Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 36: Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển, phân bố ngành giao thông vận tải

5 28 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 23:03

Bài 36 VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI I.Vai trò đặc điểm ngành giao thông vận tải. 1.Vai trò. Ô chở hàng lên biên giới Xe buýt Chở gỗ cho nhà máy giấy Máy bay, tầu chiến đấu I. Vai trò ngành giao thông vận tải I. Vai trò ngành giao thông vận tải Đối với sản xuất:giúp cho quá trình sản xuất diễn ra liên tục , bình th!ờng. Chở gỗ lên nhà máy giấy Vận chuyển dầu mỏ §èi víi sinh ho¹t:Phôc vô nhu cÇu ®i l¹i cña nh©n d©n,gióp cho sinh ho¹t cña nh©n d©n ®!îc thuËn tiÖn. -Tạo mối giao l!u giữa các n!ớc -Thúc đẩy kinh tế xã hội miền núi -Củng cố quốc phòng Hệ thống giao thông toàn cầu Chở hàng lên miền núi Máy bay chiến đấu 1. VAI TRÒ  Giúp cho các quá trình sản xuất xã hội diễn ra liên tục bình thường  Phục vụ nhu cầu đi lại của người dân  Góp phần thực hiện các mối liên hệ kinh tế -xã hội giữa các địa phương.  Thúc đẩy hoạt động kinh tế,văn hoá ở những vùng núi xa xôi  Tăng cường sức mạnh quốc phòng • Sản phẩm của ngành GTVT là sự chuyên chở người hàng hoá • Chỉ tiêu đánh giá +Khối lượng vận chuyển(số hành khách,số tấn hàng hoá) +Khối lượng luân chuyển(Người.km ,tấn.km) +Cự li vận chuyển trung bình(km ) 2. c i mĐặ đ ể Ví dụ :Một chiếc xe kh¸ch chạy từ §ång Yªn đến Hïng An chở được 50 người với đoạn đường là 36 km.Hãy tính khèi l!îng vËn chuyÓn, khèi l!îng lu©n chuyÓn ,cù li vËn chuyÓn trung b×nh của chiếc xe kh¸ch này? +Khèi l!îng vËn chuyÓn: 50 người +Khèi l!îng lu©n chuyÓn: 1800 người.km +Cù li vËn chuyÓn trung b×nh: 36 km II.Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố phát triển ngành giao thông vận tải. [...]... nông thôn Giao thông thành phố Củng cố: 1 Để phát triển kinh tế xã hội miền núi giao thông vận tải phải đi trước một bước là vì: A.Thúc đẩy sự giao lưu giưa các địa phương B.Đẩy mạnh sự phát triển y tế,văn hoá, giáo dục C.Góp phần khai thác có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên miền núi D.Tất cả các đáp án trên 2 Khi lựa chọn loại hình vận tải thiết kế các công trình giao thông vận tải điều cần chú... 2 T 3 Cõu hi tho lun 1)Hóy chng minh iu kin t nhiờn quy nh s cú mt v vai trũ ca mt s loi hỡnh GTVT 2)Em hóy k mt s phng tin vn ti c trng ca vựng hoang mc v vựng bng giỏ gn cc bc 1)Hóy chng minh iu kin t nhiờn nh hng rt ln n cụng tỏc thit k v khai thỏc cỏc cụng trỡnh GTVT 2)Theo em mng li sụng ngũi dy c ca nc ta cú nh hng nh th no n GTVT 1)Hóy tỡm 1 vi vớ d thy rừ khớ hu v thi tit nh hng sõu sc ti hot... 1)Hóy tỡm 1 vi vớ d thy rừ khớ hu v thi tit nh hng sõu sc ti hot ng ca cỏc phng tin vn ti 2)KTN khc nghit cỏc hoang mc cú nh hng n ngnh GTVT nh th no? 1)iu kin t nhiờn Quy nh s cú mt v vai trũ ca mt s loi hỡnh vn ti nh hng n cụng tỏc thit k v khai thỏc cỏc cụng trỡnh GTVT Londons Tower Bridge Song Han Bridge Golden Gate Bridge My Thuan Bridge Đường hầm Khớ hu v thi tit nh hng sõu sc ti hot ng ca cỏc... đáp án trên 2 Khi lựa chọn loại hình vận tải thiết kế các công trình giao thông vận tải điều cần chú ý đầu tiên là: A.Điều kiện tự nhiên B.Điều kiện kĩ thuật C.Dân cư D.Vốn đầu tư Hướng dẫn bài tập về nhà Bài 4 sgk trang141:Tính cự li vận chuyển trung bình Cự li vận chuyển trung bình Khối lượng luân chuyển Khối lượng vận chuyển VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Trắc nghiệm Địa 10 36: Vai trò, đặc điểm nhân tố ảnh hưởng đến phát triển, phân bố ngành giao thông vận tải Câu 1: Ý sau không nói vai trò ngành giao thông vận tải? A Tham gia cung ứng nguyên liệu, vật tư, kĩ thuật cho sản xuất B Đáp ứng nhu cầu lại nhân dân, giúp cho hoạt động sinh hoạt thuận tiện C Củng cố tinh thống kinh tế, tăng cường sức mạnh quốc phòng D Góp phần phân bố dân cư hợp lí Câu 2: Sản phẩm ngành giao thông vận tải là? A Chất lượng dịch vụ vận tải B Khối lượng vận chuyển C Khối lượng luân chuyển D Sự chuyển chở người hàng hóa Câu 3: Tiêu chí không để đánh giá khối lượng dịch vụ hoạt động vận tải? A Cước phí vận tải thu B Khối lượng vận chuyển C Khối lượng luân chuyển D Cự li vận chuyển trung bình Câu 4: Người ta thường dựa vào tiêu chí sau để đanh giá cước phí vận tải hàng hóa? A Cự li vận chuyển trung bình B Khối lượng vận chuyển C Khối lượng luân chuyển D Chất lượng dịch vụ vận tải Câu 5: Chất lượng sản phẩm dịch vụ giao thông vận tải đo bằng? A Khối lượng luân chuyển VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí B Sự an toàn cho hành khách hàng hóa C Sự kết hợp loại hình giao thông vận tải D Khối lượng vận chuyển Câu 6: Nhân tố có ý nghĩa định phát triển, phân bố hoạt động ngành giao thông vận tải là? A Sự phất triển phân bố ngành khí vận tải B Sự phát triển phân bố ngành khí vận tải C Mối quan hệ kinh tế nơi sản xuất nơi tiêu thụ D Trình độ phát triển công nghiệp vùng Câu 7: Ý sau thể ảnh hưởng điều kiện tự nhiên đến phát triển phân bố ngành giao thông vận tải? A Là tiêu chí để đặt yêu cầu tốc độ vận chuyển B Quyết định phát triển phân bố mạng lưới giao thông vận tải C Quy định mật độ, mạng lưới tuyến đường giao thông D Quy định có mặt vai trò số loại hình vận tải Câu 8: Ở xứ lạnh, mùa đông, loại hình vận tải sau hoạt động được? A Đường sắt B Đường ô C Đường sông D Đường hành không Câu 9: Ở vùng hoang mạc nhiệt đới, người ta chuyên chở hàng hóa bằng? A Máy bay B Tàu hóa C Ô D Bằng gia súc (lạc đà) Câu 10: Ở miền núi, ngành giao thông vận tải phát triển chủ yếu do? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A Địa hình hiểm trở B Khí hậu khắc nghiệt C Dân cư thưa thớt D Khoa học kĩ thuật chưa phát triển Câu 11: Tác động ngành kinh tế đến ngành giao thông vận tải góc độ khách hàng biểu ở? A Sự có mặt số loại hình vận tải B Yêu cầu khối lượng, cự li, tốc độ vận chuyển C Yêu cầu thiết kế công trình giao thông vận tải D Cho phí vận hành phương tiện lớn Câu 12: Sự phân bố dân cư, đặc biệt phân bố thành phố lớn ảnh hưởng sâu sắc đến? A Vận tải hành khách, vận tải ô B Môi trường an toàn giao thông C Giao thông vận tải đường đường sắt D Cường độ hoạt động phương tiện giao thông vạn tải Cho bảng số liệu: KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN LUÂN CHUYỂN PHÂN THEO LOẠI HÌNH VẬN TẢI CỦA NƯỚC TA NĂM 2014 Loại hình Khối lượng hàng hóa vận chuyển (Triệu tấn) Khối lượng hàng hóa luân chuyển (Triệu tấn) Đường sắt 7,2 4311,5 Đường 821,7 48189,8 Đường sông 190,6 40099,9 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đường biển 58,9 130015,5 Đường hàng không 0,2 534,4 Tổng số 1078,6 223151,1 Dựa vào bảng số liệu trên, trả lời câu hỏi từ 13 đến 16 Câu 13: Ngành giao thông vận tải có khối lượng hàng hóa vận chuyển lớn là? A Đường B Đường sắt C Đường sông D Đường biển Câu 14: Ngành giao thông vận tải có khối lượng hàng hóa luân chuyển lớn là? A Đường B Đường sắt C Đường sông D Đường biển Câu 15: Ngành giao thông vận tải có cự li vận chuyển lớn là? A Đường B Đường hàng không C Đường sông D Đường biển Câu 16: Đường hàng khối lượng hàng hóa luân chuyển nhỏ vì? A Cự li vận chuyển nhỏ B Khối lượng vận chuyển nhỏ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí C Sự phát triển hạn chế D Xuất nhập hàng hóa qua hàng không chưa phát triển Đáp án trắc nghiệm Địa 10 36 Câu 10 Đáp án D D A C B B D C D A Câu 11 12 13 14 15 16 Đáp án B A A D B B BÀI GIẢNG ĐỊA 10 KIỂM TRA BÀI CỦ Thế nào là ngành dịch vụ? Nêu sự phân loại ý nghĩa của các ngành dịch vụ đối với sản xuất phát triển kinh tế ? NỘI DUNG BÀI HỌC NỘI DUNG BÀI HỌC I. VAI TRÒ ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÀNH GTVT I. VAI TRÒ ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÀNH GTVT II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ NGÀNH GTVT II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ NGÀNH GTVT Vai trò Vai trò Đặc điểm Đặc điểm Điều kiện tự nhiên Điều kiện tự nhiên Điều kiện kinh tế - xã hội Điều kiện kinh tế - xã hội I. VAI TRÒ ĐẶC ĐIỂM NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI CHỞ GỖ CHO NHÀ MÁY GIẤY CHỞ HÀNG LÊN BIÊN GIỚI TÀU CHIẾN ĐẤU, MÁY BAY XE BUÝT Quan sát một số hình ảnh sau đây: - Phục vụ nhu cầu đi lại của người dân - Phục vụ quá trình sản xuất lưu thông hàng hoá. - Tăng cường sức mạnh quốc phòng, củng cố an ninh đất nước - Tạo mối liên hệ giửa các vùng miền, địa phương. I. VAI TRÒ ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÀNH GTVT I. VAI TRÒ ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÀNH GTVT 1. Vai trò. 1. Vai trò. Đường sắt cao nhất TQ, nối từ Thanh Hải đến lahasa(Tây Tạng)Nơi cao nhất 5.072m Qua vai trò mà chúng ta vừa nói trên em hãy lấy một ví dụ chứng minh rằng những tiến bộ của ngành GTVT có tác động làm thay đổi sự phân bố sản xuất phân bố dân cư trên thế giới? I. VAI TRÒ ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÀNH GTVT I. VAI TRÒ ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÀNH GTVT 1. Vai trò. 1. Vai trò. Bài 36. VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Bài 36. VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN, PHÂN BỐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI SỰ PHÁT TRIỂN, PHÂN BỐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI I. VAI TRÒ ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÀNH GTVT 2. Đặc điểm - Sản phẩm là sự chuyên chở hành khách hàng hoá. - Tiêu chí đánh giá: + Khối lượng vận chuyển. + Khối lượng luân chuyển. + Cự li vận chuyển trung bình (km) Em hãy cho biết sản phẩm của ngành GTVT là gì? Dựa vào kiến thức sách giáo khoa những hiểu biết của mình em hãy nêu giải thích rõ những tiêu chí để đánh giá khối lượng của dịch vụ vận tải. Bài 36. VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Bài 36. VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN, PHÂN BỐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI SỰ PHÁT TRIỂN, PHÂN BỐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI Hà Nội Huế 750 km KL vận chuyển KL luân chuyển = 15 tấn .750km Cự ly vận chuyển TB KL luân chuyển cự ly vận chuyểnTB.KL vận chuyển II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN PHAN BỐ NGÀNH GTVT 1. Điều kiện tự nhiên . Theo em điều kiện tự nhiên có ảnh hưởngđến sự phát triển phân bố của ngành GTVT? Bài 36. VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Bài 36. VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN, PHÂN BỐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI SỰ PHÁT TRIỂN, PHÂN BỐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI [...]... ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN, PHÂN BỐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI Bài 36 VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN, PHÂN BỐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI Bài 36 VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN, PHÂN BỐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI Bài 36 VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN, PHÂN BỐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI ... VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN, PHÂN BỐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI Bài 36 VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN, PHÂN BỐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI II CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN PHAN BỐ NGÀNH GTVT 2 Điều kiện kinh tế - xã hội Em hãy nêu những điều kiện kinh tế xã hội ảnh hưởng đến sự phát triển phân bố của ngành GTVT • Dựa vào 1. Hãy cho biết: Dịch vụ gồm những nhóm ngành nào? 2. Hãy nêu vai trò của ngành dịch vụ. I. Vai trò đặc điểm của ngành giao thông vận tải 1. Vai trò Dựa vào mục I.1 SGK , kết hợp với quan sát hình ảnh kiến thức thực tế, hãy nêu vai trò của nghành GTVT? - Vật tư, kĩ thuật, nguyên liệu, năng lượng GTVT Sản xuất GTVT Tiêu thụ Quá trình sx diễn ra liên tục - Phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. - Thực hiện các mối liên hệ KT-XH giữa các địa phương. - Thúc đẩy các hoạt động kinh tế, văn hóa ở vùng núi xa xôi, củng cố tính thống nhất của nền kinh tế, tăng cường sức mạnh quốc phòng, tạo mối giao lưu kinh tế giữ các nước. Hãy tìm ví dụ CMR: những tiến bộ của ngành vận tải đã có tác động to lớn làm thay đổi sự phân bố sản xuất dân cư trên thế giới 2. Đặc điểm - Sản phẩm chính là sự chuyên chở người hàng hóa. - Các tiêu chí đánh giá: + Khối lượng vận chuyển (số người, số lượng hàng hóa) + Khối lượng luân chuyển (người.km, tấn.km) + Cự li vận chuyển trung bình (km) - Cách tính: - Cách tính: + KL vận chuyển = KL luân chuyển Cự li vận chuyển TB + KL luân chuyển = KL vận chuyển x Cự li v/chuyển TB + Cự li vận chuyển TB = KL luân chuyển KL vận chuyển (tấn) (tấn.km) (km) 50 tÊn BA 200 km Sản phẩm VÝ dô: Mét chiÕc « t« chë 50 tÊn ®i ® îc qu·ng ® êng 200km. Cho biÕt khèi l îng lu©n chuyÓn, c ly v n chuy n TB cña « t« ?ự ậ ể §¸p ¸n: - Sè l îng lu©n chuyÓn: 50 tÊn x 200km =100.000 tÊn.km - Cù li vËn chuy n TB: =ể 50 tÊn 50 tÊn 100.000 tÊn.km 100.000 tÊn.km = 200 km = 200 km II. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển phân bố của ngành giao thông vận tải Quần đảo (Nhật Bản) Quần đảo (Philippin) Vùng đồi núi [...]... có mặt vai trò của một số loại hình vận tải - ĐKTN ảnh hưởng lớn đến công tác thiết kế khai thác các công trình GTVT - Khí hậu thời tiết ảnh hưởng sâu sắc đến hoạt động của các phương tiện vận tải 2 Điều kiện kinh tế - xã hội - Sự phát triển tế - xã hội bố ảnh hưởng như thế nào Điều kiện kinh phâncác ngành KT quốc dân có đến quyết triển với bố phát triển phân bố ý nghĩa sự phát ịnh... ý nghĩa sự phát ịnh đốiphân sự của ngành GTVT? cũng như hoạt động của các ngành GTVT 2 Điều kiện kinh tế - xã hội - Sự phát triển phân bố các ngành KT quốc dân có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển phân bố cũng như hoạt động của các ngành GTVT Xây dựng đường giao thông Sản xuất các phương tiện vận tải 2 Điều kiện kinh tế - xã hội - Sự phát triển phân bố các ngành KT quốc dân có ý nghĩa... Điều kiện kinh tế - xã hội - Sự phát triển phân bố các ngành KT quốc dân có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển phân bố cũng như hoạt động của các ngành GTVT - Phân bố dân TRƯỜNG THPT ĐẶNG TRẦN CÔN Kínhchàoquýthầycô vàcácemhọcsinh GV: V ũN Huế, th n g gọc H i ệp 03/20 16 TIẾT 44 - BÀI 36: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI Bài 36: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI NỘI DUNG CHÍNH II Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển phân bố ngành GTVT I Vai trò đặc điểm ngành GTVT Vai trò Đặc điểm Điều kiện tự Điều kiện nhiên kinh tế xã hội Bài 36: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI I VAI TRÒ ĐẶC ĐIỂM NGÀNH GTVT Vai trò Bài 36: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI I VAI TRÒ ĐẶC ĐIỂM NGÀNH GTVT Vai trò Một số đèo Việt Nam Bài 36: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI I VAI TRÒ ĐẶC ĐIỂM NGÀNH GTVT Đặc điểm Sản phẩm ngành GTVT Bài 36: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI I VAI TRÒ ĐẶC ĐIỂM NGÀNH GTVT Đặc điểm Chiếc xe chở hàng người tải Bài 36: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI I VAI TRÒ ĐẶC ĐIỂM NGÀNH GTVT Đặc điểm Đoàn tàu người Bài 36: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI II CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ NGÀNH GTVT Điều kiện tự nhiên - Vi trí địa Bài 36: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI II CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ NGÀNH GTVT Điều kiện tự nhiên - Vi trí địa Bài 36: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI II CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ NGÀNH GTVT Điều kiện tự nhiên - Địa hình Bài 36: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI II CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ NGÀNH GTVT Điều kiện tự nhiên - Khí hậu Bài 36: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI II CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ NGÀNH GTVT Điều kiện tự nhiên - Sông ngòi Bài 36: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI II CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ NGÀNH GTVT Điều kiện tự nhiên - Sông ngòi Bài 36: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI II CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ NGÀNH GTVT Điều kiện kinh tế xã hội Tác động ngành kinh tế đến ngành GTVT Trang bị sở vật chất kỹ thuật Khách hàng Yêu cầu Yêu cầu cự Yêu cầu tốc Đường sá, cầu Các phương khối lượng li, thời gian độ vận chuyển cống tiện vận tải vận tải giao nhận… Các yêu cầu khác Lựa chọn loại hình vận tải phù hợp, hường phân bố hoạt động loại cường độ vận chuyển hình vận tải Bài 36: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI Thực hành luyện tập Bài 36: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI Ảnh hưởng điều kiện tự nhiên đến Em hoàn hành sơ đồ sau : ngành GTVT Đia hình: Khí hậu: Sông ngòi: Ảnh hưởng lớn đến Thời tiết ảnh hưởng Ảnh hưởng tới vận công tác thiết kế sâu sắc tới hoạt tải đường sông Ví dụ: hoang mạc có khai thác công động phương lạc đà… trình GTVT tiện vận tải Ví dụ: đồi núi xây Ví dụ: Bão phải nghỉ → GTVT đường sông dựng hầm bay phát triển Vị trí : Quy định có mặt, vai trò số loại hình GTVT Ví dụ: Sông lớn, số lượng tàu bè nhiều Bài 36: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI Dặn dò - Học cũ - Đọc trước địa ngành GTVT [...]... VAI TRÒ, Ngày dạy: 11/03/2016 lớp: 10B Họ tên SV: Phạm Hữu Quý MSSV: DDL121095 TIẾT 42 - BÀI 36 VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN, PHÂN BỐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI Mục tiêu học - - Sau học, HS cần: a Về kiến thức Nắm vai trò, đặc điểm ngành giao thông vận tải tiêu đánh giá khối lượng dịch vụ hoạt động vận tải Biết ảnh hưởng nhân tố tự nhiên, kinh tế - xã hội đến phát triển phân bố ngành giao thông vận tải hoạt động phương tiên vận tải b Về kỹ - Có kĩ sơ đồ hóa tượng, trình nghiên cứu Có kĩ phân tích mối quan hệ qua lại mối quan hệ nhân tượng kinh tế - xã hội Có kĩ liên hệ thực tế Việt Nam địa phương để hiểu mức độ ảnh hưởng nhân tố tới phát triển phân bố ngành giao thông vận tải c Về thái độ Nhận thức đắn vai trò ngành giao thông vận tải giáo dục HS ý thức tham gia an toàn giao thông d Định hướng phát triển lực - Các lực chung: lực giải vấn đề, lực giao tiếp, lực tính toán, lực hợp tác - Các lực chuyên biệt: lực tư tổng hợp theo lãnh thổ, lực sử dụng tranh ảnh, lực sử dụng số liệu thống kê Chuẩn bị GV HS a Chuẩn bị GV - SGK, SGV, giáo án - Giáo án điện tử b Chuẩn bị HS - Dụng cụ học tập: SGK, ghi, máy tính bỏ túi Tiến trình giảng dạy a Ổn định lớp b Kiểm tra cũ ( phút) Câu hỏi: Em cho biết cấu ngành dịch vụ gồm nhóm ngành nào? Trình bày nhân tố ảnh hưởng đến ngành dịch vụ c Dạy nội dung ( 36 phút) Vào mới: (1 phút) - GV mở bài: Con người muốn di chuyển từ nơi qua nơi khác nhanh chóng tiện lợi Theo em, nhờ vào ngành nào?(HS trả lời: ngành giao thông vận tải) Vậy, để hiểu rõ vai trò, đặc điểm, nhân tố ảnh hưởng đến phát triển phân bố ngành giao thông vận tải Chúng ta tìm hiểu học hôm “Bài 36: Vai trò, đặc điểm nhân tố ảnh hưởng đến phát triển, phân bố ngành giao thông vận tải.” - GV giới thiệu cho HS nội dung học gồm phần: I Vai trò đặc điểm ngành giao thông vận tải II Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển phân bố ngành giao thông vận tải Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu vai trò, đặc điểm ngành giao thông I VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM vận tải (GTVT) (15 phút) NGÀNH GTVT Bước Cả lớp - GV đặt CH cho HS: Hãy kể số phương tiện vận tải mà em biết, nêu công dụng chúng - HS liên hệ thực tế hiểu biết kể tên số phương tiện vận tải công dụng chúng: + Xe ô tô, xe bus, xe khách,… chở hành khách (xe Phương Trang, Huệ Nghĩa,…) + Xe tải: chở hàng hóa nông sản, nguyên liệu, vật tư đến nơi sản xuất tiêu thụ + Máy bay, tàu: chở người hàng hóa - Máy bay chiến đấu: phục vụ cho quốc phòng - HS khác bổ sung - Gv nhận xét chuẩn xác - GV đặt CH cho HS: qua ví dụ phương tiện vận tải trên, kết hợp với nội dung SGK trang 138, em cho biết, ngành GTVT có vai trò gì? - HS liên hệ phần dựa vào SGK nêu vai trò ngành GTVT - Yêu cầu HS đạt là: + Xe chở hành khách có vai trò phục vụ nhu cầu lại nhân dân +Xe tải chở nông sản, nguyên liệu, vật tư nhằm giúp trình sản xuất xã hội diễn liên tục Vai trò bình thường + Những tuyến GTVT quan trọng có vai trò thúc đẩy hoạt động kinh tế + Còn vai trò loại xe quân máy bay chiến đấu nhằm bảo vệ, phòng thủ, củng cố quốc phòng quốc gia + HS khác nhận xét bổ sung - GV chuẩn kiến thức cho HS - Giúp cho trình sản xuất, xã hội diễn liên tục bình thường - Đảm bảo nhu cầu lại nhân dân - Gv đặt CH cho HS: Hãy tìm ví dụ chứng minh tiến ngành giao thông vận tải có tác động to lớn làm thay đổi phân bố sản xuất phân bố dân cư giới ? - GV chuẩn xác, mở rộng kiến thức cho HS: GTVT ... thể ảnh hưởng điều kiện tự nhiên đến phát triển phân bố ngành giao thông vận tải? A Là tiêu chí để đặt yêu cầu tốc độ vận chuyển B Quyết định phát triển phân bố mạng lưới giao thông vận tải C... phân bố hoạt động ngành giao thông vận tải là? A Sự phất triển phân bố ngành khí vận tải B Sự phát triển phân bố ngành khí vận tải C Mối quan hệ kinh tế nơi sản xuất nơi tiêu thụ D Trình độ phát. .. thiết kế công trình giao thông vận tải D Cho phí vận hành phương tiện lớn Câu 12: Sự phân bố dân cư, đặc biệt phân bố thành phố lớn ảnh hưởng sâu sắc đến? A Vận tải hành khách, vận tải ô tô B Môi
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 36: Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển, phân bố ngành giao thông vận tải, Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 36: Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển, phân bố ngành giao thông vận tải, Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 36: Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển, phân bố ngành giao thông vận tải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay