Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Quế Võ số 1, Bắc Ninh (Lần 2)

7 21 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 02:02

SỞ GD VÀ ĐT KHÁNH HÒA ĐỀ THI THỬ - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI HỌC MÔN THI: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút Họ tên thí sinh: ……………………………………… SBD : …… Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố : H =1, Li= 7, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, S =32, Cl = 35,5 , K = 39, Ca = 40, Rb = 85.5, Fe = 56, Cu = 64, Zn = 65, Ag = 108, Cs 133 Câu 1. Cho 50.55 gam hỗn hợp gồm hai muối cacbonat của hai kim loại kiềm tác dụng với 450 ml dung dịch HCl 2M . sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì các chất tan trong dung dịch có nồng độ mol/lít đều bằng nhau. Hai kim loại cần tìm là: A. Na và K B. Li và Na C. Li và K D. Na và Rb Câu 2. Oxi hoá 10,2 g hỗn hợp 2 anđehit kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng người ta thu được 2 axit cacboxylic no đơn chức. Để trung hoà hỗn hợp này cần dùng 200ml dung dịch NaOH 1M. CTCT 2 anđehit là : A. CH 3 CHO và C 2 H 5 CHO B. HCHO và CH 3 CHO C. C 2 H 5 CHO và C 3 H 7 CHO D. C 3 H 7 CHO và C 4 H 9 CHO Câu 3. .Chất nào sau đây tạo kết tủa vàng khi đun nóng với dung dịch AgNO 3 /NH 3 A. CH 3 CHO B. CHCH C. HCOOH. D. CH 3 -CC-CH 3 Câu 4. Oxit nào sau đây khi tác dụng với nước tạo thành hỗn hợp hai axit. A. SO 3 B. CO 2 C. Al 2 O 3 D. CrO 3 Câu 5. Este nào sau đây có mùi thơm của hoa nhài. A. Isoamyl axetat. B. Etyl propyonat. C. Benzyl axetat. D. Geranyl axetat. Câu 6. Hỗn hợp bột X gồm BaCO 3 , Fe(OH) 2 , Al(OH) 3 , CuO, MgCO 3 , Nung X trong không khí đến khối lượng không đổi được hỗn hợp rắn A 1 . Cho A 1 vào nước dư khuấy đều được dung dịch B chứa 2 chất tan và phần không tan C 1 . Cho khí CO dư qua bình chứa C 1 nung nóng được hỗn hợp rắn Y (các phản ứng xảy ra hoàn toàn). Y chứa tối đa A. 3 đơn chất B. 2 đơn chất và 1 hợp chất. C. 1 đơn chất và 2 hợp chất. D. 2 đơn chất và 2 hợp chất. Câu 7. Điện phân (với điện cực trơ) 200 ml dung dịch CuSO 4 nồng độ x mol/l, sau một thời gian thu được dung dịch Y vẫn còn màu xanh, có khối lượng giảm 8g so với dung dịch ban đầu. Cho 16,8g bột Fe vào Y, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 12,4g kim loại. Giá trị của x là A. 2,25 B. 1,5 C. 1,25 D. 3,25 Câu 8. Cho hỗn hợp hai chất X, Y cùng có công thức phân tử C 4 H 11 O 2 N có khối lượng 52,5 gam tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 3,5M thoát ra hỗn hợp khí đếu làm xanh quỳ tím ẩm và có mùi khai có tỉ khối hơi so với Hidro là: 18,25. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là: A. 62,2 B. 45,6 gam C. 53,25 D. 54,6 gam Câu 9. Phàn ứng hóa học nào sau đây không đúng. A. Ag + Fe(NO 3 ) 3  AgNO 3 + Fe(NO 3 ) 2 B. 2Al + 6HCl  2AlCl 3 + 3H 2 C. 4Mg + 10HNO 3  4Mg(NO 3 ) 2 + NH 4 NO 3 +3H 2 O D. 2H 2 S + SO 2  3S + 2H 2 O Câu 10. Quặng nào sau đây để điểu chế Magie. A. Boxit. B. Manhetit C. Apatit. D. Dolomit. Câu 11. Một dung dịch amin đơn chức X tác dung vừa đủ với 200ml dung dịch HCl 0,5M. Sau phản ứng thu được 9,55 gam muối. Xác định công thức của X? A. C 3 H 7 NH 2 B. C 2 H 5 NH 2 C. C 6 H 5 NH 2 D. C 3 H 5 NH 2 Câu 12. Cho 2,7 gam Al tác dụng với dung dịch HNO 3 dư thu được 6.72 lít khí X. ( duy nhất) . Khối lượng dung dịch sau phản ứng : Mã đề thi 103 Trang 1 /Đề 103 A. Tăng 11,1 găm B. Tăng 2,7 gam. C. Giảm 13.8 gam. D. Giảm 11.1 gam Câu 13. Este nào say đây khi tác dụng với NaOH tạo hỗn hợp hai muối. A. Vinyl axetat. B. Phenyl axetat. C. Etyl fomat. D. Benzyl fomat Câu 14. Câu nào sau đây không đúng. A. Khi đun nóng lòng trắng trứng cho hiện tượng đông tụ. B. Tất cả các Peptit khi tác dụng với Cu(OH) 2 /OH - tạo dung dịch màu xanh tím. C. Thủy phân đến cùng các peptit sẽ thu được các  -amioaxit. D. Peptit có n gốc -amioaxit sẽ có (n-1) liên kết peptit. Câu 15. Chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử. A. SO 2 B. O 3 C. P 2 O 5 D. Fe 2 (SO 4 ) 3 Câu 16. Cho một lượng bột Zn vào dung dịch X gồm FeCl 2 và CuCl 2 . Khối lượng chất rắn sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn nhỏ hơn khối lượng bột Zn SỞ GD&ĐT BẮC NINH VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐỀ THI THỬ TH൮T QUỐC GIA LẦN NĂM 2017 TR RNG TH൮T QUẾ VÕ Môn: Hóa học SỐ (Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề) Đề gồm có trang, 40 câu Mã đề: 836 Họ R n h \nh:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiS anh: iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Cho nguyên tử khối: C=12, H=1, O=16, Na=23, Mg=24, Ca=40, Fe=56, Cu=64, Zn=65, S=32, N=14, K=39, Al=27 Câu 1: Amino axit CH3-CH(NH2)-COOH có tên bán hệ thống A Axit α-aminopropionic B Alanin C Axit α-aminopropanoic D Axit 2-aminopropionic Câu 2: Hai kim loại tác dụng mãnh liệt với nước điều kiện thường A K Ca B Na Al C Mg Na D Li Mg Câu 3: Cho 34,4 gam hỗn hợp Na2CO3, K2CO3, CaCO3 phản ứng với dung dịch HCl dư thu dung dịch X 6,72 lít CO2 đktc Cô cạn X thu m gam muối khan Giá trị m A 35,5 B 27,7 C 33,7 D 37,7 Câu 4: Trong điều kiện thường, X chất rắn,dạng sợi màu trắng Phân tử X có cấu trúc mạch không phân nhánh, không xoắn Thủy phân X môi trường axit, thu glucozơ Tên gọi X A saccarozơ B xenlulozơ C fructozơ D amilopectin Câu 5: Cho 11,2 gam kim loại X tác dụng với HCl dư 4,48 lít H2 (đktc) X A Fe B Cu C Mg D Ca Câu 6: Al, Al2O3, Al(OH)3 tác dụng với dung dịch HCl dung dịch NaOH Các chất có tính chất lưỡng tính A Al Al(OH)3 B Al, Al2O3 Al(OH)3 C Al2O3, Al(OH)3 D Al Al2O3 Câu 7: Ở điều kiện thường, amin X chất lỏng, dễ bị oxi hoá để không khí Dung dịch X không làm đổi màu quỳ tím tác dụng với nước brom tạo kết tủa trắng Amin X A benzylamin B metylamin C đimetylamin D anilin VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 8: Cho Al tác dụng với dung dịch Y chứa AgNO3 Cu(NO3)2 thời gian, thu dung dịch Z chất rắn T gồm kim loại Chất chắn phản ứng hết A Al AgNO3 B AgNO3 C Cu(NO3)2 D Al Câu 9: Có aminoaxit đồng phân có công thức phân tử C4H9NO2 ? A B C D Câu 10: Xà phòng hóa tristearin NaOH, thu glixerol chất X Chất X A CH3[CH2]16COOH B CH3[CH2]16(COOH)3 C CH3[CH2]16 (COONa)3 D CH3[CH2]16COONa Câu 11: Vinyl axetat có công thức cấu tạo thu gọn A CH2 = CH – COOCH3 B CH3COOCH2 – CH3 C CH3COOCH3 D CH3COOCH = CH2 Câu 12: Cấu hình electron lớp nguyên tố nhóm IIA có dạng A n-1)d10ns2 B ns2np2 C ns1 D ns2 Câu 13: Trong năm 30 kỷ XX, nhà hóa học hãng Du Pont (Mỹ) thông báo phát minh loại vật liệu "mỏng tơ nhện, bền thép đẹp lụa” Theo thời gian, vật liệu có mặt sống hàng ngày người, phổ biến sản phẩm lốp xe, dù, quần áo, tất, … Hãng Du Pont thu hàng tỷ đôla năm sáng chế loại vật liệu Một số vật liệu tơ nilon-6 Công thức đoạn mạch tơ nilon-6 A (-NH-[CH2]5-CO-)n B (-NH-[CH2]6-NH-CO-[CH2]4-CO-)n C (-CH2-CH=CH-CH2-)n D (-NH-[CH2]6-CO-)n Câu 14: Nhận định sau a\? A Trong phân tử peptit (C6H11O4N3) có hai liên kết peptit B Metylpropionat propylfomat đồng phân C Dùng Cu(OH)2 phân biệt Gly-Gly Ala-Gly-Gly D Thủy phân chất béo môi trường axit hay kiềm thu axit béo Câu 15: Polime sau polime thiên nhiên? A Cao su isopren B Cao su buna C Amilozơ D Nilon-6,6 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 16: Cho m gam hỗn hợp kim loại Zn, Cu vào dung dịch HCl (dư) Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 4,48 lít khí H2(đktc) 2,0 gam kim loại không tan Giá trị m A 18,0 B 16,0 C 15,0 D 8,5 Câu 17: Khi nói kim loại, phát biểu sau a\? A Kim loại có độ cứng lớn Cr B Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao W C Kim loại có khối lượng riêng nhỏ Li D Kim loại dẫn điện tốt Cu Câu 18: Thuỷ phân 8,8 gam etyl axetat 200 ml dung dịch NaOH 0,2M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, cô cạn dung dịch, thu m gam chất rắn khan Giá trị m A 10,40 B 3,28 C 8,56 D 8,20 Câu 19: Thuỷ phân este CH3COOCH=CH2 môi trường kiềm thu A Muối axit hữu anđehit B Axit hữu ancol C Muối axit hữu ancol D Axit hữu anđehit Câu 20: Hợp chất X có công thức phân tử CH6N2O3, cho 15,04 gam X tác dụng hết với dung dịch chứa gam NaOH Sau phản ứng thu khí dung dịch chứa m gam chất tan Giá trị m là? A 14,3 B 12,8 C 15,2 D 16,2 Câu 21: Dãy gồm chất xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ từ trái sang phải ? A Phenylamin, etylamin, amoniac B Etylamin, amoniac, phenylamin C Etylamin, phenylamin, amoniac D Phenylamin, amoniac, etylamin Câu 22: Đun nóng 14,6 gam Gly-Ala với lượng dư dung dịch NaOH Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch chứa m gam muối Giá trị m A 18,6 B 22,6 C 20,8 D 16,8 Câu 23: Trong phân tử xenlulozơ, gốc C6H10O5 có: A nhóm -OH B nhóm -OH C nhóm -OH D nhóm -OH Câu 24: Cho 0,1 mol FeCl2 phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư, thu m gam kết tủa Giá trị m A 39,5 B 17,9 C 10,8 D 28,7 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 25: Cho 7,52g hỗn hợp gồm Al; Fe; Cu vào bình đựng 300 ml dung dịch H2SO4 0,6M HCl 0,2M Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 2,56g chất rắn có 3,808 lit khí (đktc) thoát Thêm tiếp vào bình 1,7g NaNO3; phản ứng kết thúc thể tích khí NO (đktc, sản phẩm khử nhất) tạo thành khối lượng muối dung dịch : A 0,672 lit 26,75g B 0,672 lit 27,39g C 0,448 lit 26,75g D 0,048 lit 27,39g Câu 26: Thủy phân 30,78 gam saccarozơ 200 ml dung dịch HCl 0,4M với hiệu suất 80% Trung hòa lượng axit sau phản ứng NaOH cho AgNO3/NH3 dư vào thấy xuất m gam ...SỞ GD VÀ ĐT KHÁNH HÒA ĐỀ THI THỬ - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI HỌC MÔN THI: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút Họ tên thí sinh: ……………………………………… SBD : …… Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố : H =1, Li= 7, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, S =32, Cl = 35,5 , K = 39, Ca = 40, Rb = 85.5, Fe = 56, Cu = 64, Zn = 65, Ag = 108, Cs 133 Câu 1. Cho 50.55 gam hỗn hợp gồm hai muối cacbonat của hai kim loại kiềm tác dụng với 450 ml dung dịch HCl 2M . sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì các chất tan trong dung dịch có nồng độ mol/lít đều bằng nhau. Hai kim loại cần tìm là: A. Na và K B. Li và Na C. Li và K D. Na và Rb Câu 2. Oxi hoá 10,2 g hỗn hợp 2 anđehit kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng người ta thu được 2 axit cacboxylic no đơn chức. Để trung hoà hỗn hợp này cần dùng 200ml dung dịch NaOH 1M. CTCT 2 anđehit là : A. CH 3 CHO và C 2 H 5 CHO B. HCHO và CH 3 CHO C. C 2 H 5 CHO và C 3 H 7 CHO D. C 3 H 7 CHO và C 4 H 9 CHO Câu 3. .Chất nào sau đây tạo kết tủa vàng khi đun nóng với dung dịch AgNO 3 /NH 3 A. CH 3 CHO B. CHCH C. HCOOH. D. CH 3 -CC-CH 3 Câu 4. Oxit nào sau đây khi tác dụng với nước tạo thành hỗn hợp hai axit. A. SO 3 B. CO 2 C. Al 2 O 3 D. CrO 3 Câu 5. Este nào sau đây có mùi thơm của hoa nhài. A. Isoamyl axetat. B. Etyl propyonat. C. Benzyl axetat. D. Geranyl axetat. Câu 6. Hỗn hợp bột X gồm BaCO 3 , Fe(OH) 2 , Al(OH) 3 , CuO, MgCO 3 , Nung X trong không khí đến khối lượng không đổi được hỗn hợp rắn A 1 . Cho A 1 vào nước dư khuấy đều được dung dịch B chứa 2 chất tan và phần không tan C 1 . Cho khí CO dư qua bình chứa C 1 nung nóng được hỗn hợp rắn Y (các phản ứng xảy ra hoàn toàn). Y chứa tối đa A. 3 đơn chất B. 2 đơn chất và 1 hợp chất. C. 1 đơn chất và 2 hợp chất. D. 2 đơn chất và 2 hợp chất. Câu 7. Điện phân (với điện cực trơ) 200 ml dung dịch CuSO 4 nồng độ x mol/l, sau một thời gian thu được dung dịch Y vẫn còn màu xanh, có khối lượng giảm 8g so với dung dịch ban đầu. Cho 16,8g bột Fe vào Y, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 12,4g kim loại. Giá trị của x là A. 2,25 B. 1,5 C. 1,25 D. 3,25 Câu 8. Cho hỗn hợp hai chất X, Y cùng có công thức phân tử C 4 H 11 O 2 N có khối lượng 52,5 gam tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 3,5M thoát ra hỗn hợp khí đếu làm xanh quỳ tím ẩm và có mùi khai có tỉ khối hơi so với Hidro là: 18,25. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là: A. 62,2 B. 45,6 gam C. 53,25 D. 54,6 gam Câu 9. Phàn ứng hóa học nào sau đây không đúng. A. Ag + Fe(NO 3 ) 3  AgNO 3 + Fe(NO 3 ) 2 B. 2Al + 6HCl  2AlCl 3 + 3H 2 C. 4Mg + 10HNO 3  4Mg(NO 3 ) 2 + NH 4 NO 3 +3H 2 O D. 2H 2 S + SO 2  3S + 2H 2 O Câu 10. Quặng nào sau đây để điểu chế Magie. A. Boxit. B. Manhetit C. Apatit. D. Dolomit. Câu 11. Một dung dịch amin đơn chức X tác dung vừa đủ với 200ml dung dịch HCl 0,5M. Sau phản ứng thu được 9,55 gam muối. Xác định công thức của X? A. C 3 H 7 NH 2 B. C 2 H 5 NH 2 C. C 6 H 5 NH 2 D. C 3 H 5 NH 2 Câu 12. Cho 2,7 gam Al tác dụng với dung dịch HNO 3 dư thu được 6.72 lít khí X. ( duy nhất) . Khối lượng dung dịch sau phản ứng : Mã đề thi 103 Trang 1 /Đề 103 A. Tăng 11,1 găm B. Tăng 2,7 gam. C. Giảm 13.8 gam. D. Giảm 11.1 gam Câu 13. Este nào say đây khi tác dụng với NaOH tạo hỗn hợp hai muối. A. Vinyl axetat. B. Phenyl axetat. C. Etyl fomat. D. Benzyl fomat Câu 14. Câu nào sau đây không đúng. A. Khi đun nóng lòng trắng trứng cho hiện tượng đông tụ. B. Tất cả các Peptit khi tác dụng với Cu(OH) 2 /OH - tạo dung dịch màu xanh tím. C. Thủy phân đến cùng các peptit sẽ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANH HÓA TRƯỜNG THPT HÀ TRUNG Đề có 04 trang (40 câu trắc nghiệm) KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN THỨ I NĂM HỌC 2016-2017 Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề Ngày thi:04/12/2016 Mã đề thi 302 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Dãy gồm ion tồn dung dịch A Al3+, PO43–, Cl–, Ba2+ B K+, Ba2+, OH–, Cl– 2+ – + 2– C Ca , Cl , Na , CO3 D Na+, K+, OH–, HCO3– Câu 2: Cho hợp kim sau: Cu–Fe (1); Zn–Fe (2); Fe–C (3); Al–Fe (4) Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li số lượng hợp kim mà Fe bị ăn mòn trước A B C D Câu 3: Cho phản ứng: NaCrO2+ Br2 + NaOH → Na2CrO4 + NaBr + H2O Khi cân hệ số cân nguyên tối giản NaCrO2 A B C D Câu 4: Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư; (b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2; (c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO đun nóng; (d) Cho Ba vào dung dịch CuSO4 dư; (e) Nhiệt phân AgNO3 Sau kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu kim loại A B C D Câu 5: Phát biểu sau sai? A Sản phẩm phản ứng xà phòng hoá chất béo axit béo glixerol B Số nguyên tử hiđro phân tử este đơn đa chức số chẵn C Nhiệt độ sôi este thấp hẳn so với ancol có phân tử khối D Trong công nghiệp chuyển hoá chất béo lỏng thành chất béo rắn Câu 6: Cho dung dịch A chứa a mol ZnSO4; dung dịch B chứa b mol AlCl3; dung dịch C chứa KOH Thí nghiệm 1: cho từ từ dung dịch C vào dung dịch A Thí nghiệm 2: cho từ từ dung dịch C vào dung dịch B Lượng kết tủa hai thí nghiệm mô tả theo đồ thị (ở hình dưới) (1): đồ thị biểu diễn kết tủa thí nghiệm (2): đồ thị biểu diễn kết tủa thí nghiệm Tổng khối lượng kết tủa hai thí nghiệm dùng x mol KOH thí nghiệm là: A 8,496 gam B 10,620 gam C 25,488 gam D 11,286 gam Câu 7: Hòa tan hết kim loại Mg, Al, Zn dung dịch HNO3 loãng, vừa đủ thu dung dịch X không thấy có khí thoát Cô cạn X m gam muối khan phần trăm khối lượng nguyên tố Oxi 54% Nung m gam muối khan nói tới khối lượng không đổi thu 70,65 gam chất rắn Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 210 B 200 C 195 D 185 Câu 8: Chất sau thuộc loại đipeptit? A H2N-CH2-CONH-CH2-CONH-CH2-COOH B H2NCH2CH2CONH-CH2COOH Trang 1/4 - Mã đề thi 302 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí C H2NCH2CH2CONH-CH2 CH2COOH D H2N-CH2CONH-CH(CH3)- COOH 2+ 2+ 2+ Câu 9: Dung dịch A gồm: Ba ; Ca ; Mg ; 0,3 mol NO3-; 0,5 mol Cl- Để kết tủa hết tất ion A cần dùng tối thiểu V (ml) dung dịch hỗn hợp gồm K2CO3 1M Na2CO3 1,5M Giá trị V A 320 B 600 C 300 D 160 Câu 10: Kim loại có tính chất vật lý chung sau đây? A Tính dẻo, tính dẫn nhiệt, nhiệt độ nóng chảy cao B Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt có ánh kim C Tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, có khối lượng riêng lớn, có ánh kim D Tính dẻo, có ánh kim, tính cứng Câu 11: Hợp chất hữu A (chứa nguyên tố C, H, O) chứa loại nhóm chức Cho 0,005 mol A tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch NaOH ( D= 1,2 g/ml) thu dung dịch B Làm bay dung dịch B thu 59,49 gam nước lại 1,48 gam hỗn hợp chất rắn khan D Nếu đốt cháy hoàn toàn chất rắn D thu 0,795 gam Na2CO3; 0,952 lít CO2 (đktc) 0,495 gam H2O Nếu cho hỗn hợp chất rắn D tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư, chưng cất chất hữu X, Y, Z chứa nguyên tố C, H, O Biết X, Y axit hữu đơn chức MZ < 125 Số nguyên tử H Z A 12 B C D 10 Câu 12: Hỗn hợp X gồm Mg MgO chia thành phần Cho phần tác dụng hết với dung dịch HCl thu 3,136 lít khí (đktc); cô cạn dung dịch làm khô thu 14,25g chất rắn khan A Phần trăm khối lượng Mg hỗn hợp X A 10,64% B 89,36% C 44,68% D 55,32% Câu 13: Trong số loại tơ sau: tơ nitron, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat Có loại tơ thuộc loại tơ nhân tạo? A B C D Câu 14: Để bảo vệ vỏ tàu biển, người ta thường dung phương pháp sau đây? A Dùng chất ức chế ăn mòn B Dùng phương pháp điện hóa C Cách li kim loại với môi trường bên D Dùng hợp kim chống gỉ Câu 15: Cho chất: etyl axetat, anilin, axit acrylic, phenol, glyxin, tripanmitin Trong chất này, số chất tác dụng SỞ GD VÀ ĐT KHÁNH HÒA ĐỀ THI THỬ - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI HỌC MÔN THI: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút Họ tên thí sinh: ……………………………………… SBD : …… Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố : H =1, Li= 7, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, S =32, Cl = 35,5 , K = 39, Ca = 40, Rb = 85.5, Fe = 56, Cu = 64, Zn = 65, Ag = 108, Cs 133 Câu 1. Cho 50.55 gam hỗn hợp gồm hai muối cacbonat của hai kim loại kiềm tác dụng với 450 ml dung dịch HCl 2M . sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì các chất tan trong dung dịch có nồng độ mol/lít đều bằng nhau. Hai kim loại cần tìm là: A. Na và K B. Li và Na C. Li và K D. Na và Rb Câu 2. Oxi hoá 10,2 g hỗn hợp 2 anđehit kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng người ta thu được 2 axit cacboxylic no đơn chức. Để trung hoà hỗn hợp này cần dùng 200ml dung dịch NaOH 1M. CTCT 2 anđehit là : A. CH 3 CHO và C 2 H 5 CHO B. HCHO và CH 3 CHO C. C 2 H 5 CHO và C 3 H 7 CHO D. C 3 H 7 CHO và C 4 H 9 CHO Câu 3. .Chất nào sau đây tạo kết tủa vàng khi đun nóng với dung dịch AgNO 3 /NH 3 A. CH 3 CHO B. CHCH C. HCOOH. D. CH 3 -CC-CH 3 Câu 4. Oxit nào sau đây khi tác dụng với nước tạo thành hỗn hợp hai axit. A. SO 3 B. CO 2 C. Al 2 O 3 D. CrO 3 Câu 5. Este nào sau đây có mùi thơm của hoa nhài. A. Isoamyl axetat. B. Etyl propyonat. C. Benzyl axetat. D. Geranyl axetat. Câu 6. Hỗn hợp bột X gồm BaCO 3 , Fe(OH) 2 , Al(OH) 3 , CuO, MgCO 3 , Nung X trong không khí đến khối lượng không đổi được hỗn hợp rắn A 1 . Cho A 1 vào nước dư khuấy đều được dung dịch B chứa 2 chất tan và phần không tan C 1 . Cho khí CO dư qua bình chứa C 1 nung nóng được hỗn hợp rắn Y (các phản ứng xảy ra hoàn toàn). Y chứa tối đa A. 3 đơn chất B. 2 đơn chất và 1 hợp chất. C. 1 đơn chất và 2 hợp chất. D. 2 đơn chất và 2 hợp chất. Câu 7. Điện phân (với điện cực trơ) 200 ml dung dịch CuSO 4 nồng độ x mol/l, sau một thời gian thu được dung dịch Y vẫn còn màu xanh, có khối lượng giảm 8g so với dung dịch ban đầu. Cho 16,8g bột Fe vào Y, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 12,4g kim loại. Giá trị của x là A. 2,25 B. 1,5 C. 1,25 D. 3,25 Câu 8. Cho hỗn hợp hai chất X, Y cùng có công thức phân tử C 4 H 11 O 2 N có khối lượng 52,5 gam tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 3,5M thoát ra hỗn hợp khí đếu làm xanh quỳ tím ẩm và có mùi khai có tỉ khối hơi so với Hidro là: 18,25. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là: A. 62,2 B. 45,6 gam C. 53,25 D. 54,6 gam Câu 9. Phàn ứng hóa học nào sau đây không đúng. A. Ag + Fe(NO 3 ) 3  AgNO 3 + Fe(NO 3 ) 2 B. 2Al + 6HCl  2AlCl 3 + 3H 2 C. 4Mg + 10HNO 3  4Mg(NO 3 ) 2 + NH 4 NO 3 +3H 2 O D. 2H 2 S + SO 2  3S + 2H 2 O Câu 10. Quặng nào sau đây để điểu chế Magie. A. Boxit. B. Manhetit C. Apatit. D. Dolomit. Câu 11. Một dung dịch amin đơn chức X tác dung vừa đủ với 200ml dung dịch HCl 0,5M. Sau phản ứng thu được 9,55 gam muối. Xác định công thức của X? A. C 3 H 7 NH 2 B. C 2 H 5 NH 2 C. C 6 H 5 NH 2 D. C 3 H 5 NH 2 Câu 12. Cho 2,7 gam Al tác dụng với dung dịch HNO 3 dư thu được 6.72 lít khí X. ( duy nhất) . Khối lượng dung dịch sau phản ứng : Mã đề thi 103 Trang 1 /Đề 103 A. Tăng 11,1 găm B. Tăng 2,7 gam. C. Giảm 13.8 gam. D. Giảm 11.1 gam Câu 13. Este nào say đây khi tác dụng với NaOH tạo hỗn hợp hai muối. A. Vinyl axetat. B. Phenyl axetat. C. Etyl fomat. D. Benzyl fomat Câu 14. Câu nào sau đây không đúng. A. Khi đun nóng lòng trắng trứng cho hiện tượng đông tụ. B. Tất cả các Peptit khi tác dụng với Cu(OH) 2 /OH - tạo dung dịch màu xanh tím. C. Thủy phân đến cùng các peptit sẽ thu được các  -amioaxit. D. Peptit có n gốc -amioaxit sẽ có (n-1) liên kết peptit. Câu 15. Chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử. A. SO 2 B. O 3 C. P 2 O 5 D. Fe 2 (SO 4 ) 3 Câu 16. Cho một lượng bột Zn vào dung dịch X gồm FeCl 2 và CuCl 2 . Khối lượng chất rắn sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn nhỏ hơn khối lượng bột Zn Website: www.thptthuanthanh1.bacninh.edu.vn SỞ GD & ĐT SỞ GD VÀ ĐT KHÁNH HÒA ĐỀ THI THỬ - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI HỌC MÔN THI: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút Họ tên thí sinh: ……………………………………… SBD : …… Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố : H =1, Li= 7, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, S =32, Cl = 35,5 , K = 39, Ca = 40, Rb = 85.5, Fe = 56, Cu = 64, Zn = 65, Ag = 108, Cs 133 Câu 1. Cho 50.55 gam hỗn hợp gồm hai muối cacbonat của hai kim loại kiềm tác dụng với 450 ml dung dịch HCl 2M . sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì các chất tan trong dung dịch có nồng độ mol/lít đều bằng nhau. Hai kim loại cần tìm là: A. Na và K B. Li và Na C. Li và K D. Na và Rb Câu 2. Oxi hoá 10,2 g hỗn hợp 2 anđehit kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng người ta thu được 2 axit cacboxylic no đơn chức. Để trung hoà hỗn hợp này cần dùng 200ml dung dịch NaOH 1M. CTCT 2 anđehit là : A. CH 3 CHO và C 2 H 5 CHO B. HCHO và CH 3 CHO C. C 2 H 5 CHO và C 3 H 7 CHO D. C 3 H 7 CHO và C 4 H 9 CHO Câu 3. .Chất nào sau đây tạo kết tủa vàng khi đun nóng với dung dịch AgNO 3 /NH 3 A. CH 3 CHO B. CHCH C. HCOOH. D. CH 3 -CC-CH 3 Câu 4. Oxit nào sau đây khi tác dụng với nước tạo thành hỗn hợp hai axit. A. SO 3 B. CO 2 C. Al 2 O 3 D. CrO 3 Câu 5. Este nào sau đây có mùi thơm của hoa nhài. A. Isoamyl axetat. B. Etyl propyonat. C. Benzyl axetat. D. Geranyl axetat. Câu 6. Hỗn hợp bột X gồm BaCO 3 , Fe(OH) 2 , Al(OH) 3 , CuO, MgCO 3 , Nung X trong không khí đến khối lượng không đổi được hỗn hợp rắn A 1 . Cho A 1 vào nước dư khuấy đều được dung dịch B chứa 2 chất tan và phần không tan C 1 . Cho khí CO dư qua bình chứa C 1 nung nóng được hỗn hợp rắn Y (các phản ứng xảy ra hoàn toàn). Y chứa tối đa A. 3 đơn chất B. 2 đơn chất và 1 hợp chất. C. 1 đơn chất và 2 hợp chất. D. 2 đơn chất và 2 hợp chất. Câu 7. Điện phân (với điện cực trơ) 200 ml dung dịch CuSO 4 nồng độ x mol/l, sau một thời gian thu được dung dịch Y vẫn còn màu xanh, có khối lượng giảm 8g so với dung dịch ban đầu. Cho 16,8g bột Fe vào Y, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 12,4g kim loại. Giá trị của x là A. 2,25 B. 1,5 C. 1,25 D. 3,25 Câu 8. Cho hỗn hợp hai chất X, Y cùng có công thức phân tử C 4 H 11 O 2 N có khối lượng 52,5 gam tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 3,5M thoát ra hỗn hợp khí đếu làm xanh quỳ tím ẩm và có mùi khai có tỉ khối hơi so với Hidro là: 18,25. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là: A. 62,2 B. 45,6 gam C. 53,25 D. 54,6 gam Câu 9. Phàn ứng hóa học nào sau đây không đúng. A. Ag + Fe(NO 3 ) 3  AgNO 3 + Fe(NO 3 ) 2 B. 2Al + 6HCl  2AlCl 3 + 3H 2 C. 4Mg + 10HNO 3  4Mg(NO 3 ) 2 + NH 4 NO 3 +3H 2 O D. 2H 2 S + SO 2  3S + 2H 2 O Câu 10. Quặng nào sau đây để điểu chế Magie. A. Boxit. B. Manhetit C. Apatit. D. Dolomit. Câu 11. Một dung dịch amin đơn chức X tác dung vừa đủ với 200ml dung dịch HCl 0,5M. Sau phản ứng thu được 9,55 gam muối. Xác định công thức của X? A. C 3 H 7 NH 2 B. C 2 H 5 NH 2 C. C 6 H 5 NH 2 D. C 3 H 5 NH 2 Câu 12. Cho 2,7 gam Al tác dụng với dung dịch HNO 3 dư thu được 6.72 lít khí X. ( duy nhất) . Khối lượng dung dịch sau phản ứng : Mã đề thi 103 Trang 1 /Đề 103 A. Tăng 11,1 găm B. Tăng 2,7 gam. C. Giảm 13.8 gam. D. Giảm 11.1 gam Câu 13. Este nào say đây khi tác dụng với NaOH tạo hỗn hợp hai muối. A. Vinyl axetat. B. Phenyl axetat. C. Etyl fomat. D. Benzyl fomat Câu 14. Câu nào sau đây không đúng. A. Khi đun nóng lòng trắng trứng cho hiện tượng đông tụ. B. Tất cả các Peptit khi tác dụng với Cu(OH) 2 /OH - tạo dung dịch màu xanh tím. C. Thủy phân đến cùng các peptit sẽ thu được các  -amioaxit. D. Peptit có n gốc -amioaxit sẽ có (n-1) liên kết peptit. Câu 15. Chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử. A. SO 2 B. O 3 C. P 2 O 5 D. Fe 2 (SO 4 ) 3 Câu 16. Cho một lượng bột Zn vào dung dịch X gồm FeCl 2 và CuCl 2 . Khối lượng chất rắn sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn ... chất VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đ p n đề h TH൮T Qu c ga năm 2017 môn Hóa học 1, A 11, D 21, D 31, A 2, A 12, D 22, C 32, D 3, D 13, A 23, D 33, A 4, B 14, D 24,... ns1 D ns2 Câu 13: Trong năm 30 kỷ XX, nhà hóa học hãng Du Pont (Mỹ) thông báo phát minh loại vật liệu "mỏng tơ nhện, bền thép đẹp lụa” Theo thời gian, vật liệu có mặt sống hàng ngày người, phổ... phản ứng với nước brom (c) Đốt cháy hoàn toàn CH3COOCH3 thu số mol CO2 số mol H2O (d) Glyxin (H2NCH2COOH) phản ứng với dung dịch NaOH Số phát biểu ? A B VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Quế Võ số 1, Bắc Ninh (Lần 2), Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Quế Võ số 1, Bắc Ninh (Lần 2), Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Quế Võ số 1, Bắc Ninh (Lần 2)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay