Đề thi trắc nghiệm môn Toán lớp 12 THPT Quốc gia năm 2017 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội (Lần 1)

6 78 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 01:31

Trang 1/5 - Mã đề thi 132 TRƯỜNG THPT DMC THI KSCL VÒNG III ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN VẬT LÝ 12 Thời gian làm bài:60 phút; (40 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THI SINH Câu 1: Chọn phát biểu sai trong các phát biểu dưới đây khi nói về sóng điện từ: A. Sóng điện từ chỉ truyền được trong các môi trường vật chất . B. Tần số của sóng điện từ bằng tần số dao động của điện tích gây ra sóng. C. Khi một điện tích dao động điều hòa, nó sinh ra một điện từ trường lan truyền trong không gian dưới dạng sóng gọi là sóng điện từ. D. Vận tốc của sóng điện từ trong chân không bằng vận tốc của ánh sáng. Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng electron liên kết được giải phóng thành electron dẫn khi chất bán dẫn được chiếu bằng bức xạ thích hợp. B. Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng điện trở của vật dẫn kim loại tăng lên khi chiếu ánh sáng vào kim loại. C. Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại khi chiếu vào kim loại ánh sáng có bước sóng thích hợp. D. Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng electron bị bắn ra khỏi kim loại khi kim loại bị đốt nóng. Câu 3: Phát biểu nào sau đây là không đúng ? A. Tia hồng ngoại có khả năng đâm xuyên rất mạnh. B. Tia hồng ngoại có thể kích thích cho một số chất phát quang. C. Tia hồng ngoại chỉ được phát ra từ các vật bị nung nóng có nhiệt độ trên 500 0 C. D. Tia hồng ngoại mắt người không nhìn thấy được. Câu 4: Chọn câu đúng : A. Tia X là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại. B. Tia X do các vật bị nung nóng ở nhiệt độ cao phát ra. C. Tia X có thể xuyên qua tất cả mọi vật. D. Tia X có thể được phát ra từ các đèn điện. Câu 5: Chiếu một chùm tia hồng ngoại vào lá kẽm tích điện âm thì: A. Điện tích âm của lá kẽm mất đi B. Tấm kẽm sẽ trung hoà về điện C. Điện tích của tấm kẽm không thay đổi D. Tấm kẽm tích điện dương Câu 6: Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện có điện dung C = 20pF và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 3,5mH sẽ thu được sóng điện từ có bước sóng A. λ = 516m B. λ = 498m C. λ = 350m D. λ = 710m Câu 7: Tia X được tạo ra bằng cách nào sau đây? A. Chiếu tia tử ngoại vào kim loại có nguyên tử lượng lớn. B. Chiếu tia hồng ngoại vào một kim loại. C. Cho một chùm electron nhanh bắn vào một kim loại khó nóng chảy có nguyên tử lượng lớn. D. Cho một chùm electron chậm bắn vào một kim loại. Câu 8: Chọn câu đúng : A. Quang phổ liên tục của một vật phụ thụôc vào bản chất của vật nóng sáng. B. Quang phổ liên tục chỉ phụ thụôc vào nhiệt độ của vật nóng sáng. C. Quang phổ liên tục không phụ thụôc vào nhiệt độ và bản chất của vật nóng sáng. D. Quang phổ liên tục phụ thụôc cả nhiệt độ và bản chất của vật nóng sáng. Trang 2/5 - Mã đề thi 132 Câu 9: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, đo được khoảng cách từ vân sáng thứ 4 đến vân sáng thứ 10 ở cùng một phía đối với vân sáng trung tâm là 2,4mm. Khoảng cách giữa hai khe I-âng là 1mm, khoảng cách từ màn chứa hai khe tới màn quan sát là 1m. Bước sóng ánh sóng dùng trong thí nghiệm là : A. =0,40m B. =0,45m C. =068m D. =0,72m Câu 10: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe I-âng là 1mm, khoảng cách từ màn chứa hai khe tới màn quan sát là 1m. Hai khe được chiếu bởi ánh sáng tím có bước sóng 0,38m, khoảng cách giữa vân sáng thứ 4 đến vân sáng thứ 10 ở cùng một bên đối với vân sáng trung tâm là : A. 2,8mm B. 1,14mm C. 1,5mm D. 2,28mm Câu 11: Hai khe I-âng cách nhau 3mm được chiếu bởi ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,60m. Các vân giao thoa được hứng trên màn cách hai khe 2m. Tại điểm M cách vân trung tâm 2,2mm có : A. vân sáng bậc 5 B. vân sáng bậc 4 C. vân tối thứ 5 D. vân tối thứ 6 Câu 12: Phát biểu nào sau đây là không đúng ? A. Tia tử ngoại SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NỘI TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017 Bài thi: TOÁN Thời gian: 90 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ THI THỬ LẦN (Đề thi gồm 05 trang) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi 121 (Thí sinh không sử dụng tài liệu) Câu Tìm nguyên hàm hàm số f  x   xe x  xe C  xe A x dx   x  1 e x  C x dx    x  1 e  x  C  xe D  xe B x dx   x  1 e x  C x dx    x  1 e  x  C Câu Tìm phương trình tiệm cận đứng đồ thị hàm số y  A x  C x  1 B y  1 2x 1 x 1 D y  Câu Tìm tập nghiệm S bất phương trình: log4  x  7  log2  x  1 B S   ;1 A S   3;   C S  1;4 D S   1;  Câu Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a Gọi E E’ trung điểm CD, A’B’ Tính thể tích khối đa diện ABEDD’A’E’ theo a a3 a3 a3 a3 A B C D Câu Cho log a b  6, log c a  Tính log a2 A a4 b c3 B 2,5 C D – Câu Viết phương trình mặt cầu đường kính AB biết A  2;3; 1 , B  0; 1;1 A  x  1   y  1  z  24 B  x  1   y     z  1  C  x  1   y  1  z  D  x     y  3   z  1  2 2 Câu Đồ thị hàm số y  Chọn kết luận sai A bd  2 2 2 ax  b có dạng hình bên cx  d B cd  C ab  D ac  Câu Tìm giá trị cực đại yo hàm số y  x  4ln   x  A yo   ln B yo  C yo  D yo  e Câu Cho hàm số f  x   ln x Tính I   g  x  dx , với g  x  đạo hàm cấp f  x  Trang 1/6 - Mã đề thi 121 B I  C I  D I  e  e e Câu 10 Cho số phức z  a  bi thỏa mãn z  z   i Tính giá trị biểu thức 3a  b A 3a  b  B 3a  b  C 3a  b  D 3a  b  A I  Câu 11 Trên mặt phẳng tọa độ điểm biểu diễn cho số phức z biết A  4;3 B  4; 3 2  i z i D  4;3 C  4; 3 Câu 12 Tính thể tích khối tròn xoay quay hình phẳng giới hạn y  sin x.cos x, y  0,   x    xung quanh trục Ox A 2 B  C  D 2 Câu 13 Tìm số điểm chung đồ thị hai hàm số y  x  x  y  x  x A B C D 4 x   t  Câu 14 Tìm tọa độ giao điểm đường thẳng d :  y   t mặt phẳng  P  : x  y  z    z  4  t  A  2;8; 4  B  1;11; 7  C  5;5; 1 D  0;10; 7  ex có đồ thị  C  kết luận ex 1 (1)  C  có tiệm cận đứng đường thẳng x  Câu 15 Cho hàm số y  (2)  C  có tiệm cận đứng đường thẳng x  (3)  C  có tiệm cận ngang đường thẳng y  (4)  C  có tiệm cận ngang đường thẳng y  Có kết luận A B C D Câu 16 Phương trình 16  x log 16  x  x   có nghiệm? A B C D Câu 17 Ông X gửi tiết kiệm 100 triệu đồng theo hình thức lãi kép với lãi suất không đổi 0,5% tháng Do nhu cầu cần chi tiêu, tháng sau đó, ông rút triệu đồng từ số tiền Hỏi tháng cuối cùng, ông X rút nốt tiền? A 970926 đồng B 4879 đồng C 975781 đồng D 4903 đồng Câu 18 Đạo hàm hàm số y  B 2 A - ln  x  1 x x  a ln  b  a, b    Tìm a  b C Câu 19 Đồ thị hai hàm số y  x  x y  e x có giao điểm A B C Câu 20 Cho D D x 1 dx  ln a  ,  a    Tính 2a  1  x x 2 C D Câu 21 Cho khối trụ có bán kính đáy diện tích toàn phần 100 Tính thể tích khối trụ 125 375 A B 250 C D 125   A B Trang 2/6 - Mã đề thi 121 Câu 22 Một chất điểm chuyển động với vận tốc v  30 (m/s) đột ngột thay đổi gia tốc a  t    t (m/s2) Tính quãng đường chất điểm kể từ thời điểm thay đổi gia tốc đến thời điểm vận tốc lớn 128 848 64 424 A (m) B C (m) D (m) 3 3 Câu 23 Cho hình chóp S ABC có đáy tam giác vuông cân A , BC  a thể tích a Tính chiều cao h hình chóp cho 1 A h  a B h  3a C h  a D h  6a Câu 24 Hàm số y  x  x  x đồng biến khoảng 1  A  ;1 B  ;1 C  0;1 3  Câu 25 Cho hàm số y  f  x   D 1;   có đạo hàm liên tục 1; 2 thỏa mãn B f    20  f   x  dx  10 f  x dx  ln Biết f  x   x  1; 2 Tính f   f  x A f    10 C f    10 D f    20 Câu 26 Biết M 1; 6  điểm cực đại đồ thị hàm số y  x3  bx  cx  Tìm tọa độ điểm cực tiểu đồ thị hàm số A N  2; 21 B N  2; 21 C N  2;11 D N  2;6  Câu 27 Tìm giá trị tham số m để bất phương trình x  m.3x  m   nghiệm với x A m  B m  m  6 C m  D 6  m  Câu 28 Tìm mô đun số phức z    3i 1  i  A z  26 B z  D z  C z  24 Câu 29 Tích hai nghiệm phương trình log 32 x  log x   A B 90 C x 1 Câu 30 Tìm tập giá trị hàm số y  x2 A  \ 2 B  C  \ 2 D 729 D  \ 1 Câu 31 Tính chất không với số phức z1 , z2 A z1  z2  z1  z2 B z1.z2  z1.z2 C z1  z2  z1  z2 D z1.z2  z1 z2 Câu 32 Với x, y, z số nguyên dương thỏa mãn x log 2016  y log 2016  z log 2016  Tính giá trị biểu thức Q  x  y  z A 10 B 2017 C D 2016 Câu 33 Số phức z biểu diễn mặt phẳng hình Hình Hình Hình Hình Hình Hỏi hình biểu diễn cho số phức z A Hình B Hình C Hình D Hình Trang 3/6 - Mã đề thi 121 Câu 34 Cho hình lập phương ABCD A ' B ' C ' D ' Gọi R1 bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp A ' ABCD , R2 bán kính mặt cầu tiếp xúc với cạnh tứ diện ACB ' D ' Ta có A R1  R2 B R1  3R2 C R1  R2 D R1  R2 Câu 35 Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm  đồ thị hàm số y  f   x   hình bên Khi  hàm số y  f  x  y x A Có điểm cực đại điểm cực tiểu B Có điểm cực đại điểm cực tiểu C Có điểm cực đại điểm cực ...GV: Lê Hoài Bảo ĐỀ KIỂM TRA HK1 KHỐI 12 – THAM KHẢO Câu Hàm số y  x  x  nghịch biến khoảng nào? A  1;1 C  ; 1 1;  B D  1;3 Câu Hàm số y   x  x  đồng biến khoảng nào? B  ;0  A  0;   C ;    D  2;   Câu Hàm số sau đồng biến khoảng xác định? A y  x2 x 1 B y  x  x  D y  C y  x  x  x2 x 1 Câu Với giá trị tham số m hàm số y  x  6mx  đồng biến B m  A m  Câu Hàm số y  C m  ? D m  x  có cực trị? 2x  A B C D Câu Hàm số đa thức bậc ba có tối đa cực trị? A B C D Câu Hàm số y  x  x  có giá trị cực đại bằng: A B C 3 D 7 Câu Với giá trị tham số m hàm số y  x3  mx  x  đạt cực đại x  1 ? A m  2 B m  C m  D m  2 Câu Với giá trị tham số m hàm số y   x  x  mx  có y CĐ y CT trái dấu? A 1  m  B m  1 m  C m  1 m  D m  Câu 10 Giá trị lớn hàm số y  A B Câu 11 Giá trị nhỏ hàm số y  A B 2x  đoạn 0;2 là: 3 x C  D x    x là: C 2 D GV: Lê Hoài Bảo Câu 12 Cho hàm số y  cos2 x e sin x Khẳng định sau đúng? B y  A max y       ;       ;  C max y  1 D y       ;       ;  Câu 13 Hàm số sau có tiệm cận? A y  x  3x B y   x3  x  C y  x  x  D y  Câu 14 Hàm số y  x 1 3x  có tiệm cận ngang tiệm cận đứng là: x A x  y  B x  y  C y  x  D y  x  Câu 15 Đồ thị hàm số nào? A y  x  x B y   x  x  C y  x  x  D y   x  x Câu 16 Bảng biến thiên hàm số nào? x  y' y A y  2x  x 1 1  + +   B y  2 x  x 1 C y  2x  x 1 D y  2x  x 1 Câu 17 Đồ thị hàm số y  x  x  cắt trục Ox điểm? A B C D Câu 18 Với giá trị tham số m phương trình x3  3x2  m   có nghiệm? A m  1 m  2 B m  m  GV: Lê Hoài Bảo D  m  C 2  m  1 Câu 19 Cho hàm số y  x3 có đồ thị (C) Gọi M điểm (C) cho tổng khoảng cách từ M x2 đến hai đường tiệm cận nhỏ Tìm giá trị nhỏ C B 5 A  D  Câu 20 Tìm tập xác định hàm số y  log x  ? A C  1;1 \ 1 B  Câu 21 Tìm tập xác định hàm số y  x  x A Câu 22 Tính giá trị biểu thức K  2log  ln e ? C  ;0    2;   \ 0;2 B A 4009 2  log D  0;2  49 C 6 B 4090 D 4096 Câu 23 Cho a , b số thực dương khác Rút gọn biểu thức P  a C a b B b A a \ 1 D log a2 b.log b a D ab Câu 24 Cho log2 m  a log5  25m   b Tính log10 m theo a b A ab2 a b  2 B ab2 2a  b   C a b  2 ab2 D 2a  b   ab2 Câu 25 Số sau nhỏ 1? A ln B log  1   Câu 26 Biết   3 A         3 C log 0,5 e D log0,2 0,1  2 Khẳng định sau đúng? C     B     D     Câu 27 Tìm đạo hàm hàm số y  ln  x  1 A y '  x 1 B y '   x  1 C y '   x  1 Câu 28 Tìm đạo hàm hàm số y  2log3 x 2log3 x ln A y '  ln 2log3 x ln B y '  x ln D y '  x 1 GV: Lê Hoài Bảo 2log3 x C y '  ln x 2log3 x D y '  x ln Câu 29 Cho hai hàm số f  x   elog x g  x   ln x Đẳng thức sau đúng? A ln10 f '  x   f  x .g '  x  B f '  x   f  x .g '  x  C ln10 f '  x   f  x .g  x  D f '  x   f  x .g '  x .ln10 Câu 30 Giải phương trình 128x  B x  7 A x  C x  71 D x  C x  520 D x  100 Câu 31 Giải phương trình log5 x  20 A x  B x  205 Câu 32 Giải phương trình A x  ; x   3 x 1 9 x2  C x  1 ; x  0 B x  1 ; x   D x  ; x   3 Câu 33 Biết x  log5 x  log x  3 Giá trị log5 x bằng: A  B  C  Câu 34 Tìm tất giá trị m để phương trình log32 D   x  m  1  log32  mx  x   có 2 nghiệm A m  B m  3 C m  1; m  3 D m  Câu 35 Một người gửi vào ngân hàng số tiền 9.000.000 đồng với lãi suất 1,25%/tháng theo hình thức lãi kép Hỏi sau năm người nhận tiền gốc lẫn lãi? A 10446790,66 B 151507009800 C 10446790,66 D 1515070098 Câu 36 Khối lập phương có cạnh a tích bằng: A a 3 B a a3 C D 3a3 Câu 37 Khối chóp tứ giác có cạnh đáy a , chiều cao 3a tích bằng: A 3a a3 B C a 3 D a GV: Lê Hoài Bảo Câu 38 Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có tất cạnh a Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A'B'C' 9a A 3a 3 C 3a B 9a 3 D Câu 39 Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vuông cạnh 6cm, SA vuông góc với đáy, góc SBA  600 Tính thể tích khối chóp S.ABCD Tập thể GV Toán Nhóm Facebook "Đề thi trắc nghiệm LATEX" TUYỂN TẬP ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM LỚP 12 MÔN TOÁN NỘI - 2017 Mục lục Đề kiểm tra học kì lớp 12 trường nước 1.1 THPT Minh 1.2 THPT Xuân Trường 11 1.3 THPT PHẠM VĂN ĐỒNG 17 1.4 THPT Yên Phong 22 1.5 THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu, An Giang 29 1.6 THPT Hàn Thuyên 35 1.7 ĐỀ THI THỬ LẦN CỦA THTT 41 1.8 THPT Đào Duy Từ, Nội 48 1.9 THPT Hiệp Hòa 53 1.10 Lương Thế Vinh, Nội 59 1.11 Chuyên AMS, Nội 65 1.12 Trần Hưng Đạo, TP Hồ Chí Minh 71 1.13 Nguyễn Tất Thành, Nội 76 1.14 THCS THPT Nguyễn Khuyến, Bình Dương 82 1.15 Sở GD ĐT Nam Định 87 1.16 TRUNG TÂM GDTX HUYỆN NHÀ BÈ 93 1.17 Sở Giáo Dục Đào tạo Vĩnh Phúc 98 1.18 Sở GD ĐT Lâm Đồng 104 1.19 Sở GD ĐT Bạc Liêu 111 1.20 Sở GD ĐT Vĩnh Phúc - mã đề 234 117 1.21 THPT Chuyên Thái Bình 123 1.22 THPT Nguyễn Trân, Bình Định 129 1.23 Sở GD ĐT Tiền Giang 134 1.24 Sở GD ĐT Đồng Nai 139 1.25 Đề ôn tập học kì 1, THPT Yên Thế, Bắc Giang 145 1.26 THPT Chuyên Bắc Kạn 150 Nhóm Facebook "ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM BẰNG LATEX" Đề kiểm tra học kì lớp 12 trường nước 158 Mở đầu Kính chào Thầy/Cô Trên tay Thầy/Cô tài liệu môn Toán soạn thảo theo chuẩn LATEX tập thể giáo viên nhóm "Đề thi trắc nghiệm LATEX".1 Mục tiêu nhóm Hỗ trợ giáo viên Toán tiếp cận với LATEX soạn thảo tài liệu Toán nói chung đề thi trắc nghiệm LATEX nói riêng với cấu trúc gói đề thi trắc nghiệm ex_test tác giả Trần Anh Tuấn, Đại học Thương Mại Các thành viên nhóm chia sẻ miễn phí pdf chuyên đề nhóm Các thành viên nhóm có đóng góp dự án Chẳng hạn đóng góp 1,2, đề LATEX dự án nhận file tổng hợp LATEX đề từ thành viên khác Hướng đến việc chia sẻ chuyên đề, viết sách, LATEX, Tại địa https://www.facebook.com/ groups/376563782695515/ Chương Đề kiểm tra học kì lớp 12 trường nước 1.1 THPT Minh Bài 1: Gọi M n giá trị lớn nhỏ hàm số y = −x4 + 8x2 − đoạn [−3; 1] Khi M + n là: A −48 B C −6 Bài 2: Tìm tập xác định hàm số y = log(x − 2x2 ) + log là: 1 A 0; B −∞; C 0; 2 Bài 3: Cho a > < x < y, chọn đáp án đúng: A < a x < ay B a x < ay < D −25 D (2; +∞) C a x < < ay D a x > ay > 2x − Bài 4: Gọi (x0 , y0 ) tọa độ giao điểm đồ thị hàm số y = x − y = Tính y0 x+1 A y0 = B y0 = C y0 = −1 D y0 = Bài 5: Đạo hàm hàm số y = log x x = bằng: ln 10 A B ln 10 C ln 10 Bài 6: Cho x = Tính A = 25 x + 52−x 13 75 33 A A = B A = C 2 2x+1 Bài 7: Phương trình 2016 = 2016 có nghiệm là: A x = B x = C x = 2x + 2016 Bài 8: Đồ thị hàm số y = có đường tiệm cận ngang là: x−1 A x = B y = −3 C y = Bài 9: Nhận biết hàm số y = −x3 + 3x có đồ thị sau đây: D 10 ln D A = 29 D x = D y = Nhóm Facebook "ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM BẰNG LATEX" y y 2 1 x −3 −2 −1 x −3 −2 −1 −1 −1 −2 A −2 B y y 1 x x −3 −2 −1 −3 −2 −1 −1 −1 −2 C −2 D x−5 Chọn mệnh đề đúng: x+2 A Hàm số có cực trị B Hàm số nhận giá trị y = −1 Bài 10: Cho hàm số y = C Hàm số cực trị D Hàm số có cực trị Bài 11: Tìm m để phương trình x3 − 3x2 + = m có nghiệm phân biệt: A ≤ m ≤ B < m < Bài 12: Cho hàm số y = ax4 + bx2 + c(a C < m < D m < m > 0) Khẳng định sau sai? A Hàm số có cực trị B Hàm số có cực trị thuộc trục tung C Đồ thị hàm số có điểm cực trị thuộc trục tung D Hàm số có cực trị Bài 13: Cho lăng trụ tam giác ABC.A B C có cạnh đáy a, góc AB (BCC ) 300 Tính √ thể tích V khối lăng trụ đó: √ a3 a3 a A B C Tập thể GV Toán Nhóm Facebook "Đề thi trắc nghiệm LATEX" Phiên ngày Ngày 15 tháng năm 2017 TUYỂN TẬP ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM LỚP 12 MÔN TOÁN NỘI - 2017 Mục lục Đề kiểm tra học kì lớp 12 trường nước 1.1 THPT Việt Đức 1.2 THPT Minh 10 1.3 THPT Xuân Trường 17 1.4 THPT PHẠM VĂN ĐỒNG 23 1.5 THPT Yên Phong 28 1.6 THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu, An Giang 35 1.7 THPT Hàn Thuyên 41 1.8 ĐỀ THI THỬ LẦN CỦA THTT 47 1.9 THPT Đào Duy Từ, Nội 54 1.10 THPT Hiệp Hòa 59 1.11 Lương Thế Vinh, Nội 65 1.12 Chuyên AMS, Nội 71 1.13 Trần Hưng Đạo, TP Hồ Chí Minh 77 1.14 Nguyễn Tất Thành, Nội 82 1.15 Kim Liên, Nội 88 1.16 THCS THPT Nguyễn Khuyến, Bình Dương 90 1.17 Sở GD ĐT Nam Định 95 1.18 TRUNG TÂM GDTX HUYỆN NHÀ BÈ 101 1.19 Chuyên Vị Thanh, Hậu Giang 106 1.20 Sở Giáo Dục Đào tạo Vĩnh Phúc 112 1.21 Sở GD ĐT Lâm Đồng 118 1.22 Sở GD ĐT Bạc Liêu 125 1.23 Sở GD ĐT Vĩnh Phúc - mã đề 234 131 1.24 THPT Chuyên Thái Bình 137 1.25 THPT Nguyễn Trân, Bình Định 143 1.26 Sở GD ĐT Tiền Giang 148 1.27 Sở GD ĐT Đồng Nai 153 Nhóm Facebook "ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM BẰNG LATEX" 1.28 Đề ôn tập học kì 1, THPT Yên Thế, Bắc Giang 159 1.29 THPT Chuyên Bắc Kạn 164 1.30 Bộ đề tinh túy, đề 01 172 1.31 Sở GD Đào tạo Gia Lai 179 Đề kiểm tra học kì lớp 12 trường nước 185 Đề thi thử THPT QG trường nước 186 3.1 Đề thử nghiệm lần 2, BGD 186 3.2 THPT Chuyên Lam Sơn (739) 193 3.3 THPT Chuyên Hạ Long 200 3.4 Toán học tuổi trẻ, lần 05 206 3.5 Chuyên Trần Phú lần 213 3.6 Chuyên Thái Bình lần 220 3.7 THPT Thăng Long - nội 226 3.8 THPT Hoài Ân, Bình Định 232 3.9 THPT Lam Kinh 238 3.10 Chuyên Quang Trung, Bình Phước 244 3.11 Đề thi thử THPT Yên Thế, Bắc Giang 251 3.12 THPT Yên Thế, lần 256 Mở đầu Kính chào Thầy/Cô Trên tay Thầy/Cô tài liệu môn Toán soạn thảo theo chuẩn LATEX tập thể giáo viên nhóm "Đề thi trắc nghiệm LATEX".1 Mục tiêu nhóm Hỗ trợ giáo viên Toán tiếp cận với LATEX soạn thảo tài liệu Toán nói chung đề thi trắc nghiệm LATEX nói riêng với cấu trúc gói đề thi trắc nghiệm ex_test tác giả Trần Anh Tuấn, Đại học Thương Mại Các thành viên nhóm chia sẻ miễn phí pdf chuyên đề nhóm Các thành viên Tập thể Giáo viên Toán Facebook: "Nhóm Toán LaTeX" Ngày 22 tháng năm 2017 TUYỂN TẬP ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM LỚP 12 MÔN TOÁN NỘI - 2017 Mục lục Sở GD ĐT Quảng Nam (HKII) THPT Thường Tín, Nội 10 Đề tham khảo, Bộ GD ĐT 17 THPT Chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai, lần 25 THPT Lý Tự Trọng, Nam Định, lần 33 Sở GD ĐT Nam 40 THPT Chuyên Thái Nguyên, lần 47 THPT Gia Lộc, Hải Dương, lần 54 THPT Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang, lần 61 10 Sở GD ĐT Hải Phòng 69 11 THPT Hòa Bình, TP HCM 77 12 THPT Tam Dương, Vĩnh Phúc 84 13 Sở GD ĐT Đồng Nai (HKII) 91 14 THPT Liên Hà, Nội (HKII) 99 15 THPT Nguyễn Gia Thiều, Nội (HKII) 107 16 THPT Yên Dũng, Bắc Giang (HKII) 114 17 THPT An Dương Vương, TP HCM 121 18 THPT Thanh Chương I, Nghệ An, lần 128 19 THPT Quốc học Quy Nhơn, lần 136 20 PTDTNT Phước Sơn, Quảng Nam 143 21 THPT Thăng Long, Nội, lần 149 22 THPT Trần Phú, Nội 156 23 Sở GD ĐT Tuyên Quang 163 24 THPT Lê Quý Đôn, Nội 171 25 Sở GD ĐT Bà Rịa Vũng Tàu 178 26 THPT Hải Hậu C, Nam Định 185 27 THPT Chuyên Lê Thánh Tông, Quảng Nam 193 28 THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Nội 200 29 Sở GD ĐT Quảng Bình 207 Facebook "Nhóm Toán LaTeX" 30 Sở GD ĐT Cao Bằng, lần 214 31 THPT Chuyên Lê Hồng Phong, TP HCM 220 32 THPT Kim Liên, Nội (HKII) 227 33 THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị (HKII) 234 34 Sở GD ĐT Lâm Đồng (HKII) 240 35 Sở GD ĐT Tây Ninh (HKII) 248 36 THPT Chuyên Sơn La (HKII) 254 37 THPT Đông Thành, Quảng Ninh (HKII) 261 Mở đầu Kính chào Thầy/Cô Trên tay Thầy/Cô tài liệu môn Toán soạn thảo theo chuẩn LATEX tập thể giáo viên "Nhóm Toán LaTeX".1 Mục tiêu nhóm: Hỗ trợ giáo viên Toán tiếp cận với LATEX soạn thảo tài liệu Toán nói chung đề thi trắc nghiệm LATEX nói riêng với cấu trúc gói đề thi trắc nghiệm ex_test tác giả Trần Anh Tuấn, Đại học Thương Mại Các thành viên nhóm chia sẻ miễn phí pdf chuyên đề nhóm Các thành viên nhóm có đóng góp dự án Chẳng hạn đóng góp 1,2, đề LATEX dự án nhận file tổng hợp LATEX đề từ thành viên khác Hướng đến việc chia sẻ chuyên đề, viết sách, LATEX, Tại địa https://www.facebook.com/groups/toanvalatex/ DỰ ÁN 11 Facebook "Nhóm Toán LaTeX" LATEX hóa: Thầy Dũng Lê Sở GD ĐT Quảng Nam (HKII) (Đề có 32 câu hỏi trắc nghiệm Thời gian làm bài: 60 phút) Câu Trong không gian Oxyz, cho điểm M (−1; 1; 2) Phương trình sau phương trình mặt phẳng qua điểm M vuông góc với trục Oz? A z + = B z − = C z = D x + y = → − − Câu Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai vec-tơ → a = (1; −2; 2) b = (2; 1; −2) → − − Tính → a.b → − → − − − A → a b = (2; −2; −4) B → a b = −4 → − → − − − C → a b = D → a b = Câu Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P ) qua hai điểm A(1; −2; 2), B(2; 1; 0) vuông góc với mặt phẳng (Ozx) Vec-tơ vec-tơ pháp tuyến mặt phẳng (P )? ... 100 Tính thể tích khối trụ 125 375 A B 250 C D 125    A B Trang 2/6 - Mã đề thi 121 Câu 22 Một chất điểm chuyển động với vận tốc v  30 (m/s) đột ngột thay đổi gia tốc a  t    t (m/s2)... z2 nghiệm phương trình  -5 OM z  z   Tính số đo góc M x A 120 o B 60 o C 90o D 150o -6 - HẾT Trang 5/6 - Mã đề thi 121 ĐÁP ÁN C 11 D 21 D 31 C 41 A C 12. .. y  z A 10 B 2017 C D 2016 Câu 33 Số phức z biểu diễn mặt phẳng hình Hình Hình Hình Hình Hình Hỏi hình biểu diễn cho số phức z A Hình B Hình C Hình D Hình Trang 3/6 - Mã đề thi 121 Câu 34 Cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi trắc nghiệm môn Toán lớp 12 THPT Quốc gia năm 2017 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội (Lần 1), Đề thi trắc nghiệm môn Toán lớp 12 THPT Quốc gia năm 2017 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội (Lần 1), Đề thi trắc nghiệm môn Toán lớp 12 THPT Quốc gia năm 2017 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội (Lần 1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay