Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 34: Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới

3 35 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 23:02

LỚP 10C3GV: TỐNG VĂN THÀNH TRƯỜNG THPT TĨNH GIA 3LỚP 10C3GV: TỐNG VĂN THÀNH TRƯỜNG THPT TĨNH GIA 3LỚP 10C3GV: TỐNG VĂN THÀNH TRƯỜNG THPT TĨNH GIA 3GV: TỐNG VĂN THÀNH TRƯỜNG THPT TĨNH GIA 3Líp 10C1 KIÓM TRA BµI CòGV: TỐNG VĂN THÀNH TRƯỜNG THPT TĨNH GIA 3Ghép đáp án đúng:1. Trung tâm CN2. Khu CN3. Điểm CN4. Vùng CNDCA B TL:*CN nặng (nhóm A):*CN nhẹ (nhóm B): !"#$%&' KIÓM TRA BµI CòGV: TỐNG VĂN THÀNH TRƯỜNG THPT TĨNH GIA 3CH: Nêu tên các nghành CN đã học? Dựa vào công dụng kinh tế của sản phẩm, hãy phân loại các nghành công nghiệp đó (phần địa lí các nghành CN)? TIẾT PPCT: 40 BÀI 34: THỰC HÀNHVẼ BIỂU ĐỒ TÌNH HÌNH SẢNXUẤT MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TRÊN THẾ GIỚI GV: TỐNG VĂN THÀNH TRƯỜNG THPT TĨNH GIA 3 Căn cứ vào: Bảng SL và yêu cầu (tr 133, SGK địa lí 10):I. Vẽ đồ thị thể hiện tốc độ tăng trưởng các sản phẩm công nghiệp: than, dầu mỏ, điện, thép:()*+,-./01 II. Nhận xét biểu đồ2&'3&4#5607&!2&'8!3&!9:; 701<./#=8>&'?"@NỘI DUNGGV: TỐNG VĂN THÀNH TRƯỜNG THPT TĨNH GIA 3 Bµi 34: thùc hµnhCH: Nội dung của bài thực hành là gì ? A,#B4(CDE4F(GHIJFK*(CLEF(EEIK*(CDEF:IM(CLEF(EEIGV: TỐNG VĂN THÀNH TRƯỜNG THPT TĨNH GIA 3+DHE (EE(N+EIO5607&P!22%I. Vẽ biểu đồ:1. Xử lí số liệu:số liệu năm 1960 100→ % 1960 = số liệu năm 1950 Bµi 34: thùc hµnh I. Vẽ biểu đồ:NămSản phẩm1950 1960 1970 1980 1990 2003Than (tr tấn) 1.820 2.630 2.936 3.770 3.387 5300Dầu mỏ (tr tấn) 523 1.052 2.336 3.066 3.331 3.904Điện (tỉ KWh) 967 2.304 4.962 8.247 11.832 14.851Thép (tr tấn) 189 346 594 682 770 870Tình hình sản xuất một số sản phẩmcông nghiệp của thế giới, thời kỳ 1950 - 2003Hoạt động nhóm: Q&!G9;Nhóm 1: Tính tốc độ tăng trưởng (%) sản phẩm thanNhóm 2: Tính tốc độ tăng trưởng (%) sản phẩm dầu mỏNhóm 3: Tính tốc độ tăng trưởng (%) sản phẩm điệnNhóm 4: Tính tốc độ tăng trưởng (%) sản phẩm thépBảng số liệu: 1. Xử lí số liệu:CH: Dựa vào gợi ý, yêu cầu SGKvà bảng số liệu, hãy nêu cách xử lí số liệu?% 1960 = số liệu năm 1950số liệu năm 1960 100Cách xử lí số liệu: Bảng số liệu đã xử lí: NămSản phẩm1950 1960 1970 1980 1990 2003Than 100 143 161 207 186 291Dầu mỏ 100 201 447 586 637 747Điện 100 238 513 852 1.224 1.536Thép 100 183 314 361 407 460(Đơn vị: %) Bµi 34: thùc hµnhGV: TỐNG VĂN THÀNH TRƯỜNG THPT TĨNH GIA 3 1950 1960 1970 1980 1990 2003I. Vẽ biểu đồ: 1. Xử lí số liệu:Bước 1:,-R"$SRB0S4 + Trục tung: tốc độ tăng trưởng, đơn vị: % + Trục hoành: thời gian, đơn vị: năm (chú ý khoảng cách giữa các năm)Bước 2:)20<T&U+RB Bước 3:M*05"R"RB9!4(CLEF VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Trắc nghiệm Địa 10 34: Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất số sản phẩm công nghiệp giới Cho bảng số liệu: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TRÊN THẾ GIỚI THỜI KÌ 1950 - 2013 Câu 1: Để thể sản lượng than dầu mỏ giới thời kì 1950 2013, dạng biểu đồ thích hợp là? A Biểu đồ cột ghép B Biểu đồ trơn C Biểu đồ miền D Biểu đồ đường Câu 2: Để thể sản lượng điện thép giới thời kì 1950 2013, dạng biểu đồ thích hợp là? A Biểu đồ cột đường B Biểu đồ trơn C Biểu đồ miền D Biểu đồ kết hợp (cột, đường) Câu 3: Để thể tốc độ tăng trưởng sản phẩm công nghiệp giới thời kì 1950 - 2013, dạng biểu đồ thích hợp là? A Biểu đồ cột B Biểu đồ đường C Biểu đồ miền D Biểu đồ tròn VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 4: Nếu lấy năm 1950 = 100% , tốc độ tăng trưởng sản lượng điện giới qua năm là: A 143,0%; 186,1%; 291,2%; 331,0%; 376,9 B 201,1%; 636,9%; 726,5 %; 691,2%; 705,5 C 238,3%; 1223,6%; 1535,8%; 2199,4%; 2393,1% D 183,1%; 407,4%; 460,3%; 621,7%; 737,0% Câu 5: Nếu lấy năm 1950 = 100%, tốc độ tăng trưởng sản phẩm năm 2013 là? A 376,9%; 705,5%; 2199,4%; 460,3% B 291,2%; 746,5%; 1535,8%; 460,35% C 331,0%; 691,2%; 2199,4%; 621,7% D 376,9%; 705,55; 2393,1%; 737,0% Câu 6: Than, dầu mỏ, điện sản phẩm ngành công nghiệp A Hóa chất B Năng lượng C Sản xuất vật liệu xây dựng D Cơ khí Câu 7: Thép sản phẩm ngành công nghiệp A Thực phẩm B Sản phẩm hàng tiêu dùng C Luyện kim D Điện tử - tin học Câu 8: Nhận xét tốc độ tăng trưởng sản phẩm công nghiệp giới thời kì 1950 - 2013? A Than có tốc độ tăng trưởng không ổn định qua năm B Đào mỏ có tốc độ tăng liên tục qua năm C Điện có tốc độ tăng nhanh D Thép có tốc độ tăng thấp VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 9: Sản lượng điện giới tăng nhanh do? A Nhu cầu lớn cho sinh hoạt sản xuất giới B Có nhiều nguồn sản xuất điện C Ngành có hiệu kinh tế thấp D Nhiều nhà máy điện có công suất lớn đời Câu 10: Ý nói sản lượng dầu mỏ giới? A Có sản lượng liên tục tăng B Sản lượng khai thác không ổn định C Sản lượng khai thác liên tục giảm Đáp án trắc nghiệm Địa 10 34 Câu 10 Đáp án A D B C D B C C C B BÀI 34: THỰC HÀNH: VẼ BIỂU ĐỒ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TRÊN THẾ GIỚI I- Mục tiêu: Sau bài học, học sinh cần: - Củng cố kiến thức về địa ngành công nghiệp năng lượng và công nghiệp luyện kim. - Biết cách tính toán tốc độ tăng trưởng các sản phẩm chủ yếu: Than, dầu, điện, thép. - Rèn luyện kỹ năng vẽ biểu đồ và nhận xét. II- Thiết bị dạy học : - Máy tính cá nhân. - Thước kẻ, bút chì. III- Tiến trình dạy học : 1- Ổn định lớp. 2- Bài cũ. 3- Bài mới . Hoạt động của Nội dung chính giáo viên và học sinh - Hoạt động 1: Học sinh nêu yêu cầu bài thực hành - Hoạt động 2: Làm thế nào để vẽ trên cùng một hệ tọa độ 4 sản phẩm công nghiệp có đơn vị khác nhau ? - Giáo viên giới thiệu cách tính ra tỷ lệ % (từ số liệu tuyệt đối ra số I- Yêu cầu: 1- Vẽ trên cùng một hệ tọa độ các đồ thị thể hiện tốc độ tăng trưởng các sản phẩm công nghiệp: Than, dầu mỏ, điện, thép. 2- Nhận xét biểu đồ - Sản phẩm của các ngành công nghiệp cụ thể - Nhận xét đồ thị biểu diễn từng sản phẩm (tăng, giảm và giải thích) II- Cách làm: 1- Xử số liệu - Năm 1950: Than, điện, dầu mỏ, khí đốt = 100% - Năm 1960 Than 1950: 1.820 triệu tấn = 100% 1960: 2.603 triệu tấn = x 2.603 x = . 100% 1.820 liệu tương đối - Hoạt động 3: Giáo viên chia tổ tính ra tỷ lệ % của 4 sản phẩm công nghiệp trên + Nhóm 1: Tính SP than + Nhóm 2: Tính SP dầu mỏ + Nhóm 3: Tính SP điện + Nhóm 4: Tính SP thép - Gọi đại diện lên bảng điền số liệu - Giáo viên vẽ một đường > Sản lượng than khai thác năm 1960 là 143% Dầu mỏ, điện, thép tính tương tự Năm Sản phẩm 1950 1960 1970 1980 1990 2003 Than 100% 143% 161% 207% 186% 291% Dầu mỏ 100% 201% 407% 586% 637% 746% Điện 100% 238% 513% 823% 1.224% 1.353% Thép 100% 183% 314% 361% 407% 460% mẫu - Hoạt động 4: Gọi học sinh vẽ các đường còn lại, hoàn thành biểu đồ. - Nhận xét qua biểu đồ và theo câu hỏi ở sách giáo khoa 2- Vẽ biểu đồ: BIỂU ĐỒ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP THẾ GIỚI QUA CÁC NĂM Nhận xét: Đây là các sản phẩm của các ngành công nghiệp quan trọng: Năng lượng và luyện kim - Than: Trong vòng 50 năm nhịp độ tăng trưởng đều, giai đoạn 1980 - 1990 tốc độ tăng trưởng chững lại do tìm được nguồn năng lượng thay thế (dầu, hạt nhân), cuối năm 1990 0 20 40 60 80 100 120 140 160 1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr bắt đầu phát triển trở lại do trữ lượng lớn, phát triển mạnh công nghiệp hóa học. - Dầu mỏ: Tốc độ tăng trưởng nhanh, trung bình 14%. Do ưu điểm khả năng sinh nhiệt lớn, nguyên liệu cho công nghiệp hóa dầu, không có tro, dễ nạp nhiên liệu. - Điện: Trẻ, tốc độ phát triển rất nhanh, trung bình 29% gắn liền với tiến bộ khoa học kỹ thuật. - Thép: Tốc độ tăng trưởng khá đều, trung bình 9%. Sử dụng trong công nghiệp chế tạo cơ khí, xây dựng, đời sống. IV. Nhận xét quá trình làm việc của học sinh V. Nếu chưa xong dặn về nhà hoàn thiện tiếp. LỚP 10C 3 LỚP 10C 3 LỚP 10C 3 BÀI 34: THỰC HÀNH VẼ BIỂU ĐỒ TÌNH HÌNH SẢNXUẤT MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TRÊN THẾ GIỚI BÀI GIẢNG ĐỊA 10 KIểM TRA BàI Cũ Ghép đáp án đúng: 1. Trung tâm CN 2. Khu CN 3. Điểm CN 4. Vùng CN DC A B TL: *CN nặng (nhóm A):  *CN nhẹ (nhóm B): !"#$%&' KIểM TRA BàI Cũ CH: Nêu tên các nghành CN đã học? Dựa vào công dụng kinh tế của sản phẩm, hãy phân loại các nghành công nghiệp đó (phần địa lí các nghành CN)? Căn cứ vào: Bảng SL và yêu cầu (tr 133, SGK địa lí 10): I. Vẽ đồ thị thể hiện tốc độ tăng trưởng các sản phẩm công nghiệp: than, dầu mỏ, điện, thép: ()* +,-./01 II. Nhận xét biểu đồ 2&'3&4#5607& !2&'8!3&!9: ; 701<./#=8>&' ?"@ NỘI DUNG Bài 34: thực hành CH: Nội dung của bài thực hành là gì ? A,#B4(CDE4 F(GH IJF K*(CLEF(EEI K*(CDEF:I M(CLEF(EEI +DHE (EE (N+E IO5607&P!22% I. Vẽ biểu đồ: 1. Xử lí số liệu: số liệu năm 1960 100 → % 1960 = số liệu năm 1950 Bài 34: thực hành I. Vẽ biểu đồ: Năm Sản phẩm 1950 1960 1970 1980 1990 2003 Than (tr tấn) 1.820 2.630 2.936 3.770 3.387 5300 Dầu mỏ (tr tấn) 523 1.052 2.336 3.066 3.331 3.904 Điện (tỉ KWh) 967 2.304 4.962 8.247 11.832 14.851 Thép (tr tấn) 189 346 594 682 770 870 Tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp của thế giới, thời kỳ 1950 - 2003 Hoạt động nhóm: Q&!G9; Nhóm 1: Tính tốc độ tăng trưởng (%) sản phẩm than Nhóm 2: Tính tốc độ tăng trưởng (%) sản phẩm dầu mỏ Nhóm 3: Tính tốc độ tăng trưởng (%) sản phẩm điện Nhóm 4: Tính tốc độ tăng trưởng (%) sản phẩm thép Bảng số liệu: 1. Xử lí số liệu: CH: Dựa vào gợi ý, yêu cầu SGKvà bảng số liệu, hãy nêu cách xử lí số liệu? % 1960 = số liệu năm 1950 số liệu năm 1960 100 Cách xử lí số liệu: Bảng số liệu đã xử lí: Năm Sản phẩm 1950 1960 1970 1980 1990 2003 Than 100 143 161 207 186 291 Dầu mỏ 100 201 447 586 637 747 Điện 100 238 513 852 1.224 1.536 Thép 100 183 314 361 407 460 (Đơn vị: %) Bài 34: thực hành (CLE (CDE (CRE (CNE (CCE +EEH I. Vẽ biểu đồ: 1. Xử lí số liệu: Bước 1:,-S"$TSB0T4 + Trục tung: tốc độ tăng trưởng, đơn vị: % + Trục hoành: thời gian, đơn vị: năm (chú ý khoảng cách giữa các năm) Bước 2:)20<U&V+SB Bước 3:M*05"S"SB9!4(CLEF(EEI + Căn cứ vào số liệu, vào đơn vị chia trên trục tung và trục hoành, xác định các điểm. Vd: than + Nối các điểm lại tạo thành đường biểu diễn + Các sản phẩm: dầu mỏ, điện, thép vẽ tương tự. Bước 4: W9!./01 E (GEE +EE (+EE (EEE NEE DEE GEE (DEE (EE I  2. Vẽ biểu đồ: Bài 34: thực hành SL +C( (GH (D( +ER (ND Lưu ý: + Tên biểu đồ + Chú giải: Mỗi một đối tượng một ký hiệu + Chính xác, trực quan, thẩm mỹ Hướng dẫn: Biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới, thời kỳ 1950 - 2003 Bài 34: thực hành Chú giải: X?"@: X@!&'8Y!3&!9: .X; 7PZ*0TSV8>&' II. Nhận xét biểu đồ: Bài 34: thực hành Chú giải: Biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới, thời kỳ 1950 - 2003 [...].. .Bài 34: thực hành NHẬN XÉT VÀ GIẢI THÍCH CH: Bài 34: Thực hành: Vẽ Biểu Đồ Tình Hình Sản Xuất Một Số Sản Phẩm Công Nghiệp Trên Thế Giới I/ Mục tiêu: Sau bài học, HS cần: 1. Kiến thức: * Củng cố kiến thức về địa lí các ngành công nghiệp năng lượng và công nghiệp luyện kim. 2. Thái độ: * Biết cách tính toán tốc độ tăng trưởng các sản phẩm chủ yếu: than, dầu, điện, thép. 3. Kĩ năng: * Rèn luyện kĩ năng vẽ biểu đồ và nhận xét. II/ Đồ dùng dạy học: * Thước kẻ, bút chì, bút màu. * Máy tính cá nhân. * Giấy kẻ ô li. III/ Hoạt động dạy học: 1. ổn định: 2. Kiểm tra bài cũ: a. Em hãy kể tên một sản phẩm của ngành công nghiệp năng lượng và công nghiệp luyện kim ? b. em hãy cho biết một số dạng biểu đồ chúng ta đã vẽ ở những bài học trước? 3. Mở bài: : ở những bài học trước chúng ta đã được làm quen với một số loại biểu đồ, trong bài học hôm nay chúng ta sẽ dựa vào số liệu để vẽ biểu đồ tình hình sản xuất than, dầu mỏ, điện và thép của thế giới thời kì 1950 - 2003 sau đó dựa vào biểu đồ để nhận xét và giải thích. Để biết đó là dạng biểu đồ nào cô trò chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay Hoạt động của GV và HS Nội dung HĐ 1: cả lớp (thực hiện b1) + GV yêu cầu cả lớp mở SGK ra xem phần II nhìn vào bảng số liệu trả lời những câu hỏi sau: 1. Cho biết đơn vị của các đối tượng được thể hiện trong BSL giống hay khác nhau? 2. Có bao nhiêu đối tượng và bao nhiêu năm được đưa vào bảng số liệu? 3. BSL yêu cầu cái gì hãy chú ý cụm từ sau chữ thể hiện? 4. Chúng ta sẽ vẽ biểu đồ gì? Vì sao em biết? + HS trả lời + GV nhận xét và củng cố thêm Do đơn vị khác nhau mà số năm cao (6 năm) cùng với yêu cầu của đề là vẽ thể hiện tốc độ tăng trưởng các sản phẩm công nghiệp.nên biểu đồ hợp biểu dồ đường. + GV hỏi em nào hãy cho cô biết cách vẽ dạng biểu đồ này? + HS trả lời + GV nhận xét và hướng dẫn HS xử số liệu + GV yêu cầu cả lớp cùng xử số liệu vào vở Chuyển ý: vậy thì biểu đồ này sẻ vẽ như thế nào chúng ta sang phần bước 2 HĐ 2: cá nhân (thực hiện b2) + GV yêu cầu 2 HS lên bảng : 1 em xử số liệu , 1 em vẽ biểu đồ; cả lớp ở dưới làm bài vào vở. + GV xem và nhận xét bài làm của HS Chuyển ý: Để biết các sản phẩm này tăng hay giảm chúng ta sẽ tiến hành nhận xét biểu đồ. II.NỘI DUNG THỰC HÀNH A. VẼ BIỂU ĐỒ Bước 1: Xử lí số liệu: Lấy năm 1950 = 100%, xử lí số liệu thể hiện tốc độ tăng trưởng (%), đại diện HS lên ghi kết quả lên bảng, giáo viên chuẩn xác: Ví dụ tính của năm 1960 như sau: 1820 triệu tấn tương ứng với 100% 2603 x% - Bảng xử số liệu như sau:(xem phụ lục 1) Bước 2: Vẽ biểu đồ. - Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ, trục tung thể hiện tốc độ tăng trưởng (%), trục hoành thể hiện thời gian (năm). - Ghi chú giải cho các đường biểu diễn. - Biểu đồ xem phụ lục 2 2603 100 143 1820 × ⇒ = HĐ 3: HĐ Nhóm * Chia lớp làm 4 nhóm tìm hiểu 4 sản phẩm + N1 tìm hiểu về Than + N2 tìm hiểu về Dầu Mỏ + N3 tìm hiểu về Điện + N4 tìm hiểu về Thép * Với những yêu cầu sau: 1. Đây là các sản phẩm của ngành công nghiệp nào? 2. Nhận xét đồ thị biểu diễn của từng sản phẩm (tăng, giảm và tốc độ tăng giảm qua các năm như thế nào?) 3. Giải thích nguyên nhân * Cho từng nhóm đứng lên trình bày * GV nhận xét và tổng kết ý chính cho HS ghi vào tập. Chuyển ý :bài học của chúng ta đến đây là kết thúc các em tiếp thu bài rất tốt cô hoan nghênh tinh thần học của cả lớp cô sẽ chấm một vài vở bài tâp của các em * Lưu ý: + Trên trục tung, điểm 100% không để quá cao trên gốc tọa độ. + Chia mốc năm trên trục hoành, khoảng cách % trên trục tung theo đúng tỉ lệ. + Có bảng chú giải rõ ràng B. NHẬN XÉT VÀ GIẢI THÍCH - Đây là các sản phẩm của các ngành công nghiệp quan trọng , năng lượng ( than, dầu, điện) và luyện kim (thép). + Than là ngành công nghiệp truyền thống, Bài 34- Thực hành- Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới I/ Mục tiêu: Sau bài học, HS cần: 1. Kiến thức: Củng cố kiến thức về địa lí các ngành công nghiệp năng lượng và công nghiệp luyện kim. 3. Thái độ: Biết cách tính toán tốc độ tăng trưởng các sản phẩm chủ yếu: than, dầu, điện, thép. * Rèn luyện kĩ năng vẽ biểu đồ và nhận xét. II/ Đồ dùng dạy học: Thước kẻ, bút chì, bút màu. * Máy tính cá nhân. * Giấy kẻ ô li. III/ Hoạt động dạy học: 1. ổn định: 2. Kiểm tra bài cũ: Tại sao ở các nước đang phát triển châu á, trong đó có Việt Nam, phổ biến hình thức khu công nghiệp tập trung? 3. Bài mới: Mở bài: Sản xuất công nghiệp của thế giới không ngừng gia tăng. Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ dựa vào số liệu để vẽ biểu đồ tình hình sản xuất than, dầu mỏ, điện và thép của thế giới thời kì 1950 - 2003 sau đó dựa vào biểu đồ để nhận xét và giải thích. Hoạt dộng 1 vẽ biểu đồ Bước 1: Xử lí số liệu: Lấy năm 1950 = 100%, xử lí số liệu thể hiện tốc độ tăng trưởng (%), đại diện HS lên ghi kết quả lên bảng, giáo viên chuẩn xác: Ví dụ tính của năm 1960 như sau: 1820 triệu tấn tương ứng với 100% 2603 x% Tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp của thế giới, thời kì 1950 - 2003 Sản phẩm 1950 1960 1970 1980 1990 2003 Than (%) 100 143 161 207 186 291 Dầu mỏ(%) 100 201 447 586 637 747 Điện (%) 100 238 513 853 1224 1536 Thép (%) 100 183 314 361 407 460 Bước 2: Vẽ biểu đồ. Năm 2603 100 143 1820 × ⇒ = - Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ, trục tung thể hiện tốc độ tăng trưởng (%), trục hoành thể hiện thời gian (năm). - Ghi chú giải cho các đường biểu diễn. - Lưu ý: + Trên trục tung, điểm 100% không để quá cao trên gốc tọa độ. + Chia mốc năm trên trục hoành, khoảng cách % trên trục tung theo đúng tỉ lệ. Biểu đồ thể hiện tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp của thể giới thời kì 1950 - 2003 Hoạt động 2 Nhận xét và giải thích - HS trình bày, GV chuẩn xác. - Đây là các sản phẩm của các ngành công nghiệp quan trọng , năng lượng ( than, dầu, điện) và luyện kim (thép). + Than là ngành công nghiệp truyền thống, trong vòng 50 năm, nhịp độ tăng trưởng khá đều. Thời kì 1980-1990, tốc độ tăng trưởng có chững lại do đã tìm được nguồn năng lượng khác thay thế như dầu khí, hạt nhân Vào cuối những năm 1990, ngành khai thác than lại phát triển do đây là loại nhiên liệu có trữ lượng lớn và sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp hóa học. + Dầu mỏ có sự phát triển liên tục và nhanh, trung bình đạt 14,1% do dầu mỏ có rất nhiều ưu điểm như khả năng sinh nhiệt lớn, không có tro, dễ nạp nhiên liệu đồng thời, đây là nguyên liệu của ngành công nghiệp hóa dầu. + Điện là ngành công nghiệp năng lượng trẻ, có sự phát triển rất nhanh gắn liền với tiến bộ khoa học kĩ thuật. Tốc độ tăng trung bình hàng năm là 29%. Đặc biệt từ thập kỉ 80 trở lại đây, tốc độ tăng trưởng lên rất nhanh nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng cho sản xuất và đời sống, năm 1990 đạt tới 1224% và năm 2003 đạt tới 1536% so với năm 1950. + Thép là sản phẩm của ngành công nghiệp luyện kim đen, được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp, nhất là công nghiệp chế tạo cơ khí, trong xây dựng và đời sống. Sản lượng thép có sự tăng đều và nhanh, trung bình năm tăng gần 9%. Sản lượng năm 2003 so với năm 1950 đạt tới 460%. IV/ Củng cố, dặn dò: - HS tự kiểm tra, nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của nhau. - GV có thể chấm điểm một số ... 6: Than, dầu mỏ, điện sản phẩm ngành công nghiệp A Hóa chất B Năng lượng C Sản xuất vật liệu xây dựng D Cơ khí Câu 7: Thép sản phẩm ngành công nghiệp A Thực phẩm B Sản phẩm hàng tiêu dùng C Luyện... lớn đời Câu 10: Ý nói sản lượng dầu mỏ giới? A Có sản lượng liên tục tăng B Sản lượng khai thác không ổn định C Sản lượng khai thác liên tục giảm Đáp án trắc nghiệm Địa Lý 10 34 Câu 10 Đáp án A... luật, biểu mẫu miễn phí Câu 9: Sản lượng điện giới tăng nhanh do? A Nhu cầu lớn cho sinh hoạt sản xuất giới B Có nhiều nguồn sản xuất điện C Ngành có hiệu kinh tế thấp D Nhiều nhà máy điện có công
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 34: Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới, Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 34: Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới, Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 34: Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay