Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 38: Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh dào Pa-na-ma

5 52 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 22:32

BÀI 38: THỰC HÀNH BÀI 38: THỰC HÀNH VIẾT BÁO CÁO NGẮN VỀ KÊNH VIẾT BÁO CÁO NGẮN VỀ KÊNH Đ Đ ÀO XUY-Ê VÀ KÊNH ÀO XUY-Ê VÀ KÊNH Đ Đ ÀO ÀO PA-NA-MA PA-NA-MA BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ 10 I. I. Vị trí của hai kênh Vị trí của hai kênh đ đ ào ào Em hãy xác Em hãy xác đ đ ịnh ịnh trên bản trên bản đ đ ồ thế giới ồ thế giới vị trí của kênh vị trí của kênh đ đ ào ào Xuy-ê và kênh Xuy-ê và kênh đ đ ào ào Pa-Na-Ma, Các Pa-Na-Ma, Các biển và biển và đ đ ại d ại d ươ ươ ng ng nối liền 2 kênh nối liền 2 kênh đ đ ào ào này này Một số hình ảnh về kênh đào Xuy-ê [...]... vì kênh đào đã thực sự là một căn cứ thương mại và quân sự quan trọng của Hoa Kỳ ở Trung Mỹ - ảnh hưởng đến lợi ích to lớn của nền kinh tế Pa-na-ma IV Dàn ý viết báo cáo Từ phần bài tập đã làm và những kiến thức sách giáo khoa cộng với phần kiến thức vừa học Em hãy về nhà viết báo cáo ngắn về 2 kênh đào Xuy-ê và Pa-na-ma theo dàn ý sau: 1 Tên báo cáo 2 Mở bài 3 Thân bài: A Một số thông tin về kênh đào. .. quan - hạn chế sự giao lưu kinh tế giữa Ai-cập với các nước trên thế giới + Đối với các nước ven Địa Trung Hải và biển Đen - Chi phí vận chuyển hàng hoá tăng lên, khả năng cạnh tranh hàng hoá giảm mạnh - Rủi ro trong quá trình vận chuyển tăng 2 ĐÁP ÁN CÂU B BÀI TẬP 2 Khoảng cách được rút ngắn khi qua kênh đào Xuy-ê Tuyến Đơn vị hải lí Đơn vị % Niu I-ooc – San Phran-xi-c« Niu I-ooc – Van-cu-vơ Niu I-ooc... Xin-ga-po 7844 7857 6 710 5577 3342 3359 1737 1256 59,8 56,5 84,5 41,3 25,6 25,7 14 12,3 * Lợi ích của kênh Pa-na-ma: - Là con đường ngắn nhất nối Thái Bình Dương và Đại Tây Dương - Giảm cước phí vận chuyển, tăng khả năng cạnh tranh của hàng hoá - Đẩy mạnh giao lưu giữa các vùng thuộc châu á - Thái Bình Dương với Hoa Kỳ, thúc đẩy kinh tế phát triển * Những tổn thất kinh tế khi kênh đào bị đóng cửa: - Tổn...* Lợi ích của kênh Xuy-ê: - Giảm cước phí vận chuyển, tăng khả năng cạnh tranh của hàng hoá - Tránh được ảnh hưởng của thiên tai - Đem lại nguồn thu lớn cho Ai-cập thông qua thuế hải quan - Thúc đẩy giao lưu kinh tế giữa châu Âu, châu Phi, châu á… * Những tổn thất kinh tế khi kênh đào bị đóng cửa: + Đối với Ai-cập: - Mất đi khoản thu lớn từ thuế hải... học Em hãy về nhà viết báo cáo ngắn về 2 kênh đào Xuy-ê và Pa-na-ma theo dàn ý sau: 1 Tên báo cáo 2 Mở bài 3 Thân bài: A Một số thông tin về kênh đào B Những lợi ích mà kênh Xuy-ê mang lại (Ghi bảng kết quả bài tập) C Những tổn thất nếu kênh đóng cửa 4 Kết luận VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Trắc nghiệm Địa Lý 10 38: Thực hành: Viết báo cáo ngắn kênh đào Xuy-ê kênh Pa-na-ma Câu 1: Kênh sau nối liền Địa Trung Hải Biển Đỏ? A Kênh Xuy - ê B Kênh Pa - na - ma C Kênh Ki - en D Kênh Xtốc - khôm Câu 2: Kênh Xuy - ê đào cắt ngang qua eo đất Xuy - e quốc gia nào? A I - ran B A - rập Xê - út C Ai Cập D Li - Bi Câu 3: Tại tàu qua kênh Xuy - ê không cần âu tàu kênh Pa na - ma? A Do kênh đào sâu, rộng B Do tàu đầu tư kĩ thuật tốt C Do mực nước biển Địa Trung Hải vịnh Xuy - ê gần D Tất Câu 4: Hiện nay, kênh đào Xuy - ê thuộc sở hữu quốc gia nào? A Anh B Pháp C Mĩ D Ai Cập Câu 5: Khi kênh đào Xuy - ê bị đóng cửa nước bị tổn thất lớn là? A Các nước Mĩ la tinh B Hoa Kì VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí C A - rập Xê - út D Các nước ven Địa Trung Hải Và Biển Đen Câu 6: Từ Ô-đét-xa đến Mum-bai , vòng qua châu phi 11818 hải lí,nếu qua kênh Xuy-ê 4198 hải lí, quãng đường rút ngắn khoảng (%)? A 58% B 70% C 42% D 50% Câu 7: Từ Mi - na al A - hma đế Giê - noa vòng qua châu Phi 11069 hải lí, qua kênh Xuy - ê 4705 hải lí, quãng đường rút ngắn khoảng (% )? A 58% B 70% C 42% D 50% Câu 8: Từ Ba - lik - pa - pan đến Rôt - tec - đam vòng qua Châu Phi 12081 hải lí qua kênh Xuy - ê 9303 hải lí, quãng đường rút ngắn khoảng ( % )? A 58% B 25% C 23% D 77% Câu 9: Kênh đào Xuy - ê có vai trò quan trọng việc vận chuyển hàng hóa sau từ nước Trung Đông đến kinh tế phát triển? A Lương thực, thực phẩm B Hàng tiêu dùng C Máy móc công nghiệp VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí D Dầu mỏ Câu 10: Kênh đào Pa - na - ma nối liền? A Địa Trung Hải Biển Đỏ B Địa Trung Hải Ấn Độ Dương C Đại Tây Dương Địa Trung Hải D Thái Bình Dương Đại Tây Dương Câu 11: Kênh đào Pa - na - ma đưa vào sử dụng năm? A 1882 B 1904 C 1914 D 1999 Câu 12: Kênh đào Pa - na - ma Hoa Kì trao trả hoàn toàn cho nhân dân Pa - na - ma vào năm? A 1977 B 1999 C 1979 D 1998 Câu 13: Tổng chiều dài kênh Pa - na - ma là? A 40 km B 46 km C 64 km D 50 km Câu 14: Từ Niu Iooc đến Xan Phran - xi - xcô, vòng qua Nam Mĩ 13107 hải lí , qua kênh Pa - na - ma 5263 hải lí , quãng đường rút ngắn khoảng ( % )? A 60% B 70% C 25% VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí D 50% Câu 15: Từ Li - vơ - oun đến đến Xan Phran - xi - xcô, vòng qua Nam Mĩ 13107 hải lí , qua kênh Pa - na - ma 7930 hải lí, quãng đường rút ngắn khoảng ( % )? A 60% B 26% C 20% D 50% Câu 16: Từ Niu Iooc đến I - ô - cô - - ma, vòng qua Nam Mĩ 13042 hải lí , qua kênh Pa - na - ma 5263 hải lí, quãng đường rút ngắn khoảng (%)? A 60% B 26% C 20% D 50% Câu 17: Từ Niu Iooc đến Xít - ni, vòng qua Nam Mĩ 13051 hải lí, qua kênh Panama 9692 hải lí, quãng đường rút ngắn khoảng (%)? A 60% B 70% C 26% D 50% Câu 18: Từ Niu Iooc đến Xin - ga - po , vòng qua Nam Mĩ 10141 hải lí, qua kênh Panama 8885 hải lí, quãng đường rút ngắn khoảng (%)? A 60% B 70% C 25% D 12% Đáp án trắc nghiệm Địa Lý 10 38 Câu 10 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án A C C D D C A C D D Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án C B C A C B C D Bài 38: BÀI GIẢNG ĐỊA LÍ 10 1 .Ngành nào đóng vai trò quan trọng trong vận tải hành khách quốc tế a .Đường biển b.Đường hàng không c .Đường ô tô d .Đường sắt Câu 2: §iĨm gièng nhau chđ yÕu cđa ngµnh vËn t¶i ®*êng hµng kh«ng vµ ®*êng biĨn lµ: Đảm bảo vận tải quốc tế Tốc độ nhanh Trọng tải thấp Phối hợp tất cả các phương tiện [...]... li ớch em li cho Th gii *Nhng tn tht kinh t-nu kờnh o b úng ca II Kờnh o Panama Panama Xỏc nh v rớ ca kờnh o Panama trờn bn th gii? II.KấNH O PANAMA Kờnh o Panama ư Ct ngang qua eo t Panama_ Thuc t nc Panama v trớ a lớ Nm lng ong chõu M, kờnh o Panama l tuyn giao thụng thy quan trng ni lin Thỏi Bỡnh Dng vi i Tõy Dng Kờnh o Panama l con ng ngn nht ni Thỏi Bỡnh Dng v i Tõy Dng -Nm 1882 ngi Phỏp khi... Thỏng 12/1999 trao tr hon ton cho nhõn dõn Panama ư Chiu di: 64 km, rng 50 km - Trng ti Ngày soạn: 12/03/2011 Ngày giảng: 10A( ), 10H( ) 10Si( ), 10T( ), 10L( ) Tiết 46 – Bài 38 THỰC HÀNH VIẾT BÁO CÁO NGẮN VỀ KÊNH ĐÀO XUYÊ VÀ KÊNH ĐÀO PANAMA I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau bài này học sinh cần nắm được: 1. Kiến thức - Hiểu được vị trí chiến lược và vai trò của hai kênh biển nổi tiếng Xuyê và Panama. - Thấy được những lợi ích về kinh tế nhờ có sự hoạt động của các kênh đào này. 2. Kĩ năng - Biết tổng hợp tài liệu, phân tích bảng số liệu kết hợp với phân tích bản đồ. - Viết được báo cáo ngắn và trình bày kết quả trước lớp. - Rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh. 3. Thái độ - Giáo dục ý thức tự học cho học sinh. II. SỰ CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1. Giáo viên - Giáo án. - Đồ dùng giảng dạy: Lược đồ kênh đào Xuyê và Panama (phóng to), lược đồ vị trí của kênh Xuyê, kênh Panama và một số cảng lớn trên thế giới (phóng to theo SGV), bản đồ các nước trên thế giới, bản đồ tự nhiên và bản đồ các nước Châu Phi, bản đồ tự nhiên và bản đồ các nước Châu Mĩ, tập bản đồ Thế giới và các châu lục, các tài liệu bổ sung về kênh đào Xuyê và Panama, tranh ảnh về 2 kênh đào này. 2. Học sinh - SGK, vở ghi, đồ dùng học tập (Tập bản đồ Thế giới và các châu lục). III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 1. Kiểm tra bài cũ - Phần kiến thức cũ giáo viên kiểm tra trong quá trình dạy bài mới. 2. Dạy bài mới * Đặt vấn đề (1’): GV nêu nhiệm vụ của bài thực hành: Hoàn thành các bài tập về kênh đào Xuyê và Panama. Hoạt động 1: Tìm hiểu về kênh đào Xuyê – Bài tập số 1 (35’) Bước 1: - GV: Treo các bản đồ, lược đồ lên bảng. - GV yêu cầu HS xác định trên tập bản đồ Thế giới và các châu lục vị trí của kênh đào Xuyê, các đại dương, biển được nối liền thông qua kênh đào. - Tiếp theo GV gọi một vài học sinh lên bảng xác định trên bản đồ treo tường vị trí các đối tượng trên. GV giúp HS chuẩn kiến thức. Bước 2: - HS hoàn thành yêu cầu tính quãng đường được rút ngắn so với tuyến vòng qua Châu Phi. - GV đưa bảng thông tin phản hồi: Tuyến Quãng đường được rút ngắn Hải lí % Ô-đét-xa -> Mum-bai 7620 64,5 Mi-na al A-hma-đi -> Giê-noa 6363 57,5 Mi-na al A-hma-đi -> Rốt-téc-đam 6372 53,4 Mi-na al A-hma-đi -> Ban-ti-mo 3358 27,9 Ba-lik-pa-pan -> Rốt-téc-đam 2778 23 Bước 3: - Các nhóm đọc SGK, dựa vào kết quả vừa tính toán, dựa vào các bản đồ, lược đồ trên bảng, thảo luận các câu hỏi sau: + Hoạt động đều đặn của kênh Xuy -ê đem lại những lợi ích gì cho ngành hàng hải Thế giới? + Nếu kênh đào bị đóng cửa như thời gian 8 năm (1967 - 1975) do chiến tranh, thì sẽ gây những tổn thất kinh tế như thế nào đối với Ai cập, các nước ven Địa Trung Hải và biển Đen? - Đại diện nhóm lên trình bày. GV giúp HS chuẩn kiến thức. - GV có thể tổng kết phần này như sau: * Lợi ích: - Rút ngắn được thời gian vận chuyển, dễ dàng mở rộng thị trường. - Giảm chi phí vận tải, giảm giá thành sản phẩm. - An toàn hơn cho người và hàng hoá, có thể tránh được thiên tai so với việc vận chuyển trên đường dài. - Đem lai thu nhập lớn cho Ai Cập thông qua thuế hải quan. * Những tổn thất kinh tế: - Đối với Ai Cập: + Mất nguồn thu nhập thông qua thuế hải quan + Giao lưu trao đổi buôn bán với các nước khác trên Thế giới bị hạn chế. - Đối với các nước ven Địa Trung Hải và biển Đen: + Tăng chi phí vận chuyển hàng hoá. + Kém an toàn hơn cho người và hàng hoá. Bước 4: - Trên cơ sở thông tin vừa có được, kết hợp với tư liệu về kênh đào Xuyê ở phần III viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuyê (GV chia ra làm 4 nhóm viết 4 bài báo cáo). - GV gợi ý: Có thể tập hợp một số thông tin về kênh đào qua các ý sau: + Thuộc quốc gia nào. + Các biển và các đại dương được nối liền. + Chiều dài, chiều rộng. + Trọng tải tàu LOGO Tiết 46 Bài 38 LOGO BỐ CỤC BÀI BÁO CÁO  Tên báo cáo.  Mở bài: giới thiệu qua về kênh đào.  Thân bài: - Một số thông tin về kênh đào. - Lợi ích khi xây dựng kênh: khoảng cách được rút ngắn, tổn thất (phần b).  Kết bài: LOGO Hãy xác định vị trí kênh đào Xuy – ê và Pa – na – ma; xác định các đại dương, biển được nối liền thông qua các kênh đào này. LOGO Kênh đào Xuy - ê Tàu đang qua kênh đào Xuy – ê Kênh đào Xuy - ê LOGO Tuyến Quãng đường được rút ngắn Hải lí % Ô đét xa → Mum bai 7620 64,5 Mi-na al-A-hma-đi → Giê-noa 6364 57,5 Mi-na al-A-hma-đi → Rôt-tec-đam 6372 53,4 Mi-na al-A-hma-đi → Ban-ti-mo 3358 27,9 Ba-lik-pa-pan → Rôt-tec-đam 2778 23 LOGO Khoảng cách được rút ngắn nhờ kênh đào Xuy - ê 12.300 Miles LOGO Kênh đào Pa – na - ma LOGO Tuyến Quãng đường được rút ngắn Hải lí % Niu Iooc → XanPhran-xi- xcô 7844 59,8 Niu Iooc → Van-cu-vơ 7857 56,5 Niu Iooc → Van-pa-rai-xô 6710 80,5 Li-vơ-pun→XanPhran-xi- xcô 5577 41,3 Niu Iooc → I-ô-cô-ha-ma 3342 25,6 Niu Iooc → Xit-ni 3359 25,7 Niu Iooc → Thượng Hải 1737 14,1 Niu Iooc → Xin-ga-po 1256 12,4 LOGO Tàu đang qua kênh Pa – na - ma LOGO Tàu đang qua kênh Pa – na - ma [...]...II)KÊNH ĐÀO PANAMA 1) Vị trí địa lý: -Cắt qua eo đất Pa-na-ma của Pa-na-ma - Nối Thái Bình Dương và Đại Tây Dương II)KÊNH ĐÀO PANAMA 2)Đặc điểm: •Thời gian xây dựng:1882-1914 •Nước quản lí:+Từ 1904-12/1999: Mỹ +Từ 12/1999-nay: Panama •Chiều dài:64km •Chiều rộng mặt kênh: 200m •Âu tàu:3 •Trọng tải tàu:+65 nghìn tấn +80 nghìn tấn ( trọng tải dằn) •Thời gian qua kênh: 16 kênh QUÃNG ĐƯỜNG ĐƯỢC RÚT NGẮN... 13051 9692 3359 25,7 Niu I- ooc Thượng Hải 12321 10584 1737 14,1 Niu I- oocXin-ga-po 10141 8885 1256 12,4 II)KÊNH ĐÀO PANAMA 3)Vai Trò: -Rút ngắn được thời gian vận chuyển, giao lưu kinh tế được dễ dàng, đặc biệt cho Mĩ - Giảm chi phí vận tải, giảm giá thành sản phẩm - An toàn cho người và hàng hóa ... rộng mặt kênh: 200m •Âu tàu:3 •Trọng tải tàu:+65 nghìn tấn +80 nghìn tấn ( trọng tải dằn) •Thời gian qua kênh: 16 kênh QUÃNG ĐƯỜNG ĐƯỢC RÚT NGẮN KHI QUA KÊNH PANAMA Tuyến Khoảng cách (hải lý) Đường Qua khác không Pa-na-ma qua kênh Quãng đường được rút ngắn Hải lý % Niu I- ooc XanPhran- xi-xcô 13107 5263 7844 59,9 Niu I- ooc Van-cu-vơ 13907 6050 7857 56,5 Niu I- ooc Van- Pa- rai- xô 8337 1627 6710 ... Câu 10: Kênh đào Pa - na - ma nối liền? A Địa Trung Hải Biển Đỏ B Địa Trung Hải Ấn Độ Dương C Đại Tây Dương Địa Trung Hải D Thái Bình Dương Đại Tây Dương Câu 11: Kênh đào Pa - na - ma đưa vào... - ga - po , vòng qua Nam Mĩ 101 41 hải lí, qua kênh Panama 8885 hải lí, quãng đường rút ngắn khoảng (%)? A 60% B 70% C 25% D 12% Đáp án trắc nghiệm Địa Lý 10 38 Câu 10 VnDoc - Tải tài liệu, văn... rập Xê - út D Các nước ven Địa Trung Hải Và Biển Đen Câu 6: Từ Ô-đét-xa đến Mum-bai , vòng qua châu phi 11818 hải lí,nếu qua kênh Xuy-ê 4198 hải lí, quãng đường rút ngắn khoảng (%)? A 58% B 70%
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 38: Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh dào Pa-na-ma, Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 38: Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh dào Pa-na-ma, Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 38: Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh dào Pa-na-ma

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay