Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 1 năm 2017 - 2018

7 130 2
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 00:03

________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 1 Lớp 2 – Vòng 1Năm học 2013 – 2014 ________________________________________________________________________ Bài thi số 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 2 Bài thi số 2: Điền số thích hợp vào chỗ trống ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 3 Bài thi số 3: Đi tìm kho báu Câu hỏi 1: Câu hỏi 2: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 4 Câu hỏi 3: Câu hỏi 4: Câu hỏi 5: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 5 Câu hỏi 6: Câu hỏi 7: Câu hỏi 8: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 6 Câu hỏi 9: Câu hỏi 10: Câu hỏi 11: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 7 Câu hỏi 12: Câu hỏi 13: Câu hỏi 14: Câu hỏi 15: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 8 Câu hỏi 16: _________________The end__________________ VÒNG LỚP (Ngày 05/09/2017) SẮP XẾP VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐẬP DẾ Câu 1: Tìm số lớn biết hiệu hai số 253 Nếu lấy số lớn trừ lần số bé 25 Số cần tìm … A 481 B 139 C 367 D 114 Câu 2: Tìm x biết x số lẻ chia hết cho 438 < x < 449 A 445 B 440 C 448 D 447 BC Biết cạnh AB dài cạnh BC 1dm Hỏi chu vi hình bình hành xăng - ti – mét? Trả lời: Chu vi hình bình hành … cm A B 80 C 40 D 16 Câu 3: Hình bình hành ABCD có cạnh AB = Câu 4: Một miếng bìa hình chữ nhật có chu vi gấp lần chiều rộng Nếu tăng chiều rộng thêm 9cm, tăng chiều dài thêm 4cm miếng bìa trở thành hình vuông Diện tích miếng bìa ban đầu … A 75cm2 B 150cm2 C 1242cm2 D 100cm2 Câu 5: An có 50 viên bi Bình có nhiều An viên bi lại Cường viên bi Hỏi trung bình bạn có viên bi? Trả lời: Trung bình bạn có … viên bi A 53 B 56 C 59 D 50 Câu 6: Một người rào xung quanh khu đất hình chữ nhật có chiều dài 28m, chiều rộng 15m hết 43 cọc Hỏi người rào xung quanh khu đất hình vuông có cạnh 25m hết cọc? Biết khoảng cách cọc Trả lời: Số cọc cần tìm … A 86 B 50 C 172 D 25 Câu 7: Tìm số liền trước số tự nhiên chẵn lớn có chữ số khác Trả lời: Số cần tìm … A 98765 B 98764 C 98763 D 99997 vải thứ hai vải thứ Biết 11 số vải lại thứ hai số vải lại thứ 8m Tấm vải thứ hai dài là: A 55 B 70 C 65 D 60 Câu 8: Hai vải dài 115m Người ta bán Câu 9: Một bìa hình bình hành có chu vi 4dm Chiều dài chiều rộng 10cm chiều cao Tính diện tích bìa Trả lời: Diện tích bìa … cm2 144 A 375 B C 15 D 135 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 10: Hoa tính tổng tất số chẵn từ đến 100 Lan tính tổng tất số lẻ từ đến 99 Sau Mai lấy kết Hoa trừ kết Lan Hỏi Mai nhận kết bao nhiêu? Trả lời: Mai nhận kết … A 2500 B 50 C 2550 D 5080 Câu 11: Với chữ số 0; 5; 7; viết số lẻ có chữ số khác chia hết cho 5? A B C D Câu 12: Tìm diện tích Trả lời: Diện tích A bìa … m2 B 12 Câu 13: Hiệu hai số số lớn Trả lời: Số lớn … A 90 1 bìa hình vuông có cạnh dài m C D lần số bé Tổng hai số số tròn chục lớn có chữ số Tìm B 450 C 540 Câu 14: Phân số có giá trị nhỏ 2? 21 23 22 A B C 10 12 11 D 825 D 20 Câu 15: Bao thứ đựng 12kg gạo Bao thứ hai đựng 16kg gạo Hỏi bao thứ ba đựng ki -- gam gạo biết trung bình bao đựng 15kg gạo? Trả lời: Bao thứ ba đựng … kg gạo A 17 B 13 C 43 D 28 Câu 16: Năm nay, tuổi cô lần tuổi cháu tuổi Khi tuổi cháu tuổi cô tổng số tuổi cô cháu 94 tuổi Tính tuổi cô Trả lời: Tuổi cô … tuổi A 34 B 58 C 32 D 60 Câu 17: Tìm hiệu hai số biết số bị trừ tăng thêm 135 số trừ bớt 205 hiệu hai số lúc 542 Trả lời: Hiệu hai số … A 882 B 712 C 372 D 202 Câu 18: Cho số có chữ số có tích chữ số 15 Hỏi tổng chữ số số bao nhiêu? Trả lời: Tổng chữ số số … A B C D VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 19: Một hình chữ nhật chia thành 12 hình vuông xếp thành hàng Hỏi chu vi hình chữ nhật chu vi hình vuông nhỏ 12cm? Trả lời: Chu vi hình chữ nhật … cm A 432 B 42 C 108 D 144 Câu 20: Cho dãy số 6; 16; 26; 36; …; 2016 Hỏi dãy số có chữ số? Trả lời: Dãy số có … chữ số A 697 B 696 C 391 D 202 Câu 21: Một hình thoi có đường chéo thứ diện tích hình thoi Trả lời: Diện tích hình thoi … m2 27 A B 25 100 m đường chéo thứ hai Tính C 27 50 D 27 15 Tìm số a cho bớt tử số mẫu số phân số cho 19 số a phân số có giá trị Trả lời: Số a cần tìm … A B 13 C 105 D 12 Câu 22: Cho phân số Câu 23: Tìm số thứ hai biết số thứ 60 đơn vị Trả lời: Số thứ hai … A 36 B 28 số thứ hai, số thứ ba số thứ ba C 63 D 96 Câu 24: Cha 28 tuổi Hỏi năm cha tuổi lần tuổi cha lần tuổi con? Trả lời: Tuổi cha … tuổi A 36 B 56 C 21 D 49 Câu 25: Tìm số thứ hai biết số thứ hai số thứ số thứ hai số thứ 36 đơn vị Trả lời: Số thứ hai … A 216 B 186 C 180 D ĐIỀN SỐ THÍCH HỢP Câu 1: Khi nhân số với 374, học sinh đặt tích riêng thẳng cột phép cộng nên tìm kết 4172 Tìm tích phép nhân Trả lời: Tích phép nhân …………… VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 2: Tính tổng số có chữ số, số chia dư Trả lời: Tổng số …………… Câu 3: Có số có chữ số khác viết chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6? Trả lời: Số số có chữ số khác ………… Câu 4: Tìm số biết số chia dư 5, chia 12 dư 1, hai thương 13 đơn vị Trả lời: Số phải tìm ………… Câu 5: Tìm số có năm chữ số 3a39b biết số chia hết cho 2; Trả lời: Số cần tìm ………… Câu 6: Trong phép chia, số chia 68, thương 92 số dư số dư lớn phép chia Tìm số bị chia Trả lời: Số bị chia ………… 31 Câu 7: Tìm x: x   x   70 Trả lời: x = …… (Viết kết dạng số thập phân gọn nhất) Câu 8: Một lớp học có 45 học sinh, có 28 học sinh thích học môn Toán, 20 học sinh thích học môn Tiếng Việt học sinh không thích hai môn Toán Tiếng Việt Hỏi có học sinh thích Toán Tiếng Việt? Trả lời: Số học sinh thích học Toán Tiếng Việt ……… bạn Câu 9: Tìm số tự nhiên lớn có chữ số mà chia số cho 2016 có thương số dư Trả lời: Số tự nhiên cần tìm ………… Câu 10: Khi tuổi anh tuổi em tuổi anh gấp rưỡi tuổi em Khi tuổi em tuổi anh tổng số tuổi hai anh em 45 tuổi Tính tuổi anh Trả lời: Tuổi anh ……… tuổi Câu 11: Giá trị biểu thức: 34288 : 16 + 257  135 …………… Câu 12: Tích hai số 15228 Nếu thêm đơn vị vào số thứ tích 15510 Tìm số thứ Trả ... 1 Đề thi và bài giải VIOLYMPIC Lớp 5 vòng 1-35 Bài 1: Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số 45 đơn vị và biết phân số đó có giá trị bằng 2/5 Trả lời: Phân số đó là: 30/75 *********** Bài 2: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 2011 và biết giữa chúng có tất cả 9 số chẵn. Giải: Hai số tự nhiên liên tiếp có tổng bằng 2011 là: ( 2011 + 1 ) : 2 = 1006 ( 2011 - 1 ) : 2 = 1005 Vì khoảng giữa có 9 số chẵn nên ta có: Số nhỏ là : 1005 – 9 = 996 Số lớn là : 1006 + 9 = 1015 *********** Bài 3: Tìm 2 số biết tổng cả chúng bằng 571 và biết giữa chúng có tất cả 18 số chẵn. Giải: Hai số tự nhiên liên tiếp có tổng là 571của nó là: Số lớn là: ( 571 + 1 ) : 2 = 286 Số bé là : ( 571 – 1 ) : 2 = 285 Vì có 18 số chẵn ở giữa nên ta có: Số lớn đó là: 286 + 18 = 304 Số bé đó là : 285 – 18 = 267 Đáp số: 267 và 304 -*********** Bài 4: Trong một phép chia hai số tự nhiên biết thương bằng 3 số dư bằng 24 và biết hiệu giữa số bị chia và số chia bằng 218. Tìm số bị chia và số chia đó. Bài giải: Gọi số chia là x theo bài toán ta có: ( 3x + 24) – x = 218 ==> x = 97 Vậy số bị chia là: ( 97 x 3 ) + 24 = 315 Đáp số: số bị chia là 315; số chia là 97 *********** Bài 5: Số tự nhiên bé nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số bằng 20 là số nào? Bài giải: Số tự nhiên đó là: 389 ************ Bài 6: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 571 và biết giữa chúng có tất cả 18 số chẵn. Trả lời: Số bélà: ( 571 – 1 ) : 2 – 18 = 267 2 Số lớnlà: ( 571 +1 ) : 2 + 18 = 304 *********** Bài 7: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 999 và biết giữa chúng có tất cả 25 số lẻ. Trả lời: Số bé là: ( 999 – 1) : 2 – 25 = 474 Số lớn là: ( 999 + 1) : 2 + 25 = 525 ********** Bài 8: Tìm một phân số biết tổng của tử số và mẫu số của phân số đó bằng 215 và biết phân số đó có giá trị bằng 38/57. ( tức 2/3) Trả lời: Phân số đó là: 86/129 ************* Bài 9: Biết trung bình cộng của hai số bằng 185 và biết số lớn hơn số bé 24 đơn vị. Tìm hai số đó. Trả lời: Số bé là: [( 185 x 2 ) – 24] : 2 = 173 Số lớn là: [(185 x 2 ) + 24 ] : 2 = 197 ************* Bài 10: Cho một hình chữ nhật có chu vi bằng 120 cm. Biết chiều dài hơn chiều rộng 8cm. Tính số đo mỗi cạnh của hình chữ nhật đó. Trả lời: So đo chiều rộng là: 26 cm Số đo chiều dài là: 34 cm ************ Bài 11: Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số là 52 đơn vị và tổng giữa tử số và mẫu số của phân số đó bằng 86. Trả lời: Phân số đó là: 17/69 ********** Bài 12: Một ô tô trong 3 giờ đi được 135km. Hỏi trong 5 giờ ô tô đó đi dược bao nhiêu km? Trả lời: Trong 5 giờ ô tô đó đi được: 225km *********** Bài 13: Hiệu của hai số bằng 85.Tỉ số của hai số đó là 3/2. Tìm hai số đó. Trả lời: Số bé là: 170 Số lớn là: 255 ************** Bài 14: Một công nhân nếu làm 26 ngày thì được trả 3900000 đồng. Hỏi nếu người đó chỉ làm trong 10 ngày thì được trả bao nhiêu tiền? ( số tiền được trả mỗi ngày là như nhau.) Trả lời: Số tiền trong 10 ngày công nhân đó làm được: 1500000 đồng ********* Bài 15: Một hình chữ nhật có chu vi 190cm,biết chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính số đo chiều dài, chiều rộng. Trả lời: Số đo chiều dài là: 57cm Số đo chiều rộng là : 38cm 3 ************* Bài 16: Tổng của hai số bằng 344. Số thứ nhất bằng 5/3 số thứ hai (tức một hai phần ba) . Tìm hai số đó. Trả lời: Số thứ nhất là: 215 Số thứ hai là: 129 ************** Bài 17: Bác an mua 5m vải hết 450000 đồng. Hỏi nếu bác An mua 15m vải như thế hết bao nhiêu tiền? Trả lời: Bác an mua 15m vải hết 1350000 đồng ************** Bài 18: Một hình chữ nhật có chu vi 168cm, biết chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Tính số đo chiều dài chiều rộng. Trả lời: Số đo chiều dài là: 48cm Số đo chiều rông là: 36cm ************* Bài 19: Hiệu của hai số bằng 154. Tỉ số của hai số đó là 5/3 ( tức một hai phần ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 1 Lớp 2 – Vòng 1Năm học 2013 – 2014 ________________________________________________________________________ Bài thi số 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 2 Bài thi số 2: Điền số thích hợp vào chỗ trống ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 3 Bài thi số 3: Đi tìm kho báu Câu hỏi 1: Câu hỏi 2: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 4 Câu hỏi 3: Câu hỏi 4: Câu hỏi 5: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 5 Câu hỏi 6: Câu hỏi 7: Câu hỏi 8: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 6 Câu hỏi 9: Câu hỏi 10: Câu hỏi 11: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 7 Câu hỏi 12: Câu hỏi 13: Câu hỏi 14: Câu hỏi 15: ________________________________________________________________________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 8 Câu hỏi 16: _________________The end__________________ Đề thi Violympic Toán lớp vòng năm 2015 - 2016 Bài 1: Chọn giá trị theo thứ tự tăng dần Bài 2: Cóc vàng tài ba (Chọn giá trị nhau) Câu 1: Giữa hai số chẵn có tất số chẵn khác Vậy hiệu hai số bằng: a/ b/ 12 c/ 11 d/ 10 Câu 2: Giữa hai số chẵn có tất 18 số chẵn khác Vậy hiệu hai số bằng: a/ 34 b/ 38 c/ 37 d/ 36 Câu 3: Giữa hai số chẵn có tất số lẻ Vậy hiệu hai số bằng: a/ 15 b/ 16 c/ 14 d/ 18 Câu 4: Giữa hai số chẵn có tất 15 số lẻ Vậy hiệu hai số bằng: a/ 31 b/ 30 c/ 32 d/ 28 Câu 5: Giữa hai số chẵn có tất 15 số lẻ Vậy hiệu hai số bằng: a/ 30 b/ 31 c/ 32 d/ 28 Câu 6: Giữa hai số tự nhiên có 10 số tự nhiên khác Vậy hiệu hai số bằng: a/ 10 b/ 11 c/ d/ Câu 7: Giữa hai số tự nhiên có 99 số tự nhiên khác Vậy hiệu hai số bằng: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a/ 98 b/ 99 c/ 101 d/ 100 Câu 8: Tổng số tự nhiên liên tiếp 798 Vậy số bé số là: a/ 199 b/ 197 c/ 198 d/ 201 Câu 9: Tổng số lẻ liên tiếp 1795 Vậy số lớn số là: a/ 367 b/ 359 c/ 354 d/ 363 Câu 10: Tổng số chẵn liên tiếp 558 Vậy số lớn số là: a/ 188 b/ 184 c/ 186 d/ 190 Bài 3: Vượt chướng ngại vật Câu 1: Tìm hai số biết tổng 2009 hiệu 163 Câu 2: Tìm số tự nhiên bé có tổng chữ số 15 Câu 3: Tìm số tự nhiên bé có chữ số khác mà tổng chữ số 20 Câu 4: Tìm STN lớn có chữ số khác mà tổng chữ số 10 Câu 5: Tìm STN lớn có chữ số khác mà tổng chữ số 12 Câu 6: Tìm số tự nhiên liên tiếp có tổng 215 Câu 7: Tìm số tự nhiên liên tiếp có tổng 419 Câu 8: Tìm số tự nhiên liên tiếp có tổng 2009 Câu 9: Tìm số chẵn liên tiếp có tổng 338 Câu 10: Tìm số chẵn liên tiếp có tổng 694 ĐÁP ÁN Bài 1: 13/2013 < 17/2013 < 19/2013 < 20/2013 < 21/2013 < 24/2013 < 30/2013 < 39/2013 < 39/1997 < 39/1995 < 39/1993 < 100/98 < 100/95 < 100/92 < 100/85 < 100/83 < 100/49 < 100/33 < 100/29 < 100/21 Bài 2: Câu 1: b Câu 2: b Câu 6: b Câu 7: d Câu 3: b Câu 4: b Câu 5: a Câu 8: c Câu 9: d Câu 10: a Câu 3: 389 Câu 4: 43210 Câu 5: 63210 Bài 3: Câu 1: 923; 1086 Câu 2: 69 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 6: 107; 108 Câu 7: 209; 210 Câu 8: 1004; 1005 Câu 9: 168; 170 Câu 10: 346; 348 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com VIOLYMPIC 2014 – 2015 LỚP 5VÒNG 3 (26-9-2014) ThiViolympic.com - Bài thi số 1 : Đi tìm kho báu (100đ) 1 Đề thi và bài giải VIOLYMPIC Lớp 5 vòng 1-35 Bài 1: Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số 45 đơn vị và biết phân số đó có giá trị bằng 2/5 Trả lời: Phân số đó là: 30/75 *********** Bài 2: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 2011 và biết giữa chúng có tất cả 9 số chẵn. Giải: Hai số tự nhiên liên tiếp có tổng bằng 2011 là: ( 2011 + 1 ) : 2 = 1006 ( 2011 - 1 ) : 2 = 1005 Vì khoảng giữa có 9 số chẵn nên ta có: Số nhỏ là : 1005 – 9 = 996 Số lớn là : 1006 + 9 = 1015 *********** Bài 3: Tìm 2 số biết tổng cả chúng bằng 571 và biết giữa chúng có tất cả 18 số chẵn. Giải: Hai số tự nhiên liên tiếp có tổng là 571của nó là: Số lớn là: ( 571 + 1 ) : 2 = 286 Số bé là : ( 571 – 1 ) : 2 = 285 Vì có 18 số chẵn ở giữa nên ta có: Số lớn đó là: 286 + 18 = 304 Số bé đó là : 285 – 18 = 267 Đáp số: 267 và 304 -*********** Bài 4: Trong một phép chia hai số tự nhiên biết thương bằng 3 số dư bằng 24 và biết hiệu giữa số bị chia và số chia bằng 218. Tìm số bị chia và số chia đó. Bài giải: Gọi số chia là x theo bài toán ta có: ( 3x + 24) – x = 218 ==> x = 97 Vậy số bị chia là: ( 97 x 3 ) + 24 = 315 Đáp số: số bị chia là 315; số chia là 97 *********** Bài 5: Số tự nhiên bé nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số bằng 20 là số nào? Bài giải: Số tự nhiên đó là: 389 ************ Bài 6: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 571 và biết giữa chúng có tất cả 18 số chẵn. Trả lời: Số bélà: ( 571 – 1 ) : 2 – 18 = 267 2 Số lớnlà: ( 571 +1 ) : 2 + 18 = 304 *********** Bài 7: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 999 và biết giữa chúng có tất cả 25 số lẻ. Trả lời: Số bé là: ( 999 – 1) : 2 – 25 = 474 Số lớn là: ( 999 + 1) : 2 + 25 = 525 ********** Bài 8: Tìm một phân số biết tổng của tử số và mẫu số của phân số đó bằng 215 và biết phân số đó có giá trị bằng 38/57. ( tức 2/3) Trả lời: Phân số đó là: 86/129 ************* Bài 9: Biết trung bình cộng của hai số bằng 185 và biết số lớn hơn số bé 24 đơn vị. Tìm hai số đó. Trả lời: Số bé là: [( 185 x 2 ) – 24] : 2 = 173 Số lớn là: [(185 x 2 ) + 24 ] : 2 = 197 ************* Bài 10: Cho một hình chữ nhật có chu vi bằng 120 cm. Biết chiều dài hơn chiều rộng 8cm. Tính số đo mỗi cạnh của hình chữ nhật đó. Trả lời: So đo chiều rộng là: 26 cm Số đo chiều dài là: 34 cm ************ Bài 11: Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số là 52 đơn vị và tổng giữa tử số và mẫu số của phân số đó bằng 86. Trả lời: Phân số đó là: 17/69 ********** Bài 12: Một ô tô trong 3 giờ đi được 135km. Hỏi trong 5 giờ ô tô đó đi dược bao nhiêu km? Trả lời: Trong 5 giờ ô tô đó đi được: 225km *********** Bài 13: Hiệu của hai số bằng 85.Tỉ số của hai số đó là 3/2. Tìm hai số đó. Trả lời: Số bé là: 170 Số lớn là: 255 ************** Bài 14: Một công nhân nếu làm 26 ngày thì được trả 3900000 đồng. Hỏi nếu người đó chỉ làm trong 10 ngày thì được trả bao nhiêu tiền? ( số tiền được trả mỗi ngày là như nhau.) Trả lời: Số tiền trong 10 ngày công nhân đó làm được: 1500000 đồng ********* Bài 15: Một hình chữ nhật có chu vi 190cm,biết chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính số đo chiều dài, chiều rộng. Trả lời: Số đo chiều dài là: 57cm Số đo chiều rộng là : 38cm 3 ************* Bài 16: Tổng của hai số bằng 344. Số thứ nhất bằng 5/3 số thứ hai (tức một hai phần ba) . Tìm hai số đó. Trả lời: Số thứ nhất là: 215 Số thứ hai là: 129 ************** Bài 17: Bác an mua 5m vải hết 450000 đồng. Hỏi nếu bác An mua 15m vải như thế hết bao nhiêu tiền? Trả lời: Bác an mua 15m vải hết 1350000 đồng ************** Bài 18: Một hình chữ nhật có chu vi 168cm, biết chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Tính số đo chiều dài chiều rộng. Trả lời: Số đo chiều dài là: 48cm Số đo chiều rông là: 36cm ************* Bài 19: Hiệu của hai số bằng 154. Tỉ số của hai số đó là 5/3 ( tức một hai phần Toantieuhoc.vn : tư – sáng tạo Mail:toantieuhoc.vn@gmail.com http://toantieuhoc.vn/ ĐỀ THI TOÁN OLYMPIC QUA MẠNG INTERNET VÒNG Lần 1: Xóa ô theo thứ tụ tăng dần - Các phân số có mẫu số : Chú ý chọn phấn số có tử số bé trước 51 100 67 100 79 100 53 100 93 100 29 100 41 100 27 100 13 100 57 100 49 100 55 100 100 47 100 17 100 59 100 61 100 23 100 95 100 100 Lần 2: Chọn ô có giá trị - Các ô phân số hay phép tính phân số 10 +5 120 4 - 5 3 5 1 + - 5 8 20 21 + 9 20 Toantieuhoc.vn : tư – sáng tạo Mail:toantieuhoc.vn@gmail.com http://toantieuhoc.vn/ Lần 3: Giải toán nhập kết Bài 1: Viết số tự nhiên bé có tổng chữ số 20 Kết quả: 389 Bài 2: Tìm hai số tự nhiên liên tiếp có tổng 419 Kết quả: Số bé: 209 / Số lớn: 210 Bài 3: Tìm hai số có trung bình cộng 185, số lớn số bé 24 đơn vị Kết quả: Số bé: 173 / Số lớn: 197 Bài 4: Tìm hai số tự nhiên biết tổng hai số 2009 chúng có 20 số tự nhiên khác Kết quả: Số bé: 994 / Số lớn: 1015 Bài 5: Tìm hai số lẻ liên tiếp có tổng 2008 Kết quả: Số bé: 1003 / Số lớn: 1005 Bài 6: Tìm hai số tự nhiên có tổng 2009 chúng có số lẻ Kết quả: Số bé: 999 / Số lớn: 1010 Bài 7: Tìm hai số chẵn liên tiếp có tổng 338 Kết quả: Số bé: 168 / Số lớn: 170 Bài 8: Tìm phân số biết tổng tử số mẫu số phân số 198 phân số có giá trị Kết quả: 88 110 Bài 9: Tìm số tự nhiên lớn có chữ số khác tổng chữ số 12 Kết quả: 63210 Bài 10: Cho hình chữ nhật có chu vi 120cm Chiều dài chiều rộng 8cm Tính chiều dài chiều rộng hình chữ nhật Kết quả: Chiều rộng: 26 / chiều dài: 34 Bài 11: Tìm hai số lẻ liên tiếp có tổng 1444 Kết quả: Số bé: 721 / Số lớn: 723 Bài 12: Tìm hai phân số có tổng 13 hiệu 10 10 Kết quả: Số bé: / Số lớn: Toantieuhoc.vn : tư – sáng tạo Mail:toantieuhoc.vn@gmail.com http://toantieuhoc.vn/ Bài 13: Tìm hai phân số có tổng hiệu 6 Kết quả: Số bé: / Số lớn: Bài 14: Tìm phân số biết hiệu tử số mẫu số phân số 86 phân số có giá trị 129 Kết quả: 215 Bài 15: Tìm hai số tự nhiên biết tổng hai số 2009 hiệu 163 Kết quả: Số bé: 923 / Số lớn: 1086 Bài 16: Tìm hai số tự nhiên biết tổng hai số 636 chúng có 11 số tự nhiên khác Kết quả: Số bé: 312 / Số lớn: 324 Bài 17: Tìm hai số tự nhiên có tổng 828 chúng có 15 số tự nhiên khác Kết quả: Số bé: 406 / Số lớn: 422 Bài 18: Tìm hai số chẵn liên tiếp có tổng 2010 Kết quả: Số bé: 1004 / Số lớn: 1006 Bài 19: Tìm hai số chẵn liên tiếp có tổng 694 Kết quả: Số bé: 346 / Số lớn: 348 Bài 20: Tìm hai số tự nhiên biết tổng hai số 2011 chúng có số chẵn khác Kết quả: Số bé: 996 / Số lớn: 1015 Bài 21: Tìm hai số tự nhiên liên tiếp có tổng 2009 Kết quả: Số bé: 1004 / Số lớn: 1005 Bài 22: Tìm hai số tự nhiên liên tiếp có tổng 215 Kết quả: Số bé: 107 / Số lớn: 108 ... 1 bìa hình vuông có cạnh dài m C D lần số bé Tổng hai số số tròn chục lớn có chữ số Tìm B 450 C 54 0 Câu 14 : Phân số có giá trị nhỏ 2? 21 23 22 A B C 10 12 11 D 8 25 D 20 Câu 15 : Bao thứ đựng 12 kg... nhận kết … A 250 0 B 50 C 255 0 D 50 80 Câu 11 : Với chữ số 0; 5; 7; viết số lẻ có chữ số khác chia hết cho 5? A B C D Câu 12 : Tìm diện tích Trả lời: Diện tích A bìa … m2 B 12 Câu 13 : Hiệu hai số... A 75cm2 B 15 0 cm2 C 12 42cm2 D 10 0cm2 Câu 5: An có 50 viên bi Bình có nhiều An viên bi lại Cường viên bi Hỏi trung bình bạn có viên bi? Trả lời: Trung bình bạn có … viên bi A 53 B 56 C 59 D 50
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 1 năm 2017 - 2018, Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 1 năm 2017 - 2018, Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 1 năm 2017 - 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay