TRẮC NGHIỆM y học cổ TRUYỀN có đáp án FULL

25 162 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 03:20

TRẮC NGHIỆM Y HỌC CỔ TRUYỀN CÓ ĐÁP ÁN (FULL)1.Trong thời kỳ dựng nước, phương pháp chữa bệnh chủ yếu bằng:A. Phương pháp truyền miệng.B. Viết sách.C. Vừa truyền miệng vừa viết sách.D. Đào tạo lương y.E. Vừa đào tạo lương y, vừa viết sách.2. Phương pháp điều trị chủ yếu dùng toa căn bản vào thời kỳ:A. Đấu tranh giành độc lập lần thứ nhất (năm 111 trước công nguyên 938 sau công nguyên).B. Thời kỳ độc lập giữa các triều đại Ngô Đinh Lê Lý Trần Hồ (939406)C. Thời kỳ đấu tranh giành độc lập lần thứ hai (14071427).D. Thời kỳ độc lập giữa các triều đại hậu Lê Tây sơn nhà Nguyễn (14281876)E. Thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (19451954) TRẮC NGHIỆM Y HỌC CỔ TRUYỀN CÓ ĐÁP ÁN (FULL) Trong thời kỳ dựng nước, phương pháp chữa bệnh chủ yếu bằng: @A Phương pháp truyền miệng B Viết sách C Vừa truyền miệng vừa viết sách D Đào tạo lương y E Vừa đào tạo lương y, vừa viết sách Phương pháp điều trị chủ yếu dùng toa vào thời kỳ: A Đấu tranh giành độc lập lần thứ (năm 111 trước công nguyên - 938 sau công nguyên) B Thời kỳ độc lập triều đại Ngô - Đinh - Lê - Lý - Trần - Hồ (939-406) C Thời kỳ đấu tranh giành độc lập lần thứ hai (1407-1427) D Thời kỳ độc lập triều đại hậu Lê - Tây sơn nhà Nguyễn (1428-1876) @E Thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) Kết hợp hai y học có ý nghĩa: A Khoa học @B Khoa học, dân tộc, đại chúng C Khoa học, dân tộc, tiến D Dân tộc, đại chúng E Khoa học, đại chúng Kết hợp y học có ý nghĩa: A Đoàn kết cán y tế, thừa kế kinh nghiệm @B Đoàn kết đội ngũ cán y tế C Thừa kế kinh nghiệm D Tăng cường cán y học đại E Phát huy kinh nghiệm tốt nhân dân Kết hợp y học có ý nghĩa: @A Mang tính tự lực cánh sinh, tiết kiệm kinh tế B Tiết kiệm kinh tế C Mang tính tự lực cánh sinh D Đảm bảo thuốc dùng cho nhân dân E Thuốc rẻ tiền Biện pháp kết hợp y học bao gồm: A Nhận thức tư tưởng, kiện toàn tổ chức, thừa kế kinh nghiệm B Nhận thức tư tưởng, đẩy mạnh công tác đào tạo cán C Nhận thức tư tưởng, khuyến khích y học cổ truyền @D Nhận thức tư tưởng, kiện toàn tổ chức, thừa kế kinh nghiệm, đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ, đẩy mạnh công tác nghiên cứu y học cổ truyền, có sách đãi ngộ, giải vấn đề dược liệu E Nhận thức tư tưởng, kiện toàn tổ chức Thời kỳ độc lập thời đại Hậu Lê, Tây Sơn, nhà Nguyễn (1428-1876) có danh y thầy thuốc tiếng là: A Tuệ Tĩnh B Đỗng Trọng Phụng @C Hải Thượng Lãn Ông D Lâm Thắng E Nguyễn Đại Năng Vào thời kỳ giành độc lập lần thứ I (111 trước Công Nguyên- 938 sau Công Nguyên) có số thuốc đưa sang Trung Quốc để trao đổi là: A Trầm hương, Đại hồi B Tê giác, Xuyên khung C Đồi mồi, Ngưu tất @D Trầm hương, Tê giác, Đồi mồi E Xuyên Khung, Đan Sâm Công tác thừa kế y học cổ truyền bao gồm nghiên cứu: @A Tác phẩm danh y B Bài thuốc C Cách trồng thuốc D Phương pháp phòng bệnh E Cách sử dụng thuốc 10 Giải vấn đề dược liệu gồm có: @A Điều tra thuốc B Cách sử dụng thuốc C Thu hái thuốc D Bảo quản thuốc E Phân tích tác dụng thuốc 11 Xây dựng sách cán toàn diện đường lối kết hợp Y học cổ truyền với Y học đại gồm : @A Có sách đãi ngộ B Động viên cán tham gia công tác y học cổ truyền C Đẩy mạnh công tác thừa kế D Giải thích cho cán hiểu công tác y học cổ truyền E Thăm hỏi động viên 12 Công tác thừa kế kinh nghiệm Y học cổ truyền đòi hỏi: A Khảo sát kịp thời B Khảo sát thuốc C Nghiên cứu phương pháp điều trị @D Soạn tài liệu học tập E Nghiên cứu cách phòng bệnh 13 Nền y học phổ biến nhân dân vào thời kỳ Hùng Vương 2900 năm chủ yếu bằng: A Sách @B Truyền miệng C Văn thơ D Thông tin E Dạy học 14 Thời nhà Trần (1225 - 1339) có nhà danh y tiếng là: A Đổng Phụng B Lâm Thẳng @C Tuệ Tĩnh D Hải Thượng Lãn Ông E Hoàng Đôn Hoà 15 Việc điều trị bệnh vào thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) chủ yếu bằng: A Thuốc Nam + Thuốc Tây B Thuốc Bắc C Thuốc Nam + Thuốc Bắc @D Toa E Thuốc Tây + Thuốc Bắc 16 Một số quy luật học thuyết âm dương là: @A Âm dương đối lập B Âm dương sinh C Âm dương D Âm dương vừa sinh vừa E Âm dương tồn 17 Một số phạm trù học thuyết âm dương là: A Luôn cân hai mặt âm dương B Luôn chuyển hoá hai mặt âm dương @C Trong âm có dương dương có âm D Âm dương đôi với E Âm dương tách rời 18 Theo học thuyết âm dương vật chất biểu là: A Vận động, tiêu vong B Phát triển, phát sinh @C Vận động phát triển, phát sinh, biến hóa tiêu vong D Phát triển, biến hóa E Vận động 19 Sự cân âm dương bệnh lý biểu hiện: A Dương thịnh sinh ngoại hàn B Âm hư sinh nội hàn C Âm thịnh sinh nội nhiệt @D Dương thịnh sinh ngoại nhiệt E Dương hư sinh nội hàn 20 Sự vận động âm dương có tính giai đoạn, chuyển hóa tới mức chuyển sang gọi là: @A Dương cực sinh âm B Âm cực sinh hàn C Hàn cực sinh âm D Nhiệt cực sinh dương E Dương cực sinh dương 21 Bệnh truyền nhiễm gây sốt cao (chân nhiệt) gây nhiễm độc trụy mạch ngoại biên, làm chân tay lạnh, người lạnh mồ hôi (giả hàn), để điều trị cần dùng thuốc có tính: @A Mát B Ấm C Nóng D Nóng, ấm E Bình 22 Bệnh ỉa chảy lạnh (chân hàn) gây nước, rối loạn điện giải, gây sốt cao co giật (giả nhiệt), để điều trị cần dùng thuốc có tính: A Mát @B Nóng C Lạnh D Bình E Lạnh 23 Trong thiên nhiên, khái niệm sau thuộc âm: @A Đất B Mặt trời C Trên D Ngoài E Nóng 24 Trong thiên nhiên, khái niệm sau thuộc dương: @A Trên, B Trong, C Đất, trời D Lửa, nước E Sô âm 25 Về cấu tạo thể, khái niệm sau thuộc âm: A Khí B Lưng C Khí, huyết @D Tạng E Hưng phấn 26 Về tượng biểu thể, khái niệm sau thuộc dương: A Ức chế, hưng phấn B Hàn, hư @C Thực, nhiệt D Tạng phủ E Ức chế 27 Dương thắng biểu hiện: A Chứng hàn B Chứng hư C Chứng hư, hàn @D Chứng nhiệt E Chứng hàn, nhiệt 28 Âm thắng biểu hiện: A Chứng nhiệt B Chứng hư nhiệt @C Chứng hàn D Chứng hàn nhiệt E Chứng thực nhiệt 29 Dương hư biểu hiện: @A Hội chứng hưng phấn thần kinh giảm B Hội chứng ức chế thần kinh giảm C Hội chứng ức chế hưng phấn giảm D Hội chứng hưng phấn thần kinh tăng E Hội chứng ức chế thần kinh tăng 30 Bệnh thuộc dương bát cương biểu hiện: A Lý, hư, hàn B Lý, thực, nhiệt @C Biểu, thực, nhiệt D Biểu, hư, hàn E Biểu, thực, hàn 31 Dựa vào ngũ vị để bào chế: A Sao với muối để vào can B Sao với giấm để vào thận @C Sao với đường để vào tỳ D Sao với mật để vào phế E Sao với mật, đường để vào phế 32 35.Sách Tố vấn nói âm dương là: A Qui luật sư biến hoá B Kỉ cương trời đất @C Cha mẹ biến hoá D Đầu mối vạn vật E Sự cân bằng, hỗ trợ 33 Sách Tố Vấn nói: A Cô âm không trưởng B Độc dương không sinh @C Không có âm dương nguồn mà sinh D Không có dương âm mà trưởng E Có dương việc cân 34 Trong quan điểm Y học cổ truyền, phận thể thuộc âm gồm: A Khí B Kinh dương @C Tạng D Lưng E Bên phải 35 Bốn qui luật âm dương nói lên: A Mất cân B Khôngû thống C Chuyển hoá @D Sự nương tựa vào E Liên kết với 36 Sự phân chia thời gian ngày (24 giờ) là: A Từ - 12 dương âm B Từ 12 - 18 âm âm C Từ 18 - 24 âm dương @D Từ - dương âm E Giờ ban đêm dương 37 Biểu tượng âm dương hình @A Tròn B Vuông C Tam giác D Chữ nhật E Lục giác 38 Trong biểu tượng âm dương có: A Một phần âm dương B Một phần dương âm @C Trong âm có nhân dương, dương có nhân âm D Trong dương có nhân âm E Trong âm có nhân âm 39 Trong khái niệm Bát Cương, âm dương là: @A Tổng cương B Nóng lạnh C Trong D Hư thực E Khí huyết 40 Nguyên tắc chữa bệnh phải tìm đến gốc bệnh có nghĩa phải tìm đến: A Hàn, nhiệt B Hư, thực C Biểu, lý D Thực, nhiệt @E Âm, Dương 41 Sách Tố vấn nói: “Vật sinh nhờ chỗ: @A Hoá B Biến C Trao đổi D Tác động lẫn E Liên kết với 42 Con người sinh trải qua trình: A Hai B Ba C Bốn @D Năm E Sáu 43 Vật chất sinh trải qua bước: A Hai B Ba C Bốn @D Năm E Sáu 44 Dựa vào tứ chẩn để: @A Khai thác triệu chứng bệnh B Điều trị bệnh C Phòng bệnh D Tiên lượng bệnh E Phòng bệnh tiên lượng bệnh 45 Dựa vào bát cương để biết: A Sự suy yếu tạng phủ @B Quy thành hội chứng lâm sàng C Sự diễn biến bệnh D Tiền sử bệnh E Nguyên nhân bệnh 46 Trong thiên nhiên có trình: A Sinh B Sinh - trưởng C Hoá - tàng D Thu tàng @E Sinh - trưởng - hoá - thu - tàng 47 Trong thể người có trình A Sinh B Trưởng @C Sinh - trưởng - tráng - lão - di D Lão di E Tráng - lão - di 48 Ngũ hành bao gồm: A Kim B Kim - mộc C Thổ - thuỷ @D Mộc - hoả - thổ - kim - thuỷ E Kim - mộc - hoả 49 Dựa vào quy loại ngũ hành ta có hành mộc tương ứng với: @A Cây, vị chua B Cây, vị đắng C Cây, vị D Cây, vị mặn E Cây, vị cay 50 Dựa vào quy loại ngũ hành, thiên nhiên có: A Mộc, vị đắng B Hỏa, vị chua @C Thổ, vị D Kim ,vị mặn E Thủy, vị cay 51 Dựa vào quy loại ngũ hành, thể có ngũ thể là: A Mạch thuộc Mộc B Cân thuộc Hỏa C Xương tuỷ thuộcThổ @D Da lông thuộc Kim E Cơ nhục thuộcThủy 52 Những tượng hành hoả: A Lửa B Màu đỏ C Vị đắng D Mùa hạ @E Lửa, màu đỏ, vị đắng, mùa hạ 53 Những tượng hành kim @A Kim loại, mùa thu B Màu vàng C Vị mặn D Mùa đông E Gỗ 54 Dựa vào quy loại ngũ hành, thể người có: A Mộc ngũ quan lưỡi B Hỏa ngũ quan mắt C Thổ ngũ quan mũi D Kim ngũ quan miệng @E Thủy ngũ quan tai 55 Những tượng hành thuỷ A Đất B Màu xanh @C Vị mặn, màu đen D Mùa thu E Lửa 56 Theo quy loại ngũ hành ta có: @A Can biểu lý với đởm B Can biểu lý với tiểu trường C Can biểu lý với vị D Can biểu lý với đại trường E Can biểu lý với bàng quang 57 Quy luật tương sinh biểu hiện: @A Tâm hỏa sinh tỳ thổ B Tỳ thổ sinh thận thủy C Thận thủy sinh phế kim D Phế kim sinh can mộc E Can mộc sinh tỳ thổ 58 Quy luật tương khắc biểu hiện: A Can mộc khắc tâm hỏa @B Tâm hỏa khắc phế kim C Phế kim khắc thận thủy D Thận thủy khắc can mộc E Tỳ thổ khắc phế kim 59 Quy luật tương sinh biểu hiện: A Mộc → Hoả → Thổ → Thuỷ → Kim @B Mộc → Hoả → Thổ → Kim → Thuỷ C Mộc → Thổ → Hoả → Thuỷ → Kim D Thổ → Hoả → Mộc → Kim → Thuỷ E Mộc → Hoả → Kim → Thuỷ → Thổ 60 Trong bệnh lý, tượng tương thừa biểu hiện: A Hành nọ, tạng không khắc hành @B Hành nọ, tạng khắc hành kia, tạng mạnh C Hành nọ, tạng sinh hành kia, tạng D Hành nọ, tạng khắc hành kia, tạng E Hành nọ, tạng phụ thuộc hành kia, tạng 61 Trong bệnh lý, tượng tương vũ biểu hiện: A Hành nọ, tạng khắc hành kia, tạng B Hành nọ, tạng hổ trợ cho hành kia, tạng C Hành nọ, tạng khắc hành kia, tạng mạnh D Hành nọ, tạng ảnh hưởng tới hành kia, tạng @E Hành nọ, tạng không khắc hành kia, tạng 62 Dựa vào ngũ chí người ta chẩn đoán: A Giận dữ, cáu gắt, bệnh tâm B Sợ hãi, bệnh can C Cười nói huyên thuyên, bệnh tỳ D Lo nghĩ, bệnh thận @E Buồn rầu, bệnh phế 63 Dựa vào ngũ vị, ngũ sắc để xét tác dụng vị thuốc: A Vị chua, màu xanh vào tâm B Vị đắng, màu đỏ vào tỳ C Vị ngọt, màu vàng vào thận @D Vị cay, màu trắng vào phế E Vị mặn, màu đen vào can 64 Dựa vào ngũ khiếu, ngũ thể ta chẩn đoán: @A Bệnh cân, chân tay co quắp, bệnh thuộc can B Bệnh mũi, chảy máu cam, bệnh thuộc tỳ C Bệnh miệng, ăn, bệnh thuộc thận D Bệnh mạch (nhỏ, yếu), bệnh thuộc phế E Bệnh mạch, chân tay co quắp, bệnh thuộc tâm 65 Dựa vào ngũ sắc ta chẩn đoán: A Màu vàng, bệnh thuộc phế B Màu trắng, bệnh thuộc tỳ @C Màu xanh, bệnh thuộc can D Màu đỏ, bệnh thuộc thận E Màu đen, bệnh thuộc tâm 66 Theo học thuyết ngũ hành, giận làm tổn thương đến: A Tâm @B Can C Tỳ D Phế E Thận 67 Theo học thuyết ngũ hành, lo nghĩ nhiều làm tổn thương đến: A Tâm B Can @C Tỳ D Phế E Thận 68 Theo học thuyết ngũ hành, vui làm tổn thương đến: @A Tâm B Can C Tỳ D Phế E Thận 69 Theo học thuyết ngũ hành, phát sinh bệnh tật tạng phủ xảy vị trí sau: A Chính tà, hư tà B Chính tà, vi tà C Hư tà, tặc tà D Chính tà, hư tà, thực tà @E Chính tà , hư tà, thực tà, vi tà, tặc tà 70 Theo học thuyết ngũ hành, nhóm huyệt ngũ du: A Huyệt huỳnh nơi kinh khí vào B Huyệt hợp nơi kinh khí qua C Huyệt kinh nơi kinh khí dồn lại @D Huyệt tĩnh nơi kinh khí E Huyệt du nơi kinh khí chảy xiết 71 Vận dụng ngũ vị để bào chế, người ta: A Sao với dấm cho vị thuốc vào Tỳ B Sao với đường cho vị thuốc vào Can @C Sao với muối cho vị thuốc vào Thận D Sao với gừng cho vị thuốc vào Tâm E Sao với dấm cho vị thuốc vào Phế 72 Mỗi tạng bị bệnh theo mùa: A Mùa xuân hay bị bệnh Tâm B Mùa hạ hay bị bệnh Tỳ @C Mùa thu hay bị bệnh Phế D Mùa đông hay bị bệnh Can E Mùa Trưởng hạ hay bị bệnh Thận 73 Những tượng hành Mộc là: A Cây, màu đỏ, vị đắng B Cây, màu xanh, vị C Cây, màu đỏ, vị chua D Cây, màu vàng, vị chua @E Cây, màu xanh, vị chua 74 Những tượng hành Hỏa là: A Lửa, màu vàng, vị đắng @B Lửa, màu đỏ, vị đắng C Lửa, màu xanh, vị D Lửa, màu đỏ, vị cay E Lửa, màu vàng, vị 75 Những tượng hành Thổ là: A Đất, màu đỏ, vị B Đất, màu vàng, vị chua @C Đất, màu vàng, vị D Đất, màu trắng, vị cay E Đất, màu vàng, vị đắng 76 Chức tạng là: A Chứa đựng, thu nạp B Chuyển hóa, thu nạp, vận chuyển C Chuyển hóa D Chuyển hóa, chứa đựng @E Chuyển hóa; tàng trữ tinh khí, huyết, tân dịch 77 Chức phủ là: A Thu nạp, chứa đựng B Thu nạp, vận chuyển @C Thu nạp, chứa đựng, vận chuyển D Chứa đựng, chuyển hóa E Vận chuyển, chuyển hóa 78 Tạng sau khai khiếu mắt: A Tâm @B Can C Tỳ D Phế E Thận 79 Tâm khai khiếu ra: A Mũi B Miệng @C Lưỡi D Tai E Mắt 80 Chức tạng can là: A Sinh huyết B Chủ huyết C Thống huyết @D Tàng huyết E Chủ huyết tàng huyết 81 Chức tạng tỳ : A Sinh huyết B Chủ huyết C Thống huyết @D Sinh huyết, thống huyết E Chủ huyết, sinh huyết 82 Sự chuyển hóa nước thể chủ yếu liên quan đến chức tạng: A Tỳ, Can, Thận B Tâm, Can, Tỳ @C Tỳ, Phế, Thận D Phế, Can, Thận E Tâm, Phế, Thận 83 Trong ngũ tạng, sinh huyết chức của: A Tâm B Can @C Tỳ D Phế E Thận 84 Chủ nạp khí tạng: A Tâm B Can C Tỳ D Phế @E Thận 85 Theo quan hệ ngũ hành tương sinh - tương khắc tạng thận: A Sinh tâm hỏa, khắc tỳ thổ, quan hệ biểu lý với bàng quang B Sinh tâm hỏa, khắc can mộc, quan hệ biểu lý với bàng quang C Sinh tỳ thổ, khắc can mộc, quan hệ biểu lý với bàng quang @ D Sinh can mộc, khắc tâm hỏa, quan hệ biểu lý với bàng quang E Sinh phế kim, khắc can mộc, quan hệ biểu lý với bàng quang 86 Tạng chủ cân, vinh nhuận móng tay, móng chân; khai khiếu mắt là: A Tâm @B Can C Tỳ D Phế E Thận 87 Hội chứng lâm sàng tạng can là: A Can huyết hư B Can dương hư C Can dương thịnh @D Can huyết hư, can dương thịnh E Can huyết hư, can dương thịnh, can dương hư 88 Hội chứng lâm sàng tạng thận là: A Thận âm hư B Thận dương hư C Thận dương thịnh D Thận âm hư, dương thịnh @E Thận âm hư, dương hư 89 Tạng tâm có quan hệ biểu lý với phủ: A Đại trường @B Tiểu trường C Tam tiêu D Bàng quang E Đởm 90 Theo quan hệ ngũ hành tương sinh - tương khắc tạng Phế: A Sinh tâm hỏa, khắc tỳ thổ, quan hệ biểu lý với đại trường B Sinh thận thủy, khắc can mộc, quan hệ biểu lý với tiểu trường @C Sinh thận thủy, khắc can mộc, quan hệ biểu lý với đại trường D Sinh can mộc, khắc tâm hỏa, quan hệ biểu lý với đại trường E Sinh thận thủy, khắc tâm hỏa, quan hệ biểu lý với đại trường 91 Triệu chứng sau bệnh nhân thận dương hư: A Tự hãn @B Ngũ tâm phiền nhiệt C Đau lưng D Di tinh E Lạnh cột sống 92 Triệu chứng sau bệnh nhân tâm dương hư: A Đánh trống ngực @B Ngũ tâm phiền nhiệt C Mạch nhược D Sắc mặt xanh E Lưỡi nhạt 93 Tạng sinh tâm hỏa, khắc tỳ thổ là: A Tâm bào @B Can C Tỳ D Phế E Thận 94 Triệu chứng sau bệnh nhân can âm hư: A Thị lực giảm B Chân tay run giật co quắp C Lưỡi nhạt, rêu @D Ngực sườn đầy tức E Móng tay chân khô giòn, dễ gãy 95 Người mệt vô lực, tiếng nói nhỏ, ho sức, thở ngắn, tự hãn, mặt trắng bệch, mạch hư nhược triệu chứng hội chứng: A Phế nhiệt B Phế hàn C Phế âm hư @D Phế khí hư E Phế hư 96 Trong ngũ tạng, tạng có hư chứng mà thực chứng là: A Tâm B Can C Tỳ D Phế @E Thận 97 Tạng đứng đầu ngũ tạng là: @A Tâm B Can C Tỳ D Phế E Thận 98 Vật vã không ngủ, miệng khát, lưỡi miệng lở đau, chảy máu cam, chất lưỡi đỏ, mạch sác triệu chứng hội chứng: A Vị nhiệt B Can dương thịnh C Tâm âm hư @D Tâm hỏa thịnh E Tâm hư 99 114 Sinh phế kim, khắc thận thủy tạng: A Tâm B Can @C Tỳ D Phế E Thận 100 Đau mạn sườn, đau thượng vị, ăn kém, ợ hơi, ợ chua, ỉa chảy triệu chứng hội chứng: A Tỳ vị hư nhược @B Can tỳ bất hòa C Tỳ thận dương hư D Vị hỏa E Tâm tỳ hư 101 Đánh trống ngực, thở ngắn, tự mồ hôi, người lạnh, tay chân lạnh, sắc mặt xanh, lưỡi nhạt, mạch nhược triệu chứng hội chứng: A Tâm tỳ hư B Tâm âm hư @C Tâm dương hư D Phế âm hư E Tâm hư 102 Tạng phế có chức thông điều thủy đạo nhờ tác dụng: A Khí hóa nước B Tuyên phát C Khí hóa nước, tuyên phát D Túc giáng @E Tuyên phát túc giáng 103 Phân giáng trọc chức của: A Đại trường @B Tiểu trường C Vị D Đại trường tiểu trường E Tiểu trường vị 104 Chức tạng tỳ là: A Vận hóa thủy thấp, chủ huyết mạch, chủ nhục, khai khiếu miệng @B Vận hóa thủy thấp, thống huyết , chủ nhục, khai khiếu miệng, vinh nhuận môi C Vận hóa thủy thấp, chủ huyết mạch, chủ nhục, khai khiếu miệng, vinh nhuận môi D Vận hóa thủy thấp, chủ huyết mạch, chủ nhục, vinh nhuận môi E Vận hóa thủy thấp, thống huyết, chủ nhục, khai khiếu miệng, vinh nhuận mặt 105 Theo quan hệ ngũ hành tương sinh - tương khắc tạng can: A Sinh tâm hỏa, khắc tỳ thổ B Sinh thận thủy, khắc tâm hỏa @C Sinh tâm hỏa, khắc tỳ thổ, quan hệ biểu lý với đởm D Sinh tỳ thổ, khắc phế kim, quan hệ biểu lý với đởm E Sinh thận thủy, khắc tâm hỏa, quan hệ biểu lý với đởm ... tác dụng thuốc 11 X y dựng sách cán toàn diện đường lối kết hợp Y học cổ truyền với Y học đại gồm : @A Có sách đãi ngộ B Động viên cán tham gia công tác y học cổ truyền C Đ y mạnh công tác thừa... Sinh huyết B Chủ huyết C Thống huyết @D Tàng huyết E Chủ huyết tàng huyết 81 Chức tạng tỳ : A Sinh huyết B Chủ huyết C Thống huyết @D Sinh huyết, thống huyết E Chủ huyết, sinh huyết 82 Sự chuyển... C Đ y mạnh công tác thừa kế D Giải thích cho cán hiểu công tác y học cổ truyền E Thăm hỏi động viên 12 Công tác thừa kế kinh nghiệm Y học cổ truyền đòi hỏi: A Khảo sát kịp thời B Khảo sát thuốc
- Xem thêm -

Xem thêm: TRẮC NGHIỆM y học cổ TRUYỀN có đáp án FULL, TRẮC NGHIỆM y học cổ TRUYỀN có đáp án FULL, TRẮC NGHIỆM y học cổ TRUYỀN có đáp án FULL

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay