Giải bài tập trang 56 SGK Toán 1: Phép trừ trong phạm vi 4

2 30 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 22:15

Giải tập trang 81 SGK Toán 1: Phép cộng phạm vi 10 Chương Phép cộng phạm vi 10 – Hướng dẫn giải tập 1, 2, trang 81 SGK Toán lớp Bài 1: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính: b) 1+9= 2+8= 3+7= 4+6= 9+1= 8+2= 7+3= 6+4= 9–1= 8–2= 7–3= 6–3= Hướng dẫn giải a Kết 10 b Kết 10 c Kết 10 d Kết 10 đ Kết 10 e Kết 10 b) + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 9–1=8 8–2=6 7–3=4 6–3=3 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài 2: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Hướng dẫn giải Điền từ trái sang phải: Viết số hình vuông thứ Viết số vào hình tam giác thứ Viết số vào hình tròn thứ Viết số vào hình vuông thứ Viết số vào hình tam giác thứ Viết số vào hình tròn thứ Viết số 10 vào hình cuối Bài 3: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Viết phép tính thích hợp: Hướng dẫn giải Phép tính thích hợp là: + = 10 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập trang 56 SGK Toán 1: Phép trừ phạm vi Hướng dẫn giải Giải tập trang 56 SGK Toán 1: Phép trừ phạm vi (bài 1, 2, trang 56/SGK Toán 1) Bài 1: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính 4-1= 4-2= 3+1= 1+2= 3-1= 3-2= 4-3= 3-1= 2-1= 4-3= 4-1= 4-1=3 4-2=2 3+1=4 1+2=3 3-1=2 3-2=1 4-3=1 3-1=2 2-1=1 4-3=1 3-2= Hướng dẫn giải 4-1=3 3-2=1 Bài 2: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính Hướng dẫn giải Bài 3: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Viết phép tính thích hợp VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Hướng dẫn giải VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập trang 69 SGK Toán 1: Phép trừ phạm vi Chương Phép trừ phạm vi – Hướng dẫn giải tập 1, 2, 3, trang 69 SGK Toán lớp Bài 1: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính: Hướng dẫn giải a Kết b Kết c Kết d Kết đ Kết e Kết Bài 2: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính: 7–6= 7–3= 7–2= 7–4= 7–7= 7–0= 7–5= 7–1= Hướng dẫn giải 7–6=1 7–3=4 7–2=5 7–4=3 7–7=0 7–0=7 7–5=2 7–1=6 Bài 3: (Hướng dẫn giải tập số SGK) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tính: 7–3–2= 7–6–1= 7–5–1= – 2- = 7–4–2= 7–4–3= Hướng dẫn giải 7–3–2=2 7–6–1= 7–4–2=1 7–5–1=1 7–2–3=2 7–4–3=0 Bài 4: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Viết phép tính thích hợp Hướng dẫn giải a) – = b) -3 = VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập trang 65 SGK Toán 1: Phép cộng phạm vi Hướng dẫn giải tập Chương Phép cộng phạm vi – Hướng dẫn giải tập 1, 2, 3, trang 65 SGK Toán lớp Bài 1: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính: Hướng dẫn giải a Kết b Kết c Kết d Kết đ Kết e Kết Bài 2: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính 4+2= 5+1= 5+0= 2+2= 2+4= 1+5= 0+5= 3+3= 4+2=6 5+1=6 5+0=5 2+2=4 2+4=6 1+5=6 0+5=5 3+3=6 Hướng dẫn giải Bài 3: (Hướng dẫn giải tập số SGK) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tính: 4+1+1= 5+1+0= 2+2+2= 3+2+1= 4+0+2= 3+3+0= Hướng dẫn giải 4+1+1=6 5+1+0=5 2+2+2=6 3+2+1=6 4+0+2=6 3+3+0=6 Bài 4: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Viết phép tính thích hợp Hướng dẫn giải a) + = b) + = VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập trang 66 SGK Toán 1: Phép trừ phạm vi Chương Phép trừ phạm vi – Hướng dẫn giải tập 1, 2, 3, trang 66 SGK Toán lớp Bài 1: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính Hướng dẫn giải a Kết b Kết c Kết d Kết đ Kết e Kết Bài 2: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính: +1 = 4+2= 3+3= 6–5= –2= 6–3= 6–1= 6–4= 6–6= Hướng dẫn giải +1 = 4+2=6 3+3=6 6–5=1 –2=4 6–3=3 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 6–1=5 6–4=2 6–6=0 Bài 3: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính: – -2 = 6–2–2= 6–3–3= – -4 = 6–1–2= 6–6= Hướng dẫn giải – -2 = 6–2–2=2 6–3–3=0 – -4 = 6–1–2=3 6–6=0 Bài 4: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Viết phép tính thích hợp Hướng dẫn giải a) – = b) – = VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập trang 68 SGK Toán 1: Phép cộng phạm vi Chương Phép cộng phạm vi – Hướng dẫn giải tập 1, 2, 3, trang 68 SGK Toán lớp Bài 1: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính: Hướng dẫn giải Kết phép tính là: Bài 2: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính: 7+0= 1+6= 3+4= 2+5= 0+7= 6+1= 4+3= 5+2= Hướng dẫn giải 7+0=7 1+6= 0+7=7 6+1= 3+4=7 4+3=7 2+5=7 5+2=7 Bài 3: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính: 5+1+1= 4+2+1= 2+3+2= 3+2+2= 3+3+1= 4+0+2= Hướng dẫn giải 5+1+1=7 4+2+1=7 2+3+2=7 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 3+2+2=7 3+3+1=7 4+0+2=6 Bài 4: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Viết phép tính thích hợp Hướng dẫn giải a) + = b) + = VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ...Hướng dẫn giải VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập trang 56 SGK Toán 1: Phép trừ trong phạm vi 4, Giải bài tập trang 56 SGK Toán 1: Phép trừ trong phạm vi 4, Giải bài tập trang 56 SGK Toán 1: Phép trừ trong phạm vi 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay