Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 1 năm 2017 - 2018

3 116 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 00:03

________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 1 Lớp 2Vòng 1Năm học 2013 – 2014 ________________________________________________________________________ Bài thi số 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 2 Bài thi số 2: Điền số thích hợp vào chỗ trống ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 3 Bài thi số 3: Đi tìm kho báu Câu hỏi 1: Câu hỏi 2: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 4 Câu hỏi 3: Câu hỏi 4: Câu hỏi 5: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 5 Câu hỏi 6: Câu hỏi 7: Câu hỏi 8: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 6 Câu hỏi 9: Câu hỏi 10: Câu hỏi 11: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 7 Câu hỏi 12: Câu hỏi 13: Câu hỏi 14: Câu hỏi 15: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 8 Câu hỏi 16: _________________The end__________________ Đề thi Violympic Toán lớp vòng năm 2017 - 2018 Bài thi số 1: Sắp xếp: Bài 2: Bức tranh bí ẩn: Bài 3: Đi tìm kho báu: Câu 1: Số gồm đơn vị chục ……… Câu 2: Số gồm chục đơn vị ………… Câu 3: Số lớn 69 nhỏ 71 ………… Câu 4: Cho: 27 + … = 67 Số thích hợp điền vào chỗ chấm ………… Câu 5: Tính: 14 + 83 ………… Câu 6: Số bé có chữ số giống ………… Câu 7: Tính: 96 – 76 + 40 = ………… VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 8: Tính: 69 – – 30 = ………… Câu 9: Tính: 62 + – 21 = ………… Câu 10: Tính: 68 - 26 = ………… Câu 11: Cho: 46 = … + 10 + 16 Số thích hợp điền vào chỗ chấm ………… Câu 12: Cho: 75 - … = 65 Số thích hợp điền vào chỗ chấm ………… Câu 13: Số liền sau số lớn có chữ số là: ………… Câu 14: Có … số có chữ số Câu 15: Đoạn thẳng AB dài 12cm, đoạn thẳng AB dài đoạn thẳng CD Vậy đoạn thẳng dài ….cm Đáp án Đề thi Violympic Toán lớp vòng Bài thi số 1: Sắp xếp: Bài 2: Bức tranh bí ẩn: Bài 3: Đi tìm kho báu: Câu 1: 67 Câu 6: 11 Câu 2: 56 Câu 7: 60 Câu 3: 70 Câu 8: 30 Câu 4: 40 Câu 9: 48 Câu 5: 97 Câu 10: 42 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 11: 20 Câu 13: 10 Câu 12: 10 Câu 14: 90 Câu 15: 24 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 1 Lớp 2Vòng 18 – Năm học 2013 – 2014 ________________________________________________________________________ VÒNG 18 - LỚP 2 (04-4-2014) CẤP TỈNH BÀI THI SỐ 1: Hãy điền số thích hợp vào chỗ nhé ! Câu 1: Sau khi anh cho em 5 quyển vở thì anh vẫn còn nhiều hơn em 3 quyển vở. Vậy trước khi cho anh nhiều hơn em quyển vở. Câu 2: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số mà hiệu 2 chữ số của số đó bằng 2? Trả lời: Có số thỏa mãn đề bài. Câu 3: Số bé nhất có 2 chữ số mà tổng 2 chữ số của số đó bằng 7 là số Câu 4: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số nhỏ hơn 215? Trả lời: Có tất cả số thỏa mãn đề bài. Câu 5: Tìm biết: . Trả lời: = Câu 6: Tổng của số bé nhất có 3 chữ số với số lớn nhất có 2 chữ số khác nhau là Câu 7: Hỏi cần ít nhất bao nhiêu chiếc túi, mỗi túi đựng được 4kg gạo để đựng hết 31kg gạo? Trả lời: Cần ít nhất chiếc túi. Câu 8: Có một số dầu,nếu thêm 9 lít nữa thì vừa đủ đựng vào 10 chiếc can, mỗi can 5 lít. Tính số dầu đó. Trả lời: Số dầu đó là lít. Câu 9: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số mà tổng 3 chữ số của mỗi số đó bằng 3? Trả lời: Có tất cả số thỏa mãn đề bài. Câu 10: Tổng độ dài các đoạn thẳng trong hình vẽ bằng cm. ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 2 Bài thi số 2: Cóc vàng tài ba Câu hỏi 1: Câu hỏi 2: Câu hỏi 3: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 3 Câu hỏi 4: Câu hỏi 5: Câu hỏi 6: Câu hỏi 7: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 4 Câu hỏi 8: Câu hỏi 9: Câu hỏi 10: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 5 Bài thi số 3: Vượt chướng ngại vật Câu hỏi 1: Câu hỏi 2: Câu hỏi 3: Câu hỏi 4: Câu hỏi 5: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 1 Lớp 2Vòng 1Năm học 2013 – 2014 ________________________________________________________________________ Bài thi số 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 2 Bài thi số 2: Điền số thích hợp vào chỗ trống ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 3 Bài thi số 3: Đi tìm kho báu Câu hỏi 1: Câu hỏi 2: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 4 Câu hỏi 3: Câu hỏi 4: Câu hỏi 5: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 5 Câu hỏi 6: Câu hỏi 7: Câu hỏi 8: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 6 Câu hỏi 9: Câu hỏi 10: Câu hỏi 11: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 7 Câu hỏi 12: Câu hỏi 13: Câu hỏi 14: Câu hỏi 15: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 8 Câu hỏi 16: _________________The end__________________ ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 1 Lớp 2Vòng 1Năm học 2013 – 2014 ________________________________________________________________________ Bài thi số 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 2 Bài thi số 2: Điền số thích hợp vào chỗ trống ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 3 Bài thi số 3: Đi tìm kho báu Câu hỏi 1: Câu hỏi 2: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 4 Câu hỏi 3: Câu hỏi 4: Câu hỏi 5: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 5 Câu hỏi 6: Câu hỏi 7: Câu hỏi 8: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 6 Câu hỏi 9: Câu hỏi 10: Câu hỏi 11: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 7 Câu hỏi 12: Câu hỏi 13: Câu hỏi 14: Câu hỏi 15: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 8 Câu hỏi 16: _________________The end__________________ ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP VÒNG (Ngày 05/09/2016) Bài thi số 1: Chọn giá trị theo thứ tự tăng dần Bài 2: Chọn giá trị Bài 3: Đi tìm kho báu Câu 3.1: Số gồm đơn vị chục là: Câu 3.2: Số lớn 69 nhỏ 71 là: Câu 3.3: Ch 27 + = 67 Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: Câu 3.4: Tính 14 + 83 = Câu 3.5: Số bé có chữ số giống là: Câu 3.6: Tính: 69 - - 30 = Câu 3.7: Tính: 62 + - 21 = VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 3.8: Tính: 68 - 26= Câu 3.9: Cho: 46 = + 10 + 16 Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: Câu 3.10: Cho: 75 - = 65 Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: Câu 3.11: Số liền sau số lớn có chữ số là: Câu 3.12: Có số có chữ số Câu 3.13: Đoạn thẳng AB dài 12cm, đoạn thẳng AB dài đoạn thẳng CD Vậy đoạn thẳng dài cm Đáp án Bài 1: Chọn giá trị theo thứ tự tăng dần (11) < (13) < (20) < (10) < (19) Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – LớpVòng VIOLYMPIC 2015 – 2016_ LỚP VÒNG (Mở ngày 05/9/2015) BÀI 1: Chọn giá trị theo thứ tự tăng dần: 57 < 87 < 146 < 147 < 155 < 187 < 246 < 256 < 303 < 309 < 336 < 369 < 383 < 342 < 528 < 589 < 592 < 636 < 862 < 961. BÀI 2: Đi tìm kho báu: 629 346 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – LớpVòng 23 934 128 37 30 655 > = 354 < 372 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – LớpVòng 889 BÀI THI SỐ : Hãy điền số thích hợp vào chỗ ! Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán mạng Internet – LớpVòng Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Đề thi Violympic Toán lớp vòng năm 2015 - 2016 Bài 1: Sắp xếp giá trị theo thứ tự tăng dần Bài 2: Điền kết thích hợp vào chỗ ( ) Câu 2.1: 86 - 25 = Câu 2.2: Số bé có hai chữ số mà hiệu hai chữ số số số Câu 2.3: 68 - 17 = Câu 2.4: 47 + 51 = Câu 2.5: 87 - = 24 Câu 2.6: 89 - = 36 Câu 2.7: - 45 = 51 Câu 2.8: - 36 = 63 Câu 2.9: Hãy cho biết có tất số tự nhiên có hai chữ số lớn 37? Câu 2.10: Hãy cho biết có tất số tự nhiên có hai chữ số lớn 46? Bài 3: Đi tìm kho báu Câu 3.1: 60 - = 30 Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: A 30 B 40 C 10 D 20 Câu 3.2: Cho 21; 22; 23; Số là: A 25 B 27 C 34 D 24 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 3.3: 1dm = cm Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: A B C 10 D Câu 3.4: 3dm + 5dm = dm Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: A 53 B C 35 D Câu 3.5: Hãy cho biết có tất số có hai chữ số bé 48? A 39 B 41 C 40 D 38 ĐÁP ÁN Bài 1: Sắp xếp giá trị theo thứ tự tăng dần 11 < 19 - < 10 + < 23 + < 29 < 37 < 70 - 30 < 45 < 46 < 50 < 63 < 67 < 45 + 24 < 70 < 42 + 31 < 60 + 20 < 89 < 32 + 63 < 96 < 45 + 54 Bài 2: Điền kết thích hợp vào chỗ ( ) Câu 2.1: 61 Câu 2.6: 53 Câu 2.2: 14 Câu 2.7: 96 Câu 2.3: 51 Câu 2.8: 99 Câu 2.4: 98 Câu 2.9: 62 Câu 2.5: 63 Bài 3: Đi tìm kho báu Câu 2.10: 53 Câu 3.1: A Câu 3.2: D Câu 3.4: B Câu 3.5: D Câu 3.3: C VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 1 Lớp 2Vòng 19 – Năm học 2013 – 2014 VÒNG 19 - LỚP 2 (23-5-2014) CẤP QG BÀI THI SỐ 1: Hãy điền số thích hợp vào chỗ nhé! Câu 1: Tổng của số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau với số bé nhất có 2 chữ số giống nhau là 998 Câu 2: Mai có nhiều hơn Lan 20 con tem. Hỏi nếu Mai cho Lan 8 con tem thì Mai còn nhiều hơn Lan bao nhiêu con tem? Trả lời: Mai còn nhiều hơn Lan con tem. 4 Câu 3: Hiện nay anh 24 tuổi, em 15 tuổi.Tính tổng số tuổi của hai anh em khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay. Trả lời: Tổng số tuổi của hai anh em khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay là tuổi. 57 Câu 4: Đem chia một khối lượng gạo thành các túi nhỏ,mỗi túi 3kg thì được tất cả 10 túi và còn thừa 2kg. Tính khối lượng gạo đó. Trả lời: Khối lượng gạo đó là kg. 32 Câu 5: Trong một hộp bút màu có tất cả 36 bút màu đỏ và 28 bút màu xanh. Hỏi nếu không được nhìn vào hộp thì phải lấy trong hộp ra ít nhất bao nhiêu chiếc bút để chắc chắn lấy được 1 chiếc bút màu đỏ? Trả lời: Phải lấy ra ít nhất chiếc bút. 29 Câu 6: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số nhỏ hơn 325? Trả lời: Có tất cả số có 3 chữ số nhỏ hơn 325. 225 Câu 7: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số lớn hơn 315 nhưng nhỏ hơn 528? Trả lời: Có tất cả số thỏa mãn đầu bài. 212 Câu 8: Nhà bác An nuôi một đàn gà,trong đó số gà mái nhiều hơn số gà trống là 120 con.Vừa rồi bác bán đi tất cả 30 con toàn gà trống.Hỏi bây giờ số gà mái nhiều hơn số gà trống là bao nhiêu con? Trả lời: Bây giờ ... Câu 1: 67 Câu 6: 11 Câu 2: 56 Câu 7: 60 Câu 3: 70 Câu 8: 30 Câu 4: 40 Câu 9: 48 Câu 5: 97 Câu 10 : 42 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 11 : 20 Câu 13 : 10 Câu 12 : 10 Câu 14 :... Tính: 62 + – 21 = ………… Câu 10 : Tính: 68 - 26 = ………… Câu 11 : Cho: 46 = … + 10 + 16 Số thích hợp điền vào chỗ chấm ………… Câu 12 : Cho: 75 - … = 65 Số thích hợp điền vào chỗ chấm ………… Câu 13 : Số... ………… Câu 14 : Có … số có chữ số Câu 15 : Đoạn thẳng AB dài 12 cm, đoạn thẳng AB dài đoạn thẳng CD Vậy đoạn thẳng dài ….cm Đáp án Đề thi Violympic Toán lớp vòng Bài thi số 1: Sắp xếp: Bài 2: Bức tranh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 1 năm 2017 - 2018, Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 1 năm 2017 - 2018, Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 1 năm 2017 - 2018

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay