Chuẩn H232 chapter2

56 55 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 00:27

Chơng2 Chuẩn H.323 Chơng Chuẩn H.323 Đầu năm 1996 nhóm công ty lớn (Microsoft, Intel ) tổ chức hội nghị Voice over IP nhằm thống tiêu chuẩn cho sản phẩm nhà cung cấp Đến tháng 5/1996, ITU-T phê chuẩn đặc tả H.323 Chuẩn H.323 cung cấp tảng kỹ thuật cho truyền thoại, hình ảnh số liệu cách đồng thời qua mạng IP, bao gồm Internet Tuân theo chuẩn H.323, sản phẩm ứng dụng đa phơng tiện từ nhiều hãng khác hoạt động với nhau, cho phép ngời dùng thông tin qua lại mà quan tâm tới vấn đề tơng thích H.323 đồng thời giải ứng dụng cốt lõi điện thoại IP thông qua việc định nghĩa tiêu chuẩn độ trễ cho tín hiệu âm thanh, định nghĩa mức u tiên việc chuyển tải tín hiệu yêu cầu thời gian thực truyền thông Internet (H.324 định nghĩa việc truyền tải tín hiệu âm thanh, hình ảnh liệu qua mạng điện thoại truyền thống, H.320 định nghĩa tiêu chuẩn cho truyền tải tín hiệu âm thanh, hình ảnh liệu qua mạng tổ hợp đa dịch vụ ISDN) Đến H.323 phát triển thông qua hai phiên Phiên thứ (Version 1) đợc thông qua vào năm 1996 phiên thứ hai (Version 2) đợc thông qua vào tháng năm 1998 ứng dụng chuẩn rộng bao gồm thiết bị hoạt động độc lập (stand-alone) nh ứng dụng truyền thông nhúng môi trờng máy tính cá nhân, áp dụng cho đàm thoại điểm-điểm nh cho truyêng thông hội nghị H.323 bao gồm chức điều khiển gọi, quản lý thông tin đa phơng tiện quản lý băng thông đồng thời cung cấp giao diện mạng LAN mạng khác 2.1 Chồng giao thức H.323 Trang 16 Chơng2 Chuẩn H.323 Khuyến nghị ITU-T chuẩn H.323 đa cấu trúc giao thức cho ứng dụng H.323 bao gồm khuyến nghị hình 2.1 H.245: khuyến nghị báo hiệu điều khiển truyền thông multimedia H.225.0: Đóng gói đồng dòng thông tin đa phơng tiện (thoại, truyền hình, số liệu) Khuyến nghị bao gồm giao thức RTP/RTCP thủ tục điều khiển gọi Q.931 (DSS 1) Các chuẩn nén tín hiệu thoại: G.711 (PCM 64 kbps), G.722, G.723, G.728, G.729 Các chuẩn nén tín hiệu video: H.261, H.263 T.120: Các chuẩn cho ứng dụng chia sẻ số liệu 2.2 Các thành phần hệ thống Kênh Các kênh điều khiển Số RTCP (Kênh điều khiển A/V) RAS khiển T.120 H.245 (Kênh điều khiển truyền on thông) H.225.0 (Q.931) applicati điều Data (Kênh gọi) liệu TCP Kênh Kênh Audio Video Audio codec Video G.71 codec H.26 G.72 H.26 G.72 3 G.72 G.72RTP UDP IP LAN (Ethernet, Token Ring, ) Hình 2.1 Chồng giao thức H.323 H.323 Trang 17 Chơng2 Chuẩn H.323 Cấu trúc hệ thống H.323 việc thông tin hệ thống H.323 với mạng khác đợc Hình 2.2 H.323 H.323 Terminal MCU Mạng chuyển mạch gói (PBN) (1 ) H.323 H.323 H.323 H.323 Gatekeep Gateway Terminal Terminal er cuối H.323 GSTN N-ISDN B-ISDN (1) : Một gateway cung cấp hay nhiều kết nối tới GSTN, N-ISDN B-ISDN Hình 2.2 : Cấu trúc hệ thống H.323 Các dòng thông tin hệ thống H.323 đợc chia thành loại sau: Trang 18 Chơng2 Chuẩn H.323 - Audio (thoại): tín hiệu thoại đợc số hoá mã hoá Để giảm tốc độ trung bình tín hiêụ thoại, chế phát tích cực thoại đợc sử dụng Tín hiệu thoại đợc kèm với tín hiệu điều khiển thoại - Video (hình ảnh): tín hiệu hình ảnh động đợc số hoá mã hoá Tín hiệu video kèm với tín hiệu điều khiển video - Số liệu: bao gồm tín hiệu fax, tài liệu văn bản, ảnh tĩnh, file, - Tín hiệu điều khiển truyền thông (Communication control signals): thông tin điều khiển trao đổi thành phần chức hệ thống để thực điều khiển truyền thông chúng nh: trao đổi khả năng, đóng mở kênh logic, thông điệp điều khiển luồng, chức khác - Tín hiệu điều khiển gọi (Call control signals): đợc sử dụng cho chức điều khiển gọi nh thiết lập gọi, kết thúc gọi, - Tín hiệu kênh RAS: đợc sử dụng để thực chức năng: đăng ký tham gia vào vùng H.323, kết nạp/tháo gỡ điểm cuối (endpoint) khỏi vùng thay đổi băng thông chức khác liên quan đến chức quản lý hoạt động điểm cuối vùng H.323 Về mặt logic, hệ thống H.323 bao gồm thành phần: - Thiết bị đầu cuối H.323 (H.323 Terminal): Là trạm cuối mạng LAN, đảm nhận việc cung cấp truyền thông hai chiều theo thời gian thực thống H.323 Gateway: Cung cấp khả truyền thông hệ H.323 hệ thống chuyển mạch kênh khác (PSTN/ISDN) - Gatekeeper: Là thành phần không bắt buộc Nó thực chức quản lý hoạt động hệ thống Khi có mặt gatekeeper hệ thống, thành phần hệ thống phải Trang 19 Chơng2 Chuẩn H.323 thực thủ tục đăng ký với gatekeeper Tất điểm cuối H.323 (terminal, gateway, MCU) đăng ký với gatekeeper tạo thành vùng H.323 (H.323 zone) gatekeeper quản lý (Hình 2.3) Đơn vị điều khiển liên kết đa điểm (MCU - Multipoint Control Unit): Thực chức tạo kết nối đa điểm hỗ trợ ứng dụng truyền thông nhiều bên Thành phần tuỳ chọn H.323 Zone Termin al Gatekee per Termin Termin al al Gatew ay Router Termin al Router Termin al Router Hình 2.3 Vùng H.323 (H.323 Zone) 2.2.1 Thiết bị đầu cuối H.323 Hình 2.3 miêu tả thành phần chức thiết bị đầu cuối H.323 Trang 20 Các chức H.323 Camera Video Codec (LAN Interface) Giao diện với mạng LAN (H.225.0 Layer) H.225.0 Lớp đóng gói liệu Multimedia, chuẩn (Receive Path Delay) Trễ chiều thu Chơng2 Chuẩn H.323 / display Audio Codec Micro/ G.711, Speaker G.722, G.723, ứng G.728, dụng G.729(G.7 số liệu 11:Bắt Chức điều khiển hệ thống (System Control) buộc) H.245 Control Giao diện Call Control H điều 225.0 khiển RAS hệ Control H.225.0 thống cho ng ời sử Hình dụng 2.3 Thiết Terminal) bị đầu cuối H.323 Trang 21 (H.323 Chơng2 Chuẩn H.323 - Các phần giao tiếp với ngời sử dụng - Các codec (Audio video) - Phần trao đổi liệu từ xa (telematic) - Lớp (layer) đóng gói (chuẩn H.225.0 cho việc đóng gói multimedia) - Phần chức điều khiển hệ thống - Và giao diện giao tiếp với mạng LAN Tất thiết bị đầu cuối H.323 phải có đơn vị điều khiển hệ thống, lớp đóng gói H.225.0, giao diện mạng codec thoại Bộ codec cho tín hiệu video ứng dụng liệu ngời sử dụng tuỳ chọn (có thể có không) - Giao diện với mạng LAN (LAN Interface): Giao diện với mạng LAN phải cung cấp dịch vụ sau cho lớp (lớp đóng gói liệu multimedia H.225.0): Dịch vụ thông tin tin cậy đầu cuối đến đầu cuối (ví dụ nh TCP hay SPX) Dịch vụ phục vụ cho kênh điều khiển H.245 kênh liệu Dịch vụ truyền thông tin không tin cậy đầu cuối đến đầu cuối (ví dụ nh UDP hay IPX) Dịch vụ phục vụ cho kênh Audio, kênh Video, kênh điều khiển RAS Các dịch vụ song công hay bán song công, thông tin unicast hay multicast tuỳ thuộc vào ứng dụng, khả thiết bị đầu cuối cấu hình mạng LAN - Bộ codec video (Video codec): Bộ video codec thành phần tuỳ chọn, cung cấp cho thiết bị đầu cuối khả truyền video - Bộ codec thoại (audio codec): Tất thiết bị đầu cuối H.323 phải có thành phần Nó đảm nhận chức mã hoá giải mã tín hiệu thoại Chức mã/giải mã dòng thoại PCM 64kbps luật A luật (theo khuyến nghị G.711) bắt buộc Ngoài codec có thêm chức mã/giải mã thoại theo thuật toán khác gồm: Trang 22 Chơng2 Chuẩn H.323 CS-ACELP (khuyến nghị G.729 G.729A), ADPCM (khuyến nghị G.723), LD-CEPT (G.728), mã hoá băng rộng (G.722) Với codec thoại có nhiều khả mã hoá, thuật toán đợc sử dụng cho mã/giải mã thoại đợc đàm phán terminal tham gia đàm thoại (quá trình đợc gọi trao đổi khả năng) Trong trờng hợp terminal phải có khả hoạt động không đối xứng (ví dụ nh mã hoá tín hiệu phát sử dụng theo khuyến nghị G.711 (PCM64), giải mã tín hiệu thu đợc theo G.728 (LD-CEPT)) Thiết bị đầu cuối Terminal gửi nhiều kênh thoại lúc tuỳ thuộc vào ứng dụng Các gói thoại phải đợc gửi lên tầng giao vận (transport layer) định kỳ theo khoảng thời gian đợc xác định chức codec đợc sử dụng (khoảng thời gian khung tín hiệu thoại) Sự phân phối gói thoại lên lớp (lớp giao vận) không đợc muộn 5ms sau kết thúc khoảng thời gian khung thoại trớc Thiết bị đầu cuối H.323 thu vài kênh thoại (đàm thoại hội nghị) Trong trờng hợp này, terminal cần thực chức trộn kênh thoại lại thành kênh hỗn hợp đa đến ngời sử dụng (Audio Mixing) Số lợng kênh thoại bị hạn chế vào tài nguyên sẵn có mạng - Trễ chiều thu: Chức trễ chiều thu bao gồm việc thêm vào dòng thông tin thời gian thực độ trễ để đảm bảo trì đồng bù độ jitter gói đến Độ trễ thêm vào phải tính đến thời gian trễ xử lý tín hiệu thu Dòng tín hiệu chiều phát không đợc làm trễ - Kênh số liệu (Data Channel): Kênh liệu thiết bị đầu cuối H.323 không bắt buộc Kênh liệu đơn hớng hay hai hớng tuỳ thuộc vào ứng dụng Nền tảng ứng truyền số liệu thiết bị đầu cuối H.323 chuẩn T.120 Trong luận án phần không đợc mô tả chi tiết Trang 23 Chơng2 Chuẩn H.323 - Chức điều khiển truyền thông multimedia (chuẩn H.245): Chức điều khiển truyền thông sử dụng kênh điều khiển truyền thông H.245 để truyền tải thông điệp điều khiển hoạt động truyền thông đầu cuối tới đầu cuối bao gồm: + Trao đổi khả (Capabilities Exchange) + Đóng mở kênh logic cho tín hiệu media (tín hiệu thời gian thực) - Chức báo hiệu RAS (Registration - Admission - Status): Chức báo hiệu RAS sử dụng thông điệp H.225.0 để thực thủ tục điều khiển termnal gatekeeper, bao gồm: + Khám phá gatekeeper + Đăng ký (registration) tham gia vào vùng H.323 + Định vị điểm cuối + Điều khiển kết nạp, tháo gỡ (Admission/Desengage) + Thay đổi băng thông sử dụng(bandwidth changes) + Thông báo trạng thái (status) - Chức báo hiệu gọi: Chức báo hiệu gọi sử dụng báo hiệu gọi H.225.0 (Q.931) để thiết lập kết nối điểm cuối H.323 - Lớp đóng gói thông tin (H.225.0 layer): Các kênh logic mang thông tin thoại, video, số liệu hay thông tin điều khiển đợc thiết lập theo thủ tục điều khiển mô tả khuyến nghị H.245 Các kênh logic hầu hết đơn hớng độc lập hớng truyền Một vài kênh lôgic nh kênh số liệu hai hớng liên quan đến thủ tục mở kênh hai hớng H.245 Một số lợng kênh logic đợc sử dụng để truyền ngoại trừ kênh điều khiển H.245 (chỉ có kênh cho gọi) Ngoài điểm cuối H.323 sử dụng thêm hai kênh cho báo hiệu gọi chức liên quan đến gatekeeper (RAS) a Số kênh logic (Logical Channel Number - LCN): Trang 24 Chơng2 Chuẩn H.323 Mỗi kênh logic đợc số kênh logic (LCN) khoảng từ 65535 nhằm mục đích phù hợp với kênh logic tơng ứng kết nối tầng giao vận Số kênh logic đợc bên phát chọn cách tuỳ tiện ngoại trừ kênh logic đợc dành riêng cho kênh điều khiển h.245 b Giới hạn tốc độ bit kênh logic: Băng thông kênh logic phải đợc giới hạn giá trị cận suy từ khả phát tối thiểu khả thu thiết bị đầu cuối Dựa giới hạn này, thiết bị đầu cuối phải mở kênh logic với tốc độ giới hạn kênh thấp cận bên phát phát dòng thông tin có tốc độ không tốc độ giới hạn kênh Tốc độ giới hạn kênh tốc độ dòng liệu mang thông tin nội dung kênh mà không bao gồm phần mào đầu giao thức Khi thiết bị đầu cuối thông tin để gửi kênh thiết bị đầu cuối không cần phải gửi thông tin lấp vào để trì tốc độ kênh 2.2.2 H.323 gateway Gateway mang tính phục vụ cho hoạt động tơng tác thiết bị hệ thống với thiết bị mạng chuyển mạch kênh nh PSTN, ISDN, Thiết bị cổng H.323 đợc bố trí nằm thành phần hệ thống H.323 với thiết bị nằm hệ thống khác (các mạng chuyển mạch kênh SCN) Nó phải cung cấp tính chuyển đổi khuôn dạng liệu truyền chuyển đổi thủ tục cách thích hợp gia mạng LAN loại mạng mà gateway kết nối tới, cụ thể: - Thực chuyển đổi khuôn dạng liệu thoại, video, số liệu cần - Thực chức thiết lập gọi, huỷ gọi hai phía mạng LAN mạng chuyển mạch kênh (SCN Switched Circuit Network) Trang 25 Chơng2 Chuẩn H.323 Khi cho phép Gatekeeper định tuyến lại kênh điều khiển H.245 tới MC thực dịch vụ hội nghị 2/ Giá trị tham chiếu gọi CRV Tất cảc tin RAS báo hiệu gọi chứa giá trị tham chiếu CRV (Call Reference Value) Các giá trị CRV cho kênh báo hiệu kênh RAS độc lập Đối với kênh báo hiệu, CRV đợc sử dụng để kết nối tin báo hiệu với nhau, CRV đợc sử dụng tất tin báo hiệu thiết bị H.323 liên quan tới gọi kênh RAS, CRV dùng để liên kết tin kênh RAS, giá trị CRV đợc sử dụng tất tin RAS thiết bị H.323 liên quan tới gọi 3/ Định danh gọi Định danh gọi (Call ID) giá trị khác 0, đợc tạo thiết bị cuối chủ gọi chuyển sang dạng tin H.245 CAll ID dùng để liên kết tin báo hiệu RAS liên quan tới gọi với Tất tin tham gia trình điều khiển gọi có chung Call ID 2.4.3 Các thủ tục báo hiệu Ngời ta chia gọi làm giai đoạn gồm: - Giai đoạn 1: thiết lập gọi - Giai đoạn 2: thiết lập kênh điều khiển - Giai đoạn 3: thiết lập kênh thoại ảo - Giai đoạn 4: dịch vụ - Giai đoạn 5: kết thúc gọi 2.4.3.1 Bớc - Thiết lập gọi Việc thiết lập gọi sử dụng tin đợc định nghĩa khuyến nghị H.225.0 Có thể xẩy trờng hợp, : - Cuộc gọi - Cả hai thiết bị đầu cuối không đăng ký Trang 57 Chơng2 Chuẩn H.323 - Cả hai thuê bao đăng ký tới Gatekeeper - Chỉ có thuê bao chủ gọi có đăng ký với Gatekeeper - Chỉ có thuê bao bị gọi có đăng ký với Gatekeeper - Hai thuê bao đăng ký với hai Gatekeeper khác - Thiết lập gọi qua Gateway Trong hầu hết giao thức/báo hiệu phục vụ ứng dụng thời gian thực, yêu cầu ngỡng thời gian xử lý cho phép (Tout - Time Out) tín hiệu trình báo hiệu bắt buộc phơng thức báo hiệu trực tiếp, trình báo hiệu diễn nhanh dẫn đến xác xuất thời gian xử lý báo hiệu vợt Tout ít, làm cho tỷ lệ lỗi gọi giảm, việc báo hiệu trực tiếp giúp cho trình đồng mạng xác Tuy nhiên, phơng thức này, yêu cầu đầu cuối tham gia vào gọi phải có tính tơng thích báo hiệu phơng thức báo hiệu gián tiếp thông qua Gatekeeper, trình báo hiệu diễn chậm dẫn đến xác xuất thời gian xử lý báo hiệu vợt Tout lớn hơn, tỷ lệ lỗi gọi nhiều Vì phải thông qua (các) Gatekeeper nên cấu trúc mạng phức tạp, vấn đề tổ chức đồng mạng cần phải quan tâm phơng thức này, báo hiệu thông qua Gatekeeper trung gian, vấn đề tơng thích báo hiệu liên quan đến đầu cuối Gatekeeper, làm tăng khả lựa chọn đầu cuối cho ngời dùng Dới chi tiết thủ tục thiết lập gọi, số trờng hợp sử dụng báo hiệu trực tiếp đầu cuối, trờng hợp lại sử dụng báo hiệu gián tiếp qua Gatekeeper 1/ Cuộc gọi - Cả hai thiết bị đầu cuối không đăng ký Trang 58 Chơng2 Chuẩn H.323 Đ ầu cuối Đ ầu cuối Set-up (1) Call proceeding (2) Alerting (3) Connect (4) Kênh báo hiệu gọi Hình 18: Cuộc gọi Gatekeeper Khi hai thiết bị đầu cuối không đăng ký với Gatekeeper, chúng trao đổi trực tiếp tin với nh hình 2.18 Khi chủ gọi gửi tin thiết lập gọi tới lớp TSAP kênh báo hiệu biết trớc địa thuê bao bị gọi 2/ Cả hai thuê bao đăng ký tới Gatekeeper Tình có trờng hợp xảy báo hiệu trực tiếp (đợc trình bày dới đây) báo hiệu gián tiếp thông qua Gatekeeper Cả hai thuê bao đầu cuối đăng ký tới Gatekeeper Gatekeeper chọn phơng thức truyền báo hiệu trực tiếp thuê bao (hình 2.19) Đầu tiên, thuê bao chủ gọi trao đổi với Gatekeeper thông qua cặp tin ARQ (1)/ACF (2) để thiết lập báo hiệu Trong tin ACF Gatekeeper trả lời cho thuê bao chủ gọi có chứa địa kênh báo hiệu thuê bao bị gọi Sau thuê bao chủ gọi vào địa để gửi tin Set-up (3) tới thuê bao bị gọi Nếu thuê bao bị gọi chấp nhận yêu cầu, trao đổi cặp tin ARQ (5)/ ACF (6) với Gatekeeper Nếu thuê bao bị gọi nhận đợc ARJ (6) gửi tin Release Complete tới thuê bao chủ gọi Trang 59 Chơng2 Chuẩn H.323 Đ ầu cuối Gatekeeper Đ ầu cuối ARQ (1) ACF/ARJ (2) Set-up (3) Call proceeding (4) ARQ (5) ACF/ARJ (6) Alerting (7) Connect (8) Kênh báo hiệu RAS Kênh báo hiệu gọi Hình 19 : Hai thuê bao đăng ký với Gatekeeper báo hiệu trực tiếp 3/ Chỉ có thuê bao chủ gọi có đăng ký với Gatekeeper Khi tin báo hiệu gọi Gatekeeper định tuyến, thủ tục thiết lập gọi đợc thể hình 2.20 Trong trờng hợp thứ tự tin thủ tục giống hệt trờng hợp trên, khác điểm tất tin báo hiệu gửi từ thuê bao tới thuê bao thông qua phần tử trung gian Gatekeeper Trang 60 Chơng2 Chuẩn H.323 Đ ầu cuối Gatekeeper Đ ầu cuối ARQ (1) ACF (2) Set-up (3) Setup (4) Call Proceeding (5) Call Proceeding (5) Alerting (6) Alerting (6) Connect (7) Connect (8) Kênh báo hiệu RAS Kênh báo hiệu gọi Hình 20 Chỉ có thuê bao chủ gọi đăng ký - Gatekeeper định tuyến báo hiệu 4/ Chỉ có thuê bao bị gọi có đăng ký với Gatekeeper Trờng hợp báo hiệu Gatekeeper định tuyến, thủ tục báo hiệu đợc thể hình 2.21 Đầu tiên, thuê bao chủ gọi gửi tin Set-up (1) kênh báo hiệu biết trớc địa tới thuê bao bị gọi Nếu thuê bao bị gọi chấp nhận gọi trao đổi tin ARQ (3)/ARJ (4) với Gatekeeper Trong tin ARJ mà Gatekeeper trả lời cho thuê bao bị gọi chứa mã yêu cầu định tuyến gọi qua Gatekeeper (routeCallToGatekeeper) Khi đó, thuê bao bị gọi gửi tin Facility (5) có chứa địa kênh báo hiệu Gatekeeper tới thuê bao chủ gọi Sau đó, thuê bao chủ gọi gửi tin Release Complete (6) tới thuê bao chủ gọi vào địa kênh báo hiệu thuê bao chủ gọi gửi tin Set-up (7) tới Gatekeeper, Gatekeeper gửi tin Set-up (8) tới thuê bao bị gọi Sau đó, thuê bao bị gọi trao đổi tin ARQ (9)/ACF (10) với Gatekeeper, thuê bao bị gọi gửi tin Connect (12) có chứa địa kênh điều khiển H.245 tới Gatekeeper Gatekeeper gửi tin Connect (13) có chứa địa kênh điều khiển H.245 thuê bao bị gọi Trang 61 Chơng2 Chuẩn H.323 Đ iểm cuối Đ iểm cuối Gatekeeper Setup (1) Call Proceeding (2) ARQ (3) ACF/ARJ (4) Facility (5) Release Complete (6) Setup (7) Setup (8) Call Proceeding (2) Call Proceeding (2) ARQ (9) ACF/ARJ (10) Alerting (11) Alerting (11) Connect (12) Connect (13) T1524080-96 Các tin RAS Các tin báo hiệu Hình 21 Chỉ có thuê bao bị gọi đăng ký - Gatekeeper định tuyến báo hiệu 5/ Hai thuê bao đăng ký với hai Gatekeeper khác Tình có trờng hợp xảy ra: (1) Cả hai Gatekeeper chọn cách định tuyến báo hiệu trực tiếp hai thuê bao, (2) Gatekeeper phía chủ gọi truyền báo hiệu theo phơng thức trực tiếp Gatekeeper phía bị gọi định tuyến báo hiệu gọi qua nó, (3) Gatekeeper phía chủ gọi định tuyền báo hiệu qua Gatekeeper phía bị gọi chọn phơng thức truyến báo hiệu trực tiếp, (4) hai TB đăng ký với Gatekeeper hai Gatekeeper chọn phơng thức định tuyến báo hiệu gọi qua chúng Dới chi tiết trờng hợp (4) Trang 62 Chơng2 Chuẩn H.323 Hai TB đăng ký với Gatekeeper hai Gatekeeper chọn phơng thức định tuyến báo hiệu gọi qua chúng Thủ tục báo hiệu trờng hợp đợc thể hình 2.22 Đầu tiên TB chủ gọi trao đổi ARQ (1)/ACF (2) với Gatekeeper 1, tin ACF có chứa địa kênh báo hiệu Gatekeeper Căn vào địa TB chủ gọi gửi tin Set-up (3) tới Gatekeeper Gatekeeper gửi tin Set-up(4) tới địa kênh báo hiệu TB bị gọi, chấp nhận TB bị gọi trao đổi ARQ (6)/ARJ(7) với Gatekeeper 2, Trong tin ARJ(7) mà Gatekeeper trả lời cho TB bị gọi chứa địa kênh báo hiệu mã thị báo hiệu định tuyến gọi qua Đ ầu cuối Gatekeeper Gatekeeper Đ ầu cuối ARQ (1) ACF (2) Set-up (3) Call Proceeding (5) Set-up (4) Call Proceeding (5) ARQ (6) ARJ (7) Facility (8) Release Complete (9) Set-up (10) Call Proceeding (5) Set-up (11) Call Proceeding (5) ARQ (12) ACF/ARJ (13) Alerting (14) Alerting (14) Alerting (14) Connect (15) Connect (16) Connect (17) Kênh báo hiệu RAS Kênh báo hiệu gọi Trang 63 Chơng2 Chuẩn H.323 Hình 22 Hai thuê bao đăng ký - Định tuyến qua hai Gatekeeper Gatekeeper (routeCallToGatekeeper) TB bị gọi trả lời Gatekeeper tin Facility (8) chứa địa kênh báo hiệu Gatekeeper Tiếp Gatekeeper gửi tin Release Complete tới TB bị gọi gửi tin Setup (10) tới địa kênh báo hiệu Gatekeeper Gatekeeper gửi Setup (11) tới TB bị gọi TB bị gọi trao đổi ARQ (12)/ACF (13) với Gatekeeper trả lời Gatekeeper tin Connect (15) chứa địa kênh điều khiển H.245 để sử dụng báo hiệu H.245 Gatekeeper gửi Connect (16) tới Gatekeeper 1, tin chứa địa kênh điều khiển H.245 TB bị gọi địa kênh điều khiển H.245 Gatekeeper tuỳ thuộc vào Gatekeeper có chọn định tuyến kênh điều khiển H.245 hay không Sau Gatekeeper gửi Connect(17) tới TB chủ gọi, tin chứa địa kênh điều khiển mà Gatekeeper nhận đợc từ Gatekeeper địa kênh điều khiển H.245 Gatekeeper chọn định tuyến kênh điều khiển H.245 6/ Thiết lập gọi qua Gateway Nh trình bày mục 2.2.2, gọi liên quan đến Gateway gọi có chuyển tiếp từ mạng PSTN sang mạng LAN ngợc lại Vì phân biệt gọi qua Gateway thành loại: gọi từ thuê bao điện thoại vào mạng LAN gọi từ thuê bao mạng LAN thuê bao mạng thoại 2.4.3.2 Bớc - Thiết lập kênh điều khiển Khi kết thúc giai đoạn tức chủ gọi lẫn bị gọi hoàn thành việc trao đổi tin thiết lập gọi, đầu cuối thiết lập kênh điều khiển H.245 Bản tin đợc Trang 64 Chơng2 Chuẩn H.323 trao đổi đầu cuối terminalCapabilitySet để bên thông báo cho khả làm việc Mỗi thiết bị đầu cuối có đặc tính riêng nói lên khả chế độ mã hoá, truyền, nhận giải mã tín hiệu đa dịch vụ Kênh điều khiển thuê bao bị gọi thiết lập sau nhận đợc tin Set-up thuê bao chủ gọi thiết lập nhận đợc tin Alerting Call Proceeding Trong trờng hợp không nhận đợc tin Connect đầu cuối gửi Release Complete, kênh điều khiển H.245 đợc giải phóng 2.4.3.3 Bớc - Thiết lập kênh truyền thông Sau trao đổi khả (tốc độ nhận tối đa, phơng thức mã hoá ) xác định quan hệ master-slave giao tiếp giai đoạn 2, thủ tục điều khiển kênh H.245 thực việc mở kênh logic để truyền số liệu Các kênh kênh H.225 Sau mở kênh logic để truyền tín hiệu âm hình ảnh đầu cuối truyền tín hiệu truyền tin h2250MaximumSkewIndication để xác định thông số truyền 1/ Thay đổi chế độ hoạt động Trong giai đoạn thiết bị đầu cuối thực thủ tục thay đổi cấu trúc kênh, thay đổi khả chế độ truyền nh nhận (Chế độ truyền nhận thông báo ghi nhận đầu cuối để xác định khả làm việc chúng) 2/ Trao đổi luồng tín hiệu video Việc sử dụng thị videoIndicateReadyToActive đợc định nghĩa khuyến nghị H.245 không bắt buộc, nhng sử dụng thủ tục nh sau Đầu tiên thuê bao chủ gọi không đợc phép truyền video thuê bao bị gọi thị sẵn sàng để truyền video Trang 65 Chơng2 Chuẩn H.323 Thuê bao chủ gọi truyền tin videoIndicateReadyToActive sau kết thúc trình trao đổi khả năng, nhng không truyền tín hiệu video nhận đợc tin videoIndicateReadyToActive nhận đợc luồng tín hiệu video đến từ phía thuê bao bị gọi 3/ Phân phối địa luồng liệu Trong chế độ địa chỉ, đầu cuối mở kênh logic tới MCU đầu cuối khác Địa kênh chứa tin openLogicalChannel openLogicalChannelAck Trong chế độ địa nhóm, địa nhóm đợc xác định MC đợc truyền tới đầu cuối tin communicationModeCommand Một đầu cuối báo cho MC việc mở kênh logic với địa nhóm thông qua tin openLogicalChannel MC truyền tin tới tất đầu cuối nhóm 2.4.3.4 Bớc - Dịch vụ gọi Có số dịch vụ gọi đợc thực mạng H.323 nh : thay đổi độ rộng băng tần, giám sát trạng thái hoạt động, hội nghị đặc biệt, dịch vụ bổ xung xin đợc trình bày hai loại dịch vụ thay đổi độ rộng băng tần giám sát trạng thái hoạt động 1/ Thay đổi độ rộng băng tần Độ rộng băng tần gọi đợc Gatekeeper thiết lập khoảng thời gian thiết lập trao đổi Một đầu cuối phải chắn tổng tất luồng truyền, nhận âm hình ảnh phải nằm độ rộng băng tần thiết lập Tại thời điểm hội thoại, đầu cuối Gatekeeper yêu cầu tăng giảm độ rộng băng tần Một đầu cuối thay đổi tốc độ truyền kênh logic mà không yêu cầu Gatekeeper thay đổi độ rộng băng tần Trang 66 Chơng2 Chuẩn H.323 nh tổng tốc độ truyền nhận không vợt độ rộng băng tần Trong trờng hợp ngợc lại đầu cuối phải yêu cầu Gatekeeper mà đăng ký thay đổi độ rộng băng tần Gatekeeper Đ ầu cuối Đ ầu cuối Gatekeeper BRQ (1) BCF/BRJ (2) CloseLogicalChannel (3) OpenLogicalChannel (4) BRQ (5) BCF/BRJ (6) OpenLogicalChAck (7) Chú ý: Gatekeeper Gatekeeper có thểlà Gatekeeper Hình 21 Yêu cầu thay đổi độ rộng băng tần - Thay đổi thông số truyền Thủ tục thay đổi độ rộng băng tần - thay đổi thông số truyền đợc thể hình 2.21 Khi đầu cuối muốn tăng tốc độ truyền kênh logic trớc hết phải xác định xem vợt độ rộng băng tần gọi không Nếu gửi tin BRQ (1) tới Gatekeeper Khi nhận đợc tin BCF (2) có nghĩa có đủ độ rộng băng tần cho yêu cầu, đầu cuối gửi tin closeLogicalChannel (3) để đóng kênh logic Sau mở lại kênh logic cách gửi tin openLogicalChannel (4) có chứa giá trị tốc độ tới đầu cuối Trớc hết phải xác định xem giá trị có vợt độ rộng băng tần kênh hay không; chấp nhận giá trị trao đổi tin yêu cầu thay đổi độ rộng băng tần BRQ (5)/BCF (6) với Gatekeeper Nếu độ rộng băng tần đủ cho yêu cầu thay đổi đầu cuối trả lời đầu cuối tin openLogicChannelAck (7); trờng hợp ngợc lại từ chối tin openLogicChannelReject Trang 67 Chơng2 Chuẩn H.323 Thủ tục thay đổi độ rộng băng tần - Thay đổi thông số nhận đợc thể hình 2.22 Khi đầu cuối muốn tăng tốc độ nhận kênh logic mình, trớc hết phải xác định xem vợt độ rộng băng tần gọi không Nếu gửi BRQ (1) tới Gatekeeper Khi nhận đợc BCF (2) gửi tin flowControlCommand (3) có chứa giới hạn tốc độ kênh tới thiết bị đầu cuối Trớc hết đầu cuối phải xác định xem băng tần có vợt khả kênh không; chấp nhận đợc gửi tin yêu cầu thay đổi độ rộng băng tần BRQ (4) tới Gatekeeper Khi nhận đợc BCF (5) đầu cuối gửi tin closeLogiclChannel (6) để đóng kênh logic sau mở lại kênh logic tin openLogicalChannel (7) có chứa tốc độ bit tới đầu cuối Đầu cuối xác định tốc độ trả lời đầu cuối tin openLogicalChannelAck (6) Gatekeeper Đ ầu cuối Gatekeeper Đ ầu cuối BRQ (1) BCF/BRJ (2) FlowControlCommand (3) BRQ (4) BCF/BRJ (5) CloseLogicalChannel (6) OpenLogicalChannel (7) OpenLogicalChAck (8) Chú ý: Gatekeeper Gatekeeper có thểlà Gatekeeper Hình 22 Yêu cầu thay đổi độ rộng băng tần - thay đổi thông số nhận 2/ Giám sát trạng thái Để giám sát trạng thái hoạt động đầu cuối, Gatekeeper liên tục trao đổi cặp tin IRQ/IRR với đầu cuối kiểm soát Khoảng thời gian đặn lần trao đổi Trang 68 Chơng2 Chuẩn H.323 tin lớn 10 giây giá trị nhà sản xuất định Gatekeeper yêu cầu thiết bị đầu cuối gửi cho tin IRR cách đặn nhờ giá trị trờng irrFrequency tin ACF gửi cho thiết bị đầu cuối để xác định tốc độ truyền tin IRR Khi xác định đợc giá trị trờng irrFrequency, thiết bị đầu cuối gửi tin IRR với tốc độ suốt khoảng thời gian gọi Trong đó, Gatekeeper gửi IRQ tới thiết bị đầu cuối yêu cầu trả lời theo chế nh trình bày Trong khoảng thời gian diễn gọi, đầu cuối Gatekeeper đặn hỏi trạng thái từ đầu cuối bên cách sử dụng tin Status Enquiry Đầu cuối nhận đợc tin Status Enquiry trả lời tin thị trạng thái thời Thủ tục hỏi đáp đợc Gatekeeper sử dụng để kiểm tra cách đặn xem gọi có hoạt động không Có lu ý tin tin H.225.0 đợc truyền kênh báo hiệu gọi không ảnh hởng đến tin IRR đợc truyền kênh RAS 2.4.3.5 Bớc - Kết thúc gọi Một thiết bị đầu cuối kết thúc gọi theo bớc thủ tục sau: Dừng truyền luồng tín hiệu video kết thúc truyền ảnh, sau giải phóng tất kênh logic phục vụ truyền video Dừng truyền liệu đóng tất kênh logic dùng để truyền liệu Dừng truyền audio sau đóng tất kênh logic dùng để truyền audio Truyền tin H.245 endSessionCommand kênh điều khiển H.245 để báo cho thuê bao đầu biết muốn kết thuc gọi Sau dừng truyền tin H.245 đóng kênh điều khiển H.245 Trang 69 Chơng2 Chuẩn H.323 Nó chờ nhận tin endSessionCommand từ thuê bao đầu đóng kênh điều khiển H.245 Nếu kênh báo hiệu gọi mở, truyền tin Release Complete sau đóng kênh báo hiệu Nó kết thúc gọi theo thủ tục sau Một đầu cuối nhận tin endSessionCommand mà trớc không truyền tin này, lần lợt thực bớc từ đến bỏ qua bớc Chú ý: Kết thúc gọi nghĩa kết thúc hội nghị (cuộc gọi có nhiều đầu cuối tham gia) Một hội nghị chắn kết thúc sử dụng tin H.245 dropConference Khi đầu cuối chờ MC kết thúc gọi theo thủ tục Gatekeeper Đ ầu cuối Đ ầu cuối Gatekeeper EndSessionCommand (1) EndSessionCommand (1) Release Complete (2) DRQ (3) DCF (4) DRQ (3) DCF (4) Kênh báo hiệu RAS Kênh báo hiệu gọi Kênh điều khiển H.245 Chú ý: Gatekeeper Gatekeeper có thểlà Gatekeeper Hình 23 Thiết bị đầu cuối kết thúc gọi có tham gia Gatekeeper Trong gọi tham gia Gatekeeper cần thực bớc từ đến Trong gọi có tham gia Gatekeeper cần có hoạt động giải phóng băng tần Thủ tục đợc thể hình 2.23 Vì sau thực bớc từ đến 6, Trang 70 Chơng2 Chuẩn H.323 đầu cuối truyền tin DRQ (3) tới Gatekeeper Sau đó, Gatekeeper trả lời tin DCF (4) Sau gửi DRQ, đầu cuối không gửi tin IRR tới Gatekeeper gọi kết thúc Trên thủ tục kết thúc gọi có tham gia Gatekeeper đầu cuối thực Thủ tục kết thúc gọi Gatekeeper thực đợc thể hình 2.24 Đầu tiên, Gatekeeper gửi tin DRQ tới đầu cuối Khi nhận đợc tin này, đầu cuối lần lợt thực bớc từ đến 6, sau trả lời Gatekeeper tin DCF Thuê bao đầu nhận đợc tin endSessionCommand thực thủ tục giải phóng gọi giống trờng hợp đầu cuối chủ động kết thúc gọi (hình 2.23) Nếu gọi hội nghị Gatekeeper gửi DRQ tới tất đầu cuối tham gia hội nghị Gatekeeper Đ ầu cuối Đ ầu cuối Gatekeeper DRQ (3) EndSessionCommand (1) EndSessionCommand (1) Release Complete (2) DCF (4) DRQ (3) DCF (4) T1524210-96 Kênh báo hiệu RAS Kênh báo hiệu gọi Kênh điều khiển H.245 Chú ý: Gatekeeper Gatekeeper có thểlà Gatekeeper Hình 24 Kết thúc gọi Gatekeeper Trang 71 ... điều khiển gọi Q.931 (DSS 1) Các chuẩn nén tín hiệu thoại: G.711 (PCM 64 kbps), G.722, G.723, G.728, G.729 Các chuẩn nén tín hiệu video: H.261, H.263 T.120: Các chuẩn cho ứng dụng chia sẻ số liệu... số liệu thiết bị đầu cuối H.323 chuẩn T.120 Trong luận án phần không đợc mô tả chi tiết Trang 23 Chơng2 Chuẩn H.323 - Chức điều khiển truyền thông multimedia (chuẩn H.245): Chức điều khiển truyền... diện với mạng LAN (H.225.0 Layer) H.225.0 Lớp đóng gói liệu Multimedia, chuẩn (Receive Path Delay) Trễ chiều thu Chơng2 Chuẩn H.323 / display Audio Codec Micro/ G.711, Speaker G.722, G.723, ứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuẩn H232 chapter2 , Chuẩn H232 chapter2 , Chuẩn H232 chapter2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay