Từ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5

9 42 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 01:02

Full name: . Class: 10 C………………………………………… …written test for 2nd term( time allowance 45 minutes)A (5 marks)I- Choose the words whose underlined part is different from the other1- A- enough B- of C- cough D- atmosphere2- A- phrases B- nephew C- phonetic D- phoning3- A- ladies B- garages C- glasses D- watches4- A- maps B- schools C- pencils D- erasers5- A- circle B- cancer C- completely D- creamII- Choose the best one to complete these sentences6- we found the book …………A- to interest B- interesting C- interested D- interest7- we came here you the last time……A- to see B- see C- seeing D- have seen8- I’m sorry I’m late. I am not used early in the morning…A- to geting B- to get C- getting D- to getting9- It was not 1915 that cinema really became industryA- till/ an B- till/ a C- until/ an D- until / a10- Mary learns very hard. I thinks she the exam easilyA- is going to pass B- will pass C- won’t pass D- isn’t going to pass11- I have bought English dictionary for you……… ………A- an/ vietnamese B- a/ vietnamese C- a/ vietnam D- an/ vietnam12- There is interesting Chinese film on VTV3 at 9.30 this evening. - Oh! I’ve seen film.A- a / a B- an / a C- the/ the D- an / the13- up with my classmate, I have to take English course in the evening………… ………A- to keep/ a B- keep/ an C- keeping/ a D- to keep/ an14- What does his new girlfriend look ?A- X B- like C- likes D- to like15- He refused us, so we have to do it by ourselves.………A- to helping B- to help C- helping D- help16- When was the Vietnam National Anthem written by Van Cao?A- In 1944 B- In 1945 C- In 1954 D- In 195517- Music makes the atmosphere of a festival .………A- more solemn B- more joyful C- less joyful D- less solemn18- .beer is there in the fridge?…………A- How much B- How many C- How D- How long19- were you born, Mai? - In Ninh Binh, in 1993…………A- When B- Where C- which city D- A and B20- By films were about five or ten minutes long…………A- 1905 B- 1910 C- 1915 D- 1920III- Choose the one which has the same meaning with the given one21- He wanted to buy some stamps so he went to the post officeA- He went to the post office buying some stampsB- He went to the post office to buy some stampsC- He bought stamps at the post officeD- He went to the post office to buying some stamps22- I didn t know how to play the guitar until I was the first year student’A- I didn’t know how to play the guitar when I was the first year studentB- It was until I was the first year student that I could play the guitarC- It was not until I was the first year student that I could play the guitarD- It was not until the first year student that I could play the guitar23- He wants to take part in the English speaking club but he can t because his English isn t good’ ’A- If his English was good, he would take part in the English speaking clubB- He would not take part in the English speaking club if his English were goodC- If he spoke English well, he will take part in the English speaking clubD- If his English were good, he would take part in the English speaking club24- The teacher is correcting my homework in the classroomA- My homework are being corrected by the teacher in the classroomB- My homework is corrected by the teacher in the classroomC- My homework is being corrected by the teacher in the classroomD- My homework is being correct by the teacher in the classroom25- She didn’t cook dinner until her husband came home from workA- When her husband came home from work, she was cooking dinnerB- It was not until she cooked dinner that her husband came home from workC- It was not until her husband came home from work that she cooked dinnerD- It was not until her husband came home from work that she didn’t cook dinnerB (5 marks)IV-Rewite these sentences as suggestion1-The girl didn’t stop talking in class until the teacher shouted at her- It was not until …………………………………………………………………………………2- I wanted to get some spoons, I went VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Từ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp - Length [leηθ]: Chiều dài - Height [hait]: Chiều cao - Width [widθ]: Chiều rộng - Perimeter [pə'rimitə(r)]: Chu vi - Angle ['æηgl]: Góc - Right angle: Góc vuông - Line [lain]: Đường - Straight line: Đường thẳng - Curve [kə:v]: Đường cong - Parallel ['pærəlel]: Song song - Tangent ['tændʒənt]: Tiếp tuyến - Volume ['vɔlju:m]: Thể tích - Plus [plʌs]: Dương - Minus ['mainəs]: Âm - Times multiplied by: Lần - Squared [skweə]: Bình phương - Cubed: Mũ ba, lũy thừa ba - Square root: Căn bình phương - Equal ['i:kwəl]: Bằng - to add: Cộng - to subtract to take away: Trừ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - to multiply: Nhân - to divide: Chia - to calculate: Tính - Addition [ə'di∫n]: Phép cộng - Subtraction [səb'træk∫n]: Phép trừ - Multiplication [,mʌltipli'kei∫n]: Phép nhân - Division [di'viʒn]: Phép chia - Total ['toutl]: Tổng - Arithmetic [ə'riθmətik]: Số học - Algebra ['ældʒibrə]: Đại số - Geometry [dʒi'ɔmitri]: Hình học - Calculus ['kælkjuləs]: Phép tính - Statistics [stə'tistiks]: Thống kê - Integer ['intidʒə]: Số nguyên - Even number: Số chẵn - Odd number: Số lẻ - Prime number: Số nguyên tố - Fraction ['fræk∫n]: Phân số - Decimal ['desiməl]: Thập phân - Decimal point: Dấu thập phân - Percent [pə'sent]: Phần trăm - Percentage [pə'sentidʒ]: Tỉ lệ phần trăm - Theorem ['θiərəm]: Định lý - Proof [pru:f]: Bằng chứng chứng minh VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Problem ['prɔbləm]: Bài toán - Solution [sə'lu:∫n]: Lời giải - Formula ['fɔ:mjulə]: Công thức - Equation [i'kwei∫n]: Phương trình - Graph [græf]: Biểu đồ - Axis ['æksis]: Trục - Average ['ævəridʒ]: Trung bình - Correlation [,kɔri'lei∫n]: Sự tương quan - Probability [,prɔbə'biləti]: Xác suất - Dimensions [di'men∫n]: Chiều - Area ['eəriə]: Diện tích - Circumference [sə'kʌmfərəns]: Chu vi đường tròn - Diameter [dai'æmitə]: Đường kính - Radius ['reidiəs]: Bán kính - Isosceles triangle: tam giác cân - acute triangle: tam giác nhọn - circumscribed triangle: tam giác ngoại tiếp - equiangular triangle: tam giác - inscribed triangle: tam giác nội tiếp - obtuse triangle: tam giác - right-angled triangle: tam giác vuông - scalene triangle: tam giác thường - Midpoint: trung điểm - Gradient of the straight line: độ dốc đường thẳng, hệ số góc - Distance: khoảng cách VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Rectangle: hình chữ nhật - Trigonometry: lượng giác học - The sine rule: quy tắc sin - The cosine rule: quy tắc cos - Cross-section: mặt cắt ngang - Cuboid: hình hộp phẳng, hình hộp thẳng - Pyramid: hình chóp - regular pyramid: hình chóp - triangular pyramid: hình chóp tam giác - truncated pyramid: hình chóp cụt - Slant edge: cạnh bên - Diagonal: đường chéo - Inequality: bất phương trình - minimum: giá trị cực tiểu - consecutive even number: số chẵn liên tiếp - odd number: số lẻ - even number: số chẵn - length: độ dài - coordinate: tọa độ - ratio: tỷ số, tỷ lệ - percentage: phần trăm - limit: giới hạn - factorise (factorize): tìm thừa số số - bearing angle: góc định hướng - circle: đường tròn VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - chord: dây cung - tangent: tiếp tuyến - proof: chứng minh - radius: bán kính - diameter: đường kính - top: đỉnh - sequence: chuỗi, dãy số - number pattern: sơ đồ số - alt.s: góc so le - corresp s: góc đồng vị - int s: góc phía - ext of : góc tam giác - semicircle: nửa đường tròn - Arc: cung - Bisect: phân giác - Cyclic quadrilateral: tứ giác nội tiếp - Inscribed quadrilateral: tứ giác nội tiếp - Surd: biểu thức vô tỷ, số vô tỷ - Irrational number: biểu thức vô tỷ, số vô tỷ - Statistics: thống kê - Probability: xác suất - Highest common factor (HCF): hệ số chung lớn VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - least common multiple (LCM): bội số chung nhỏ - lowest common multiple (LCM): bội số chung nhỏ - sequence: dãy, chuỗi - power: bậc - improper fraction: phân số không thực - proper fraction: phân số thực - kinematics: động học - distance: khoảng cách - displacement: độ dịch chuyển - speed: tốc độ - velocity: vận tốc - acceleration: gia tốc - row: hàng - column: cột - varies directly as: tỷ lệ thuận - directly proportional to: tỷ lệ thuận với - inversely proportional: tỷ lệ nghịch - varies as the reciprocal: nghịch đảo - in term of: theo ngôn ngữ, theo - object: vật thể - pressure: áp suất - cone: hình nón - blunted cone: hình nón cụt - base of a cone: đáy hình nón - transformation: biến đổi VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - reflection: phản chiếu, ảnh - anticlockwise rotation: quay ngược chiều kim đồng hồ - clockwise rotation: quay theo chiều kim đồng hồ - enlargement: độ phóng đại - adjacent angles: góc kề bù - vertically opposite angle: góc đối - Index form: dạng số mũ - Evaluate: ước tính - Simplify: đơn giản - Express: biểu diễn, biểu thị - Solve: giải - Positive: dương - Negative: âm - Equation: phương trình, đẳng thức - Equality: ...ĐỀ THI CHỌN VÀO LỚP 2; NĂM HỌC 2009-2010 Môn: Toán Thời gian 60 phút (Không kể thời gian chép đề) Họ và tên: …………………………………… Lớp: …………………………………… Bài 1- (4điểm) Điền dấu ( +, - ) vào ô trống 9 1 = 10 0 7 3 < 4 2 6 2 > 9 2 5 2 = 8 1 Bài 2- (4điểm) Nối ô trống với các số thích hợp 2 + < 7 + 2 > 5 Bài 3-(3điểm) Tìm một số biết rằng số đó cộng với 3 rồi trừ đi 2 thì bằng 6. Bài 4-(3điểm) Bạn An nói với bạn Bình: “ Ba năm nữa thì tuổi của mình bằng số lớn nhất có một chữ số”. Em hãy cho biết bạn An bao nhiêu tuổi? Bài 5-(4điểm) Một xe ô tô chở 9 người. Đến bến xe có 4 người xuống và 5 người lên xe. Hỏi trên xe ô tô bây giờ có bao nhiêu người? Bài 6- (2điểm) Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác? Điểm 1 3 4 5 6 7 8 0 2 ĐỀ THI CHỌN VÀO LỚP 2; NĂM HỌC 2009-2010 Môn: Tiếng Việt Thời gian 60 phút (Không kể thời gian chép đề) Họ và tên: …………………………………… Lớp: …………………………………… Bài 1: 4đ Em đã học bài : “Trường em”. Em hãy nối cột A với cột B sao cho đúng. Bài 2: 4đ Hãy viết 2 câu có vần uyêt, uych ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Bài 3: 6đ Điền vào chỗ trống l hay n; tr hay ch; r hay d Đã …ang tháng tám. Mùa thu về, vùng cao không mưa …ữa. …ời …anh …ong. Những …ãy núi …ài, …anh biếc. Nước …ảy …óc …ách …ong khe …úi. Đàn bò đi …a đồi, con vàng, con đen. Đàn …ê chạy …ên, chạy …uống….ương ngô vàng mượt. …ương …úa vàng óng. Bài 4: 6đ Trong bài “Mưu chú sẻ” có một số tiếng, từ viết sai chính tả. Em hãy gạch chân các tiếng, từ viết sai chính tả và chép lại cả bài cho đúng chính tả. “Mưu chú sẻ” Buổi xớm, một con Mèo trộp được một chú Sẻ. Sẻ hảng nắm, nhưng ló nén sợ, nễ phép lói: - Thưa anh, tại xao một người xạch sẽ như anh trước khi ăn sáng lại không dửa mặt? Nghe vậy, mèo bèn đặt Sẻ suống, đưa hai trân lên vuốt giâu, soa mép.Thế nà sẻ vụt bay đi. Thế là Sẻ vụt bay đi. Mèo rất tức rận nhưng đã muộn mất dồi. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. A B Trường học là ngôi nhà thứ nhất của em. dạy em thành người tốt. dạy em những điều hay. Điểm Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp vòng 10 năm 2015 - 2016 Exam number 1: Tìm cặp Exam number 2: Fill in the blank with the suitable number Question 1: Add: Question 2: Add: Question 3: Add: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Question 4: Add: Question 5: Calculate: Question 6: Calculate: Question 7: Calculate: Question 8: Calculate: Question 9: Fill the missing number in the blank 10 + < 18 – < 11 + Question 10: How many circles are there in the figure? Exam number 3: Choose the most suitable answer in availabe answers Question 1: Add: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a b c d b c d b c d b c d Question 2: Add: a Question 3: Add: a Question 4: Add: a Question 5: Calculate: a b c d c 16 d 14 Question 6: Calculate: a 15 b 13 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Question 7: Calculate: a b c d 10 c d Question 8: Calculate: a b Question 9: What numbers of dots are hidden behind the cat and the dog in the equations a and b and c and d and Question 10: The star is inside how many circles? a b c d Đáp án Exam number 1: Tìm cặp (1) = (8); (2) = (3); (4) = (10); (5) = (7); (6) = (9) Exam number 2: Fill in the blank with the suitable number Question 1: Question 2: Question 3: 10 Question 4: Question 5: Question 6: Question 7: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Question 8: Question 9: Question 10: 12 Exam number 3: Choose the most suitable answer in availabe answers Question 1: b Question 2: a Question 3: b Question 4: c Question 5: b Violympic English Test Online – Grade 1 in Primaryschool LỚP 4 - VÒNG 1 – NĂM HỌC 2012 - 2013 Name:………………………………… Class: 4…………… School:………………………Primary School. __________________________________________________________________________ Section 1: Leave me out. Take a redundant letter out from each word to make it correct Bài 1. Chọn đáp án đúng: Question1. Let’s …hello to the teacher A. go B. say C.know D.to Question2. There is … dog in my house A. a B. an C. two D.is Question3. Give …. a pen, please. A. my B. my’s C. me D. I Question4. I … reading a book. A. is B. are C. am D. am’s Question5. This cake … for you, Mary. – Thank you very much. A. Is B. are C. a D. an Question6. Tommy is my friend. He is a …at Quang Trung Primary School. A. Woker B. doctor C. farmer D. student Question7. Her house is …big A. very B. much C. many D. old Question8. Yoko is …Japan. A. at B. under C. up D. from Question9. August is the eighth month … the year. A. by B. on C. of D.from Question10. Draw … picture, please. A. a B. an C. a’s D. an’s Question11. I … watching television. A. am B. is C. are D. aren’t Question12. There … two boys in my class. A. is B. are C. many D. isn’t Question13. My birthday is … May 5 th . A. in B. on C. of D. from Question14. Hello, …Sean A. my B. my name C. I D. I’m ________________________________________________________________________ BỘ ĐỀ THI VIOLYMPICTIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 1 Question15. I can … a bicycle. A. rides B. riding C. ride D. ride’s Question16. How …desks are there in your classroom? A. any B. many’s C. any’s D. many Question17. I …two cats A. has B. haven’t C. have D. hasn’t Question18. I’m from England. – I’m from England,… A. and B. too C. end D. two Question19. You cat …nice. A. is B. are C. an D. a Question20. I’m ….America. A. in B. a C. from D. to Question21. Thank you very much. – You …welcome. A. is B. am C. are D.isn’t Question22. Look at the…, please. A. board B. board’s C. say D. tell Question23. Where are you from, Alice? - … from Singapore. A. My B. Me C. Am D. I’m Question24. March is the … month of the year. A. First B. second C. third D. fourth Question25. What…is it? – It’s white. A. colours B. colour C. colour’s D. colourn’t Question26. … do you like Art? – Because I can learn how to draw a picture A. who B. when C. what D. why Question27. I … sorry. I’m late A. is B. are C. am D. not Question28. The box … blue A. are B. aren’t C. is D. this Question29. His father’s birthday is … November. A. in B. on C. of D. from Bài 2. - - - is Alan so happy? – Because today is his birthday. Why How are you? – I’m ten years old. old Open the book and r- -d after me, please. ea W- -n is your birthday? HE I - - sorry. I’m late. AM This cak- is for you. – Thank you very much. E Write ab- -t your family, please. OU When is Peter’s birthday? – It’s – April. IN Happy birthday – you, Tommy. TO There is a TV - - the living room. IN ________________________________________________________________________ BỘ ĐỀ THI VIOLYMPICTIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 2 Trang - - my friend. IS My house is n – w. E Where is Jean from? – He is f- -m France. RO How are you t—ay? OD What col-ur is this? – It’s red. O Why is Quynh happy? – Becau –e today is her birthday. S My sister is a student at Hoang Mai Pimary Sch OOL Your bedroom is big. How about the bathroom? Is it big t- -? OO This gift is for you. - Thank you much. VERY I – sorry. I’m late. AM Wh- -e is David from? – He is from England. ER Hello, I’m Alan. How are you? – I’m fine, thanks. you? AND How old your sister? – She is eleven years old. IS That is my b- droom. E is Alan so happy? - Because today is his birthday. WHY There are 2 bedroom- in my house. S This is my friend. –r name is Alice. HE My sister is twelve year- old. S Thank you very much, Lan Anh. You welcome. ARE Bài 3. Nối từ và tranh thích hợp: _________________________________________________________ Full name: . Class: 10 C………………………………………… …written test for 2nd term( time allowance 45 minutes)A (5 marks)I- Choose the words whose underlined part is different from the other1- A- enough B- of C- cough D- atmosphere2- A- phrases B- nephew C- phonetic D- phoning3- A- ladies B- garages C- glasses D- watches4- A- maps B- schools C- pencils D- erasers5- A- circle B- cancer C- completely D- creamII- Choose the best one to complete these sentences6- we found the book …………A- to interest B- interesting C- interested D- interest7- we came here you the last time……A- to see B- see C- seeing D- have seen8- I’m sorry I’m late. I am not used early in the morning…A- to geting B- to get C- getting D- to getting9- It was not 1915 that cinema really became industryA- till/ an B- till/ a C- until/ an D- until / a10- Mary learns very hard. I thinks she the exam easilyA- is going to pass B- will pass C- won’t pass D- isn’t going to pass11- I have bought English dictionary for you……… ………A- an/ vietnamese B- a/ vietnamese C- a/ vietnam D- an/ vietnam12- There is interesting Chinese film on VTV3 at 9.30 this evening. - Oh! I’ve seen film.A- a / a B- an / a C- the/ the D- an / the13- up with my classmate, I have to take English course in the evening………… ………A- to keep/ a B- keep/ an C- keeping/ a D- to keep/ an14- What does his new girlfriend look ?A- X B- like C- likes D- to like15- He refused us, so we have to do it by ourselves.………A- to helping B- to help C- helping D- help16- When was the Vietnam National Anthem written by Van Cao?A- In 1944 B- In 1945 C- In 1954 D- In 195517- Music makes the atmosphere of a festival .………A- more solemn B- more joyful C- less joyful D- less solemn18- .beer is there in the fridge?…………A- How much B- How many C- How D- How long19- were you born, Mai? - In Ninh Binh, in 1993…………A- When B- Where C- which city D- A and B20- By films were about five or ten minutes long…………A- 1905 B- 1910 C- 1915 D- 1920III- Choose the one which has the same meaning with the given one21- He wanted to buy some stamps so he went to the post officeA- He went to the post office buying some stampsB- He went to the post office to buy some stampsC- He bought stamps at the post officeD- He went to the post office to buying some stamps22- I didn t know how to play the guitar until I was the first year student’A- I didn’t know how to play the guitar when I was the first year studentB- It was until I was the first year student that I could play the guitarC- It was not until I was the first year student that I could play the guitarD- It was not until the first year student that I could play the guitar23- He wants to take part in the English speaking club but he can t because his English isn t good’ ’A- If his English was good, he would take part in the English speaking clubB- He would not take part in the English speaking club if his English were goodC- If he spoke English well, he will take part in the English speaking clubD- If his English were good, he would take part in the English speaking club24- The teacher is correcting my homework in the classroomA- My homework are being corrected by the teacher in the classroomB- My homework is corrected by the teacher in the classroomC- My homework is being corrected by the teacher in the classroomD- My homework is being correct by the teacher in the classroom25- She didn’t cook dinner until her husband came home from workA- When her husband came home from work, she was cooking dinnerB- It was not until she cooked dinner that her husband came home from workC- It was not until her husband came home from work that she cooked dinnerD- It was not until her husband came home from work that she didn’t cook dinnerB (5 marks)IV-Rewite these sentences as suggestion1-The girl didn’t stop talking in class until the teacher shouted at her- It was not until …………………………………………………………………………………2- I wanted to get some spoons, I went VnDoc - Tải tài liệu, VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Từ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp Cũng giống năm ngoái, Lịch thi Violympic 2016 – 2017 năm có môn Toán Tiếng Anh, môn thi không đòi hỏi lực toán học mà lực đọc hiểu Tiếng Anh, em học sinh đăng ký Violympic năm với môn thi Toán Tiếng Anh, chắn em cần ôn luyện lại lượng từ vựng Tiếng Anh môn Toán lớp để làm tốt thi Violympic Toán tốt Để chuẩn bị tốt cho vòng thi Quốc gia thi Giải toán Tiếng Anh năm học 2015-2016, BTC tổng hợp số từ Tiếng Anh bản, thông dụng toán học lớp để em học sinh nắm sau: value (n): giá trị 19 cube (n): hình lập phương, hình khối equation (n): phương trình 20 coordinate axis (n): trục tọa độ inequation (n): bất phương trình 21 speed (n): tốc độ, vận tốc solution / root (n): nghiệm 22 average (adj/n): trung bình parameter (n): tham số 23 base (n): cạnh đáy product (n): tích 24 pyramid (n): hình chóp area (n): diện tích 25 solid (n): hình khối total surface area (n): diện tích toàn phần 26 increase (v): tăng lên prism (n): hình lăng trụ 27 decrease (v): giảm 10 isosceles (adj): cân Isosceles triangle: tam giác cân 28 distance (n): khoảng cách Isosceles trapezoid: hình thang cân 11 square root (n): bậc hai 12 altitude (n): đường cao 29 quotient (n): số thương 13 polygon (n): đa giác 30 remainder (n): số dư VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 14 interior angle (n): góc 31 perimeter (n): chu vi 15 intersect (v): cắt 32 volume (n): thể tích 16 parallelogram (n): hình bình hành 33 consecutive (adj): liên tiếp 17 diagonal (n): đường chéo 34 numerator (n): tử số 18 circle (n): đường tròn, hình tròn 35 denominator (n): mẫu số Trên danh sách tổng hợp từ vựng Tiếng Anh môn Toán lớp Violympic Toán quốc tế mà em học sinh lớp cần ý để làm tốt thi Toán Violympic đạt điểm cao Nhìn chung, từ vựng Tiếng Anh môn Toán Violympic từ kiến thức tảng, mà không nắm bắt lượng từ vựng Tiếng Anh môn Toán lớp cách thành thạo, em tham khảo ôn luyện thêm lượng từ vựng Tiếng Anh môn Toán lớp mà VnDoc.com có dịp giới thiệu Đây hầu hết từ vựng Tiếng Anh toán lớp Violympic Toán quốc tế thông dụng vô quan trọng để em có hành trang làm tốt thi Violympic năm Với em đăng ký Violympic năm nay, việc thời điểm tích lũy kinh nghiệm làm thi Violympic cấp tốt, bên cạnh việc ôn luyện nhiều bí làm tốt thi Violympic Toán, đạt điểm cao cần thiết, đặc biệt với em lần đăng ký Violympic Ngoài để thêm phần vững tin vào kinh nghiệm làm thi tốt thân, em nên tải cài Violympic Offline để tự rèn luyện thêm dạng đề thi chuẩn bị tâm vững trước kỳ thi Violympic năm ... chứng chứng minh VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Problem ['prɔbləm]: Bài toán - Solution [sə'lu:∫n]: Lời giải - Formula ['fɔ:mjulə]: Công thức - Equation [i'kwei∫n]: Phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Từ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5, Từ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5, Từ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay