Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn tỉnh Đồng Tháp năm học 2017 - 2018

1 10 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 03:32

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH PHÚ YÊN ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2012-2013 Môn thi : TOÁN (chuyên) HƯỚNG DẪN CHẤM THI (Gồm có 04 trang) I- Hướng dẫn chung: 1- Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án mà vẫn đúng thì cho đủ điểm từng phần như hướng dẫn quy định. 2- Việc chi tiết hoá thang điểm (nếu có) so với thang điểm hướng dẫn chấm phải bảo đảm không sai lệch với hướng dẫn chấm và được thống nhất thực hiện trong Hội đồng chấm thi. 3- Điểm toàn bài thi không làm tròn số. II- Đáp án và thang điểm: Câu Đáp án Điểm Cho biểu thức 1 3 2 5 6 2 3 x x P x x x x          5,00 đ a) Tìm điều kiện xác định biểu thức P P xác định 0 5 6 0 2 0 3 0 x x x x x                         0 2 0 3 0 x x x                  0, 4, 9 x x x     Vậy với 0, 4, 9 x x x    (*) thì biểu thức P xác định. 1,50 đ 0,50 đ 0,50 đ 0,50 đ b) Rút gọn P     1 3 2 2 3 2 3 x x P x x x x                          2 2 1 3 2 1 6 9 4 4 2 3 2 3 x x x x x x x x x x                       2 2 2 3 2 3 x x x x       . 1,50 đ 0,50 đ 0,50 đ 0,50 đ 1 c) Tìm các số nguyên x để P nguyên: Theo b) 2 3 P x   . Do đó, nếu 2 3 x  nguyên thì P nguyên. 2,00 đ 2 3 x  nguyên   3 2 3 1; 2 x x        . Với 3 1 16; x x    Với 3 1 4 x x      ; Với 3 2 25; x x    Với 3 2 1. x x      Kết hợp với điều kiện (*) suy ra   1;16;25 x  . 0,50 đ 0,50 đ 0,50 đ 0,50 đ 2 3,00 đ a) Cho 0 x y z    . Chứng minh rằng: 3 3 3 3 x y z xyz    . Vì 0 x y z    suy ra x y z    . Do đó: 3 3 3 3 3 ( ) 3xy(x+y)+z x y z x y      3 3 ( ) 3xy(-z)+z z    = 3xyz (đpcm). 1,00 đ 0,50 đ 0,50 đ b) Giải phương trình:       3 3 3 1005 1007 2 - 2012 0 x x x      Đặt 1005 ; 1007 ; 2 -2012 X x Y x Z x      Ta có: X + Y + Z = 0 Áp dụng câu a) suy ra: 3 3 3 3 X Y Z XYZ    Phương trình đã cho trở thành: 1005 3(1005 )(1007 )(2 - 2012)=0 1006 1007 x x x x x x             . Vậy phương trình đã cho có 3 nghiệm x = 1005, x = 1006, x = 1007. 2,00 đ 0,50 đ 0,50 đ 0,50 đ 0,50 đ Cho hệ phương trình: 2 2 2 2 1 2 1 x y m x y y x m m               , với m là tham số 5,00 đ a) Giải hệ phương trình với m =2 Với m = 2, hệ phương trình là: 2 2 5 5 5 ( ) 5 1 5 x y x y x y xy x y xy x y y x                                   . Do đó, x, y là nghiệm của phương trình X 2 -5X +1= 0 Giải ra ra được 1 2 5 21 5 21 , 2 2 X X     . Vậy hpt có hai nghiệm: 5 21 5 21 5 21 5 21 ; , ; 2 2 2 2                               . 2,50 đ 1,00 đ 0,50 đ 0,50 đ 0,50 đ 3 b) Chứng minh rằng hệ luôn có nghiệm với mọi m Hệ đã cho viết lại là: 2 1 ( ) (2 1)( 1) x y m xy x y m m               (1) Nếu 1 2 m   thì hệ trở thành: 2,50 đ 0,50 đ 0 0 ( ) 0 x y x R x y xy x y y x                          . Hệ có vô số nghiệm. (2) Nếu 1 2 m   thì hệ trở thành: 2 1 1 x y m xy m             Nên x,y là nghiệm phương trình: 2 (2 1) 1 0 X m X m      (*). P/t (*) có 2 2 =(2m+1) 4( 1) 4 5 0, m m m        nên luôn có nghiệm. Vậy hệ phương trình luôn có nghiệm với mọi m. 0,50 đ 0,50 đ 0,50 đ 0,50 đ 4,00 đ a) Chứng minh AF.BE = AD.DB. Ta có:      0 0 180 120 (1) AFD FDA A AFD FDA            0 0 180 120 (2) EDB FDA EDF EDB FDA       Từ (1) và (2) suy ra:   AFD EDB  . Hơn nữa   0 60 A B   Suy ra AFD BDE    AF AD BD BE   VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI Đề chính thức Ngày thi: 26/6/2012 KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN Năm học 2012 – 2013 Môn thi: Toán (không chuyên) Thời gian làm bài: 120 phút Câu 1. (2,0 điểm) Cho biểu thức   x 2 x 2 Q x x x 1 x 2 x 1                 , với x 0, x 1   a. Rút gọn biểu thức Q b. Tìm các giá trị nguyên của x để Q nhận giá trị nguyên. Câu 2. (1,5 điểm) Cho phương trình 2 x 2(m 1)x m 2 0      , với x là ẩn số, m R  a. Giải phương trình đã cho khi m  – 2 b. Giả sử phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt 1 x và 2 x . Tìm hệ thức liên hệ giữa 1 x và 2 x mà không phụ thuộc vào m. Câu 3. (2,0 điểm) Cho hệ phương trình (m 1)x (m 1)y 4m x (m 2)y 2           , với m R  a. Giải hệ đã cho khi m  –3 b. Tìm điều kiện của m để phương trình có nghiệm duy nhất. Tìm nghiệm duy nhất đó. Câu 4. (2,0 điểm) Cho hàm số 2 y x   có đồ thị (P). Gọi d là đường thẳng đi qua điểm M(0;1) và có hệ số góc k. a. Viết phương trình của đường thẳng d b. Tìm điều kiện của k để đt d cắt đồ thị (P) tại hai điểm phân biệt. Câu 5. (2,5 điểm) Cho tam giác nhọn ABC (AB < AC < BC) nội tiếp trong đường tròn (O). Gọi H là giao điểm của hai đường cao BD và CE của tam giác ABC (D AC, E AB)   a. Chứng minh tứ giác BCDE nội tiếp trong một đường tròn b. Gọi I là điểm đối xứng với A qua O và J là trung điểm của BC. Chứng minh rằng ba điểm H, J, I thẳng hàng c. Gọi K, M lần lượt là giao điểm của AI với ED và BD. Chứng minh rằng 2 2 2 1 1 1 DK DA DM   ĐỀ CHÍNH THỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT TỈNH PHÚ YÊN NĂM HỌC 2011-2012 Môn: Toán (Chuyên) Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1. (3,0 điểm) a) Rút gọn biểu thức: 2 3. 2 2 3 . 2 2 2 3 . 2 2 2 3 P           . b) Cho 3 3 1 65 65 1 x     . Tính 3 12 2009 Q x x   . Câu 2. (3,5 điểm) Cho phương trình a(a+3)x 2 - 2x - (a+1)(a+2) = 0 (a là tham số, nguyên). a) Chứng minh rằng phương trình luôn có nghiệm hữu tỷ. b) Xác định a để phương trình có các nghiệm đều nguyên. Câu 3. (5,0 điểm) Giải phương trình và hệ phương trình sau: a)   13 2 3x+2 3 42 0 x x     ; b) 2 2 9 9 9 9 x y y x            . Câu 4. (2,5 điểm) a) Chứng minh rằng với mọi x, y > 0 : 2 2 2 1 x 2y 3 xy y 1      . b) Cho 3 số dương a,b,c với abc = 1. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 3 2 3 2 3 M a b b c c a          . Câu 5. (2,5 điểm) Cho tam giác ABC thỏa mãn AB.AC = BC(AB+AC), có G là trọng tâm và BD, CE là các đường phân giác trong. Chứng minh rằng 3 điểm D, E, G thẳng hàng. Câu 6. (3,5 điểm) Cho tam giác ABC cân tại A nội tiếp đường tròn tâm O. Một điểm D di động trên cung nhỏ AC. Trên tia đối của tia DB lấy điểm E sao cho DE = DC. Tìm tập hợp các trung điểm M của đoạn thẳng BE khi D di chuyển trên cung nhỏ AC. = Hết= Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh:……… …………………. Số báo danh:…………………………………… Chữ ký của giám thị 1:………………………. Chữ ký của giám thị 2:…………………………. ĐỀ CHÍNH THỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT Môn thi: Ngữ Văn chuyên Thời gian làm bài: 150 phút Ngày thi: 12 tháng năm 2016 Câu (4 điểm) Trong sống, phải biết yêu biết yêu người, phải biết làm đẹp cho thi biết làm đẹp cho đời, phải biết tạo hạnh phúc cho biết tạo hạnh phúc cho người,… Bởi ta trao cho người khác điều mà ta chưa thể mang lại cho Em đồng ý với suy nghĩ không? Hãy viết văn trình bày câu trả lời em Câu (6 điểm) Nhà văn Pháp Elsa Triolet quan niệm nhà văn người cho máu Nhà văn Nguyễn Đình Thi cho nhà văn người truyền sống, người đốt lửa lòng người đọc Bằng trải nghiệm việc đọc tác phẩm thơ truyện, trình bày suy nghĩ em quan niệm   TP.HCM 13  2014  CHÍNH  MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 120 phút  1: (2  Giải các phương trình và hệ phương trình sau: a) 2 5 6 0  xx b) 2 2 1 0  xx c) 4 3 4 0    xx d) 23 21        xy xy 2: (1,5  a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số 2 yx và đường thẳng (D): 2  yx trên cùng một hệ trục toạ độ. b) Tìm toạ độ các giao điểm của (P) và (D) ở câu trên bằng phép tính.  3: (1,5  Thu gọn các biểu thức sau: 33 . 9 33         xx A x xx với 0x ; 9x     22 21 2 3 3 5 6 2 3 3 5 15 15        B 1,5  Cho phương trình 22 8 8 1 0   x x m (*) (x là ẩn số) a) Định m để phương trình (*) có nghiệm 1 2 x b) Định m để phương trình (*) có hai nghiệm 1 x , 2 x thỏa điều kiện: 4 4 3 3 1 2 1 2   x x x x  5: (3,5  Cho tam giác ABC không có góc tù (AB < AC), nội tiếp đường tròn (O; R). (B, C cố định, A di động trên cung lớn BC). Các tiếp tuyến tại B và C cắt nhau tại M. Từ M kẻ đường thẳng song song với AB, đường thẳng này cắt (O) tại D và E (D thuộc cung nhỏ BC), cắt BC tại F, cắt AC tại I. a) Chứng minh rằng MBC BAC . Từ đó suy ra MBIC là tứ giác nội tiếp. b) Chứng minh rằng: FI.FM = FD.FE. c) Đường thẳng OI cắt (O) tại P và Q (P thuộc cung nhỏ AB). Đường thẳng QF cắt (O) tại T (T khác Q). Chứng minh ba điểm P, T, M thẳng hàng. d) Tìm vị trí điểm A trên cung lớn BC sao cho tam giác IBC có diện tích lớn nhất. BÀI GIẢI  Giải các phương trình và hệ phương trình sau: a) 2 5 6 0 25 24 1 5 1 5 1 23 22 xx x hay x              b) 2 2 1 0 ' 1 1 2 1 2 1 2 xx x hay x             c) Đặt u = x 2 0 pt thành : 2 3 4 0 1 4u u u hayu       (loại) (do a + b + c =0) Do đó pt 2 11xx     Cách khác pt 22 ( 1).( 4) 0xx    2 1 0 1xx      d) 2 3 (1) 2 1 (2) xy xy         2 3 (1) 5 5 (3) ((2) 2(1)) xy x       1 1 y x       1 1 x y      2: a) Đồ thị: Lưu ý: (P) đi qua O(0;0),     1;1 , 2;4 (D) đi qua     1;1 , 2;4 ,(0;2) b) PT hoành độ giao điểm của (P) và (D) là 2 2xx    2 20xx   12x hay x    (a+b+c=0) y(1) = 1, y(-2) = 4 Vậy toạ độ giao điểm của (P) và (D) là     2;4 , 1;1  3:Thu gọn các biểu thức sau Với x 0 và x  9 ta có :     3 3 9 3 . 9 3 . 3 x x x x A x xx            1 3x   22 22 2 21 ( 4 2 3 6 2 5) 3( 4 2 3 6 2 5) 15 15 2 21 ( 3 1 5 1) 3( 3 1 5 1) 15 15 2 15 ( 3 5) 15 15 60 2 B                       Câu 4: a/ Phương trình (*) có nghiệm x = 1 2  2 2 4 1 0m    2 1m 1m   b/ ∆’ = 22 16 8 8 8(1 )mm    . Khi m = 1 thì ta có ∆’ = 0 tức là : 12 xx khi đó 4 4 3 3 1 2 1 2 x x x x   thỏa Điều kiện cần để phương trình sau có 2 nghiệm phân biệt là: 1 1 1m hay m    . Khi 1 1 1m hay m    ta có 4 4 3 3 1 2 1 2 x x x x          2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 .x x x x x x x x x x             2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 .x x x x x x x x      (Do x 1 khác x 2 )     2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 22 2 ( ) . ( 2 ) x x x x x x x x x x S S P S P   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT THANH HÓA NĂM HỌC 2016-2017 Môn thi: NGỮ VĂN ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đề Ngày thi: 17/6/2016 Đề có 01 trang, gồm câu Câu (2.0 điểm) Từ “đầu” câu thơ sau dùng với nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? Trên đầu rác rơm Chồng yêu chồng bảo hoa thơm rắc đầu (Ca dao) Xác định gọi tên thành phần biệt lập câu sau: Chao ôi, bắt gặp người hội hãn hữu cho sáng tác, hoàn thành sáng tác chặng đường dài (Nguyễn Thành Long, Lặng Lẽ Sa Pa) Nêu ngắn gọn hàm ý đoạn thơ sau: “Người đồng thô sơ da thịt Chẳng nhỏ bé đâu con” (Y Phương –Nói Với con) Câu (3.0 điểm) “Xe chạy miền Nam phía trước Chỉ cần xe có trái tim” (Bài thơ tiểu đội xe không kính - Phạm Tiến Duật) Từ ý thơ trên, viết văn nghị luận ngắn (khoảng 30 dòng) trình bày suy nghĩ em lí tưởng sống niên Câu (5.0 điểm) Cảm nhận em nhân vật anh niên làm công tác khí tượng truyện ngắn “ Lặng Lẽ Sa Pa” Nguyễn Thành Long VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí   TP.HCM 13  2014  CHÍNH  MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 120 phút  1: (2  Giải các phương trình và hệ phương trình sau: a) 2 5 6 0  xx b) 2 2 1 0  xx c) 4 3 4 0    xx d) 23 21        xy xy 2: (1,5  a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số 2 yx và đường thẳng (D): 2  yx trên cùng một hệ trục toạ độ. b) Tìm toạ độ các giao điểm của (P) và (D) ở câu trên bằng phép tính.  3: (1,5  Thu gọn các biểu thức sau: 33 . 9 33         xx A x xx với 0x ; 9x     22 21 2 3 3 5 6 2 3 3 5 15 15        B 1,5  Cho phương trình 22 8 8 1 0   x x m (*) (x là ẩn số) a) Định m để phương trình (*) có nghiệm 1 2 x b) Định m để phương trình (*) có hai nghiệm 1 x , 2 x thỏa điều kiện: 4 4 3 3 1 2 1 2   x x x x  5: (3,5  Cho tam giác ABC không có góc tù (AB < AC), nội tiếp đường tròn (O; R). (B, C cố định, A di động trên cung lớn BC). Các tiếp tuyến tại B và C cắt nhau tại M. Từ M kẻ đường thẳng song song với AB, đường thẳng này cắt (O) tại D và E (D thuộc cung nhỏ BC), cắt BC tại F, cắt AC tại I. a) Chứng minh rằng MBC BAC . Từ đó suy ra MBIC là tứ giác nội tiếp. b) Chứng minh rằng: FI.FM = FD.FE. c) Đường thẳng OI cắt (O) tại P và Q (P thuộc cung nhỏ AB). Đường thẳng QF cắt (O) tại T (T khác Q). Chứng minh ba điểm P, T, M thẳng hàng. d) Tìm vị trí điểm A trên cung lớn BC sao cho tam giác IBC có diện tích lớn nhất. BÀI GIẢI  Giải các phương trình và hệ phương trình sau: a) 2 5 6 0 25 24 1 5 1 5 1 23 22 xx x hay x              b) 2 2 1 0 ' 1 1 2 1 2 1 2 xx x hay x             c) Đặt u = x 2 0 pt thành : 2 3 4 0 1 4u u u hayu       (loại) (do a + b + c =0) Do đó pt 2 11xx     Cách khác pt 22 ( 1).( 4) 0xx    2 1 0 1xx      d) 2 3 (1) 2 1 (2) xy xy         2 3 (1) 5 5 (3) ((2) 2(1)) xy x       1 1 y x       1 1 x y      2: a) Đồ thị: Lưu ý: (P) đi qua O(0;0),     1;1 , 2;4 (D) đi qua     1;1 , 2;4 ,(0;2) b) PT hoành độ giao điểm của (P) và (D) là 2 2xx    2 20xx   12x hay x    (a+b+c=0) y(1) = 1, y(-2) = 4 Vậy toạ độ giao điểm của (P) và (D) là     2;4 , 1;1  3:Thu gọn các biểu thức sau Với x 0 và x  9 ta có :     3 3 9 3 . 9 3 . 3 x x x x A x xx            1 3x   22 22 2 21 ( 4 2 3 6 2 5) 3( 4 2 3 6 2 5) 15 15 2 21 ( 3 1 5 1) 3( 3 1 5 1) 15 15 2 15 ( 3 5) 15 15 60 2 B                       Câu 4: a/ Phương trình (*) có nghiệm x = 1 2  2 2 4 1 0m    2 1m 1m   b/ ∆’ = 22 16 8 8 8(1 )mm    . Khi m = 1 thì ta có ∆’ = 0 tức là : 12 xx khi đó 4 4 3 3 1 2 1 2 x x x x   thỏa Điều kiện cần để phương trình sau có 2 nghiệm phân biệt là: 1 1 1m hay m    . Khi 1
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn tỉnh Đồng Tháp năm học 2017 - 2018, Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn tỉnh Đồng Tháp năm học 2017 - 2018, Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn tỉnh Đồng Tháp năm học 2017 - 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay