Tổng hợp các dạng bài tập hóa lớp 12

44 86 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 03:40

Tổng hợp các dạng bài toán cơ bản đến nâng cao môn hóa học dưới hình thức trắc nghiệm.Các dạng toán được phân loại theo từng chương hóa học lớp 12 giúp người học dễ dàng tiếp cận kiến thức.Áp dụng và vận dụng nhiều bài toán hóa học. Các dạng toán không chỉ là bài tập tính toán mà còn có các bài tập lý thuyết và ứng dụng hóa học trong cuộc sống. TỔNG HỢP CÁC DẠNG BÀI TẬP HĨA LỚP 12 Chương I: ESTE- LIPIT Dạng 1: Bài tập xác định cơng thức cấu tạo [1] Số đồng phân este ứng với cơng thức phân tử C 4H6O2 A B C D.3 [2] Số đồng phân este ứng với cơng thức phân tử C4H8O2 A B C D [2”] Ứng với cơng thức C3H6O2 có đồng phân tác dụng với dung dịch NaOH? A B C D [3] Đun nóng este HCOOCH3 với lượng vừa đủ dd NaOH, sản phẩm thu là: A CH3COONa C2H5OH B HCOONa CH3OH C HCOONa C2H5OH D CH3COONa CH3OH [4] Este Vinylfomiat có cơng thức là: A CH3COOCH=CH2 B HCOOC2H5 C HCOOCH=CH2 D HCOOCH3 [5] Đun nóng este Vinylaxetat với lượng vừa đủ dd NaOH, sản phẩm thu A CH2=CHCOONa CH3OH B CH3COONa CH3CHO C CH3COONa CH2=CHOH D C2H5COONa CH3OH [6] Một este có cơng thức phân tử C 4H6O2, thuỷ phân mơi trường axit thu axetanđehit Cơng thức cấu tạo thu gọn este A HCOO-C(CH3)=CH2 B HCOO-CH=CH-CH3 C CH3COO-CH=CH2 D CH2=CH-COO-CH3 [7] Cho dãy chất: HCHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3 Số chất dãy tham gia phản ứng tráng gương là: A B C D [8] Chất X có cơng thức phân tử C2H4O2, cho chất X tác dụng với dd NaOH tạo muối nước Chất X thuộc loại: A ancol no đa chức B axit khơng no đơn chức C.este no đơn chức D axit no đơn chức [9] Thủy phân este E có cơng thức phân tử C 4H8O2 (có mặt H2SO4 lỗng) thu sản phẩm hữu X Y Từ X điều chế trực tiếp Y phản ứng Tên gọi E là: A metyl propionat B propyl fomat C anlol etylic D etyl axetat [10] Hợp chất Y có cơng thức phân tử C4H8O2 Khi cho Y tác dụng với dd NaOH sinh chất Z có cơng thức C 3H5O2Na CTCT Y A C2H5COOC2H5 B CH3COOC2H5 C C2H5COOCH3 D HCOOC3H7 [11] Phản ứng: (B) C4H6O2 + NaOH  sản phẩm có khả tráng gương CTCT B là: A CH3COOCH=CH2 B.HCOOCH2CH=CH2 C HCOOCH=CH-CH3 D HCOO-C(CH3)=CH2 [12] Chất hữu X mạch hở có CTPT C4H6O2, Biết rằng: X muối Y etilen Cơng thức cấu tạo X là: + dd NaOH + NaOH  → → CaO,t A CH2=CH-CH2-COOH B CH2=CHCOOCH3 C.HCOOCH2–CH=CH2 D CH3COOCH=CH2 [13] Cho phản ứng CH3COOH + C2H5OH ↔ CH3COOC2H5 + H2O Để cho phản ứng xãy đạt hiệu suất cao thì: A Chưng cất tách este khỏi hổn hợp phản ứng B Tăng lượng CH 3COOH C2H5OH C.Thêm H2SO4 đặc vào để hút nước D Cả A,B,C [14] Một este có cơng thức cấu tạo (A) CH3COOC6H5, cho biết (A) điều chế từ cặp chất sau đây? A.CH3COOH, HO-C6H5 B C6H5-COOH, HOCH3 C (CH3CO)2O, C6H5OH D (C6H5CO)2O, CH3OH [15] So sánh nhiệt độ sơi chất sau: ancol etylic(1), clorua etyl(2), metylaxetat(3) axit axetic(4) A (1 ) > (2) > (3) > (4) B (4) > (3) > (2) > (1 ) C (4) > (1) > (3) > (2) D (4) > (1) > (2) > (3) [16] Hợp chất mạch hở X có CTPT C 2H4O2 Cho Tất đồng phân mạch hở X tác dụng với Na, NaOH, AgNO3/NH3 Có phản ứng hóa học xảy ra? A.3 B C.5 D [17] Cho ba chất hữu sau đây: HCHO, HCOOCH3, HCOONH4 Chúng có đặc điểm chung là: A.Làm quỳ tím hố đỏ C.Tác dụng với lượng dư AgNO3/NH3 t 0c , tạo bạc kim loại B Đều tác dụng với NaOH D.Khơng có điểm chung hết [18] Nhận định khơng đúng? A CH3COOCH=CH2 dãy đồng đẳng với CH2=CH COOCH3 B CH3COOCH=CH2 tác dụng với NaOH thu muối anđehit C CH3COOCH=CH2 tác dụng với dd Br2 D Trùng hợp CH3COOCH=CH2 thu nhựa PVA [19] Khi thực phản ứng thuỷ phân este phenol dd bazơ Sản phẩm thu là: A muối ancol B muối phenol C hai muối nước D hai muối [20] Thuỷ phân hồn tồn (A) CnH2nO2 mơi trường axit thu hai chất hữu X Y, biết Y bị oxi hố thành metannal X cho tham gia phản ứng tráng gương Giá trị n là: A B C D 1|Page [21] Chất hữu A có CTPT C 7H6O2, đun A với dd HCl lỗng thu chất hữu Trong chất này, chất tham gia phản ứng tráng gương chất tạo kết tủa với nước brom CTCT A là: A.C6H5-CH2-COOH B.C6H5-O-CHO C HCOOC6H5 D.CH3-COOC3H5 [22] Hai chất hữu X Y có cơng thức C 3H4O2 X phản ứng với Na 2CO3 ancol etylic phản ứng trùng hợp Y phản ứng với dd KOH, biết Y khơng tác dụng với kali Cơng thức cấu tạo X Y là: A C2H5COOH CH3COOCH3 B HCOOH CH2=CH-COOCH3 C CH2=CH-CH2-COOH CH3COOCH=CH2 D CH2=CH-COOH Và HCOOCH=CH2 [23] CTPT tổng qt este tạo axit cacboxylic no đơn chức mạch hở ancol đơn chức chứa liên kết đơi phân tử là: A.CnH2n-2O2 (n ≥ 2); B.CnH2nO (n ≥ 2); C CnH2n+2-2aO (n ≥ 3); D.CnH2n-2O2 (n ≥ 4) [24] Cho X tác dụng với lượng vừa đủ dd NaOH, sau đem cạn dd thu chất rắn Y chất hữu Z Cho Z tác dụng với AgNO3/ NH3 chất hữu T Chất T tác dụng với NaOH lại thu chất Y Chất Y A HCOOCH= CH2 B HCOOCH3; C CH3COOCH= CHCH3 D CH3COOCH= CH2 [25] Cho cơng thức cấu tạo: CH3 OCOC2H5 có tên gọi là: A Etyl axetat B Metyl propionat C Etyl metyl este D Metyl etyl este [26] Có chất: C2H5OH, CH3COOH, CH3CHO Để phân biệt chất dùng hóa chất nhất, là: A NaOH B Cu(OH)2/OH- C AgNO3/NH3 D Na2CO3 [27] Alyl fomiat phản ứng với chất số chất sau đây: A Dung dịch Br2 B NaOH C AgNO3/NH3 D Cả câu [28] Để phân biệt dd: Axit axetic, metyl axetat, ancol etylic, metylfomiat Người ta dùng thuốc thử sau đây? A quỳ tím B dd AgNO3 C.Na D Cả [29] Dãy chất no sau cho phản ứng tráng gương? A.CH3CHO, HCOOH, HCOOCH3 B HCHO, CH3COOH, HCOOCH3 C CH3CHO, HCOOH, CH3COOCH3 D CH3CHO, CH3COOH, HCOOCH3 [30] Este metyl metacrylat dùng để sản xuất: A Thuốc trừ sâu B Cao su C.Thủy tinh hữu D Nilon [31] Khi đun nóng hỗn hợp axit cacboxilic với glixerol ( có H2SO4đ) thu trieste? A B C D [32] Cho chất: etyl axetat, ancol etylic, axit acrylic, phenol, ancol benzylic Trong chất này, số chất tác dụng với dd NaOH là: A B C D [33] Cho chất X có cơng thức phân tử C4H6O2 biết X + NaOH Y+Z Y H2SO4 + Na2SO4 + T Z T có khả tham gia phản ứng tráng bạc Cơng thức phân tử X A CH3COOCH= CH2 B HCOOCH2CH = CH2 C HCOOC(CH3)= CH2 D HCOOCH= CHCH3 [34] metyl fomiat có cơng thức phân tử là: A HCOOCH3 B CH3COOCH3 C CH3COOC2H5 D HCOOC2H5 [35] Este có cơng thức phân tử CH3COOCH3 có tên gọi là: A metyl axetat B vinyl axetat C metyl fomiat D metyl propionat [36] : Este A điều chế từ ancol metylic có tỉ khối so với metan 3,75 Cơng thức A là: A C2H5COOCH3 B HCOOCH3 C C2H5COOC2H5 D HCOOC2H5 [37] Phản ứng sau xảy ra: A CH3COOCH3 + Na B CH3COOH + AgNO3/NH3 C CH3COOCH3 + NaOH D CH3OH + NaOH [38] Este X có CTPT C4H8O2 tạo nên từ ancol metylic axit A Axit propionic B Axit butiric C Axit fomic D Axit axetic [39] Câu nhận xét sau khơng đúng: A este có nhiệt độ sơi thấp axit có liên kết hiđrơ liên phân tử B Este khơng tan nước khơng tạo liên kết hiđrơ với nước C Este sơi nhiệt độ thấp axit tạo este dễ bay D Axit sơi nhiệt độ cao có liên kết hiđrơ liên phân tử phân tử axit [40] Este A điều chế từ ancol metylic có tỉ khối so với oxi 2,3125 Cơng thức A là: A C2H5COOC2H5 B CH3COOCH3 C CH3COOC2H5 D C2H5COOCH3 [41] Cho 0,01 mol este hữu mạch hở X phản ứng vừa đủ với dd chứa 0,03 mol KOH E thuộc loại este: A đơn chức B hai chức C ba chức D khơng xác định [42] Cho chất sau: CH3OH (1); CH3COOH (2); HCOOC2H5 (3) Thứ tự nhiệt độ sơi giảm dần A (3);(1);(2) B (2);(1);(3) C (1);(2);(3) D (2);(3);(1) Dạng Bài tập xác định cơng thức phân tử dựa tính chất este (BT thủy phân) 2|Page [1] Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat 200 ml dd NaOH 0,2M Sau phản ứng xảy hồn tồn, cạn dd thu chất rắn khan có khối lượng là: A 3,28 gam B 8,56 gam C 8,2 gam D 10,4 gam 2] Đun nóng 34 gam phenyl axetat với lượng dd NaOH dư Sau phản ứng xãy hồn tồn thu m gam muối Tính giá trị m ? A.20,5 gam B 49,5 gam C 29 gam D 44 gam [3] 10,4 gam hỗn hợp X gồm axit axetic etyl axetat tác dụng vừa đủ với 150 gam dd natri hidroxit 4% Phần trăm khối lượng etyl axetat hỗn hợp bằng: A 22 % B 42,3 % C 57,7 % D 88 % [4].Xà phòng hố hồn tồn 22,2 gam hỗn hợp gồm hai este HCOOC 2H5 CH3COOCH3 dd NaOH 1M (đun nóng) Thể tích dd NaOH tối thiểu cần dùng A 400 ml B 300 ml C 150 ml D 200 ml [5] Xà phòng hố hồn tồn 37,0 gam hỗn hợp este HCOOC 2H5 CH3COOCH3 dd NaOH, đun nóng Khối lượng NaOH cần dùng A 8,0g B 20,0g C 16,0g D 12,0g [6] Xà phòng hố hồn tồn 17,6 gam hỗn hợp este etyl axetat metyl propionat lượng vừa đủ V (ml) dd NaOH 0,5M Giá trị V dùng A 200 ml B 500 ml C 400 ml D 600 ml [7] Cho gam este axit cacboxylic no đơn chức ancol no đơn chức phản ứng vừa hết với 100 ml dd NaOH 1M Tên gọi este A etyl axetat B propyl fomiat C metyl axetat D metyl fomiat [8] Thủy phân hồn tồn 8,8 gam este đơn chức, mạch hở X với 100 ml dd KOH 1M (vừa đủ) thu 4,6 gam ancol Y Tên gọi X là: A etyl fomat B etyl propionat C etyl axetat D propyl axetat [9] Thuỷ phân hồn tồn 11,44 gam este no, đơn chức, mạch hở X với 100ml dd NaOH 1,3M (vừa đủ) thu 5,98 gam ancol Y Tên gọi X là: A Etyl fomat B Etyl axetat C Etyl propionat D Propyl axetat [10] Để xà phòng hóa 17,4 gam este no đơn chức cần dùng 300ml dd NaOH 0,5M.Cơng thức phân tử este là: A C6H12O2 B C3H6O2 C C5H10O2 D C4H10O2 [11] X este no đơn chức , có tỉ khối CH 5,5 Nếu đem đun 4,4 gam este X với dd NaOH dư , thu 4,1 gam muối CTCT cử X A C2H5COOCH3 B.CH3COOC2H5 C HCOOCH2CH2CH3 D HCOOCH(CH3)2 [12] Este đơn chức X có tỉ khối so với CH 6,25 Cho 20 gam X tác dụng với 300 ml dd KOH 1M (đun nóng) Cơ cạn dd thu 28 gam chất rắn khan Ct cấu tạo X là.’ a CH2=CH-CH2-COOCH3 b CH2=CH- COO-CH2-CH3 c CH2-CH3-COO-CH=CH2 d CH3-COO-CH=CH-CH3 [13] Thuỷ phân este X có CTPT C4H8O2 dd NaOH thu hỗn hợp hai chất hữu Y Z Y có tỉ khối so với H2 16 X có cơng thức A HCOOC3H7 B CH3COOC2H5 C HCOOC3H5 D C2H5COOCH3 [14] Este X có cơng thức đơn giản C 2H4O Đun sơi 4,4(g) X với 200g dd NaOH 3% đến phản ứng xảy hồn tồn từ dd sau phản ứng thu 8,1(g) chất rắn khan Cthức cấu tạo X A CH3CH2COOCH3 B CH3COOCH2CH3 C HCOOCH2CH2CH3 D HCOOCH(CH3)2 [15] Thủy phân hồn tồn 8,8g este đơn chức mạch hở X với 100ml dd NaOH 1M vừa đủ thu 4,6 gam ancoL Khối lượng muối tạo thành là: A 6,8g B 8,2g C 6,2g D 9,2g [16] Làm bay 7,4g este A no, đơn chức thu thể tích thể tích 3,2g khí oxi điều kiện nhiệt độ áp suất a Tìm cơng thức phân tử A A C3H6O2 B C2H4O2 C C3H4O2 D C4H8O2 b Thực phản ứng xà phòng hóa 7,4 g chất A với dd NaOH đến phản ứng hồn tồn thu 6,8 g muối CTCT A là: A CH3COOCH3 B CH3COOC2H5 C CH3CH2COOH D HCOOC2H5 [17] Thủy phân hồn tồn 16,2g hỗn hợp hai este đơn chức đồng đẳng 200ml dd NaOH 1M thu 9,2g ancol etylic a Tính khối lượng muối tạo thành ? A 12g B.14,5g C 15g D 17,5g b Cơng thức cấu tạo este : A HCOOC2H5 ; CH3COOC2H5 B CH3COOC2H5, C2H5COOC2H5 C HCOOC2H5, C2H5COOC2H5 D Khơng xác định BT đốt cháy [1] Đốt cháy hồn tồn 7,8 gam este X thu 11,44 gam CO 4,68 gam H2O Cơng thức phân tử este A C4H8O4 B C4H8O2 C C2H4O2 D C3H6O2 [2] Đốt cháy hồn tồn thể tích este X thu hai thể tích khí CO điều kiện X là: A Metylfomat B Khơng xác định C Metyl oxalat D.Etyl axetat [3] Chất hữu X đơn chức chứa ( C, H, O) khơng tác dụng với Na tác dụng với dd NaOH theo tỉ lệ mol 1:1 1:2 Khi đốt cháy 1mol X thu mol CO2 Cthức X A C2H5COOC4H9 B HCOOC6H5 C C6H5COOH D C3H7COOC3H7 [4] Một este đơn chức có thành phần % khối lượng oxi phân tử 43,24 %, biết este khơng cho tráng gương CTCT este là: A CH3COOC2H5 B HCOOC2H5 C C2H5COOH D.CH3COOCH3 [5] Đốt cháy hồn tồn 0,1 mol este đơn chức cần vừa đủ V lít O (ở đktc), thu 0,3 mol CO 0,2 mol H2O Tìm V? A 2,24 lít B 3,36 lít C 4,48 lít D 6,72 lít 3|Page [6] Khi đốt cháy hồn tồn 8,8 gam chất hữu X đơn chức thu sản phẩm cháy gồm 8,96 lít CO (ở đktc) 7,2 gam nước Nếu cho 8,8 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến phản ứng hồn tồn, thu 9,6 gam muối axit hữu Y chất hữu Z Tên X A axit propionic B etyl axetat C metyl propionat D ancol metylic [7] Cho 23,6 gam hỗn hợp gồm este metyl fomiat este etyl axetat tác dụng với 150 ml dung dịch NaOH 2M vừa đủ Thành phần % theo khối lượng este metyl fomiat là: A 25,42% B Kết qủa khác C 42,32% D 68,88% [8] Đốt cháy 0,3g este A, thu 224 cm khí cacbonic(đktc) 0,18g nước Tỷ khối A hiđro 30 Cơng thức phân tử este A là: A C2H4O2 B.C3H6O2 C.C4H8O2 D.C4H6O2 BT hiệu suất [1] Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu 11 gam este Hiệu suất phản ứng este hóa A 50% B 62,5% C 55% D 75% [2] Cho 4,6 gam ancol etylic tác dụng với axit fomic dư thu gam este? Biết hiệu suất đạt 75%? A 5,55g B 5,66g C 8,40g D 7,40 g [3] Tính khối lượng este metyl metacrylat thu đun nóng 215 gam axit metacrylic với 100 gam ancol metylic Giả thiết phản ứng este hóa đạt hiệu suất 60% A 125 gam B 175 gam C 150 gam D 200 gam [4] Cho 0,92 g axit fomic tác dụng với ancol etylic, H = 50% khối lượng este thu là: A 0,74 gam B 0,55 gam C 0,75 gam D 0,76 gam [5] Cho ancol etylic tác dụng với axit axetic thu 22 gam este Nếu H=25% khối lượng ancol etylic phản ứng là: A 26 gam B 46 gam C 92 gam D Kết qủa khác [6] Đun nóng gam axit axetic với gam ancol etylic có H 2SO4 đặc làm xúc tác Khối lượng este tạo thành hiệu suất phản ứng 80% A 10,00 gam B 7,04 gam C 12,00 gam D 8,00 gam [7] Cho 9,2g axit fomic t.dụng với ancol etylic dư thu 11,3 g este.Hiệu suất p.ứng là: A 65,4% B 76,4% C Kết qủa khác D 75,4% BÀI TẬP CHẤT BÉO A LÝ THUYẾT [1] Khi thuỷ phân chất béo mơi trường kiềm thu muối axit béo A phenol B glixerol C ancol đơn chức D este đơn chức [2] Hãy chọn nhận định đúng: A Lipit chất béo B Lipit tên gọi chung cho dầu mỡ động, thực vật C Lipit este glixerol với axit béo D Lipit hợp chất hữu có tế bào sống, khơng hồ tan nước, hồ tan dung mơi hữu khơng phân cực Lipit bao gồm chất béo, sáp, sterit, photpholipit [3] Hãy chọn khái niệm đúng: A.Chất giặt rửa chất có tác dụng giống xà phòng tổng từ dầu mỏ B.Chất giặt rửa chất có tác dụng làm vết bẩn bề mặt vật rắn C.Chất giặt rửa chất dùng với nước có tác dụng làm vết bẩn bám vật rắn D.Chất giặt rửa chất dùng với nước có tác dụng làm vết bẩn bám vật rắn mà khơng gây phản ứng hố học với chất [4] Cho chất lỏng: axit axetic, glixerol, triolein Để phân biệt chất lỏng ta dung? A Nước quỳ tím B Nước dd NaOH C Dd NaOH D Nước Brom [5] Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm là? A Dễ kiếm B Rẻ tiền xà phòng C Có thể dùng nước cứng D Có khả hòa tan tốt nước [6] Hai chất hữu X1 X2 có khối lượng 60dvC X có khả phản ứng với Na, NaOH, Na 2CO3 X2 phản ứng với NaOH (đun nóng) khơng phản ứng với Na Cơng thức cấu tạo X X2 a (CH3)2CH-OH, HCOOCH3 b HCOOCH3, CH3COOH c CH3COOH, HCOOCH3 d CH3COOH, CH3COOCH3 [7] Cho este (X) (C8H8O2) tác dụng với dd NaOH thu hỗn hợp muối có phân tử khối lớn 70 Cơng thức cấu tạo X A HCOO-C6H4-CH3 B CH3COOC6H5 C.C6H5COOCH3 D.HCOOCH2C6H5 [8] Chỉ số axit chất béo là: A Số liên kết pi gốc hiđrơcacbon axit béo B Số miligam KOH cần để trung hòa axit tự có gam chất béo C Số miligam NaOH cần để trung hòa axit tự có gam chất béo D Số mol KOH cần để xà phòng hóa gam chất béo [9] Chỉ điều sai: 4|Page A Chất béo dầu mỡ động thực vật C Dầu mỡ bơi trơn máy móc, động chất béo B Chất béo este glixerol với axit béo D Axit béo axit cacboxylic cấu thành nên phân tử chất béo [10] Chọn câu sai: A C15H29COOH axit panmitic B C17H35COOH axit stearic C C17H33COOH axit oleic D C17H31COOH axit linoleic [11] Khi đun nóng glixerol với hổn hợp gồm axit panmitic axitstearic có H 2SO4 đặc làm xúc tác, số tri este tạo A B C D 10 B BÀI TẬP [1] Để trung hồ 14 gam chất béo cần 15 ml dd KOH 0,1 M Chỉ số axit chất béo A B C D [2] Xà phòng hố hồn tồn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH Cơ cạn dd sau phản ứng thu khối lượng xà phòng là: A 16,68 gam B 18,38 gam C 18,24 gam D 17,80 gam [3] Xà phòng hóa chất béo X cần vừa đủ 20 kg dd NaOH 15%, thu gam glixerol biết hiệu suất đạt 90% A 2,30 kg B 4,60 kg C 2,07 kg D 2,03Kg [4] Trong cơng thức sau đây, cơng thức chất béo? A.C3H5(OCOC4H9)3 B C3H5(COOC17H35)3 C.C3H5(COOC15H31)3 D C3H5(OCOC17H33)3 [5] Đun nóng 4,03 kg panmitin với lượng dư dd NaOH thu Kg xà phòng 72% muối natri panmitat? A 5,79 B 4,17 C 7,09 D 3,024 [6] Trong chất béo ln có lượng axit tự để trung hòa 2,8g chất béo cần ml dd NaOH 0,1M Tính số axit mẫu chất béo trên? A B C D [7] Khi thuỷ phân a gam este X thu 0,92 gam glixerol, 3,02 gam natri linoleat C 17H31COONa m gam natri oleat C17H33COONa.Tính giá trị a,m A.7,72; 6,00 B.8,82; 6,08 C.8,56; 6,03 D.8,99; 7,23 [8] Khi thủy phân hồn tồn 265.2g chất béo dd KOH thu 288g muối Tên gọi chất béo? A.Tristearin B Tripanmitin C Triolein D Trilinolein [9] Khối lượng glixerol thu đun nóng 2,225 kg chất béo glixerin tristearat có chứa 20% tạp chất với dd NaOH(h= 100%) là: A 0,184kg B 0,216kg C 0,385kg D 0,12 [10] Trung hồ 2,8 gam chất béo cần 3ml dung dịch KOH 0,1 M Tính số axit chất béo? A B 0,6 C 0,06 D 0,006 [11] Khi xà phòng hố hồn tồn 2,52 gam chất béo trung tính cần 90 ml dung dịch KOH 0,1M Tính số xà phòng chất béo trên? A 200 B 192 C 190 D 198 [12] xà phòng hố hồn tồn 2,52 gam chất béo trung tính thu 0,265gam glixerol Tính số xà phòng chất béo? A 18 B 80 C 180 D [13] Để xà phòng hố hồn tồn 100gam chất béo có số axit người ta dùng hết 0,32 mol KOH Khối lượng glixerol thu gam? A 9,4 gam B 9,3gam C 8,487 gam D 9,43 gam [14] Tính khối lượng KOH cần dùng để trung hồ gam chất béo có số axit 7? A 28mg B 14mg C 82mg D Đáp án khác [15] Tính khối lượng NaOH cần dùng để trung hồ axit tự có gam béo với sốaxitbằng7? A 0,025mg B 0,025g C 0,25mg D 0,25g [17] Xà phòng hố 1kg lipit có số axit 2,8 người ta cần dùng 350 ml KOH 1M Khốilượng glixerol thu bao nhiêu? A 9,2gam B 18,4 gam C 32,2 gam D 16,1 gam [18] Một loại mỡ chứa 40% triolein, 20% tripanmitin, 40% tristearin Xà phòng hố hồn tồn m gam mỡ NaOH thu 138 gam glixerol Giá trị m là? A 1209 B 1304,27 C 1326 D 1335 [19] Một loại mỡ chứa 70% triolein 30% tristearin khối lượng Tính khối lượng xà phòng thu xà phòng hố hồn tồn 100kg chất mỡ NaOH? A 90,8kg B 68kg C 103,16kg D 110,5kg [20] Xà phòng hố hồn tồn 0,1 mol chất hữu X ( chứa C, H, O) cần vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 1M Cơ cạn dung dịch sau phản ứng thu 24,6 gam muối khan Xác định CTPT X? A (HCOO)3C3H5 B (CH3COO)3C3H5 C C3H5(COOCH3)3 D (CH3COO)2C2H4 [21] Tính số este loại chất béo chứa 89% tristearin? A 168 B 84 C 56 D Đáp án khác [22] Đun 20 gam lipit với dung dịch chứa 10 gam NaOH Sau kết thúc phản ứng để trung hồ 1/10 dung dịch thu cần dùng 90 ml dung dịch HCl 0,2 M Tính số xà phòng hố phân tử khối trung bình axit béo lipit? A 140 273 B 120 273 C 130 273 D Đáp án khác [23] Cho 0,25 mol NaOH vào 20 gam béo trung tính đun nóng lên, phản ứng xẩy hồn tồn người ta thu dung dịch có tính bazơ, để trung hồ dung dịch phải dùng hết 0,18 mol HCl Tính khối lượng NaOH cần để xà phòng hố chất béotrên? A 0,14 B 1,41 C 0,41 D Đáp án khác [24] Để xà phòng hố 63mg chất béo trung tính cần 10,08 mg NaOH Tính số xà phòng hố củachấtbéo ? A 200 B 224 C 220 D 150 5|Page [25] Để trung hồ axit tự có 5,6 gam chất béo cần ml dung dịch NaOH 0,1 M Tính số axit chất béo nói trên? A 3,2 B C 4,7 D Đáp án khác [26] Để phản ứng với 100 gam chất béo có số axit phải dùng hết 17,92 gam KOH Tính khối lượng muối (xà phòng) thu được? A 108,265g B 100,265g C 100g D 120g [27] Tính khối lượng NaOH cần dùng để trung hồ axit béo tự có 200 gam chất béo, biết chất béo có số axit 7? A 5g B 9g C 1g D 15g BT tổng hợp [1] Chất hữu E (C,H,O) đơn chức, có tỉ lệ m C:mO = 3:2 đốt cháy hết E thu n CO2: nH2O = 4:3 thủy phân 4,3g E mơi trường kiềm thu muối 2,9g ancol E có tên gọi là: A metyl axetat B Metyl acrilat C anlyl fomiat D.Metylmetacrilat [2] Đun este đơn chức X 400ml dd NaOH 0,5 M , cạn dd thu gam ancol 16,4 gam chất rắn Cho tồn ancol sinh tác dụng hết với Na dư thấy có 1,68 lit khí H ( đktc) Cơng thức X A.CH3COOC3H7 B CH3COOC2H5 C C2H5COOC3H7 D C2H5COOC2H5 [3] Đun nóng 0,1 mol este chức X với lượng vừa đủ dd NaOH thu 13,4g muối axit hữu đa chức B 9,2g ancol đơn chức C Cho ancol C bay 127 oC 600 mmHg chiếm thể tích 8,32 lít CTCT X: A CH(COOCH3)3 B (CH2)2(COOC2H5) C (COOC2H5)2 D (COOC3H5)2 [4] Cho 1,76 gam este no, đơn chức phản ứng vừa hết với 40ml dd NaOH 0,5M thu chất X chất Y Đốt cháy hồn tồn 1,2gam chất Y 2,64 gam CO2 1,44 gam H2O Cơng thức cấu tạo este A HCOOCH2CH2CH3 B, CH3COOC2H5 C C2H5COOCH3 D CH3COOCH (CH3)2 [5] Xà phòng hóa hồn tồn 1,99 gam hỗn hợp hai este dd NaOH thu 2,05 gam muối axit cacboxylic 0,94 gam hỗn hợp hai ancol đồng đẳng Cơng thức hai este A HCOOCH3 HCOOC2H5 B C2H5COOCH3 C2H5COOC2H5 C CH3COOC2H5 CH3COOC3H7 D CH3COOCH3 CH3COOC2H5 [6] Hai este X Y đồng phân cấu tạo nhau.Tỉ khối X so với hiđrơ 44 Nếu cho 4,4(g) hổn hợp X Y tác dụng với dd NaOH vừa đủ đến phản ứng xãy hồn tồn thu 4,45(g) chất rắn khan hỗn hợp hai ancol đồng đẵng Xác định cơng thức cấu tạo X Y: A CH3COOCH3 HCOOC2H5 B C2H5COOCH3 C2H5COOC2H5 C CH3COOC2H5 C2H5COOCH3 D CH3COOCH3 CH3COOC2H5 [7] Một hổn hợp X gồm hai este A B đơn chức mạch hở Tiến hành xà phòng hố X thu hai muối đồng đẳng ancol Khi xà phòng hố 23,6 gam hổn hợp X cần vừa đủ 300ml dd NaOH 1M Biết khơng có este tham gia phản ứng tráng gương.Vậy cơng thức hai axit tạo este A,B A CH3COOH C2H5COOH B C2H5COOH C3H7COOH C C2H3COOH C3H5COOH D CH3COOHvà C3H7COOH [8] Nung nóng 3,52g este A đơn chức cần vừa đủ 40ml dd NaOH M thu chất X Y Đốt cháy hồn tồn 0,6(g) chất Y thu 1,32(g) CO 0,72(g) H2O Biết oxi hố Y anđehit cơng thưc câu tạo Y là: A CH3OH B C2H5OH C CH3CH2CH2OH D CH3CH(OH)CH3 [9] Một este đơn chức A có tỉ khối so với khí metan 5,5 Cho 17,6 g A tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng, cạn hỗn hợp sau phản ứng thu 20,4 g chất rắn khan Cơng thức cấu tạo este A A n – propyl fomiat B iso – propyl fomiat C etyl axetat D.met BÀI TẬP CHƯƠNG CHƯƠNG CACBOHIDRAT Câu 1.Gluxit (cacbohiđrat) hợp chất hữu tạp chức có cơng thức chung A Cn(H2O)m B CnH2O C CxHyOz D R(OH)x(CHO)y Glucozơ hợp chất: A đa chức B Monosaccarit C Đisaccarit D đơn chức Câu Saccarozơ mantozơ là: A monosaccarit B Gốc glucozơ C Đồng phân D Polisaccarit Câu Tinh bột xenlulozơ A Monosaccarit B Đisaccarit C Đồng đẳng D Polisaccarit Câu Glucozơ fructozơ là: A Disaccarit B Đồng đẳng C Andehit xeton D Đồng phân Câu Để chứng minh glucozơ có nhóm chức anđêhit, dùng ba phản ứng hóa học Trong phản ứng sau, phản ứng khơng chứng minh nhóm chức anđehit glucozơ? A Oxi hố glucozơ AgNO3/NH3 B Oxi hồ glucozơ Cu(OH)2 đun nóng C Lên men glucozơ xúc tác enzim D Khử glucozơ H2/Ni, t0 Câu Glucozơ fructozơ A tạo dung dịch màu xanh lam tác dụng với Cu(OH) B có nhóm chức CHO phân tử C hai dạng thù hình chất D tồn chủ yếu dạng mạch hở Câu Những phản ứng hóa học chứng minh glucozơ hợp chất tạp chức A Phản ứng tráng gương phản ứng cho dung dịch màu xanh lam nhiệt độ phòng với Cu(OH) B Phản ứng tráng gương phản ứng lên men rượu 6|Page C Phản ứng tạo phức với Cu(OH)2 phản ứng lên mên rượu D Phản ứng lên men rượu phản ứng thủy phân Câu Những phản ứng hóa học chứng minh glucozơ có nhiều nhóm hiđrơxyl A phản ứng cho dung dịch màu xanh lam nhiệt độ phòng với Cu(OH) B Phản ứng tráng gương phản ứng lên men rượu C Phản ứng tạo kết tủa đỏ gạch với Cu(OH)2 đun nóng phản ứng lên mên rượu D Phản ứng lên men rượu phản ứng thủy phân Câu Những phản ứng hóa học chứng minh glucozơ có chứa nhóm hiđrơxyl phân tử: A phản ứng cho dung dịch màu xanh lam nhiệt độ phòng với Cu(OH) B Phản ứng tráng gương phản ứng lên men rượu C Phản ứng tạo kết tủa đỏ gạch với Cu(OH)2 đun nóng phản ứng lên mên rượu D Phản ứng với axit tạo este có gốc axit phân tử Câu 10 Phát biểu khơng A Dung dịch fructozơ hồ tan Cu(OH)2 B Thủy phân (xúc tác H+, to) saccarozơ mantozơ cho monosaccarit C Sản phẩm thủy phân xenlulozơ (xúc tác H+, t0) tham gia phản ứng tráng gương D Dung dịch mantozơ tác dụng với Cu(OH)2 đun nóng cho kết tủa Cu2O Câu 11 Glucozơ tác dụng với : A H2 (Ni,t0); Cu(OH)2 ; AgNO3 /NH3; H2O (H+, t0) B AgNO3 /NH3; Cu(OH)2; H2 (Ni,t0); CH3COOH (H2SO4 đặc, t0) C H2 (Ni,t0); AgNO3 /NH3; NaOH; Cu(OH)2 D H2 (Ni,t0); AgNO3 /NH3; Na2CO3; Cu(OH)2 Câu 12 Nhận định sai A Phân biệt glucozơ saccarozơ phản ứng tráng gương B Phân biệt tinh bột xenlulozơ I2 C Phân biệt saccarozơ glixerol Cu(OH)2 D Phân biệt mantozơ saccarozơ phản ứng tráng gương Câu 13 Ba ống nghiệm khơng nhãn, chứa riêng ba dung dịch: glucozơ, hồ tinh bột, glixerol Để phân biệt dung dịch, người ta dùng thuốc thử A Dung dịch iot B Dung dịch axit C Dung dịch iot phản ứng tráng bạc D Phản ứng với Na Câu 15 Thuốc thử để phân biệt dung dịch: glucozơ, ancol etylic, anđehit fomic (HCH=O), glixerol là: A AgNO3/NH3 B Cu(OH)2/OH-,to C Na D H2 − Cu ( OH )2 / OH  → t  → Câu 16 Cacbohiđrat Z tham gia chuyển hố Z dung dịch xanh lam kết tủa đỏ gạch Vậy Z khơng thể chất chất cho đây? A Glucozơ B Fructozơ C Saccarozơ D Mantozơ Câu 17 Khi đốt cháy hồn tồn hợp chất hữu thu hỗn hợp khí CO H2O có tỉ lệ mol 1:1 Chất lên men rượu Chất A axit axetic B Glucozơ C Saccarozơ D Fructozơ → → → Câu 18 Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột X Y axit axetic X Y là: A ancol etylic, andehit axetic B.mantozo,glucozơ C glucozơ, etyl axetat D glucozo, ancol etylic Câu 19 Cho sơ đồ chuyển hố: Glucozơ → X → Y → CH3COOH Hai chất X, Y A CH3CH2OH CH2=CH2 B CH3CHO CH3CH2OH C CH3CH2OH CH3CHO D CH3CH(OH)COOH CH3CHO Câu 20 Các chất: glucozơ (C6H12O6), fomanđehit (HCH=O), axetanđehit (CH3CHO),metyl fomiat(H-COOCH3), phân tử có nhóm –CHO thực tế để tráng gương người ta dùng: A CH3CHO B HCOOCH3 C C6H12O6 D HCHO Câu 21 Đun nóng dung dich chứa 27 gam glucozơ với dung dich AgNO 3/NH3 (dư) khối lượng Ag tối đa thu là: A 32,4 g B 21,6 g C 16,2 g D 10,8 g Câu 22 Glucozơ lên men thành ancol etylic, tồn khí sinh dẫn vào dung dịch Ca(OH) dư tách 40 gam kết tủa, biết hiệu suất lên men đạt 75% Khối lượng glucozơ cần dùng là: A 24 g B 40 g C 50 g D 48 g Câu 23 Khối lượng kết tủa đồng (I) oxit tạo thành đun nóng dung dịch hỗn hợp chứa gam glucozơ lượng dư đồng (II) hiđroxit mơi trường kiềm A 1,44 g B 3,60 g C 7,20 g D 14,4 g Câu 24 Cho 50ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với lượng dư AgNO3 dung dịch NH3 thu 2,16 gam bạc kết tủa Nồng độ mol dung dịch glucozơ dùng A 0,20M B 0,10M C 0,01M D 0,02M Câu 25 Lượng glucozơ cần dùng để tạo 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% A 2,25 gam B 1,80 gam C 1,82 gam D 1,44 gam 7|Page Câu 26 Từ 16,20 xenlulozơ người ta sản xuất m xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ 90%) Giá trị m A 26,73 B 33,00 C 25,46 D 29,70 Câu 27 Muốn có 2610 gam glucozơ khối lượng saccarozơ cần đem thuỷ phân hồn tồn A 4595 gam B 4468 gam C 4959 gam D 4995 gam Câu 28 Để tráng bạc số ruột phích, người ta phải thuỷ phân 34,2 gam saccarozơ tiến hành phản ứng tráng gương Tính lương Ag tạo thành sau phản ứng, biết hiệu suất q trình 80%? A 27,64 B 43,90 C 54,4 D 56,34 Câu 30 Tinh bột, saccarozơ va mantozơ phân biệt bằng: A Cu(OH)2/OH-,to B AgNO3 /NH3 C Dung dịch I2 D Na Câu 31 Cho dung dịch: glucozơ, axit axetic, glixerol Để phân biệt dung dịch cần dùng hóa chất là: A Qùy tím Na C Dung dịch NaHCO3 dung dịch AgNO B Dung dịch Na2CO3 Na D AgNO3/dd NH3 Qùy tím Câu 32 Hai ống nghiệm khơng nhãn, chứa riêng hai dung dịch: saccarozơ glixerol Để phân biệt dung dịch, người ta phải thực bước sau: A Thủy phn dung dịch axit vơ lỗng B Cho tác dụng với Cu(OH)2 thực phản ứng tráng gương C đun với dd axit vơ lỗng, trung hòa dung dịch kiềm, thực phản ứng tráng gương D cho tác dụng với H2O đem tráng gương Câu 33 Cho sơ đồ phản ứng: Thuốc súng khơng khói ← X → Y → Sobiton X , Y A xenlulozơ, glucozơ B tinh bột, etanol C mantozơ, etanol D saccarozơ, etanol Câu 34 Dãy gồm dung dịch tác dụng với Cu(OH)2 nhiệt độ thường là: A glucozo, glixerol, andehit fomic, natri axetat B glucozo, glixerol, mantozo, natri axetat C glucozo, glixerol, mantozo, axit axetic D glucozo, glixerol, mantozo, ancol etylic Câu 35 Giữa glucozơ saccarozơ có đặc điểm giống nhau: A Đều đisaccarit B Đều bị oxi hóa dung dịch AgNO3/NH3 cho bạc C Đều hợp chất cacbohiđrat D Đều phản ứng với Cu(OH)2, tạo kết tủa đỏ gạch Câu 36 Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ có khả tham gia phản ứng A hồ tan Cu(OH)2 B.trùng ngưng C.tráng gưong D.thuỷ phân Câu 37 Trong chất sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic Số chất hòa tan Cu(OH) nhiệt độ thường A B C D Câu 38 Cơng thức sau xenlulozơ? A [C6H7O2(OH)3]n B [C6H8O2(OH)3]n C [C6H7O3(OH)3]n D [C6H5O2(OH)3]n Câu 39 Khi nghiên cứu cacbohirat X ta nhận thấy : - X khơng tráng gương, có đồng phân - X thuỷ phân nước hai sản phẩm Vậy X A Fructozơ B Saccarozơ C Mantozơ D Tinh bột Câu 40 Thủy phân 324 gam tinh bột với hiệu suất phản ứng 75%, khối lượng glucozơ thu A 360 g B 270 g C 250 g D 300 g Câu 41 Đốt cháy hồn tồn 1,35 gam cacbohiđrat X, thu 1,98 gam CO2 0,81 gam H2O Tỷ khối X so với heli (He =4) 45 Cơng thức phân tử X là: A C6H12O6 B C12H22O11 C C6H12O5 D (C6H10O5)n Câu 43 Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81% Tồn lượng CO sinh hấp thụ hồn tồn vào dung dịch Ca(OH)2, thu 550 gam kết tủa dung dịch X Đun kỹ dung dịch X thu thêm 100 gam kết tủa Giá trị m A 550g B 810g C 650g D 750g Câu 44 Đun nóng 37,5 gam dung dịch glucozơ với lượng AgNO 3/dung dịch NH3 dư, thu 6,48 gam bạc Nồng độ % dung dịch glucozơ A 11,4 % B 14,4 % C 13,4 % D 12,4 % Câu 45 Tráng bạc hồn tồn m gam glucozơ X thu 86,4 gam Ag Nếu lên men hồn tồn m gam glucozơ X cho khí CO2 hấp thụ vào nước vơi dư lượng kết tủa thu A 60g B 20g C 40g D 80g Câu 46 (08-A) Lượng glucozơ cần dùng để tạo 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% A 2,25 gam B 1,82 gam C 1,44 gam D 1,80 gam Câu 47 Khử glucozơ hidro với hiệu suất 80% thu 1,82 gam sobitol Khối lượng glucozơ A 2,25g B 1,44g C 22,5g D 14,4g Câu 48 Xenlulozơ trinitrat chất dễ cháy, nổ mạnh Muốn điều chế 29,7 kg xenlulozơ trinitrat từ xenlulzơ axit nitric hiệu suất 90% thể tích HNO3 96% (D = 1,52 g/ml ) cần dùng lít? A 14,390 lít B 15,000 lít C 1,439 lít D 24,390 lít Câu 49 Từ kg mùn cưa có 40% xenlulozơ (còn lại tạp chất trơ) thu kg glucozơ (hiệu suất phản ứng thủy phân 90%)?A 0,4 kg B 0,6 kg C 0,5kg D 0,3 kg 8|Page Câu 50 (07-CĐ) Cho 50ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với lượng dư AgNO (hoặc Ag2O) dung dịch NH3 thu 2,16 gam bạc kết tủa Nồng độ mol (hoặc mol/l) dung dịch glucozơ dùng (Cho H = 1; C = 12; O = 16; Ag = 108) A 0,20M B 0,10M C 0,01M D 0,02M Câu 51 (07-CĐ) Chỉ dùng Cu(OH)2 phân biệt tất dung dịch riêng biệt sau: A glucozơ, mantozơ, glixerin (glixerol), anđehit axetic B lòng trắng trứng, glucozơ, fructozơ, glixerin (glixerol) C saccarozơ, glixerin (glixerol), anđehit axetic, rượu (ancol) etylic D glucozơ, lòng trắng trứng, glixerin (glixerol), rượu (ancol) etylic Câu 52: (08-CĐ) Từ 16,20 xenlulozơ người ta sản xuất m xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ 90%) Giá trị m A 26,73 B 33,00 C 25,46 D 29,70 Câu 53 : (08-CĐ) Cho dãy chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột, mantozơ Số chất dãy tham gia phản ứng tráng gương A B C D Câu 54: (09-CĐ) Thể tích dung dịch axit nitric 63% (D = 1,4 g/ml) cần vừa đủ để sản xuất 59,4 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 80%) A 42,86 lít B 53,57 lít C 42,34 lít D 34,29 lít Câu 56: (09-CĐ) Lên men hồn tồn m gam glucozơ thành ancol etylic Tồn khí CO sinh q trình hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH) (dư) tạo 40 gam kết tủa Nếu hiệu suất q trình lên men 75% giá trị m A 48 B 58 C 30 D 60 Câu 57: (09-CĐ) Cho chuyển hố sau: o o xt, t  → ¬   X + H2O Ni, t  → ¬   Y ; Y + H2 Sobitol to  → ¬   Y + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O xt  → ¬   Amoni gluconat + 2Ag + 2NH4NO3 ánh sáng  → ¬  diep luc Y E+Z ; Z + H2O X+G X, Y Z là: A tinh bột, glucozơ khí cacbonic B.xenlulozơ, glucozơ khí cacbon oxit C xenlulozơ, fructozơ khí cacbonic D tinh bột, glucozơ ancol etylic Câu 58: (10-CĐ) Thuỷ phân hồn tồn 3,42 gam saccarozơ mơi trường axit, thu dung dịch X Cho tồn dung dịch X phản ứng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, đun nóng, thu m gam Ag Giá trị m A 21,60 B 2,16 C 4,32 D 43,20 Câu 59: (10-CĐ) Thuỷ phân hồn tồn tinh bột dung dịch axit vơ lỗng, thu chất hữu X Cho X phản ứng với khí H2 (xúc tác Ni, to), thu chất hữu Y Các chất X, Y là: A glucozơ, sobitol B glucozơ, saccarozơ C glucozơ, etanol D glucozơ, fructozơ Câu 60: (10-CĐ) Cặp chất sau khơng phải đồng phân nhau? A Ancol etylic đimetyl ete B Saccarozơ xenlulozơ C.Glucozơ fructozơ D 2-metylpropan-1-ol butan-2-ol Câu 61: (07-A) Cho m gam tinh bột lên men thành ancol (rượu) etylic với hiệu suất 81% Tồn lượng CO sinh hấp thụ hồn tồn vào dung dịch Ca(OH) 2, thu 550 gam kết tủa dung dịch X Đun kỹ dung dịch X thu thêm 100 gam kết tủa Giá trị m (cho H = 1, C = 12, O = 16, Ca = 40) A 750 B 650 C 810 D 550 Câu 62: (07-A) Để chứng minh phân tử glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với A Cu(OH)2 NaOH, đun nóng B Cu(OH)2 nhiệt độ thường C kim loại Na D AgNO3 (hoặc Ag2O) dung dịch NH3, đun nóng Câu 63: (07-B) Phát biểu khơng A Sản phẩm thủy phân xenlulozơ (xúc tác H+, to) tham gia phản ứng tráng gương B Dung dịch mantozơ tác dụng với Cu(OH)2 đun nóng cho kết tủa Cu2O C Dung dịch fructozơ hồ tan Cu(OH)2 D Thủy phân (xúc tác H+, to) saccarozơ mantozơ cho monosaccarit Câu 64: (07-B) Xenlulozơ trinitrat điều chế từ xenlulozơ axit nitric đặc có xúc tác axit sunfuric đặc, nóng Để có 29,7 kg xenlulozơ trinitrat, cần dùng dung dịch chứa m kg axit nitric (hiệu suất phản ứng đạt 90%) Giá trị m (cho H = 1, C =12, N = 14, O = 16) A 30 kg B 10 kg C 21 kg D 42 kg Câu 65: (08-A) Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ có khả tham gia phản ứng A hồ tan Cu(OH)2 B tráng gương C trùng ngưng D thủy phân Câu 66: (08-A) Gluxit (cacbohiđrat) chứa hai gốc glucozơ phân tử A tinh bột B xenlulozơ C saccarozơ D mantozơ Câu 67: Cho 2,5 kg glucozơ chứa 20% tạp chất lên men thành ancol etylic Tính thể tích rượu 40 thu được, biết rượu nguyện chất có khối lượng riêng 0,8g/ml q trình chế biến, rượu bị hao hụt 10% A 3194,4 ml B 2785,0 ml C 2875,0 ml D 2300,0 ml 9|Page Câu 68: (08-B) Khối lượng tinh bột cần dùng q trình lên men để tạo thành lít rượu (ancol) etylic 46º (biết hiệu suất q trình 72% khối lượng riêng rượu etylic ngun chất 0,8 g/ml) A 6,0 kg B 5,4 kg C 5,0 kg D 4,5 kg Câu 69: (08-B) Cho chất: rượu (ancol) etylic, glixerin (glixerol), glucozơ, đimetyl ete axit fomic Số chất tác dụng với Cu(OH)2 A B C D Câu 70: (08-B) Cho dãy chất: C2H2, HCHO, HCOOH, CH3CHO, (CH3)2CO, C12H22O11 (mantozơ) Số chất dãy tham gia phản ứng tráng gương A B C D Câu 71: (09-A) Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng khí CO sinh hấp thụ hết vào dung dịch nước vơi trong, thu 10 gam kết tủa Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 3,4 gam so với khối lượng dung dịch nước vơi ban đầu Giá trị m A 20,0 B 30,0 C 13,5 D 15,0 Câu 72: (09-A) Cacbohiđrat thiết phải chứa nhóm chức A ancol B xeton C amin D anđehit Câu 73: (09-A) Dãy gồm dung dịch tham gia phản ứng tráng bạc là: A Glucozơ, mantozơ, axit fomic, anđehit axetic B Fructozơ, mantozơ, glixerol, anđehit axetic C Glucozơ, glixerol, mantozơ, axit fomic D Glucozơ, fructozơ, mantozơ, saccarozơ Câu 74: (09-B) Cho số tính chất: có dạng sợi (1); tan nước (2); tan nước Svayde (3); phản ứng với axit nitric đặc (xúc tác axit sunfuric đặc) (4); tham gia phản ứng tráng bạc (5); bị thuỷ phân dung dịch axit đun nóng (6) Các tính chất xenlulozơ A (2), (3), (4) (5) B (3), (4), (5) (6) C (1), (2), (3) (4) D (1), (3), (4) (6) Câu 75: (09-B) Phát biểu sau đúng? A Saccarozơ làm màu nước brom B Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh C Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh D Glucozơ bị khử dung dịch AgNO3/NH3 Câu 76: (10-A) Một phân tử saccarozơ có A gốc β-glucozơ gốc β-fructozơ B gốc β-glucozơ gốc α-fructozơ C hai gốc α-glucozơ D gốc α-glucozơ gốc β-fructozơ Câu 77: (10-A) Từ 180 gam glucozơ, phương pháp lên men rượu, thu a gam ancol etylic (hiệu suất 80%) Oxi hố 0,1a gam ancol etylic phương pháp lên men giấm, thu hỗn hợp X Để trung hồ hỗn hợp X cần 720 ml dung dịch NaOH 0,2M Hiệu suất q trình lên men giấm A 90% B 10% C 80% D 20% Câu 78: (10-B) Các dung dịch phản ứng với Cu(OH)2 nhiệt độ thường là: A glixerol, axit axetic, glucozơ B lòng trắng trứng, fructozơ, axeton C anđehit axetic, saccarozơ, axit axetic D fructozơ, axit acrylic, ancol etylic Câu 79: (10-B) Chất X có đặc điểm sau: phân tử có nhiều nhóm -OH, có vị ngọt, hồ tan Cu(OH) nhiệt độ thường, phân tử có liên kết glicozit, làm màu nước brom Chất X A xenlulozơ B mantozơ C glucozơ D saccarozơ BÀI TẬP CHƯƠNG III PHẦN - AMIN Có đồng phân cấu tạo amin có CTPT: C 4H11N A B C D 10 Có đồng phân cấu tạo amin bậc có CTPT: C4H11N A B C.8 D 10 Một hợp chất có CTPT: C4H11N Có đồng phân ứng với cơng thức này, amin bậc 1, bậc 2, bậc Kết theo thứ tự A 7, 3, 3, B 8,4, 3, C 7, 3, 3, D 6, 3, 2, Amin C3H7N có tất đồng phân amin A B C D Khi viết đồng phân C4H11N C4H10O học sinh nhận xét: Số đồng phân C4H10O nhiều số đồng phân C4H11N C4H11N có đồng phân amin bậc I C4H11N có đồng phân amin bậc II C4H11N có đồng phân amin bậc III C4H10O có đồng phân rượu no ete no Nhận xét gồm: A 1,2,3,4 B 2,3,4 C 3,4,5 D 2,3,4,5 Cặp ancol amin sau có bậc ? A (CH3)2CHOH (CH3)2CHNH2 B.(CH3)3COH (CH3)3CNH2 C C6H5NHCH3 C6H5CH(OH)CH3 D (C6H5)2NH C6H5CH2OH Trong amin sau, chất amin bậc 1) (CH3)2-CH-NH2 2) CH3-NH-CH3 3) (CH3)3N 4) CH3-NH-CH2-NH-CH3 A B C 3,4 D 1,2 Gọi tên hợp chất có cơng thức CH3N(C2H5)CH(CH3)2 A Metyl etyl isopropyl amin B etyl metyl isopropyl amin C etyl butyl amin D etyl metyl propyl amin Hãy rõ chất amin 10 | P a g e Câu 106: Sục khí CO2 vào dung dịch NaAlO2 tượng xảy là: A dung dịch st B có kết tủa keo trắng C có kết tủa keo trắng sau tan D có kết tủa keo trắng sủi bọt khí Câu 107: Có dung dịch Fe(NO3)3 AgNO3 , dung chất sau để phân biệt chúng: A Na B NaOH C Fe D AgNO3 Câu 108: Sau phản ứng: Al + HNO3 - > Al(NO3)3 + N2 + H2O tổng hệ số cân là: A 78 B 77 C 18 D 20 Câu 109: Cho 4,8g kim loại R có hóa trị II tan hồn tồn dung dịch HNO lỗng thu 1,12 lít khí NO nhất(đktc) Kim loại R là: A Zn.B Fe C Cu D Mg Câu 111: Khi hòa tan 7,7g hỗn hợp gồm natri kali vào nước thấy 3,36 lít khí H 2(đktc) Phần trăm khối lượng kim loại hỗn hợp là: A 74,67%, 25,33%, B 26,33%, 73,67% C 27,33%, 72,67% D.28,33%, 71,67% Câu 112: Cho 34g hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm đứng nhóm IA tác dụng với nước thu 13,44lít H2(đktc) Hai kim loại là: A Li Na B Na K C K Rb D Rb Cs Câu 113: Nung nóng 7,26g hỗn hợp gồm NaHCO3 Na2CO3 người ta thu 0,84 lít khí CO2(đktc) Khối lượng NaHCO3 trước nung khối lượng Na2CO3 sau nung là: A 6,3g; 0,96g B 6,3g 3,975g C 6,3g 4,935g D 6,3g 9,435 Câu 114: Để trung hòa dung dịch hỗn hợp X gồm 0,2mol NaOH, 0,05mol Ba(OH) cần lít dung dịch hỗn hợp Y gồm HCl 0,05M H2SO40,05M A lít B lít C lít D lít Câu 115: Sục V lít khí CO2(đktc) vào 1,5 lit dung dịch Ca(OH)20,02M, thu 2g kết tủa V bằng: A 0,224 lít 0,672 lít B 0,448 lít 0,896 lít C 0,672 lít 10,08 lít D 0,896 lít 11,2 lít Câu 116: Trường hợp sau tạo kết tủa sau phản ứng xảy hồn tồn? A Thêm dư NaOH vào dd AlCl3 B Thêm dư AlCl3 vào dung dịch NaOH C Thêm dư HCl vào ddNaAlO2 D Thêm dư CO2vào dung dịch NaOH Câu 117: Cho mg hỗn hợp bột Al Fe tác dụng với dung dịch NaOH dư thấy 6,72 lít khí (đktc) Nếu cho mg hỗn hợp tác dụng với dd HCl 8,96 lít khí (đktc) Khối lượng Al Fe là: A 10,8g, 5,6g B 5,4g 5,6g C 5,4g 8,4g D 5,4g 2,8g Câu 118: Một dung dịch có hòa tan 16,8g NaOH tác dụng với dung dịch có hòa tan 8g Fe 2(SO4)3, sau lại thêm vào dung dịch 13,68g Al2 (SO4)3 Sau phản ứng lọc dd thu kết tủa, đem nung đến khối lượng khơng đổi lại chất rắn X Khối lượng chất rắn X là: A 6,4g Fe2O3 2,04g Al2O3 B 2,88g FeO 2,04g Al2O3 C 3,2g Fe2O3và 1,02g Al2O3 D 1,44g FeO 1,02g Al2O3 Câu 119 : Dung dịch FeCl3 khơng tác dụng với kim loại sau đây? A Zn B Fe C Cu D.Ag Câu 120: Hợp chất sau lưỡng tính? A AlCl3 B Al2O3 C Na2SO4 D Fe(OH)2 Câu 121: Để kết tủa hồn tồn Al(OH)3 dung cách sau đây? A Cho dung dịch AlCl3 phản ứng với dung dịch NaOH dư B Cho dung dịch Al2(SO4)3 phản ứng với dung dịch NaOH dư C Cho dung dịch Al2(SO4)3 phản ứng với dung dịch Ba(OH)2 D Cho dung dịch NaAlO2 phản ứng với dung dịch HCl dư KIM LOẠI NHƠM Câu 1: Cho sơ đồ phản ứng: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2 + H2O Tổng hệ số tối giản chất : A 67 B 77 C 57 D 47 Câu 2: Cho phản ứng hố học : Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O Số phân tử HNO3 bị Al khử số phân tử HNO3 tạo muối nitrat phản ứng là: A B C D Câu 3: Cho phương trình phản ứng : n N 2O = n N Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + N2 + H2O ; Biết , số lượng phân tử HNO3 tham gia phản ứng sau phản ứng cân là: A 30 B 96 C 108 D 72 Câu 4: Hồ tan hồn tồn m gam bột Al vào dung dịch HNO dư thu 8,96 lít hỗn hợp khí gồm NO N 2O (đktc) có tỉ lệ mol 1:3 Giá trị m : A 24,3 B 42,3 C 25,3 D 25,7 Câu 5: Chỉ phản ứng nhiệt nhơm : to A 4Al + 3O2 → 2Al2O → Al(NO3)3 + NO + 2H2O B Al + 4HNO3  30 | P a g e → 2NaAlO2 + 3H2 Hay 2Al + 2NaOH + 6H2O → 2Na[Al(OH)4] + 3H2↑ C 2Al + 2NaOH + 2H2O  to D 2Al + Fe2O3 → 2Fe + Al2O3 Câu 6: Khi nung hỗn hợp gồm Al, CuO, MgO FeO (lượng vừa đủ), sau phản ứng xảy hồn tồn, chất rắn thu gồm A Al, Cu Fe B Al2O3, Cu, MgO Fe C Al2O3, Cu, Fe D Al, Cu, MgO Fe Câu 7: Cho luồng khí H2 dư qua ống mắc nối tiếp, nung nóng theo thư tự: Ống (1) đựng 0,2 mol Al 2O3; Ống (2) đựng 0,1 mol Fe2O3 Ống (3) đựng 0,15 mol Na 2O Đến phản ứng xẩy hồn tồn, số mol chất rắn lại ống nghiệm theo thứ tự A 0,2; 0,2 0,15 B 0,2; 0,1 0,3 C 0,4; 0,1 0,15 D 0,4; 0,2 0,3 Câu 8: Khi cho nhơm (đã làm lớp oxit bảo vệ) vào nước A Lúc đầu, nhơm phản ứng với nước tạo nhơm hidroxit khơng tan, nên phản ứng dừng lại B Nhơm khơng tác dụng với nước C Nhơm phản ứng với nước tạo Al2O3 nên phản ứng dừng lại D Nhơm phản ứng với nước tạo thành axit aluminic tan Câu 9: Các vật dụng sinh hoạt ngày làm chất liệu nhơm khơng phản ứng với nước do: A Do có lớp oxit bảo vệ B Nhơm khơng tác dụng với nước C Nhơm phản ứng với nước tạo Al2O3 khơng tan, nên phản ứng dừng lại D Nhơm phản ứng với nước tạo thành Al(OH)3 khơng tan, nên xem nhơm khơng phản ứng với nước Câu 10: Kim loại Al có tính khử mạnh, đồ dùng sinh hoạt ngày làm nhơm do: A Al bị thụ động hố B Al khơng tác dụng với O2 khơng khí C Có lớp Al(OH)3 khơng tan nước bảo vệ D Trên bề mặt vật có lớp màng oxit nhơm bảo vệ Câu 11: Khi hòa tan vật nhơm vào dung dịch NaOH, phản ứng xảy → 2Al(OH)3 + 3H2 A 2Al + 6H2O  → 2NaAlO2 + 3H2 B 2Al + 2NaOH + 2H2O  → 2NaAlO2 + H2O C Al2O3 + 2NaOH  Hay Al2O3 + 2NaOH + 3H2O → 2Na[Al(OH)4] → NaAlO2 + 2H2O D Al(OH)3 + NaOH  → Câu 12: Trong phản ứng: 2Al + 2NaOH + 2H2O 2NaAlO2 + 3H2 (2Al + 2NaOH + 6H2O → 2Na[Al(OH)4] + 3H2↑ )Vai trò nước phản ứng : A chất khử B chất oxi hố C chất tạo mơi trường D dung mơi Câu 13: Cho 13,2g hỗn hợp kim loại gồm K Al hồ tan vào nước, sau phản ứng người ta thu dung dịch chứa loại muối V lít khí H2 (ở đktc) Giá trị V là: A 11,2 B 13,44 C 8,96 D 5,6 Câu 14: Cho hỗn hợp gồm Na Al có tỉ lệ số mol tương ứng 1:2 vào nước (dư), thu 8,96 lít khí H2 (đktc) m gam chất rắn khơng tan Giá trị m :A 43,2 B 5,4 C 7,8 D 10,8 Câu 15: Cho hỗn hợp kim loại K Al vào nước dư, thu dung dịch; 4,48l khí (đktc) 5,4 gam chất rắn khơng tan Khối lượng Al hỗn hợp ban đầu A 7,8 gam B 8,1 gam C 10,8 gam D 5,4 gam Câu 16: Cho a gam hỗn hợp kim loại K Al vào nước dư, thu 0,6 mol H Mặt khác, a gam cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu 0,9 mol H2 Giá trị a A 21,2 gam B 32,5 gam C 25,2 gam D 31,7 gam Câu 17: Cho b gam hỗn hợp kim loại Ba Al vào nước dư, thu 0,4 mol H Mặt khác, b gam cho tác dụng với dung dịch KOH dư thu 3,1 mol H2 Giá trị b A 78,2 gam B 81,5 gam C 108 gam D 67,7 gam Câu 18: Hiện tượng quan sát đầy đủ thí nghiệm sau:Nhỏ từ từ dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 A có kết tủa keo trắng, sau kết tủa tan B có kết tủa keo trắng C có kết tủa keo trắng có khí bay lên D khơng có kết tủa, có khí bay lên Câu 19: Thổi từ từ NH3 dư vào dung dịch AlCl3 A Khơng có tượng xảy NH3 bazơ yếu B Có kết tủa trắng keo khơng tan lại NH3 dư C Có kết tủa màu nâu đỏ, sau kết tủa tan lại D Có kết tủa trắng keo, sau kết tủa tan NH3 dư Câu 20: Sục từ từ khí CO2 vào dung dịch natri aluminat A Khơng có tượng xảy CO2 axit yếu B Có kết tủa keo khơng tan lại CO2 dư C Có kết tủa màu nâu đỏ, sau kết tủa tan lại D Có kết tủa trắng keo, sau kết tủa tan CO dư Câu 21: Nhỏ từ từ dung dịch HCl vào dung dịch natri aluminat A Khơng có tượng xảy khơng tạo nên kết tủa B Có kết tủa keo khơng tan lại HCl dư C Có kết tủa màu xanh, sau kết tủa tan lại D Có kết tủa trắng keo, sau kết tủa tan HCl dư 31 | P a g e Câu 22: Cho từ từ đến dư dung dịch X (1), dung dịch Y (2) vào dung dịch AlCl thấy (1) tạo kết tủa keo trắng; (2) tạo kết tủa keo trắng, sau kết tủa tan X Y : A NaOH, NH3 B NH3, NaOH C NaOH, AgNO3 D AgNO3, NaOH Câu 23: Lần lượt tiến hành thí nghiệm sau - Thí nghiệm 1: Cho từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch Al(NO3)3 - Thí nghiệm 2: Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch Al(NO3)3 Phát biểu A Cả thí nghiệm xuất kết tủa keo trắng đến tối đa sau kết tủa tan B Cả thí nghiệm xuất kết tủa keo trắng đến tối đa sau kết tủa giữ ngun khơng tan C Thí nghiệm xuất kết tủa keo trắng đến tối đa sau kết tủa giữ ngun khơng tan Thí nghiệm xuất kết tủa keo trắng đến tối đa sau kết tủa tan D Thí nghiệm xuất kết tủa keo trắng đến tối đa sau kết tủa tan Thí nghiệm xuất kết tủa keo trắng đến tối đa sau kết tủa giữ ngun khơng tan Câu 24: Cho thí nghiệm sau: (1) Nhỏ từ từ dư dd NaOH vào dd AlCl3 (2) Nhỏ từ từ dư dd NH3 vào dd Al2(SO4)3 (3) Sục khí CO2 vào dung dịch Na[Al(OH)4] (4) Nhỏ từ từ dư HCl vào dung dịch Na[Al(OH) 4] (5) Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH) (6) Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch Ba(HCO 3)2 Khi kết thúc, số lượng thí nghiệm có kết tủa tạo thành A B C D Câu 25: Trong 200 mL dung dịch (X) chứa Al3+ tác dụng dung dịch NH3 dư thu kết tủa Nhiệt phân kết tủa thu 0,01 mol Al2O3 Nồng độ Al3+ (X) A 0,01 mol/l B 0,10 moll C 0,50 mol/l D 0,05 mol/l Câu 26: Cho dung dịch NH3 vào 20 ml dung dịch Al2(SO4)3 đến dư, kết tủa thu đem hồ tan dung dịch NaOH dư dung dịch (A) Sục khí CO2 dư vào (A), kết tủa thu đem nung nóng đến khối lượng khơng đổi 2,04 g chất rắn Nồng độ mol/L dung dịch Al2(SO4)3 ban đầu : A 0,4M B 0,6M C 0,8M D 1M Câu 27: Vai trò criolit (Na3AlF6) sản xuất nhơm phương pháp điện phân nóng chảy Al2O3 Tạo hỗn hợp có nhiệt độ nóng chảy thấp Làm tăng độ dẫn điện Tạo xỉ, ngăn nhơm nóng chảy bị oxi hóa khơng khí Làm cho Al 2O3 điện li tốt A 1, 2,4 B 1, C 2, 3, D 1, 2, Câu 28: Phát biểu A Quặng boxit sau nghiền nhỏ nấu NaOH đặc loại bỏ tạp chất khơng tan Fe 2O3 SiO2 B Xử lí dung dịch thu sau nấu quặng boxit dung dịch NaOH đặc khí CO ta thu Al2O3 C Sự khử Al3+ Al2O3 khó dùng CO, H2 D Trong điện phân nóng chảy để sản xuất nhơm cần hồ tan Al 2O3 criolit cực dương than chì Câu 29: Khối lượng Cacbon bị đốt cháy dùng làm điện cực q trình điện phân nóng chảy Al 2O3 để điều chế 27 Al là: A 24 B 45 C 27 D Câu 30: Có dung dịch: KNO 3, Cu(NO3)2, FeCl3, AlCl3, NH4Cl Hố chất nhận biết dung dịch lượt thử A dung dịch NaOH dư B dung dịch AgNO3 C dung dịch Na2SO4 D dung dịch HCl Câu 31: Có dung dịch muối Al(NO 3)3, (NH4)2SO4, NaNO3, NH4NO3, MgCl2, FeCl2 đựng lọ riêng biệt bị nhãn Nếu dùng hố chất làm thuốc thử với lượt thử để phân biệt muối chọn chất A Dung dịch Ba(OH)2 B Dung dịch HCl C Dung dịch NaOH D Dung dịch Ba(NO3)2 Câu 32: Cho AlCl3 tác dụng với dung dịch Na2CO3 A Khơng có tượng xảy Al2(CO3)3 hợp chất khơng bền, dễ bị phân huỷ B Có kết tủa Al2(CO3)3 màu trắng xuất C Có kết tủa trằng keo Al(OH)3 khí CO2 D Có kết tủa nâu đỏ xuất khí có mùi trứng thối Câu 33: Cho 3,87 gam hỗn hợp kim loại Mg, Al vào 250 ml dung dịch (X) chứa hai axit HCl 1M H 2SO4 0,5M thu dung dịch (Y) 4,368 lit khí H2 (đktc) Kết luận đúng: A Trong (Y) khơng dư axit B Trong (Y) chứa 0,11 mol ion H+ C dư kim loại D (B) dung dịch muối Câu 34: Hòa tan 7,8g hỗn hợp Al Mg vào bình đựng dung dịch HCl dư Sau phản ứng khối lượng bình tăng lên 7g Khối lượng Al Mg hỗn hợp A 2,7 gam 5,1 gam B 5,4 gamvà 2,4 gam C 4,2 gamvà 3,6 gam D 5,1 gam 2,7 gam Câu 35: Nung hỗn hợp gồm có 5,4 g bột nhơm 4,8 g bột Fe 2O3 để thực phản ứng nhiệt nhơm Sau phản ứng, lượng chất rắn thu nặng (biết hiệu suất phản ứng 80%) A 6,2g B 10,2 g C 12,8 g D 6,42 g Câu 36: Trộn 24g Fe2O3 với 10,8g Al nung nhiệt độ cao ( khơng có khơng khí) Hỗn hợp thu sau phản ứng đem hồ tan vào dung dịch NaOH dư thu 5,376 lít khí (đktc) Hiệu suất phản ứng nhiệt nhơm A 62,5% B 60% C 80% D 90% Câu 37: Cho 5,75 g hỗn hợp Mg, Al Cu tác dụng với dung dịch HNO lỗng, dư, thu 1,12 lít (đktc) hỗn hợp khí (X) gồm NO N2O (đktc) Tỉ khối (X) khí H2 20,6 Khối lượng muối nitrat có dung dịch là: 32 | P a g e A 27,45g B 13,13g C 58,91g D 17,45g CHƯƠNG VII SẮT VÀ MỘT SỐ HỢP CHẤT CỦA SẮT BÀI 31: SẮT DẠNG 1: BÀI TẬP LÝ THUYẾT [1 ] Biết cấu hình e Fe: 1s22 s22p63s23p63d64s2 Xác định vị trí Fe bảng tuần hồn ngun tố hóa học Số thứ tự Chu kỳ Nhóm A 26 VIIIB B 25 IIB C 26 IIA D 20 VIIIA [2] Cấu hình e viết đúng? A Fe (Ar) 4s13d7 B Fe (Ar) 4s23d4 C Fe2+(Ar) 3d44s2 D Fe3+(Ar) 3d5 [3] Fe có số thứ tự 26 Fe3+ có cấu hình electron A 1s22s22p63s23p64s23d3 B 1s22s22p63s23p63d5 C 1s22s22p63s23p63d6 D 2s22s22p63s23p63d64s2 [4] Fe kim loại có tính khử mức độ sau đây? A Rất mạnh B Mạnh C Trung bình D Yếu [5] Tính chất vật lý khơng phải tính chất vật lý Fe? A Kim loại nặng, khó nóng chảy B Màu vàng nâu, dẻo dễ rèn C Dẫn điện nhiệt tốt D Có tính nhiễm từ [6] Sắt phản ứng với chất sau tạo hợp chất sắt có hóa trị (III)? A Dd H2SO4 lỗng B Dd CuSO4 C Dd HCl đậm đặc D Dd HNO3 lỗng [7] ] Ngun tử ngun tố X có tổng số hạt (p, e,n) 82, số hạt mang điện nhiều số hạt khơng mang điện 22 X kim loại ? A Fe B.Mg C Ca D Al [8] Có kim loại Cu, Ag, Fe dung dịch muối Cu(NO 3)2, Fe(NO3)3, AgNO3 Kim loại tác dụng với dung dịch muối ? A Fe B Cu, Fe C Cu D Ag [9] Phương trình hóa học viết đúng? A 3Fe + 4H2O 57 C > → Fe3O4 + 4H2 B Fe + H2O 57 C > → 57 C > → FeO + H2 tcao → C Fe + H2O FeH2 + 1/2O2 D Fe + 3H2O 2FeH3 + 3/2O2 [10] Để hòa tan lượng Fe, số mol HCl (1) số mol H2SO4 (2) dd lỗng cần dùng A (1) (2) B (1) gấp đơi (2) C (2) gấp đơi (1) D (1) gấp ba (2) [11] Hòa tan lượng Fe vào dung dịch H 2SO4 lỗng thấy V lít khí H2 Mặt khác hòa tan lương Fe vào dung dịch H2SO4 đặc nóng thấy V2 lít khí SO2 (các thể tích đo đktc) Mối quan hệ V1 V2 : A.V1 = V2 B 2V1 = V2 C.V1 = V2 D.3V1 = 2V2 [12] Hòa tan hết Fe dd H 2SO4 lỗng (1) H2SO4 đặc nóng (2) thể tích khí sinh điều kiện A (1) (2) B (1) gấp đơi (2) C (2) gấp rưỡi (1) D (2) gấp ba (1) [13] Nhúng Fe vào dung dịch CuSO4 , tượng quan sát : A.Thanh Fe có màu trắng vào dung dịch nhạt dần màu xanh B.Thanh Fe có màu nâu vào dung dịnh nhạt dần màu xanh C.Thanh Fe có màu trắng xám vào dung dịch có màu xanh D.Thanh Fe có màu nâu vào dung dịch có màu xanh [14] Cho phản ứng: Fe + Cu2+ → Cu + Fe2+ Nhận xét sau khơng đúng? A Fe2+ khơng khử Cu2+ B Fe khử Cu2+ C Tính oxi hóa Fe2+ yếu Cu2+ D Fe kim loại có tính khử mạnh Cu [15] Phản ứng sau tạo Fe(NO3)3? A Fe + HNO3 đặc, nguội B Fe + Cu(NO3)2 C Fe(NO3)2 + Cl2 D Fe + Fe(NO3)2 [16] Đun nóng hỗn hợp X gồm bột Fe S Sau phản ứng thu hỗn hợp Y Hỗn hợp tác dụng với dung dịch HCl có dư thu chất rắn khơng tan Z hỗn hợp khí T Hỗn hợp Y thu bao gồm chất: A FeS2, FeS, S B FeS2, Fe, S C Fe, FeS, S D FeS2, FeS 33 | P a g e [17] Trong phản ứng hóa học cho đây, phản ứng khơng đúng? A Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 C Fe + Cl2 → FeCl2 [18] Phản ứng sau khơng đúng? A 3Fe + 2O2 t  → Fe3O4 B Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu D Fe + H2O → FeO + H2 B 2Fe + 3Cl2 t t  → 2FeCl3 t  →  → C 2Fe + 3I2 2FeI3 D Fe + S FeS [19] Cho hỗn hợp Fe+ Cu tác dụng với HNO3, phản ứng xong thu dung dịch A chứa chất tan Chất tan A HNO3 B Fe(NO3)3 C Cu(NO3)2 D Fe(NO3)2 [20] Cho bột Fe vào dung dịch HNO lỗng ,phản ứng kết thúc thấy có bột Fe dư.Dung dịch thu sau phản ứng là: A Fe(NO3)3 B Fe(NO3)3, HNO3 C Fe(NO3)2 D.Fe(NO3)2 ,Fe(NO3)3 [21] Hỗn hợp kim loại sau tất tham gia phản ứng trực tiếp với muối sắt (III) dung dịch ? A Na, Al, Zn B Fe, Mg, Cu C Ba, Mg, Ni D K, Ca, Al [22] hi cho cïng sè mol tõng kim lo¹i tác dụng với dung dịch HNO đặc, nóng, kim lo¹i cho thể tích khí NO lớn A Ag B Cu C Zn D Fe [23] Phản ứng sau đây, hợp chất Fe đóng vai trò chất oxi hố ? A Fe2O3 + 3KNO3+ 4KOH → 2K2FeO4 + 3KNO2 + 2H2O B 2FeCl3 + 2KI → 2FeCl2 + 2KCl + I2 C FeO + CO → Fe + CO2 D B, C [24] Phản ứng sau đây, hợp chất Fe đóng vai trò chất khử ? A Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O B Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O C 3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O D FeSO4 + Zn → ZnSO4 + Fe [25] Một kim loại vàng bị bám lớp Fe bề mặt ta rửa lớp Fe để loại tạp chất bề mặt dung dịch sau A Dung dịch CuSO4 dư B Dung dịch FeSO4 dư C Dung dịch FeCl3 dư D Dung dịch ZnSO4 dư [26] Một mảnh kim loại X chia thành phần Phần tác dụng với Cl ta muối B Phần tác dụng với HCl ta muối C Cho kim loại tác dụng với dung dịch muối B ta lại muối C Vậy X là: A Al B Zn C Fe D Mg DẠNG 2: BÀI TẬP ĐỊNH LƯỢNG Loại 1: kim loại tác dụng với axit [1] Cho 0,04mol bột Fe vào dd HNO3 dư thấy V (ml) khí NO sản phẩm khử đktc V có giá trị là: A 896 B 89,6 C 56 D 560 [2] Cho a(g) bột Fe vào dd HCl dư thấy 6,72(lít) khí hiđro đktc a có giá trị là: A 18,6 B 16,8 C 11,2 D 5,6 [3] Hồ tan Fe HNO3 dư thấy hỗn hợp khí gồm 0,03mol NO2 0,02mol NO Khối lượng Fe bị hồ tan ? A 0,56g B 1,12g C.1,68g D.2,24g [4] Hồ tan hồn tồn 1,84 gam hỗn hợp gồm bột Fe Mg vào lượng dư dung dịch HNO thấy 0,04 mol khí NO (đkc) Khối lượng Fe hỗn hợp đầu A.0,56 gam [5] B.1,12 gam C.1,68 gam D.2,24 gam Cho 0,04 mol bột Fe vào dung dịch chứa 0,08 mol HNO thấy khí NO, phản ứng xảy hồn tồn Khối lượng muối thu dung dịch gam ? A.3,6 gam B.4,84 gam C.5,4 gam D.9,68 gam [6] Thể tích dung dịch HNO3 1M (lỗng) cần dùng để hồ tan hồn tồn hỗn hợp gồm 0,15 mol Fe 0,15 mol Cu (biết phản ứng tạo chất khử NO) A 1,0 lít B 0,6 lít C 0,8 lít D 1,2 lít [7] Cho 2,52 g kim loại tác dụng với dd H2SO4 lỗng tạo 6,84g muối sunfat Kim loại A Mg B Fe C Cr D Mn [8] Hòa tan Fe HNO3 dư thấy sinh hỗn hợp khí gồm 0,03 mol NO Khối lượng Fe bị hòa tan gam ? A 0,56g B 1,12g C 1,68g D 2,24g [9] Hòa tan hồn tồn 1,84 gam hỗn hợp Fe Mg lượng dư dung dịch HNO thấy 0,04 mol khí NO (đktc) Số mol Fe Mg hỗn hợp bao nhiêu? A 0,01 mol 0,01 mol B 0,02 mol 0,03 mol C 0,03 mol 0,02 mol D 0,03 mol 0,03 mol 34 | P a g e [10] Cho m gam hỗn hợp Al Fe phản ứng hồn tồn với dung dịch HNO lỗng thu 2,24 lít NO (đktc) Mặt khác cho m gam hỗn hợp phản ứng với dung dịch HCl thu 2,8 lít H (đktc) Giá trị m là? A 8,30 B 4,15 C 4,50 D 6,95 [11] Cho a(g) bột Fe vào dd HCl dư thấy 6,72(lít) khí hiđro đktc a có giá trị là: A 18,6 B 16,8 C 11,2 D 5,6 [12] Cho 20 gam sắt vào dung dịch HNO lỗng thu sản phẩm khử NO Sau phản ứng xảy hồn tồn, dư 3,2 gam sắt Thể tích NO điều kiện tiêu chuẩn là: A 2,24lít B 4,48 lít C 6,75 lít D 11,2 lít [13] Cho 1,53 gam hỗn hợp Mg, Fe, Zn vào dung dịch HCl 1M dư thấy 448ml khí (đktc) Cơ cạn hỗn hợp sau phản ứng thu chất rắn có khối lượng là(gam): A 2,95 B 3,90 C 2,24 D 1,85 [14] Cho 14,5 gam hỗn hợp Mg, Fe, Zn vào dung dịch H2SO4 lỗng dư tạo 6,72 lít H2 (đktc) Khối lượng muối sunfat thu là: A.43,9 (gam) B.43,3 (gam) C.44,5(gam) D.34,3(gam) [15] Thực hai thí nghiệm : 1) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80ml dd HNO3 1M V1 lít NO 2) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80ml dd chứa HNO3 1M H2SO4 0.5M V2 lít NO (Biết NO làsản phẩm khử nhất, thể tích khí đo điều kiện) Quan hệ V V2 A V2 = V1 B V2 = 2V1 C V2 = 2,5V1 D V2 = 1,5V1 [16] Tến hành thí nghiệm sau: - Thí nghiệm 1: Cho m gam bột sắt (dư) vào V1 lít dung dịch Cu(NO3)2 1M; - Thí nghiệm 2: Cho m gam bột sắt (dư) vào V1 lít dung dịch AgNO3 0,1M Sau thí nghiệm xảy hồn tồn, hkối lượng chất rắn thu thí nghiệm Giá trị V1 so với V2 A V1 = 10V2 B V1 = 5V2 C V1 = 2V2 D V1 = V2 2: Xác định tên Kim Loại [1] Cho 16,2 gam kim loại R tan hết vào dung dịch HNO thu 5,6 lít hỗn hợp khí N NO có khối lượng 7,2 gam Kim loại R là: A Zn B Fe C Cu D Al [2] Cho 2,16 gam kim loại A tác dụng hồn tồn với dung dịch H 2SO4 đặc nóng tạo 2,9568 lít khí SO 27,30C atm Kim loại A là: A Zn B Al C Fe D Cu [3] Kim loại M có hố trị khơng đổi Hồ tan hết 0,84 gam M dung dịch HNO dư giải phóng 0,3136 lít khí E đktc gồm NO N2O có tỉ khối H2 17,8 Kim loại M là: [4] A Al B Zn C Fe D Đáp án khác Chất X có cơng thức Fe xOy Hồ tan 29 gam X dung dịch H 2SO4 đặc nóng dư giải phóng gam SO Cơng thức X là: A Fe2O3 B FeO C Fe3O4 D Đáp án khác [5] Hỗn hợp A chứa sắt kim loại M có hóa trị khơng đổi hợp chất Tỷ lệ số mol M sắt hỗn hợp A 1:3 cho 19,2 gam hỗn hợp A tan hết vào dd HCl thu 8,96 lít khí H Cho 19,2 gam hỗn hợp A tác dụng hết với khí clo cần dùng 12,32 lít khí Cl Xác định kim loại M % khối lượng kim loại hỗn hợp A Các thể tích khí đo đktc A Ca B Mg C Zn D Al [6] Cho 7,2 g hỗn hợp X gồm Fe M (có hóa trị khơng đổi đứng trước H dãy hoạt động hóa học chia làm phần - Phần cho tác dụng hồn tồn với dd HCl thu 2,128 lít H - Phần cho tác dụng hồn tồn với HNO3 thu 1,79 lít NO (đktc) kim loại M hỗn hợp X A Al B Mg C Zn D Mn [7] Cho 2,52 g kim loại tác dụng với dd H2SO4 lỗng tạo 6,84g muối sunfat Kim loại A Mg B Fe C Cr D Mn [8] Hòa tan hồn tồn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol 1:1) axit HNO3, thu V lít (ở đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO NO2) dung dịch Y (chỉ chứa hai muối axit dư) Tỉ khối X H2 19 Giá trị V A 2,24 B 4,48 C 5,60 D 3,36 [9] Cho 6,72 gam Fe vào dung dịch chứa 0,3 mol H2SO4 đặc, nóng (giả thiết SO2 sản phẩm khử nhất) Sau phản ứng xảy hồn tồn, thu (cho Fe = 56) A 0,03 mol Fe2(SO4)3 0,06 mol FeSO4 B 0,05 mol Fe2(SO4)3 0,02 mol Fe dư C 0,02 mol Fe2(SO4)3 0,08 mol FeSO4 D 0,12 mol FeSO4 35 | P a g e Loại 3: Xác định m, v, % khối lượng chất [1] Hòa tan hồn tồn 3,04 gam hỗn hợp bột Fe Cu vào dung dịch HNO lỗng dư thu 0,896 lít khí NO (đkc) Thành phần % khối lượng kim loại ? [2] A 36,2% Fe 63,8% Cu B.36,8% Fe 63,2% Cu C 63,2% Fe 36,8% Cu D.33,2% Fe 66,8% Cu Hỗn hợp bột Fe , Al, Al 2O3 ngâm 16,1 gam hỗn hợp dung dịch NaOH dư thấy 6,72 lít khí (đkc) loại chất rắn Nếu hòa tan hết chất rắn cần dùng 100ml dung dịch HCl 2M Thành phần % khối lượng chất hỗn hợp ban đầu A 35,34% Al ; 37,48% Fe 27,18% Al2O3 B.33,54% Al ; 33,78% Fe 32,68% Al2O3 C 33,54% Al ; 34,78% Fe 31,68% Al2O3 D 34,45% Al ; 38,47% Fe 27,08% Al2O3 [3] Cho hỗn hợp bột gồm 2,7 gam Al 5,6 gam Fe vào 550 ml dung dịch AgNO 1M Sau phản ứng xảy hồn tồn, thu m gam chất rắn Giá trị m A 3,24 B 64,8 C 59,4 D 54,0 [4] Hòa tan hồn tồn 17,4 g hỗn hợp kim loại Al, Fe, Mg dung dịch HCl thấy 13,44 lit khí H (đktc) Còn cho 34,8 g hỗn hợp tác dụng với dung dịch CuSO dư, lọc lấy chất rắn thu sau phản ứng tác dụng với dung dịch HNO3 thu lit NO (đktc) (sản phẩm khơng tạo NH4+) A 4,48 (lit) B 3,36 (lit) C 8,96 (lit) D 17,92 (lit) [5] Cho m gam hỗn hợp bột Zn Fe vào lượng dư dung dịch CuSO4 Sau kết thúc phản ứng, lọc bỏ phần dung dịch thu m gam bột rắn Thành phần phần trăm theo khối lượng Zn hỗn hợp bột ban đầu A 90,27% B 85,30% C 82,20% D 12,67% BÀI TẬP HỢP CHẤT CỦA SẮT A Bài Tập Lý Thuyết: Câu 1: Hợp chất sau Fe vừa thể tính khử vừa thể tính oxi hóa? A FeO B Fe2O3 C Fe(OH)3 D Fe(NO)3 Câu 2: Dung dịch FeSO4 làm màu dung dịch sau đây? A Dung dịch KMnO4 mơi trường H2SO4 B Dung dịch K2Cr2O7 mơi trường H2SO4 C Dung dịch Br2 D Cả A, B, C Câu 3: Để chuyển FeCl3 thành FeCl2, cho dd FeCl3 tác dụng với kim loại sau đây? A Fe B Cu C Ag D Cả A B Câu 4: Phản ứng phản ứng sau sinh FeSO4? A Fe + Fe2(SO4)3 B Fe + CuSO4 C Fe + H2SO4 đặc, nóng D A B Câu 5: Phản ứng sau tạo Fe(NO3)3? A Fe + HNO3 đặc, nguội B Fe + Cu(NO3)2 C Fe(NO3)2 + Cl2 D Fe + Fe(NO3)2 Câu 6: Quặng giàu sắt tự nhiên A hematit B Xiđehit C manhetit D pirit Câu 7: Hồ tan Fe vào dd AgNO3 dư, dd thu chứa chất sau đây? A Fe(NO3)2 B Fe(NO3)3 C Fe(NO2)2, Fe(NO3)3, AgNO3 D Fe(NO3)3 , AgNO3 Câu 8: Cho dd FeCl2, ZnCl2 tác dụng với dd NaOH dư, sau lấy kết tủa nung khơng khí đến khối lượng khơng đổi, chất rắn thu chất sau đây? A FeO ZnO B Fe2O3 ZnO C Fe3O4 D Fe2O3 Câu 9: Ngâm Zn dung dịch FeSO4, sau thời gian lấy ra, rửa sạch, sấy khơ, đem cân thỡ khối lượng Zn thay đổi nào? A Tăng B Giảm C Khơng thay đổi D.Giảm9gam Câu 10: Cho hỗn hợp X gồm Mg Fe vào dung dịch axit H 2SO4 đặc nóng đến phản ứng xảy hồn tồn, thu dung dịch Y phần sắt khơng tan Chất tan có dung dịch Y A MgSO4, Fe2(SO4)3, FeSO4 B MgSO4, Fe2(SO4)3 C MgSO4, FeSO4 D MgSO4 Câu 11: Quặng Hêmatit nâu có chứa: a) Fe2O3.nH2O b) Fe2O3 khan c) Fe3O4 d) FeCO3 Câu 12: Cho phản ứng: Fe3O4 + HCl + X → FeCl3 + H2O a) Cl2 b) Fe c) Fe2O3 d) O3 36 | P a g e C 400  → Câu 13: Cho phản ứng: Fe2O3 + CO X + CO2 chất X gì? a) Fe3O4 b) FeO c) Fe d) Fe3C Câu 14: Sản phẩm phản ứng FeS2 + HNO3 l → … A.Fe(NO3)3 , NO , H2SO4 , H2O B.Fe2(SO4)3 , NO , H2SO4 , H2O C.Fe(NO3)2 , H2S, H2O D.A, B Câu 15: Hợp chất Fe phản ứng với HNO3 theo sơ đồ : Hợp chất sắt + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O A.FeO B Fe(OH)2 C Fe3O4 D Tất Câu 16: Cho sơ đồ : +A +B +A +C → → → → Fe FeCl3 FeCl2 FeCl3 Fe(NO3)3 Các chất A, B, C : A Cl2, Fe, HNO3 B Cl2, Al, AgNO3 C HCl, Fe, AgNO3 D Cl2, Fe, AgNO3 Câu 17: Trong điều kiện khơng có khơng khí, cho Fe cháy khí Cl thu hợp chất X nung hỗn hợp bột Fe, S thu hợp chất Y X, Y : A.FeCl2, FeS B FeCl3, Fe2S3 C FeCl2, Fe2S3 D FeCl3, FeS Câu 18: Mệnh đề khơng A Fe3+ có tính oxihóa mạnh Cu2+ B Fe Khử Cu2+ dung dịch C Fe2+ oxihóa Cu2+ D tính oxihóa tăng thứ tự : Fe2+, H+, Cu2+, Ag+ Câu 19: Khi nung hh chất Fe(NO3)2, Fe(OH)3 FeCO3 khơng khí đến khối lượng khơng đổi thu chất rắn A Fe2O3 B FeO C Fe3O4 D.Fe Câu 20: Cho chất : Fe, FeO, Fe(OH) 2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3, phản ứng với HNO3 đặc nóng Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxihóa khử A B C D Câu 21: Cho hỗn hợp Al Fe tác dụng với hỗn hợp dd chứa AgNO Cu(NO3)2 thu dd B chất rắn D gồm kim loại Cho D tác dụng với dd HCl dư có khí bay Thành phần chất D A Al, Fe Cu B Fe, Cu Ag C Al, Cu Ag D Kết khác Câu 22: Thuốc thử dùng để phân biệt lọ nhãn chứa Fe 2O3, Fe3O4 : A dung dịch NaOH B dung dịch HCl C dung dịch HNO3 D dung dịch H 2SO4 lỗng Câu 23: Phản ứng sau sai : A.2HCl + Fe(OH)2 → FeCl2 + 2H2O B.2HNO3+ Fe(OH)2 → Fe(NO3)2 + 2H2O C.3HNO3+ Fe(OH)3 → Fe(NO3)3 + 3H2O D.8HCl + Fe3O4 → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O Câu 24: Phản ứng sau : A.2Fe2+ + Cu → 2Fe3+ + Cu2+ B.2Fe3+ + Cu2+ → 2Fe2+ + Cu C.2Fe3+ + Cu → 2Fe2+ + Cu2+ D.2Fe2+ + Cu2+ → 2Fe3+ + Cu Câu 25: Chọn phản ứng : (1) FeCl2 + Na2CO3 → FeCO3 + 2NaCl (2) 2FeCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O → 2Fe(OH)3 + 6NaCl + 3CO2 (3) FeCl3 + 3KI → FeI3 + 3KCl (4) 2FeCl3 + 3H2S → Fe2S3 + 6HCl A (1), (2) B (3), (4) C (1), (2) , (3) D (1), (2), (3), (4) Câu 26: Chọn phản ứng sai : (1) 2FeCl3 + 2KI → 2FeCl2 + I2 + 2KCl (2) 2FeCl3 + H2S → 2FeCl2 + S + 2HCl (3) 2FeCl3 + 3Cu → 3CuCl2 + 2Fe (4) 2FeCl3 + 3Zn → 3ZnCl2 + 2Fe A (1), (2) B (3) C (1), (2), (3) D (1), (2), (3), (4) Câu 27: Phản ứng sau đây, hợp chất Fe đóng vai trò chất oxi hố ? A Fe2O3 + 3KNO3+ 4KOH → 2K2FeO4 + 3KNO2 + 2H2O A 2FeCl3 + 2KI → 2FeCl2 + 2KCl + I2 B FeO + CO → Fe + CO2 C B, C Câu 28: Cho hỗn hợp gồm Fe , Cu vào dung dịch AgNO lấy dư sau kết thúc phản ứng dung dịch thu chất tan 37 | P a g e A : Fe(NO3)2 Cu(NO3)2 ; B : Fe(NO3)2 , Cu(NO3)2 AgNO3 C : Fe(NO3)3 , Cu(NO3)2 AgNO3 D : Fe(NO3)3 , Cu(NO3)2 , AgNO3 Ag Câu 29: Nếu nhận biết ba hỗn hợp : Fe + FeO ; Fe + Fe2O3 ; FeO + Fe2O3 dùng cách sau A HNO3 NaOH B HCl dd KI C H2SO4 đặc KOH D HCl H2SO4 đặc A.Fe ,Cu ,Ag B.Al ,Fe ,Cu C.Al ,Cu,Ag D.cả A,B,C Câu 30: biết dung dịch FeCl3, FeCl2, AlCl3 bình nhãn mà dùng thuốc thử Thuốc thử là: a Dung dịch NaOH b Dung dịch KOH c Dung dịch Ba(OH)2 d Cả (a), (b), (c) Câu 31: Cho phản ứng: Fe + HNO3 Fe(NO3)3 + NH4NO3 + H2O Có hệ số là: a 8; 30; 8; 3; 15 b 4; 12; 4; 6; c 8; 30; 8; 3; c 6; 30; 6; 15; 12 Câu 32: Thổi lượng hỗn hợp khí CO H dư chậm qua hỗn hợp đun nóng gồm Al 2O3, CuO, Fe2O3, Fe3O4 Kết thu chất rắn gồm : A Cu, Fe, Al2O3 B Cu, FeO, Al C Cu, Fe3O4, Al2O3 D Cu, Fe, Al B BÀI TẬP ĐỊNH LƯỢNG Câu Hòa tan 2,16g FeO lượng dư dd HNO3lỗng thu V lít NO (đktc) V bằng: A 0,224 lít B 0,336 lít C 0,448 lít D 2,24 lít Câu 2: Cho 0,1 mol sắt oxit phản ứng vừa đủ với 0,4 mol axit HNO3 đặc Sắt oxit a Fe2O3 b Fe 3O4 c FeO d Khơng xác định Câu 3: Hồ tan hết 30,4g hỗn hợp FeO, Fe 2O3 dung dịch HNO3 đặc nóng thu 4,48 lit khí NO (đktc) Cơ cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam muối khan Giá trị m là: a 48,4 g b 96,8g c 9,68g d 4,84g Câu 4: Hồ tan 2,42g oxit sắt từ tác dụng hồn tồn với dung dịch HNO3 đặc thu X lit (đktc) X có giá trị là: a 224ml b 336ml c 112ml d 448ml Câu : : Hồ tan 5,6 gam Fe dung dịch H2SO4 lỗng (dư), thu dung dịch X Dung dịch X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch KMnO4 0,5M Giá trị V (cho Fe = 56) A 80 B 20 C 40 D 60 Câu 6: Để m gam bột Fe ngun chất khơng khí thời gian thu chất rắn A nặng 12g gồm Fe,FeO,Fe3O4,Fe2O3 Hồ tan hồn tồn A dung dịch HNO lỗng thấy có 2,24 lít khí NO (đktc) thu dung dịch có muối sắt Giá trị m là: A.1g B 10g C 10,5g D 10,08g Câu 7: Khử hồn tồn 17,6g hỗn hợp gồm Fe,FeO,Fe2O3 cần 4,48lít CO(đktc) Khối lượng sắt thu là: A 14,5g B.15,5g C.14,4g D.16,5g Câu 8: Cho 0,3 mol FexOy tham gia phản ứng nhiệt nhơm thấy tạo 0,4mol Al2O3 Cơng thức oxít sắt : A FeO B Fe2O3 C Fe3O4 D.Khơng xác định Câu 9: Cho hỗn hợp gồm FeO, CuO, Fe3O4 có số mol chất tác dụng hết với dung dịch HNO thu hỗn hợp khí gồm 0,09 mol NO2 0,05 mol NO Số mol chất là: A 0,12 B 0,24 C 0,21 D 0,36 Câu 10: Hồ tan hồn tồn 10g hỗn hợp muối khan FeSO4 Fe2(SO4)3 Dung dịch thu phản ứng hồn tồn với 1,58g KMnO4 H2SO4 Thành phần % khối lượng FeSO4 Fe2(SO4)3 hỗn hợp ban đầu là: A 76% 24% B 67%và 33% C.24% 76% D.33%và 67% Câu 11: Thêm dd NaOH dư vào dd chứa 0,3 mol Fe(NO 3)3 Lọc kết tủa đem dung đến khối lượng khơng đổi thu khối lượng chất rắn bao nhiều? A 24g B 32,1g C 48g D 96g 2+ 3+ 2Câu 12: Một dung dịch chứa hai cation Fe (0,1mol); Al (0,2mol) anion Cl (x mol); SO4 (y mol Khi cạn dung dịch thu 46,9g muối khan Gía trị x y A 0,3 0,2 B 0,2 0,3 C 0,1 0,2 D 0,2 0,4 Câu 13: Dung dịch chứa 3,25g muối clorua kim loại chưa biết phản ứng với dung dịch AgNO 3dư tách 8,61g kết tủa trắng Cơng thức muối là: A MgCl2 B FeCl2 C CuCl2 D FeCl3 Câu 14: Cho gam bột Fe tiếp xúc với O2 thời gian thu 1,24 gam hỗn hợp Fe2O3 Fe dư Lượng Fe dư : A 0,036 gam B 0,44 gam C 0,87 gam D 1,62 gam Câu 15: Cho 2,81 gam hỗn hợp A gồm oxit Fe 2O3, MgO, ZnO tan vừa đủ 300 ml dung dịch H 2SO4 0,1M Khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan tạo : A 3,8 gam B 4,81 gam C 5,21 gam D 4,8 gam Câu 16: Một học sinh trộn 1,35g nhơm với 0,8g Fe 2O3, sau phản ứng thu mg chất rắn.Thể tích dung dịch NaOH 0,25M để hòa tan hết lượng chất rắn là: A 0,2 lít B 0,3 lít C 0,4 lít D 0,8 lít 38 | P a g e Câu 17:: Cho 18,5 gam hỗn hợp A gồm Fe, Fe 3O4 vào 200 ml dung dịch HNO lỗng, đun nóng đến phản ứng xảy hồn tồn thu dung dịch B; 2,24 lít khí NO (đktc) 1,46 gam kim loại chưa tan hết Nồng độ dung dịch HNO khối lượng muối dung dịch B : A 3,2M; 48 gam B 3,2M; 48,6 gam C 2,3M; 46,8 gam D Kết khác Câu 18: Đốt cháy hồn tồn 16,8 gam Fe khí O2 cần vừa đủ 4,48 lít O2 (đktc) tạo thành ơxit sắt Cơng thức phân tử oxit cơng thức sau đây? A FeO B Fe2O3 C Fe3O4 D Khơng xác định Câu 19: Khử hồn tồn hỗn hợp Fe 2O3 CuO có phần trăm khối lượng tương ứng 66,67% 33,33% khí CO, tỉ lệ mol khí CO2 tương ứng tạo từ oxit A 9:4 B 3:1 C 2:3 D 3:2 Câu 20: X oxit sắt Biết 16 gam X tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch HCl 2M X A FeO B.Fe2O3 C Fe3O4 D khơng xác định Câu 21: Một oxit sắt oxi chiếm 30% khối lượng Cơng thức oxit A FeO B Fe2O3 C Fe3O4 D khơng xác định Câu 22: Khử hồn tồn 11,6 gam oxit sắt CO nhiệt độ cao Sản phẩm khí dẫn vào dung dịch Ca(OH) dư, tạo 20 gam kết tủa Cơng thức oxit sắt A FeO B Fe2O3 C Fe3O4 D khơng xác định Câu 23: X oxit sắt Biết 1,6 gam X tác dụng vừa đủ với 30 ml dung dịch HCl 2M X oxit sau đây? A FeO B Fe2O3 C Fe3O4 D Khơng xác định Câu 24: Khử hồn tồn 6,64 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 cần dùng 2,24 lít CO (đktc) Khối lượng Fe thu A 5,04 gam B 5,40 gam C 5,05 gam D 5,06 gam Câu 25: Khử hồn tồn 6,4 gam hỗn hợp CuO Fe 2O3 khớ H2 thấy tạo 1,8 gam nước Khối lượng hỗn hợp kim loại thu A 4,5 gam B 4,8 gam C 4,9 gam D 5,2 gam Câu 26: Khử hồn tồn 5,64 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 khí CO Khí sau phản ứng dẫn vào dung dịch Ca(OH)2dư thấy tạo gam kết tủa Khối lượng Fe thu A 4,63 gam B 4,36gam C 4,46 gam D 4,64 gam Câu 27: Cho khí CO dư khử hồn tồn hỗn hợp gồm Fe 3O4và CuO thu 2,32 gam hỗn hợp kim loại Khí cho vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thấy tạo gam kết tủa Khối lượng hỗn hợp oxit ban đầu A 3,12 gam B 21 gam C 3,22 gam D 3,23 gam Câu 28: Khử 16 gam Fe2O3 khí CO dư, sản phẩm khí thu cho vào bỡnh dung dịch Ca(OH) dư thu a gam kết tủa Gía trị a A 10 gam B 20 gam C 30 gam D 40 gam Câu 29: Khử 16 gam Fe2O3 thu hỗn hợp A gồm Fe, Fe2O3, FeO, Fe3O4 Cho A tỏc dụng hết với dung dịch H 2SO4 đặc, nóng Khối lượng muối sunfat tạo dung dịch A 48 gam B 50 gam C 32 gam D 40 gam Câu 30: Hòa tàn hồn tồn hỗn hợp gồm 0,1 mol Fe2O3 0,2 mol FeO vào dd HCl dư thu dd A Cho NaOH dư vào dd A thu kết tủa B Lọc lấy kết tủa B đem nung khơng khí đến khối lượng khơng đổi m(g) chất rắn, m có giá trị A 16g B 32g C 48g D 52g Câu 31: Hòa tàn 10g hỗn hợp bột Fe Fe 2O3 dd HCl thu 1,12 lít khí (đktc) dd A Cho dd A tác dụng với NaOH dư, thu kết tủa Nung kết tủa khơng khí đến khối lượng khơng đổi chất rắn có khối lượng A 11,2g B 12,4g C 15,2g D 10,9g TÀI LIỆU ƠN THI : CHUN ĐỀ Cu PHẦN 1: LÝ THUYẾT Câu Cấu hình electron Cu trạng thái A [Ar]4s13d10 B [Ar]4s23d9 C [Ar]3d94s2 D [Ar]3d104s1 Câu Để phân biệt dung dịch AlCl3, FeCl3, ZnCl2 CuCl2 dùng dung dịch A NaOH B NH3 C Ba(OH)2 D AgNO3 Câu Trong PTN, để điều chế CuSO4 người ta cho Cu tác dụng với A H2SO4 đậm đặc B H2SO4 lỗng C Fe2(SO4)3 lỗng D FeSO4 Câu Có dung dịch: HCl, HNO 3, NaOH, AgNO3, NaNO3 Chỉ dùng thêm chất sau để nhận biết dung dịch trên? A Cu B Dung dịch Al2(SO4)3 C Dung dịch BaCl2 D.DungdịchCa(OH)2 Câu 5.Từ dung dịch NaCl, AlCl3, CuCl2 để điều chế Cu, ta cho tác dụng với dung dịch A NaOH dư, lọc lấy kết tủa, nhiệt phân điện phân B NH3 dư, lọc lấy kết tủa, nhiệt phân điện phân C Na2CO3 dư, lọc lấy kết tủa, nhiệt phân điện phân D Na2S dư, lọc lấy kết tủa, nhiệt phân điện phân Câu Để tách rời Cu khỏi hỗn hợp có lẫn Al Zn dùng dung dịch A NH3 B KOH C HNO3 lỗng D H2SO4 đặc nguội Câu Dung dịch khơng hồ tan Cu? A dung dịch FeCl3 B Dung dịch NaHSO4 C Dung dịch hỗn hợp NaNO3 + HNO3 D dd HNO3 đặc nguội Câu Hỗn hợp rắn X gồm Al, Fe2O3 Cu có số mol Hỗn hợp X tan hồn tồn dung dịch 39 | P a g e A NaOH (dư) B HCl (dư) C AgNO3 (dư) D NH3(dư) Câu Tiến hành bốn thí nghiệm sau: - Thí nghiệm 1: Nhúng Fe vào dung dịch FeCl3; - Thí nghiệm 2: Nhúng Fe vào dung dịch CuSO4; - Thí nghiệm 3: Nhúng Cu vào dung dịch FeCl3; - Thí nghiệm 4: Cho Fe tiếp xúc với Cu nhúng vào dung dịch HCl Số trường hợp xuất ăn mòn điện hố A B C D Câu 10 Cho dung dịch: HCl, NaOH đặc, NH3, KCl Số dung dịch phản ứng với Cu(OH) A B C D Câu 11 Cho Cu dung dịch H2SO4 lỗng tác dụng với chất X (một loại phân bón hóa học), thấy khí khơng màu hóa nâu khơng khí Mặt khác, X tác dụng với dung dịch NaOH có khí mùi khai Chất X : A ure B amoni nitrat C amophot D natri nitrat Câu 12 X kim loại phản ứng với dung dịch H 2SO4 lỗng, Y kim loại tác dụng với dung dịch Fe(NO 3)3 Hai kim loại X, Y (biết thứ tự dãy điện hố: Fe 3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag) A Mg, Ag B Fe, Cu C Cu, Fe D Ag, Mg Câu 13 Cho sơ đồ chuyển hố quặng đồng thành đồng: + O2 , to + O2 , to + X , to CuFeS2 → X → Y → Cu Hai chất X, Y là: A Cu2S, Cu2O B Cu2O, CuO C CuS, CuO D Cu2S, CuO Câu 14 Có dung dịch muối riêng biệt: CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3 Nếu thêm dung dịch KOH (dư) thêm tiếp dung dịch NH3 (dư) vào dung dịch số chất kết tủa thu A B C D Câu 15 Mệnh đề khơng là: A Fe2+ oxi hố Cu B Fe khử Cu2+ dung dịch 3+ 2+ C Fe có tính oxi hóa mạnh Cu D Tính oxi hóa ion tăng theo thứ tự: Fe2+, H+, Cu2+, Ag+ Câu 16 Có dung dịch riêng biệt: a) HCl, b) CuCl 2, c) FeCl3, d) HCl có lẫn CuCl2 Nhúng vào dung dịch Fe ngun chất Số trường hợp xuất ăn mòn điện hố A B C D Câu 17 Cho hỗn hợp Fe, Cu phản ứng với dung dịch HNO3 lỗng Sau phản ứng hồn tồn, thu dung dịch chứa chất tan kim loại dư Chất tan A Cu(NO3)2 B Fe(NO3)3 C HNO3 D Fe(NO3)2 Câu 18 Cho phản ứng: (1) Cu2O + Cu2S → (2) Cu(NO3)2 → (3) CuO + CO → (4) CuO + NH3 → Số phản ứng tạo kim loại Cu là: A B C D Phần 2: Bài tập Bài Cho 1,12 gam Fe 0,24 gam Mg vào 250ml dung dịch CuSO aM Phản ứng xong, thu 1,88g chất rắn X a có giá trị A 0,04M B 0,10M C 0,16M D 0,12M Bài Cho V lít H2 (đktc) qua bột CuO (dư) đun nóng, thu 32 gam Cu Nếu cho V lít H (đktc) qua bột FeO (dư) đun nóng khối lượng Fe thu bao nhiêu? Giả sử hiệu suất phản ứng 100%? A 24g B 26g C 28g D 30g Bài Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol Ag2O 0,2 mol Cu tác dụng hết với dung dịch HNO lỗng, dư Cơ cạn dung dịch thu sau phản ứng hỗn hợp muối khan A Nung A đến khối lượng khơng đổi thu chất rắn B có khối lượng A 26,8g B 13,4g C 37,6g D 34,4g Bài Hồ tan hồn tồn 19,2 gam Cu vào dung dịch HNO lỗng Khí NO thu đem oxi hố thành NO sục vào nước với dòng khí O2 để chuyển hết thành HNO3 Thể tích O2 (đktc) tham gia vào q trình A 2,24 lít B 3,36 lít C 4,48 lít D 6,72 lít Bài Nhúng Cu vào 200ml dung dịch AgNO 0,5M Khi phản ứng kết thúc, lấy Cu rửa sạch, sấy khơ đem cân lại khối lượng kim loại A tăng 4,4 gam B, giảm 4,4 gam C tăng 7,6 gam D giảm 7,6 gam Bài Cho 1,92 gam Cu tác dụng với 100ml dung dịch hỗn hợp KNO 0,1M H2SO4 0,16M Thể tích X (tir khối so với H2 15) sinh đktc là: A 448ml B 672ml C 179,2ml D 358,4ml Bài Cho 19,2 gam kim loại M tác dụng với dung dịch HNO lỗng dư, thu 4,48 lít khí NO (đktc) Kim loại M A Mg B Cu C Fe D Zn Bài Hồ tan 58 gam CuSO4.5H2O vào nước 500ml dung dịch A Cho bột Fe vào dung dịch A, khuấy nhẹ dung dịch hết màu xanh Tính lượng Fe tham gia phản ứng? A 1,12g B 11,2g C 5,6g D 0,56g Bài Thể tích dung dịch HNO3 1M (lỗng) cần dùng để hồ tan hồn tồn hỗn hợp gồm 0,15 mol Fe 0,15 mol Cu (biết phản ứng tạo chất khử NO) A 1,0 lít B 0,6 lít C 0,8 lít D 1,2 lít 40 | P a g e Bài 10 Cho m gam hỗn hợp X gồm Al, Cu vào dung dịch HCl (dư), sau kết thúc phản ứng sinh 3,36 lít khí (ở đktc) Nếu cho m gam hỗn hợp X vào lượng dư axit nitric (đặc, nguội), sau kết thúc phản ứng sinh 6,72 lít khí NO2 (sản phẩm khử nhất, đktc) Giá trị m A 11,5 B 10,5 C 12,3 D 15,6 Bài 11 Cho 3,2 gam bột Cu tác dụng với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO 0,8M H2SO4 0,2M Sau phản ứng xảy hồn tồn, sinh V lít khí NO (sản phẩm khử nhất, đktc) Giá trị V A 0,746 B 0,448 C 0,672 D 1,792 Bài 12 Cho 2,13 gam hỗn hợp X gồm ba kim loại Mg, Cu Al dạng bột tác dụng hồn tồn với oxi thu hỗn hợp Y gồm oxit có khối lượng 3,33 gam Thể tích dung dịch HCl 2M vừa đủ để phản ứng hết với Y A 90 ml B 57 ml C 75 ml D 50 ml Bài 13 Hồ tan hồn tồn hỗn hợp gồm 0,12 mol FeS a mol Cu2S vào axit HNO3 (vừa đủ), thu dung dịch X (chỉ chứa hai muối sunfat) khí NO Giá trị a : A 0,04 B 0,075 C 0,12 D 0,06 Bài 14 Điện phân dung dịch CuCl2 với điện cực trơ, sau thời gian thu 0,32 gam Cu catơt lượng khí X anơt Hấp thụ hồn tồn lượng khí X vào 200 ml dung dịch NaOH (ở nhiệt độ thường) Sau phản ứng, nồng độ NaOH lại 0,05M (giả thiết thể tích dung dịch khơng thay đổi) Nồng độ ban đầu dung dịch NaOH (cho Cu = 64) A 0,15M B 0,2M C 0,1M D 0,05M Bài 15 Hồ tan hồn tồn m gam hỗn hợp Al, Fe, Cu, Zn, Mg V lít HNO 0,1M (vừa đủ) thu 0,1 NO 0,2 mol NO2 Dung dịch thu Tính V? A 0,8 lít B lít C 11,2 lít D 22,4 lít CHUN ĐỀ : CRƠM + CÁC KIM LOẠI KHÁC € + Câu 1.Cho cân hóa học: 2CrO + 2H Cr2O72- + H2O Cân chuyển dịch theo chiều hai trường hợp: (1) pha lỗng (2) thêm BaCl2 vào: A.(1) Nghịch ; (2) Nghịch B.(1) Khơng chuyển dịch ; (2) Thuận C.(1) Khơng chuyển dịch ; (2) Nghịch D.(1) Thuận ; (2) Thuận Câu 2.Cho điện cực chuẩn (Eo) cặp Cr2O72-/2Cr3+ lớn cặp Fe3+/Fe2+ Phản ứng xảy pH = Vậy phương trình ion thu gọn phản ứng: K2Cr2O7 + FeSO4 + H2SO4 Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O có tổng hệ số là: A.35 B.36 Câu : Cho phương trình phản ứng sau → C.37 (1) 2Cr + 3Cl2 2CrCl3 (3)CrO3+H2O→H2CrO4 (2) Cr + 2H2O (hơi) → Cr(OH)2 + H2 (4) 2CrO3 + H2O →H2Cr2O7 (5) 2Ni + 3Cl2 (6)CuO+Cu → → 2NiCl3 → D.38 Cu2O (7) 2Ag + H2S Ag2S + H2 (8)Sn+H2SO4(lỗng)→SnSO4+H2 Số phương trình phản ứng viết là: A.5 B.7 → C.4 D.6 Câu 4.Cho phản ứng hố học sau: CrCl + NaOCl + NaOH Na2CrO4 + NaCl + H2O Hệ số cân H 2O phản ứng là: A.3 B.5 C.6 D.4 Câu 5.Hiện tượng xảy cho vài giọt dung dịch H2SO4 vào dung dịch muối Na2CrO4 là: A.dung dịch có màu da cam đậm B.dung dịch chuyển sang màu vàng C.dung dịch có màu vàng đậm D.dung dịch chuyển sang màu da cam Câu 6.Khi cho dung dịch HCl đặc, dư vào K2CrO4 dung dịch chuyển thành: A.Màu vàng B.Màu da cam C.Khơng màu D.Màu xanh Câu 7.Chất rắn màu lục , tan dung dịch HCl dung dịch A Cho A tác dụng với NaOH brom dung dịch màu vàng, cho dung dịch H2SO4 vào lại thành màu da cam Chất rắn là: A.Cr B.CrO C.Cr2O D.Cr2O3 Câu 8.Hòa tan Cr2O3 vào lượng dư dung dịch NaOH, sau thêm brom vào dung dịch đủ để phản ứng hết với hợp chất crom Sau phản ứng thu dung dịch A Vậy dung dịch A có màu: A.Vàng B.Da cam C.Xanh tím D.Khơng màu Câu 9.Khi nung chất bột màu lục X với potat ăn da có mặt khơng khí để chuyển thành chất Y có màu vàng dễ tan nước, chất Y tác dụng với axit tạo thành chất Z có màu đỏ da cam Chất Z bị lưu huỳnh khử thành chất X oxi hố axit clohiđric thành clo Cơng thức phân tử chất X, Y, Z là: A.Cr2O3, K2CrO4, K2Cr2O7 B.Cr2O3, K2Cr2O7, K2CrO4 41 | P a g e C.Cr2O3, Na2CrO4, Na2Cr2O7 D.Cr2O3, Na2Cr2O7, Na2CrO4 Câu 10 Thêm tinh thể K2Cr2O7 (lượng hạt đậu xanh) vào ống nghiệm, thêm khoảng 1ml nước cất Lắc ống nghiệm cho tinh thể tan hết, thu dung dịch X Thêm vài giọt dung dịch KOH vào dung dịch X thu dung dịch Y Màu sắc dung dịch X Y là: A.Màu vàng chanh màu nâu đỏ B.Màu vàng chanh màu đỏ da cam C.Màu đỏ da cam màu vàng chanh D.Màu nâu đỏ màu vàng chanh Câu 11.Phát biểu sau khơng đúng? A.BaSO4 BaCrO4 chất khơng tan nước B.H2SO4 H2CrO4 axit có tính oxi hóa mạnh C.Fe(OH)2 Cr(OH)2 bazơ chất khử D.Al(OH)3 Cr(OH)3 chất lưỡng tính vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử DẠNG 11 : BÀI TẬP NHẬN BIẾT TÁCH BIỆT TINH CHẾ Câu 1/ Dùng hóa chất sau để nhận dd: NaAlO2, AgNO3, Na2S, NaNO3? a dd HNO3 b dd HCl c CO2 nước d BaCl2 Câu 2/ Chỉ dùng dd sau để tách riêng lấy Al khỏi hh Al, MgO, CuO,FeO Fe 3O4 mà khối lượng Al khơng thay đổi ? aNaOH b H2SO4đặc, nguội c H2SO4 lỗng dHNO3 lỗng Câu 3/ Dùng thuốc thử sau để nhận gói bột riêng biệt: Al, Fe, Al2O3? a H2SO4 lỗng b dd HCl c HNO3 lỗng d dd KOH Câu 4/ Có dd riêng biệt: FeCl3, FeCl2, AlCl3, NH4NO3, NaCl Dùng thuốc thử sau để nhận dd trên? a NaOH b HCl c BaCl2 Câu 5/ Có chất bột: Al, Al2O3, Cr.Nhận chất dùng thuốc thử: a dd NaOH b dd HCl d NH3 c dd FeCl2 d H2O Câu 6/ Có thể dùng thuốc thử để nhận biết dd: natri sunfat, kali sunfit, nhơm sunfat? a dd HCl b dd BaCl2 c dd NaOH d quỳ tím Câu 7/ Dùng hóa chất sau để nhận dd: HCl, HNO3, KCl, KNO3? a quỳ tím, dd AgNO3 b quỳ tím, dd Ba(OH)2 c dd Ba(OH)2, dd AgNO3 d dd phenolphtalein, dd AgNO3 Câu 8/ Để loại bỏ tạp chất Fe, Cu có mẫu Ag, người ta ngâm mẫu bạc vào dd dư dd(mà khơng làm tăng lượng Ag); a H2SO4đặc, nguội b FeCl3 c AgNO3 d HNO3 Câu 9/ Dùng thuốc thử để phân biệt chất rắn: NaOH, Al, Mg, Al 2O3 là: add HCl b nước cdd H2SO4 ddd HNO3 đặc Câu 10/ Có thể dùng H2SO4 đặc để làm khơ chất: a NH3, O2, N2, CH4, H2 b CaO, CO2, CH4, H2 c SO2, NO2, CO2, CH4, H2 d Na2O, Cl2, O2, CO2, H2 Câu 11/ Để nhận dd: NH4NO3, (NH4)2SO4, K2SO4, KOH, cần dùng dd: aquỳ tím b AgNO3 c NaOH dBa(OH)2 Câu 12/ Có thể dùng thuốc thử sau nhận biết dd riêng biệt: NH4Cl, NaCl, BaCl2, Na2CO3? aNaOH b H2SO4 Câu 13/ Để làm khơ khí H2S dùng: a đồng sunfat khan b P2O5 c quỳ tím c Ca(OH)2 dHCl d vơi sống Câu 14/ Có dd : glucozơ, glyxerol, etanol, etylfomat Có thể dùng thuốc thử sau để nhận dd trên? a Cu(OH)2 b dd NaOH c dd AgNO3/NH3 d dd HCl Câu 15/ Có dd: saccarozơ, glucozơ, hồ tinh bột.Dùng thuốc thử sau để nhận dd trên? a I2 b dd AgNO3/NH3 c Cu(OH)2 d dd Br2 Câu 16/ Chỉ dùng nước brom khơng thể phân biệt chất sau đây? a Anilin xiclohexylamin b dd anilin dd amoniac c Anilin benzen d Anilin phenol Câu 17/ Thuốc thử đơn giản để nhận dd kali clorua, kẽm sunfat, kali sunfit là: a dd HCl b dd BaCl2 c quỳ tím d dd H2SO4 Câu 18/ Để loại H2SO4 khỏi hỗn hợp với HNO3, ta dùng: 42 | P a g e a dd Ca(NO3)2 vừa đủ b dd AgNO3 vừa đủ c dd CaSO4 vừa đủ d dd Ba(OH)2 vừa đủ Câu 19/ Chỉ dùng nước phân biệt chất dãy: a Na, Ba, NH4Cl, NH4NO3 b Na, Ba, NH4Cl, (NH4)2SO4 c Na, K, NH4NO3, (NH4)2SO4 d Na, K, NH4Cl, (NH4)2SO4 Câu 20/ Chỉ có giấy màu ẩm, lửa, giấy tẩm dd muối X Người ta phân biệt lọ khí riêng biệt:O 2, N2, H2S Cl2 có tượng: khí (1) làm tàn lửa cháy bùng lên, khí (2) làm màu giấy màu bị nhạt, khí (3) làm giấy tẩm dd X có màu đen Kết luận sai là: a Khí (1) O2, X muối CuSO4 bKhí (1) O2, khí (2) Cl2 c X muối CuSO4, khí (3) Cl2 dX muối Pb(NO3)2, khí (2) Cl2 Câu 21/ Cho 5dd: FeCl3, FeCl2, AgNO3 , NH3 , hỗn hợp NaNO3 KHSO4 Số dd hòa tan Cu kim loại là: a5 b c d Câu 22/ Đốt cháy sắt clo dư chất X, nung sắt với lưu huỳnh thu chất y Để xác định thành phần phân tử hóa trị ng.tố X, Y dùng hóa chất sau đây? a dd H2SO4 , dd BaCl2 b dd HNO3, dd Ba(OH)2 c dd H2SO4 dd AgNO3 d dd HCl, NaOH, oxy Câu 23/ Để phân biệt dd: glucozơ, caccarozơ, andehytaxetic dùng: a Cu(OH)2 b Na c dd Br2 ddd AgNO3/NH3 Câu 24/ Nhận biết dd(khoảng 0,1 M)Na2SO4, Na2CO3, BaCl2, LiNO3 cần dùng: a axit sunfuric b quỳ tím c phenolphtalein d bari hydroxyt Câu 25/ Thuốc thử để nhận dd: NH 4NO3, NaNO3, Al(NO3)3, Mg(NO3)2,Fe(NO3)2,Fe(NO3)3, Cu(NO3)2 là: a NaCl b NaOH c Na2CO3 d NaAlO2 Câu 26/ Có bình khí: N2 NH3, Cl2, CO2, O2 khơng nhãn Để xác định bình NH3 Cần dùng:(1)giấy quỳ ẩm, (2)bơng tẩm nước, (3)bơng tẩm dd HCl đặc, (4)Cu(OH)2, (5)AgCl Cách làm là: a (1), (2), (3), (5) b(1), (2), (3) c(1), (3), (4) Câu 27/ Chỉ dùng Na2CO3 nhận dd dãy sau đây? a KNO3, MgCl2, BaCl2 c NaCl, MgCl2, Fe(NO3)3 d(1),(3) b CaCl2, Fe(NO3)2, MgSO4 d Ca(NO3)2, MgCl2, Al(NO3)3 Câu 28/ Để làm khơ khí amoniac người ta dùng: a P2O5 b axit sunfuric khan cđồng sunfat khan dvơi sống Câu 29/ Có bình khí: N2 NH3, Cl2, CO2, O2 khơng nhãn Để xác định bình NH3 Cl2 cần dùng: a giấy quỳ tím ẩm B dd HCl cdd BaCl2 Câu 30/ Phân biệt dd NaOH, HCl, H2SO4 dùng: a quỳ tím d dd Ca(OH)2 b Na2CO3 c BaCO3.d Zn Câu 31/ Thuốc thử để phân biệt dd Al(NO3)3, NaNO3, Mg(NO3)2, H2SO4 là: a quỳ tím b.dd NaOH c.dd CH3COONa d.dd BaCl2 Câu 32/ Để nhận biết thành phần khơng khí có nhiễm tạp chất hydro clorua, ta dẫn khơng khí qua:(1)dd AgNO3 ,(2)dd NaOH, (3)nước cất có giọt quỳ tím, (4)nước vơi Phương pháp là: a (1), (2), (3) b(1),(3) c(1) d (1), (2), (3), (4) Câu 33/ Có dd AgNO3, ddH2SO4lỗng,dd HNO3đặc, nguội, ddHCl Để phân biệt kim loại:Al Ag Zn Ag cần phải dùng: a dd b dd c dd d dd Câu 34/ Để thu Ag tinh khiết từ hỗn hợp bột Ag-Fe, người ta dùng dư dd: a FeCl3 bAgNO3 cCuSO4 d HNO3đặc, nguội, Câu 35/ Phân biệt chất riêng biệt: axit fomic, axit axetic, etyl fomiat, metyl axetat Dùng thuốc thử nhất: a quỳ tím, dd Na2CO3 b quỳ tím,dd NaOH c quỳ tím,dd NaOH, Ag2O/ddNH3 d quỳ tím, Na Câu 36/ Để làm quặng boxit có lẫn Fe2O3, SiO2 dùng cho sản xuất nhơm, người ta dùng: a dd NaOH đặc, nóng, CO2 b dd NaOH đặc, nóng, dd HCl c dd NaOH lỗng, dd HCl d dd NaOH lỗng, CO2 43 | P a g e Câu 37/ Thuốc thử để Mg(NO3)2,Fe(NO3)2,Fe(NO3)3, Cu(NO3)2 là: nhận a dd: NaOH NH 4NO3, b dd HCl (NH4)2SO4, c AgNO3 NaNO3, Al(NO3)3, d Ba(OH)2 Câu 38/ Có thể dùng NaOH (ở thể rắn) để làm khơ chất khí a NH3, SO2, CO, Cl2 c N2 Cl2, O2, CO2, H2 B N2, NO2, CO2, CH4, H2 d NH3, O2, N2, CH4, H2 44 | P a g e ... gam CO2 v 0,81 gam H2O T hi ca X so vi heli (He =4) l 45 Cụng thc phõn t ca X l: A C6H12O6 B C12H22O11 C C6H12O5 D (C6H10O5)n Cõu 43 Cho m gam tinh bt lờn men thnh ancol etylic vi hiu sut 81% Ton... A 12, 4 gam B 12, 8 gam C 6,4 gam D 25,6 gam Cõu Cho m gam kim loi Fe, Al, Cu vo mt bỡnh kớn cha 0,9 mol oxi Nung núng bỡnh thi gian cho n s mol O2 bỡnh ch cũn 0,865 mol v cht rn bỡnh cú lng 2 ,12. .. Cõu 51: Hũa tan ht hp kim Na K vo nc c lớt dd X v 0,448 lớt H (ktc) Dung dch X cú pH l A 12, 6 B 12, 33 C 12 D 11,7 + Cõu 52: Ion Na b kh ta thc hin phn ng A NaOH tỏc dng vi dung dch HCl B.NaOH
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp các dạng bài tập hóa lớp 12, Tổng hợp các dạng bài tập hóa lớp 12, Tổng hợp các dạng bài tập hóa lớp 12

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay