Phú Yên Công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018

1 24 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 02:32

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Ngày 22/7, Sở GD-ĐT Phú Yên công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh năm học 2017-2018 Theo đó, điểm chuẩn vào lớp chuyên Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh sau: Ngữ văn 29,5 điểm (có 39 học sinh); Tiếng Anh 33,75 điểm (có 70 học sinh); Toán 35,5 điểm (có 70 học sinh); Tin học 22,5 điểm (có 26 học sinh); Vật lý 27 điểm (có 35 học sinh); Hóa học 32 điểm (có 35 học sinh); Sinh học 26,25 điểm (có 35 học sinh) Thủ khoa đầu vào lớp 10 trường em Nguyễn Thanh Châu, học sinh Trường THCS Trần Hưng Đạo (huyện Đông Hòa) với 46,25 điểm Điểm chuẩn vào Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh phân theo huyện Theo đó, huyện Sơn Hòa 14,5 điểm (có 41 học sinh); huyện Sông Hinh 14 điểm (có 41 học sinh); huyện Đồng Xuân 14 điểm (có 23 học sinh) Thủ khoa đầu vào lớp 10 trường em Ralan Khánh Na, huyện Sơn Hòa với 31,75 điểm 19 trường THPT, THCS THPT lại tổ chức thi tuyển đầu vào lớp 10 năm học 2017-2018 công bố điểm chuẩn sau ngày 24/7 Những thí sinh có yêu cầu phúc khảo thi nộp đơn đến hết ngày 27/7 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí S GD & T H NI K THI TUYN SINH VO LP 10 THPT Nm hc 2010 2011MễN: TON Ngy thi: 22 thỏng nm 2010 BI I (2,5 im) Cho biu thc : A = x x 3x + + , vi x v x x +3 x x 1) Rỳt gn biu thc A 2) Tỡm giỏ tr ca x A = 3) Tỡm gi tr ln nht ca biu thc A BI II (1.5 im)Gii bi toỏn sau bng cỏch lp phng trỡnh: Mt mnh t hỡnh ch nht cú di ng chộo l 13 m v chiu di ln hn chiu rng m Tớnh chiu di v chiu rng ca mnh t ú BI III (2.0 im)Cho parabol (P): y = -x2 v ng thng (d): y = mx 1) Chng minh rng vi mi gi tr ca m thỡ ng thng (d) luụn ct parabol (P) ti hai im phõn bit 2) Gi x1, x2 ln lt l honh cỏc giao im ca ng thng (d) v parabol (P) Tỡm giỏ tr ca m : x12x2 + x22x1 x1x2 = BI IV (3,5 im)Cho ng trn (O) c ng kớnh AB = 2R v im C thuc ng trn ú (C khỏc A, B) Ly im D thuc dõy BC (D khỏc B, C) Tia AD ct cung nh BC ti im E, tia AC ct tia BE ti im F 1) Chng minh FCDE l t gic ni tip 2) Chng minh DA.DE = DB.DC 3) Chng minh gúc CFD = gúc OCB Gi I l tõm ng trũn ngoi tip t giỏc FCDE, chng minh IC l tip tuyn ca ng trn (O) 4) Cho bit DF = R, chng minh tgAFB = BI V ( 0,5 im) Gii phng trỡnh: x2 + 4x + = (x + 4) x + - Ht - P N: K THI TUYN SINH LP 10 THPT H NI MễN: TON Thi gian lm bi: 120 phỳt Bai I: (2,5 im) Vi x v x ta cú : x x 3x + x ( x 3) x ( x + 3) 3x + + + 1) A = = x +3 x x x9 x9 x9 x x + x + x 3x x 3( x 3) = = = = x +3 x9 x9 x 2) A = = x + = x = x = 36 x +3 3 3) A = ln nht x + nh nht x = x = x +3 Bai II: (2,5 im) Gi x (m) l chiu rng ca hỡnh ch nht (x > 0) chiu di ca hỡnh ch nht l x + (m) Vỡ ng chộo l 13 (m) nờn ta cú : 132 = x + ( x + 7) x + 14 x + 49 169 = x2 + 7x 60 = (1), (1) cú = 49 + 240 = 289 = 172 Do ú (1) x = 17 + 17 =5 (loi) hay x = 2 Vy hỡnh ch nht cú chiu rng l m v chiu di l (x + 7) m = 12 m Bai III: (1,0 im) 1) Phng trỡnh honh giao im ca (P) v (d) l: -x2 = mx x2 + mx = (2), phng trỡnh (2) cú a.c = -1 < vi mi m (2) cú nghim phõn bit trỏi du vi mi m (d) luụn ct (P) ti im phõn bit 2) x1, x2 l nghim ca (2) nờn ta cú : x1 + x2 = -m v x1x2 = -1 x1 x2 + x22 x1 x1 x2 = x1 x2 ( x1 + x2 1) = 1( m 1) = m+1=3m=2 Bai IV: (3,5 im) ã ã 1) T giỏc FCDE cú gúc i FED = 90o = FCD nờn chỳng ni tip 2) Hai tam giỏc vuụng ng dng ACD v DEB vỡ ã ã hai gúc CAD cựng chn cung CE, nờn ta = CBE cú t s : DC DE = DC.DB = DA.DE DA DB F I C E 3) Gi I l tõm vũng trũn ngoi tip vi t giỏc D ã ã FCDE, ta cú CFD (cựng chn cung CD) = CEA ã ã Mt khỏc CEA (cựng chn cung AC) = CBA A B O ã ã v vỡ tam OCB cõn ti O, nờn CFD = OCB ã ã ã Ta cú : ICD = IDC = HDB ã ã ã ã v HDB OCD = OBD + OBD = 900 ã ã OCD + DCI = 900 nờn IC l tip tuyn vi ng trũn tõm O Tng t IE l tip tuyn vi ng trũn tõm O 4) Ta cú tam giỏc vuụng ng dng ICO v FEA vỡ cú gúc nhn 1ã ã ã CAE = COE = COI (do tớnh cht gúc ni tip) CO R ã ã ã M tgCIO = IC = R = tgAFB = tgCIO = 2 Bai V: (0,5 im) Gii phng trỡnh : x + x + = ( x + 4) x + t t = x + , phng trỡnh ó cho thnh : t + x = ( x + 4)t t ( x + 4)t + x = (t x)(t 4) = t = x hay t = 4, Do ú phng trỡnh ó cho x + = hay x + = x 2 x + = x x + = 16 hay x2 = x = x Cỏch khỏc : x + x + = ( x + 4) x + x + + 4( x + 4) 16 ( x + 4) x + = ( x + 4)(4 x + 7) + ( x + 4)( x + + 4) = x + = hay ( x + 4) + x + + = x + = hay x + = x x2 = x = S GD & T NNG CHNH THC K THI TUYN SINH VO LP 10 THPT Nm hc 2010 2011 MễN: TON Ngy thi: 22 thỏng nm 2010 Bai (2,0 im) a) Rỳt gn biu thc A = ( 20 45 + 5) b) Tớnh B = ( 1) Bai (2,0 im) a) Gii phng trỡnh x 13x 30 = x y = b) Gii h phng trỡnh = x y Bai (2,5 im) Cho hai hm s y = 2x2 cú th (P) v y = x + cú th (d) a) V cỏc th (P) v (d) trờn cựng mt mt phng ta Oxy b) Gi A l giao im ca hai th (P) v (d) cú honh õm Vit phng trỡnh ca ng thng () i qua A v cú h s gúc bng - c) ng thng () ct trc tung ti C, ct trc honh ti D ng thng (d) ct trc honh ti B Tớnh t s din tớch ca hai tam giỏc ABC v tam giỏc ABD Bai (3,5 im) Cho hai ng trũn (C) tõm O, bỏn kớnh R v ng trũn (C') tõm O', bỏn kớnh R' (R > R') ct ti hai im A v B V tip tuyn chung MN ca hai ng trũn (M (C), N (C')) ng thng AB ct MN ti I (B nm KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC:2008-2009 Hà Nội Môn thi : TOÁN -120 phút.( không kể thời gian giao đề ) Bài I (2,5 điểm ) Cho biểu thức P= ( x 1 + 1 + x x ) : xx x + 1) Rút gọn P 2) Tính giá trị của P khi x= 4 3) Tìm x để P = 3 13 Bài II (2,5 điểm ) Giai bài toán sau bằng cách lập phương trình : Tháng thứ nhất hai tổ sản xuất được 900 chi tiết máy . Tháng thứ hai tổ I vượt mức 15% và tổ II vượt mức 10% so với tháng thứ nhất , vì vậy hai tổ đã sản xuất được 1010 chi tiết máy . Hỏi tháng thứ nhất mỗi tổ sản xuất được bao nhiêu chi tiết máy ? Bài III ( 1 điểm) Cho parabol (P) : y = 2 4 1 x và đường thẳng (d): y= mx +1 1) Chứng minh với mọi giá trị của m đường thẳng (d) luôn cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt . 2) Gọi A, B là hai giao điểm của (d) và (P) . Tính diện tích tam giác OAB theo m ( O là gốc tọa độ ). Bài IV ( 3,5 điểm ) Cho đường tròn (O) có đường kính AB = 2R và E là điểm bất kì trên đường tròn đó (E khác A và B ) . Đường phân giác góc AEB cắt đoạn thẳng AB tại F và cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là K . 1) Chứng minh tam giác KAF đồng giác với tam giác KEA . 2) Gọi I là giao điểm của đường trung trực đoạn EF với OE , chứng minh đường tròn (I) bán kính IE tiếp xúc với đường tròn (O) tại E và tiếp xúc với đường thẳng AB tại F . 3) Chứng minh MN // AB , trong đó M và N lần lượt là giao điểm thứ hai của AE , BE với đường tròn (I). 4) Tính giá trị nhỏ nhất của chu vi tam giác KPQ theo R khi E chuyển động trên đường tròn (O) , với P là giao điểm của NF và AK ; Q là giao điểm của MF và BK. Bài V ( 0,5 điểm ) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A , biết A= ( x-1) 4 + ( x-3) 4 + 6( x-1) 2 ( x-3) 2 Chính thức công bố điểm thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2016 Điểm thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2016 thức Sở GD&ĐT Hà Nội công bố gửi liệu trường sau công tác chấm thi hoàn thành Sáng 20/6, toàn liệu điểm thi 75.000 thí sinh bao gồm trường THPT công lập trường THPT Chuyên hoàn thành tiến hành gửi trường THPT địa bàn thành phố Điểm thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2016 thức công bố Vào ngày mai 21-6, học sinh đến trường THPT nơi đăng ký nguyện vọng để xem chi tiết điểm thi Bên cạnh đó, để tra cứu điểm thi vào lớp 10 Hà Nội, phụ huynh thí sinh gọi điện đến số 04.1080 số (04) 80115678 – hộp thư tra cứu điểm thi thực theo hướng dẫn Hoặc truy cập vào website: http://diemthi.hanoiedu.vn/ để tra cứu điểm thi vào lớp 10 Hà Nội nhanh xác Danh sách thủ khoa trường chuyên sư phạm Hà Nội năm 2016 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội diễn từ ngày 8/6 đến ngày 10/6 Trong đó, thí sinh dự thi vào trường THPT công lập thi vào ngày 8/6/2016 với môn Ngữ văn môn Toán Riêng thí sinh dự thi vào trường THPT Chuyên dự thi thêm ngoại ngữ môn chuyên vào ngày 10/6 Theo thống kê từ thông tin tuyển sinh, năm học Hà Nội có tổng cộng 50.460 tiêu vào lớp 10, lượng thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 lên đến 145.653 lượt, đó, nguyện vọng 75.471 thí sinh nguyện vọng 70.190 thí sinh Như thấy tỉ lệ chọi mức cao Trước đó, ông Phạm Văn Đại, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, theo số liệu thống kê, năm tổng số học sinh từ lớp lên lớp 10 thành phố 81.000 em Tỷ lệ học sinh vào trường công lập nội thành Hà Nội 60%, ngoại thành 70%” Như có gần SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2009 - 2010 MÔN THI: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: Ngày 07 tháng 7 năm 2009 (Buổi sáng) (Đề thi gồm có: 01 trang) Câu I (2.0 điểm) Cho các chất: Cu; Ba(OH) 2 ; Mg; MgO; NaCl. 1. Những chất nào tác dụng được với dung dịch HCl? 2. Viết các phương trình phản ứng xảy ra. Câu II (2.0 điểm) Viết các phương trình hóa học xảy ra theo chuỗi biến hóa sau, ghi rõ điều kiện phản ứng xảy ra (nếu có): Cu  → )1( CuO  → )2( CuCl 2  → )3( Cu(OH) 2  → )4( CuSO 4 Câu III (2.0 điểm) 1. Trình bày phương pháp hóa học nhận biết các chất sau đựng trong các lọ mất nhãn: Dung dịch axit axetic; rượu etylic; benzen. Viết các phương trình phản ứng xảy ra (nếu có). 2. Nêu phương pháp làm sạch khí O 2 có lẫn các khí C 2 H 4 và C 2 H 2 . Viết các phương trình phản ứng xảy ra (nếu có). Câu IV (2.0 điểm) Hòa tan hoàn toàn 8,0 gam một oxit kim loại A (A có hóa trị II trong hợp chất) cần vừa đủ 400 ml dung dịch HCl 1M. 1. Xác định kim loại A và công thức hóa học của oxit. 2. Cho 8,4 gam ACO 3 tác dụng với 500 ml dung dịch H 2 SO 4 1M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính nồng độ mol của các chất trong dung dịch sau phản ứng (coi thể tích dung dịch sau phản ứng vẫn là 500 ml). Câu V (2.0 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít hỗn hợp khí gồm C 2 H 4 ; C 2 H 2 thu được khí CO 2 và 12,6 gam nước. Tính phần trăm thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp (thể tích các khí đo ở đktc). Cho biết: O = 16; Br = 80; H = 1; C = 12; Mg = 24; Fe = 56; Ca = 40; Ba = 137; Cl = 35,5 ------------------Hết-------------- Họ, tên thí sinh . Chữ kí giám thị 1 . Số báo danh . Chữ kí giám thị 2 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2009 - 2010 MÔN THI: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: Ngày 07 tháng 7 năm 2009 (Buổi chiều) (Đề thi gồm có: 01 trang) Câu I (2.0 điểm) Cho các chất: CuO; Ag; NaOH; Zn; Na 2 SO 4 . 1. Những chất nào tác dụng được với dung dịch H 2 SO 4 loãng? 2. Viết các phương trình phản ứng xảy ra. Câu II (2.0 điểm) Viết các phương trình hóa học xảy ra theo chuỗi biến hóa sau: Mg  → )1( MgCl 2  → )2( Mg(OH) 2  → )3( (CH 3 COO) 2 Mg  → )4( CH 3 COOH Câu III (2.0 điểm) 1. Trình bày phương pháp hóa học nhận biết các dung dịch trong các lọ mất nhãn sau: H 2 SO 4 ; CH 3 COOH; BaCl 2 ; NaOH. Viết các phương trình phản ứng xảy ra (nếu có). 2. Nêu phương pháp làm sạch khí C 2 H 2 có lẫn các khí CO 2 và SO 2 . Viết các phương trình phản ứng xảy ra (nếu có). Câu IV (2.0 điểm) Hòa tan hoàn toàn 19,5 gam một kim loại M (M có hóa trị II trong hợp chất) bằng dung dịch HCl 1M dư thu được dung dịch A và 6,72 lít khí H 2 (đktc). 1. Xác định công thức hóa học của kim loại. 2. Để trung hòa axit dư trong A cần 200 ml dung dịch NaOH 1M. Tính thể tích dung dịch HCl 1M đã dùng và nồng độ mol của dung dịch A (coi thể tích dung dịch A bằng thể tích dung dịch HCl ban đầu). Câu V (2.0 điểm) Dẫn 8,96 lít khí gồm CH 4 ; C 2 H 4 ; C 2 H 2 vào dung dịch brom dư thấy có 2,24 lít khí thoát ra và có 80,0 gam brom đã tham gia phản ứng. Tính thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp (thể tích các Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT tỉnh Hải Dương năm 2016 - 2017 Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương công bố điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi 40 Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT tỉnh Phú Yên năm 2016 - 2017 Sở Giáo dục Đào tạo Phú Yên thông báo điểm chuẩn trúng tuyển vào trường THPT tổ chức thi tuyển hướng dẫn xét tuyển cho trường THPT, THCS THPT tổ chức xét tuyển: Điểm chuẩn trúng tuyển vào trưởng THPT tổ chức thi tuyển a) Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh b) Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Trên sở tiêu UBND tỉnh giao vào số lượng học sinh dân tộc huyện đăng ký dự thi tuyển vào lóp 10 trường PTDTNT, Sở GDĐT phân bổ tiêu tuyển sinh cho huyện để đảm bảo đào tạo nguồn cán người dân tộc cho địa phương; tiêu cho huyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Phú Yên Công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018, Phú Yên Công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018, Phú Yên Công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay