Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 11 có đáp án (Phần 5)

16 14 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 23:01

Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 11 đáp án (Phần 5) 401 So với trình hiệ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 405 Trong chặng thơ Tố Hữu tập thơ thể mối duyên đầu ngừời niên Cách Mạng Tạp thơ là: a Từ b Việt Bắc c Gió lộng d Máu hoa 406 sở hình thành cá tính phong cách nghệ thuật nhà văn gì? a Tài nghệ thuật b Đề tài chủ đề c Tư tưởng nhân văn sang tác d Sự thức tỉnh ý thức cá nhân 407 Nét đặc trưng phong cách nghệ thuật sau tác giả nào? “ cá tính đầy góc cạnh, tiếng cười châm biếm đầy mạnh mẽ ném vào tầng lớp thị dân đầy hãnh tiến, lố bịch, vô đạo, đẻ xã hội thuộc địa nửa phong kiến hình thành” a Nguyễn Khuyến b Tú Xương c Hồ Xuân Hương d Phan Bội Châu 408 “… hồn thơ lãng mạn phóng túng, thể “cá VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 411 Tác phẩm kí khác tác phẩm truyện điểm nào? a Không nhân vật b Không cốt truyện c Thể trực tiếp cá nhân người cầm bút d.Tác giả nhân vật tác phẩm 412 Thơ hát nói lọai hình thơ độc đáo thể sang tạo táo bạo sản phẩm riêng người Việt chúng ta, hay sai? a Đúng b.Sai 413 Chọn câu trả lời xác thành phần VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a Thơ duyên thu tới b Tràng giang c Tống biệt hành d Đây mùa 425 Bài thơ sau Tố Hữu không làm tù? a Nhớ đồng b Con chim tu hú c Tiếng hát đày d Tiếng hát song Hương 426 Sự phân biệt thơ cũ, thơ điều quan trọng vào đâu? a Lời thơ thơ Mới không nặng tính ước lệ, cách điệu thơ trung đại b Sự thay đổi cách diễn đạt c Cách nhìn đời, nhìn thiên nhiên cá nhân d Hình thức thơ nói chung 427 Tác phẩm thể khát khao vươn tới tuyệt đích tình yêu? a Vội vàng b Bài thơ số c Tôi yêu em d Tương tư 428 Nguyễn Công Trứ từ bé sống cảnh nghèo khổ Cha ông chống Tây Sơn thất bại ông làm quan Tây Sơn thời gian ngắn Nhận định trên: a Đúng b Sai 429 Tuyên ngôn sau tác giả nào? “Đã mang h VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí c a Công chinh phục thiên nhiên b Những lần cứu đói b Công khai hoang d Việc tiễu trừ bọn thỗ phỉ vùng núi 432 Trong thơ văn Nguyễn Công Trứ mối mâu thuẫn lớn.Vì vậy? a Vì thơ văn ông vừa ca tụng người họat động, vừa ca htụng m lối M sống u hưwngr lạc, cầu nhàn b Thơ văn ông vừa ca tụng Nho giáo vừa ca tụng Đạo giáo c Thơ văn ông vừa lạc quan tin tưởng, vừa bi quan thất vọng d Cả ,a,b,c 433 Nhìn cách tổng quát, thơ văn Nguyễn Công Trứ tập trung vào chủ đề chính.Ba chủ đề gì? a Chí q h VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí đ 452 Sáng tác Tú Xương chủ yếu là: a Thơ Chữ Hán b Phú c Thơ thất ngôn bát cú d Thơ Nôm 453 Giọng điệu trào phúng thơ “Vịnh khoa thi Hương” gì? a Giọng mỉa mai b Giọng đả kích c Giọng châm biếm d Giọng tự trào 454 Ngữ cảnh bao gồm: a Văn cảnh hoàn cảnh giao tiếp b Hoàn cảnh giao tiếp nhân vật giao tiếp c Nhân vật giao tiếp đối tượng giao tiếp d Hòan cảnh giao tiếp rộng hoàn cảnh giao tiếp hẹp 455 Văn cảnh gì? a Là từ ngữ, câu i trước đơn vị ngôn ngữ định b Là từ ngữ, câu sau đơn vị ngôn ngữ đinh c La từ ngữ, c câu trước VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ẩà m 459 thể nói Ngô Thì Nhậm trí thức Bắc Hà tiêu biểu làm quan triều Lê sau lại theo giúp Tây Sơn Nhận đinh trên: a Đúng b Sai 460 Trong giai đoạn thứ trình đại hóa, thành tựu sang tác chủ yếu ghi nhận trên: a Một số tác phẩm thơ b Một số t VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ón b Thành thị c Miền song nước nông thôn d Từ nông thôn đến thành thị 475 Sáng tác Hồ Biểu Chánh thấm nhuần: a Tư tưởng văn hóa phương Tây b.Tinh thần thời đại c Đạo lí truyền thống d.Tinh thần yêu nứơc 476 Tiểu thuyết “Cha nghĩa nặng” Hồ Biểu Chánh gồm: a chương b chương c chương d chương 477 Nhân vật “Cha nghĩa nặng” ai? a Thị Lựu b Thằng Tí c Anh Sửu d Hương Thị Tào 478 Hồ Biểu Chánh đóng góp to lớn cho tiểu thuyết Việt Nam địa giai đoạn sơ khai phương diện nào? a Mở rộng đề tài b Cách dựng truyện c Nghệ thuật miêu tả tính cách nhân vật d Cả a,b,c 479 Điều ảnh hưởng đến việc lựa chọn từ ngữ nói chung dung văn bản? a Quan hệ nhân vật giao - VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a Các nhân vật giao tiếp b.Thời gian địa điểm giao tiếp c Chủ đề giao tiếp d Hòan cảnh giao tiếp cụ thể 481 Trớc Cách mạng tháng Tám, sáng tác Nguyễn Tuân chủ yếu tập trung vào đề tài: a Một b Hai c Ba d Bốn 482 Tác phẩm Nguyễn Tuân? a Phở b Một thứ quà lúa non:cốm c Gìo lụa d.Tờ hoa 483 Cái “ngông” Nguyễn Tuân gặp gỡ với “ngông” Tản Đà Nguyễn Công Trứ điểm nào? a Vị tài, ý thức sâu sắc tài minh b Khinh bạc, coi thường xã hội phong kiến c Coi thường hư danh 484.Tiểu thuyết “Số đỏ” gồm: a chương b chương c chương d chương 485 Tên đầy đủ chương XV tác giả tự đặt gì? a Hạnh phúc c VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí b Nghe Xuân nói Tuyết chưa lấy chồng mà hư hỏng c uống nhầm thuốc đánh đền bia d Uất ức lũ cháu bất hiếu 487 Yêu cầu cao văn học thực, theo quan niệm theo thống gì? a Bám sat đời sống thực b Sáng tạo tính cách điển hình hòan cảnh điển hình c Sáng tạo hình mẫu lí tưởng d Tái tạo lại thực theo nguyên tắc lí tưởng 488 Ngô Tất Tố gọi “đầu xứ Tô” vì: a Ông ...SINH HỌC THỂ CHƯƠNG I: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG 1/ Vai trò của Ni 2+ trong thể thực vật là: a Thành phần của enzim urêaza b Thành phần của prôtêin c Hoạt hóa nhiều enzim d Quang phân li nước, cân bằng ion 2/ Chất khí nào đuợc thải ra do hô hấp nhưng thể dùng để bảo quản nông sản do tác dụng ức chế hô hấp? a CO 2 b NH 3 c O 2 d NO 2 3/ Dòng vận chuyển các chất hữu và ion khoáng di động đi từ tế bào quang hợp ở lá đến nơi cần sử dụng hoặc dự trữ là: a Dòng mạch gỗ b Dòng đi ngang c Dòng mạch rây d Dòng đi lên 4/ Lượng nước mà cây hấp thụ được sử dụng để tạo môi trường cho các hoạt động sống và chuyển hóa vật chất, tạo vật chất hữu cho thể chiếm tỉ lệ trên tổng lượng nước hấp thu được là khoảng: a 30% b 98% c 2% d 100% 5/ Lượng nước mà cây hút đuợc dùng để thoát hơi nuớc chiếm trên tổng lượng nuớc hút đuợc là khoảng: a 99,8% b 2% c 98% d 9,8% 6/ Hiện tượng ứ giọt ở lá là do: a độ ẩm tương đối của không khí bão hoà và do lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau tạo nên sức căng bề mặt; hệ quả: hơi nước dễ dàng thoát ra được hình thành nên giọt nước treo đầu tận cùng của lá b độ ẩm tương đối của không khí quá thấp và do lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau tạo nên sức căng bề mặt; hệ quả: hơi nước không thoát ra được hình thành nên giọt nước treo đầu tận cùng của lá c độ ẩm tương đối của không khí bão hoà và do lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau tạo nên sức căng bề mặt; hệ quả: hơi nước không thoát ra được hình thành nên giọt nước treo đầu tận cùng của lá d ban đêm lực đẩy do áp suất của rễ quá yếu không đủ sức đẩy nước ra khỏi thủy khổng của lá 7/ Khi một tế bào mạch ống của mạch gỗ bị tắt thì: a Dòng nước và ion khoáng len qua những lỗ nằm ngang đi vào các tế bào mạch ống khác để tiếp tục đi lên b Dòng nước và ion khoáng bị chặn lại không thể tiếp tục đi lên c Dòng nước và ion khoáng quá mạnh thể làm thông đường ống tại chỗ bị tắt để tiếp tục đi lên d Dòng nước và ion khoáng len qua những lỗ nằm ngang đi vào các tế ống rây để tiếp tục đi lên 8/ Vi khuẩn cố định đạm chủ yếu được ứng dụng để nghiên cứu sản xuất chế phẩm: a Khí nitơ công nghiệp b Phân bón vi sinh c Khí nitơ công nghiệp d Phân bón hóa học 9/ Cấu trúc tham gia thoát hơi nước của lá là khí khổng và cutin, trong đó thoát nước qua khí khổng chiếm khoảng: a 75% ở cây chịu bóng, 90% ở cây ngoài sáng b 25% ở cây chịu bóng, 10% ở cây ngoài sáng c 10% ở cây chịu bóng, 25% ở cây ngoài sáng d 90% ở cây chịu bóng, 75% ở cây ngoài sáng 10/ Phân N-P-K 20 - 20 - 15 nghĩa là 20 kg đạm, 20 kg lân và 15 kg Kali trong 100kg phân bón. Giả sử để bón phân cân đối N - P - K với hàm lượng 30 kg- 20 kg- 15 kg cho 1ha đất thì dùng 100 kg N-P-K 20- 20-15 và cần dùng thêm bao nhiêu kg phân urê với hàm lượng 46% đạm? a 46kg b 21,74kg c 10kg d 20kg 11/ Phân N-P-K 20 - 20 - 15 nghĩa là 20 kg đạm, 20 kg lân và 15 kg Kali trong 100kg phân bón. Giả sử bón 200 kg phân N - P - K 20-20-15 và cần thêm bao nhiêu kg phân urê với hàm lượng 46% đạm để loại phân trộn trong đó chứa N-P-K: 60kg : 40kg : 30kg? a 46kg b 43,48kg c 20kg d 92kg 12/ Phân D-A-P 18 - 46 - 0 nghĩa là 18 kg đạm, 46 kg lân và 0 kg Kali trong 100kg phân bón. Giả sử bón 100 kg phân D - A - P và cần dùng thêm bao nhiêu kg phân urê với hàm lượng 46% đạm để loại phân trộn trong đó chứa N-P-K: 100kg : 46kg : 0kg? a 82kg b 178,26kg c 92kg d 100kg 13/ Phân D-A-P 18 - 46 - 0 nghĩa là 18 kg đạm, 46 kg lân và 0 kg Kali trong 100kg phân bón. Giả sử bón 100 kg phân D - A - P và cần dùng thêm bao nhiêu kg phân kali với hàm lượng 60% kali để loại phân trộn trong đó chứa N-P-K: 18kg : 46kg : 30kg? a 50kg b 46kg c 18kg d 30kg 14/ Khi tế bào khí khổng mất nước thì: a Thành mỏng hết căng và thành dày cong theo, khí khổng đóng lại b Thành mỏng căng ra, thành dày cong theo, khí khổng mở ra c Thành mỏng hết căng và thành dày duỗi, khí khổng đóng lại d Thành mỏng căng ra, thành dày duỗi, khí khổng mở ra 15/ Khi tế bào khí khổng no nước thì: a Thành mỏng wWw.VipLam.Net Phạm Thị Hiến - THPT chuyên Lương Văn Tuỵ Điện tích, F culông - Dạng 1: Xác định đllq F culông , hiện tượng nđiện - Đề 1 Câu hỏi 1: Bốn vật kích thước nhỏ A,B, C, D nhiễm điện. Vật A hút vật B nhưng đẩy vật C, vật C hút vật D. Biết A nhiễm điện dương. Hỏi B nhiễm điện gì: A. B âm, C âm, D dương. B. B âm, C dương, D dương C. B âm, C dương, D âm D. B dương, C âm, D dương Câu hỏi 2: Theo thuyết electron, khái niệm vật nhiễm điện: A. Vật nhiễm điện dương là vật chỉ các điện tích dương B. Vật nhiễm điện âm là vật chỉ các điện tích âm C. Vật nhiễm điện dương là vật thiếu electron, nhiễm điện âm là vật dư electron D. Vật nhiễm điện dương hay âm là do số electron trong nguyên tử nhiều hay ít Câu hỏi 3: Đưa một quả cầu kim loại không nhiễm điện A lại gần quả cầu kim loại B nhiễm điện thì chúng hút nhau. Giải thích nào là đúng: A. A nhiễm điện do tiếp xúc. Phần A gần B nhiễm điện cùng dấu với B, phần kia nhiễm điện trái dấu. Lực hút lớn hơn lực đẩy nên A bị hút về B B. A nhiễm điện do tiếp xúc. Phần A gần B nhiễm điện trái dấu với B làm A bị hút về B C. A nhiễm điện do hưởng ứng Phần A gần B nhiễm điện cùng dấu với B, phần kia nhiễm điện trái dấu. Lực hút lớn hơn lực đẩy nên A bị hút về B D. A nhiễm điện do hưởng ứng Phần A gần B nhiễm điện trái dấu với B, phần kia nhiễm điện cùng dấu. Lực hút lớn hơn lực đẩy nên A bị hút về B Câu hỏi 4: 3 vật dẫn, A nhiễm điện dương, B và C không nhiễm điện. Để B và C nhiễm điện trái dấu độ lớn bằng nhau thì: A. Cho A tiếp xúc với B, rồi cho A tiếp xúc với C B. Cho A tiếp xúc với B rồi cho C đặt gần B C. Cho A gần C để nhiễm điện hưởng ứng, rồi cho C tiếp xúc với B D. nối C với D rồi đặt gần A để nhiễm điện hưởng ứng, sau đó cắt dây nối. Câu hỏi 5: Hai điện tích đặt gần nhau, nếu giảm khoảng cách giữa chúng đi 2 lần thì lực tương tác giữa 2 vật sẽ: A. tăng lên 2 lần B. giảm đi 2 lần C. tăng lên 4 lần D. giảm đi 4 lần Câu hỏi 6: Đưa vật A nhiễm điện dương lại gần quả cầu kim loại B ban đầu trung hoà về điện được nối với đất bởi một dây dẫn. Hỏi điện tích của B như nào nếu ta cắt dây nối đất sau đó đưa A ra xa B: A. B mất điện tích B. B tích điện âm C. B tích điện dương D.B tích điện dương hay âm tuỳ vào tốc độ đưa A ra xa Câu hỏi 7: Trong 22,4 lít khí Hyđrô ở 0 0 C, áp suất 1atm thì 12,04. 10 23 nguyên tử Hyđrô. Mỗi nguyên tử Hyđrô gồm 2 hạt mang điện là prôtôn và electron. Tính tổng độ lớn các điện tích dương và tổng độ lớn các điện tích âm trong một cm 3 khí Hyđrô: A. Q + = Q - = 3,6C B. Q + = Q - = 5,6C C.Q + = Q - = 6,6C D.Q + = Q - = 8,6C Câu hỏi 8: Bốn quả cầu kim loại kích thước giống nhau mang điện tích + 2,3μC, -264.10 -7 C, - 5,9 μC, + 3,6.10 -5 C. Cho 4 quả cầu đồng thời tiếp xúc nhau sau đó tách chúng ra. Tìm điện tích mỗi quả cầu? A. +1,5 μC B. +2,5 μC C. - 1,5 μC D. - 2,5 μC Câu hỏi 9: Tính lực tương tác điện, lực hấp dẫn giữa electron và hạt nhân trong nguyên tử Hyđrô, biết khoảng cách giữa chúng là 5.10 -9 cm, khối lượng hạt nhân bằng 1836 lần khối lượng electron A. F đ = 7,2.10 -8 N, F h = 34.10 -51 N B. F đ = 9,2.10 -8 N, F h = 36.10 -51 N C.F đ = 9,2.10 -8 N, F h = 41.10 -51 N D.F đ = 10,2.10 -8 N, F h = 51.10 -51 N Câu hỏi 10: Tính lực tương tác điện giữa một electron và một prôtôn khi chúng đặt cách nhau 2.10 -9 cm: A. 9.10 -7 N B. 6,6.10 -7 N C. 8,76. 10 -7 N D. 0,85.10 -7 N Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đáp án C C D D C B D A C A 1 Ngày mai ang bđ ắt đầ u từ ngày hôm nay wWw.VipLam.Net Phạm Thị Hiến - THPT chuyên Lương Văn Tuỵ Điện tích, F culông - Dạng 1: Xác định đllq F culông , hiện tượng nđiện - Đề 2 Câu 1: Hai điện tích điểm q 1 = +3 (µC) và q 2 = -3 (µC),đặt trong dầu (ε= 2) cách nhau một khoảng r = 3 (cm). Lực tương tác giữa hai điện tích đó là: A. lực hút với độ lớn F = 45 (N). B. lực đẩy với độ lớn F = 45 (N). C. lực hút với độ lớn F = 90 (N). D. lực đẩy với độ lớn F = 90 (N). Câu 2: Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí A. tỉ lệ với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH LỚP 11 Exercise 1. Tom with dog_____ here now. a. is b. are c. was d. were 2. Tom as well as his dog_____ here now. a. is b. are c. was d. were 3. My old friends and colleague, John, _____ married. a. has just got b. have just got c. just has got d. just have got 4. The singer and actor_____ coming now. a. was b. were c. is d. are 5. The singer and the actor_____ coming now. a. was b. were c. is d. are 6. Mathematics_____ difficult. a. is b. are c. is d. are 7. Two billion dollars_____ not enough for the victims of the tsunami a. was b. were c. is d. are 8. Three years in a strange land _____ like a long time for lonely people. a. is seeming b. are seeing c. seems d. seemed 9. The film "Titanic"_____ very interesting. a. is b. are c. was d. were 10. Cattle______ allowed graze here now. a. was b. were c. is d. are 11. None of this money______ right now. a. is b. are c. was d. were 12. None of them______ right now. a. is b. are c. was d. were 13. Every student ______ willing to join the picnic now. a. is b. are c. was d. were 14. The number of students______ in creasing now. a. are b. was c. were d. is 15. A number of students ______ playing table - tennis now. a. are b. was c. were d. is 16. Physics______ my favourite subject. a. are b. is c. was d. have been 17. They boy, with his two companions, ______ the cherry tree now. a. has split b. have split c. is slitting d. are splitting 18. The write and poet______ going to preside over this meeting a. are b. is c. have been going d. is to 19. Neither the mother nor the children______ aware of the danger. a. were b. was c. is d. has been 20. She told me that she ______ happy for what he______ a. is feeling/ did b. was feeling/ had done c. feels/ did d. has felt/ has been going Exercise 1. If anyone______, tell him I'll be back later. a. was calling b. called c. call d. calls 2. Each of the boys______ a book now. a. have b. has c. had d. are having 3. Two-thirds of the money______ mine now. a. is b. are c. was d. were 4. About 60% of students in this class ______ from China. a. was b. were c. are d. is 5. A number of sheep______ eating grass now. a. are b. is c. was d. were 6. The number of books in this library______ large. a. are b. is c. was d. were 7. Either you or I ______ wrong. a. am b. is c. are d. were 8. Neither my gloves nor my hat______ with this dress. a. is going b. are going c. goes d. go 9. The poor living her______ help. a. is needing b. are needing c. need d. needs 10. Several of the students ______ absent yesterday. a. has been b. had been c. were d. was 11. The professor said that Vietnam ______ to South-East Asia. a. has belonged b. has belonged c. belonged d. belongs 12. He______ he had read that story - book before. a. told b. has told c. had told d. said 13. His choice of words______ very good. a. are b. be c. is d. being 14. Anybody who______ my keys will be given a candy. a. find b. finds c. are finding d. found 15. The Browns ______ here since 1950. a. are living b. have lived c. have been living d. has been living 16. John, as well as I, ______ a student. a. are b. were c. as d. has been 17. Not only John but his brothers ______ also in debt. a. is b. have c. was d. were 18. The majority of the TOEFL tests ______ difficult. a. are b. is c. be d. being 19. Local news ______ on TV every night at 5:30 a. were b. was c. is d. are 20. A number of sheep______ died from a strange illness. a. have b. has c. is d. are Exercise 1. The science classes at this ______ difficult. a. schools are b. school is c. school are d. school's is 2. One of the ______ from Italy. a. student is b. students are c. student are d. student is 3. ______ to support the case against James? a. Is there any proof b. Are there any proof c. Is there any proofs d. Are there any proofs 4. You have to pay extra if you take too______ with you. a. much luggages b. many luggages c. much luggage d. may luggage 5. ______ in your lass have tickets for the lecture BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH LỚP 11 1. He was sentenced to six months in prison for his part in the robbery A. He received a six months in prison for his part in the robbery. B. He received a six-month sentence for his part in the robbery. C. For his participation in the robbery, he had been in prison for six months. D. For his participation in the robbery, a prison had been given to him for six months. 2. Madeleine wears high heels to look taller. A. In order to look taller, Madeleine wears high heels. B. So that to look taller, Madeleine wears high heels. C. Madeleine wants high heels to make her taller. D. Madeleine buys high heels to look taller. 3. He started learning French six years ago. A. He has learned French for six years. B. It was six years ago did he start learning French. C. He hasn’t learnt French for six years. D. It is six years since he has learnt French. 4. People believed he won a lot of money on the lottery. A. He is believed that he won a lot of money on the lottery. B. He won a lot of money on the lottery, it is believed. C. He is believed to have won a lot of money on the lottery. D. He was believed to win a lot of money on the lottery. 5. “Leave my house now or I’ll call the police!” shouted the lady to the man. A. The lady threatened to call the police if the man didn’t leave her house. B. The lady said that she would call the police if the man didn’t leave her house. C. The lady told the man that she would call the police if he didn’t leave her house. D. The lady informed the man that she would call the police if he didn’t leave her house 6. “You should have finished the report by now” John told his secretary. A. John reproached his secretary for not having finished the report. B. John said that his secretary had not finished the report. C. John reminded his secretary of finishing the report on time. D. John scolded his secretary for not having finished the report 7. “I will pay back the money, Gloria.” Said Ivan. A. Ivan apologized to Gloria for borrowing her money. B. Ivan offered to pay Gloria the money back. C. Ivan promised to pay back Gloria’s money. D. Ivan suggested paying back the money to Gloria. 8. The woman was too weak to lift the basket. A. Although she was weak, she could lift the basket. B. The woman shouldn't have lifted the basket because she was so weak. C. She was so weak that she couldn't lift the basket. D. The woman lifted the basket, so she wasn't very weak. 9. "If I were you, I would take a break," Tom said to Daisy. A. Tom wanted to take a break with Daisy. B. Tom advised Daisy to take a break. C. Tom suggested not taking a break. D. Tom wanted to take a break, and so did Daisy. 10. They got success since they took my advice. A. They took my advice, and failed. B. If they did not take my advice, they would not get success. C. But for taking my advice, they would not have got success. D. My advice stopped them from getting success. 11. I am very interested in the book you lent me last week. A. The book is interesting enough for you to lend me last week. B. It was the interesting book which you lent me last week. C. The book which you lent me last week is too interesting to read. D. The book that you lent me last week interests me a lot 12. They did not let me in because I was not a member of the club. A. They invited me although I was not a member of the club. B. They did not allow me to enter because I was not a member of the club. C. They invited me to the clubs as if I had been a member. D. They asked me to get out of the club because I was not a member. 13. His eel soup is better than any other soups I have ever eaten. A. Of all the soups I have ever eaten, his eel soup is the best. B. I have ever eaten many soups that are better than his eel soup. C. His eel soup is the worst of all soups I have eaten. D. His eel ... gì? a Là từ ngữ, câu i trước đơn vị ngôn ngữ định b Là từ ngữ, câu sau đơn vị ngôn ngữ đinh c La từ ngữ, c câu trước VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ẩà m 459 Có thể nói... quát, thơ văn Nguyễn Công Trứ tập trung vào chủ đề chính.Ba chủ đề gì? a Chí q h VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí đ 452 Sáng tác Tú Xương chủ yếu là: a Thơ Chữ Hán b Phú... phóng túng, thể “cá VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 411 Tác phẩm kí khác tác phẩm truyện điểm nào? a Không có nhân vật b Không có cốt truyện c Thể trực tiếp cá nhân người
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 11 có đáp án (Phần 5), Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 11 có đáp án (Phần 5), Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 11 có đáp án (Phần 5)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay