Trắc nghiệm y học cổ truyền có đáp án

7 73 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 03:05

TRẮC NGHIỆM Y HỌC CỔ TRUYỀN CÓ ĐÁP ÁNTrong thời kỳ dựng nước, phương pháp chữa bệnh chủ yếu bằng:A. Phương pháp truyền miệng.B. Viết sách.C. Vừa truyền miệng vừa viết sách.D. Đào tạo lương y.E. Vừa đào tạo lương y, vừa viết sách. Trong thời kỳ dựng nước, phương pháp chữa bệnh chủ yếu bằng: @A Phương pháp truyền miệng B Viết sách C Vừa truyền miệng vừa viết sách D Đào tạo lương y E Vừa đào tạo lương y, vừa viết sách Phương pháp điều trị chủ yếu dùng toa vào thời kỳ: A Đấu tranh giành độc lập lần thứ (năm 111 trước công nguyên - 938 sau công nguyên) B Thời kỳ độc lập triều đại Ngô - Đinh - Lê - Lý - Trần - Hồ (939-406) C Thời kỳ đấu tranh giành độc lập lần thứ hai (1407-1427) D Thời kỳ độc lập triều đại hậu Lê - Tây sơn nhà Nguyễn (1428-1876) @E Thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) Kết hợp hai y học ý nghĩa: A Khoa học @B Khoa học, dân tộc, đại chúng C Khoa học, dân tộc, tiến D Dân tộc, đại chúng E Khoa học, đại chúng Kết hợp y học ý nghĩa: A Đoàn kết cán y tế, thừa kế kinh nghiệm @B Đoàn kết đội ngũ cán y tế C Thừa kế kinh nghiệm D Tăng cường cán y học đại E Phát huy kinh nghiệm tốt nhân dân Kết hợp y học ý nghĩa: @A Mang tính tự lực cánh sinh, tiết kiệm kinh tế B Tiết kiệm kinh tế C Mang tính tự lực cánh sinh D Đảm bảo thuốc dùng cho nhân dân E Thuốc rẻ tiền Biện pháp kết hợp y học bao gồm: A Nhận thức tư tưởng, kiện toàn tổ chức, thừa kế kinh nghiệm B Nhận thức tư tưởng, đẩy mạnh công tác đào tạo cán C Nhận thức tư tưởng, khuyến khích y học cổ truyền @D Nhận thức tư tưởng, kiện toàn tổ chức, thừa kế kinh nghiệm, đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ, đẩy mạnh công tác nghiên cứu y học cổ truyền, sách đãi ngộ, giải vấn đề dược liệu E Nhận thức tư tưởng, kiện toàn tổ chức Thời kỳ độc lập thời đại Hậu Lê, Tây Sơn, nhà Nguyễn (1428-1876) danh y thầy thuốc tiếng là: A Tuệ Tĩnh B Đỗng Trọng Phụng @C Hải Thượng Lãn Ông D Lâm Thắng E Nguyễn Đại Năng Vào thời kỳ giành độc lập lần thứ I (111 trước Công Nguyên- 938 sau Công Nguyên) số thuốc đưa sang Trung Quốc để trao đổi là: A Trầm hương, Đại hồi B Tê giác, Xuyên khung C Đồi mồi, Ngưu tất @D Trầm hương, Tê giác, Đồi mồi E Xuyên Khung, Đan Sâm Công tác thừa kế y học cổ truyền bao gồm nghiên cứu: @A Tác phẩm danh y B Bài thuốc C Cách trồng thuốc D Phương pháp phòng bệnh E Cách sử dụng thuốc Giải vấn đề dược liệu gồm có: @A Điều tra thuốc B Cách sử dụng thuốc C Thu hái thuốc D Bảo quản thuốc E Phân tích tác dụng thuốc Xây dựng sách cán toàn diện đường lối kết hợp Y học cổ truyền với Y học đại gồm : @A sách đãi ngộ B Động viên cán tham gia công tác y học cổ truyền C Đẩy mạnh công tác thừa kế D Giải thích cho cán hiểu công tác y học cổ truyền E Thăm hỏi động viên Một số quy luật học thuyết âm dương là: @A Âm dương đối lập B Âm dương sinh C Âm dương D Âm dương vừa sinh vừa E Âm dương tồn Một số phạm trù học thuyết âm dương là: A Luôn cân hai mặt âm dương B Luôn chuyển hoá hai mặt âm dương @C Trong âm dương dương âm D Âm dương đôi với E Âm dương tách rời Theo học thuyết âm dương vật chất biểu là: A Vận động, tiêu vong B Phát triển, phát sinh @C Vận động phát triển, phát sinh, biến hóa tiêu vong D Phát triển, biến hóa E Vận động Sự cân âm dương bệnh lý biểu hiện: A Dương thịnh sinh ngoại hàn B Âm hư sinh nội hàn C Âm thịnh sinh nội nhiệt @D Dương thịnh sinh ngoại nhiệt E Dương hư sinh nội hàn Sự vận động âm dương tính giai đoạn, chuyển hóa tới mức chuyển sang gọi là: @A Dương cực sinh âm B Âm cực sinh hàn C Hàn cực sinh âm D Nhiệt cực sinh dương E Dương cực sinh dương Bệnh truyền nhiễm gây sốt cao (chân nhiệt) gây nhiễm độc trụy mạch ngoại biên, làm chân tay lạnh, người lạnh mồ hôi (giả hàn), để điều trị cần dùng thuốc tính: @A Mát B Ấm C Nóng D Nóng, ấm E Bình Bệnh ỉa chảy lạnh (chân hàn) gây nước, rối loạn điện giải, gây sốt cao co giật (giả nhiệt), để điều trị cần dùng thuốc tính: A Mát @B Nóng C Lạnh D Bình E Lạnh Trong thiên nhiên, khái niệm sau thuộc âm: @A Đất B Mặt trời C Trên D Ngoài E Nóng Trong thiên nhiên, khái niệm sau thuộc dương: @A Trên, B Trong, C Đất, trời D Lửa, nước E Sô âm Về cấu tạo thể, khái niệm sau thuộc âm: A Khí B Lưng C Khí, huyết @D Tạng E Hưng phấn Về tượng biểu thể, khái niệm sau thuộc dương: A Ức chế, hưng phấn B Hàn, hư @C Thực, nhiệt D Tạng phủ E Ức chế Dương thắng biểu hiện: A Chứng hàn B Chứng hư C Chứng hư, hàn @D Chứng nhiệt E Chứng hàn, nhiệt Âm thắng biểu hiện: A Chứng nhiệt B Chứng hư nhiệt @C Chứng hàn D Chứng hàn nhiệt E Chứng thực nhiệt Dương hư biểu hiện: @A Hội chứng hưng phấn thần kinh giảm B Hội chứng ức chế thần kinh giảm C Hội chứng ức chế hưng phấn giảm D Hội chứng hưng phấn thần kinh tăng E Hội chứng ức chế thần kinh tăng Bệnh thuộc dương bát cương biểu hiện: A Lý, hư, hàn B Lý, thực, nhiệt @C Biểu, thực, nhiệt D Biểu, hư, hàn E Biểu, thực, hàn Dựa vào ngũ vị để bào chế: A Sao với muối để vào can B Sao với giấm để vào thận @C Sao với đường để vào tỳ D Sao với mật để vào phế E Sao với mật, đường để vào phế 35.Sách Tố vấn nói âm dương là: A Qui luật sư biến hoá B Kỉ cương trời đất @C Cha mẹ biến hoá D Đầu mối vạn vật E Sự cân bằng, hỗ trợ Sách Tố Vấn nói: A âm không trưởng B Độc dương không sinh @C Không âm dương nguồn mà sinh D Không dương âm mà trưởng E dương việc cân Trong quan điểm Y học cổ truyền, phận thể thuộc âm gồm: A Khí B Kinh dương @C Tạng D Lưng E Bên phải Bốn qui luật âm dương nói lên: A Mất cân B Khôngû thống C Chuyển hoá @D Sự nương tựa vào E Liên kết với Sự phân chia thời gian ngày (24 giờ) là: A Từ - 12 dương âm B Từ 12 - 18 âm âm C Từ 18 - 24 âm dương @D Từ - dương âm E Giờ ban đêm dương Biểu tượng âm dương hình @A Tròn B Vuông C Tam giác D Chữ nhật E Lục giác Trong biểu tượng âm dương có: A Một phần âm dương B Một phần dương âm @C Trong âm nhân dương, dương nhân âm D Trong dương nhân âm E Trong âm nhân âm Trong khái niệm Bát Cương, âm dương là: @A Tổng cương B Nóng lạnh C Trong D Hư thực E Khí huyết Nguyên tắc chữa bệnh phải tìm đến gốc bệnh nghĩa phải tìm đến: A Hàn, nhiệt B Hư, thực C Biểu, lý D Thực, nhiệt @E Âm, Dương Sách Tố vấn nói: “Vật sinh nhờ chỗ: @A Hoá B Biến C Trao đổi D Tác động lẫn E Liên kết với Con người sinh trải qua trình: A Hai B Ba C Bốn @D Năm E Sáu Vật chất sinh trải qua bước: A Hai B Ba C Bốn @D Năm E Sáu Dựa vào tứ chẩn để: @A Khai thác triệu chứng bệnh B Điều trị bệnh C Phòng bệnh D Tiên lượng bệnh E Phòng bệnh tiên lượng bệnh Dựa vào bát cương để biết: A Sự suy yếu tạng phủ @B Quy thành hội chứng lâm sàng C Sự diễn biến bệnh D Tiền sử bệnh E Nguyên nhân bệnh Công tác thừa kế kinh nghiệm Y học cổ truyền đòi hỏi: A Khảo sát kịp thời B Khảo sát thuốc C Nghiên cứu phương pháp điều trị @D Soạn tài liệu học tập E Nghiên cứu cách phòng bệnh Nền y học phổ biến nhân dân vào thời kỳ Hùng Vương 2900 năm chủ yếu bằng: A Sách @B Truyền miệng C Văn thơ D Thông tin E Dạy học Thời nhà Trần (1225 - 1339) nhà danh y tiếng là: A Đổng Phụng B Lâm Thẳng @C Tuệ Tĩnh D Hải Thượng Lãn Ông E Hoàng Đôn Hoà Việc điều trị bệnh vào thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) chủ yếu bằng: A Thuốc Nam + Thuốc Tây B Thuốc Bắc C Thuốc Nam + Thuốc Bắc @D Toa E Thuốc Tây + Thuốc Bắc ... tích tác dụng thuốc X y dựng sách cán toàn diện đường lối kết hợp Y học cổ truyền với Y học đại gồm : @A Có sách đãi ngộ B Động viên cán tham gia công tác y học cổ truyền C Đ y mạnh công tác thừa... tác y học cổ truyền E Thăm hỏi động viên Một số quy luật học thuyết âm dương là: @A Âm dương đối lập B Âm dương sinh C Âm dương D Âm dương vừa sinh vừa E Âm dương tồn Một số phạm trù học thuyết... bát cương để biết: A Sự suy y u tạng phủ @B Quy thành hội chứng lâm sàng C Sự diễn biến bệnh D Tiền sử bệnh E Nguyên nhân bệnh Công tác thừa kế kinh nghiệm Y học cổ truyền đòi hỏi: A Khảo sát kịp
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm y học cổ truyền có đáp án, Trắc nghiệm y học cổ truyền có đáp án, Trắc nghiệm y học cổ truyền có đáp án

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay