Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 4 vòng 4 năm 2016 - 2017

6 32 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 00:02

Full name: . Class: 10 C………………………………………… …written test for 2nd term( time allowance 45 minutes)A (5 marks)I- Choose the words whose underlined part is different from the other1- A- enough B- of C- cough D- atmosphere2- A- phrases B- nephew C- phonetic D- phoning3- A- ladies B- garages C- glasses D- watches4- A- maps B- schools C- pencils D- erasers5- A- circle B- cancer C- completely D- creamII- Choose the best one to complete these sentences6- we found the book …………A- to interest B- interesting C- interested D- interest7- we came here you the last time……A- to see B- see C- seeing D- have seen8- I’m sorry I’m late. I am not used early in the morning…A- to geting B- to get C- getting D- to getting9- It was not 1915 that cinema really became industryA- till/ an B- till/ a C- until/ an D- until / a10- Mary learns very hard. I thinks she the exam easilyA- is going to pass B- will pass C- won’t pass D- isn’t going to pass11- I have bought English dictionary for you……… ………A- an/ vietnamese B- a/ vietnamese C- a/ vietnam D- an/ vietnam12- There is interesting Chinese film on VTV3 at 9.30 this evening. - Oh! I’ve seen film.A- a / a B- an / a C- the/ the D- an / the13- up with my classmate, I have to take English course in the evening………… ………A- to keep/ a B- keep/ an C- keeping/ a D- to keep/ an14- What does his new girlfriend look ?A- X B- like C- likes D- to like15- He refused us, so we have to do it by ourselves.………A- to helping B- to help C- helping D- help16- When was the Vietnam National Anthem written by Van Cao?A- In 1944 B- In 1945 C- In 1954 D- In 195517- Music makes the atmosphere of a festival .………A- more solemn B- more joyful C- less joyful D- less solemn18- .beer is there in the fridge?…………A- How much B- How many C- How D- How long19- were you born, Mai? - In Ninh Binh, in 1993…………A- When B- Where C- which city D- A and B20- By films were about five or ten minutes long…………A- 1905 B- 1910 C- 1915 D- 1920III- Choose the one which has the same meaning with the given one21- He wanted to buy some stamps so he went to the post officeA- He went to the post office buying some stampsB- He went to the post office to buy some stampsC- He bought stamps at the post officeD- He went to the post office to buying some stamps22- I didn t know how to play the guitar until I was the first year student’A- I didn’t know how to play the guitar when I was the first year studentB- It was until I was the first year student that I could play the guitarC- It was not until I was the first year student that I could play the guitarD- It was not until the first year student that I could play the guitar23- He wants to take part in the English speaking club but he can t because his English isn t good’ ’A- If his English was good, he would take part in the English speaking clubB- He would not take part in the English speaking club if his English were goodC- If he spoke English well, he will take part in the English speaking clubD- If his English were good, he would take part in the English speaking club24- The teacher is correcting my homework in the classroomA- My homework are being corrected by the teacher in the classroomB- My homework is corrected by the teacher in the classroomC- My homework is being corrected by the teacher in the classroomD- My homework is being correct by the teacher in the classroom25- She didn’t cook dinner until her husband came home from workA- When her husband came home from work, she was cooking dinnerB- It was not until she cooked dinner that her husband came home from workC- It was not until her husband came home from work that she cooked dinnerD- It was not until her husband came home from work that she didn’t cook dinnerB (5 marks)IV-Rewite these sentences as suggestion1-The girl didn’t stop talking in class until the teacher shouted at her- It was not until …………………………………………………………………………………2- I wanted to get some spoons, I went a - Giang sơn: đất nước - Qu ốc vương: nhà vu a - Phù Đổng Thiên Vương: Thánh Gióng - Người vẽ t ranh: họa sỹ - Hạt đậu phộng: hạt lạc - Phép màu : phép lạ - Hạt t hóc: hạt lúa - Thật t hà: t ru ng t hực Bài 2: Em đọc kỹ câu hỏi ĐIỀN vào chỗ trống CHỌN đáp án cho sẵn Câu hỏi 1: Trong t sau , t động t ừ? A u ống nước B đất nước C nước non D sông nước Đáp án: A Câu hỏi 2: Trong t sau , t viết sai t ả? A t rưa hè B bữa t rưa VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí C lên D viết Đáp án: C Câu hỏi 4: Trong t hành phố miền Tru ng sau , t hành phố cố đô nước Việt Nam? A Qu ảng Trị B Hu ế C Qu ảng Nam D Đà Nẵng Đáp án: B Câu hỏi 5: Trong t ập đọc "Tru ng t hu độc lập" anh chiến sĩ nghĩ t ới đứng gác t rong đêm Tru ng t hu ? A em B ông nội C bà nội D bố mẹ Đáp án: A Câu hỏi 6: Trong t hành phố sau , t hành phố gọi t hành phố hoa phượng đỏ? A Qu ảng Bình B Hạ Long C Hòa Bình D Hải Phòng Đáp án: D Câu hỏi 7: Trong t sau , t viết sai t ả? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí t A bu ồng cau B bu ồng ngủ C bu ồng chu ối D bu ồng rầu Đáp án: D Câu hỏi 8: Trong t sau , t viết t ì u VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài 3: Em đọc kỹ câu hỏi ĐIỀN vào chỗ trống CHỌN đáp án cho sẵn Câu hỏi 1: Điền vần t hiếu vào câu t hơ t rong t hơ "Nếu có phép lạ": "Nếu có phép lạ Bắt hạt giống nảy mầm nh " Đáp án: anh Câu hỏi 2: Điền chữ t hiếu vào chỗ t rống t rong câu : mu ôn màu , u ôn vẻ Đáp án: m Câu hỏi 3: Điền chữ vào câu t hơ t rong "Lượm" nhà t hơ Tố Hữu : "Chú bé loắt choắt Cái ắc xinh xinh" Đáp án: x Câu hỏi 4: Điền t t hiếu vào chỗ t rống t rong câu : Chu ột chạy có bầy, chim có bạn Đáp án: bay Câu hỏi 5: Điền vần t hiếu vào chỗ t rống t rong câu : Trong rừng, chim chóc, m t hú s g VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu hỏi 9: Điền t t hiếu vào câu t hơ t rong t hơ "Nếu có phép lạ": "Nếu có phép lạ Hái t riệu xu ống cùng" Đáp án: Câu hỏi 10: Điền chữ t hiếu vào câu t hơ t rong "Lượm" nhà t hơ Tố Hữu : "Cái chân t hoăn t hoắt Cái đầu ênh nghênh" Đáp án: ngh VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí TRNG TIU HC TH TRN VNH TNG KHO ST HC SINH GII LP 5 MễN: TON NM HC: 2010 -2011 Thỏng 11/2010 Thi gian lm bi: 90 phỳt Phần I- Môn Toán Câu1. a. Tính: 4037 3 3734 3 74 3 41 3 ì + ì ++ ì + ì b. Cho dãy tính : 1 ì 2 ì 3 ì 5 ì 8 ì 13 ì . ì 89 ì 144. Hãy tìm xem có mấy chữ số giống nhau đứng liền nhau ở tận cùng về bên phải kết quả của dãy tính. Câu2. Ngời bán hàng có một lợng gạo nếp và một lợng gạo tẻ, trong đó lợng gạo nếp bằng 10 1 toàn bộ lợng gạo đó. Sau khi ngời ta bán đi 4 kg gạo nếp thì lợng gạo nếp còn lại bằng 15 1 lợng gạo tẻ. Hỏi lúc đầu ngời đó có mấy tạ gạo? Câu3. Ba bạn An, C, Bình có tổng cộng 72 viên bi. Nếu An có thêm 4 viên bi thì An kém Bình 4 viên bi. Nếu Bình có thêm 4 viên bi thì Bình kém C 4 viên. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi? Câu4. Một mảnh vờn hình chữ nhật có chiều rộng là 3 m, chiều dài gấp 6 lần chiều rộng. Hỏi phải tăng chiều rộng lên bao nhiêu mét và giảm chiều dài đi bao nhiêu mét để đợc một hình chữ nhật có cùng diện tích nh hình ban đầu nhng chiều dài chỉ gấp rỡi chiều rộng? Phần II Môn Khoa học Cõu1.Ung ru, bia cú hi gỡ? Cõu2.Nờu c im ca ng v hp kim ca ng. K tờn mt s dựng c lm bng ng hoc hp kim ca ng m em bit. TRNG TIU HC TH TRN VNH TNG KHO ST HC SINH GII LP 5 MễN: TON NM HC: 2010 -2011 Thỏng 11/2010 Thi gian lm bi: 90 phỳt Phần I- Môn Tiếng Việt Câu1. Dựa theo tiêu chuẩn từ loại, hãy chia các từ trong đoạn văn sau thành các nhóm khác nhau. Giặc Minh sang xâm chiếm nớc ta. Chúng làm nhiều điều bạo ngợc khiến lòng dân vô cùng căm giận. By giờ ở Lam Sơn có ông Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa Câu2. a. Với mỗi từ in nghiêng dới đây, hãy tìm một từ trái nghĩa: - Thái độ cứng quá. - Học lực loại cứng. b. Ghi lại các từ đợc dùng theo nghĩa chuyển có trong đoạn văn sau: Ngày 2 tháng 9 năm 1945. Hà Nội tng bừng màu đỏ. Cả một vùng trời bát ngát cờ, đèn và hoa. Những dòng ngời từ khắp các ngả tuôn về vờn hoa Ba Đình. Các cụ già vẻ mặt nghiêm trang. Những cô gái thủ đô hớn hở, áo màu rực rỡ. Theo Võ Nguyên Giáp Câu 3. Xác định bộ phận chính, bộ phận phụ của mỗi câu văn sau và cho biết tác dụng của bộ phận phụ trong câu: a. Từ trong biển lá xanh rờn đã bắt đầu ngả sang màu úa, ngát dậy một mùi hơng lá tràm bị hun nóng dới mặt hồ. b. Bị coi là tội phạm, nhà bác học già buc phải thề từ bỏ ý kiến cho rằng trái đất quay. c. Sau những cơn ma xuân, một màu xanh non ngọt ngào, thơm mát trải ra mênh mông trên khắp các sờn đồi. Câu4. Trong th gửi các học sinh nhân ngày khai trờng đầu tiên của nớc Việt Nam độc lập (1945), Bác Hồ đã viết: Non sông Việt nam có trở nên tơi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bớc tới đài vinh quang để sánh vai với các cờng quốc năm châu đợc hay không, chính là nhờ một phần lớn công học tập của các em. Lời dạy của Bác Hồ kính yêu đã giúp em hiểu đợc trách nhiệm của ngời học sinh đối với việc học tập nh thế nào? Câu5. Tả cảnh một đêm trăng đẹp trên quê hơng (hoặc ở nơi khác) từng để lại cho em những ấn tợng khó phai Phn 2- Mụn Lch s& a lý Cõu1. Vỡ sao núi: Cui nm 1940, nhõn dõn ta phi chu cnh mt c hai trũng? Cõu2. Nc ta cú nhng iu kin no phỏt trin ngnh thu sn? TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN VĨNH TƯỜNG HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 5 MÔN: TOÁN NĂM HỌC: 2010 -2011 Tháng 11/2010 Phần 1 – Môn: Toán Bài1. (2 điểm) a. (1 điểm) Nhận xét: 4 1 1 1 41 3 −= × ; 7 1 4 1 74 3 −= × … Ta có: 40 39 40 1 1 1 ) 40 1 37 1 () 37 1 34 1 ( ) 7 1 4 1 () 4 1 1 1 ( 4037 3 3734 3 74 3 41 3 =−= −+−++−+−= × + × ++ × + × b.(1 điểm) Ta nhận thấy các số trong dãy được tính theo quy tắc sau: 1 + 2 = 3; 2 + 3 = 5; 3 + 5 = 8 ; 5 + 8 = 13……… Vậy ta có thể viết đầy đủ các số hạng của tích như sau: 1 × 2 × 3 × 5 × 8 × 13 × 21 × 34 × 55 × 89 × 144 Mà trong dãy tính trên ta thấy: 2 × 5 = 10 ; 8 × 55 = 440 ⇒ tích 2 × 5 × 8 × 55 cho kết quả là số có 2 chữ số 0 ở tận cùng. Vậy kết quả của dãy tính đã cho có 2 chữ số 0 ở tận cùng. Bài 2. (2 điểm) Lúc đầu lượng gạo nếp bằng 10 1 toàn bộ lượng gạo nên lúc dầu lượng gạo nếp bằng 9 1 lượng Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng anh mạng Internet – LớpVòng ĐỀ THI TOÁN TIẾNG ANH 2015 – 2016 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 05/9/2016) Bài thi số 1: Chọn giá trị theo thứ tự tăng dần: (5) 40 (14) 80 (16) (3) 18 (10) 17 (9) (1) 21 (11) 400 (20) 30 (12) 64 (15) 10 (6) 100 (17) 12 (7) (2) BÀI 2: Vượt chướng ngại vật: Câu 1: Calculate: 93 – 72 : = ……… 84 15 (8) 111 (19) 31 (13) 104 (18) (4) Câu 1: Find the value of a if a : = 12 Answer: a = ……… 48 Câu 1: 12922 M is the 91st term of this sequence (M thuật ngữ thứ 91 dãy ) Câu 1: 25 Câu 1: Câu 1: 492 Answer: ……… 40 BÀI 3: Đi tìm kho báu: Câu 1: 2880 Câu 1: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng anh mạng Internet – LớpVòng b Câu 1: a Câu 1: Wich of the following numbers is 1000 more than 7680? (Mà số sau 1000 7680 ?) a/ 7580 ; b/ 6680 ; c/ 7780 ; d/ 8680 8680 Câu 1: 48 Câu 1: 20 Câu 1: The sum of numbers is 807 if one of the number is 399, what is the other number? 408 Tổng số 807 số 399 , số khác ? Câu 1: d Câu 1: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng anh mạng Internet – LớpVòng Câu 1: I am a number When I am multiplied by 6, the product is 10 greater than the sum of 39 and 17 what number am I ? 11 Tôi số Khi nhân với , sản phẩm 10 lớn tổng 39 17 số ? Câu 1: Tracey bought boxes of oranges There were 48 oranges in each box She repacked them and put oranges in baskets How many baskets would she need to put all the oranges? 32 Tracey mua hộp cam Có 48 cam hộp Cô repacked họ đặt cam giỏ Có giỏ cô cần phải đặt tất cam ? Câu 1: Mr Dung finished polishing his car at 1.25 pm He took hours and 25 minutes to finish this task At what time did start polishing his car? a/ 11 am ; b/ 10 pm ; c/ 11pm ; d/ 10 am a Ông Dũng hoàn thành đánh bóng xe 13:25 Ông 25 phút để hoàn thành nhiệm vụ Vào thời điểm bắt đầu đánh bóng xe ? a / 11:00 ; b / 10:00 ; c / 11:00 ; d / 10:00 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng anh mạng Internet – LớpVòng ĐỀ THI TOÁN TIẾNG ANH 2015 – 2016 _ LỚP VÒNG (Mở ngày 26/9/2016) Bài thi số 1: Tìm cặp nhau: 82005 82005 6190 3000 12000 4444 16098 322 4444 12504 12504 12000 16098 9043 3000 BÀI 2: Đỉnh núi trí tuệ: Câu 1: Câu 2: < > Câu 3: = Câu 4: Câu 5: Câu 6: 80 000 100 25 Câu 7: Câu 8: Câu 9: 900 44 44 Câu 10: 56 Câu 11: 25 Câu 12: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn 9304 622 9043 6190 9304 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng anh mạng Internet – LớpVòng Of the 48 students, 21 are girls How many more boys are there than girls? (Trong số 48 sinh viên, 21 nữ Có chàng trai nhiều có gái?) Câu 13: 12 The number of pens is twice the number of pencils in a stationery shop The number of pencils is times the number of erasers in the shop How many times is the number os pens as many as the number of erasers? (Số bút hai lần số bút chì cửa hàng văn phòng phẩm Số bút chì lần số tẩy cửa hàng Đã lần số bút nhiều số lượng tẩy?) Câu 14: 45 Jaya is 19 years old Six years ago her mother was three times as old as her How old is her mother now? (Jaya 19 tuổi Sáu năm trước mẹ cô ba lần cũ cô Làm cũ mẹ cô bây giờ?) Câu 15: 12 The product of numbers is 72 If two of the numbers are and What is the third number? ( Các sản phẩm số 72 Nếu hai số số thứ ba gì?) Câu 16: 35 Mr Nam is twice as old as his daughter If he is 50 years old now, how old will his daughter be in ten years time? (Ông Nam gấp đôi tuổi gái Nếu ông 50 tuổi bây giờ, tuổi gái thời gian mười năm?) Câu 17: How many even number are there between 4006 and 4022? (Có số chẵn có 4006 4022?) Câu 18: 16 The perimeter of a square is 64cm how long is each side? (Chu vi hình vuông 64cm bên?) Câu 19: 74 Câu 20: Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn d Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán Tiếng anh mạng Internet – LớpVòng Câu 21: c After rounding off the result of a sum to the Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp Vòng 19 năm 2016 Câu hỏi 1: Há miệng chờ sung nói tính nết ười nhác Câu hỏi 2: Người cháu thơ Thương ông tên iệt Câu hỏi 3: Trái nghĩa với hạn hán ngập Câu hỏi 4: Trong thơ Đàn gà nở, gà ví với Câu hỏi 5: Con vợ trai Câu hỏi 6: Máy truyền tiếng nói từ nơi sang nơi khác điện oại Câu hỏi 7: Bài thơ Đàn gà nở tác giả Phạm Câu hỏi 8: Điền vào chỗ trống: công núi thái sơn Câu hỏi 9: Điền vào chỗ trống: Phượng vĩ nhuộm góc trời Câu hỏi 10: Con gà gáy ooooo gọi mặt trời • • • • • • • • • • • • • • • • • Bài 2: Em đọc kỹ câu hỏi ĐIỀN vào chỗ trống CHỌN đáp án cho sẵn Nếu CHỌN đáp án em click chuột vào ô tròn trước đáp án Câu hỏi 1: Con sống bờ? cá sấu vành khuyên cá bơn voi Câu hỏi 2: Cùng nghĩa với xấu hổ vui tươi e thẹn hạnh phúc xấu xa Câu hỏi 3: Trong từ sau, từ ghép với nóng thành từ vô nghĩa nảy xơi bỏng Câu hỏi 4: Chủ ngữ câu văn: Chú nai nhỏ thật ngộ nghĩnh nai nhỏ ngộ nghĩnh thật thật ngộ nghĩnh Câu hỏi 5: Mùa em đón trăng rằm, Rước đèn phá cố chị Hằng vui? mùa hè • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • mùa xuân mùa thu mùa đông Câu hỏi 6: Từ sau chữ n? no nê nóng nảy lấp lánh nã Câu hỏi 7: Trong từ sau, từ không liên quan đến người thợ may kim vải thịt Câu hỏi 8: Hương đồng cỏ nội có nghĩa nét đẹp …ản dị làng quê gi d đ r Câu hỏi 9: Cái lơ lửng, tận trời cao, cạnh sao, không lấy máy bay trăng chim Câu hỏi 10: Môn học giúp em có cách sống cách ứng xử đắn tiếng việt toán • • mỹ thuật đạo đức Bài 3: Phép thuật mèo Hãy ghép ô trống chứa nội dung tương đồng thành cặp đôi khô cằn đường chó muôi Chùa Một Cột ngõ Đền Hùng Hồ Ba Bể nhộn nhạo tự trọng Violympic English Test Online – Grade 1 in Primaryschool LỚP 4 - VÒNG 1 – NĂM HỌC 2012 - 2013 Name:………………………………… Class: 4…………… School:………………………Primary School. __________________________________________________________________________ Section 1: Leave me out. Take a redundant letter out from each word to make it correct Bài 1. Chọn đáp án đúng: Question1. Let’s …hello to the teacher A. go B. say C.know D.to Question2. There is … dog in my house A. a B. an C. two D.is Question3. Give …. a pen, please. A. my B. my’s C. me D. I Question4. I … reading a book. A. is B. are C. am D. am’s Question5. This cake … for you, Mary. – Thank you very much. A. Is B. are C. a D. an Question6. Tommy is my friend. He is a …at Quang Trung Primary School. A. Woker B. doctor C. farmer D. student Question7. Her house is …big A. very B. much C. many D. old Question8. Yoko is …Japan. A. at B. under C. up D. from Question9. August is the eighth month … the year. A. by B. on C. of D.from Question10. Draw … picture, please. A. a B. an C. a’s D. an’s Question11. I … watching television. A. am B. is C. are D. aren’t Question12. There … two boys in my class. A. is B. are C. many D. isn’t Question13. My birthday is … May 5 th . A. in B. on C. of D. from Question14. Hello, …Sean A. my B. my name C. I D. I’m ________________________________________________________________________ BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 1 Question15. I can … a bicycle. A. rides B. riding C. ride D. ride’s Question16. How …desks are there in your classroom? A. any B. many’s C. any’s D. many Question17. I …two cats A. has B. haven’t C. have D. hasn’t Question18. I’m from England. – I’m from England,… A. and B. too C. end D. two Question19. You cat …nice. A. is B. are C. an D. a Question20. I’m ….America. A. in B. a C. from D. to Question21. Thank you very much. – You …welcome. A. is B. am C. are D.isn’t Question22. Look at the…, please. A. board B. board’s C. say D. tell Question23. Where are you from, Alice? - … from Singapore. A. My B. Me C. Am D. I’m Question24. March is the … month of the year. A. First B. second C. third D. fourth Question25. What…is it? – It’s white. A. colours B. colour C. colour’s D. colourn’t Question26. … do you like Art? – Because I can learn how to draw a picture A. who B. when C. what D. why Question27. I … sorry. I’m late A. is B. are C. am D. not Question28. The box … blue A. are B. aren’t C. is D. this Question29. His father’s birthday is … November. A. in B. on C. of D. from Bài 2. - - - is Alan so happy? – Because today is his birthday. Why How are you? – I’m ten years old. old Open the book and r- -d after me, please. ea W- -n is your birthday? HE I - - sorry. I’m late. AM This cak- is for you. – Thank you very much. E Write ab- -t your family, please. OU When is Peter’s birthday? – It’s – April. IN Happy birthday – you, Tommy. TO There is a TV - - the living room. IN ________________________________________________________________________ BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 2 Trang - - my friend. IS My house is n – w. E Where is Jean from? – He is f- -m France. RO How are you t—ay? OD What col-ur is this? – It’s red. O Why is Quynh happy? – Becau –e today is her birthday. S My sister is a student at Hoang Mai Pimary Sch OOL Your bedroom is big. How about the bathroom? Is it big t- -? OO This gift is for you. - Thank you much. VERY I – sorry. I’m late. AM Wh- -e is David from? – He is from England. ER Hello, I’m Alan. How are you? – I’m fine, thanks. you? AND How old your sister? – She is eleven years old. IS That is my b- droom. E is Alan so happy? - Because today is his birthday. WHY There are 2 bedroom- in my house. S This is my friend. –r name is Alice. ...a - Giang sơn: đất nước - Qu ốc vương: nhà vu a - Phù Đổng Thi n Vương: Thánh Gióng - Người vẽ t ranh: họa sỹ - Hạt đậu phộng: hạt lạc - Phép màu : phép lạ - Hạt t hóc: hạt lúa - Thật t... rưa hè B bữa t rưa VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí C lên D viết Đáp án: C Câu hỏi 4: Trong t hành phố miền Tru ng sau , t hành phố cố đô nước Việt Nam? A Qu ảng Trị B Hu... sai t ả? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí t A bu ồng cau B bu ồng ngủ C bu ồng chu ối D bu ồng rầu Đáp án: D Câu hỏi 8: Trong t sau , t viết t ì u VnDoc - Tải tài liệu,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 4 vòng 4 năm 2016 - 2017, Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 4 vòng 4 năm 2016 - 2017, Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 4 vòng 4 năm 2016 - 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay