Tu vựng ke toan doanh nghiep

8 48 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 01:04

THE GLOSSARY IN ACCOUNTING Accounting entry : Accrued expenses : chi phí phải trả Accumulated : lũy kế Advanced payments to suppliers : trả trước người bán bút toán Advances to employees : tạm ứng Appropriation of profit: phân phối lợi nhuận Assets: tài sản Authorized capital: vốn điều lệ Balance sheet: bảng cân đối kế toán Book-keeper: người lập báo cáo (nhân viên kế toán) Break-even point: điểm hòa vốn Business entity concept: nguyên tắc doanh nghiệp thực thể Business purchase: mua lại doanh nghiệp Calls in arrear: vốn gọi trả sau Capital: vốn Called-up capital: vốn gọi Capital expenditure: chi phí đầu Capital redemption reserve: quỹ dự trữ bồi hoàn vốn cổ phần Carriage: chi phí vận chuyển Carriage inwards: chi phí vận chuyển hàng hóa mua Carriage outwards: chi phí vận chuyển hàng hóa bán Carrying cost: chi phí bảo tồn hàng lưu kho Cash book: sổ tiền mặt Cash discounts: chiết khấu tiền mặt Cash flow statement: bảng phân tích lưu chuyển tiền mặt Category method: phương pháp chủng loại Cheques: sec (chi phiếú) Clock cards: thẻ bấm giờ Closing an account: khóa tài khoản Closing stock: tồn kho cuối kỳ Commission errors: lỗi ghi nhầm tài khoản toán Company accounts: kế toán công ty Company act 1985: luật công ty năm 1985 Compensating errors: lỗi tự triệt tiêu Concepts of accounting: nguyên tắc kế toán Conservatism: nguyên tắc thận trọng Consistency: nguyên tắc quán Control accounts : tài khoản kiểm tra Conventions: quy ước Conversion costs: chi phí chế biến Cost accumulation: tập hợp chi phí Cost application: phân bổ chi phí Cost concept: nguyên tắc giá phí lịch sử Cost object: đối tượng tính giá thành Cost of goods sold: nguyên giá hàng bán Credit balance: số dư có Credit note: giấy báo có Credit transfer: lệnh chi Creditor: chủ nợ Cumulative preference shares: cổ phần ưu đãi có tích lũy Current accounts: tài khoản vãng lai Current assets: tài sản lưu động Curent liabilities: nợ ngắn hạn Current ratio: hệ số lưu hoạt Capital construction : xây dựng Cash : tiền mặt Cash discounts: chiết khấu tiền mặt Cash at bank: tiền gửi ngân hàng Cash in hand: tiền mặt quỹ Cash in transit: tiền chuyển Check and take over: nghiệm thu Construction in progress : chi phí xây dựng dở dang Cost of goods sold: giá vốn bán hàng Cummulative preference share: cổ phần ưu đãi có tích lũy Current assets : tài sản lưu động đầu ngắn hạn Current portion of long-term liabilities: nợ dài hạn đến hạn trả Causes of depreciation: nguyên tính khấu hao Debentures: trái phiếu, giấy nợ Debenture interest: lãi trái phiếu Debit note: giấy báo nợ Debtor: nợ Depletion: hao cạn Depreciation: khấu hao Deferred expenses : chi phí chờ kết chuyển Deferred revenue: người mua trả tiền trước Depreciation of fixed assets : hao mòn luỹ kế tài sản cố định hữu hình Depreciation of intangible fixed assets : hao mòn luỹ kế tài sản cố định vô hình Depreciation of leased fixed assets : hao mòn luỹ kế tài sản cố định thuê tài Direct costs: chi phí trực tiếp Directors: hội đồng quản trị Directors’ remuneration: thù kim thành viên hội đồng quản trị Discounts: chiết khấu Discounts allowed: chiết khấu bán hàng Depreciation of goodwill: khấu hao uy tín Discounts received: chiết khấu mua hàng Dishonored cheques: sec bị từ chối Disposal of fixed assets: lý tài sản cố định Dividends: cổ tức Học tiếng anh Double entry rules: nguyên tắc bút toán kép Dual aspect concept: nguyên tắc ảnh hưởng kép Drawing: rút vốn Equivalent units: đơn vị tương đương Equivalent unit cost: giá thành đơn vị tương đương Errors: sai sót Hoc tieng anh online Expenses prepaid: chi phí trả trước Equity and funds : vốn quỹ Exchange rate differences : chênh lệch tỷ giá Expense mandate: ủy nhiệm chi Expenses for financial activities : chi phí hoạt động tài Extraordinary expenses: chi phí bất thường Extraordinary income : thu nhập bất thường Extraordinary profit : lợi nhuận bất thường Factory overhead expenses: chi phí quản lý phân xưởng Figures in millions vnd: đơn vị tính triệu đồng Financial ratios : số tài Financials : tài Finished goods: thành phẩm tồn kho Fixed asset costs: nguyên giá tài sản cố định hữu hình Fixed assets: tài sản cố định Fifo (first in first out): phương pháp nhập trước xuất trước Final accounts: báo cáo toán Finished goods: thành phẩm First call: lần gọi thứ Fixed assets: tài sản cố định Fixed capital: vốn cố định Fixed expenses: định phí / chi phí cố định General ledger: sổ General reserve: quỹ dự trữ chung Going concerns concept: nguyên tắc hoạt động lâu dài Goods stolen: hàng bị đánh cắp Goodwill: uy tín Gross loss: lỗ gộp Gross profit: lãi gộp, lợi nhuận tổng Gross profit percentage: tỷ suất lãi gộp General and administrative expenses : chi phí quản lý doanh nghiệp Goods in transit for sale: hàng gửi bán Gross revenue: doanh thu tổng Historical cost: giá phí lịch sử Horizontal accounts: báo cáo toán dạng chữ T Impersonal accounts: tài khoản phí toán Imprest systems: chế độ tạm ứng Income tax: thuế thu nhập Increase in provision: tăng dự phòng Indirect costs: chi phí gián tiếp Installation cost: chi phí lắp đặt, chạy thử Intangible assets: tài sản vô hình Interpretation of accounts: phân tích báo cáo toán Investments: đầu Invoice: hóa đơn Issue of shares: phát hành cổ phần Issued share capital:vốn cổ phần phát hành Income from financial activities: thu nhập hoạt động tài Instruments and tools : công cụ, dụng cụ kho Intangible fixed asset costs : nguyên giá tài sản cố định vô hình Intangible fixed assets : tài sản cố định vô hình Intra-company payables : phải trả đơn vị nội Inventory : hàng tồn kho Investment and development fund: quỹ đầu phát triển Invested capital: vốn đầu Issued capital: vốn phát hành Itemize : mở tiểu khoản Job-order cost system: hệ thống hạch toán chi phí sản xuất theo công việc/ loạt sản phẩm Journal: nhật ký chung Journal entries: bút toán nhật ký Liabilities: công nợ Lifo (last in first out): phương pháp nhập sau xuất trước Limited company: công ty trách nhiệm hữu hạn Liquidity: khả toán tiền mặt (tính lỏng/ tính khoản) Liquidity ratio: hệ số khả toán Long-term liabilities: nợ dài hạn Loss: lỗ Leased fixed asset costs: nguyên giá tài sản cố định thuê tài Leased fixed assets: tài sản cố định thuê tài Liabilities : nợ phải trả Machine hour method: phương pháp giờ máy Manufacturing account: tài khoản sản xuất Mark-up: tỷ suất lãi giá vốn Margin: tỷ suất lãi giá bán Matching expenses against revenue: khế hợp chi phí với thu nhập Materiality: tính trọng yếu Materials: nguyên vật liệu Money mesurement concept: nguyên tắc thước đo tiền Nature of depreciation: chất khấu hao Net assets: tài sản Net book value: giá trị Net realizable value: giá trị thực Net loss: lỗ ròng Net profit: lãi ròng Nominal accounts: tài khoản định danh Nominal ledger: sổ tổng hợp Non-cummulative preference share: cổ phần ưu đãi không tích lũy Notes to accounts: ghi báo cáo toán Objectivity: tính khách quan Omissions, errors: lỗi ghi thiếu Opening entries: bút toán khởi đầu doanh nghiệp Opening stock: tồn kho đầu kỳ Operating gains: lợi nhuận hoạt động Ordinary shares: cổ phần thường Original entry, errors : lỗi phát sinh từ nhật ký Output in equivalent units: lượng sản phẩm tính theo đơn vị tương đương Overdraft: nợ thấu chi Overhead application base: tiêu thức phân bổ chi phí quản lý phân xưởng Overhead application rate: hệ số phân bổ chi phí quản lý phân xưởng Oversubscription of shares: đăng ký cổ phần vượt mức Provision for depreciation: dự phòng khấu hao Provision for discounts: dự phòng chiết khấu Paid-up capital: vốn góp Par, issued at: phát hành theo mệnh giá Periodic stock: phương pháp theo dõi tồn kho định kỳ Perpetual stock: phương pháp theo dõi tồn kho liên tục Personal accounts: tài khoản toán Petty cash books: sổ quỹ tạp phí Petty cashier: thủ quỹ tạp phí Physical deteration: hao mòn vật chất Physical units: đơn vị (sản phẩm thực tế) Posting: vào sổ tài khoản Predetermined application rate: hệ số phân bổ chi phí định trước Preference shares: cổ phần ưu đãi Preliminary expenses: chi phí khởi lập Prepaid expenses: chi phí trả trước Private company: công ty nhân Profitability: khả sinh lời Prime cost: giá thành Principle, error of: lỗi định khoản Process cost system: hệ thống hạch toán cpsx theo giai đoạn công nghệ Product cost: giá thành sản phẩm Production cost: chi phí sản xuất Profits: lợi nhuận, lãi Profit and loss account: tài khoản kết Reducing balance method: phương pháp giảm dần Straight-line method: phương pháp đường thẳng Uncalled capital: vốn chưa gọi Working capital: vốn lưu động (hoạt động) ... liabilities: nợ dài hạn đến hạn trả Causes of depreciation: nguyên tính khấu hao Debentures: trái phiếu, giấy nợ Debenture interest: lãi trái phiếu Debit note: giấy báo nợ Debtor: nợ Depletion: hao... at bank: tiền gửi ngân hàng Cash in hand: tiền mặt quỹ Cash in transit: tiền chuyển Check and take over: nghiệm thu Construction in progress : chi phí xây dựng dở dang Cost of goods sold: giá... sản cố định thuê tài Liabilities : nợ phải trả Machine hour method: phương pháp giờ máy Manufacturing account: tài khoản sản xuất Mark-up: tỷ suất lãi giá vốn Margin: tỷ suất lãi giá bán Matching
- Xem thêm -

Xem thêm: Tu vựng ke toan doanh nghiep, Tu vựng ke toan doanh nghiep, Tu vựng ke toan doanh nghiep

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay