giải thông tin -Phát mâu thuẫn, tính có vấn đề tình -Gọi tên sử dụng kí hiệu thích hợp - ớc lƣợng thông tin -Diễn giải, mô tả xếp thông tin cần thiết để GQVĐ -Thu thập, đánh giá thông... - 93 3.2 Nội dung thực nghiệm - 93 3.3 Tổ chức thực nghiệm 93 3.4 Đánh giá kết thực nghiệm 95 3.4.1... 95 3.4.2 Đánh giá định lƣợng 95 Kết luận Chƣơng - 97 KẾT LUẬN - 98 TÀI LIỆU
- Xem thêm -

Xem thêm: VAN DUNG DH PHAT HIEN VA GQVD TRONG DAY HOC CAC YTHH LOP 5 20052017, VAN DUNG DH PHAT HIEN VA GQVD TRONG DAY HOC CAC YTHH LOP 5 20052017, VAN DUNG DH PHAT HIEN VA GQVD TRONG DAY HOC CAC YTHH LOP 5 20052017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay