Đề thi vào lớp 10 THPT môn Toán Sở GD&ĐT Thái Bình năm học 2017 - 2018

1 22 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 03:02

®Ò thi vµo líp 10 cña thµnh phè hµ néi* N¨m häc :1988-1989 ( thi 10/8/1988 , tg =150’) Bài 1 Cho A= 2 2 2 2 2 4 3 : 2 2 4 2 x x x x x x x x x   + − − − −  ÷ − + − −   a/ Rút gọn A. b/ Tính giá trị của A khi |x | = 1 Bài 2 Một chiếc xe tải đi từ tỉnh A đến B với vận tốc 40km/h Sau đó 1giờ 30 phút, một chiếc xe con cũng khởi hành từ tỉnh A để đi đến tỉnh B với vận tốc 60km/h. Hai xe gặp nhau khi chúng đã đi được một nửa quãng đường AB Tính quãng đường AB. Bài 3 Cho tứ giác ABCD nội tiếp trong một đường tròn và P là trung điểm của cung AB không chứa C và D. Hai dây PC và PD lần lượt cắt AB tại E và F. Các dây AD và PC kéo dài cắt nhau tại I: các dây BC và PD kéo dài cắt nhau tại K. Chứng minh rằng: a/ Góc CID bằng góc CKD. b/ Tứ giác CDFE nội tiếp được. c/ IK // AB. d/ Đường tròn ngoại tiếp tam giác AFD tiếp xúc với PA tại A. Bài 4: Tìm giá trị của x để biểu thức : M = ( 2x - 1) 2 – 3 |2x-1| + 2 Đạt giá trị nhỏ nhất và tìm GTNN đó. GỢI Ý GIẢI đề thi vào THPT 1988-1989 Bài I: 1/ Đk: x ≠ 0 ; x ≠ ± 2 & x ≠ 3 A = 2 2 2 2 2 4 3 : 2 2 4 2 x x x x x x x x x   + − − − −  ÷ − + − −   = 2 2 2 4 3 : 2 2 (2 )(2 ) (2 ) x x x x x x x x x x   + − − − +  ÷ − + − + −   ` = 2 2 2 (2 ) (2 ) 4 (2 ) . (2 )(2 ) 3 x x x x x x x x + − − + − − + − = 2 2 2 4 4 4 4 4 (2 ) . (2 )(2 ) 3 x x x x x x x x x x + + − + − + − − + − = 2 4 8 (2 ) . (2 )(2 ) 3 x x x x x x x + − − + − = 4 ( 2) (2 ) . (2 )(2 ) 3 x x x x x x x + − − + − = 2 4 3 x x − 2/ |x| = 1=> 4 2 1 3 4 1 1 3 A A  = = −   −   = = −  − −  Bài II: Gọi độ dài quãng đường AB là x(km ; x > 0) Ta có phương trình: 3 : 40 : 60 2 2 2 x x − = Bài III: 1 K F E P O D C B A I a/ ã CID = ã CKD vỡ l cỏc gúc chn cỏc cung bng nhau.(=> CDIK ni tip) b/ T giỏc CDEF ni tip c vỡ gúc ngoi bng gúc trong khụng k vi nú. c/ IK//AB vỡ t giỏc CDIK ni tip => IKD = ICD & ICD = PFB ( t giỏc CDEF ni tip) => K lun . d/ AF l tt t(AFD) vỡ EAF = ADF (nt chn cỏc cung bng nhau). - Bi IV: M = ( 2x - 1) 2 3 |2x-1| + 2 = (| 2x 1|) 2 3 |2x-1| + 9 4 - 1 4 = ( |2x 1| 3 2 ) 2 - 1 4 - 1 4 Du = xy ra khi ( |2x 1| 3 2 ) 2 = 0 | 2x - 1| = 3 2 2x 1 = 3 2 3 2 1 2 3 2 1 2 x x = = 1 2 5 4 1 4 x x = = . đề thi vào lớp 10 của thành phố hà nội* Năm học :1989-1990 Bi 1 Cho biu thc A = 1- ( 2 2 5 1 1 2 4 1 1 2 x x x x + ) : 2 1 4 4 1 x x x + + a/ Rỳt gn A v nờu cỏc iu kin phi cú ca x. b/ Tỡm giỏ tr ca x A = 1 2 Bi 2 Mt ụ tụ d nh i t tnh A n tnh B vi vn tc 50km/h. Sau khi i c 2/3 quóng ng vi vn tc ú, vỡ ng khú i nờn ngi lỏi xe phi gim vn tc mi gi 10km trờn quóng ng cũn li. Do ú ụ tụ n tnh B chm hn 30 phỳt so vi d nh. Tớnh quóng ng AB. Bi 3 Cho hỡnh vuụng ABCD v mt im E bt k trờn cnh BC. Tia Ax vuụng gúc vi AE ct cnh CD kộo di ti F. K trung tuyn AI ca tam giỏc AEF v kộo di ct cnh CD ti K.ng thng qua E v song song vi AB ct AI ti G. a/ Chng minh AE = AF. b/Chng minh t giỏc EGFK l hỡnh thoi. c/ Chng minh tam giỏc AKF v CAF ng dng v AF 2 = KF.CF d/Gi s E chuyn ng trờn cnh BC, chng minh rng FK = BE + DK v chu vi tam giỏc ECK khụng i. Bi 4 2 Tìm giá trị của x để biểu thức y= 2 2 2 1989x x x − + (Đk x ≠ 0) đạt giá trị nhỏ nhất và tìm GTNN đó. GỢI Ý GIẢI đề 1989-1990 Bài I: A = 1- ( 2 2 5 1 1 2 4 1 1 2 x x x x − − + − − ) : 2 1 4 4 1 x x x − + + 1/Đk x ≠ ± ½ & x ≠ 1 A = 1- ( 2 5 1 1 2 (2 1)(2 1) 2 1 x x x x x − + + − + − ) : 2 1 (2 1) x x − + = 1- 2(2 1) 5 2 1 (2 1)(2 1) x x x x x − − + + − + . 2 (2 1) 1 x x + − = 1- 4 2 5 2 1 (2 1)(2 1) x x x x x − − + + − + . 2 (2 1) 1 x x + − = 1- 1 (2 1)(2 1) x x x − − + . 2 (2 1) 1 x x + − = 1- 2 1 2 1 x x + − = 2 2 1x − − 2/ A = - 1 2  2 2 1x − − = - 1 2  2x - 1 = 4  x = 2,5 Bài II: Gọi quãng đường AB là x (km & x >0 ) Ta có VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC : 2008-2009 Môn thi : Toán Thời gian 120’ Câu 1: ( 2đ) Giải các phương trình sau: xx x x x x )1( 34 1 ,2 1 4 1 2 ,1 − − = − =+ Câu 2: ( 2 điểm) 1, Cho hàm số f(x) = -ã+1. So sánh f(1) và f(2). 2, Cho hàm số 2 2 1 xy = có đồ thị là (P) và đường thẳng (d) có phương trình y = x+m. Tìm m để (d) cắt (P) tại 2 điểm phân biệt có hoành độ là 1 x , 2 x thỏa mãn 2 11 2 2 2 1 =+ xx Câu 3: ( 2 điểm) 1, Rút gọn biểu thức A= ) 1 1 1 (:) 1 1 1 1 ( aaa a − −+ + − với a>0 và a # 1 2, Quãng đường Hải Dương – Thái Nguyên dài 150 km. Một ô tô đi từ HD đến TN rồi nghỉ ở TN 4 h 30’, sau đó trở về HD hết tất cả 10 h. Tính vận tốc của ôt ô lúc đi. Biết vận tốc lúc về nhanh hơn vận tốc lúc đi 10km/h. Câu 4: ( 3,0 điểm) Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O). Các đường thẳng BO< CO lần lượt cắt đường tròn (O) tại E<F. 1, CM: AF // BE 2, Gọi M là một điểm trên đoạn AE ( M # A< E ). Đường thẳng FM cắt BE kéo dài tại N, OM cắt AN tại G. CM: a, AF 2 = AM. AN b, Tứ giác AGEO nội tiếp. Câu 5: ( 1 điểm) Tìm số nguyên lớn nhất không vượt quá ( 2 53+ ) 7 Đề số 1 Bài 1: Tính giá trị các biểu thức sau : A = 1 1 1 1 + + + ba ( với a = 734 1 + và b = 734 1 ) B = 12 13 : 324 12 + + Bài 2: Cho phơng trình : x 2 - 2(m +1).x + m 2 - 4m +5 = 0 a) Định m để phơng trình có nghiệm b) Tìm m để phơng trình có hai nghiệm phân biệt đều dơng Bài 3: Hai xe ôtô cùng khởi hành từ A để đến B ,xe tứ nhất chạy vận tốc 40km/h ,vận tốc xe thứ hai bằng 1,25 lần vận tốc xe thứ nhất .Nữa giờ sau cũng từ A một xe thứ ba đi về B ,xe này đuổi kịp xe thứ nhất và sau đó 1h30 đuổi kịp xe thứ hai .Tính vận tốc xe thứ ba Bài 4: Cho đờng tròn tâm O và S là điểm ở ngoài đờng tròn từ S vẽ hai tiếp tuyến SAvà SA (A,A là hai tiếp điểm ) và cát tuyến SBC tới đ ờng tròn ( B nằm giữa S và C ) a) Phân giác góc BAC cắt BC tại D .Chứng minh : SA = SD b) Tia AD cắt đờng tròn tại E .Gọi G là giao điểm của OE và BS ,F là giao điểm của A A và BC Chứng minh : SA 2 = SG .SF c) Cho biết SB = a .Tính SF theo a khi BC = 2a/3 Bài 5: Giải phơng trình : x 3 + 6x 2 +3x -10 = 0 Đề số 2 Bài 1: Xét biểu thức B = + + + 1 2 1 1 : 1 1 aaaa a a a a a) Tìm điều kiện của a để B có nghĩa b) Rút gọn B c) Tính giá trị của a sao cho B > 1 d) Tính giá trị của B nếu a = 6 - 2 5 Bài 2: a) Giải hệ phơng trình = =+ 652 3 yx yx b) Một khu vờn hình chữ nhật có chu vi 420 m .Ngời ta làm một lối đi xung quanh vờn ,thuộc đất của vờn rộng 1,5 m , diện tích còn lại là 10179 m 2 .Tính các kích thớc của vờn Bài 3: Cho phơng trình x 2 -2( m+2 )x + 2m + 1 = 0 a) Giải phơng trình khi m = - 1 b) Chứng minh rằng phơng trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m c) Gọi x 1 ,x 2 là hai nghiệm của phơng trình Tìm hệ thức liên hệ giữa hai nghiệm x 1 ,x 2 không phụ thuộc m Tìm m để x 1 2 + x 2 2 nhỏ nhất Bài 4: Cho nửa đờng tròn tâm O đờng kính AB ,trên nửa mặt phẳng bờ AB chứa nửa đờng tròn đó ta kẻ tiếp tuyến Ax và dây AC bất kỳ ,tia phân giác góc CAx cắt nửa đờng tròn tại D ,các tia AD và BC cắt nhau tại E a) Tam giác ABC là tam giác gì ? Tại sao b) Gọi I là trung điểm của EK chứng minh : tam giác EID đồng dạng tam giác BOD c) Chứng minh : OI . DC = 2DI .DO d) Nếu SinBAC = 3 2 chứng minh : KH( KE + 2KH ) = 2HE.KE Đề số 3 Bài 1: Chứng minh rằng : a) a a aa a aa = + + + 1 1 1. 1 1 ( ) 1,0 aa b) 62951229512 =+ c) ( ) ( ) 232.26.32 =+ Bài 2: Cho hàm số y = a x 2 có đồ thị là (P) a) Xác định a biết đồ thị (P) qua điểm A(-2;-1) và vẽ (P) b) Gọi B là điểm trên (P) có hoành độ bằng 4 .Viết phơng trình đờng thẳng (D) Tiếp xúc (P) và song song với đờng thẳng AB Bài 3: Cho phơng trình: x 2 + ( 2m - 1 ).x - m = 0 a) Giải phơng trình khi m = 1 b) CMR: Phơng trình luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi m c) Tìm m để 2 nghiệm x 1 , x 2 thỏa mãn : 2 11 1 2 2 1 = + + + x x x x Bài 4: Cho ( O;R) và một điểm A nằm ngoài đờng tròn .Từ A kẻ hai tiếp tuyến AB và AC và cát tuyến AMN tới đờng tròn ( B,C,M,N nằm trên đờng tròn và AM < AN ) .Gọi D là trung điểm của MN , E là giao điểm thứ hai của đờng thẳng CD với đờng tròn a) CM: 5 điểm A,B,O,D,C cùng nằm trên đờng tròn đờng kính AO b) CM: BE // MN c) Xác định vị trí cát tuyến AMN để diện tích tam giác AEN lớn nhất Bài 5: Giải phơng trình : (x+1)(x+2)(x+3)(x+4) = 2 Đề số 4 Bài 1: Cho hệ phơng trình +=+ =+ 1 2 mymx myx a) Giải hệ phơng trình khi m = 1 b) Chứng tỏ rằng m 1 hệ luôn có nghiệm duy nhất c) Tìm giá trị của m để hệ có nghiệm (x;y) thỏa mãn x + y < 0 d) Với giá trị nguyên nào của m thì hệ có nghiệm nguyên duy nhất Bài 2: Cho phơng trình : x 2 - 2m .x + m 2 - 9 = 0 a) Định m để phơng tình có một nghiệm bằng 4 .Tính nghiệm còn lại b) Tìm giá trị của m để phơng trình có hai nghiệm x 1 ; x 2 thỏa mãn : x 1 .x 2 - 2 ( x 1 + x 2 ) < 23 Bài 3: Một phòng họp có 360 ghế ngồi đợc xếp thành từng dãy và số ghế mỗi dãy bằng nhau .Nếu số dãy ghế tăng lên 1 và số ghế của mỗi dãy cũng tăng thêm 1 thì trong phòng sẽ có 400 ghế . Hỏi trong phòng họp có bao nhiêu dãy ghế và mỗi dãy có bao nhiêu ®Ò thi vµo líp 10 cña thµnh phè hµ néi* N¨m häc :1988-1989 ( thi 10/8/1988 , tg =150’) Bài 1 Cho A= a/ Rút gọn A. b/ Tính giá trị của A khi |x | = 1 Bài 2 Một chiếc xe tải đi từ tỉnh A đến B với vận tốc 40km/h Sau đó 1giờ 30 phút, một chiếc xe con cũng khởi hành từ tỉnh A để đi đến tỉnh B với vận tốc 60km/h. Hai xe gặp nhau khi chúng đã đi được một nửa quãng đường AB. Tính quãng đường AB. Bài 3 Cho tứ giác ABCD nội tiếp trong một đường tròn và P là trung điểm của cung AB không chứa C và D. Hai dây PC và PD lần lượt cắt AB tại E và F. Các dây AD và PC kéo dài cắt nhau tại I: các dây BC và PD kéo dài cắt nhau tại K. Chứng minh rằng: a/ Góc CID bằng góc CKD. b/ Tứ giác CDFE nội tiếp được. c/ IK // AB. d/ Đường tròn ngoại tiếp tam giác AFD tiếp xúc với PA tại A. Bài 4: Tìm giá trị của x để biểu thức : M = ( 2x - 1) 2 – 3 |2x-1| + 2 Đạt giá trị nhỏ nhất và tìm GTNN đó. GỢI Ý GIẢI đề thi vào THPT 1988-1989 Bài I: 1/ Đk: x0 ; x 2 & x 3 A = = ` = = = = = 2/ |x| = 1=> Bài II: Gọi độ dài quãng đường AB là x (km ; x > 0) 2 2 2 2 2 4 3 : 2 2 4 2 x x x x x x x x x   + − − − −  ÷ − + − −   ≠≠ ± ≠ 2 2 2 2 2 4 3 : 2 2 4 2 x x x x x x x x x   + − − − −  ÷ − + − −   2 2 2 4 3 : 2 2 (2 )(2 ) (2 ) x x x x x x x x x x   + − − − +  ÷ − + − + −   2 2 2 (2 ) (2 ) 4 (2 ) . (2 )(2 ) 3 x x x x x x x x + − − + − − + − 2 2 2 4 4 4 4 4 (2 ) . (2 )(2 ) 3 x x x x x x x x x x + + − + − + − − + − 2 4 8 (2 ) . (2 )(2 ) 3 x x x x x x x + − − + − 4 ( 2) (2 ) . (2 )(2 ) 3 x x x x x x x + − − + − 2 4 3 x x − 4 2 1 3 4 1 1 3 A A  = = −   −   = = −  − −  1 K F E P O D C B A I Ta cú phng trỡnh: Bi III: a/ = vỡ l cỏc gúc chn cỏc cung bng nhau.(=> CDIK ni tip) b/ T giỏc CDEF ni tip c vỡ gúc ngoi bng gúc trong khụng k vi nú. c/ IK//AB vỡ t giỏc CDIK ni tip => IKD = ICD & ICD =PFB ( t giỏc CDEF ni tip) => K lun . d/ AF l tt t(AFD) vỡ EAF = ADF (nt chn cỏc cung bng nhau). - Bi IV: M = ( 2x - 1) 2 3 |2x-1| + 2 = (| 2x 1|) 2 3 |2x-1| + - = ( |2x 1| ) 2 - - Du = xy ra khi ( |2x 1| ) 2 = 0 | 2x - 1| = 2x 1 = đề thi vào lớp 10 của thành phố hà nội* Năm học :1989-1990 Bi 1 Cho biu thc A = 1- () : a/ Rỳt gn A v nờu cỏc iu kin phi cú ca x. b/ Tỡm giỏ tr ca x A = Bi 2 Mt ụ tụ d nh i t tnh A n tnh B vi vn tc 50km/h. Sau khi i c 2/3 quóng ng vi vn tc ú, vỡ ng khú i nờn ngi lỏi xe phi gim vn tc mi gi 10km trờn quóng ng cũn li. Do ú ụ tụ n tnh B chm hn 30 phỳt so vi d nh. Tớnh quóng ng AB. Bi 3 3 : 40 : 60 2 2 2 x x = ã CID ã CKD 9 4 1 4 3 2 1 4 1 4 3 2 3 2 3 2 3 2 1 2 3 2 1 2 x x = = 1 2 5 4 1 4 x x = = 2 2 5 1 1 2 4 1 1 2 x x x x + 2 1 4 4 1 x x x + + 1 2 2 Cho hình vuông ABCD và một điểm E bất kỳ trên cạnh BC. Tia Ax vuông góc với AE cắt cạnh CD kéo dài tại F. Kẻ trung tuyến AI của tam giác AEF và kéo dài cắt cạnh CD tại K.Đường thẳng qua E và song song với AB cắt AI tại G. a/ Chứng minh AE = AF. b/Chứng minh tứ giác EGFK là hình thoi. c/ Chứng minh tam giác AKF và CAF đồng dạng và AF 2 = KF.CF d/Giả sử E chuyển động trên cạnh BC, chứng minh rằng FK = BE + DK và chu vi tam giác ECK không đổi. Bài 4 Tìm giá trị của x để biểu thức y= (Đk x ≠ 0) đạt giá trị nhỏ nhất và tìm GTNN đó. GỢI Ý GIẢI đề 1989-1990 Bài I: A = 1- () : 1/Đk x ½ & x 1 A = 1- () : = 1- . = 1- . = 1- . = 1- = 2/ A = -  = -  2x - 1 = 4  x = 2,5 Bài II: Gọi quãng đường AB là x (km & x >0 ) Ta có phương trình  Bài III: a/ AE = AF. Vì FAD = EAB (cùng phụ vớiDAE) => ADB = ABE (cạnh gv- gn ) => k luận. b/ Các tam giác vuông IGE & IKF bằng nhau (GE // KT IE = IF) => GF = GE =KF = KE (vì AK là trung trực). c/ tam giác AKF và CAF đồng dạng và AF 2 = KF.CF 2 2 2 1989x x x − + 2 2 5 1 1 2 4 1 1 2 x x x x − − + − − 2 1 4 4 1 x x x − + + ≠ ± ≠ 2 5 1 1 2 (2 1)(2 1) 2 1 x x x x x − + + − + − 2 1 (2 1) x x − + 2(2 1) 5 2 1 (2 1)(2 1) x x x x x − − + + − + 2 (2 1) 1 x x + − 4 2 5 2 1 (2 1)(2 1) x x x x x − − + + − + 2 (2 1) 1 x x + − 1 (2 1)(2 1) x x x − − + 2 (2 1) 1 x ®Ò thi vµo líp 10 cña thµnh phè hµ néi* N¨m häc :1988-1989 ( thi 10/8/1988 , tg =150’) Bài 1 Cho A= 2 2 2 2 2 4 3 : 2 2 4 2 x x x x x x x x x   + − − − −  ÷ − + − −   a/ Rút gọn A. b/ Tính giá trị của A khi |x | = 1 Bài 2 Một chiếc xe tải đi từ tỉnh A đến B với vận tốc 40km/h Sau đó 1giờ 30 phút, một chiếc xe con cũng khởi hành từ tỉnh A để đi đến tỉnh B với vận tốc 60km/h. Hai xe gặp nhau khi chúng đã đi được một nửa quãng đường AB Tính quãng đường AB. Bài 3 Cho tứ giác ABCD nội tiếp trong một đường tròn và P là trung điểm của cung AB không chứa C và D. Hai dây PC và PD lần lượt cắt AB tại E và F. Các dây AD và PC kéo dài cắt nhau tại I: các dây BC và PD kéo dài cắt nhau tại K. Chứng minh rằng: a/ Góc CID bằng góc CKD. b/ Tứ giác CDFE nội tiếp được. c/ IK // AB. d/ Đường tròn ngoại tiếp tam giác AFD tiếp xúc với PA tại A. Bài 4: Tìm giá trị của x để biểu thức : M = ( 2x - 1) 2 – 3 |2x-1| + 2 Đạt giá trị nhỏ nhất và tìm GTNN đó. GỢI Ý GIẢI đề thi vào THPT 1988-1989 Bài I: 1/ Đk: x ≠ 0 ; x ≠ ± 2 & x ≠ 3 A = 2 2 2 2 2 4 3 : 2 2 4 2 x x x x x x x x x   + − − − −  ÷ − + − −   = 2 2 2 4 3 : 2 2 (2 )(2 ) (2 ) x x x x x x x x x x   + − − − +  ÷ − + − + −   ` = 2 2 2 (2 ) (2 ) 4 (2 ) . (2 )(2 ) 3 x x x x x x x x + − − + − − + − = 2 2 2 4 4 4 4 4 (2 ) . (2 )(2 ) 3 x x x x x x x x x x + + − + − + − − + − = 2 4 8 (2 ) . (2 )(2 ) 3 x x x x x x x + − − + − = 4 ( 2) (2 ) . (2 )(2 ) 3 x x x x x x x + − − + − = 2 4 3 x x − 2/ |x| = 1=> 4 2 1 3 4 1 1 3 A A  = = −   −   = = −  − −  Bài II: Gọi độ dài quãng đường AB là x(km ; x > 0) Ta có phương trình: 3 : 40 : 60 2 2 2 x x − = Bài III: 1 K F E P O D C B A I a/ ã CID = ã CKD vỡ l cỏc gúc chn cỏc cung bng nhau.(=> CDIK ni tip) b/ T giỏc CDEF ni tip c vỡ gúc ngoi bng gúc trong khụng k vi nú. c/ IK//AB vỡ t giỏc CDIK ni tip => IKD = ICD & ICD = PFB ( t giỏc CDEF ni tip) => K lun . d/ AF l tt t(AFD) vỡ EAF = ADF (nt chn cỏc cung bng nhau). - Bi IV: M = ( 2x - 1) 2 3 |2x-1| + 2 = (| 2x 1|) 2 3 |2x-1| + 9 4 - 1 4 = ( |2x 1| 3 2 ) 2 - 1 4 - 1 4 Du = xy ra khi ( |2x 1| 3 2 ) 2 = 0 | 2x - 1| = 3 2 2x 1 = 3 2 3 2 1 2 3 2 1 2 x x = = 1 2 5 4 1 4 x x = = . đề thi vào lớp 10 của thành phố hà nội* Năm học :1989-1990 Bi 1 Cho biu thc A = 1- ( 2 2 5 1 1 2 4 1 1 2 x x x x + ) : 2 1 4 4 1 x x x + + a/ Rỳt gn A v nờu cỏc iu kin phi cú ca x. b/ Tỡm giỏ tr ca x A = 1 2 Bi 2 Mt ụ tụ d nh i t tnh A n tnh B vi vn tc 50km/h. Sau khi i c 2/3 quóng ng vi vn tc ú, vỡ ng khú i nờn ngi lỏi xe phi gim vn tc mi gi 10km trờn quóng ng cũn li. Do ú ụ tụ n tnh B chm hn 30 phỳt so vi d nh. Tớnh quóng ng AB. Bi 3 Cho hỡnh vuụng ABCD v mt im E bt k trờn cnh BC. Tia Ax vuụng gúc vi AE ct cnh CD kộo di ti F. K trung tuyn AI ca tam giỏc AEF v kộo di ct cnh CD ti K.ng thng qua E v song song vi AB ct AI ti G. a/ Chng minh AE = AF. b/Chng minh t giỏc EGFK l hỡnh thoi. c/ Chng minh tam giỏc AKF v CAF ng dng v AF 2 = KF.CF d/Gi s E chuyn ng trờn cnh BC, chng minh rng FK = BE + DK v chu vi tam giỏc ECK khụng i. Bi 4 2 Tìm giá trị của x để biểu thức y= 2 2 2 1989x x x − + (Đk x ≠ 0) đạt giá trị nhỏ nhất và tìm GTNN đó. GỢI Ý GIẢI đề 1989-1990 Bài I: A = 1- ( 2 2 5 1 1 2 4 1 1 2 x x x x − − + − − ) : 2 1 4 4 1 x x x − + + 1/Đk x ≠ ± ½ & x ≠ 1 A = 1- ( 2 5 1 1 2 (2 1)(2 1) 2 1 x x x x x − + + − + − ) : 2 1 (2 1) x x − + = 1- 2(2 1) 5 2 1 (2 1)(2 1) x x x x x − − + + − + . 2 (2 1) 1 x x + − = 1- 4 2 5 2 1 (2 1)(2 1) x x x x x − − + + − + . 2 (2 1) 1 x x + − = 1- 1 (2 1)(2 1) x x x − − + . 2 (2 1) 1 x x + − = 1- 2 1 2 1 x x + − = 2 2 1x − − 2/ A = - 1 2  2 2 1x − − = - 1 2  2x - 1 = 4  x = 2,5 Bài II: Gọi quãng đường AB là x (km & x >0 ) Ta có VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi vào lớp 10 THPT môn Toán Sở GD&ĐT Thái Bình năm học 2017 - 2018, Đề thi vào lớp 10 THPT môn Toán Sở GD&ĐT Thái Bình năm học 2017 - 2018, Đề thi vào lớp 10 THPT môn Toán Sở GD&ĐT Thái Bình năm học 2017 - 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay