Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 32: Địa lý các ngành công nghiệp

8 37 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 23:02

I.CÔNG NGHIỆP NĂNG LƯỢNG I.CÔNG NGHIỆP NĂNG LƯỢNG 1. 1. Vai trò : Vai trò : Là ngành kinh tế quan trọng và cơ bản, nền sản Là ngành kinh tế quan trọng và cơ bản, nền sản xuât hiện đại phát triển được với sự tồn tại xuât hiện đại phát triển được với sự tồn tại của cơ sở năng lượng, là tiền đề của tiến bộ của cơ sở năng lượng, là tiền đề của tiến bộ khoa học – kĩ thuật. khoa học – kĩ thuật. 2.Cơ cấu, tình hình sản xuất và phân bố : 2.Cơ cấu, tình hình sản xuất và phân bố : Gồm: khai thác than, khai thác dầu, công Gồm: khai thác than, khai thác dầu, công nghiệp điện lực. nghiệp điện lực. 2.1 Khai thác than a. Vai trò: - Là nguồn năng lượng truyền thống cơ bản. - Là nhiên liệu cho công nghiệp nặng, luyện kim. - Là nguyên liệu cho công nghiệp hoá chất. b. Trữ lượng: - Ước tính khoảng 13.000 tỉ tấn trong đó ¾ là than đá. - Khai thác khoảng 5 tỉ tấn/năm. c. Phân bố: Nước khai thác nhiều là những nước có trữ lượng lớn : Hoa Kì, LB Nga, Trung Quốc. Hình 32.3-Phân bố trữ lượng và sản lượng khai thác than của thế giới thời kì 2000 -2003 2.2 Khai thác dầu 2.2 Khai thác dầu a. a. Vai trò: Vai trò: - Nhiên liệu quan trọng “ vàng đen ”. - Nhiên liệu quan trọng “ vàng đen ”. - Nguyên liệu cho công nghiệp hoá chất. - Nguyên liệu cho công nghiệp hoá chất. b. b. Trữ lượng: Trữ lượng: - Ước tính khoảng 400 – 500 tỉ tấn, chắc chắn - Ước tính khoảng 400 – 500 tỉ tấn, chắc chắn 140 tỉ tấn. 140 tỉ tấn. - Khai thác khoảng 3.8 tỉ tấn/ năm. - Khai thác khoảng 3.8 tỉ tấn/ năm. c. c. Phân bố: Phân bố: Nước khai thác nhiều là những nước đang phát Nước khai thác nhiều là những nước đang phát triển thuộc khu vực Trung Đông, Bắc Phi, Mỹ triển thuộc khu vực Trung Đông, Bắc Phi, Mỹ Latinh, Đông Nam Á. Latinh, Đông Nam Á. VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Trắc nghiệm Địa 10 32: Địangành công nghiệp Câu 1: Ngành công nghiệp sau cho tiền đề tiến khoa học kĩ thuật? A Luyện kim B Hóa chất C Năng lượng D Cơ khí Câu 2: Ngành công nghiệp lượng bao gồm phân nhanh sau đây? A Khai thác dầu khí, công nghiệp luyện kim khí B Công nghiệp điện lực, hóa chất khai thác than C Khai thác gỗ, khai thác dầu khí công nghiệp nhiệt điện D Khai thác than, khai thác dầu khí công nghiệp điện lực Câu 3: Ngành khai thác than có vai trò quan trọng việc cung cấp nhiên liệu cho? A Nhà máy chế biến thực phẩm B Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng C Nhà máy nhiệt điện, nhà máy luyện kim D Nhà máy thủy điện, nhà máy điện hạt nhân Câu 4: Khoáng sản sau coi ‘’ vàng đen ‘’ nhiều quốc gia? A Than B Dầu mỏ C Sắt D Mangan Câu 5: Từ dầu mỏ người ta sản xuất nhiều loại như: A Hóa phẩm, dược phẩm B Hóa phẩm, thực phẩm C Dược phẩm, thực phẩm D Thực phẩm, mỹ phẩm Câu 6: Ý sau vai trò nhanh công nghiệp điện lực? A Đẩy mạnh tiến khoa học - kĩ thuật B Là sở để phát triển công nghiệp đại VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí C Là mặt hàng xuất có giá trị nhiều nước D Đáp ứng đời sống văn hóa, văn minh người Câu 7: Ở nước ta, nhánh công nghiệp cần ưu tiên trước bước? A Điện lực B Sản xuất hàng tiêu dùng C Chế biến dầu khí D Chế biến nông - lâm - thủy sản Câu 8: Loại than sau có trữ lượng lớn giới? A Than nâu B Than đá C Than bùn D Than mỡ Câu 9: Những nước có sản lượng khai thác than lớn nước A Đang phát triển B Có trữ lượng than lớn C Có trữ lượng khoáng sản lớn D Có trình độ công nghệ cao Câu 10: Ở nước ta, vùng than lớn khai thác là? A Lạng Sơn B Hòa Bình C Quảng Ninh D Cà Mau Câu 11: Dầu mỏ tập trung nhiều khu vực sau đây? A Bắc Mĩ B Châu Âu C Trung Đông D Châu Đại Dương Câu 12: Nước sau có sản lượng khai thác dầu mỏ lớn? A Hoa Kì B A – rập Xê – út C Việt Nam D Trung Quốc Câu 13: Ở nước ta nay, dầu mỏ khai thác nhiều vùng nào? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A Đồng sông Hồng B Bắc trung Bộ C Đông Nam Bộ D Duyên hải Nam Trung Bộ Câu 14: Nhìn vào sản lượng điện bình quân theo đầu người đanh giá được? A Tiềm thủy điện nước B Sản lượng than khai thác nước C Tiềm dầu khí nước Câu 15: Sản lượng điện giới tập trung chủ yếu nước? A Có tiềm dầu khí lớn B Phát triển nước công nghiệp C Có trữ lượng than lớn D Có nhiều sông lớn Câu 16: Nước sau có sản lượng điện bình quân theo đầu người lớn? A Na – uy B Trung Quốc C Ấn Độ D Cô – oét Câu 17: Cho biểu đồ Biểu đồ thể nội dung sau đây? A Sản lượng điện giới năm 2002 năm 2015 B Cớ cấu sử dụng lượng giới năm 2002 năm 2015 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí C Cơ cấu sản lượng điện bình quân đầu người giới năm 2002 năm 2015 D Cơ cấu sản lượng điện giới năm 2002 năm 2015 Câu 18: Ngành sau coi thước đo trình độ phát triển kinh tế - kĩ thuật quốc gia giới? A Công nghiêp khí B Công nghiệp lượng C Công nghiệp điện tử - tin học D Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng Câu 19: Ý sau không khải đặc điểm nhánh công nghiệp điện tử - tin học A Ít gây ô nhiễm môi trường B Không chiếm diện tích rộng C Không tiêu thụ nhiều kim loại, điện , nước D Không yêu cầu cao trình độ lao động Câu 20: Sản phẩm nhánh công nghiệp điện tử - tin học bao gồm: A Máy công cụ , thiết bị điện tử, thiết bị viễn thông B Thiết bị điện tử, máy cắt gọt kim loại, máy tính C Máy tinh, thiết bị điện tử, điện tử tiêu dùng, thiết bị viễn thông D Thiết bị viễn thông, thiết bị điện tử, máy cắt gọt kim lại, máy tính Câu 21: Ti vi màu, cát sét, đồ chơi điện tử, đầu đĩa sản phẩm nhóm nhanh công nghiệp điện tử - tin học sau đây? A Máy tính B Thiết bị điện tử C Điện tử viễn thông D Điện tử tiêu dùng Câu 22: Thiết bị công nghệ, phần mềm sản phẩm nhóm nhanh công nghiệp điện tử - tin học sau đây? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A Máy tính B Thiết bị điện tử C Điện tử tiêu dùng D Thiết bị viễn thông Câu 23: Quốc gia khu vực sau đứng đầu giới linh vực công nghiệp điện tử - tin học? A ASEAN, Ca - na - da, Ấn Độ B Hoa Kì, Nhật Bản, EU C Hàn Quốc, Ô – xtrây – li – a, Xin – ga – po D Hoa Kì, Trung Quốc, Nam Phi Câu 24: Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng bao gồm: A Thịt, cá hộp đông lạnh, rau sấy B Dệt - may, chế biến sữa, sanh - sứ - thủy tinh C Nhựa, sanh - sứ - thủy tinh, nước giải khát D Dệt - may, da giầy, nhựa, sanh - sứ - thủy tinh Câu 25: Ý vai trò nhanh công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng? A Giải công ăn việc làm cho nhiều lao động B Nâng cao chất lượng sống người C Không có khả xuất D Phục vụ cho nhu cầu người Câu 26: Ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng chịu ảnh hưởng nhiều bởi? A Việc sử dụng nhiên liệu, chi phí vận chuyển B Thời gian chi phí xây dựng tốn C Lao động, nguyên liệu thị trường tiêu thụ D Nguồn nhiên liệu thị trường tiêu thụ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 27: Ngành công nghiệp sau nhanh chủ đạo quan trọng công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng? A Nhựa B Da giầy C Dệt - may D Sanh - sứ - thủy tinh Câu 28: Phát triển công nghiệp dệt - ...    VŨ MẠNH CƯỜNG VŨ MẠNH CƯỜNG NGUYỄN VŨ HÀ NGUYỄN VŨ HÀ NGUỄN ĐỨC THẾ NGUỄN ĐỨC THẾ TRẦN THANH LONG TRẦN THANH LONG VÕ NGỌC THIÊN THANH VÕ NGỌC THIÊN THANH BÀI 32 : ĐỊA CÁC NGÀNH BÀI 32 : ĐỊA CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHIỆP  VII/ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM: VII/ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM:  1.VAI TRÒ 1.VAI TRÒ  2.ĐẶC ĐIỂM 2.ĐẶC ĐIỂM 1.VAI TRÒ: ĐÁP ỨNG CÁC NHU CẦU 1.VAI TRÒ: ĐÁP ỨNG CÁC NHU CẦU HẰNG NGÀY CỦA CON NGƯỜI VỀ ĂN HẰNG NGÀY CỦA CON NGƯỜI VỀ ĂN UỐNG: UỐNG:  NGUN LIỆU CHỦ YẾU LÀ NGUN LIỆU CHỦ YẾU LÀ : : S N PH M C A TR NG TR T:Ả Ẩ Ủ Ồ Ọ S N PH M C A TR NG TR T:Ả Ẩ Ủ Ồ Ọ SẢN PHẨM CỦA CHĂN NUÔI SẢN PHẨM CỦA CHĂN NUÔI : : Thủy sản: Thủy sản:  Vì vậy : Vì vậy :  Nó tạo điều kiện tiêu thụ sản phẩm nông Nó tạo điều kiện tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, thúc đẩy công nghiệp phát triển nghiệp, thúc đẩy công nghiệp phát triển  Làm tăng giá trị sản phẩm, tạo khả năng Làm tăng giá trị sản phẩm, tạo khả năng xuất khẩu, tích lũy vốn, góp phần cải thiện xuất khẩu, tích lũy vốn, góp phần cải thiện đời sống đời sống 2. ĐẶC ĐIỂM 2. ĐẶC ĐIỂM : : +SẢN PHẨM RẤT PHONG PHÚ: +SẢN PHẨM RẤT PHONG PHÚ: [...]... +CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN CÓ MẶT Ở MỌI QUỐC GIA +CÁC NƯỚC PHÁT TRIỂN THƯỜNG TIÊU THỤ RẤT NHIỀU THỰC PHẨM: CHẤT LƯỢNG CAO, MẪU MÃ ĐẸP,TIỆN LỢI +NHIỀU NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN, NGÀNH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐÓNG VAI TRÒ CHỦ ĐẠO TRONG CƠ CẤU VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP Một số hình ảnh của dây chuyền chế biến thực phẩm:  Dây chuyền chế biến tiêu: Dây chuyền chế biến gạo xuất khẩu: Chế biến thủy sản Trường THPT Võ Thị Sáu SVTT: Lê Thị Hồng Nhung GVHD: cô Nguyễn Thị Ngọc Giang Bài 32 ĐỊACÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP Những hình ảnh giúp chúng ta liên tưởng đến ngành công nghiệp nào? I.CÔNG NGHIỆP NĂNG LƯỢNG 1. Vai trò Là ngành kinh tế quan trọng và cơ bản, nền sản xuất hiện đại phát triển được với sự tồn tại của cơ sở năng lượng, là tiền đề của tiến bộ khoa học – kĩ thuật. 2.Cơ cấu, tình hình sản xuất và phân bố Gồm: khai thác than, khai thác dầu, công nghiệp điện lực. next Trong sự phát triển kinh tế thì năng lượng luôn đi trước 1 bước vì nó là cơ sở để thực hiện quá trình sản xuất hỗ trợ cho các ngành kinh tế khác. Ví dụ: con người phát hiện nguồn năng lượng mới là hơi nước thì lập tức có đầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước ra đời. Tại sao nói năng lượng là tiền đề của tiến bộ khoa học kĩ thuật? 2.1 Khai thác than a. Vai trò: - Là nguồn năng lượng truyền thống cơ bản. - Là nhiên liệu cho công nghiệp nặng, luyện kim. - Là nguyên liệu cho công nghiệp hoá chất. b. Trữ lượng: - Ước tính khoảng 13000 tỉ tấn trong đó ¾ là than đá. - Khai thác khoảng 5 tỉ tấn/ năm. c. Phân bố : Nước khai thác nhiều là những nước có trữ lượng lớn : Trung Quốc, Hoa Kì, LB Nga. Hình 32.3-Phân bố trữ lượng và sản lượng khai thác than của thế giới thời kì 2000 -2003 HAI HÌNH THỨC KHAI THÁC THAN CHẾ BiẾN THAN SAU KHI KHAI THÁC 2.2 Khai thác dầu a. Vai trò: - Nhiên liệu quan trọng “ vàng đen ”. - Nguyên liệu cho công nghiệp hoá chất, dược phẩm. b. Trữ lượng: - Ước tính khoảng 400 – 500 tỉ tấn, chắc chắn 140 tỉ tấn. - Khai thác khoảng 3.8 tỉ tấn/ năm. c. Phân bố Nước khai thác nhiều là những nước đang phát triển thuộc khu vực Tây Ávà Tây Nam Á, Bắc Phi, Mỹ Latinh, Đông Nam Á. [...]... triển next Công nghiệp luyện kim đen Vai trò Đặc điểm kinh tế kĩ thuật Phân bố Công nghiệp luyện kim màu - Hầu như tất cả các ngành kinh tế đều sử dụng sản phẩm của ngành công nghiệp luyện kim đen - Là cơ sở phát triển công nghiệp chế tạo máy, sản xuất công cụ lao động - Nguyên liệu để tạo ra những sản phẩm tiêu dùng - Cung cấp vật liệu cho công nghiệp xây dựng - Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế... II.CÔNG NGHIỆP LUYỆN KIM Vai trò CN LUYỆN KIM ĐEN Đặc điểm kinh tế kỹ thuật Phân bố CÔNG NGHIỆP LUYỆN KIM Vai trò CN LUYỆN KIM MÀU Đặc điểm kinh tế kỹ thuật Phân bố next Công nghiệp luyện kim đen NHÓM LẺ Vai trò Đặc điểm kinh tế kĩ thuật Phân bố Công nghiệp luyện kim màu NHÓM CHẴN Công nghiệp luyện kim đen Vai trò Đặc điểm kinh tế kĩ thuật Phân bố Công nghiệp luyện kim màu - Hầu như tất cả các ngành. .. phẩm của ngành công nghiệp luyện kim đen - Là cơ sở phát triển công nghiệp chế tạo máy, sản xuất công cụ lao động - Nguyên liệu để tạo ra những sản phẩm tiêu dùng - Cung cấp vật liệu cho công nghiệp xây dựng - Đòi hỏi qui trình công nghệ phức tạp - LB Nga, Nhật Bản, Hoa KIỂM TRA BÀI CŨ 1. Em hãy trình bày vai trò và đặc điểm của ngành công nghiệp? 2. Những nhân tố nào ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp. Theo em trong điều kiện hiện nay nhân tố nào đóng vai trò quan trọng đối với sự phân bố công nghiệp? BÀI 37 (tiết 32): ĐỊA CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP I. Công nghiệp năng lượng: Ngành công nghiệp năng lượng có vai trò đối với sự phát triển nền kinh tế như thế nào? 1. Vai trò: Là ngành kinh tế quan trọng và cơ bản của một quốc gia. Nền sản xuất hiện đại chỉ phát triển được với sự tồn tại của cơ sở năng lượng nhất định. Năng lượng là tiền đề của tiến bộ khoa học kỹ thuật 2. Cơ cấu, tình hình sản xuất, phân bố Công nghiệp năng lượng bao gồm những ngành nào? Khai thác than Khai thác dầu mỏ Công nghiệp điện lực • Khai thác than + Là nguồn năng lượng truyền thống + Nhiên liệu cho công nghiệp điện, luyện kim + Nguyên liệu cho công nghiệp hoá chất - Vai trò: - Trữ lượng, sản lượng: + Trữ lượng: khoảng 13.000 tỉ tấn (3/4 than đá) + Sản lượng: 5 tỉ tấn/năm (ngày càng tăng) 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 1950 1960 1970 1980 1990 2000 Tình hình khai thác than thế giới trong giai đoạn 1950 – 2000 (đơn vị: triệu tấn) Sản lượng bình quân gần 5 tỉ tấn/năm Tập trung chủ yếu ở Bắc Bán Cầu 4/5 thuộc về Hoa Kỳ, LB Nga, Trung Quốc, Ấn Độ Các nước có trữ lượng lớn có sản lượng khai thác cao - Phân bố Than Antraxit Than Than mỡ Than bùn - Trữ lượng 6,6 tỉ tấn đứng đầu Đông Nam Á - Sản lượng tăng đều 26 tr tấn (2004) [...]... chiếm 25% Phần lớn sản lượng điện tập trung vào LB Nga 5,5 % các nước phát triển Còn lại các nước Canada, Đức, Pháp, Anh… II Công nghiệp luyện kim: Nhà máy luyện kim Xô Viết 1 Công ngiệp luyện kim đen - Vai trò: + Hầu như tất cả các ngành kinh tế đều sử dụng sản phẩm của ngành luyện kim đen + Là cơ sở phát triển công nghiệp chế tạo máy, sản xuất công cụ lao động + Nguyên liệu tạo ra những sản phẩm tiêu... benzen, lưu hùynh  Xí nghiệp liên hợp nhiều ngành Quặng sắt LÒ CAO LUYỆN THÉP CÁN THÉP Thép Thép thành phẩm Than cốc Đá vôi Gang xám (thành phẩm) Hãy trình bày quy trình cơ bản của luyện kim đen? Từ sơ đồ trên em hãy cho biết đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của ngành công nghiệp luyện kim đen? + Sử dụng khối lượng lớn nguyên, nhiên liệu và các chất trợ dung + Đòi hỏi qui trình công nghệ phức tạp Tình... Quốc) CÁC VÙNG LUYỆN KIM ĐEN NỔI TiẾNG Hôcaiđô (Nhật Bản) 140 triệu tấn Tây Bắc Thạch Khê (Hà Tĩnh) 120 triệu tấn Tùng Bá ( Hà Giang) 555 triệu tấn Trữ lượng thăm dò quặng sắt là 1 tỉ tấn Sản lượng thép từ sau thập kỉ 90 tăng khá nhanh 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2 Công nghiệp luyện kim màu - Vai trò: + Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế tạo máy, chế tạo ô tô, máy bay + Phục vụ cho công nghiệp. .. nghiệp hoá chất và các ngành kinh tế quốc dân khác (thương mại, bưu chính viễn thông…) + Kim loại quý hiếm phục vụ cho công nghiệp điện tử, năng lượng nguyên tử PHÂN BỐ QUẶNG KIM LOẠI MÀU ĐỊA 10 BÀI 32: ĐỊACÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP 1.Mục tiêu: Sau bài học, học sinh cần: a.Kiến thức: -Trình bày và giải thích được vai trò, đặc điểm và sự phân bố một số ngành công nghiệp chủ yếu trên thế giới. -Tích hợp GDMT, TKNL: +Các chất thải công nghiệp có ảnh hưởng rất lớn đến môi trường, một số ngành CN sử dụng nhiều tài nguyên có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao. +Than,dầu mỏ là tài nguyên không thể phục hồi, những năm gần đây sản lượng khai thác tăng nhanh, cạn kiện nhanh, CN điện lực là cơ sở chủ yếu để phát triển các ngành CN hiện đại, b.Kĩ năng: -Sử dụng bản đồ để nhận xét sự phân bố một số ngành công ngiệp. -Tích hợp GDMT, TKNL: +Nhận biết các ngành CN gây ảnh hưởng lớn đến môi trường. +Biết xác định trên bản đồ những khu vực P/bố trữ lượng dầu mỏ, những nước khai thác dầu mỏ và sản xuất điện chủ yếu trên thế giới; biết nhận chuyển dịch cơ cấu năng lượng thông qua biểu đồ. c.Thái độ: Nhận thức được tầm quan trọng của ngành CN năng lượng, có ý thức bảo vệ và sử dụng tiết kiệm có hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng. 2.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: a.Giáo viên: Bản đồ địa lí khoáng sản thế giới, bài soạn, SGK, SGV, chuẩn kiến thức kĩ năng, tài liệu tích hợp, bảng phụ, b.Học sinh: SGK, vở ghi, 3.Tiến trình bài dạy: ĐỊA 10 a.Kiểm tra bài cũ- định hướng bài:( 2 phút) Kiểm tra bài:Trình bày vai trò của công nghiệp(CN có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quố )c Định hướng bài:Để hiểu được các ngành CN, hôm nay chúng ta đi tìm hiểu bài 32 b.Nội dung bài mới: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung chính HĐ 1: Tìm hiểu vai trò của công nghiệp năng lượng (HS làm việc cả lớp: 10 phút ) Bước 1: HS dựa vào SGK để nêu vai trò của ngành công nghiệp năng lượng Bước 2:HS trả lời, GV chuẩn kiến thức, yêu cầu HS ghi nhớ và yêu cầu các em cho biết thêm ngành công nghiệp năng lượng bao gồm có những ngành nhỏ nào? *Tích hợp GDMT, NLTK: Hiện nay dầu mỏ và than là nguồn năng lượng không thể phục hồi con người đã có biện pháp gì để sử dụng tiết kiệm nguồn năng lượng này ? (giờ Trái Đất, sử dụng điện tiết kiệm, ) HĐ 2:Tìm hiểu các ngành công nghiệp năng lượng(HS làm việc theo nhóm:25 phút) Bước 1:GV chia lớp thành 6 nhóm Nhóm 1,2 tìm hiểu khai thác than Nhóm 3,4 tìm hiểu khai thác dầu mỏ I. Công nghiệp năng lượng * Vai trò: -Là ngành quan trọng, cơ bản -Cơ sở để phát triển công nghiệp hiện đại -Là tiền đề của tiến bộ khoa học kĩ thuật * Cơ cấu:CN khai thác than, dầu, CN điện lực - Khai thác than: ĐỊA 10 Nhóm 5,6 tìm hiểu công nghiệp điện lực *Yêu cầu nêu rõ vai trò, trữ lượng, sản lượng, phân bố (Than nâu: có độ cứng và khả năng sinh nhiệt thấp, chứa nhiều tro, độ ẩm cao và chứa nhiều lưu huỳnh; Than mỡ: rất dòn; Than antraxit có khả năng sinh nhiệt lớn, ) * Liên hệ Việt Nam: Nước ta than được phân bố nhiều ở đâu(Vùng Đông Bắc(Quảng Ninh), khai thác bắt đầu vào năm 1884; dầu mỏ khai thác vào năm 1986, năm 2009 ra đời ngành lọc dầu ở Dung Quất Quảng Ngãi; công nghiệp điện lực phát triển tương đối sớm ở trên sông Gấm Hải Phòng vào năm 1892.như vậy chúng ta cần có chiến lược sử dụng tài nguyên có hiệu quả. HĐ 3:Đọc bảng và các hình 32.3, 32.4(HS làm việc theo cặp:6 phút) + Vai trò: Nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện, luyện kim (than được cốc hóa);Nguyên liệu quý cho CN hóa chất + Trữ lượng, sản lượng, phân bố:Ước tính 13.000 tỉ tấn (3/4 than đá),sản lượng khai thác 5 tỉ tấn/năm, tập trung chủ yếu ở BBC( Hoa Kì, LBNga, TQ, Ba Lan, CHLBĐức, Ôxtrâylia, ) - Khai thác dầu mỏ: +Vai trò:Nhiên liệu quan trọng (vàng đen), nguyên liệu cho CN hóa chất, + Trữ lượng, sản lượng, phân bố:Ước tính 400-500 tỉ tấn (chắc chắn 140 tỉ tấn), sản lượng khai thác 3,8 tỉ tấn/năm, khai thác nhiều ở các nước đang phát triển (Trung Đông, Bắc Phi LBNga, MLTinh, Trung Quốc, - Công nghiệp điện lực: +Vai trò:Cơ sở phát triển nền công nghiệp hiện đại, đẩy mạnh khoa học kĩ thuật và nâng cao đời sống ... nước giải khát Câu 35: Ngành công nghiệp thực phẩm phân bố ở? A Châu Âu châu Á B Mọi quốc gia giới C Châu Phi châu Mĩ D Châu Đại Dương châu Á Đáp án trắc nghiệm Địa Lý 10 Câu 10 Đáp án C D C B A... năm 2015 Câu 18: Ngành sau coi thước đo trình độ phát triển kinh tế - kĩ thuật quốc gia giới? A Công nghiêp khí B Công nghiệp lượng C Công nghiệp điện tử - tin học D Công nghiệp sản xuất hàng... 33: Sự phát triển công nghiệp thực phẩm có tác dụng thúc đẩy phát triển ngành sau đây? A Luyện kim B Nông nghiệp C Xây dựng D Khai thác khoáng sản Câu 34: Sản phẩm ngành công nghiệp thực phẩm
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 32: Địa lý các ngành công nghiệp, Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 32: Địa lý các ngành công nghiệp, Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 32: Địa lý các ngành công nghiệp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay