Đề kiểm tra 15 phút môn Toán 12: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

7 48 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 23:32

Đáp án : 1) B ; 2) C ; 3)B ; 4) C ; 5)C . ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT .HÌNH HỌC 12 ( GIỮA CHƯƠNG I) Đề 1 (Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng đó.Mỗi phương án đúng 2 điểm.) Câu 1: Đường thẳng đi qua điểm M( 1;2) và song song với đường thẳng : 2x +y -2 = 0 cắt trục Ox tại điểm có hoành độ là: A/ -4 ; B / 4 ; C / 2 ; D /-2 . Câu 2: Đường thẳng đi qua điểm M( 1;-2) và vuông góc với đường thẳng :x + 2y – 4 = 0 có phương trình là : A/ x -2y+4 = 0 ; B / 2x +y - 4 = 0 ; C / 2x –y -4 =0 ; D /x +2y +4= 0 . Câu 3: Cho hai đường thẳng có phương trình tham số : 1x 2 2tdy 3 5t     ; 2x 2 ntdy 3 mt   Tỉ số mn để d1 và d2song song với nhau là : A/ 32 ; B / 52 ; C / 25 ; D /2 . Câu 4: Cho đường thẳng d :x - 2y +3 = 0 và A( 4;1) .Tọa độ hình chiếu H của A lên đường thẳng d là: A/ H(5;4) ; B / H(5;-1) ; C / H(3;3); D/ H(3;-1). Câu 5 :Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho đường thẳng (d) có phương trình : x+2y-5= 0.Phương trình nào sau đây cũng là phương trình của đường thẳng (d)? A/ x 1 2ty 2 t ; B/ x 5 4ty 5 2t     ; C/x 5 2tyt ; D/ x 3 4ty 4 2t   Đáp án : 1/C ;2/D ; 3/ B ; 4/ D ; 5/B. ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT .HÌNH HỌC 12 (Cuối chương I và giữa chương II) Đề 2 (Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng Mỗi phương án đúng 2 điểm.) Câu 1 : Cho đường tròn ( C) có phương trình :22x y 3x 4y 5 0    và một điểm A thuộc (C) có tọa độ A( 2;1) .Tiếp tuyến tại A với ( C) có hệ số góc là : A/ 1 ; B/ 13 ; C / 12 ; D / -1 Câu 2: Trong mặt phẳng tọa độ , đường tròn 22x y 2x y 5 0    có tọa độ tâm là: A/ 11;2 ; B/ 1;12 ; C /11;2 ; D/ 11;2 Câu 3: Trong hệ tọa độ Oxyz , cho a= (2;-5;3) , b=(0;2;-1), c 2a 3b  .Khi đó ,véc tơ c có tọa độ là : A / (1;-16;9) ; B / (4;-16;9) ; C /(4; -16 ;3) ; D / ( 4;-4;9 ) Câu 4: Trong hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm A( 1;3;1) ; B(0;1;2) ;C(3;-1;-2) .Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là : A/ (4;3;1) ; B / (5;0;3) ; C /(53;1;0) ; D /(41;1;33) Câu 5: Trong hệ tọa độ Oxyz , cho điểm M(-3;2;1) ,M’ là hình chiếu vuông góc cua3M trên Ox có tọa độ là : A/ (3;0;0) ; B/ ( -3;0;0) ; C / ( 0;2;0) ; D/ (0;0;1) . Đáp án : 1/C ; 2/A; 3/B ; 4/ A ;5/ C. ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT .GIẢI TÍCH 12 (Chương I) Đề 3 (Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng Mỗi phương án đúng 2 điểm.) Câu 1 : Đạo hàm của hàm số 322x 4xyxx4bằng : A/ 2x ; B /2x ; C/4x ; D / 4 Câu 2: Đạo hàm của hàm số :3f(x) sin( 3x)2 bằng : A / 3sin3x ; B / -3cos3x ; C / -3sin3x ; D / 3cos3x. Câu 3: Đạo hàm của hàm số f(x) là x-1 , giá trò của f(4) –f(2) là số nào ? A /2 ; B / 4; C/ 8; D/ 10. Câu 4 :Nếu hàm số f(x) thỏa mãn 32f(x 1) x 3x 3x 2     thì hàm số f(x) có dạng : A/ 3x1 ; B /2x (x 3) ; C / 3x 3x 2 ; D /23x x 3 Câu 5 :Đồ thò của hai hàm số 3yxvà y-8x cắt nhau ở mấy điểm ? A/ 1; B/ 2 ; C/3; D /4 Đáp án : 1/ A ;2/ B ;3/C ;4/A VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN TOÁN LỚP 12 Sự đồng biến, nghịch biến hàm số Câu 1: Đồ thị hàm số y  A (3;1) có tâm đối xứng : 1 x B (1;3) C (1;0) D.(0;1) Câu 2: Cho hàm số y  x3  3x  xác định [1;3] Gọi M m giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số M+m : A.2 Câu 3: Cho hàm số y  có phương trình : B C D x 1 có đồ thị (H) Tiếp tuyến (H) giao điểm (H) với trục Ox x2 A y=3x B y=3x-3 C y=x-3 1 D y= x  3 2x  có đồ thị (C) đường thẳng d: y=x+m Với giá trị m d x2 cắt (C) hai điểm phân biệt ? Câu 4: Cho hàm số y  A.m6 C D m6 Câu 5: Giá trị cực đại hàm số y  x3  3x  3x  : A 3  B  C  D -3- Câu 6: Cho hàm số y  x3  3x  x  Xét mệnh đề : I Đồ thị có điểm uốn II Hàm cực đại cực tiểu III Điểm uốn tâm đối xứng đồ thị Mệnh đề ? A Chỉ I II B Chỉ II III C Chỉ I III D Cả ba Câu 7: Cho hàm số y  3x  x3 có đồ thị (C) Phương trình tiếp tuyến (C) điểm uốn (C) có phương trình : A y=-12x B y=3x Câu 8: Hàm số sau cực trị ? C y=3x-2 D y=0 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A y  2 x3  C y  B y  x2  x  x2 2x  x 1 D Cả phương án Câu 9: Điểm sau điểm uốn đồ thị hàm số y  x3  3x  A (0;5) B (1;3) C (-1;1) D (0;0) Câu 10: Hàm số y  x3  3x đạt giá trị nhỏ [-2;2] x : A.-2 B C -1 -2 D -2 Câu 11: Đồ thị hàm số sau cắt trục tung điểm có tung độ âm ? A y  2 x  x 1 B y  3x  x 1 C y  4x 1 x 1 D y  2x  3x  Câu 12: Cho hàm số y  x3  x  3(m  2) x  m  có cực đại , cực tiểu x1 , x2 cho x1  1  x2 giá trị m : A m>1 Câu 13: Cho hàm số y  có tọa độ : B m-1 D m1 Câu 13: Cho hàm số y  có tọa độ : B m-1 D
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra 15 phút môn Toán 12: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số, Đề kiểm tra 15 phút môn Toán 12: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số, Đề kiểm tra 15 phút môn Toán 12: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay